Vybrané kapitoly psychologie osobnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané kapitoly psychologie osobnosti"

Transkript

1 Panajotis Cakirpaloglu Vybrané kapitoly psychologie osobnosti Katedra psychologie FF UP v Olomouci

2 Název projektu: E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Oponenti: Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 ISBN

3 Obsah Předmět studia psychologie osobnosti...5 Metody psychologie osobnosti Skladba osobnosti Dynamika osobnosti Vývoj osobnosti Temperament Charakter Morálka Pojem Já, složky Já, obranné mechanismy Já Vnitřní konflikt, frustrace, úzkost Emoce a osobnost Motivační dispozice osobnosti Poznání a osobnost Poruchy osobnosti Modely psychologické explikace osobnosti

4

5 Předmět studia psychologie osobnosti Úvod Už pouhé pojmenování této vědní odnože nám napovídá, co je jejím primárním zájmem. Jedná se o osobnost, pojatou ze všech možných stran a úhlů. Nejvíce pozornosti je věnováno samotnému složení osobnosti, jejím pochodům a tomu, jak se v průběhu času vyvíjí. Abychom zahrnuli všechny činitele, které osobnost ovlivňují, nesmíme opomenout ani vnitřní osobnostní předpoklady. Naopak vnějšími předpoklady jsou vlivy, které vycházejí z kultury a společnosti. Tohle vše se podepisuje na utváření psychicky zdravého, nebo také poškozeného jedince. Někdy může být psycho logie osobnosti zaměňována s klinickou psychologií. Je ale mezi nimi značný rozdíl. Prvně zmíněná, psychologie osobnosti, se zabývá normálními, bezproblémovými jedinci, zatímco klinická psychologie se zabývá fenomény opačnými, tedy jedinci, kteří se nějakým způsobem odklánějí od normy či obecně přijatého kritéria psychického zdraví, a jejím úkolem je takovýmto jedincům pomoci. Co je osobnost? Existuje velké množství nejrůznějších definic pojmu osobnost. Téměř každá psychologická teorie i množství autorů psychologických knih mají svou vlastní. Přesto, nebo možná právě proto, neexistuje teorie osobnosti všeobecně platná a uznávaná. Ve většině těchto definic je však obsaženo, že osobnost představuje souhrn, souvislost či propojení charakteru, temperamentu, schopností a také konstitučních vlastností člověka. Psychologie však nedospěla k jednotnému pojetí tohoto konstruktu. Již G. W. Alport (1937) analyzoval padesát definic osobnosti. Dnes existuje kolem patnácti reprezentativních koncepcí osobnosti, která ovšem 5

6 Vybrané kapitoly psychologie osobnosti závisí na pojetí psychologie samé, jejího předmětu a její metodologie. Allport (1937) dále uvádí, že v jeho přehledu převažují hlavně pojetí biosociální a biofyzické povahy. Vymezení biosociální popisuje osobnost jako vyjádření míry společenské přitažlivosti nebo také hodnoty společenské stimulace člověka. To znamená, že pokud osobnost člověka zaujme pozornost ostatních, je taková osobnost podle této definice výraznější. Také by pak bylo možné říci, že introvertům, plachým a uzavřeným lidem osobnost chybí. Biofyzické definice naproti tomu poukazují na intrapsychickou povahu a stavbu osobnosti, jejíž základ je možné měřit a popsat. To pak lze použít k vytvoření osobnostního profilu každého konkrétního jedince. Obrovský počet psychologických definic předpovídá různorodost duševních pochodů a konkrétních projevů jedince. Každá z nich totiž klade důraz na něco jiného. Mohou to být třeba typické rysy, postoje, schopnosti, motivy, vlastnosti člověka přizpůsobit se anebo jeho hodnoty. Ale také mnoho dalšího. Pokud bychom se ovšem například zaměřili přímo na definici osobnosti z pohledu biologie, převažovalo by něco jiného, jako třeba jednotlivé stavy nálady, emoční odezvy nebo temperament. Definice jedince blízká sociálnímu pojetí by zase vypadala zcela jinak. Zde by stála v popředí třeba etika nebo morálka člověka. Hans Eysenck (dle Rot, 1994) považuje osobnost za poměrně trvalé a stabilní seskupení charakteru, temperamentu, intelektu a fyzické konstituce jedince, což ovlivňuje způsob a účinnost jeho adaptace. V podobném smyslu také Raymond Cattel (1967) specifikuje osobnost jako konstrukt, který nám odhaluje způsob, jakým se člověk zachová v konkrétní situaci. Definice z oblasti psychometrie zase vše staví na přesvědčení, že osobnost je možno vyjádřit na základě výsledků měření. Jde o reaktivní nebo pasivní koncepci osobnosti, v souznění s deterministickou nebo pozitivisticky orientovanou psychologií snažící se vědeckým způsobem uchopit lidskou psychiku s cílem snadněji předvídat a řídit lidské chování. V současné době převládávají definice vyzdvihující spíše intrapsychické aspekty osobnosti. R. L. Atkinsonová a spol. (2003) píše, že tím, co vystihuje osobnost, jsou příznačné a charakteristické vzorce myšlení, 6

7 Předmět studia psychologie osobnosti emocí a chování, které určují individuální model interakce jedince s jeho vlastním fyzickým a sociálním prostředím. Různorodost vnitřních psychických aspektů člověka také zdůrazňuje Carol K. Siglemanová (2003), podle které je osobnost organizovaný systém jedinečných kombinací různých individuálních vlastností, motivů, hodnot a chování. V tom smyslu lze tuto definici označit jako idiosynkratickou, která v tradici G. W. Allporta zdůrazňuje osobnost jako neopakovatelný psychický fenomén vlastní jedinci. C. S. Hall a G. Lindzey (1997) dospěli k názoru, že obecně platné a objektivní vymezení pojmu osobnost v psychologii není. Podle nich jsou za to zodpovědná vlastní individuální zaměření jednotlivých psychologů na specifické oblasti lidské psychiky. Každý psycholog tak klade důraz na ty složky, které jsou předmětem zájmu jeho specializace, a ostatní složky poněkud zanedbává, věnuje jim jen malou pozornost anebo se jimi nezabývá vůbec. V pozadí takovéto volby působí osobní zaujetí psychologa nebo jeho preference některé z různých teorií osobnosti. Existují však položky, které se objevují ve většině psychologických definic pojmu osobnost: z Propojenost anebo jednota všech duševních funkcí; z Myšlení, prožitky a jednání, které se u jedince vyznačují unikátností anebo osobitostí; z Relativní nezávislost a stabilita psychosociálního bytí člověka. V psychologických definicích osobnosti často chybí zdůraznění významného psychického procesu - individuálního vědomí anebo uvědomění si vlastní totožnosti a také sociální zkušenosti konkrétního člověka. Právě tyto psychologické kategorie nejvýrazněji vyjadřují subjektivní a sociální bytí lidského jedince. z Pro humanistickou a existenciální psychologii jsou typické pojmy Já (self), identita, sebepojetí, sebehodnocení, sebeúcta. Každá osobnost má jádro, jež se skládá ze sebevědomí a intencionality. Oba tyto předpoklady určují duševní zdraví, zralost a pocit 7

8 Vybrané kapitoly psychologie osobnosti pohody u dospělého člověka. Takováto osobnost je pak brána za etickou, sebeurčující a zároveň za schopnou shrnout jednotlivé psychické vlastnosti, procesy, obsahy a tendence ve vlastní unikátní, funkčně sestavený systém. Z toho důvodu C. G. Jung (1995) zdůrazňuje, že osobnost se nemůže rozvinout, pokud člověk vědomě a odpovědně v morálním smyslu nevolí prostředky a cestu vlastního vývoje. z Na procesu utváření osobnosti, který se vždy odehrává v určitém situačním kontextu, se podílejí ve značné míře primární skupina, společnost a kultura. Osobnost se vyvíjí prostřednictvím interakcí s okolním prostředím. Je zde tedy neopomenutelný vliv člověka na společnost a zpětně pak vliv užší nebo širší společnosti na osobnost každého jednotlivce. Takto popsal vývoj osobnosti sociál ní psycholog A. Bandura. Společnost, kultura, prostředí, v němž člověk vyrůstá, mu poskytují potřebný prostor a možnosti k osvojení si mnoha nezbytných vědomostí, dovedností, mravních (i jiných) zásad anebo názorů a přístupů; stejně tak se v této situaci, kdy je obklopen lidmi, utváří jeho individuální osobnost. Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu ALLPORT, G. W. Personality: A Psychological Interpretation. New York: Henry Holt and Co., ALLPORT, G. W. Pattern and Growth in Personality. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., ATKINSON, R. L., R. C. ATKINSON, E. E. SMITH, D. J. BEM a S. NOLEN-HOEKSEMA. ATKINSON, R. L. Psychologie. Praha: Portál, BOJANIN, S. Neuropsihologija razvojnog doba. Beograd: ZUNS, CATTELL, R. B. The Scientific Analysis of Personality. Harmondsworth: Penguin Books, Harmondsworth, HALL, C. S. a G. LINDZEY. Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN, JUNG, C.G. Člověk a duše. Praha: Academia, NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia,

9 Předmět studia psychologie osobnosti PHARES, J. E. a W. F. CHAPLIN. Introduction to Personality. New York: Longman, PLOTNIK. Introduction to psychology. Belmont: Wadsworth Publ. Co., ROT, N. Psihologija ličnosti. Beograd: ZUNS, SIGELMAN, C. K. a E. A. DODER. Life-Span Human Development. Wodsworth: Belmont, Zpracoval: Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc., Katedra psychologie FF UP v Olomouci. 9

10 Metody psychologie osobnosti Úvod K tomu, abychom v psychologii došli poznání osobnosti, používáme odpovídající vědecké metody šetření. Pojem metoda můžeme v psychologii vysvětlit jako: z Mentální soustředění badatele. Metodou nazýváme proces myšlení popisující a vysvětlující zkoumaný jev, kterým může být analýza, syntéza, komparace, deskripce, indukce, dedukce apod. z Princip (východisko, základna) výzkumu psychických a behaviorálních fenoménů člověka. Před zahájením výzkumu si psycholog stanoví stěžejní ideu šetření a podle ní volí metodu psychologické interpretace. Zde se uplatňují různé principy, zejména materialistický, vývojový, změna kvantity v kvalitu, konkrétnost apod. Zdroje psychologického studia osobnosti Přestože všechny zdroje sdílejí společný cíl, kterým je vědecký rozbor osobnosti, lze vymezit tři relevantní prameny poznatků: klinickou zkušenost psychologa, experiment a statistickou analýzu. z Klinická zkušenost psychologa neboli klinická metoda patří mezi nejpřirozenější a nejstarší vědecké metody. To, co zkoumá, je narušená osobnost, její psychické stavy a projevy. Je zde velmi důležitá či dokonce podstatná role psychologa, který veškeré jevy a obsahy interpretuje. V souvislosti s tím je výklad psychologa značně závislý na jeho vlastní intuici a schopnosti empatie, tedy vcítit se do prožívání jedince. 10

11 Metody psychologie osobnosti z Experiment je pro psychologii nepostradatelným pilířem. K jeho uplatnění především přispělo sloučení behaviorismu a psychofyziky. Psychologický experiment se vyvíjel souběžně s psychometrií a objektivními psychologickými testy. Díky experimentální metodě můžeme odhalovat souvislosti mezi psychikou a chováním jak u člověka, tak u ostatních živočichů. Navíc experiment poskytuje relativně objektivní poznatky z oblasti psychických a sociálních jevů a chování. z Statistická metoda souvisí s výzkumem určité osobnostní vlastnosti anebo širšího souboru vlastností u většího počtu osob. Výsledek statistického šetření může být zobecněn na normy, principy a zákony. Kritéria získaná statistickou metodou zpravidla slouží ke srovnávání zkoumaného jedince s jemu odpovídající skupinou nebo obecnější populací. Statistická metoda má společnou historii s vývojem psychometrie a objektivními psychologickými testy a těší se z úzkého vztahu k matematice. Díky teorii pravděpodobnosti lze určit platnost zjišťovaného vztahu mezi jedincem a zkoumanou populací a pomocí výpočtu korelace lze stanovit směr a intenzitu vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými. Faktorová analýza pomohla proniknout do podstaty inteligence a osobnosti. Modely výzkumu osobnosti V psychologii se tradičně používají dva přístupy výzkumu osobnosti: idiografický a nomotetický. Idiografický přístup. Původ slova idiografický nacházíme v řeckém slovu ιδιος, které lze přeložit jako vlastní, osobní. Pro zdůraznění jedinečnosti každé lidské osobnosti se tento přístup alternativně označuje idiosynkratický. V idiografickém přístupu je zdůrazňována jedinečnost a neopakovatelnost člověka a jeho psychických jevů. S tímto vědomím by měl být dotyčný i zkoumán. Idiograficky laděná psychologie osobnosti se zaměřuje na porozumění této jedinečnosti v rámci normálního prožívání, jednání a chování, zatímco klinická psychologie, kde je idiografický přístup 11

12 Vybrané kapitoly psychologie osobnosti nepostradatelný a prakticky na něm celá klinická psychologie stojí, studuje narušenou osobnost a příčiny tohoto narušení. z Idiografický přístup při rozboru osobnosti lze demonstrovat na příkladu studie Jenny. Většinou ji nalezneme ve spojitosti se jménem G. Allport, ale on sám udává (1961), že autorem je psycholog A. L. Baldwin. Tato studie je analýzou souboru více než sta dopisů ženy, adresovaných jejímu synovi. Vzhledem k tomu, že se v dopisech objevovaly podobné nebo totožné myšlenky, mohl díky nim A. L. Baldwin dopět k osobnostnímu profilu této dámy. Dominovaly v něm posedlost a žárlivost vůči vlastnímu synovi, ale zároveň smysl pro krásu a finanční zodpovědnost. Důležité je, že tato práce obohatila psychologii o idiografickou metodu a ukázala, že díky takovýmto materiálů je možné dojít k statistickému rozboru konkrétní osobnosti. E. H. Erikson a A. Maslow tyto myšlenky výzkumně potvrdili. Nomotetický přístup. Značení pochází z řeckého slova νομοθετικός, což znamená normu či význam. To nám trochu napovídá, čeho se tento termín týká. Jde o hledání všeobecných norem a obecností ze zkoumání většího počtu osob. Jde tedy o extenzivní přístup, založený na pozitivismu. Jeho cílem je poznat člověka proto, abychom mohli předpovědět jeho další chování, odhadnout ho, anebo ho dokonce ovlivnit. Do nomotetické metodologie patří hlavně experiment, faktorová analýza, psychometrické testy a jiné. Vzhledem k tomu, že jde o kvantitativní přístup, využíváme při něm kvantitativních metod. z Ukázkou nomotetické metody je výzkum N. Rota, ve kterém zkoumal původ delinkvence. Problém delinkvence u adolescentů je velmi diskutovanou tématikou, která rozděluje psychology na dva tábory. Podle jedněch je delinkvence vrozenou osobnostní vlastností, a podle druhých získanou. Tento rozpor mezi odborníky nebyl čistě teoretického charakteru, protože je spíše zajímala budoucnost výchovy dětí, zejména prevence a úspěšné odstranění 12

13 Metody psychologie osobnosti sociálně -patologických jevů. Cílem experimentu bylo zjistit, jak samotni účastníci vnímají a hodnotí vlastní rodiče z hlediska výchovy a zda se tato časná subjektivní zkušenost promítá v delinkventním chování. Z faktorové analýzy výzkumníci poté získali tyto nejdůležitější charakteristiky mladistvých delinkventů: { Chlapci i dívky z delinkventní skupiny měli specifický vztah k vlastní matce. Představa matky byla idealizována, což se nedalo říct o kontrolní skupině. { Dalším významným bodem byla výrazná netolerance delinkventů vůči rodičům stejného pohlaví. U dívek se tato netolerance projevovala jako ambivalence vůči matce. { Největším rozdílem mezi těmito dvěma soubory však byl způsob trestu, který používali jejich rodiče. Obě skupiny uváděly, že k trestu ze strany rodičů docházelo, avšak jedinci experimentální skupiny navíc prožívali trauma, protože rodiče při trestu používali nějaký objekt (prut, řemen, ). Je idiografický přístup spolehlivější než nomotetický? Psychologický svět byl výhodami a nevýhodami každého z výše zmíněných přístupů rozdělen do dvou táborů. Zatímco zastánci idiografického přístupu vyzdvihovali nenahraditelnou hodnotu osobního přístupu, zaměřeného na individualitu a zkoumání subjektivních prožitků a stavů narušených i zdravých osobností, na kvalitativní poznávací hodnotu a na přirozenost a schopnost proniknout do hloubky dané problematiky, psychologové přistupující nomoteticky poukazovali na nepoužitelnost idiografické explorace v kvantitativním měřítku, kdy je závislost idigrafické metody na dílčích vlastnostech osobnosti badatele anebo jeho schopnostech nevýhodou. Závislost na individuálních vlastnostech prakticky není přítomna v nomotetickém přístupu, v němž se jedná o kvantitativní, statistický a objektivní způsob explorace, kdy je nutno dodržovat určitá pravidla a respektovat stanovené hranice, díky čemuž je poté možné 13

14 Vybrané kapitoly psychologie osobnosti rozpoznat a změřit určité kauzální vztahy za účelem možnosti předvídat nebo řídit psychické stavy jedinců někdy v budoucnu. Obecně vzato hodnotíme klady a zápory těchto dvou přístupů na základě obsahu, metodologie a predikce. Obsah. Na jedné straně jsou humanističtí, existenciální a další psychologové, kterým jde především o porozumění jedinečnosti člověka, jeho motivů a cílů a o to, jak interpretují skutečnost, kteří jsou zastánci idiografického přístupu. Na druhé straně stojé zastánci nomotetického přístupu, jako jsou biologičtí a kognitivní psychologové, behavioristé a další, kteří se díky metodám využívaným v tomto přístupu snaží najít obecná pravidla a principy psychiky a najít příčinu individuálních odchylek. Za zmínku ale stojí uvést, že někdy může dojít k jistému nesouladu mezi obsahem studia a použitou metodou. Tak například u psychoanalýzy používáme čistě idiografickou metodu, ale vzhledem k tomu, že tato teorie chápe poznatky o růstu, skladbě a dynamice osobnosti jako univerzální principy a pravdy, vyvstává nám tu po obsahové stránce nomotetický problém. Použitá metoda. Rozdíl mezi idiografickým a nomotetickým přístupem spočívá v tom, že nomotetický přístup používá kvantitativních metod, jako jsou je experiment, popisná či induktivní statistika, faktorová analýza a další, zatímco idiografický přístup využívá kvalitativní metody, jakými jsou analýza obsahu, rozbor neverbálních projevů, neexperimentální pozorování atd. Predikce. Právě fakt, zda se u dané metody můžeme spolehnout na predikci, ukazuje její vědeckou hodnotu. Predikce je pro psychology například velmi důležitá v klinické praxi, neboť díky ní můžeme lépe zvolit vhodný druh terapie a předpovět její účinek na klienta. V souvislosti s tímto kritériem definoval J. Berger (1979) další podmínky hodnocení validity idiografické a nomotetické metody: z Vzdálenost predikce. Klinická metoda není vhodná pro dlouhodobější prognózu osobnosti. Statistická metoda je vhodná pro odhad v delší časové perspektivě. 14

15 Metody psychologie osobnosti z Obsah predikce. Pro odhad specifických projevů osobnosti je vhodnější klinická metoda, zatímco statistická metoda je spolehlivější při odhadu vývoje obecnějších psychických a behaviorálních kategorií. z Četnost studovaných událostí. Pro úspěch statistické metody je nezbytné opakování požadované události, zatímco predikce klinická si často vystačí jen s náhodným výskytem daného fenoménu. z Strukturovanost predikce. U statistické metody se setkáváme s jasně danými možnostmi ano/ne. Klinická predikce naopak pracuje se sekvenčním modelem krátkodobých odhadů, a není tedy směrována předem určenými možnostmi. Psychologická praxe neustále potvrzuje, že k vědeckému zkoumání osobnosti je třeba, aby se nomotetický a idiografický přístup vzájemně doplňovaly. Toto kompromisní řešení je přínosné nejen pro psychologickou epistemologii týkající se poznání osobnosti, ale především pro konkrétního jedince, kterého se daný vědecký přístup nejvíce týká. Logický status psychologických pojmů Termíny a klíčové pojmy v psychologii představují další, dlouhotrvající metodologický problém. Jde především o jejich terminologickou a teoretickou nejednoznačnost, což zpochybňuje důvěryhodnost psychologie jako vědy. U řady vrozených anebo získaných dispozic, jakými jsou temperament, motivace, charakter, zájmy, postoje atd., stále nedokážeme podat jednoznačný a uspokojivý výklad, což mnohá zjištění okolo těchto dispozic zpochybňuje. S. Radonjić (1999) zdůrazňuje podmínky, které mohou přispět ke zvýšení logické fundovanosti současných a budoucích psychologických pojmů: z Upřesnění povahy údajů, z nichž pojmy vycházejí; z Rozlišení, zda pojem popisuje jen fakta, nebo i vztahy. Pojmy popisující fakta se řadí k empirickým, zatímco pro pojmy označujícící vztahy použíáme hypotetické konstrukty. 15

16 Vybrané kapitoly psychologie osobnosti z Vymezení myšlenkových nebo logických operací, díky kterým psychologická explorace v vrcholí definováním nových pojmů. Použitá literatura a literatura pro další studium ALLPORT, G. W. Personality: A Psychological Interpretation. New York: Henry Holt and Co., ALLPORT, G. W. Pattern and Growth in Personality. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., BALDWIN, A. L. Personal structure analysis: : A statistical Metod for investigating the single personality. Journal of Abnormal and Social Psychology. 1942, č. 37, BERGER, J. Psihodijagnostika. Beograd: Nolit, JAMES, W. The Principles of Psychology. Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., MEEHL, P. Clinical versus statistical prediction. Minneapolis: University of Minnesota Press, CHAPLIN, W. F. a E. J. PHARES. Introduction to Personality. New York: Addison, WesleyLongman, Inc., RADONJIĆ, S. Psihologija učenja. Beograd: ZUNS, Zpracoval: Doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc., Katedra psychologie FF UP v Olomouci. 16

17 Skladba osobnosti Úvod Skladba osobnost je pojem, kterým se snažíme popsat, utřídit a seřadit určité osobnostní prvky. Snaha rozčlenit osobnost na jednotlivé části a položky jasně ukazuje na vliv strukturalismu W. Wundta téměř ve všech známých teorií osobnosti. Připomeňme si, jak W. Wundt (1913) definoval předmět psychologie: jsou to složité duševní jevy či procesy, které lze vědecky uchopit pouze jejich rozložením na dílčí části. Zde W. Wundt inicioval jistý druh kauzálního výkladu, kterým se ve většině teorií osobnost jakožto složitý psychický fenomén odvozuje z dílčích osobnostních prvků. Snad jedinou výjimku představuje typologická teorie osobnosti K. Lewina, který postuloval, že osobnost nelze reprezentovat modelem psychických prvků organizovaných do poměrně statického celku, protože psychika je dynamická, stálem měnící se konstelace psychických faktů a dějů. Molární, či molekulární povaha osobnostních prvků? Jednotlivé osobnostní prvky se vyznačují ryze individuální povahou a významem. Tato konstatace vyjadřuje molekulární pojetí osobnostní struktury, její jedinečnou povahu a výraz. Na druhé straně téměř u každého dospělého jedince můžeme odhalit rys, temperament, charakter, Id, Ego či Superego, které mají univerzální povahu. Tato konstatace naznačuje modální pojetí osobnostní struktury, jehož konečným cílem je odhalení obecných zásad či zákonů psychiky. Statická, či dynamická skladba osobnosti? Dynamický projev a působení osobnostních prvků je u každé osobnosti zcela výjimečný a neopakovatelný. Osobnost v psychologii je, v souladu s předchozím tvrzením, chápána jako jedinečná, neopakovatelná a poměrně charakteristická psychická vlastnost člověka. Skladba osobnosstzi také do jisté míry 17

18 Vybrané kapitoly psychologie osobnosti může znamenat určitou stálost osobnosti, tedy v průběhu času stabilní soustavu dílčích psychických vlastnosti a procesů. Tento postup ovšem opět naráží na problém vývoje a také problém evidentní proměnlivosti člověka. Tudíž nelze opominout skutečnost, že systém osobnosti je v neustálém kontaktu se sociálním, fyzickým ale také psychickým prostředím. Jedná se o celoživotní interakci, pomocí které se osobnost neustále mění, vyvíjí a adaptuje. Zároveň člověk vlastními vrozenými a získanými dispozicemi, aktuálními motivacemi anebo také cílevědomě působí na vlastní fyzické, sociální a kulturní prostředí. Teorie osobnosti Gordona Allporta postuluje, že mezi prvky osobnosti a psychologickými procesy a funkcemi existuje vzájemné propojení. V tom smyslu považuje rysy, dispozice a další morfologické složky osobnosti za dynamické činitele prožívání, myšlení a chování člověka. Takové stanovisko potvrzuje i následující skutečnost - nahlédneme -li do jeho personalistické teorie osobnosti, zjistíme, že v ní chybí kapitola dynamika osobnosti. To podle Allporta není potřeba, neboť každý strukturální prvek osobnosti má také dynamickou povahu. Bližší určení pojmu skladba osobnosti Pojem skladba v psychologii osobnosti nejčastěji implikuje: z Že psycholog přistupuje k osobnosti z pozice modálního principu, což předpokládá osobnost jako hierarchický systém vertikálně uspořádaných psychických složek; z Strukturu jako jedinečnou psychickou konstelaci konkrétního člověka, jeho zdravých, tvůrčích, nebo nezdravých, patologických vlastností. Psychologové se v názorech na skladbu osobnosti různí. Tento nesoulad je výsledkem koncepčních a metodologických nesrovnalostí mezi psychology zabývajícími se fenoménem osobnosti. Zatímco Freudovo či Jungovo pojetí osobnosti se zakládá na induktivní logice a kvalitativním šetření (například koncepce ega a superega byla odvozena z pozorování 18

19 Skladba osobnosti pacientů), H. Eysenk, R. Cattell a jiní psychologové upřednostňují objektivně měřitelné dispozice, jež se mohou postřehnout statistickými postupy. Oba přístupy ovšem musí vyhovovat vědeckým kritériím, která empirický výzkum osobnosti požaduje, a zároveň zajistit, aby bylo dosaženo formálně-logické soudržnosti výkladu. Shodně s tím mají výše zmíněné a další (Allportova, Lewinova) teorie osobnosti solidní empirický základ a logicky sladěné premisy. Psychoanalytické pojetí skladby osobnosti Freudovo psychoanalytické pojetí osobnostní skladby předpokládá, že osobnost je systém, v němž se navzájem ovlivňují různorodé a v zásadě protikladné psychické prvky a procesy. Tento systémový a funkční antagonismus se jeví v psychickém a sociálním fungování jak zdravé, tak narušené osobnosti. V souladu s touto tezí Freud vypracoval dva modely osobnostní skladby - topografický a strukturální model. V obou modelech dominuje myšlenka o hierarchickém uspořádání dílčích osobnostních složek a jejích významu pro udržení duševní rovnováhy či vývoji patologických stavů psychiky. Topografický model osobnosti Psychoanalytický rozbor narušených osobností vedl Z. Freuda k myšlence, že psychiku člověka tvoří tři hierarchické segmenty: vědomí, předvědomí a podvědomí. Při tom základ osobnosti a veškerého lidského jednání představuje podvědomí. Na opačném konci se nachází vědomí, zatímco oblast psychiky, která nejen spojuje vědomí a podvědomí, ale také hraje významnou roli v celkovém psycho -sociálním fungování jedince, se nazývá předvědomí. Freud dále podrobněji popisuje skladbu a funkce podvědomí, předvědomí a vědomí. Podvědomí jako základní složka osobnosti se skládá z minulých zkušeností a emočních zážitků, zejména traumatických, dále ze sociálně 19

20 Vybrané kapitoly psychologie osobnosti zakázaných přání, tendencí apod. Traumatická povaha těchto obsahů a jejích mravní zátěž jsou příčinou toho, že podvědomí je nedostupné bezprostřednímu pozorování či cílevědomé introspekce. To však neznamená úbytek vlivu podvědomí na celkový psychický stav osobnosti. Dynamickou povahu podvědomí a jeho funkce ozřejmují různé situace a prožitky, zejména sny, chybné úkony, přeřeknutí apod. Tyto zážitky a situace zpravidla vyvolávají nevolnost, zejména morální zátěž, kterou jedinec si uvědomuje a zároveň se ji snaží zapomenout. Předvědomí je oblast psychiky, ve které sídlí různé vzpomínky, prošlé zkušenosti, informace a vše, co kdysi člověk věděl a co aktuálně nepostrádá. V předvědomí se rovněž nacházejí různé podprahové informace, které nebyly zachyceny odpovídajícími smysly, taktéž stopy, jež pocházejí z implicitní paměti apod. Předvědomí zůstává otevřeno pro bezprostřední využití ze strany člověka, který řeší určitý problém, jako zásobárna subjektivních vzpomínek a zkušeností. Další významnou funkci předvědomí je jeho latentní přítomnost v téměř všech vědomých aktivitách. Takto předvědomí působí jako selektivní a aktivační pozadí vědomých procesů, které vnímá a třídí informace dle jejich významu, kterou v dané situaci pro jedince mají. V případě jejich důležitosti předvědomí jedince alarmuje tím, že aktivuje pozornost a příslušnou činnost jedince podřizuje vědomé kontrole. Např. zkušený řidič za jízdy sleduje okolní přírodu, poslouchá hudbu, připaluje si cigaretu, konverzuje, zatímco řízení probíhá automatizovaně, tedy pod kontrolou předvědomí. Jakmile se vyskytne nebezpečná situace či mimořádná dopravní událost, kdy řízení vozidla vyžaduje vyšší pozornost a kontrolu ze strany vědomí, se souběžně vypínají doprovodné aktivity. Vědomí se výhradně věnuje adaptační a cílevědomé aktivitě. V tom smyslu Z. Freud zdůrazňuje dvě funkce vědomí - poznávací a výkonnou funkci. Poznávací funkce je zaměřena intro a inter, tedy jako proces vědomého sledování vlastní osoby, subjektivních pochodů a aktivity (introspekce) a zároveň jako hodnocení vnějšího prostředí a sociálních vztahů (extrospekce). Výkonná funkce vědomí spočívá v neustálém plánování budoucích cílů a také optimálních prostředků a postupů k jejich dosažení. V souladu s touto funkcí výkonnost vědomé složky osobnosti souvisí se 20

21 Skladba osobnosti zralostí a činností korových struktur mozku a také s individuální zkušenosti. Obecná adaptační účinnost vědomí je závislá na selektivním a protektivním působení předvědomí. Strukturální model osobnosti Toto novější pojetí osobnostní skladby postuluje tři základní složky: Id, Ego a Superego. Z. Freud dále definuje povahu, vnitřní skladbu, operační princip a posléze specifické role Id, Ego a Superego (obr. 1). VNĚJŠÍ SVĚT SUPEREGO princip dokonalosti EGO princip reality ID princip slasti Obr. 1. Vztahy Ego s vnitřními a vnějšími činiteli osobnosti. Id je nejstarší a nejprimitivnější složka osobnosti. Id se skládá z vrozených dynamismů, zejména reflexů a pudů. Vnitřní skladbu Id tvoří primární psychické procesy, vytěsněná emoční traumata a libido neboli psychosexuální energie. Podle Z. Freuda Id usiluje o bezprostřední uspokojení aktuálních potřeb. V tom smyslu jej označuje jako hédonistické, iracionální a nemorální, neboť se řídí principem slasti. Nedostatek logického uvažování Id kompenzuje primitivním hodnocením. V tom smyslu Id úspěšně rozlišuje libost a nelibost, zejména ve vztahu k nevědomým 21

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A.

Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Přednáška 2. 10. 2015 Wundt W., Freud S., Freudová A. Wundt-vznik vědecké psychologie Freud-zakladatel psychoanalýzy a psychodynamicky orientované psychologie Freudová-ego obranné mechanismy Wilhelm Wundt

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 2. přednáška Lidé v organizaci I osobnost manažera Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHIKA - test Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Fáze paměťového procesu. 1) Vštípení (primární předpoklad) 2) Uchování v paměti 3) Vybavení

Fáze paměťového procesu. 1) Vštípení (primární předpoklad) 2) Uchování v paměti 3) Vybavení Paměť Paměť Funkce umožňující uchování zkušenosti, informace o okolním světě i sobě samém a o vztahu k okolnímu světu Nemá vlastní obsah je spojena s dalšími psychickými procesy (poznávacími či emotivně

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Psychologie osobnosti. Přednáška č. 14

Psychologie osobnosti. Přednáška č. 14 Psychologie osobnosti Přednáška č. 14 Psychologie osobnosti Osobnost=lze definovat jako charakteristické vzorce myšlení, chování, emocí, KTERÉ URČUJÍ OSOBNÍ STYL JEDINCE A OVLIVŇUJÍ JEHO INTERAKCE S PROSTŘEDÍM

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti:

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: Psychologie 03 Otázka číslo: 1 Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: a) Wilhelm Wundt b) J. B. Watson c) Sigmund Freud d) Carl Gustav Jung e) Alfred Adler A) byl zakladatelem behaviorismu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE V RÁMCI PROJEKTU Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II., reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35032 Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Přednáška č. 9 Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Jedna z největších intelektuálů 20. století Narozen na Moravě Lékař,

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE VZTAHY MEZI JEDNOTLIVÝMI SLOŽKAMI STRUKTURY OSOBNOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veronika Klausová Specializace v pedagogice: Psychologie se

Více