1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016"

Transkript

1 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité věci: Lipová 175, Dobřany Vlastník stavby: Petr Beneš, Lipová 175, Dobřany, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: Petr Beneš, Lipová 175, Dobřany, vlastnictví: výhradní OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Dražbyprost s.r.o., Vážený pan Jan Prošek Mírové náměstí 2/5, Ústí nad Labem Ing. Gustav Mayr Plaménková 1092/1A, Plzeň IČ: telefon: DIČ: fax: Exekuční řízení (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: v Stav ke dni : hodin Za přítomnosti: znalce a majitele nemovitosti pana Petra Beneše Počet stran: 45 stran Počet příloh: 12 Počet vyhotovení: 2 V Plzni, dne Ing. Gustav Mayr

2 NÁLEZ Znalecký úkol O ceně obvyklé rodinného domu č.p. 175 s příslušenstvím, postavený na pozemku parc.č. 376/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše na LV č pro k.ú Dobřany, obec Dobřany, okres Plzeň - jih: - pozemek parc.č. st. 376/1- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Dobřany č. p. 175; rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 376/1 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví č pro katastrální území Dobřany Vlastník: Petr Beneš, poslední trvalý pobyt Lipová 175, Dobřany Přehled podkladů - výpis z KN LV č. 2617, vedený Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih, - snímek katastrální mapy, - stavebně - technická dokumentace uložená v Archivu Stavebního úřadu města Dobřany, - informace a údaje sdělené znalci, - výměry a skutečnosti zjištěné znalcem osobně na místě šetření dne Místopis Město Dobřany se nachází cca 13 km jihozápadně od města Plzně. Má přes 6 tisíc obyvatel. Přes Dobřany vede železniční trať Plzeň Klatovy. Je zde síť služeb a občanského vybavení. V centru města jsou historické stavby, je zde kulturní vyžití. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: širší centrum - bytové domy zděné Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Celkový popis Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 175 v Dobřanech sloužící k rodinnému individuálnímu bydlení. Jedná se o řadový rodinný dům. Dům je do tvaru L, má dvě nadzemní podlaží, sedlovou střechu. Obsahuje 3 bytové jednotky a nebytový prostor. V 1. NP je průjezd, nebytový prostor a 1 byt, v 2. NP jsou 2 byty. Nemovitost se nachází v zástavbě s řadovými rodinnými domy a bytovými domy v ulici Lipová. Nemovitost se nachází na rovinatém řadovém vnitřním pozemku, je přístupná ze jihovýchodní strany ze živičné komunikace lemované chodníkem. Na protilehlé straně jsou rodinné domy, bytové domy a nebytovými jednotkami (obchody a služby). Nemovitost je připojena na elektrorozvodnou síť, veřejný vodovod, kanalizaci a plynovod

3 Hlavní stavbou pro stanovení základních koeficientů je rodinný dům, postavený na pozemku parc.č. 376/1 - zastavěná plocha a nádvoří. Příslušenství rodinného domu tvoří kolna, původní určení stáj, stavebně - technicky a cenově je rozdělena na pravou a levou část. Je umístěna v zadní části pozemku parc.č. 376/1 v prostoru za domem. Volný prostor, dvůr, je vymezen rodinným domem a kolnou. Tento prostor je přístupný průjezdem v rámci rodinného domu z ulice Lipové, průjezd je uzavřen 2křídlými dřevěnými vraty. Rodinný dům i jeho příslušenství se nachází na vlastním pozemku - zastavěná plocha a nádvoří parc.č. 367/1, který tvoří ve smyslu vyhlášky se stavbami jednotný funkční celek. Předložena byla pouze částečná stavebně - technická dokumentace, která je dochovaná v archivu Stavebního úřadu města Dobřany. Dle informací ze stavebního úřadu byl rodinný dům postaven v roce 1935, tím je jeho stáří k datu ocenění 81 let. V roce 1984 byly provedeny částečné vnitřní stavební úpravy. V roce 1998 byl rodinný dům připojen na rozvod plynu. Od roku 2003 byly prováděny další částečné vnitřní stavební úpravy. Užívání nebytové jednotky jako provozovny-prodejny bylo povoleno MěÚ Dobřany, čj. ŽP/33/96 ze dne Silné stránky - umístění rodinného domu v širším centru města, - přístup po zpevněné komunikaci, dopravní obslužnost, - dispoziční uspořádání - 3 bytové jednotky a nebytový prostor, - možnost parkování v zadní části domu na vlastním pozemku, - napojení inženýrskými sítěmi, Slabé stránky - stavebně - technický stav budovy, - stavebně - technický stav příslušenství - kolny. RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: Zástavní právo Exekuce Komentář: Rizika ovlivňující obvyklou cenu nemovitosti. Ostatní rizika: nejsou - 3 -

4 OBSAH Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům č.p. 175 v Dobřanech 1.2 Kolna - pravá část 1.3 Kolna - levá část 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemek parc.č. 376/1 v k.ú. Dobřany Obsah tržního ocenění majetku 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Rodinný dům č.p. 175 v Dobřanech 2. Ocenění ostatních staveb nákladovou metodou 2.1 Kolna - levá část 2.2 Kolna - pravá část 3. Ocenění pozemků 3.1 Pozemek parc.č. 376/1 v k.ú. Dobřany 4. Porovnávací ocenění 4.1 Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, Dobřany OCENĚNÍ Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než I -0,03 nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost - Bez vlivu nebo II 0,00 stabilizovaná území 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - Exekuční příkaz k I -0,02 prodeji. 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + P i) = 0,950 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 obyvatel Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,00-4 -

5 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,04 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,02 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí - Pozemek je napojen na rozvod elektro, veřejný vodovod a kanalizaci, plynovod. 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je I 0,00 dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VII 0,01 s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,00 dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná III 0,04 možnost komerčního využití - Možnost komerčního využití - nebytová jednotka v rodinném domě. 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i) = 1,110 Koeficient pp = I T * I P = 1, i = 2 Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Dobřany: Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 025,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce - Nad 5000 obyvatel I 0,85 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Obce s počtem obyvatel nad III 0, a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ O3. Poloha obce - Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí II 1,03 (oblastí) vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, I 1,00 kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová zastávka II 0,95 O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) II 0,98 Základní zjištěná cena stavebního pozemku: ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 710,00 Kč/m 2 Ocenění prováděné podle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a č. 345/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení - 5 -

6 zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům č.p. 175 v Dobřanech Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží, sedlovou střechu, není podsklepen. Obsahuje jednu nebytovou jednotku a tři byty. V 1. NP je: - nebytová jednotka - místnosti obchod, sklad, kancelář, WC - bytová jednotka chodba, kuchyň, koupelna a WC, ložnice, pokoj, obývák. Prostory bytové jednotky a obchodu jsou rozděleny průjezdem pro komunikaci mezi silnicí a zadním traktem budovy. V 2. NP je: - bytová jednotka kuchyně, koupelna, WC, ložnice, obývák, - bytová jednotka 2+kk - chodba, kuchyně, obývák, WC, koupelna, ložnice Domem prochází schodiště jako komunikační zóna mezi 1.NP a půdou. Stavební dokumentace k rodinnému domu nebyla předložena. Je k dispozici pouze část stavebně - právní dokumentace, která je uložena v archivu stavebního úřadu v Dobřanech. Rodinný dům má 2 nadzemní podlaží, bez podsklepení, sedlovou střechu. Základy jsou betonové, zdivo je zděné tl mm, podlaha v 1. NP je betonová, strop 1.NP a 2.NP je dřevěný trámový, krov je dřevěný vázaný (stojatá stolice), krytina je keramická taška, klempířské konstrukce jsou z Pz plechu, vnitřní omítky jádrové štukové, fasádní omítka jádrová štuková, vnější obklady chybí, vnitřní obklady jsou standardní keramické obklady, vnitřní schody jsou železobetonové monolitické s kamenným povrchem, dveře jsou dřevené v různém provedení, okna jsou dřevěná špaletová, podlahy obytných místností jsou textilní nebo povlakové z PVC, podlahy ostatních místností jsou keramická dlažba a PVC, byty jsou vytápěny samostatným kombinovaným plynovým kotlem (vytápění a TUV) a ocelovými radiátory, prostory nebytové jednotky lokálními kamny na tuhá paliva, elektroinstalace je světelná třífázová, bleskosvod je osazen, rozvody vody je teplá a studená voda, zdrojem teplé vody je plynový kotel, sociální zázemí bytů, obchodu a kuchyní je odkanalizováno, kuchyně jsou standardně vybaveny mimo levé bytové jednotky v 2. NP (chybějící vybavení), vnitřním vybavením v bytech je vana, umyvadlo a WC mísa. Dle dochované stavební dokumentace byly v domě v roce 1984 provedeny částečné stavební úpravy. V roce 1998 byla provedena plynovodní přípojka. Byt v 2.NP v pravé částí domu byl od roku 2003 průběžně rekonstruován. Prostory nebytové jednotky jsou v původním stavu, rozsah případných oprav a jejich termíny nebyly zjištěny. Bytová jednotka v 2.NP v levé části je v původním stavu, v současnosti nevyužívaná a bez zařízení. Prvek dlouhodobé životnosti - krov - je ve špatném stavu, skla střešního vikýře jsou vysypaná, do objektu zatéká, prostory půdy jsou patrně dlouhodobě přístupny ptactvu, dřevěné prvky jsou jím silně znečištěny, kolem komínů jsou uvolněné střešní tašky a do vnitřních prostor zatéká. Obvodové zdivo v prostoru půdy je vlivem netěsné střešní krytiny vlhké. Fasádní omítka na volných bocích domu opadává

7 Rodinný dům je z části opraven a to v místech užívaných bytových jednotek a navazujících rozvodů médií, ostatní prostory jsou v původním stavu s minimální nebo nezbytnou provedenou opravou. Typ, provedení, stáří a opotřebení jednotlivých stavebních konstrukcí a vybavení bylo posouzeno na základě předložené částečné stavební dokumentace a nebo odborným odhadem. Uvnitř stavby (mimo v současné době užívaných 2 bytových jednotek) je umístěno velké množství materiálu a věcí, stavebně - technická prohlídka tím byla velmi ztížena. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 15,89*11,80+(2,20+0,30+1,45+0,30)*(1,43+0,30)+(5, = 230, ,60)*(0,60+5,10+0,60) 2. NP 15,89*11,80+(2,20+0,30+1,45+0,30)*(1,43+0,30)+(5, = 230, ,60)*(0,60+5,10+0,60) Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1. NP 230,26 m 2 4,10 m 2. NP 230,26 m 2 4,10 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (15,89*11,80+(2,20+0,30+1,45+0,30)*(1,43+0,30 = 967,09 m 3 )+(5,02+0,60)*(0,60+5,10+0,60))*(4,10+0,10) 2. NP (15,89*11,80+(2,20+0,30+1,45+0,30)*(1,43+0,30 = 944,07 m 3 )+(5,02+0,60)*(0,60+5,10+0,60))*(4,10) Zastřešení (1/2)*3,75*6,30*(16,90-11,80/2) + (1/2)*3,75*11,80*(15,89-6,30/2) = 411,81 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor - 7 -

8 1. NP NP 967,09 m 3 2. NP NP 944,07 m 3 Zastřešení Z 411,81 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 322,97 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pasy S Zdivo zděné v tl cm S Stropy železobetonové, dřevěné S Střecha krov dřevěný, vázaný S Krytina pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky S Fasádní omítky vápenné štukové S Vnější obklady chybí C Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody železobetonové monolitické s běžným S 100 povrchem 12. Dveře hladké plné dveře S Okna dřevěná špaletová S Podlahy obytných místností koberce, PVC S Podlahy ostatních místností keramická dlažba, PVC S Vytápění plynový kotel S Vytápění kamna na tuhá paliva P Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod bleskosvod S Rozvod vody studená a teplá voda S Zdroj teplé vody plynový kotel S Instalace plynu zemní plyn S Kanalizace odkanalizování z kuchyně, koupelny a S 100 WC 23. Vybavení kuchyně kombinovaný sporák S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC S Záchod splachovací S Ostatní chybí C 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Zdivo S 22, ,00 22,30 3. Stropy S 8, ,00 8,40 4. Střecha S 5, ,00 5,20 5. Krytina S 3, ,00 3,20 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,80-8 -

9 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,20 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,10 9. Vnější obklady C 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 4, ,00 3, Vytápění P 4, ,46 0, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod S 0, ,00 0, Rozvod vody S 3, ,00 3, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5, ,00 5, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní C 3, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 95,41 Koeficient vybavení K 4 : 0,9541 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ. Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 7,10 100,00 1,00 7,10 7, ,00 4, Zdivo S 22,30 100,00 1,00 22,30 23, ,64 17, Stropy S 8,40 100,00 1,00 8,40 8, ,64 6, Střecha S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,00 4, Krytina S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,19 3, Klempířské konstrukce S 0,80 100,00 1,00 0,80 0, ,19 0, Vnitřní omítky S 6,20 50,00 1,00 3,10 3, ,19 3, Vnitřní omítky S 6,20 25,00 1,00 1,55 1, ,46 0, Vnitřní omítky S 6,20 25,00 1,00 1,55 1, ,95 0, Fasádní omítky S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,19 3, Vnitřní obklady S 2,30 50,00 1,00 1,15 1, ,00 0, Vnitřní obklady S 2,30 50,00 1,00 1,15 1, ,50 0, Schody S 2,40 100,00 1,00 2,40 2, ,64 1, Dveře S 3,30 50,00 1,00 1,65 1, ,19 1, Dveře S 3,30 25,00 1,00 0,83 0, ,46 0, Dveře S 3,30 25,00 1,00 0,83 0, ,95 0, Okna S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,19 5, Podlahy obytných místností S 2,20 50,00 1,00 1,10 1, ,19 1, Podlahy obytných místností S 2,20 25,00 1,00 0,55 0, ,46 0, Podlahy obytných místností S 2,20 25,00 1,00 0,55 0, ,95 0, Podlahy ostatních místností S 1,10 100,00 1,00 1,10 1, ,38 0,

10 16. Vytápění S 4,40 75,00 1,00 3,30 3, ,43 1, Vytápění P 4,40 25,00 0,46 0,51 0, ,49 0, Elektroinstalace S 4,10 75,00 1,00 3,08 3, ,00 2, Elektroinstalace S 4,10 25,00 1,00 1,02 1, ,50 0, Bleskosvod S 0,60 100,00 1,00 0,60 0, ,19 0, Rozvod vody S 3,00 25,00 1,00 0,75 0, ,14 0, Rozvod vody S 3,00 50,00 1,00 1,50 1, ,43 1, Rozvod vody S 3,00 25,00 1,00 0,75 0, ,19 0, Zdroj teplé vody S 1,80 100,00 1,00 1,80 1, ,00 1, Instalace plynu S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,43 0, Kanalizace S 2,80 25,00 1,00 0,70 0, ,95 0, Kanalizace S 2,80 50,00 1,00 1,40 1, ,11 1, Kanalizace S 2,80 25,00 1,00 0,70 0, ,19 0, Vybavení kuchyně S 0,50 34,00 1,00 0,17 0, ,00 0, Vybavení kuchyně S 0,50 33,00 1,00 0,17 0, ,00 0, Vybavení kuchyně S 0,50 33,00 1,00 0,17 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5,10 34,00 1,00 1,73 1, ,95 0, Vnitřní vybavení S 5,10 33,00 1,00 1,68 1, ,11 1, Vnitřní vybavení S 5,10 33,00 1,00 1,68 1, ,00 1, Záchod S 0,40 34,00 1,00 0,14 0, ,95 0, Záchod S 0,40 33,00 1,00 0,13 0, ,11 0, Záchod S 0,40 33,00 1,00 0,13 0, ,00 0,1400 Opotřebení: 72,6 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 1 975,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9541 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1180 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 991,05 Plná cena: 2 322,97 m 3 * 3 991,05 Kč/m 3 = ,42 Kč Koeficient opotřebení: (1-72,6 % /100) * 0,274 Nákladová cena stavby CS N = ,50 Kč Koeficient pp * 1,055 Cena stavby CS = ,82 Kč Rodinný dům č.p. 175 v Dobřanech - zjištěná cena = ,82 Kč 1.2 Kolna - pravá část Kolna (stáj) je umístěná v zadním traktu rodinného domu, navazuje na rodinný dům a je do tvaru L (pravá část). Základy jsou betonové, obvodové stěny jsou zděné z cihel tl. nad 15 cm, strop je cihelný klenbový vetknutý do ocelových I nosníků, krov je dřevěný neumožňující zřízení podkroví, stavba má střechu sedlovou, krytina je pálená taška bobrovka, klempířské konstrukce - žlaby a svody jsou z Pz plechu, úprava povrchů - omítky jsou štukové jádrové, schodiště chybí, dveře jsou dřevěné, okna chybí, podlaha je betonová a keramická dlažba, elektroinstalace rozvedena po stavbě, jsou osazena zářivková světla, je nekompletní, funkční z části. Kolaudační rozhodnutí nebylo předloženo, není známo stáří stavby. Je předpokládáno stejné

11 stáří jako u rodinného domu. Stavebně - technický stav - stavba je na hranici své životnosti, omítka opadává, obvodové zdivo je zasaženo zemní vlhkostí, žlaby jsou zasaženy korozí, deskové obklady stropu jsou uvolněné. Uvnitř stavby je umístěno velké množství materiálu a věcí, nefunkční elektroinstalace, stavebně - technická prohlídka tím byla velmi ztížena. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP (4,01+6,55)*6,03 = 63,68 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 63,68 m 2 2,76 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP ((4,01+6,55)*6,03)*(2,76+0,10) = 182,12 m 3 Zastřešení ((4,01+6,55)*6,03)*3,5/2 = 111,43 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 182,12 m 3 Zastřešení Z 111,43 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 293,55 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pásy S Obvodové stěny zděné tl. nad 15 cm S Stropy klembové do I nosníku S Krov dřevěný neumožňující podkroví P

12 5. Krytina pálená krytina S Klempířské práce žlaby a svody z pozinku S Úprava povrchů vápenná omítka S Schodiště X Dveře dřevěné S Okna chybí C Podlahy betonová, dlažba S Elektroinstalace světelná a motorová S 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov P 7, ,46 3,36 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna C 1, ,00 0, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 94,96 Koeficient vybavení K 4 : 0,9496 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9496 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0880 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 478,46 Plná cena: 293,55 m 3 * 2 478,46 Kč/m 3 = ,93 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 81 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 19 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 81 / 100 = 81,0 % Koeficient opotřebení: (1-81,0 % / 100) * 0,190 Nákladová cena stavby CS N = ,87 Kč Koeficient pp * 1,055 Cena stavby CS = ,79 Kč Kolna - pravá část - zjištěná cena = ,79 Kč

13 1.3 Kolna - levá část Kolna (stáj) je umístěná v zadním traktu rodinného domu, navazuje na rodinný dům a je do tvaru L (levá část ). Základy jsou betonové, obvodové stěny jsou zděné z cihel tl. nad 15 cm, strop je cihelný klenbový vetknutý do ocelových I nosníků, krov je dřevěný neumožňující zřízení podkroví, stavba má střechu pultovou, krytina je pálená taška bobrovka, klempířské konstrukce - žlaby a svody jsou z Pz plechu, úprava povrchů - omítky jsou štukové jádrové, schodiště chybí, dveře jsou dřevěné, okna chybí, podlaha je betonová a keramická dlažba, elektroinstalace rozvedena po stavbě, jsou osazena zářivková světla, je nekompletní, funkční z části. Kolaudační rozhodnutí nebylo předloženo, není známo stáří stavby. Je předpokládáno stejné stáří jako u rodinného domu. Stavebně - technický stav - stavba je na hranici své životnosti, v levé části je staticky narušena - obvodové zdivo je uvolněné, omítka opadává, obvodové zdivo je zasaženo zemní vlhkostí, žlaby jsou zasaženy korozí, deskové obklady stropu jsou uvolněné. Uvnitř stavby je umístěno velké množství materiálu a věcí, nefunkční elektroinstalace, stavebně - technická prohlídka tím byla velmi ztížena. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 4,01*11,73 = 47,04 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 47,04 m 2 2,76 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (4,01*11,73)*(2,76+0,10) = 134,53 m 3 Zastřešení (4,01*11,73)*2,00/2 = 47,04 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 134,53 m 3 Zastřešení Z 47,04 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 181,57 m

14 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pásy S Obvodové stěny zděné tl. nad 15 cm S Stropy klembové do I nosníku S Krov dřevěný neumožňující podkroví P Krytina pálená krytina S Klempířské práce žlaby a svody z pozinku S Úprava povrchů vápenná omítka S Schodiště X Dveře dřevěné S Okna chybí C Podlahy betonová, dlažba S Elektroinstalace světelná a motorová S 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov P 7, ,46 3,36 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna C 1, ,00 0, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 94,96 Koeficient vybavení K 4 : 0,9496 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9496 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0880 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 478,46 Plná cena: 181,57 m 3 * 2 478,46 Kč/m 3 = ,98 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 81 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 19 roků

15 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 81 / 100 = 81,0 % Koeficient opotřebení: (1-81,0 % / 100) * 0,190 Nákladová cena stavby CS N = ,66 Kč Koeficient pp * 1,055 Cena stavby CS = ,31 Kč Kolna - levá část - zjištěná cena = ,31 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemek parc.č. 376/1 v k.ú. Dobřany Rodinný dům včetně příslušenství je postaven na pozemku parc.č. 376/1 - zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek spolu se stavbou tvoří jednotný funkční celek. Pozemek je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektro a plynovod. Přístup je ze zpevněné komunikace ulice Lipová. Pozemek z jihovýchodní části přiléhá k ulici Lipová, z ostatních stran je zastavěn a ohraničen okolními stavbami. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15 % IV 0,00 včetně; ostatní orientace - Pozemek je rovinatý. 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,950 Index polohy pozemku I P = 1,110 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,950 * 1,000 * 1,110 = 1,055 6 i = 1 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Zatřídění [Kč/m 2 ] Index Koef. Upr. cena [Kč/m 2 ]

16 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,05 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a st. 376/1 534,00 749, ,70 nádvoří Stavební pozemek - celkem 534,00 m ,70 Pozemek parc.č. 376/1 v k.ú. Dobřany - zjištěná cena = ,70 Kč Ocenění majetku obecnou metodikou 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Rodinný dům č.p. 175 v Dobřanech Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží, sedlovou střechu, není podsklepen. Obsahuje jednu nebytovou jednotku a tři byty. V 1. NP je: - nebytová jednotka - místnosti obchod, sklad, kancelář, WC - bytová jednotka chodba, kuchyň, koupelna a WC, ložnice, pokoj, obývák. Prostory bytové jednotky a obchodu jsou rozděleny průjezdem pro komunikaci mezi silnicí a zadním traktem budovy. V 2. NP je: - bytová jednotka kuchyně, koupelna, WC, ložnice, obývák, - bytová jednotka 2+kk - chodba, kuchyně, obývák, WC, koupelna, ložnice Domem prochází schodiště jako komunikační zóna mezi 1.NP a půdou. Stavební dokumentace k rodinnému domu nebyla předložena. Je k dispozici pouze část stavebně - právní dokumentace, která je uložena v archivu stavebního úřadu v Dobřanech. Rodinný dům má 2 nadzemní podlaží, bez podsklepení, sedlovou střechu. Základy jsou betonové, zdivo je zděné tl mm, podlaha v 1. NP je betonová, strop 1.NP a 2.NP je dřevěný trámový, krov je dřevěný vázaný (stojatá stolice), krytina je keramická taška, klempířské konstrukce jsou z Pz plechu, vnitřní omítky jádrové štukové, fasádní omítka jádrová štuková, vnější obklady chybí, vnitřní obklady jsou standardní keramické obklady, vnitřní schody jsou železobetonové monolitické s kamenným povrchem, dveře jsou dřevené v různém provedení, okna jsou dřevěná špaletová, podlahy obytných místností jsou textilní nebo povlakové z PVC, podlahy ostatních místností jsou keramická dlažba a PVC, byty jsou vytápěny samostatným kombinovaným plynovým kotlem (vytápění a TUV) a ocelovými radiátory, prostory nebytové jednotky lokálními kamny na tuhá paliva, elektroinstalace je světelná třífázová, bleskosvod je osazen, rozvody vody je teplá a studená voda, zdrojem teplé vody je plynový kotel, sociální zázemí bytů, obchodu a kuchyní je odkanalizováno, kuchyně jsou standardně vybaveny mimo levé bytové jednotky v 2. NP

17 (chybějící vybavení), vnitřním vybavením v bytech je vana, umyvadlo a WC mísa. Dle dochované stavební dokumentace byly v domě v roce 1984 provedeny částečné stavební úpravy. V roce 1998 byla provedena plynovodní přípojka. Byt v 2.NP v pravé částí domu byl od roku 2003 průběžně rekonstruován. Prostory nebytové jednotky jsou v původním stavu, rozsah případných oprav a jejich termíny nebyly zjištěny. Bytová jednotka v 2.NP v levé části je v původním stavu, v současnosti nevyužívaná a bez zařízení. Prvek dlouhodobé životnosti - krov - je ve špatném stavu, skla střešního vikýře jsou vysypaná, do objektu zatéká, prostory půdy jsou patrně dlouhodobě přístupny ptactvu, dřevěné prvky jsou jím silně znečištěny, kolem komínů jsou uvolněné střešní tašky a do vnitřních prostor zatéká. Obvodové zdivo v prostoru půdy je vlivem netěsné střešní krytiny vlhké. Fasádní omítka na volných bocích domu opadává. Rodinný dům je z části opraven a to v místech užívaných bytových jednotek a navazujících rozvodů médií, ostatní prostory jsou v původním stavu s minimální nebo nezbytnou provedenou opravou. Typ, provedení, stáří a opotřebení jednotlivých stavebních konstrukcí a vybavení bylo posouzeno na základě předložené částečné stavební dokumentace a nebo odborným odhadem. Uvnitř stavby (mimo v současné době užívaných 2 bytových jednotek) je umístěno velké množství materiálu a věcí, stavebně - technická prohlídka tím byla velmi ztížena. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1122 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 15,89*11,80+(2,20+0,30+1,45+0,30)*(1,43+0,30)+(5, = 230, ,60)*(0,60+5,10+0,60) 2. NP 15,89*11,80+(2,20+0,30+1,45+0,30)*(1,43+0,30)+(5, = 230, ,60)*(0,60+5,10+0,60) Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1. NP 230,26 m 2 4,10 m 2. NP 230,26 m 2 4,10 m Obestavěný prostor

18 Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (15,89*11,80+(2,20+0,30+1,45+0,30)*(1,43+0,30 = 967,09 m 3 )+(5,02+0,60)*(0,60+5,10+0,60))*(4,10+0,10) 2. NP (15,89*11,80+(2,20+0,30+1,45+0,30)*(1,43+0,30 = 944,07 m 3 )+(5,02+0,60)*(0,60+5,10+0,60))*(4,10) Zastřešení (1/2)*3,75*6,30*(16,90-11,80/2) + (1/2)*3,75*11,80*(15,89-6,30/2) = 411,81 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 967,09 m 3 2. NP NP 944,07 m 3 Zastřešení Z 411,81 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 322,97 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pasy S Zdivo zděné v tl cm S Stropy železobetonové, dřevěné S Střecha krov dřevěný, vázaný S Krytina pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky S Fasádní omítky vápenné štukové S Vnější obklady chybí C Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody železobetonové monolitické s běžným S 100 povrchem 12. Dveře hladké plné dveře S Okna dřevěná špaletová S Podlahy obytných místností koberce, PVC S Podlahy ostatních místností keramická dlažba, PVC S Vytápění plynový kotel S Vytápění kamna na tuhá paliva P Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod bleskosvod S Rozvod vody studená a teplá voda S Zdroj teplé vody plynový kotel S Instalace plynu zemní plyn S Kanalizace odkanalizování z kuchyně, koupelny a S 100 WC 23. Vybavení kuchyně kombinovaný sporák S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC S

19 25. Záchod splachovací S Ostatní chybí C 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Zdivo S 22, ,00 22,30 3. Stropy S 8, ,00 8,40 4. Střecha S 5, ,00 5,20 5. Krytina S 3, ,00 3,20 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,80 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,20 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,10 9. Vnější obklady C 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 4, ,00 3, Vytápění P 4, ,46 0, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod S 0, ,00 0, Rozvod vody S 3, ,00 3, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5, ,00 5, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní C 3, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 95,41 Koeficient vybavení K 4 : 0,9541 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 7,10 100,00 1,00 7,10 7, ,00 4, Zdivo S 22,30 100,00 1,00 22,30 23, ,64 17, Stropy S 8,40 100,00 1,00 8,40 8, ,64 6, Střecha S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,00 4, Krytina S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,19 3, Klempířské konstrukce S 0,80 100,00 1,00 0,80 0, ,19 0, Vnitřní omítky S 6,20 50,00 1,00 3,10 3, ,19 3, Vnitřní omítky S 6,20 25,00 1,00 1,55 1, ,46 0, Vnitřní omítky S 6,20 25,00 1,00 1,55 1, ,95 0,5014

20 8. Fasádní omítky S 3,10 100,00 1,00 3,10 3, ,19 3, Vnitřní obklady S 2,30 50,00 1,00 1,15 1, ,00 0, Vnitřní obklady S 2,30 50,00 1,00 1,15 1, ,50 0, Schody S 2,40 100,00 1,00 2,40 2, ,64 1, Dveře S 3,30 50,00 1,00 1,65 1, ,19 1, Dveře S 3,30 25,00 1,00 0,83 0, ,46 0, Dveře S 3,30 25,00 1,00 0,83 0, ,95 0, Okna S 5,20 100,00 1,00 5,20 5, ,19 5, Podlahy obytných místností S 2,20 50,00 1,00 1,10 1, ,19 1, Podlahy obytných místností S 2,20 25,00 1,00 0,55 0, ,46 0, Podlahy obytných místností S 2,20 25,00 1,00 0,55 0, ,95 0, Podlahy ostatních místností S 1,10 100,00 1,00 1,10 1, ,38 0, Vytápění S 4,40 75,00 1,00 3,30 3, ,43 1, Vytápění P 4,40 25,00 0,46 0,51 0, ,49 0, Elektroinstalace S 4,10 75,00 1,00 3,08 3, ,00 2, Elektroinstalace S 4,10 25,00 1,00 1,02 1, ,50 0, Bleskosvod S 0,60 100,00 1,00 0,60 0, ,19 0, Rozvod vody S 3,00 25,00 1,00 0,75 0, ,14 0, Rozvod vody S 3,00 50,00 1,00 1,50 1, ,43 1, Rozvod vody S 3,00 25,00 1,00 0,75 0, ,19 0, Zdroj teplé vody S 1,80 100,00 1,00 1,80 1, ,00 1, Instalace plynu S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,43 0, Kanalizace S 2,80 25,00 1,00 0,70 0, ,95 0, Kanalizace S 2,80 50,00 1,00 1,40 1, ,11 1, Kanalizace S 2,80 25,00 1,00 0,70 0, ,19 0, Vybavení kuchyně S 0,50 34,00 1,00 0,17 0, ,00 0, Vybavení kuchyně S 0,50 33,00 1,00 0,17 0, ,00 0, Vybavení kuchyně S 0,50 33,00 1,00 0,17 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5,10 34,00 1,00 1,73 1, ,95 0, Vnitřní vybavení S 5,10 33,00 1,00 1,68 1, ,11 1, Vnitřní vybavení S 5,10 33,00 1,00 1,68 1, ,00 1, Záchod S 0,40 34,00 1,00 0,14 0, ,95 0, Záchod S 0,40 33,00 1,00 0,13 0, ,11 0, Záchod S 0,40 33,00 1,00 0,13 0, ,00 0,1400 Opotřebení: 72,6 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 1 975,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9541 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1180 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 991,05 Plná cena: 2 322,97 m 3 * 3 991,05 Kč/m 3 = ,42 Kč Koeficient opotřebení: (1-72,6 % /100) * 0,274 Rodinný dům č.p. 175 v Dobřanech - zjištěná cena = ,50 Kč 2. Ocenění ostatních staveb nákladovou metodou

21 2.1 Kolna - levá část Kolna (stáj) je umístěná v zadním traktu rodinného domu, navazuje na rodinný dům a je do tvaru L (levá část ). Základy jsou betonové, obvodové stěny jsou zděné z cihel tl. nad 15 cm, strop je cihelný klenbový vetknutý do ocelových I nosníků, krov je dřevěný neumožňující zřízení podkroví, stavba má střechu pultovou, krytina je pálená taška bobrovka, klempířské konstrukce - žlaby a svody jsou z Pz plechu, úprava povrchů - omítky jsou štukové jádrové, schodiště chybí, dveře jsou dřevěné, okna chybí, podlaha je betonová a keramická dlažba, elektroinstalace rozvedena po stavbě, jsou osazena zářivková světla, je nekompletní, funkční z části. Kolaudační rozhodnutí nebylo předloženo, není známo stáří stavby. Je předpokládáno stejné stáří jako u rodinného domu. Stavebně - technický stav - stavba je na hranici své životnosti, v levé části je staticky narušena - obvodové zdivo je uvolněné, omítka opadává, obvodové zdivo je zasaženo zemní vlhkostí, žlaby jsou zasaženy korozí, deskové obklady stropu jsou uvolněné. Uvnitř stavby je umístěno velké množství materiálu a věcí, nefunkční elektroinstalace, stavebně - technická prohlídka tím byla velmi ztížena. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP 4,01*11,73 = 47,04 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 47,04 m 2 2,76 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP (4,01*11,73)*(2,76+0,10) = 134,53 m 3 Zastřešení (4,01*11,73)*2,00/2 = 47,04 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 134,53 m 3 Zastřešení Z 47,04 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 181,57 m

22 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pásy S Obvodové stěny zděné tl. nad 15 cm S Stropy klembové do I nosníku S Krov dřevěný neumožňující podkroví P Krytina pálená krytina S Klempířské práce žlaby a svody z pozinku S Úprava povrchů vápenná omítka S Schodiště X Dveře dřevěné S Okna chybí C Podlahy betonová, dlažba S Elektroinstalace světelná a motorová S 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov P 7, ,46 3,36 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna C 1, ,00 0, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 94,96 Koeficient vybavení K 4 : 0,9496 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9496 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0880 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 478,46 Plná cena: 181,57 m 3 * 2 478,46 Kč/m 3 = ,98 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 81 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 19 roků

23 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 81 / 100 = 81,0 % Koeficient opotřebení: (1-81,0 % / 100) * 0,190 Kolna - levá část - zjištěná cena = ,66 Kč 2.2 Kolna - pravá část Kolna (stáj) je umístěná v zadním traktu rodinného domu, navazuje na rodinný dům a je do tvaru L (pravá část). Základy jsou betonové, obvodové stěny jsou zděné z cihel tl. nad 15 cm, strop je cihelný klenbový vetknutý do ocelových I nosníků, krov je dřevěný neumožňující zřízení podkroví, stavba má střechu sedlovou, krytina je pálená taška bobrovka, klempířské konstrukce - žlaby a svody jsou z Pz plechu, úprava povrchů - omítky jsou štukové jádrové, schodiště chybí, dveře jsou dřevěné, okna chybí, podlaha je betonová a keramická dlažba, elektroinstalace rozvedena po stavbě, jsou osazena zářivková světla, je nekompletní, funkční z části. Kolaudační rozhodnutí nebylo předloženo, není známo stáří stavby. Je předpokládáno stejné stáří jako u rodinného domu. Stavebně - technický stav - stavba je na hranici své životnosti, omítka opadává, obvodové zdivo je zasaženo zemní vlhkostí, žlaby jsou zasaženy korozí, deskové obklady stropu jsou uvolněné. Uvnitř stavby je umístěno velké množství materiálu a věcí, nefunkční elektroinstalace, stavebně - technická prohlídka tím byla velmi ztížena. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1. NP (4,01+6,55)*6,03 = 63,68 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1. NP 63,68 m 2 2,76 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1. NP ((4,01+6,55)*6,03)*(2,76+0,10) = 182,12 m 3 Zastřešení ((4,01+6,55)*6,03)*3,5/2 = 111,43 m

24 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1. NP NP 182,12 m 3 Zastřešení Z 111,43 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 293,55 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pásy S Obvodové stěny zděné tl. nad 15 cm S Stropy klembové do I nosníku S Krov dřevěný neumožňující podkroví P Krytina pálená krytina S Klempířské práce žlaby a svody z pozinku S Úprava povrchů vápenná omítka S Schodiště X Dveře dřevěné S Okna chybí C Podlahy betonová, dlažba S Elektroinstalace světelná a motorová S 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov P 7, ,46 3,36 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna C 1, ,00 0, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 94,96 Koeficient vybavení K 4 : 0,9496 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9496 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,

25 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 478,46 Plná cena: 293,55 m 3 * 2 478,46 Kč/m 3 = ,93 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 81 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 19 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 81 / 100 = 81,0 % Koeficient opotřebení: (1-81,0 % / 100) * 0,190 Kolna - pravá část - zjištěná cena = ,87 Kč 3. Ocenění pozemků 3.1 Pozemek parc.č. 376/1 v k.ú. Dobřany Porovnávací metoda Základní popis oceňovaných pozemků Přehled srovnatelných pozemků: Koeficienty: (redukce ceny - KRC, velikost poz. - KMP, poloha poz. - KPP, dopravní dostupnost - KDD, možnost zastavění - KMZ, intenzita využití - KIV, vybavenost poz. - KVP, úvaha zpracovatele - KUV) Požadovaná Jednotková Koeficient Výměra [m 2 ] Lokalita: Stavební pozemek m2 Šlovice Upravená /kupní cena cena celkový cena [ Kč ] [ Kč/m 2 ] [ K C ] [ Kč/m 2 ] KRC: 0,95 KMP: 0,80 KPP: 1,50 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,50 KUV: 1,00 Parcela č.: ,96 1, ,37 Popis pozemku: Stavební pozemek v klidné části obce Šlovice 12 km od centra Plzně. Dle schváleného uzemního plánu je pozemek určen pro stavbu rekreačního objektu s povolením 10% zastavěnosti z celkové plochy pozemku. Na pozemku lze postavit i řadový dvojdům. Na pozemek zaveden elektr. proud, povolení na ČOV a studnu. K pozemku vede zpěvněná cesta. Jižní svah. Lokalita: Stavební pozemek m2 Šlovice KRC: 1,00 KMP: 0,80 KPP: 1,50 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,50 KUV: 1,00 Parcela č.: ,00 1, ,00 Popis pozemku: Stavební pozemek o výměře m2 v žádané lokalitě, ve Šlovicích, které jsou vzdálené od Plzně pouhých 6 km. Tento rozlehlý pozemek, který je v územním plánu veden jako Bydlení venkovské je díky své orientaci na Jih velmi slunný a světlý. Výměra pozemku nabízí výstavbu rodinného domu, také je zde možnost pozemek rozdělit na 2 až 3 stavební parcely. Pozemek je dostatečně rozlehlý také pro různé zemědělské účely ( např. chov hospodářských zvířat... ). Pozemek se nachází na krásném a lukrativním místě - uprostřed přírody, přitom pouze 6 km od Plzně a cca 5 km od města Dobřany. V Dobřanech se stejně jako v Plzni nachází veškerá občanská vybavenost - základní i mateřské školy, lékaři, úřady, pošta, kulturní i sportovní vyžití. Inženýrské sítě - elektřina a plyn vedou na hranici pozemku. Na pozemku se nachází studna a starší chata. V obci se nachází pouze kanalizace na dešťovou vodu

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016 NEMOVITÁ VĚC: Podíl ¼ Rodinný dům, st.p.č.345 včetně čp. 306 a p.p.č.786/21 Katastrální údaje Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Cerhenice, k.ú. Cerhenice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3690/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3690/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3690/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům, 1/2 domu č.p. 84 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Černuc Adresa nemovitosti: Černuc, 273 23 Vlastníci stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 01172016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 01172016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 01172016 NEMOVITÁ VĚC: RD Heřmanov č.p. 51, obec Heřmanov, RD Heřmanov, Došel Kamil Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Heřmanov, k.ú. Heřmanov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 62 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Žďár, k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1467/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1467/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1467/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rodinný dům s pozemky a příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Hovorany, k.ú. Hovorany Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15 Horní 24, 370 08 Staré Hodějovice mobil 775 260 150, e mail: ssnhusek@seznam.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 4138-228/15 o ceně v místě a čase obvyklé rodinného domu č.p.317 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 39 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec Králové, obec Stará Voda, k.ú. Stará Voda Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 40-19.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 40-19.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 40-19.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednatka č.496/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Košíře Adresa nemovitosti: Cetyňská 496,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 878/3 v k.ú. 757837 Stříbro Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Stříbro, k.ú. Stříbro Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5090/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/2 domu č.p. 54 na pozemku p.č. 674 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 674 a 675 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5475/100/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 294/1 a pozemek druhu vodní plocha parc.č. 215/1 Vlastníci stavby:, paní Veronika Čečrdlová, Kolešovice 294, 270 02 Kolešovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 NEMOVITÁ VĚC: Vlastníci stavby a pozemku, LV č. 144: Vlastníci pozemku na LV č. 507: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 17097715

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 17097715 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 17097715 NEMOVITÁ VĚC: RD č.p.200 stojící na pozemku p.č.3673 vč.pozemků p.č. 3673, 3678 a příslušenství v obci Dolní Lutyně, k.ú.dolní Lutyně, okres Karviná. Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova jezera Adresa nemovitosti: Valdštejnská 168, 472 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

OBSAH. Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky

OBSAH. Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4489/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům s pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Kleneč, k.ú. Kleneč Adresa nemovitosti: Potoční, 413 01 Kleneč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 37-4913/2014 NEMOVITOST: Pozemek p.č. 233/3 jehož součástí je rodinný dům ů č.p. 201, pozemek p.č. 233/1, příslušenství Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-xxx

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-xxx ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-xxx NEMOVITOST: Rodinný dům Horky nad Jizerou Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id.podilu 1/12 RD č.p.42 stavba stojí na pozemku p.č. 361 vč.pozemků p.č. 361, 362/1, 362/2 a příslušenství v obci Děčín, k.ú.vilsnice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-3116. V Praze, dne 14.1.2013. Znalecký ústav Znalecká společnost s.r.o. Palackého 715/15 110 00 Praha 1 Nové Město

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-3116. V Praze, dne 14.1.2013. Znalecký ústav Znalecká společnost s.r.o. Palackého 715/15 110 00 Praha 1 Nové Město ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-3116 NEMOVITOST: Rodinný dům, budova č.p. 34 s pozemekm st. parc.č. 20 ( zastavěná plocha a nádvoří ) Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Hřensko, k.ú. Mezná u Hřenska

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5010-47/15 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační zařízení na pozemcích parc.č.st.72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 152, 153, 154, 167 a parc.č.2014/2, 2015, 2016/1, 2016/3, 2016/5. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 5337/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 333/4 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více