OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW"

Transkript

1 Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 4, p OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING Z POHLEDU ZADAVATELŮ* OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING FROM ORDERER POINT OF VIEW MICHAL FRAINŠIC, JAN KASTNER Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze SOUHRN Cílem předkládané práce bylo mapování požadavků a zkušeností personalistů s outdoor management training (OMT). Dále bylo také zjišťováno, jaké jsou představy personalistů o cílech kurzů a jejich využití. Jednalo se o dotazníkové šetření realizované na vzorku 152 personalistů českých firem. Z výsledků vyplývá, že personalisté využívají kurzy OMT zejména k rozvoji odborných znalostí a dovedností, k rozvoji soft skills a podpoření týmového ducha. Nejčastěji jsou tyto kurzy organizovány pro klíčové a nové zaměstnance. Zpětná vazba v průběhu kurzů není pro personalisty tak samozřejmá, jak nalézáme v teorii OMT. Kurz je nejčastěji plánován na dva dny a personalisté zasahují do jeho obsahu. Zjištěné poznatky jsou podnětné pro odbornou veřejnost zabývající se tímto typem vzdělávání. Poskytují také informace o vnímání OMT kurzů zadavateli (ve většině případů personalisty) a otevírají prostor pro další vzdělávání zadavatelů čí úpravu nabídek jim poskytovaných. Klíčová slova: učení prožitkem a zkušeností, personalisté, zpětná vazba, outdoorový kurz. ABSTRACT The aim of this work was to survey personalist s requirements and experiences with outdoor management training (OMT). The personalists ideas of a course content and its usage have been discovered as well. One hundred fifty-two personalists of Czech companies have been inquired. It was found out that those personalists use the OMT courses for expertise development, soft skills and for support of a team spirit. The most frequently organised courses are for key and new employees. A feedback during the course is not so common for personalists, as we find out in OMT theory. The course is mostly scheduled for two days and personalists can influence its content. The gained findings are suggestive for expert community that is dealing with this type of education. They provide information concerning orderers point of view of OMT courses (in the most cases personalists ) and they open scope for the further orderers education or an offer adjustment. Key words: experiential learning, human resources, reflexion, outdoor course. * Tato studie vznikla s podporou projektu PRVOUK 15 a grantu Specifického vysokoškolského výzkumu

2 ÚVOD Kurzy outdoor management training jsou často využívaným typem firemního vzdělávání zaměstnanců, zejména manažerů. Kurzy založené na učení prožitkem a zkušeností historicky vycházejí dle Jones, Oswick (2007) ze tří vlivů, a to vojenského výcviku, dobrodružné výchovy a rozvoje organizace a managementu. Převážnou část náplně programu OMT tvoří fyzicky či psychicky náročné aktivity. Jejich rozvoj je však ovlivněn nejednotností pojetí tohoto typu vzdělávání. Jak zmiňují autoři dále, outdoor management training/development (v angličtině je více používaným pojmem outdoor management development OMD) může být nazván jakýkoli program od odpoledních aktivit v blízkosti hotelu až po týdenní dobrodružný pobyt v divočině. Vědecké zkoumání se v této oblasti zaměřuje spíše na přínosy programů v oblasti vzdělávání (Ibbetson, Newell, 1999 podle Burke, Collins, 2004a). Dle Bailey (1994) podle Jones, Oswick (2007) lze na základě systematické obsahové analýzy určit několik základních oblastí, které by měl OMT naplňovat. Kurz by měl být podpořen zkušenostním učením, zlepšovat porozumění účastníků a rozvoj sebeřízení i řízení jiných. Dále by měl zlepšovat výkonnost účastníků, měl by být součástí dlouhodobějšího rozvojového programu a měl by být tvořen na míru ve vzájemné spolupráci poskytovatele a zadavatele. Ideální délka trvání je 5 7 dní, kdy všechny aktivity probíhají ve venkovním prostředí. Úkoly se postupně ztěžují, jsou technicky i fyzicky náročné, jejich vyřešení vyžaduje zapojení týmu a manažerských dovedností. Přibližně polovinu času kurzu je doporučováno věnovat zpětné vazbě zaměřené na procesy, nikoli na technické provedení, které není tak podstatné pro další rozvoj účastníků. Definice autorů pojmu outdoor management training nejsou v české literatuře zcela jednotné, v několika uvedených však nalézáme určitou shodu. Šulc (2010, s. 14) uvádí definici pojmu OMT Outdoor management trénink je způsob profesního vzdělávání formou pobytu v jiném prostředí (psychologicky na tzv. sociálním ostrově), převážně v přírodě. Jedná se o formu sociálně psychologického vzdělávání. Turčová (2005, s. 107) se ve své práci věnuje diverzitě českých a anglických termínů. OMT definuje jako: Outdoor management training, nebo pouze management training příprava manažerů, výcvik lidí v různých organizacích, zahrnující především aktivity na stmelování kolektivu, rozvoj komunikace ve skupině, budování týmu atd. Outdoor management training se prolíná částečně s dobrodružnou výchovou, v povrchní rovině souvisí s rekreací v přírodě, pokud jde pouze o nějaké odreagování. Turčová dále dodává, že v naší republice není používán termín development training, případně je vysvětlován jen ve smyslu outdoor management training. Dle Hermochové (2006) bývá OMT orientován na rozvoj jedince a jeho dovednosti (např. sebepoznání a autoregulace, tvůrčí myšlení, komunikační dovednosti, vyjednávání, řešení konfliktů, asertivitu, zvládání stresu, vedení porad, časového managementu). Z předchozích definic je jasná diverzita ve vnímání obsahu a zaměření OMT kurzů. Outdoor management training v rámci předkládaného výzkumu dle Kastnera (2011) je pojímán jako: Způsob profesního vzdělávání dospělých 84

3 formou pobytu v jiném prostředí, převážně venkovním. Jedná se o formu sociálně psychologického vzdělávání, která staví na principech učení prožitkem a zkušeností. V kurzech, v jejichž průběhu se setkáváme s učením prožitkem a zkušeností, nacházíme aktivní řešení problému, na které navazuje zpětná vazba, vedená odborníkem (pedagog, psycholog, kouč atp.). Pomocí tohoto se z prožitku stává zkušenost. Tento proces souhrnně nazýváme Kolbův cyklus. Podle Šulce (2010) k charakteristickým znakům a zákonitostem OMT patří principy změny prostředí, činnosti (praxe), odborného rozboru činnosti a princip transferu. Pro tento typ tréninku je dle Burke, Collins (2004a) hybným činitelem osobního rozvoje využití venkovního prostředí k daným výzvám, za využití Kolbova cyklu učení. Mezi základní pilíře outdoor tréninku zahrnují Svatoš, Lebeda (2005) prožitek z nereálně reálných situací, vykročení z komfortní zóny, sociální skupina bez formální struktury, příroda jako nové pozadí, skupinové rozbory (zpětná vazba). Třídění kurzů na základě cílů uvádíme dle Svatoše, Lebedy (2005): akce podporující týmového ducha (teamspirits events), budování a rozvoj pracovních týmů (teambuilding), trénink manažerských dovedností (management training), kurzy týmové práce (teamwork training), rozvoj předpokladů k vůdcovství (leadership training), hodnotící programy (outdoor assesesment center), speciální programy. Mimo kurzy teamspirit lze všechny typy zařadit do kurzů OMT. Výzkum vznikl na základě empirických zkušeností (Svatoš, Lebeda, 2005; Kostka, 2003), které poukazují na to, že realizátor nemá vždy možnost vytvořit kurz tak, aby dle jeho názoru nejlépe naplňoval cíle, splňoval zadání a umožnil dosáhnout požadovaného rozvoje u účastníků kurzu. V předkládaném výzkumu jsme mapovali především nejčastější zadání outdoorových kurzů, dále pro které zaměstnance se tato metoda využívá, zařazování zpětné vazby v průběhu OMT, obvyklou délku kurzu a zda se personalisté snaží ovlivnit výběr konkrétních aktivit. METODIKA Výzkumný soubor Dotazníkové šetření realizováné v roce 2010 bylo zaměřeno na personalisty českých firem. Celkem bylo osloveno 412 respondentů. Jednalo se o nenáhodný výběr personalistů spolupracujících se vzdělávacími a eventovými agenturami. Celkový počet vyplněných dotazníků (všechny položky nebyly povinné) čítal N = 152 personalistů. Návratnost tedy dosáhla 30,4 %. Položky dotazníku však nebyly povinné, proto je množství získaných odpovědí u jednotlivých otázek odlišné. V otázce charakteristiky zkoumaného souboru jsme se zaměřili na dva faktory, a to počet zaměstnanců a obor podnikání. Počet firem dle počtu zaměstnanců vidíme v grafu 1. Nejčastěji jsou zastoupeny podniky do 100 zaměstnanců (N = 21), dále pak podniky s počtem zaměstnanců v rozmezí (N = 20). Velké zastoupení mají také podniky v rozmezí zaměstnanců (N = 16). 85

4 Graf 1 Počet firem v šetření dle počtu zaměstnanců V otázce oboru podnikání bylo zastoupení firem velmi různorodé. Nejčastěji byla získána data stavebních firem (N = 12), dále nalézáme vyšší zastoupení firem zaměřených na služby, finance a potravinářský průmysl (N = 8). Četnosti jednotlivých oborů podnikání nalezneme v tabulce 1. Tabulka 1 Zastoupení podniků dle oboru činnosti Automobilový průmysl 5x Poradenství, audit 2x Bankovnictví 2x Potravinářský průmysl 8x Doprava 4x Služby 8x Elektronika 3x Stavebnictví 3x Energetika 1x Stavebnictví 12x Farmacie 6x Strojírenství 4x Finance 8x Telekomunikace 6x Hutnictví 1x Těžký průmysl 3x IT 6x Veřejná správa 3x Kosmetika 3x Výroba měřících přístrojů 1x Leasing 1x Výroba minerálních vod 1x Výroba stavebních hmot 2x 2x Měření a regulace 1x Vývoj, výroba a prodej zdravotnických nástrojů 2x Obchod 5x Vzdělávání 2x Obrábění kovů 3x Zdravotnictví 4x VÝZKUMNÉ METODY Hlavní výzkumnou metodou bylo zvoleno dotazníkové šetření. Dotazník byl vytvořen pro účely tohoto výzkumu. Byly zjišťovány charakteristiky firmy (počet zaměstnanců, obor působení), ve kterých působí dotazovaní personalisté. Dotazník byl zaměřen na zjišťování podoby kurzu OMT a na znalosti a povědomí 86

5 personalistů (zadavatelů) o této problematice. Zjišťovali jsme, jaké kurzy jsou připravovány a jaké parametry kurzu jsou požadovány zadavateli. Zadavatelem (v obchodním významu firma objednávající si vzdělávací či rozvojový program) rozumíme v případě předkládané studie zástupce firmy (zaměstnance personálního oddělení), kteří mají na starost zajištění těchto kurzů. Pod pojmem poskytovatel chápeme agenturu poskytující kurzy OMT. Použitý dotazník byl vytvořen za účelem tohoto výzkumného šetření. Jeho srozumitelnost a obsah byl ověřován v pilotní studii. Pro distribuci dotazníku bylo použito ové formy komunikace a elektronického vyplnění dotazníku. Elektronická forma byla doplněna také tištěnou formou, distribuovanou přímo na vzdělávacích akcích. Dotazník byl uveden průvodním slovem informujícím o záměrech šetření včetně vysvětlení některých základních pojmů pro jednotnost chápání, jako jsou OMT (viz výše Kastner, 2011), a zpětnou vazbu (často realizované formou diskuse), jako ta část kurzu, která má za úkol zobecnění prožitku a jeho přenos do pracovního prostředí. Dotazník obsahoval 12 položek, avšak v článku neuvádíme odpovědi všech položek, a to převážně z důvodů nízkého počtu odpovědí. Struktura dotazníku byla vytvořena dle zvolených témat, a to využití kurzů OMT, podoba kurzů OMT a zadání kurzů OMT. Vzhledem k mapujícím cílům studie a jejímu popisnému charakteru jsme zvolili k popisu zkoumaných dat procentuální vyjádření. VÝSLEDKY Využití kurzů OMT V rámci šetření bylo zjišťováno kolik kurzů OMT bylo realizováno v oslovených firmách v roce Výsledky nacházíme v tabulce 2. Za sledovaný rok realizovalo 2 kurzy 27,03 % firem (N = 40). V téměř pětině případů (N = 28) byl realizován jeden kurz OMT. K doplnění této otázky jsme zjišťovali, jaký by byl potenciální zájem o OMT kurzy. Z celkového množství odpovědí N = 136 jsme zjistili, že pouze 2,94 % (N = 4) nemá zájem o využívání této metody k rozvoji zaměstnanců. Jednou za rok by jej chtělo využívat 17, 65 % respondentů (N = 24). Zbývajících 79,42 % (N = 108) by jej chtělo využívat alespoň dvakrát ročně. Výsledky jsou v tabulce 3. Tabulka 2 Počet outdoorových kurzů v roce 2010 Kolik outdoorových kurzů jste uskutečnili za rok 2010? N (148) % , , , , ,78 5 a více 21 14,19 87

6 Tabulka 3 Zájem o využívání OMT Jak často byste chtěli využívat kurzů outdoor trainingu pro váš tým? N (136) % Nikdy 4 2,94 1x ročně 24 17,65 2x 5x za rok 52 38,24 Více než 5x ročně 56 41,18 Zadání kurzů OMT Konkrétní obsah a požadavky personalistů byly obsaženy v otázce, jaké zadání OMT požadují, viz tabulka 4. Personalisté měli možnost volby odpovědí rozvojové (soft sklills, teambuilding), zábavné/odpočinkové, vzdělávací a jiné. 31,08 % respondentů (N = 46) využívá outdoorových kurzů k rozvoji odborných znalostí a dovedností. 28,38 % personalistů (N = 42) požaduje od OMT rozvoj soft skills či teambuildingu. Kurzy se zaměřením na zábavu a odpočinek požaduje 21,62 % (N = 32) personalistů. Pokud personalisté volili jiné zadání, než byla předchozí nabídka, nejčastěji bylo zmíněno zadání poznávací, vzdělávání spojené se zábavou a odpočinkové doplnění programu. Tabulka 4 Zadání kurzů OMT Jaké zadání OMT kurzů nejčastěji aplikujete? N (148) % Rozvojové 42 28,38 Zábavné/odpočinkové 32 21,62 Vzdělávací 46 31,08 Jiné 28 18,92 Dle personalistů jsou OMT nejčastěji tvořeny pro klíčové zaměstnance firmy 37,84 % (N = 56) a pro nové zaměstnance 18,92 % (N = 28) dle tabulky 5. Se všemi zaměstnanci pracuje 14,19 % (N = 21) personalistů. Výběr zaměstnance dle jednoho z následujících kritérií: dle pracovního zařazení, společného cíle (projektové řízení), dle výběru vedoucího zvolilo 28,38 % (N = 42). Tabulka 5 Zaměstnanci, pro které se OMT pořádá Se kterými zaměstnanci pracujete v rámci outdoorových kurzů N (148) % Klíčoví zaměstnanci 56 37,84 Všichni zaměstnanci 21 14,19 Jiná forma výběru 42 28,38 Noví zaměstnanci 28 18,92 Dle náhodného výběru 1 0,68 88

7 Podoba kurzů OMT Zpětnou vazbu na téměř všech kurzech OMT očekává 35,53 % personalistů. Méně často, ale alespoň na polovině kurzů ji očekává 20,39 % (N = 31) personalistů. Jen na čtvrtině až polovině kurzů ji očekává 20,39 % (N = 31) personalistů. Méně než na čtvrtině kurzů ji očekává celých 7,89 % (N = 12) personalistů. Zpětnou vazbu na žádném z kurzů očekává 15,79 % (N = 24) personalistů viz tabulka 6. Tabulka 6 Na kolika kurzech je vyžadována zpětná vazba V rámci kolika kurzů OMT vyžadujete zpětnou vazbu? N (152) % Na % kurzů 54 35,53 Na % kurzů 31 20,39 Na % kurzů 31 20,39 Méně než 25 % kurzů 12 7,89 Na žádném 24 15,79 Délka kurzů dle tabulky 7 je nejčastěji požadována v trvání dvou dnů. Takto si jej představuje 46,62 % (N = 69) zadavatelů. Trvání jednoho dne a méně je požadováno 26,35 % (N = 39) zadavateli. Délka kurzů tři až čtyři dny je zadávána 27,03 % (N = 40) zadavatelů. Tabulka 7 Délka kurzu OMT Jakou délku kurzu nejčastěji zadáváte? N (148) % 1 den a méně 39 26,35 2 dny 69 46,62 3 dny 22 14,86 4 dny a více 18 12,16 Podoba kurzů je ovlivněna zadavateli, 19,08 % respondentů (N = 29) ovlivňuje výběr aktivit a her. 61,84 % personalistů (N = 94) vypovídá, že spíše ovlivňují výběr aktivit a her kurzů OMT. Pouhé 1,97 % (N = 3) tento výběr neovlivňuje a vše nechává na realizátorovi (tabulka 8). Tabulka 8 Ovlivnění výběru aktivit zadavatelem Ovlivňujete výběr aktivit a her v průběhu kurzu OMT? N (152) % Ano 29 19,08 Spíše ano 94 61,84 Spíše ne 26 17,11 Ne 3 1,97 89

8 DISKUSE Oslovení personalisté měli zkušenosti se službami v oblasti vzdělávání svých zaměstnanců. Počet realizovaných kurzů je pouze orientační a sloužil převážně k zjištění, zda personalisté kurzy využívají. Díky různorodé velikosti firem není blíže specifikováno, pro kolik skupin byly kurzy organizovány. Proto nám získaná informace slouží převážně k zjištění, že personalisté tento typ vzdělávání aktivně využívají a mají s ním zkušenosti. Otázka, kolikrát ročně by chtěli personalisté OMT využívat, nám ukazuje značný zájem o tuto metodu. Důvody, zda jsou tyto kurzy dostatečně využívány, mohou být různé finanční a časová náročnost, nezájem ze strany zaměstnanců, požadavek dlouhodobější spolupráce atp. Kurzy OMT jsou personalisty nejčastěji používány k rozvoji odborných znalostí a dovedností. Odborné znalosti a dovednosti jsou velmi důležitou součástí vzdělávání zaměstnanců, proto není překvapující očekávání rozvoje této oblasti. Rozvoj soft skills a budování týmu je také velmi žádaným obsahem kurzů OMT. Kostka (2003) uvádí, že z 21 závěrečných hodnocení kurzů jsou nejčastěji deklarovány cíle: rozvoj týmové spolupráce a seznámení se (bližší poznání). Odlišnost v chápání obsahu kurzů OMT a literatury nacházíme v obsahu zábava a odpočinek. Jedná se o často vyžadovaný obsah kurzů, přesto by tato náplň neměla být primární volbou u kurzů tohoto typu. Výzkumu Burke, Collins (2004b) se účastnilo 39 manažerů vybraných samovýběrem, přičemž všichni byli účastníci OMD programu. Respondenti identifikovali několik důvodů, proč pořádat (účastnit se) OMD programy. Nejčastější důvody byly: rozvoj dovedností (N = 16), nábor zaměstnanců (N = 12) a touha po učení se (N = 10), dále zmiňují rozvoj týmu a poznání se v rámci týmu. Nejčastější cílovou skupinou jsou klíčoví zaměstnanci a noví zaměstnanci. Kurzy jsou také často realizovány pro zaměstnance dle jejich pracovního zařazení, společného cíle či dle výběru vedoucího. Součástí kurzu OMT by měla být zpětná vazba. Z výsledků Šulce (2010) však vyplývá, že za významnou považuje zpětnou vazbu jen 58 % (N = 42) personalistů a 34 % (N = 25) ji považuje za méně významnou. Dle našeho šetření vyplývá, že 15,79 % personalistů nepožaduje zpětnou vazbu na kurzech OMT za důležitou, na všech kurzech zpětnou vazbu naopak vyžaduje 35,53 % (N = 54). Můžeme konstatovat, že personalisté nepovažují zpětnou vazbu za jednoznačnou součást OMT kurzů. Vzhledem k obsahu kurzů OMT by bylo žádoucí širší zastoupení zadavatelů vyžadující zpětnou vazbu v průběhu kurzů. Délka kurzů, kterou dle šetření nejčastěji zadávají personalisté, je 2 dny. Dle výsledků Šulce (2010) 70 % kurzů trvá dva až tři dny. Dle Svatoše, Lebedy (2005), Hermochové (2003), Reinersové (1995) by měla být délka kurzu tři až čtyři dny. Z výsledků vidíme, že délka kurzů je kratší, než by bylo žádoucí. Tato zkracování kurzů mohou souviset se snahou zadavatelů o zmenšení finanční náročnosti vzdělávání zaměstnanců, stejně jako s kratší absencí zaměstnanců na pracovišti. Zadavatelé kromě délky kurzu ovlivňují i jeho obsah. V literatuře (Svatoš a Lebeda, 2005; Šulc, 2010; Zahrádková, 2005) nalézáme zmínky o tom, že zadavatel vždy významně ovlivňuje podobu outdoorových kurzů a že je nutná spolupráce zadavatele i poskytovatele na přípravě kurzu. Z šetření vyplývá, že personalisté aktivně zasahují do podoby a obsahu kurzu. 90

9 ZÁVĚR Předkládané výsledky ukazují pohled personalistů na OMT. Tato data jsou cenná převážně pro realizátory těchto akcí. Reflektují totiž reálné požadavky a očekávání zadavatelů (personalistů). Zjištěné výsledky jsou zajímavé svou odlišností od očekávaných teoretických konceptů převážně v oblastech zpětné vazby a délka kurzů. Významný je také velký vzorek personalistů, jejichž data byla zpracována. Z výsledků zkoumání vyplývá, že personalisté, kteří se zúčastnili našeho šetření, využívají kurzy OMT k rozvoji zaměstnanců a mají zájem kurzy využívat i nadále. Personalisté nejčastěji zadávají kurzy zaměřené na rozvoj odborných znalostí a dovedností (29,6 % respondentů) a rozvoj soft skills a teambuilding. Dle našeho šetření personalisté velmi často zasahují do podoby kurzu 80,92 % respondentů (N = 123). Kurzy jsou nejčastěji pořádány pro klíčové zaměstnance 37,84 % (N = 56) či pro zaměstnance vybírané dle pracovního zařazení, projektového řízení, a to v 28,38 % případů (N = 42). Podoba kurzů OMT z pohledu personalistů se neshoduje s popisem kurzů, které využívají učení prožitkem a zkušeností. Konkrétně to pozorujeme u nevyžadování zpětné vazby. Jen 35,53 % personalistů (N = 54) považuje zpětnou vazbu za nezbytnou na kurzech OMT. Kurzy jsou dle těchto parametrů spíše zaměřeny na aktuální prožitek a ne na výslednou zkušenost. Podoba kurzů OMT je silně ovlivněna snižováním nákladů na kurzovní výuku. To je zřetelné převážně z délky trvání kurzu. Personalisté nejčastěji požadují dvoudenní kurzy. Tím však nedávají dostatečný časový prostor pro vyznění a uplatnění metodiky (skupinové dynamiky a zkušenostního učení). LITERATURA BURKE, V. & COLLINS, D. (2004a) Optimising skills transfer via outdoor management development. Part I: The provider s perspective. The Journal of Management development, vol. 23, no. 7/8, p BURKE, V. & COLLINS, D. (2004b) Optimising skills transfer via outdoor management development. Part II: The client s perspective. The Journal of Management development, vol. 23, no. 7/8, p HERMOCHOVÁ, S. (2006) Teambuilding. Praha: Grada Publishing. JONES, P. J. & OSWICK, C. (2007) Inputs and Outcomes of Outdoor Management Development: of Design, Dogma and Dissonance. British Journal of Management, vol. 18, p KASTNER, J. (2011) Vliv zadavatelů na podobu kurzů outdoor management training. Diplomová práce. Praha: UK FTVS. KOSTKA, M. (2003) Outdoor management training rozvoj manažerských schopností v přírodě. Diplomová práce. Praha: FF UK. REINERS, A. (1995) Erlebnis und Pädagogik: praktische Erlebnispädagogik. München: Sandmann. SVATOŠ, V. & LEBEDA, P. (2005) Outdoor trénink pro managery a firemní týmy. Praha: Grada Publishing. ŠULC, M. (2010) Outdoor management training. Diplomová práce. Praha: UK FF. TURČOVÁ, I. (2005) Diverzita české a anglické terminologie výchovných přístupů a směrů využívajících přírodu jako edukační prostředí. Disertační práce. Praha: UK FTVS. ZAHRÁDKOVÁ, E.(2005) Teambuilding cesta k efektivní spolupráci. Praha: Portál. Mgr. Michal Frainšic UK FTVS, J. Martího 31, Praha 6-Veleslavín 91

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Posouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Souhrn Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP Tento článek obsahuje poznatky o porovnání náročnosti

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction Interakce mezi uživatelem a počítačem Human-Computer Interaction Václav Ždímal * Abstrakt HCI (Human-Computer Interaction) je multidisciplinární obor zabývající se vztahem existujícím mezi lidským uživatelem

Více

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková

Transgenerační přenos stylu výchovy. Pavla Bakalíková Transgenerační přenos stylu výchovy Pavla Bakalíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část této práce pojednává především o výchovných stylech a metodách. Jednotlivé základní metody výchovy

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Analýza a návrh informačního systému Miloš Rajdl 2012 ČZU v Praze 1 Souhrn Diplomová

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE IDA KAMENIŠČÁKOVÁ Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou triangulárních intervencí se zaměřením

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEADERSHIP EMOCÍ ANEB PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Emoční inteligence, schopnost rozumět a zvládat svoje emoce

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. David Antoš Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v konkrétním hotelu Diplomová práce 2015 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v konkrétním hotelu D i p l o m o

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Zaměstnanecké benefity a jejich význam

Zaměstnanecké benefity a jejich význam Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zaměstnanecké benefity a jejich význam Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Jana Mervartová Ing. Roman Skoták Brno 2013 Poděkování: Děkuji vedoucí

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS František Manlig, Jan Vavruška, Petr Keller, Jiří Šafka, František Koblasa TU v Liberci Fakulta strojní, katedra výrobních systémů frantisek.manlig@tul.cz

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

8.3 Dotazníkové šetření

8.3 Dotazníkové šetření 8.3 Dotazníkové šetření SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vznikly dvě sady otázek a byly identifikovány otázky, které se doplňují, vzájemně se ověřují a především slouží ke srovnání mezi jednotlivými

Více

TEACHING CREATION PRESENTATIONS SKILLS WITH THE USE OF INQUIRY-BASED EDUCATION

TEACHING CREATION PRESENTATIONS SKILLS WITH THE USE OF INQUIRY-BASED EDUCATION TEACHING CREATION PRESENTATIONS SKILLS WITH THE USE OF INQUIRY-BASED EDUCATION Michala KŘÍŽOVÁ*, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přijato: 16. 2. 2015 / Akceptováno: 25. 5. 2015 Typ článku:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s

Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Zadávací dokumentace Název zakázky Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Právní forma Akciová společnost Osoba oprávněná

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Zkoumání semen: klíčení a růst 6-8. Authors: Jenny Byrne a Willeke Rietdijk. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie

Zkoumání semen: klíčení a růst 6-8. Authors: Jenny Byrne a Willeke Rietdijk. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie Cílové koncepty: Klíčení, růst Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 45 minut + systematické pozorování v délce 4 týdnů, na závěr

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Financování regionálního školství v kraji Vysočina se zaměřením na střední školy

Financování regionálního školství v kraji Vysočina se zaměřením na střední školy VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Studijní obor: Finance a řízení Financování regionálního školství v kraji Vysočina se zaměřením na střední školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Věra Nečadová Autor:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Alţběta Johanna Bartošová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Alţběta Johanna Bartošová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Alţběta Johanna Bartošová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Sport jako prvek psychorelaxace a jeho vyuţití na Pardubicku Alţběta Johanna

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Analýza systému vzdělávání zaměstnanců na vybraných odborech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bc. Alena Ptáčková

Analýza systému vzdělávání zaměstnanců na vybraných odborech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bc. Alena Ptáčková Analýza systému vzdělávání zaměstnanců na vybraných odborech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Bc. Alena Ptáčková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce pod názvem Analýza vzdělávání

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK

APPLE IPAD IN EDUCATION. Jan LAVRINČÍK THEORETICAL ARTICLES APPLE IPAD IN EDUCATION Jan LAVRINČÍK Abstract: The paper deals with the significance and general characteristics of tablets in education. A special emphasis is devoted to Tablet Apple

Více

TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION BY CHARLES UNIVERSITY STUDENTS

TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION BY CHARLES UNIVERSITY STUDENTS Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 2, p. 73 79 PEDAGOGICKÉ PRAXE V SYSTÉMU PŘÍPRAVY UČITELŮ TV A JEJICH HODNOCENÍ STUDENTY UK FTVS TEACHING PRACTICE IN THE TRAINING OF P. E. TEACHERS AND THEIR EVALUATION

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru

Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru Renáta Myšková Univerzita Pardubice This article describes the accrual principle and accrual basis. It is significant

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA PŘI UVOLŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z PODNIKU

ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA PŘI UVOLŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z PODNIKU ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA PŘI UVOLŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z PODNIKU Josef Novotný 1, Pavel Duspiva 2 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email:josef.novotny@upce.cz

Více

Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie

Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie Úvod Popis kurzu tvorba a realizace kurzu Vstupní a výstupní informace z akce Závěry Dana Egerová a Ludvík Eger 1 Spolupráce univerzity s OHK Jednou

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŅÁKA PRACTICAL PART THE THESIS DEVELOPMENT OF PUPILS' TECHNICAL COMPETENCES

PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŅÁKA PRACTICAL PART THE THESIS DEVELOPMENT OF PUPILS' TECHNICAL COMPETENCES PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE ROZVOJ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŅÁKA PRACTICAL PART THE THESIS DEVELOPMENT OF PUPILS' TECHNICAL COMPETENCES LUBOŃ DRAXAL Resumé Praktická část, nejdříve popisuje zpŧsob osvojení

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA

ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace ZDRAVÝ SPÁNEK A ODPOČINEK; MOŽNÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉHO MIKROKLIMA Jaroslav SVOBODA Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá otázkou zdravého

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Zdenka Šándorová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ

KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ WHO ARE THE POOR AND WHO ARE THE RICH? WHAT CAN WE DERIVE FROM THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY Robert Jahoda Anotace Příspěvek se snaží

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Miloš Ulman 1, Zdeněk Havlíček 2, Pavel Šimek 3 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních

Více

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS Zajícová Zuzana Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: zzajic@volny.cz Abstract The aim of this work is

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více