Znalecký posudek. č /2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a Brno - Černovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní Loučky vč. pozemku a příslušenství za účelem stanovení tržní hodnoty nemovitosti. Dle mezinárodně uznávaných metodik pro stanovení tržní ceny nemovitosti a dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/ Praha 2 Tel.: Znalecký posudek obsahuje včetně titulního listu 24 stran textu a 5 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze, dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní Loučky, obec Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příslušenství a pozemku parc. č. 30 za účelem stanovení tržní hodnoty nemovitosti. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Stavba pro obchod č. p. 3 v obci Dolní Loučky Adresa předmětu ocenění: Dolní Loučky Dolní Loučky Kraj: Jihomoravský Okres: Brno-venkov Obec: Dolní Loučky Katastrální území: Dolní Loučky Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 840,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. Pi O1. Velikost obce obyvatel III 0,75 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, I 1,00 kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová zastávka II 0,95 O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) II 0,98 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 616,69 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti realitního makléře pana Petra Janši. 4. Podklady pro vypracování posudku - výpisy z elektronické formy KN ze dne snímek katastrální mapy - místní šetření ze dne informace a údaje poskytnuté panem Janšou 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastnické právo: Podíl: Collina Lucie, Pellicova 648/33, Staré Brno, Brno 1/2 Fadeev Boris, Anonina 64/70, Moskva, Rusko 1/2 Nemovitosti: Stavba pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní Loučky, obec Dolní Loučky, okres Brnovenkov, příslušenství a pozemku parc. č

3 6. Dokumentace a skutečnost Dokumentace nebyla předložena. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňovaná nemovitost se nachází v centru obce Dolní Loučky. Pozemek i stavba ve spoluvlastnictví dvou vlastníků. V okolí se nachází převážně zástavba rezidenčních staveb a staveb občanské vybavenosti. Parkovací možnosti jsou dobré na veřejné komunikaci. Z pohledu komerční využitelnosti je poloha stavby velmi výhodná a stavba byla komerčně využívána. Inženýrské sítě jsou kompletní a jsou přivedeny do objektu. Poptávka po podobných nemovitostech je obecně nízká. Jedná se o stavbu určenou pro obchod, která byla v poslední době využívána jako restaurace. Objekt má dvě nadzemní podlaží, bez podzemního podlaží (pouze částečné podsklepení), s půdou. Konstrukce domu je smíšená z kamene a z pálených cihel, základy domu jsou kamenné neizolované. Stropy domu jsou dřevěné trámové. Vnější omítky jsou vápenocementové, vnitřní omítky stavby jsou vápenné. Střecha je sedlová, krytinu tvoří pálená taška nebo pozinkovaný plech. Klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Stáří stavby nebylo dohledáno, dle použitých materiálů a technologie se bude pravděpodobně jednat o konec 19. stol. Uvažované stáří je 120 let. Po dobu životnosti stavby docházelo k průběžné údržbě a výměně prvků krátkodobé životnosti. Většina konstrukcí krátkodobé životnosti je stáří odhadem 20 let. Celkový stavebně-technický stav, je dobrý a nemovitost je možné komerčně využívat bez rozsáhlejších úprav. Dispozičně je stavba řešena následovně: V 1. NP se nachází provozní prostor restaurace, bar, kuchyně, salon, cukrárna se samostatným vchodem, hygienické zařízení, kancelář. Ve 2. NP se nachází jídelní prostor, klubovna, provizorní ubytovací prostory a byt. Okna jsou dřevěná zdvojená. Interiérové dveře jsou dřevné plné. Vnitřní keramické obklady jsou běžné. Povrchy podlah jsou tvořeny keramickou dlažbou, prkennou podlahou nebo laminátovou podlahou. Vnitřní hygienické vybavení tvoří oddělené pánské a dámské toalety vybavené WC a umyvadly, v patře WC a sprchový kout v bytě. Dům je připojen k elektrické síti, je připojen k obecnímu vodovodu, splašky jsou svedeny do kanalizace, plynovod je zaveden. Vytápění je řešeno lokálními plynovými topidly, ohřev vody je centrální. Ve dvoře se nachází hospodářská přístavba podobného stáří jako hlavní stavba, která dříve sloužila k uskladnění zemědělských produktů a nyní jako kryté venkovní posezení. Jde o přízemní nepodsklepený objekt do tvaru L se sedlovou střechou. Základy jsou kamenné bez izolace, konstrukce smíšená z kamene a z pálených cihel, stropy chybí, krov dřevěný, krytina pálená taška, klempířské konstrukce plechové, úprava povrchů vápenná pouze vnější. Vrata jsou dřevěná. Elektroinstalace světelná. Na pozemku se nenachází trvalé porosty. Před objektem je přístřešek, sloužící jako zahrádka na obecním pozemku. Samotný pozemek je mírně svažitý. Dvůr vydlážděn. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Přípojky IS jsou kompletní (elektřina, vodovod, kanalizace, plynovod) délky přípojek a jejich dimenze nebyly dohledány a jsou tedy založeny na odborném odhadu zpracovatele. V místě se nachází zastávka dálkových autobusových i vlakových spojů, asi 100 m od pozemku. Vztahy se sousedy jsou bezproblémové, vlastník je s nimi v běžném kontaktu. V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. Oceňovaný objekt není zatížen žádnými věcnými břemeny. 3

4 8. Metoda ocenění Pro účely stanovení obvyklé ceny k datu ocenění používáme mezinárodně uznávaných oceňovacích postupů. Vymezení pojmu obvyklá cena: ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ČÁST PRVNÍ, Hlava první, 2, Způsoby oceňování majetku a služeb, odst. 1: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Volba metody: Za účelem stanovení obvyklé ceny dané nemovitosti jsme použili cenu stanovenou dle platného cenového předpisu a metodu tržního porovnání. Cena dle platného cenového předpisu - jedná se o cenu zjištěnou dle platného oceňovacího předpisu ke dni Ocenění nemovitosti je provedeno: Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. Cena zjištěná má dle typu zadání objednavatele a dle typu účelu posudku pouze pomocný indikační charakter. Metoda tržního porovnání je založena na porovnání nemovitosti s obdobnými nemovitostmi nabízenými k prodeji v blízké lokalitě. Metoda tak poskytuje relevantní informaci o tržní hodnotě, za kterou by nemovitost mohla být směněna. Při porovnávání se u porovnávaných nemovitostí uvažuje s mnoha faktory (např. lokalita, velikost, stav či příslušenství). Tyto faktory jsou zohledněny korekčními koeficienty. Na základě porovnání těchto parametrů a vyhodnocením jejich vlivu lze stanovit hodnotu oceňované nemovitosti. 4

5 9. Obsah znaleckého posudku I. Ocenění dle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Restaurace Stodola 1.2. Příslušenství Přístřešek Betonová dlažba zámková Plot dřevěný laťový Vrátka ocelová Přípojka vody Přípojka kanalizace Přípojky elektro kabel PRIS skříň Plynová přípojka Domácí regulátor 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky II. Ocenění srovnávací metodou Stavba pro obchod č. p. 3 v obci Dolní Loučky 5

6 B. ZNALECKÝ POSUDEK I) ocenění dle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než I -0,02 nabídka 2. Vlastnické vztahy - Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. III -0,01 podílu pozemku k jednotce) 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu IT = P6 * (1 + P i) = 0,970 5 i = 1 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Budovy pro obchod a administrativu Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 0,65 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,08 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Střed obce centrum obce I 0,10 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je I 0,00 dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00 dobré parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,00 dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná IV 0,10 stavba s komerční využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6

7 Index polohy IP = P1 * (1 + P i) = 0,832 Koeficient pp = IT * IP = 0, Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Restaurace 11 i = 2 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: H. budovy pro obchod a služby Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1. NP 20,60 * 7,85 + 9,20 * 7, ,10 * 1,60 + 3,50 * = 291,90 3,00 + 4,35 * 6,20 2. NP 20,60 * 6,25 + 9,20 * 7, ,10 * 1,60 + 3,50 * 3,00 = 231,97 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. plocha výška Součin 1. NP 291,90 m 2 2,50 m 729,75 2. NP 231,97 m 2 3,10 m 719,11 Součet 523,87 m ,86 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 448,86 / 523,87 = 2,77 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 523,87 / 2 = 261,94 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor Sklep (5,30 * 3,90)*(3,20 + 0,30) = 72,35 m 3 (4,50 * 3,90)*(2,50 + 0,30) = 49,14 m 3 1. NP (20,60 * 7,85 + 9,20 * 7, ,10 * 1,60 + 3,50 = 817,32 m 3 * 3,00 + 4,35 * 6,20)*(2,50 + 0,30) 2. NP (20,60 * 6,25 + 9,20 * 7, ,10 * 1,60 + 3,50 = 788,70 m 3 * 3,00)*(3,10 + 0,30) Zastřešení (20,60 * 6,25 + 9,20 * 7, ,10 * 1,60 + 3,50 = 324,76 m 3 * 3,00)*(2,80 / 2) (4,35 * 6,20)*(1,90 / 2) = 25,62 m 3 7

8 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor Sklep PP 72,35 m 3 PP 49,14 m 3 1. NP NP 817,32 m 3 2. NP NP 788,70 m 3 Zastřešení Z 324,76 m 3 Z 25,62 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 077,89 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací kamenné, bez izolace P Svislé konstrukce smíšené, kámen, pálená cihla S Stropy dřevěné, trámové S Krov, střecha dřevěný, sedlová S Krytiny střech pálená krytina, pozinkovaný plech S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava vnitřních povrchů vápenocementové omítky S Úprava vnějších povrchů vápenné omítky S Vnitřní obklady keramické běžné obklady S Schody dřevěné, kovové P Dveře hladké plné dveře S Vrata X Okna dřevěná zdvojená okna S Povrchy podlah běžná keramická dlažba S Povrchy podlah prkenná podlaha S Povrchy podlah laminátová podlaha S Vytápění plynové lokální S Elektroinstalace světelná třífázová S Bleskosvod bleskosvod S Vnitřní vodovod rozvod sutedné a teplé vody S Vnitřní kanalizace kompletní odkanalizování S Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S Ohřev teplé vody centrální ohřev vody S Vybavení kuchyní standardní S Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S Výtahy chybí C Ostatní bar, zařízení restaurace S Instalační pref. jádra X 100 8

9 Výpočet koeficientu K4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací P 6, ,46 2,81 2. Svislé konstrukce S 15, ,00 15,30 3. Stropy S 8, ,00 8,10 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,20 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,90 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,60 7. Úprava vnitřních povrchů S 7, ,00 7,30 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,30 9. Vnitřní obklady keramické S 3, ,00 3, Schody P 2, ,46 1, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 1, Povrchy podlah S 3, ,00 1, Povrchy podlah S 3, ,00 0, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 2, ,00 2, Vybavení kuchyní S 1, ,00 1, Vnitřní hygienické vyb. S 4, ,00 4, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní S 4, ,00 4, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 93,95 Koeficient vybavení K4: 0,9395 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ. 9 Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy vč. zemních prací P 6,10 100,00 0,46 2,81 2, ,00 2, Svislé konstrukce S 15,30 100,00 1,00 15,30 16, ,00 13, Stropy S 8,10 100,00 1,00 8,10 8, ,00 6, Krov, střecha S 6,20 100,00 1,00 6,20 6, ,00 5, Krytiny střech S 2,90 100,00 1,00 2,90 3, ,33 1, Klempířské konstrukce S 0,60 100,00 1,00 0,60 0, ,00 0, Úprava vnitřních povrchů S 7,30 100,00 1,00 7,30 7, ,00 1, Úprava vnějších povrchů S 3,30 100,00 1,00 3,30 3, ,57 1, Vnitřní obklady keramické S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,33 1, Schody P 2,70 100,00 0,46 1,24 1, ,00 1,0560

10 11. Dveře S 3,70 100,00 1,00 3,70 3, ,00 0, Okna S 5,80 100,00 1,00 5,80 6, ,00 4, Povrchy podlah S 3,30 50,00 1,00 1,65 1, ,33 0, Povrchy podlah S 3,30 40,00 1,00 1,32 1, ,31 1, Povrchy podlah S 3,30 10,00 1,00 0,33 0, ,00 0, Vytápění S 4,80 100,00 1,00 4,80 5, ,00 2, Elektroinstalace S 5,90 100,00 1,00 5,90 6, ,00 3, Bleskosvod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,00 1, Vnitřní kanalizace S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,00 1, Vnitřní plynovod S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 2,00 100,00 1,00 2,00 2, ,00 1, Vybavení kuchyní S 1,90 100,00 1,00 1,90 2, ,67 1, Vnitřní hygienické vyb. S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,67 0, Ostatní S 4,40 100,00 1,00 4,40 4, ,33 1,5598 Opotřebení: 55,5 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 669,- Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9452 Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): * 1,0581 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,9395 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1100 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 471,84 Plná cena: 2 077,89 m 3 * 4 471,84 Kč/m 3 = ,62 Kč Koeficient opotřebení: (1-55,5 % /100) * 0,445 Nákladová cena stavby CSN = ,27 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = ,57 Kč Restaurace - zjištěná cena = ,57 Kč Stodola Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: Z. budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1271 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1. NP 19,20 * 6, ,60 * 6,90 = 232,44 10

11 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. plocha výška Součin 1. NP 232,44 m 2 3,25 m 755,43 Součet 232,44 m 2 755,43 Průměrná výška podlaží: PVP = 755,43 / 232,44 = 3,25 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 232,44 / 1 = 232,44 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor 1. NP (19,20 * 6, ,60 * 6,90)*(3,25) = 755,43 m 3 Zastřešení (19,20 * 6, ,60 * 6,90)*(3,45 / 2) = 400,96 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 755,43 m 3 Zastřešení Z 400,96 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 156,39 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy vč. zemních prací kamenné, bez izolace P Svislé konstrukce smíšené, kámen, pálená cihla S Stropy chybí C Krov, střecha dřevěný, sedlová S Krytiny střech pálená taška S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava vnitřních povrchů chybí C Úprava vnějších povrchů vápenné omítky S Vnitřní obklady keramické X Schody chybí C Dveře chybí C Vrata dřevěná S Okna chybí C Povrchy podlah zámková dlažba S Vytápění X Elektroinstalace světelná S Bleskosvod chybí C Vnitřní vodovod X

12 19. Vnitřní kanalizace X Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody X Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. X Výtahy X Ostatní chybí C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací P 13, ,46 6,03 2. Svislé konstrukce S 30, ,00 30,40 3. Stropy C 13, ,00 0,00 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,00 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,90 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů C 3, ,00 0,00 8. Úprava vnějších povrchů S 2, ,00 2,70 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody C 1, ,00 0, Dveře C 2, ,00 0, Vrata S 3, ,00 3, Okna C 3, ,00 0, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace S 6, ,00 6, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitřní vodovod X 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace X 0, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. X 0, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 61,83 Koeficient vybavení K4: 0,6183 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ. Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy vč. zemních prací P 13,10 100,00 0,46 6,03 9, ,00 7, Svislé konstrukce S 30,40 100,00 1,00 30,40 49, ,00 39, Krov, střecha S 7,00 100,00 1,00 7,00 11, ,00 9,

13 5. Krytiny střech S 2,90 100,00 1,00 2,90 4, ,67 0, Klempířské konstrukce S 0,70 100,00 1,00 0,70 1, ,00 0, Úprava vnějších povrchů S 2,70 100,00 1,00 2,70 4, ,33 1, Vrata S 3,00 100,00 1,00 3,00 4, ,00 1, Povrchy podlah S 3,00 100,00 1,00 3,00 4, ,67 0, Elektroinstalace S 6,10 100,00 1,00 6,10 9, ,33 3,2897 Opotřebení: 64,0 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 115,- Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9484 Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,9462 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,6183 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1200 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 102,46 Plná cena: 1 156,39 m 3 * 2 102,46 Kč/m 3 = ,72 Kč Koeficient opotřebení: (1-64,0 % /100) * 0,360 Nákladová cena stavby CSN = ,94 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = ,74 Kč Stodola - zjištěná cena = ,74 Kč 1.2. Příslušenství Přístřešek Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ G Svislá nosná konstrukce: přístřešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 9,50 * 2,45 = 23,28 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 23,28 m 2 2,80 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (9,50 * 2,45)*(2,80) = 65,17 m 3 13

14 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 65,17 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 65,17 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové patky S Obvodové stěny pilířky S Stropy X Krov dřevěný S Krytina svařované pásy S Klempířské práce chybí C Úprava povrchů nátěry S Schodiště X Dveře X Okna X Podlahy X Elektroinstalace X 100 Výpočet koeficientu K4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,00 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempířské práce C 4, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,30 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 95,80 Koeficient vybavení K4: 0,9580 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 750,- Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): * 0,9580 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 336,63 Plná cena: 65,17 m 3 * 1 336,63 Kč/m 3 = ,18 Kč 14

15 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 30 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 30 = 33,3 % Koeficient opotřebení: (1-33,3 % / 100) * 0,667 Nákladová cena stavby CSN = ,16 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = ,64 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,64 Kč Betonová dlažba zámková Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 211 Výměra: 108,00 m 2 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 2 ] = 480,- Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,2210 Základní cena upravená cena [Kč/m 2 ] = 959,47 Plná cena: 108,00 m 2 * 959,47 Kč/m 2 = ,76 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 50 = 40,0 % Koeficient opotřebení: (1-40,0 % / 100) * 0,600 Nákladová cena stavby CSN = ,66 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = ,14 Kč Betonová dlažba zámková - zjištěná cena = ,14 Kč Plot dřevěný laťový Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 123 Výměra: Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky 10,20 m 2 pohledové plochy 15

16 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 2 ] = 435,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1100 Základní cena upravená cena [Kč/m 2 ] = 826,06 Plná cena: 10,20 m 2 * 826,06 Kč/m 2 = 8 425,81 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 30 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 30 = 66,7 % Koeficient opotřebení: (1-66,7 % / 100) * 0,333 Nákladová cena stavby CSN = 2 805,79 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = 2 264,27 Kč Plot dřevěný laťový - zjištěná cena = 2 264,27 Kč Vrátka ocelová Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 123 Výměra: Vrátka ocelová plechová nebo z profilů vč. sloupků 1,00 ks Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 1 600,- Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1100 Základní cena upravená cena [Kč/ks] = 3 038,40 Plná cena: 1,00 ks * 3 038,40 Kč/ks = 3 038,40 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 30 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 30 = 66,7 % Koeficient opotřebení: (1-66,7 % / 100) * 0,333 Nákladová cena stavby CSN = 1 011,79 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = 816,51 Kč Vrátka ocelová - zjištěná cena = 816,51 Kč 16

17 Přípojka vody Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Přípojka vody DN 25 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2222 Délka: 8,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 340,- Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,2930 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 701,66 Plná cena: 8,00 m * 701,66 Kč/m = 5 613,28 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 50 = 40,0 % Koeficient opotřebení: (1-40,0 % / 100) * 0,600 Nákladová cena stavby CSN = 3 367,97 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = 2 717,95 Kč Přípojka vody - zjištěná cena = 2 717,95 Kč Přípojka kanalizace Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Přípojka kanalizace DN 200 mm Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 Délka: 6,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 1 450,- Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,2840 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 2 980,62 Plná cena: 6,00 m * 2 980,62 Kč/m = ,72 Kč 17

18 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 60 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 80 = 25,0 % Koeficient opotřebení: (1-25,0 % / 100) * 0,750 Nákladová cena stavby CSN = ,79 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = ,12 Kč Přípojka kanalizace - zjištěná cena = ,12 Kč Přípojky elektro kabel Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224 Délka: Přípojky elektro kabel Al 50 mm2 zemní kabel 6,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 215,- Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1990 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 425,51 Plná cena: 6,00 m * 425,51 Kč/m = 2 553,06 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 50 = 40,0 % Koeficient opotřebení: (1-40,0 % / 100) * 0,600 Nákladová cena stavby CSN = 1 531,84 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = 1 236,19 Kč Přípojky elektro kabel - zjištěná cena = 1 236,19 Kč PRIS skříň Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2224 Výměra: PRIS skříň výšky cca 1150 mm nad terénem rozměrů 750 x 300 mm 2,00 m 3 obestavěného prostoru 18

19 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m 3 ] = 6 900,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,1990 Základní cena upravená cena [Kč/m 3 ] = ,79 Plná cena: 2,00 m 3 * ,79 Kč/m 3 = ,58 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 40 = 50,0 % Koeficient opotřebení: (1-50,0 % / 100) * 0,500 Nákladová cena stavby CSN = ,79 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = ,22 Kč PRIS skříň - zjištěná cena = ,22 Kč Plynová přípojka Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2221 Délka: 8,00 m Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/m] = 305,- Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,2690 Základní cena upravená cena [Kč/m] = 622,84 Plná cena: 8,00 m * 622,84 Kč/m = 4 982,72 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 40 = 50,0 % Koeficient opotřebení: (1-50,0 % / 100) * 0,500 Nákladová cena stavby CSN = 2 491,36 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = 2 010,53 Kč Plynová přípojka - zjištěná cena = 2 010,53 Kč 19

20 Domácí regulátor Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úprava 18: 4.2. Domácí regulátor Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2221 Výměra: 1,00 ks Ocenění Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] = 3 000,- Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,2690 Základní cena upravená cena [Kč/ks] = 6 126,30 Plná cena: 1,00 ks * 6 126,30 Kč/ks = 6 126,30 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 20 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 30 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 30 = 66,7 % Koeficient opotřebení: (1-66,7 % / 100) * 0,333 Nákladová cena stavby CSN = 2 040,06 Kč Koeficient pp * 0,807 Cena stavby CS = 1 646,33 Kč Domácí regulátor - zjištěná cena = 1 646,33 Kč 2. Ocenění pozemků Ocenění 2.1. Pozemky Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. Pi 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů IO = 1 + P i = 1,000 6 i = 1 20

21 Index trhu s nemovitostmi IT = 0,970 Index polohy pozemku IP = 0,832 Celkový index I = IT * IO * IP = 0,970 * 1,000 * 0,832 = 0,807 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,69 0, ,67 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a ,00 497, ,58 nádvoří Stavební pozemek - celkem 674,00 m ,58 Pozemky - zjištěná cena = ,58 Kč 21

22 II) ocenění srovnávací metodou Stavba pro obchod č. p. 3 v obci Dolní Loučky (srovnávané nemovitosti jsou uvedeny v příloze) č. K1 - poloha K2 - velikost K3 - využití K4 - stav K6 - další vlastnosti Oceňovaný objekt Dolní Loučky, okres Brno-venkov užitná plocha 420 m2, 2 NP, část. podsklepení, půda restaurace dobrý stav, běžná údržba kryté venkovní posezení ve dvoře (stodola), zahrádka do ulice, cukrárna, drobné ubytování, vše vč. zařízení Veverská Bítýška, Brno-venkov Štěpánovice, okres Brno-venkov Maršov, okres Brno-venkov užitná plocha 510 m2, 2 NP (podkroví), část. podsklepení užitná plocha 220 m2, 1 NP, část. podsklepení užitná plocha 529 m2, 1 NP, část. podsklepení restaurace, ubytování, v provozu restaurace, obchod, v provozu restaurace, obchod, v provozu velmi dobrý, pravidelná údržba dobrý stav, běžná údržba velmi dobrý, běžná údržba venkovní zahrádka, ubytování pro 17 osob vlastní sociální zařízení, vč. zařízení venkovní zahrádka, vč. zařízení venkovní zahrádka, vč. zařízení č Cena požadovaná resp. zaplacená Koef. redukce na pramen Cena po redukci na pramen K1 - poloha K2 - velikost K3 - využití K4 - stav K-5 další vlastnosti K-6 úvaha odhadce K1 x x K7 Cena oceňovaného objektu odvozená ze srovnávacího , ,12 1,06 1,08 1,08 1,02 1,02 1, , ,04 0,90 1,06 1,00 0,95 0,98 0, , ,96 1,06 1,06 1,06 0,95 1,03 1, Celkem průměr Minimum Maximum Směrodatná výběrová odchylka - s Pravděpodobná spodní hranice - průměr - s Pravděpodobná horní hranice - průměr + s K1 - Koeficient úpravy na polohu objektu K2 - Koeficient úpravy na velikost objektu K3 - Koeficient úpravy na využití objektu K4 - Koeficient úpravy na celkový stav K5 - Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti K6 - Koeficient úpravy dle odborné úvahy odhadce Koeficient redukce na pramen ceny - u inzerce přiměřeně nižší Komentář: Jedná se o podobné objekty v podobném stavu. Lokality jsou srovnatelné. Srovnávací hodnota nemovitostí celkem: Na základě výše uvedených údajů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovujeme srovnávací hodnotu předmětné nemovitosti na Kč Stavba pro obchod č. p. 3 v obci Dolní Loučky ,-- Kč 22

23 C. REKAPITULACE I) Rekapitulace cen dle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Restaurace ,60 Kč Stodola ,70 Kč 1.2. Příslušenství Přístřešek ,60 Kč Betonová dlažba zámková ,10 Kč Plot dřevěný laťový 2 264,30 Kč Vrátka ocelová 816,50 Kč Přípojka vody 2 717,90 Kč Přípojka kanalizace ,10 Kč Přípojky elektro kabel 1 236,20 Kč PRIS skříň ,20 Kč Plynová přípojka 2 010,50 Kč Domácí regulátor 1 646,30 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,- Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,60 Kč Celkem ,60 Kč II) Rekapitulace ceny dle srovnávací metody Stavba pro obchod č. p. 3 v obci Dolní Loučky ,-- Kč 23

24 ZÁVĚR: Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím ke stavu a k místním podmínkám polohy nemovitosti stanovujeme obvyklou cenu předmětné nemovitosti v daném místě a čase na ,-Kč Slovy: Čtyřimilionydvěstatisíc korun V Praze, dne Vypracoval: XP invest, s. r. o. Znalecký ústav Mánesova 53, Praha 2 IČ: Mgr. Tomáš Doležal D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsme podali jako ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, jmenovaný podle ustanovení 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem /2015 znaleckého deníku. 24

25 E. Přílohy I. Výpisy z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě II. Fotodokumentace III. Srovnávané nemovitosti k prodeji I. Výpisy z katastru nemovitostí a vyobrazení v katastrální mapě 25

26 II. Fotodokumentace Obrázek 1 Pohled objekt I Obrázek 2 Pohled na objekt II Obrázek 3 Provozní prostory v 1. NP I. Obrázek 4 Provozní prostory v 1. NP I. Obrázek 5 Provozní prostory v 2. NP I. Obrázek 6 Kuchyně 26

27 III. Srovnávané nemovitosti k prodeji 27

28 28

29 Nabídková cena nemovitosti činí Kč. Informace byla poskytnuta inzerujícím realitním makléřem, panem Tomášem Vaňkem z realitní kanceláře M&M reality holding a.s. 29

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Znalecký posudek č. 1778-312/2015 Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 6 a příslušenství v Terezíně,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Znalecký posudek č. 2631-152/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a pozemku pro účely dražby. Dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2640-161/2016 Objednatel: PROKONZULTA, a. s. Křenová 26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1422/41 o dispozici 3+1 v typovém panelovém bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2231-765/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby. Znalecký posudek č. 1024-296 /2014 Objednatel: Prokonzulta, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1972-506/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny třípodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek. č. 2538-59/2016

Znalecký posudek. č. 2538-59/2016 Znalecký posudek č. 2538-59/2016 Objednatel Jakub Hafner Mayet Consulting,s.r.o. Legerova 1830/44 120 00 Praha 2 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a pozemku pro účel zjištění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2227-761/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2227-761/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2227-761/2015 Objednatel: Ing. Monika Fabrinská Budovcova 10 796 01 Prostějov Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny vlastnického podílu ve výši 1/2 rodinného domu č. p. 652

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/083/2014. I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/083/2014. I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou 2012 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 704/083/2014 o ceně objektu restaurace Štola, včetně součástí a příslušenství a dotčených pozemků, to vše v k.ú. Dolní Těrlicko, obec Těrlicko. I. cenou administrativní dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 O ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15 Horní 24, 370 08 Staré Hodějovice mobil 775 260 150, e mail: ssnhusek@seznam.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 4138-228/15 o ceně v místě a čase obvyklé rodinného domu č.p.317 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

Znalecký posudek č. 6066-048/16

Znalecký posudek č. 6066-048/16 Znalecký posudek č. 6066-048/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 523-65/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 523-65/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 523-65/2015 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 305/4 ve 3. nadzemním podlaží bytového domu číslo popisné 305, v ulici Koldova, garáže číslo jednotky 305/8 v 1. nadzemním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5368/2016 NEMOVITÁ VĚC: Budova občanské vybavenosti - hotel Spessart č.p. 4968 na pozemku parc.č. 5214/3 a na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 5213/4 a č. 5214/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 NEMOVITÁ VĚC: Vlastníci stavby a pozemku, LV č. 144: Vlastníci pozemku na LV č. 507: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ev.č. 1-1498-15 Předmět posudku: o obvyklé ceně oploceného areálu v k.ú. Liboc u Kynšperka, obci Kynšperk nad Ohří, sestávající z par. č 7/1, 7/2, 7/3 a 123/2 a budov včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více