ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví č. 50, v katastrálním území Výprachtice, obec Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí Objednatel znaleckého posudku: JUDr. vo Luhan Praha 1 Karlovo náměstí Praha 2 Účel znaleckého posudku: Exekuční řízení Exekutorský úřad Podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: ng. Jiří Mikulka Smetanova Jaroměř telefon: Znalecký posudek obsahuje 22 stran textu včetně titulního listu a 13 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Jaroměři

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně rekreační chalupy č.p. 145 včetně příslušenství, pozemků parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví č. 50, v katastrálním území Výprachtice, obec Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí. Hlavní stavbou je rekreační chalupa č.p. 145 a její příslušenství tvoří navazující polootevřený dřevěný přístřešek, dřevěný přístavek a venkovní úpravy. Dále bude provedeno ocenění výše uvedených pozemků. Znaleckým posudkem bude stanovena obvyklá cena všech výše uvedených nemovitostí podle stavu ke dni místního šetření, t.j Základní informace Název předmětu ocenění: Rekreační chalupa Adresa předmětu ocenění: Výprachtice Výprachtice Kraj: Pardubický Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Výprachtice Katastrální území: Výprachtice Počet obyvatel: 981 Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv 57 Kč/m2 Koeficienty obce Název koeficientu č. Pi O1. Velikost obce obyvatel V 0,65 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce V 0,60 O3. Poloha obce - Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného města v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod V 1,01 0,70 O5. Dopravní obslužnost obce - Autobusová zastávka V 0,80 O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta) 0,98 Základní cena stavebního pozemku ZC ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 123,22 Kč/m2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti pana S. Grunda. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku -2-

3 - výpis z katastru nemovitost, list vlastnictví č. 50 pro katastrální území Výprachtice, obec Výprachtice - kopie katastrální mapy - informace získané od pana S. Grunda - skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření dne Usnesení o ustanovení znalce č.j. 99 EX 6542/ odborná literatura - fotodokumentace 5. Vlastnické a evidenční údaje Na základě výpisu z katastru nemovitostí, list vlastnictví č. 50 pro katastrální území Výprachtice, obec Výprachtice jsou známy tyto údaje : Grundová Pavlína, č.p. 44, Horní Třešňovec je vlastníkem objektu č.p. 145 na pozemku parc. č. st. 71 ve způsobu využití jako rod. dům, dále pozemku parc. č. st. 71 o výměře 388 m2 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 129/1 o výměře 894 m2 a parc. č. 129/2 o výměře 1132 m 2, oba v druhu pozemku trvalý travní porost, dále parc. č. 131/1 o výměře 228 m2, parc. č. 131/3 o výměře 226 m 2, parc. č. 134/3 o výměře 389 m2 a parc. č. 141 o výměře 198 m2, vše v druhu pozemku zahrada. V oddíle C - omezení vlastnického práva je zapsáno zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky v celkové výši ,- Kč a příslušenství pro Raiffeisen stavební spořitelnu a.s., Praha, dále pak zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši ,33 Kč s příslušenstvím pro Východočeskou plynárenskou, a.s., Praha. Nabývací titul a ostatní údaje jsou zapsány na listu vlastnictví, který tvoří přílohu tohoto znaleckého posudku. 6. Dokumentace a skutečnost Pro účely vyhotovení znaleckého posudku nebyla znalci předložena žádná projektová dokumentace. Ocenění je provedeno na základě skutečností zjištěných na místě samém při místním šetření. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňované nemovitosti se nacházejí v katastrálním území a obci Výprachtice. Tato obec se nachází v podhůří Orlických hor a Jeseníků ve vzdálenosti přibližně 6 km jihovýchodně od okresního města Ústí nad Orlicí a zhruba 8 km severovýchodně od Lanškrouna. Ve vzdálenosti cca 3 km od Výprachtic se nachází lyžařský areál a středisko zimních sportů Čeňkovice. Předmětné nemovitosti se nacházejí v severní části obce a okolní zástavbu tvoří volně stojící obdobné rekreační objekty případně objekty k trvalému bydlení. Nemovitosti se rozprostírají z části ve svažitém a z části v rovinatém terénu s přístupem z místní asfaltové komunikace. V blízkosti se pak nachází les a v sousedství protéká říčka Moravská Sázava. Napojení je na elektrickou energii a obecní vodovod, odkanalizování je do septiku. Rozvod zemního plynu není v obci proveden. V obci Výprachtice je obecní úřad, pošta, zdravotnické zařízení praktického a zubního lékaře, lékárna, mateřská škola, základní škola. a. stupeň, obchod se smíšeným zbožím, hostinec. V obci je také několik ubytovacích zařízení. Autobusové spojení je do okolních měst Ústí nad Orlicí a Lanškroun. Podrobný popis oceňovaných nemovitostí je uveden v následujících částech -3-

4 znaleckého posudku. Podle Malého lexikonu měst a obcí tvoří obec Výprachtice 3 katastrální území s celkovým počtem 981 obyvatel. 8. Obsah znaleckého posudku OBVYKLÁ CENA Obecně Základní přístupy ke stanovení obvyklé ceny 1. Rekreační chalupa č.p Dřevěný přístřešek 3. Dřevěný přístavek 4. Pozemky -4-

5 B. ZNALECKÝ POSUDEK OBVYKLÁ CENA Obecně Obvyklá cena je definována ve smyslu ust. 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. jako cena, kterou je možné dosáhnout při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu. Pro stanovení obvyklé ceny je důležité mít na zřeteli faktory, které se promítají do jednotlivých metod, a následně ovlivňují její výši. Mezi tyto faktory patří zejména : - znalost na trhu nemovitostí v daném regionu - vztah mezi nabídkou a poptávkou pro daný typ nemovitosti - směry rozvoje a koncepce územního plánu - poloha, rozsah a velikost zástavby - zainvestovanost a možnost napojení na inženýrské sítě - vliv konkurence a počty potencionálních zájemců na trhu nemovitostí - ekonomická situace v dané oblasti ( zaměstnanost, kupní síla obyvatelstva ) - zjištění majetkoprávních vztahů k nemovitosti - dopravní situace a otázka přístupu k nemovitosti - zjištění nejlepšího a nejvyššího využití pro daný typ nemovitosti - stavebně technická kvalita staveb - zjištění vztahu 'pozemek vůči stavbě' -5-

6 - zjištění závad případně věcných břemen, které se vážou k nemovitosti - vyhodnocení případných rizik spojených s nemovitostí - zjištění obvyklého nájemného včetně odhadu reálných provozních nákladů - v neposlední řadě i konfliktní sousedi Z výše uvedeného je zřejmé, že je nutné znát podmínky na trhu nemovitostí a další související skutečnosti, pomocí kterých se následně provede analýza, jejímž výsledkem bude objektivně stanovená obvyklá cena nemovitosti. Základní přístupy ke stanovení obvyklé ceny Stanovení obvyklé ceny se provádí jak v zahraničí, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Nákladová metoda ( technické ohodnocení ) - je založena na převážně technickém pohledu na nemovitost a jejím výsledkem je věcná hodnota ( technická ). Zjednodušeně řečeno její výše se rovná nákladům na znovuvybudování oceňované nemovitosti po odečtení přiměřeného opotřebení v důsledku stáří. Výnosová metoda ( příjmová ) - je založena převážně na ekonomickém pohledu na nemovitost a jejím výsledkem je výnosová hodnota ( příjmová ). Preferuje užitné hledisko nemovitosti a její výše se rovná součtu všech předpokládaných budoucích výnosů z nemovitosti, které je nutno přepočítat na současnou hodnotu peněz pomocí kapitalizace. Srovnávací metoda ( tržní ) - je založena na tržním principu srovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi, které byly zobchodovány nebo jsou k prodeji nabízeny a jejím výsledkem je srovnávací hodnota ( tržní ), která zohledňuje případné odlišnosti a časový odstup. Stanovení obvyklé ceny nemovitostí se v tomto případě provede přiměřeně podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Rekreační chalupa se ocení porovnávací metodou dle výše uvedené oceňovací vyhlášky a dále bude ke stanovení obvyklé ceny nemovitostí použita metoda srovnávací. -6-

7 1. Rekreační chalupa č.p. 145 Jedná se o částečně podsklepenou poloroubenou rekreační chalupu s vestavěným podkrovím. Stáří chalupy nebylo možné prokazatelně zjistit, pravděpodobně se jedná o počátek minulého století. V roce 2007 byla provedena kompletní rekonstrukce a modernizace chalupy. V roce 2013 pak byly na západní část sedlové střechy osazeny fotovoltaické panely. Rekreační chalupa je umístěna ve svažitém terénu s přístupem z místní asfaltové komunikace. Napojení je na elektrickou energii a obecní vodovod, odkanalizování je do septiku s přepadem do sousední říčky. Dispoziční řešení 1. PP menší sklípek (t.č. při místním šetření nepřístupný) 1. NP zádveří, velká stylově zařízená obytná místnost s krbovými kamny, kuchyňka, koupelna a WC. Podkroví tři samostatné podkrovní pokoje Konstrukční provedení a vybavení Chalupa je postavena na kamenné podezdívce, nosné svislé konstrukce jsou částečně zděné a část je roubená, štíty jsou dřevěné prkenné, stropy jsou dřevěné trámové se sádrokartonovými pohledy, které jsou i v prostoru vestavěného podkroví, střecha je sedlová, krytina východní části střechy je lepenková, krytina ze západní části je šindelová s osazenými fotovoltaickými panely, okapy a svody chybí, v obytné roubené části jsou provedeny sádrokartonové obklady vnitřních stěn, v kuchyňce, koupelně a WC jsou provedeny obklady stěn běžnými keramickými obkladačkami, část stěny kolem krbových kamen je také obložena keramickými velkoformátovými obklady, schody do podkroví jsou dřevěné bez podstupnic, dveře jsou dřevěné s částečným prosklením, okna jsou dřevěná s vakuovanými dvojskly, podlaha v obytné části je z dlažby, v podkroví jsou podlahy dřevěné prkenné, vytápění je pomocí krbových kamen v obytné místnosti, dále jsou k dispozici elektrické přímotopy, elektroinstalace je světelná i motorová (220/380 V), jako zdroj TUV slouží elektrický boiler, je proveden rozvod studené a teplé vody, odkanalizování zařizovacích předmětů je do vlastního septiku, v kuchyni je běžná linka se sporákem, vnitřní hygienické zázemí tvoří umyvadlo a sprchový kout v koupelně, dále pak samostatné splachovací WC. Celkový stavebně technický stav rekreační chalupy je na velmi dobré úrovni. Vzhledem k provedené kompletní rekonstrukci a modernizaci se zvýšila i užitná hodnota nemovitosti. V rámci této rekonstrukce a modernizace byly provedeny nové podlahy, koupelna a WC včetně zařizovacích předmětů, kuchyňka, okna, dveře, obklady stěn, vestavba podkrovních místností, rozvody sítí. Obytná místnost je vkusně zařízena dobovým nábytkem a krbovými kamny. Prováděná údržba je na dobré úrovni. V ceně rekreační chalupy určené porovnávacím způsobem je zahrnuta i cena společně užívaných venkovních úprav tvořících příslušenství. Tyto venkovní úpravy tvoří: vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, septik, kamenná opěrná zídka, dřevěný laťový plot, plotová vrátka, kamenné venkovní schody, kamenná terasa, dále pak nevyužívaná kopaná studna a dožilá dřevostavba na kamenné podezdívce. Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Poloha objektu: Rekreační chalupa, rekreační domek 35 porovnávací metoda Pardubický kraj, obec do obyvatel -7-

8 Stáří stavby: let ndexovaná průměrná cena PC (příloha č. 24): 2 180,- Kč/m3 Zastavěné plochy 1. NP: 11,40*4,90 Obestavěný prostor spodní stavba: (odhad-nezpřístupněno) vrchní stavba a 11,40*4,90*3,30+11,40*4,90*2,30/2 zastřešení: Obestavěný prostor - celkem: 55,86 m2 3 m3 248,58 m3 278,58 m3 Výpočet indexu cenového porovnání ndex vybavení Název znaku č. Vi typ L -0,02 2. Provedení obvodových stěn - dřevostavby V 0,04 3. Tloušťka obvod. stěn 0,03 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda a odkanalizování do septiku 6. Způsob vytápění stavby - lokální vytápění el. + krbová kamna -0,04 7. Zákl. příslušenství v RCH - úplné - standardní provedení 8. Ostatní vybavení v RCH - podkrovní místnosti 0,20 9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení 10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RCH - bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 0, Kriterium jinde neuvedené V 0, Stavebně - technický stav 1,05 0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - rekreační chalupa 4. Podlažnost Koeficient pro stavby 7 let po celkové rekonstrukci: s 1-5 * (7 + 15) 0,890-8-

9 12 ndex vybavení Vi) * V13 * 0,890 1,234 V (1 + i1 ndex trhu s nemovitostmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu V 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav V č. Pi 4 ndex trhu T P5 * (1 + P ) 0 i i1 ndex polohy pozemku Název znaku 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Rekreační oblasti 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce 0,85 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, parkování na pozemku 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 0 m s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí V -0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost 11. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu 0, ,05 0,05

10 11 ndex polohy P P1 * (1 + P ) 1,097 i i2 Ocenění Základní cena upravená ZCU ZC * V 2 180,- Kč/m3 * 1, ,12 Kč/m3 CSP OP * ZCU * T * P 278,58 m3 * 2 690,12 Kč/m3 * 0 * 1, ,75 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem ( zaokr.) ,- Kč 2. Dřevěný přístřešek Jedná se o polootevřený dřevěný přístřešek, který tvoří návaznost na rekreační chalupu při vstupu do vlastního objektu. Nosnou funkci tvoří dřevěné trámy mezi kterými je částečná prkenná výplň, stříška je dřevěná pultová s šindelovou krytinou, podlaha kamenná. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 ndex trhu s nemovitostmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu V 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav V 4 ndex trhu T P5 * (1 + P ) 0 i i1-10 -

11 ndex polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Stavby pro rodinnou rekreaci Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Rekreační oblasti 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce 0,85 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, parkování na pozemku 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 0 m s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí V -0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost 11. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu 0,20 0,05 0,05 11 ndex polohy P P1 * (1 + P ) 1,097 i i2 Koeficient pp T * P 1,097 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha 1. NP [m2] 11,40*2,50 Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor vrchní stavba a zastřešení 28,50 [m3] 11,40*2,50*(3,30+2,10)/2 Obestavěný prostor - celkem: 76,95 m3 76,95 m3-11 -

12 Popis a hodnocení standardu (S standard, N nadstandard, P podstandard, C nevyskytuje se, A přidaná konstrukce, X nehodnotí se) Výpočet koeficientu K4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy S 12,20 12,20 2. Obvodové stěny S Stropy X 4. Krov S 33,50 33,50 5. Krytina S 12,80 12,80 6. Klempířské práce C 4,20 7. Úprava povrchů S 6,30 6,30 8. Schodiště X 9. Dveře X 10. Okna X 11. Podlahy X 12. Elektroinstalace X Součet upravených objemových podílů 95,80 Koeficient vybavení K4: Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): 0,9580 [Kč/m3] 750,- Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,9580 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,0750 Základní cena upravená [Kč/m3] Plná cena: 76,95 m3 * 1 192,71 Kč/m , ,03 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 7 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 33 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků

13 Opotřebení: % * S / PCŽ % * 7 / 40 17,5 % Koeficient opotřebení: (1-17,5 % / ) * 0,825 Nákladová cena stavby CSN Koeficient pp * Cena stavby CS ,32 Kč Dřevěný přístřešek ( zaokr.) ,- Kč ,70 Kč 1, Dřevěný přístavek Jedná se o dřevěný přístavek navazující ze zadní části na rekreační chalupu. Přístavek slouží jako sklad palivového dříví. Nosné konstrukce jsou dřevěné jednostranně obíjené, stříška je sedlová s lepenkovou krytinou navazující na střechu chalupy. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 ndex trhu s nemovitostmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu V 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav V 4 ndex trhu T P5 * (1 + P ) 0 i i1-13 -

14 ndex polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Stavby pro rodinnou rekreaci Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Rekreační oblasti 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce 0,85 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, parkování na pozemku 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 0 m s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí V -0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost 11. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu 0,20 0,05 0,05 11 ndex polohy P P1 * (1 + P ) 1,097 i i2 Koeficient pp T * P 1,097 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha 1. NP [m2] 11,40*1,60 18,24 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor vrchní stavba a zastřešení [m3] 11,40*1,60*(3,30+1,95)/2 Obestavěný prostor - celkem: 47,88 m3 47,88 m3-14 -

15 Popis a hodnocení standardu (S standard, N nadstandard, P podstandard, C nevyskytuje se, A přidaná konstrukce, X nehodnotí se) Výpočet koeficientu K4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy S 8,30 8,30 2. Obvodové stěny S 31,90 31,90 3. Stropy C 21,20 4. Krov X 5. Krytina S 11,10 11,10 6. Klempířské práce C 1,60 7. Úprava povrchů S 6,00 6,00 8. Schodiště X 9. Dveře C 3, Okna C 1, Podlahy P 10,80 0,46 4, Elektroinstalace C 4,00 Součet upravených objemových podílů 62,27 Koeficient vybavení K4: Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): 0,6227 [Kč/m3] 970,- Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,6227 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,0750 Základní cena upravená [Kč/m3] Plná cena: 47,88 m3 * 1 002,67 Kč/m , ,84 Kč

16 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 7 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 33 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: % * S / PCŽ % * 7 / 40 17,5 % Koeficient opotřebení: (1-17,5 % / ) * 0,825 Nákladová cena stavby CSN Koeficient pp * Cena stavby CS ,30 Kč Dřevěný přístavek ( zaokr.) ,- Kč ,47 Kč 1, Pozemky Předmětem ocenění jsou pozemky parc. č. st. 71 o výměře 388 m2 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 129/1 o výměře 894 m2 a parc. č. 129/2 o výměře 1132 m2, oba v druhu pozemku trvalý travní porost, parc. č. 131/1 o výměře 228 m2, parc. č. 131/3 o výměře 226 m2, parc. č. 134/3 o výměře 389 m2 a parc. č. 141 o výměře 198 m2, vše v druhu pozemku zahrada. Na pozemku parc. č. st. 71 je postavena rekreační chalupa č.p Pozemky parc. č. 131/1, 131/3, 134/3 se rozprostírají ve svažitém terénu západně orientovaném a jsou ve funkčním celku. Pozemek parc. č. 141 se rozprostírá v rovinatém terénu a nenavazuje přímo na výše uvedené nemovitosti. Všechny tyto pozemky se z hlediska platného územního plánu obce nacházejí v zastavěném území jako plochy smíšené obytné venkovské. Pozemky parc. č. 129/1, 129/2 se nacházejí mimo zastavěné území obce jako plochy zemědělské. Rozprostírají se v rovinatém terénu a jejich využití je jako trvalý travní porost. Hranice pozemků nebyly geodeticky vytyčeny v terénu. V blízkosti jsou lesní pozemky včetně porostů a není zřejmé, zda se některé porosty nenacházejí na předmětných pozemcích. V sousedství pozemků protéká říčka Moravská Sázava. Výpočet indexu cenového porovnání ndex omezujících vlivů pozemku Název znaku č. Pi -0,01 3. Ochranná pásma - Mimo ochranná pásma 4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání 5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů 1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní orientace 2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky

17 6 ndex omezujících vlivů O 1 + P 0,990 i i1 ndex trhu s nemovitostmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu V 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav V č. Pi 4 ndex trhu T P5 * (1 + P ) 0 i i1 ndex polohy pozemku Název znaku 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Rekreační oblasti 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce 0,85 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, parkování na pozemku 7. Hromadná doprava - Zastávka hromadné dopravy od 500 do 0 m s více jak čtyřmi pravidelnými dopravními spoji denně 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí V -0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost ,05 0,05

18 11. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu 0,20 11 ndex polohy P P1 * (1 + P ) 1,097 i i2 Celkový index T * O * P 0 * 0,990 * 1,097 1,086 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena [Kč/m2] Zatřídění ndex Koef. Upr. cena [Kč/m2] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,22 Parcelní číslo 1,086 Výměra [m2] 133,82 Jedn. cena [Kč/m2] Cena [Kč] Typ Název 4 odst. 1 st ,00 133, ,16 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří zahrada 131/1 228,00 133, ,96 4 odst. 1 zahrada 131/3 226,00 133, ,32 4 odst. 1 zahrada 134/3 389,00 133, ,98 4 odst. 1 zahrada ,00 133, ,36 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,78 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Název trvalý travní porost trvalý travní porost Parcelní číslo BPEJ Výměra [m2] JC [Kč/m2] Úprava [%] UC [Kč/m2] Cena [Kč] 129/ ,00 4,71 4, ,74 129/ ,00 4,71 4, ,

19 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: 2 026,00 m2 Pozemky ( zaokr.) 9 542, ,- Kč

20 C. STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY Znaleckým úkolem je stanovení obvyklé ceně rekreační chalupy č.p. 145 včetně příslušenství, pozemků parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví č. 50, v katastrálním území Výprachtice, obec Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí. Tato obec se nachází v podhůří Orlických hor a Jeseníků ve vzdálenosti přibližně 6 km jihovýchodně od okresního města Ústí nad Orlicí a zhruba 8 km severovýchodně od Lanškrouna. Ve vzdálenosti cca 3 km od Výprachtic se nachází lyžařský areál a středisko zimních sportů Čeňkovice. Předmětné nemovitosti se nacházejí v severní části obce a okolní zástavbu tvoří volně stojící obdobné rekreační objekty případně objekty k trvalému bydlení. Nemovitosti se rozprostírají z části ve svažitém a z části v rovinatém terénu s přístupem z místní asfaltové komunikace. V blízkosti se pak nachází les a v sousedství protéká říčka Moravská Sázava. Napojení je na elektrickou energii a obecní vodovod, odkanalizování je do septiku. Rozvod zemního plynu není v obci proveden. V obci Výprachtice je obecní úřad, pošta, zdravotnické zařízení praktického a zubního lékaře, lékárna, mateřská škola, základní škola. a. stupeň, obchod se smíšeným zbožím, hostinec. V obci je také několik ubytovacích zařízení. Autobusové spojení je do okolních měst Ústí nad Orlicí a Lanškroun. Rekreační chalupa je částečně podsklepená, poloroubená s vestavěným podkrovím. Stáří chalupy nebylo možné prokazatelně zjistit, pravděpodobně se jedná o počátek minulého století. V roce 2007 byla provedena kompletní rekonstrukce a modernizace této chalupy. V roce 2013 pak byly na západní část sedlové střechy osazeny fotovoltaické panely. Celkový stavebně technický stav rekreační chalupy je na velmi dobré úrovni. Vzhledem k provedené kompletní rekonstrukci a modernizaci se zvýšila i užitná hodnota nemovitosti. V rámci této rekonstrukce a modernizace byly provedeny nové podlahy, koupelna a WC včetně zařizovacích předmětů, kuchyňka, okna, dveře, obklady stěn, vestavba podkrovních místností, rozvody sítí. Na základě výpisu z katastru nemovitostí se k nemovitostem váže zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky v celkové výši ,- Kč a příslušenství pro Raiffeisen stavební spořitelnu a.s., Praha a dále pak zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši ,33 Kč s příslušenstvím pro Východočeskou plynárenskou, a.s., Praha. Není znám stav zástavního práva pro Reiffeisen stavební spořitelnu a.s. Místního šetření se povinná nezúčastnila, a to ani přes písemnou výzvu. S výše uvedenými zástavními právy není v rámci stanovení obvyklé ceny uvažováno, nemovitosti jsou posouzeny jako prosté těchto zástavních práv. Stanovení obvyklé ceny výše uvedených nemovitostí je provedeno přiměřeně dle platné oceňovací vyhlášky, přičemž rekapitulace cen je následující: Rekreační chalupa č.p. 145 Dřevěný přístřešek Dřevěný přístavek Pozemky Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Další metodou pro stanovení obvyklé ceny nemovitostí je používána metoda srovnávací, která je považována za nejpřesnější a nejvhodnější. Stanovení ceny touto metodou spočívá ve vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů obdobných nemovitostí, případně nemovitostí nabízených k prodeji, které jsou srovnatelné svým charakterem, velikostí a polohou. Toto srovnání je nejpoužívanější a nejvýstižnější, a objektivně odráží situaci na trhu nemovitostí pro daný typ nemovitosti. Nutno ovšem podotknout, že za předpokladu

21 dostatečného množství obdobných porovnatelných nemovitostí, nejlépe zobchodovaných případně k prodeji nabízených, a to v daném či blízkém okolí a v daném čase. K cenám nemovitostí, které jsou nabízené k prodeji prostřednictvím realitní inzerce je nutné podotknout, že ve většině případů se jedná o ceny vyšší, než je jejich skutečná hodnota. V současné době se v obci Výprachtice nabízí k prodeji chalupa na polosamotě s větším pozemkem za cenu ,- Kč a dále pak několik obdobných nemovitostí v blízkém okolí, jejichž nabídkové ceny se pohybují v rozpětí 500 tis. Kč až tis. Kč s ohledem na jejich stavebně technický stav, případně provedenou rekonstrukci a modernizaci, užitnou plochu, výměru pozemků, polohu, komunikační dostupnost a další případné ukazatele. Na základě výše uvedených skutečností stanovuji obvyklou cenu rekreační chalupy č.p. 145 včetně příslušenství a pozemků parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví č. 50, v katastrálním území Výprachtice, obec Výprachtice, podle stavu ke dni na výši : ,- Kč slovy: jedenmilionjednostopadesátisíckorunčeských V Jaroměři ng. Jiří Mikulka Smetanova Jaroměř telefon: D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Hradci Králové ze dne č.j. Spr.2210/2000 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 12/577/2014 znaleckého deníku. E. SEZNAM PŘÍLOH

22 1. Výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví č Kopie katastrální mapy 3. Celková situace 4. Fotodokumentace 5. Usnesení č.j. 99 EX 6542/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 611-06/2015 O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Objednatel znaleckého posudku: Ing. Lukáš Vlašaný Vančurova 2904 39001 Tábor Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Znalecký posudek č. 2631-152/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a pozemku pro účely dražby. Dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 51/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 568, součástí pozemku je stavba: Kaliště č.e. 146, rodinná rekreace, pozemku p.č. 201/18 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou Objednatel znaleckého posudku: Jan Trinner Rýmařovská 433 19900

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2376/16/14 o ceně nemovité věci stavby objektu bydlení č.p. 70, pozemku p.č.st. 346, pozemku p.č. 5108, p.č. 5109, p.č. 5110, vše umístěné v katastrálním území a obci Bartošovice v Orlických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id.podilu 1/12 RD č.p.42 stavba stojí na pozemku p.č. 361 vč.pozemků p.č. 361, 362/1, 362/2 a příslušenství v obci Děčín, k.ú.vilsnice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03402-0034 / 2015 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 329/5 spolu se všemi jejími součástmi a příslušenstvím a podílu 1/12 na společných částech a prostorech v bytovém domě č.p.329

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2231-765/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 475/12, součástí je stavba: Rumburk-Horní Jindřichov, č.e. 67, garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 2239, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 519-33/15

Znalecký posudek č. 519-33/15 O obvyklé (tržní) ceně domu č.p. 430 na pozemku parc. č. 512 a pozemků parc. č. 513 a 1436/14 včetně příslušenství vše zapsáno na listu vlastnictví č. 891 v obci Jeseník, katastrální území Bukovice u Jeseníka

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5736-146/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5736-146/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5736-146/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na nemovité věci pozemek p.č.st.97 se stavbou rodinného domu č.p.19 s příslušenstvím, a pozemek p.č.469/23, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1738/56/12 ZNALECKÝ POUDEK č. 1738/56/12 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 10 na st.parc.č. 613/1, 613/2, 613/3, venkovních úprav,, trvalého porostu, pozemku č.parcely st.613/1, poz. parc.č. 375/3 (zahrada), poz.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více