VOLNÉ ŘETĚZCE IMUNOGLOBULINU V SÉRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLNÉ ŘETĚZCE IMUNOGLOBULINU V SÉRU"

Transkript

1 Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Sternberk, Czech Republic Zelená linka Tel Fax Charakteristika analýzy: Identifikace: VOLNÉ ŘETĚZCE IMUNOGLOBULINU V SÉRU Využití: podezření na monoklonální gamapatii (M-peak, atypický nález v biopsii kostní dřeně, klinické podezření), nahrazení vyšetření B-J proteinu v moči, monitorování pacientů léčených nebo sledovaných pro monoklonální gamapatii, rychlý odhad responderů terapie, odhad přítomnosti residuální nemoci a kompletní odpovědi na terapii, riziková stratifikace pro progresi MGUS. Vyšetření má nejvyšší diagnostickou efektivitu. Referenční mez: význam má především index /. Pro ilustraci jsou uvedeny i normální hodnoty obou řetězců. FLC : 3,30-19,40 mg/l (průměr 7,30) FLC : 5,70 26,30 mg/l (průměr 12,70) Index FLC / : 0,26-1,65 (průměr 0,60) Doporučený způsob odběru materiálu: uzavřený systém, sérum. Klinická data: Monoklonální gamapatie (dále jen MG) jsou maligní nebo potenciálně maligní proliferativní onemocnění B-lymfoidní řady, provázena téměř bezvýjimečně syntézou a sekrecí monoklonálních, chemicky i fyzikálně homogenních imunoglobulinů nebo jejich strukturních komponent, nejčastěji lehkých řetězců (které pak mohou být vzhledem ke své nízké relativní molekulární hmotnosti - vylučovány do moči jako Bence Jonesova bílkovina ), zřídka i těžkých řetězců nebo ještě menších fragmentů imunoglobulinové molekuly). Monoklonální produkt nádorové buňky je u každého nemocného s MG individuálně specifický. Je to dáno jednak biologickou, protilátkovou specifitou, která byla geneticky zakotvená v proliferující imunokompetentní buňce, jednak změnami v primární struktuře (delece nebo naopak inzerce několika aminokyselin), méně často i v sekundární struktuře (větvení jednoduchého polypeptidového řetězce). Ke změnám může docházet ve všech částech původní imunoglobulinové molekuly, nejčastěji však ve variabilních částech jak lehkých, tak i těžkých řetězců. Intenzita denní syntézy se u jednotlivých nemocných může pohybovat v relativně širokém rozsahu ( pg/d/buňku), nejčastěji v rozsahu pg/d/buňku a u téhož nemocného zůstává v průběhu onemocnění poměrně stálá. Změny koncentrace monoklonálního proteinu v séru, případně rozsah exkrece volných monoklonálních lehkých řetězců do moči mohou proto být u téhož nemocného v určité míře (viz dále) indikátorem počtu produkujících nádorových buněk (tumor burden), resp. jejich změn při léčbě. V klinické praxi naráží využití obou možností na určité překážky. Stanovení koncentrace monoklonálního imunoglobulinového proteinu v séru lze provést denzitometrickým hodnocením jako migrační zóny v elektroforeogramu (pokud je přítomná). Prvním předpokladem správnosti denzitometrie je opticky kvalitní přístroj s vysokou linearitou měření; výsledek i pak ovlivní migrační pozadí zóny, tj. souběžná migrace jiných, fyziologických plazmatických bílkovin (nejčastěji IgG a transferinu).

2 Správnost denzitimetrického stanovení se snižuje při vysokých koncentracích monoklonálního proteinu v séru: při denaturaci elektroforeticky rozdělených bílkovin, která je nezbytným předpokladem navázání anionických barviv, vzniká na povrchu zóny špatně propustná vrstva denaturované bílkoviny, která zpomaluje průnik denaturačního činidla a následnou vazbu barviva ve vnitřních vrstvách zóny. Čím je koncentrace bílkoviny větší a čím je její migrace více homogenní, (platí to především pro monoklonální imunoglobuliny IgG a hlavně IgM), tím je následné falešné podhodnocení větší. Dalším nedostatkem denzitometrického stanovení je skutečnost, že stejné koncentrace monoklonálních imunoglobulinů se barví v jednotlivých třídách rozdílně podle obsahu nepolypeptidových (sacharidových) složek v jejich molekulách. S ještě většími problémy je spojeno imunochemické stanovení monoklonálních proteinů v séru (imunonefelometrie a imunoturbidimetrie). Antiséra proti těžkým řetězcům reagují jednak s residuálním fyziologickým imunoglobulinem (toto nadhodnocení nebývá v klinické praxi často příliš významné), mohou však špatně reagovat s individuálně jedinečnými antigenními epitopy monoklonálního proteinu s následným falešným nadhodnocením výsledku. Volné lehké řetězce v krvi patří mezi tzv. volně filtrovatelné plazmatické bílkoviny (Engliš 1993); jejich koncentrace v plazmě a v glomerulárním ultrafiltrátu se prakticky neliší. Vzestup jejich koncentrace v krvi se však neprojeví vzestupem jejich renální exkrece, pokud není překročena jejich maximální tubulární resorpce. Při intenzivní resorpci lehkých řetězců začíná váznout jejich degradace v cytosolu tubulárních buněk, které postupně zanikají, filtrát začíná pronikat do intersticia, kde vyvolává sterilní zánět, který vede k zániku nefronu a postupnému snižování filtrační plochy v ledvinách s následnou retencí lehkých řetězců v plazmě a vystupňováním procesu deteriorace ve zbývajících ještě funkčních nefronech. Denní exkrece volných monoklonálních lehkých řetězců proto nemůže být spolehlivým parametrem intenzity jejich syntézy v nádorových buňkách, i když jejich průkaz v moči je vždy významným indikátorem hlubší nádorové dediferenciace proliferujicího klonu a horší prognózy onemocnění. S postupným zvyšováním analytické senzitivity metod k průkazu volných lehkých řetězců v moči, resp. plazmě (termoprecipitační reakce, elektroforéza s vyšší rozlišovací schopností, imunofixace, isoelektrická fokusace s imunoblottingem a detekcí koloidním stříbrem aj.), se stávalo zřejmým, že převážná většina (až 85 %) MG je provázena zvýšenou syntézou volných monoklonálních lehkých řetězců; bylo rovněž zřejmé, že koncentrace volných monoklonálních lehkých řetězců v plazmě pokud by byla imunochemicky stanovena s dostatečnou analytickou specifitou (viz dále) by byla velmi vhodným indikátorem počtu proliferujích nádorových buněk, lepším než denzitometrické stanovení koncentrace monoklonálních imunoglobulinů a stanovení renální exkrece volných monoklonálních lehkých řetězců. Realizace takového předpokladu však dlouho vázla na přípravě vhodných antisér proti volným lehkým řetezcům: volné i v imunoglobulinových molekulách vázané lehké řetězce jsou za fyziologických i patologických okolností u téhož jedince v celém rozsahu antigenně identické. Některé epitopy lehkých řetězců, především v jejich konstantní části, nejsou v molekulách imunoglobulinů povrchově exponované (hidden antigenic determinants, skryté epitopy) a nemohou proto reagovat s jim odpovídajícími protilátkami. Pokud chceme imunochemicky stanovit jen volné lehké řetězce (mono- nebo polyklonální), musí antisérum reagovat pouze se skrytými epitopy, které jsou u volných lehkých řetězců povrchově exponovány. Řada antisér proti skrytým epitopům, která byla dosud komerčně dostupná, tuto podmínku beze zbytku nesplňovala. Protože koncentrace vázaných lehkých řetězců vždy řádově převyšuje koncentraci volných, byly koncentrace volných lehkých řetězců stanovované pomocí antisér s nedokonalou specifitou v důsledku zkřížené imunoreaktivity

3 často falešně nadhodnocené. Druhým vážným handicapem těchto sér byla jejich nízká avidita, v praxi neschopnost stanovit nízké koncentrace volných lehkých řetězců v oblasti jejich fyziologických koncentrací. Metody, které s takovými antiséry pracovaly (RIA, ELISA) nejsou nejoptimálnějším řešením v rutinním provozu, vyžadují obvykle práci v sériích, dosti často s pozdní dostupností výsledku.teprve nedávno (Bradwell a spol.2000) byly vhodným výběrem antigenů a postupnými vysycovacími operacemi připravena antiséra s vysokou aviditou, která umožňují stanovení velmi nízkých koncentrací volných lehkých řetězců a s vyhovující specifitou, která vylučuje zkříženou reaktivitu s vázanými lehkými řetězci. Na bázi těchto antisér pak bylo možno připravit imunoprecipitační metody, aplikovatelné na řadu běžně používaných automatických analyzátorů. Během relativně krátké doby pak byly získány výsledky, které přesvědčivě prokazují nesporný přínos a výhody, které moderní stanovení volných lehkých řetězců v plazmě přináší v diagnostice, monitorování vývoje a sledování efektu léčby u nemocných s MG. Molekuly imunoglobulinů se skládají ze dvou identických těžkých řetězců (α, δ, ε, γ, µ), které definují třídy imunoglobulinů a současně dvou identických lehkých řetězců ( a nebo ). Každý lehký řetězec je kovalentně vázán na těžký řetězec. U zdravých osob existuje většina lehkých řetězců ve vázané formě na těžké řetězce. Malé množství lehkých řetězců v séru (FLC) však existuje i u zdravých osob díky jejich nadprodukci a sekreci plasmocyty. Molekulární hmotnost FLC se pohybuje kolem 22.5kD; FLC se vyskytují především jako monomer. FLC se naopak vyskytují v jako kovalentně vázaný dimer a jejich molekulární hmotnost se pohybuje kolem 45kD. Tyto hmotnosti vedou k rozdílné glomerulární filtraci pro FLC - i ; proto se liší poměr / v séru (1:1,6) od jeho vazebného poměru / (2:1). Hodnoty FLC v moči bývají nízké (< 24 mg/l pro -FLC; < 20 mg/l pro -FLC). Pokud má pacient v pořádku ledviny, reabsorbují tubulární buňky selektivně všechny FLC; v moči se objevují pouze FLC, které jsou ledvinami sekretovány. Přítomnost vyšších hodnot FLC v moči může být způsobena postižením ledvin nebo maligním lymfoproliferativním onemocněním např. mnohotným myelomem. Monoklonální močové FLC, které jsou spojené s malignitou lymfoidního systému se nazývají Bence- Jonesova bílkovina. Zvýšené hodnoty polyklonálních FLC v séru bývají spojeny s autoimunitními onemocněními (např. SLE). Zvýšené hodnoty FLC bývají také spojeny s maligní proliferací plasmocytů (např. mnohotný myelom - MM) v tomto případě jsou však FLC monoklonální. V poslední době se objevují informace o novém imunochemickém testu pro ultrasenzitivní detekci FLC v séru (2-3 mg/l). Pro srovnání imunofixace spolehlivě detekuje hodnoty mg/l, elektroforéza hodnoty kolem mg/l. Pro detekci myelomu je v diagnostice mimo odhadu přítomnosti paraproteinu doporučováno ještě měření volných řetězců imunoglobulinů v moči.. Jde však o vyšetření, které může být zatíženo podstatnou chybou. V poslední době se naopak dostává do popředí jako zajímavá alternativa stanovení volných řetězců v séru, které vykazuje významně vyšší diagnostickou efektivitu než elektroforetické vyšetření s odhadem přítomnosti paraproteinu. V minulosti existovala řada problémů s vývojem vhodných protilátek a sestavení metodik na jejich analýzu (volné řetězce se totiž vyskytují v séru v nižší koncentraci než lehké řetězce

4 vázané na intaktní imunoglobuliny). Nedávno byly publikovány údaje o využití vhodných protilátek, které umožnily sestavení diagnostické soupravy na stanovení volných lehkých řetězců v séru. S oblibou se především využívá měření indexu FLC /, který je vhodný pro rozlišení mezi monoklonální a polyklonální etiologií zvýšení FLC. Zvýšená syntéza nebo snížená eliminace těchto řetězců vedou ke zvýšení kappa i lambda řetězců, přičemž poměr / se nemění. U osob s renálním selháváním se poločas prodlužuje z několika hodin až na několik dnů a koncentrace rostou 20x i víc; nicméně se poměr nemění (pouze mírně roste FLC /, nejvyšší hodnoty jsou v terminálním renálním selhání). Senzitivita se v tomto intervalu pohybuje pro diagnostiku MM kolem 97% (95 % CI ), specifičnost 100% (95% CI ), PPV+ 100% (99-100), NPV- 99% (97-100). Výhody stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů v séru: - Senzitivní vyšetření, které dokáže identifikovat všechny pacienty, kteří produkují monoklonální lehké řetězce. Je 100x více senzitivní než vyšetření pomocí elektroforézy séra. - Stanovení indexu FLC / pro další monitorování nemocných. - Vysoká specifičnost s minimální interferencí intaktních imunoglobulinů. - Snadná interpretace. - Diferenciální diagnóza symptomatických nemocných: toto stanovení lze využít u jedinců s bolestmi skeletu, opakovanými frakturami v anamnéze, nejasným renálním postižením, nejasnými výsledky biopsie kostní dřeně. - Koncentrace lehkých řetězců v séru mají vztah ke klasifikaci choroby a pomáhají v odhadu reziduální choroby po terapii. - Odhad velikosti tumoru: koncentrace volných lehkých řetězců souvisí se změnou masy tumoru během terapie. - Odhad prognózy a progrese choroby: pacienti v remisi mají zvýšené hodnoty lehkých řetězců při jinak normálním nálezu mají zvýšené riziko časného relapsu choroby. - Hodnocení úspěšnosti terapie: koncentrace lehkých řetězců pomáhají při odhadu efektu terapie u pacientů s AL amyloidózou či nonsekrečního mnohotného myelomu. - Detekce recidivy tumoru: volné řetězce jsou užitečné pro detekci recidivy choroby a jsou více senzitivní než jiné testy u pacientů s AL amyloidózou a nesekrečním mnohotným myelomem. Další diagnostické přístupy pro diagnostiku MM, jejich nevýhody: - Celková bílkovina v moči: nízká senzitivita pro volné řetězce - Elektroforéza séra i moče: nedokáže detekovat lehké řetězce v nízkých koncentracích, je založena na subjektivní interpretaci. - Elektroforéza s imunofixací, sérum či moč: nejde o kvantitativní stanovení, vyšetření má nízkou senzitivitu pro nízké koncentrace lehkých řetězců v séru (< 150 mg/l) - Kapilární elektroforéza: má nižší senzitivitu než imunofixace - Stanovení celkových / řetězců na automatickém analyzátoru: má nízkou senzitivitu Pro ilustraci uvádíme ještě referenční hodnoty pro moč; v tomto případě se ale podobné vyšetření nedoporučuje pro řadu možných chyb (viz dále): FLC : 0,39 15,1 mg/l (ranní moč) FLC : 0,81-10,0 mg/l (ranní moč) Index FLC / : 2,04-10,4

5 Indikace vyšetření FLC v séru (společně s imunofixací proteinů v séru): - podezření na monoklonální gamapatii (M-peak, atypický nález v biopsii kostní dřeně, klinické podezření). - nahrazení vyšetření B-J proteinu v moči. - monitorování pacientů léčených nebo sledovaných pro monoklonální gamapatii. - rychlý odhad responderů terapie. - odhad přítomnosti residuální nemoci a kompletní odpovědi na terapii. - riziková stratifikace pro progresi MGUS Proč neprovádět nebo omezit provádění vyšetření FLC v moči? - problémy se sběrem moče. - různé objemy moče u různých pacientů s rizikem naředění u polyurických pacientů. - problém se sběrem moče u pacientů s bolestmi skeletu a frakturami. - obtíže s interpretací u pacientů s těžkou proteinurií. - porucha renální funkcí znehodnocuje analýzu. Správnost a současná standardizace stanovení Mezinárodní standard (např. typu CRM470) pro stanovení volných lehkých řetězců v séru nebyl dosud připraven, vzhledem ke skutečnosti, že každý monoklonální lehký řetězec je antigenně individuálně specifický, je příprava odpovídajícího standardu velmi obtížná. Producenti antisér ke stanovení volných lehkých řetězců v séru (Binding Site) proto připravují primární, sekundární a pracovní referenční materiály na bázi polyklonálních lehkých řetězců, jako referenční metoda byla použita imunonefelometrie (Bradwell a spol. 2001). Automatizované imunochemické stanovení volných lehkých řetězců v séru umožňují v současné době systémy Binding Site Minineph, Dade-Behring BN II a Prospec Tang a spol. 2000), Immunotech (Beckman-Coulter) Immage ( Harris a spol. 2000), Olympus AU 400, 640, 2700 a 5400 ( Showell a spol a Roche Hitachi 911, 912, 917 a Modular P800 ( Overton a spol. 2003, Showell a spol ).Nejvyšší analytická senzitivita (1,2 mg/l pro κ i λ řetězce) a přesnost (CV % 0,7-2,0 % v sérii, 1,4-3,8 % mezi sériemi) jsou udávány pro systémy Olympus, největší rozsah stanovitelných koncentrací (5,9-190 mg/l pro řetězce κ, 8,0-270 mg/l pro řetězce λ) pro systémy Dade-Behring a Imunotech. Rozdíly v jednotlivých parametrech stanovení však nejsou u všech systémů významně rozdílné. V současné době neexistuje mezinárodní resp. národní systém externí kontroly stanovení volných lehkých řetězců v séru, k interní kontrole lze použít systém IMMPROVE fy Binding Site. Poznámky k jednotlivým onemocněním a jejich nejnovější klasifikace: MM: druhá nejčastější hematologická malignita po non-hodgkinském lymfomu. V Kavkazské populaci má incidenci přibližně 40/ za rok, výskyt se zvyšuje s věkem a má lehkou mužskou predominanci. Diagnóza je založena na přítomnosti nadbytku monoklonálních plasmocytů v kostní dřeni, monoklonálních imunoglobulinů v séru a moči a spojeném orgánovém postižení. (anémie, kostní léze s hyperkalcémií, renální insuficience, atp.). V kostní dřeni se normálně vyskytuje okolo 1% plasmocytů, přičemž u pacientů s myelomem je jich až 30-90% (> 10%). Až u 97 % všech nemocných plasmocytomem lze při diagnóze nebo v pozdějším vývoji prokázat v séru nebo v moči monoklonální imunoglobulin nebo jeho strukturní komponenty (lehké, těžké řetězce, jejich fragmenty). U 82 % lze elektroforézou s dostatečnou rozlišovací schopností a imunofixací prokázat přítomnost kompletní molekuly monoklonálního imunoglobulinu (tj. molekuly se dvěma

6 lehkými a dvěma těžkými polypeptidovými řetězci); z toho asi v polovině lze buď současně při diagnóze nebo v dalším průběhu onemocnění v séru a/nebo v moči (BJB) současně prokázat volné monoklonální lehké řetězce, zcela identické s lehkými řetězci v intaktní monoklonální imunoglobulinové molekule. Asi u 15 % nemocných plasmocytomem produkují nádorové buňky pouze volné monoklonální lehké řetězce (plasmocytom s lehkými řetězci, light chain multiple myeloma, light chain disease, dříve též mikromolekulární paraproteinémie, Bence-Jones myelom). U 3-4 % nemocných plasmocytomem nelze v séru ani v moči jak elektroforézou, imunofixací, tak i ještě citlivějšími metodami (imunoblotting, stanovení volných lehkých řetězců v séru) přítomnost monoklonálního proteinu zjistit (nesekretorický plasmocytom, nonsecretory plasmocytoma). U těchto nemocných nacházíme vždy zvýšené hodnoty lehkých řetězců v moči i séru. Vyšetření v séru je lepším ukazatelem residuální nemoci než stanovení v moči. Nesecernující plasmocytom (myelom): jde asi o 1-5 % ze všech mnohotných myelomů. Onemocnění je typické chyběním monoklonálních imunoglobulinů v séru i moči (stanovení elektroforeticky). Imunohistochemicky lze monoklonální proteiny nalézt v kostní dřeni. Diagnóza je založena na stanovení lehkých řetězců v séru, pomocí kterého lze odhadovat i časnou odpověď na terapii. V dosavadní praxi byly takto označovány plasmocytomy, u nichž v séru a/nebo v moči nelze při elektroforéze a imunofixaci prokázat přítomnost monoklonálních proteinů (intaktních, kompletních molekul imunoglobulinů nebo jen volných lehkých řetězců). V % takových případů však lze s použitím imunohistologických metod prokázat monoklonální protein v cytosolu nádorových plazmatických buněk; s použitím zvláště citlivých metod (isoelektrická fokusace s imunoblottingem a barvením koloidním stříbrem) lze v těchto případech často prokázat stopová množství monoklonálních proteinů v séru, častěji kompletních imunoglobulinových molekul než lehkých řetězců, které při svém krátkém biologickém poločase jsou rychle filtrovány v ledvině a resorbovány v tubulech. S použitím kvantitativních imunoprecipitačních metod lze u 68 % nesecernujících plasmocytomů prokázat v séru buď patologickou koncentraci monoklonálního lehkého řetězce a/nebo indexu κ/λ (Drayson a spol. 2001). Paradoxní někdy je, že zjištěná koncentrace je tak vysoká (i více než 200 mg/l), že by ji mělo být možné prokázat i imunofixací. Příčinou může být skutečnost, že monoklonální volné lehké řetězce u nesecernujících plasmocytomů v séru vytvářejí někdy polymery, které se chovají jako polyantigeny a vyvolávají falešné zvýšení výsledků; navíc polymerní formy imunoglobulinů i lehkých řetězců nevytvářejí často při elektroforéze homogenní, ale spíše migračně heterogenní zóny. Kvantitativní stanovení volných lehkých řetězců v séru je nepochybně integrální součástí vyšetření při podezření na nesecernující plasmocytom. Negativní výsledek by však měl být vždy doplněn ještě imunohistochemickým vyšetřením plazmatických buněk v kostní dřeni. Plasmocytom(MM) s intaktní molekulou monoklonákního imunoglobulinu: Asi % nemocných s plasmocytomem produkuje intaktní monoklonální imunoglobulin IgG, IgA, IgD a IgE, výjimečně i IgM. Při diagnóze nebo v pozdějším průběhu onemocnění lze u části v moči závisle na analytické citlivosti a specifitě použité metody prokázat i exkreci volných lehkých řetězců shodného antigenního typu s řetězci v intaktní molekule monoklonálního imunoglobulinu. Udává se, že 96% ze všech pacientů má abnormální poměr /. Při používání nyní absolentních termoprecipitačních zkoušek na Bence-Jonesovu bílkovinu byla BJB zjišťována asi jen u 5-15 % nemocných, při elektroforetické analýze -

7 závisle na stupni rozlišovací schopnosti až u 30 %, při používání elektroforézy s vyšší rozlišovací schopností s imunofixací až u 60 %; současné automatizované imunoprecipitační metody s analytickou citlivostí v oblasti fyziologických koncentrací volných lehkých řetězců v séru prokazují jejich patologické hodnoty u % nemocných s plasmocytomem, kteří produkují intaktní monoklonální imunoglobulin. U dalších asi 10 % nemocných lze prokázat významně abnormální κ/λ index volných lehkých řetězců v séru, i když přitom koncentrace obou antigenních typů nepřekračují fyziologická rozmezí. Korelace koncentrací intaktních monoklonálních imunoglobulinů a volných monoklonálních lehkých řetězců v séru je velmi slabá, intenzita syntézy volných lehkých řetězců je mírou individuální nádorové dediferenciace nádorové buňky a projevem neschopnosti syntézy fylogeneticky mladších komponent imunoglobulinové molekuly, tj. těžkých řetězců. Stanovení koncentrací volných lehkých řetězců v séru je u plasmocytomu podstatně lepším parametrem progrese onemocnění a efektu léčby než je stanovení koncentrace intaktních monoklonálních imunoglobulinů. Pomineme-li analytické problémy, o kterých jsme se zmínili již dříve, reflektují změny koncentrací volných lehkých řetězců v séru lépe změny počtu produkujících nádorových buněk při progresi a léčbě onemocnění, protože biologický poločas volných lehkých řetězců je relativně krátký ( 2-6 hod) a není závislý na jejich koncentraci. Biologický poločas intaktních imunoglobulinů je významně delší, změny v počtu buněk odráží později a v případě nejčastějšího IgG je biologický poločas v určité míře závislý na jeho koncentraci. Změny v koncentraci volných polyklonálních lehkých řetězců druhého antigenního typu než je monoklonální řetězec (v literatuře se někdy používá výraz alternativní ) mají význam pro posuzování funkce kostní dřeně a ledvin: snížení (není neobvyklé ani vymizení) svědčí pro potlačení syntézy residuálních, fyziologických imunoglobulinů v kostní dřeni, zvýšení může být projevem snížené glomerulární filtrace a retence nízkomolekulárních bílkovin v séru. Asymptomatický MM: pacienti s symptomatickým MM musí splňovat 2 kriteria MM (koncentrace monoklonálního proteinu > 30 g/l a/nebo > 10% monoklonálních plasmocytů v kostní dřeni. 96% pacientů s tímto typem myelomu má atypický poměr /. Jedná se o stacionární formy plasmocytomu s diagnosticky nepochybným nálezem vysokého počtu nádorových plazmatických buněk ve dřeni a s přítomností monoklonálního imunoglobulinu zřídka i lehkých monoklonálních volných řetězců v séru a/nebo v moči. U doutnajícího plasmocytomu chybí změny na kostech, u indolentního plasmocytomu mohou být ojedinělá osteolytická ložiska i mírná anémie přítomny; obě formy plasmocytomu mohou po řadu let, někdy i více než 10 let, probíhat stacionárně a nevyžadovat léčení. Asi dvě třetiny nemocných s doutnajícím nebo indolentním plasmocytomem má zvýšenou koncentraci volných monoklonálních lehkých řetězců v séru a 96 % jich mělo patologickou hodnotu indexu κ/λ. (Bradwell 2003). Tyto nálezy však neměly jednoznačnou prediktivní hodnotu pro riziko progrese onemocnění! MGUS monoklonální gamapatie nejasného významu: je typická zvýšením monoklonálních intaktních imunoglobulinů u pacientů bez známek MM, AL amyloidózy, Waldenstromovy choroby, lymfoproliferativních onemocnění, plasmocytomu nebo příbuzných chorob. MGUS je definován jako M-protein < 30 g/l, plasmocyty v kostní dřeni < 10 %, bez známek proliferace B buněk, bez orgánových abnormalit. Nachází se u 1 % populace starší 50 let, u 3

8 % starších 70 let a u 10 %starších 80 let. Kolem 70 % bývá IgG, 15 % IgM a 10 % IgA; ve 2 % se vyskytuje jako biklonální. Může progredovat do MM. Zvýšení hodnot volných řetězců, resp. abnormální poměr kappa/lambda je také prognostickým ukazatelem u pacientů s MGUS. U více než poloviny nemocných, u nichž je v séru zjištěna přítomnost monoklonálního intaktního imunoglobulinu IgG, IgA, IgM (při podezření na myelom, náhodně při vyšetření prováděném z jiných důvodů, výjimečně při screeningu ve vzorku populace) chybí známky maligního lymfoproliferativního onemocnění. V současné době jsou tito nemocní souhlasně klasifikováni jako MGUS (Kyle 1982). Asi u 1 % sledovaných nemocných s MGUS se v průběhu roku vyvíjí maligní lymfoproliferativní onemocnění, nejčastěji plasmocytom. Riziko maligního zvratu je tím větší, čím je koncentrace monoklonálního imunoglobulinu v séru při diagnóze vyšší. Ve třídách IgA a IgM je riziko zvratu vyšší než ve třídě IgG. Výsledky prvních stanovení volných lehkých řetězců v séru ukazují, že asi u 50 % vyšetřených MGUS (Lachmann cit. Bradwell 2002) jsou hodnoty řetězců souhlasného typu s monoklonálním imunoglobulinem patologické, u asi 25 % jsou zvýšené oba typy volných lehkých řetězců, u zbylých 25 % nedochází ke změnám. Při srovnání indexů κ/λ řetězců jsou hodnoty u nemocných s MGUS, u nichž po dobu pěti let nedošlo k malignímu zvratu, v referenčních mezích; u nemocných, kde ke zvratu došlo, je průměrná hodnota indexu sice významně vyšší, ale hodnoty obou souborů se hodně překrývají. Při stratifikaci hodnot indexů se však prokázalo, že riziko zvratu stoupá s hodnotou indexu κ/λ (Kyle a Katzmann cit. Bradwell). U nemocných se stejným rozsahem koncentrací intaktního imunoglobulinu v séru se riziko maligního zvratu zvyšuje paralelně se vzestupem indexu κ/λ! Jak jsme již úvodem uvedli, mají nemocní s MGUS v séru kompletní, intaktní monoklonální imunoglobulin. Současná přítomnost malého množství (Kyle 1992), resp. 0,05-1,0 g/d monoklonálních lehkých řetězců (BJB) v moči patří u MGUS k výjimkám a má vždy vyvolat podezření na nepoznaný plasmocytom nebo jinou maligní MG. Zvláštní a v mnohém zatím nejasnou kategorií MGUS jsou nemocní, u nichž prokážeme v moči výjimečně i v séru jen monoklonální lehké řetězce (idiopatická exkrece BJB). Teoreticky lze tyto případy považovat za prekursory plasmocytomu lehkých řetězců, praxe však takový výklad nepodporuje. Vždy je v těchto případech třeba cíleně pátrat po příznacích AL amyloidózy nebo LCDD. Údaje o koncentracích a relaci volných lehkých řetězců v séru jsou u nemocných s idiopatickou exkrecí BJB velmi chudé ( Kyle a spol. 2002, Bradwell a spol. 2002).Nelze vyloučit, že patologická koncentrace jednoho antigenního typu lehkých řetězců resp. indexu κ/λ může být prediktorem vývoje plasmocytomu lehkých řetězců nebo nesecernujícího plasmocytomu. Amyloidóza a onemocnění z depozice lehkých řetězců AL amyloidóza (primární systémová amyloidóza): protilátková specifita je dána primární strukturou variabilních částí L a H řetězců; v N-terminální variabilní části lehkých řetězců lze navíc rozlišit několik podskupin, čtyři u řetězců typu κ (V κ1 -V κ4 ) a šest u řetězců typu λ (V λ1 V λ6 ). Monoklonální volné lehké řetězce λ podskupiny V λ6 jsou amyloidogenní. MG s produkcí lehkých řetězců typu V λ6 může vyvolat vznik primární systémové amyloidózy (AL-amyloidózy). Příčinou může být tendence lehkých řetězců typu V λ6 vytvářet v plazmě polymery, jejichž proteolytická degradace je nedokonalá, takže vzniká nerozpustný fibrilární amyloid, který se deponuje v extracelulárním prostoru. Není rovněž jisté, zda ke vzniku AL-

9 amyloidózy nepřispívá genetická predispozice postižených jedinců k vazbě amyloidového prekursoru na povrch buněk. Není však sporu, že příčinou AL-amyloidózy je MG, obvykle ale s tak malou potenciální malignitou, že se nikdy nevyvine v generalizovanou formu MG, jako je např. plasmocytom. V souhlase s tím je počet nádorových plazmatických buněk ve dřeni nízký a koncentrace volných monoklonálních lehkých řetězců (jen výjimečně kompletních monoklonálních imunoglobulinů) v séru, resp. moči rovněž nízká. Při elektroforéze prokázali Lachmann a spol. (2003) monoklonální protein v séru a/nebo moči jen u 54 % nemocných, z toho u 75 % byla koncentrace v séru nižší než 10 g/l. Při imunofixaci prokázali přítomnost monoklonálního proteinu v séru a/nebo v moči u 80 % nemocných, Kyle a spol. (1995) až u 89 %. Všichni nemocní s nálezem monoklonálního proteinu v séru a/nebo v moči měli patologické hodnoty volných monoklonálních lehkých řetězců v séru. U nemocných s histologicky ověřenou diagnózou systémové AL-amyloidózy a negativním nálezem při imunofixaci séra a moči prokázali Kyle a spol. (1995) patologické hodnoty volných monoklonálních lehkých řetězců v séru v 66 %. Lachmann a spol. (2003) zjistili ve svém velkém souboru nemocných s AL-amyloidózou při diagnóze zvýšené hodnoty volných monoklonálních lehkých řetězců v séru u 98 %. Při klinickém podezření na systémovou primární AL-amyloidózu lze stanovení volných lehkých řetězců v séru opět považovat za metody volby. Samo onemocnění je charakteristické akumulací lehkých volných řetězců nebo jejich fragmentů jako amyloidových deposit. Incidence je 9/ % pacientů má abnormální koncentrace FLC. Tzv. monoklonalita, tedy změněný poměr kappa/lambda byl však změněn pouze u % pacientů. Doporučuje se provést stanovení volných řetězců v séru společně s imunofixací séra. Depozice lehkých řetězců: FLC v séru jsou abnormální u 90% pacientů a jsou důležité při monitorování progrese choroby. Stanovení lehkých řetězců lze ještě využít u pacientů se solitárním kostním plasmocytomem, extramedulármním plasmocytomem, recidivujícím mnohotným plasmocytomem, Walendstromovu makroglobulinemii, Mezinárodní doporučení pro diagnózu MM a MGUS (2003) Symptomatický MM M protein v séru a/nebo moči. Plasmocyty v kostní dřeni v nadměrném množství (> 10%). Orgánové postižení. Abnormální FLC. Nonsekreční MM bez M proteinu, plasmocyty v kostní dřeni v nadměrném množství (> 10%). Orgánové postižení. Abnormální FLC. Asymptomatický MM - M protein v séru > 30 g/l, Plasmocyty v kostní dřeni v nadměrném množství (> 10%), bez orgánového postižení. Abnormální FLC. MGUS - M protein v séru < 30 g/l, Plasmocyty v kostní dřeni < 10%), bez orgánového postižení, bez proliferace B buněk. Abnormální FLC ne vždy. Nová klasifikace monoklonální gamapatií (2003, The International Myeloma Working Group) 1) MGUS monoklonální gamapatie nejasného významu 2) Asymptomatický myelom 3) Symptomatický mnohotný meylom

10 4) Nonsekreční mnohotný myelom 5) Solitární kostní plasmocytom 6) Extramedulární plasmocytom 7) Mnohotný solitární plasmocytom 8) Plasmocytová leukémie Vydávání výsledků: minimálně 1x týdně Význam stanovení volných lehkých řetězců v séru pro monitorování průběhu a léčby MG Biologický poločas volných lehkých řetězců v séru je asi 4 hod ( 2-6 hod.)lze proto oprávněně předpokládat, že při zachovalé glomerulární filtraci se pokles syntézy volných lehkých řetězců resp. počtu je produkujících nádorových buněk velmi rychle projeví, podstatně rychleji než dojde ke změnám v koncentracích intaktních, kompletních monoklonálních imunoglobulinů s významně delším biologickým poločasem. U plasmocytomu s intaktním kompletním monoklonálním imunoglobulinem je stanovení volných lehkých řetězců lepším indikátorem průběhu onemocnění a efektu léčby než změny koncentrace intaktního monoklonálního imunoglobulinu v séru (imunoprecipitací, denzitometrií), resp. stanovení exkrece BJB (pokud je současně přítomná) v moči. Biologický poločas intaktního monoklonálního imunoglobulinu, hlavně ve třídě IgG je závislý na jeho koncentraci, pokles koncentrace při léčbě je opožděný a pomalý. Koncentrace volných lehkých řetězců se mění již za 2-3 dny léčby. Při relapsu onemocnění, zvláště v pokročilém stadiu onemocnění, kdy se obvykle mění medikamentózní léčba, informují změny koncentrace volných lehkých řetězců promtně o účinnosti léčby. Při remisi onemocnění stoupá někdy hladina volných lehkých řetězců dříve než hladina intaktního imunoglobulinu. U plasmocytomu lehkých řetězců, kde dosud byly hlavním, někdy jediným indikátorem průběhu onemocnění a účinku léčby změny v exkreci BJB, je stanovení volných lehkých řetězců v séru podstatně výhodnější: k vymizení BJB z moči může dojít při léčbě při ještě vysokých hladinách volných lehkých řetězců v séru a vice versa: vzestup hladiny volných lehkých řetězců je průkazný při relapsu onemocnění dříve než dojde opět k exkreci BJB do moče. U nesecernujícího plasmocytomu, kde dosud byly kriteriem průběhu onemocnění a efektu léčby klinická symptomatologie a nálezy při opakovaných sternálních punkcích, je stanovení volných lehkých řetězců v séru metodou volby. Podobně je tomu u primární AL amyloidosy. Význam stanovení volných lehkých řetězců v séru pro prognózu onemocnění Určitější údaje jsou zatím popsány u AL-amyloidosy, kde při supervizi hladiny volných lehkých řetězců v séru pod 50 % vstupní koncentrace přežívalo za 10 let 65 % nemocných v kontrastu k jen 43 % přežívání nemocných, kde pokles hladiny volných lehkých řetězců v séru byl menší než 50 % vstupní koncentrace. Prognosticky významná je hladina volných lehkých řetězců v séru u nemocných s MGUS. Obecně platí, že čím vyšší je hladina při diagnóze onemocnění, tím větší je pravděpodobnost maligního zvratu onemocnění. Účinnost predikce zvratu je větší, pokud se hodnotí hladina volných lehkých řetězců v séru ve vztahu ke koncentraci intaktního monoklonálního imunoglobulinu. Ucelenější údaje o prediktivní hodnotě hladiny volných lehkých řetězců v séru u jiných MG zatím chybí. Obecně lze předpokládat, že prognóza onemocnění bude tím horší, čím vyšší je hladina volných lehkých řetězců v séru při diagnóze onemocnění.

11 Indikace ke stanovení volných lehkých řetězců v séru při diagnostice, monitorování průběhu a hodnocení efektu léčby MG 1. Při klinickém podezření na MG je stanovení volných lehkých řetězců v séru integrální součástí vyšetření, vždy však musí být současně provedena elektroforésa séra i moči nemocného.pokud zjistíme v séru atypickou zónu, je třeba provést imunofixaci antiséry proti těžkým řetězcům. Pokud atypickou zónu v elektroforeogramu séra nenalezneme, avšak prokážeme patologické zvýšení lehkých řetězců a/ nebo indexu κ/λ, je vhodné doplnit vyšetření imunofixací séra i moči s použitím antisér proti lehkých řetězcům. Je třeba zdůraznit, že v žádném případě nelze stanovení volných lehkých řetězců v séru použít jako screening MG, protože asi 75% nemocných s MGUS nemá patologické hodnoty koncentrace nebo indexu lehkých řetězců v séru a má přitom v elektroforeogramu séra atypickou zónu kompletního, intaktního imunoglobulinu. 2. Při zahájení a v průběhu medikamentózní léčby MG hodnotíme efekt ve vztahu k bazální hodnotě, kterou jsme stanovili před zahájením léčby. První vyšetření po zahájení léčby je možné provést již po třech dnech, obvykle se však provádějí vyšetření po celou dobu léčby v týdenních intervalech. 3. Vyšetření u nemocných se stacionárním průběhem MG, kteří nejsou léčeni a u nemocných v remisi po medikamentózní léčbě se provádějí obvykle v intervalech 2 3 měsíců. Shrnutí: Marker diagnózy monoklonální gamapatie, nahrazení vyšetření B-J proteinu v moči, monitorování pacientů léčených nebo sledovaných pro monoklonální gamapatii, rychlý odhad responderů terapie, odhad přítomnosti residuální nemoci a kompletní odpovědi na terapii, riziková stratifikace pro progresi MGUS. Literatura: Bradwell AR, et al. Highly sensitive, automated immunoassay for immunoglobulin free light chains in serum and urine. Clin Chem 2001; 47: Carr-Smith HD, et al. Development of serum free light chain immunoassays for the detection and monitoring of patients with Bence Jones myeloma. Clin Chem 2001; 47, No. 141, (Supp 6):A33. Cole PW, Durie BGM, and Salmon SE. Immunoquantitation of free light chain immunoglobulins: application in multiple myeloma. J Immunol Meth 1978; 19: Drayson M, et al. Serum free light-chain measurements for identifying and monitoring patients with nonsecretory multiple myeloma. Blood 2001; 97: Keren DF. Proteins in serum identified by high resolution electrophoresis. In High-resolution electrophoresis and immunofixation, 2nd ed Boston: Butterworth-Heinemann Mead GP, et al. Serum free light chain immunoassays as an aid in the diagnosis and monitoring of light chain monoclonal gammopathies. J Bone and Min Metabol 2001; Supp 19, page 44. Pescali E and Pezozoli A. The clinical spectrum of pure Bence-Jones proteinuria. Cancer 1988; 61: Solling K, Solling J, and Romer FK. Free light chains of immunoglobulins in serum from patients with rheumatoid arthritis, sarcoidosis, chronic infections, and pulmonary cancer. Acta Med Scand 1981; 209: Tang LX, et al. Evaluation of F(ab') 2 -based latex-enhanced nephelometric reagents for free immunoglobulin light chains on the Behring Nephelometer TM II. Clin Chem 2000; 46(6):A181. * Bradwell AR, mead GP, Carr-Smith HD: Serum free light chain analysis. Binding Site Ltd, 2005: 292s. * Englis M: Stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů v séru v diagnostice a monitorování monoklonálních gamapatii. KKB IPVZ Praha.

12

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká,

Více

Stanovení párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonální gamapatie nejistého významu - pilotní projekt CMG

Stanovení párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonální gamapatie nejistého významu - pilotní projekt CMG Stanovení párů těžkých/lehkých řetězců imunoglobulinu u monoklonální gamapatie nejistého významu - pilotní projekt CMG Pika T., Klincová M., Lochman P., Maisnar V., Tichý M., Ščudla V., Hájek R. Olomouc,

Více

klinické aspekty Monoklonální gamapatie Šolcová L. nejasného významu

klinické aspekty Monoklonální gamapatie Šolcová L. nejasného významu 22 Monoklonální gamapatie Šolcová L. Monoklonální gamapatie (MG) tvoří velmi heterogenní skupinu onemocnění, která je charakterizována proliferací jednoho klonu diferencovaných B-lymfocytů produkujících

Více

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn. etného myelomu

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn. etného myelomu Změny v dg. kritéri riích a kritéri riích léčebnl ebné odpovědi di u mnohočetn etného myelomu Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové Setkání České myelomové skupiny Velké

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn Změny v dg. kritéri riích a kritéri riích léčebnl ebné odpovědi di u mnohočetn etného myelomu Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové 3. seminář pro pacienty s MM Lednice,

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

VE ZKRATCE. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno

VE ZKRATCE. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA MONOKLONÁLNÍCH GAMAPATIÍ prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno Na otázku diferenciální diagnózy monoklonálních gamapatií můžeme pohlížet ze

Více

IMUNOCHEMICKÉ METODY

IMUNOCHEMICKÉ METODY IMUNOCHMICKÉ MTODY Antigeny Protilátky Imunochemické metody Kvantitativní imunoprecipitační křivka Imunoprecipitační metody Imunoanalýza Využití imunochemických metod v rychlé diagnostice Praktické úlohy

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

Využití stanovení volných lehkých řetězců v diagnostice a monitorování léčby mnohočetného myelomu

Využití stanovení volných lehkých řetězců v diagnostice a monitorování léčby mnohočetného myelomu Využití stanovení volných lehkých řetězců v diagnostice a monitorování léčby mnohočetného myelomu DOPORUČENÍ CMG a SMG 4. reedice Roman Hájek předseda CMG Zdenka Štefaníková předsedkyně SMG Freelite

Více

Stanovení volných lehkých řetězců imunoturbidimetrií a metodou ELISA

Stanovení volných lehkých řetězců imunoturbidimetrií a metodou ELISA Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, No. 2, p. 97 101. Stanovení volných lehkých řetězců imunoturbidimetrií a metodou Vávrová J. 1, Friedecký B. 1, Tichý M. 1, Holečková M. 1, Maisnar V. 2, Hájek R. 3

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny). Tichý M. ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové

Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny). Tichý M. ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové Monoklonální imunoglobuliny (paraproteiny). Tichý M. ÚKBD LF UK a FN Hradec Králové MG (paraproteinémie) Heterogenní skupina onemocnění charakterizovaná proliferací jednoho nebo vzácněji i více klonů

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

Problematika stanovení monoklonálního imunoglobulinu u nemocných s AL amyloidózou

Problematika stanovení monoklonálního imunoglobulinu u nemocných s AL amyloidózou Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 37 41. Problematika stanovení monoklonálního imunoglobulinu u nemocných s AL amyloidózou Pika T. 1, Lochman P. 2, Látalová P. 3, Minařík J. 1, Puščiznová

Více

Imunoblot, imunoelektroforéza

Imunoblot, imunoelektroforéza Imunoblot, imunoelektroforéza Jana Švarcová. Plazmatické proteiny. http://slideplayer.cz/slide/2345714/ Jana Švarcová. Plazmatické proteiny. http://slideplayer.cz/slide/2345714/ Jana Švarcová. Plazmatické

Více

Jak analyzovat monoklonální gamapatie

Jak analyzovat monoklonální gamapatie Jak analyzovat monoklonální gamapatie -od stanovení diagnózy až po detekci léčebné odpovědi Říhová Lucie a kol. OKH, FN Brno BMG při ÚPF, LF MU Monoklonální gamapatie(mg) heterogenní skupina onemocnění

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

Definice stringent CR a použitelné metody pro její stanovení

Definice stringent CR a použitelné metody pro její stanovení Definice stringent CR a použitelné metody pro její stanovení Pika T., Lochman P., Heřmanová Z., Ščudla V. III. interní klinika, LF UP a FN Olomouc Oddělení klinické biochemie, LF UP a FN Olomouc Ústav

Více

Přínos vyšetření klonality plazmocytů u monoklonálních gamapatií pomocí polychromatické průtokové cytometrie

Přínos vyšetření klonality plazmocytů u monoklonálních gamapatií pomocí polychromatické průtokové cytometrie Přínos vyšetření klonality plazmocytů u monoklonálních gamapatií pomocí polychromatické průtokové cytometrie Autor: 1 Mgr. Lucie Říhová, Ph.D. Recenzent: 2 prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 1 Oddělení klinické

Více

a definice stádi Vladimír r Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové VIII. národní workshop CMG Mikulov,

a definice stádi Vladimír r Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové VIII. národní workshop CMG Mikulov, Správný zápis z stanovené dg., problematika kostního nálezu n a definice stádi dií D.-S. Plus Vladimír r Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové VIII. národní workshop CMG Mikulov,

Více

Indikátorové proteiny v moči -

Indikátorové proteiny v moči - Indikátorové proteiny v moči - moderní moderní vyšetřování proteinurie a hematurie J. Granátová, L. Hornová, L. Fantová, M. Bolková OKB FTNsP Praha, nefrologická ambulance Medicon a.s. Brno, 18-11-2009

Více

Nesekreční mnohočetný myelom

Nesekreční mnohočetný myelom Nesekreční mnohočetný myelom MUDr. Jan Straub Mikulov 27.4.2013 Symptomatický myelom S produkcí M-Igtypu IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, LC Solitární (kostní, extramedulární) myelom Nesekreční myelom cca 1-5%

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie 14 Laboratorní diagnostika mnohočetného myelomu a dalších monoklonálních gamapatií ve spolupráci OKB a III. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc P. Lochman, T. Pika Mnohočetný myelom a příbuzné monoklonální

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE Bordetella pertussis Bordetella parapertussis ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny

Více

Specifická imunitní odpověd. Veřejné zdravotnictví

Specifická imunitní odpověd. Veřejné zdravotnictví Specifická imunitní odpověd Veřejné zdravotnictví MHC molekuly glykoproteiny exprimovány na všech jaderných buňkách (MHC I) nebo jenom na antigen prezentujících buňkách (MHC II) u lidí označovány jako

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Projekt MGUS V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar. Velké Bílovice

Projekt MGUS V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar. Velké Bílovice Projekt MGUS 2010 V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Velké Bílovice 25.4.2009 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström

Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström Andrea Janotová Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström Mikulov, 10. 4. 2015 Amyloidóza AL Aktivní klinické studie - Amyloidóza Nová diagnóza Studie EMN03 AKADEMICKÁ (Brno, Hradec Králové, Olomouc,

Více

Základy imunologických metod: interakce antigen-protilátka využití v laboratorních metodách

Základy imunologických metod: interakce antigen-protilátka využití v laboratorních metodách Základy imunologických metod: interakce antigen-protilátka využití v laboratorních metodách Obecné principy reakce antigenprotilátka 1929 Kendall a Heidelberg Precipitační reakce Oblast nadbytku protilátky

Více

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK 1. Úvod 1. C1q, C1q a apoptóza, C1q u SLE 2. Anti-C1q, patogenita anti-c1q 3. Stanovení anti-c1q

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

CELOTĚLOVÁ ZOBRAZENÍ U MNOHOČETNÉHO

CELOTĚLOVÁ ZOBRAZENÍ U MNOHOČETNÉHO CELOTĚLOVÁ ZOBRAZENÍ U MNOHOČETNÉHO MYELOMU WB-MRI, LD-CT, PET/CT KTERÉ Z NICH POUŽÍT? Minařík J 1, Hrbek J 2, Puščiznová P 1, Pika T 1, Bačovský J 1, Heřman M 2, Ščudla V 1 1 Hematoonkologická klinika,

Více

Obr.2 Tumoriformní amyloid plíce. Základní struktura plic je zcela setřena infiltrací amyloidem. (H&E)

Obr.2 Tumoriformní amyloid plíce. Základní struktura plic je zcela setřena infiltrací amyloidem. (H&E) Obr. 1 Různý stupeň infiltrace jaterní tkáně amyloidem. Infiltrace v Disseho prostoru s různým stupněm regrese hepatocytů. Hyalinní vzhled amyloidních deposit (H&E) Obr.2 Tumoriformní amyloid plíce. Základní

Více

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Formy uplatnění proteomiky do klinické praxe Přímé uplatnění proteomických technologií Metody pro studium proteinů tu byly dřív něž proteomika jako obor

Více

Aglutinace Mgr. Jana Nechvátalová

Aglutinace Mgr. Jana Nechvátalová Aglutinace Mgr. Jana Nechvátalová Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně Aglutinace x precipitace Aglutinace Ag + Ab Ag-Ab aglutinogen aglutinin aglutinát makromolekulární korpuskulární

Více

Vyšetření hevylite přispělo k odhalení nemoci z těžkých řetězců

Vyšetření hevylite přispělo k odhalení nemoci z těžkých řetězců Vyšetření hevylite přispělo k odhalení nemoci z těžkých řetězců Karel Kalla, OKB Nemocnice Pelhřimov, p.o. Petr Kessler, OHT Nemocnice Pelhřimov, p.o. Petr Šebek, Binding Site, CZ anamnéza Žena, r.narození

Více

Klinicko-laboratorní aspekty biklonální gamapatie nejistého významu - BGUS

Klinicko-laboratorní aspekty biklonální gamapatie nejistého významu - BGUS Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 83 87. Klinicko-laboratorní aspekty biklonální gamapatie nejistého významu - BGUS Pika T. 1, Lochman P. 2, Maisnar V. 3, Tichý M. 4, Minařík J. 1, Hájek

Více

Systém HevyLite TM u IgA monoklonálních gamapatií první zkušenosti

Systém HevyLite TM u IgA monoklonálních gamapatií první zkušenosti Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 2, p. 85 90. Systém HevyLite TM u IgA monoklonálních gamapatií první zkušenosti Pika T. 1, Heřmanová Z. 2, Lochman P. 3, Zapletalová J. 4, Minařík J. 1, Bačovský

Více

Diagnostika poškození ledvin a léčebná opatření při poškození ledvin u AL amyloidózy. Romana Ryšavá Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

Diagnostika poškození ledvin a léčebná opatření při poškození ledvin u AL amyloidózy. Romana Ryšavá Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha Diagnostika poškození ledvin a léčebná opatření při poškození ledvin u AL amyloidózy Romana Ryšavá Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha Poškození ledvin u AL amyloidózy Komplikuje 10-15% MM 70% nemocných

Více

Laboratorní prùkaz monoklonálních imunoglobulinù

Laboratorní prùkaz monoklonálních imunoglobulinù Pøehledný referát Laboratorní prùkaz monoklonálních imunoglobulinù M. Tichý 1, V. Maisnar 2 1 Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Vladimír

Více

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Protein S100B ití v traumatologii. lková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Protein S100B ití v traumatologii. lková Roche s.r.o., Diagnostics Division Protein S100B Využit ití v traumatologii Olga BálkovB lková Roche s.r.o., Diagnostics Division S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny první objeveny 1965 (hovězí mozek)

Více

Nečekané limitace v preanalytické a analytické fázi

Nečekané limitace v preanalytické a analytické fázi Nečekané limitace v preanalytické a analytické fázi Sympozium klinické biochemie FONS 17.9.2018 Lenka Kotačková Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Problematická analýza při

Více

Elektroforéza. Rozdělení proteinů na základě pohyblivosti v el. poli

Elektroforéza. Rozdělení proteinů na základě pohyblivosti v el. poli Elektroforéza Rozdělení proteinů na základě pohyblivosti v el. poli K realizaci je nutné mít: Stejnosměrný el. proud Speciální elektroforetické vany Vhodný pufr a nosič (dříve papír, acetátcelulóza, agar)

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Precipitační a aglutinační reakce

Precipitační a aglutinační reakce Základy imunologických metod: Precipitační a aglutinační reakce Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol Metody, ve kterých se používají protilátky Neznačený antigen/protilátka Precipitace Aglutinace Značený

Více

Elektroforéza. Rozdělení proteinů na základě pohyblivosti v el. poli

Elektroforéza. Rozdělení proteinů na základě pohyblivosti v el. poli Elektroforéza Rozdělení proteinů na základě pohyblivosti v el. poli K realizaci je nutné mít: Stejnosměrný el. proud Speciální elektroforetické vany Vhodný pufr a nosič (dříve papír, acetátcelulóza, agar)

Více

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii Epidemiologie, 4. seminář SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii PREVENCE (zabránění vzniku nemoci) Primární prevence cílem je zabránit vzniku nemoci pokles incidence Sekundární prevence záchyt existujícího

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci Protein v moči Abstrakt Stručné pojednání o fyziologii, patofyziologii a příčinách patologických změn při vylučování proteinů do moče. Uvedeny a diskutovány referenční intervaly. Fyziologická variabilita

Více

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Fejfárková Z., Pikner R. Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy, pikner@nemkt.cz Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru (anti

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod.

40 NOVINKY. Product News. Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys. Elecsys Tacrolimus Elecsys Cyclosporine. Nový panel metod. 40 NOVINKY Product News Nový panel metod Stanovení imunosupresivních lékù soupravami Elecsys Ovìøené a konzistentní výsledky pro pacienty s transplantovanými orgány K pøedcházení akutní rejekce orgánù

Více

Současný stav rutinní analytiky některých biochemických markerů. J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK

Současný stav rutinní analytiky některých biochemických markerů. J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Současný stav rutinní analytiky y některých biochemických markerů J. Vávrová, B. Friedecký, M. Tichý Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK Fakultní nemocnice, Hradec Králové 22.9.2009 Laboratorní

Více

Klinický význam vyšetření paraproteinů, metody jejich průkazu a stanovení

Klinický význam vyšetření paraproteinů, metody jejich průkazu a stanovení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra biochemických věd Klinický význam vyšetření paraproteinů, metody jejich průkazu a stanovení Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

III. interní klinika nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc 2

III. interní klinika nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc 2 Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 2, p. 63 71. Suprese alternativního páru imunoglobulinu koreluje s mírou rizikovosti MGUS výrazněji nežli suprese hladin polyklonálních imunoglobulinů dílčí výsledky

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok

Více

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Stanovení volných lehkých řetězců jako pomocného markeru v hodnocení prognózy a odpovědi na léčbu u nemocných s mnohočetným myelomem a monoklonální

Více

Elektroforéza protein séra a mo e, imunofixace. Sérum

Elektroforéza protein séra a mo e, imunofixace. Sérum Elektroforéza protein séra a mo e, imunofixace Sérum Poznámky: Podle elektroforeogramu, p i m ení IgG (IgA, IgM) a albuminu lze pom rn esn ode íst denzitu dvou protein albuminu (zóna albuminu) a IgG (zóna

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

DOPORUČENÍ K DIAGNOSTICE CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE A VYŠETŘOVÁNÍ PROTEINURIE)

DOPORUČENÍ K DIAGNOSTICE CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE A VYŠETŘOVÁNÍ PROTEINURIE) ČESKÁ NEFROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP a ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE ČLS JEP Doporučení DOPORUČENÍ K DIAGNOSTICE CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN (ODHAD GLOMERULÁRNÍ FILTRACE A VYŠETŘOVÁNÍ PROTEINURIE)

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie

Seznam vyšetření prováděných laboratoří - parazitologie Seznam vyšetření - parazitologie Název Materiál/pacient Provádí se Doba odezvy Kód ZP Poznámka Toxoplasmóza celkové protilátky (komplement-fixační reakce) Pupečníková krev Plodová voda (předběžný výsledek,

Více

Specifická imunitní odpověď. Název materiálu: Datum (období) vytvoření: 25. 5. 2013. MUDr. Zdeňka Kasková. Autor materiálu: Zařazení materiálu:

Specifická imunitní odpověď. Název materiálu: Datum (období) vytvoření: 25. 5. 2013. MUDr. Zdeňka Kasková. Autor materiálu: Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Natriuretické peptidy v diagnostice, stanovení prognózy a optimalizaci léèby srdeèní dysfunkce a srdeèního selhání

Natriuretické peptidy v diagnostice, stanovení prognózy a optimalizaci léèby srdeèní dysfunkce a srdeèního selhání v diagnostice, stanovení prognózy a optimalizaci léèby srdeèní dysfunkce a srdeèního selhání Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. Katedra klinické biochemie IPVZ Praha Unavený,

Více

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Markéta Geleneky Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí.lfuk a Nemocnice Na Bulovce Praha Toxoplasmóza v graviditě Původce:

Více

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG)

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hizentra 200 mg/ml injekční roztok k subkutánnímu podání 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani...

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Ruconest : imunologické analýzy září 2010

Ruconest : imunologické analýzy září 2010 RUCONEST : IMUNOLOGICKÉ ANALÝZY, NEPROPAGAČNÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘE Poznámka: Tyto informace budou poskytnuty předepisujícím lékařům. Shrnutí Ruconest (konestat alfa), rekombinantní

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

V.TOR OSTRAVA MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ

V.TOR OSTRAVA MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ V.TOR TORŠOVÁ,, ATB STŘEDISKO KHS OSTRAVA MYKOPLAZMATICKÉ A CHLAMYDIOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE VE VZTAHU K ATB LÉČBĚ KLASIFIKACE MYKOPLASMAT INFEKCE RESPIRAČNÍ UROGENITÁLNÍ (STD) M. PNEUMONIAE M. GENITALIUM

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Rhesonativ 625 IU/ml, injekční

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Jana Bednářová Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Jana Bednářová Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno Jana Bednářová Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno Jistá LNB: Splněna následující tři kritéria: (i) neurologické příznaky odpovídající LNB (ii) pleocytóza v CSF (iii) intratekální syntéza Bb-specifických

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy a IgM

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Vladimír Maisnar IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Lázně Bělohrad, 10. září 2016 Epidemiologická data: MM 1% všech malignit,

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Hevylite nová analytická metoda v diagnostice a hodnocení průběhu monoklonálních gamapatií

Hevylite nová analytická metoda v diagnostice a hodnocení průběhu monoklonálních gamapatií Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 62 68. Hevylite nová analytická metoda v diagnostice a hodnocení průběhu monoklonálních gamapatií Ščudla V. 1, Pika T. 1, Heřmanová Z. 2 1 III. interní klinika

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE

ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE ABNORMÁLNÍ NÁLEZY V MOČI PROTEINURIE A HEMATURIE prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Jiří Štarha, Ph.D. II. dětská klinika LF MU a FN Brno Proteinurie (P) a hematurie (H) reprezentují jedny z nejčastějších

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

Zajímavé kazuistiky z laboratoře

Zajímavé kazuistiky z laboratoře Zajímavé kazuistiky z laboratoře Kamila Kutějová a kol. Spadia Lab Setkání uživatelů Průtokové cytometrie Beckman Coulter květen 2016, Mikulov Myelom biklonální Pacientka 80 let, hematoonkol.ambulance

Více

XI. NÁRODNÍ WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY 26. 27.4. 2013, HOTEL GALANT, MIKULOV

XI. NÁRODNÍ WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY 26. 27.4. 2013, HOTEL GALANT, MIKULOV XI. NÁRODNÍ WORKSHOP MNOHOČETNÝ MYELOM S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ A ROČNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ MYELOMOVÉ SKUPINY 26. 27.4. 2013, HOTEL GALANT, MIKULOV Transport vzorků Drahomíra Kyjovská, Jana Smejkalová Značení vzorků

Více

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů.

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů. Část Analytické metody 3. Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny Glukóza: referenční hodnoty, definitivní a referenční metoda, glukózaoxidázová metoda a interference stanovení, glukózadehydrogenázová

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VENORUTON FORTE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-beta-hydroxyetyl-rutosidy). Úplný seznam pomocných

Více