Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY"

Transkript

1 Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb., zákonem. 311/2002 Sb., zákonem. 313/2002 Sb., Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: a dalších zmn provedených zákonem. 59/2003 Sb., zákonem. 22/2004 Sb., zákonem. 216/2004 Sb., zákonem. 257/2004 Sb., zákonem. 421/2004 Sb. a zákonem. 626/2004 Sb. ZÁKON o obcích (obecní zízení) ÁST PRVNÍ OBECNÍ ZÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním územním samosprávným spoleenstvím oban; tvoí územní celek, který je vymezen hranicí území obce. 2 2 (1) Obec je veejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovdnost z tchto vztah vyplývající. 2 (2) Obec peuje o všestranný rozvoj svého území a o poteby svých oban; pi plnní svých úkol chrání též veejný zájem. 3 3 (1) Obec, která má alespo obyvatel, je mstem, pokud tak stanoví pedseda Poslanecké snmovny po vyjádení vlády. 3 (2) Slouí-li se dv nebo více obcí, z nichž alespo jedna je mstem, je obec po slouení mstem. Oddlí-li se ást msta a vzniknou 2 nebo více obcí, pak obec, které zstane název dosavadního msta nebo ást jeho názvu a má alespo obyvatel, je i nadále mstem. 4 4 (1) Statutárními msty jsou Kladno, eské Budjovice, Plze, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havíov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav. 4 (2) Území statutárních mst se mže lenit na mstské obvody nebo mstské ásti s vlastními orgány samosprávy. 5 5 (1) Obec je samostatn spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úad a zvláštní orgány obce. Msto je samostatn spravováno zastupitelstvem msta; dalšími orgány msta jsou rada msta, starosta, mstský úad a zvláštní orgány msta.

2 5 (2) Statutární msto je samostatn spravováno zastupitelstvem msta; dalšími orgány statutárního msta jsou rada msta, primátor, magistrát a zvláštní orgány msta. Mstský obvod územn lenného statutárního msta je spravován zastupitelstvem mstského obvodu; dalšími orgány mstského obvodu jsou rada mstského obvodu, starosta, úad mstského obvodu a zvláštní orgány mstského obvodu. Mstská ást územn lenného statutárního msta je spravována zastupitelstvem mstské ásti; dalšími orgány mstské ásti jsou rada mstské ásti, starosta, úad mstské ásti a zvláštní orgány mstské ásti. 5 (3) Orgánem obce, msta, statutárního msta, mstského obvodu nebo mstské ásti je též komise, jestliže jí byl sven výkon penesené psobnosti ( 122 odst. 2). 6 zrušen 7 7 (1) Obec spravuje své záležitosti samostatn (dále jen "samostatná psobnost"). Státní orgány a orgány kraj mohou do samostatné psobnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen zpsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné psobnosti mže být omezen jen zákonem. 7 (2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem sven orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou penesenou psobnost ( 61 a násl.). Pokud zvláštní zákon upravuje psobnost obcí a nestanoví, že jde o penesenou psobnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou psobnost. 9 zrušen 9a Obce zajišují výkon finanní kontroly podle zvláštního právního pedpisu.[2a] 10 Povinnosti mže obec ukládat v samostatné psobnosti obecn závaznou vyhláškou 8 a) k zabezpeení místních záležitostí veejného poádku; zejména mže stanovit, které innosti, jež by mohly narušit veejný poádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpenosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v ase obecn závaznou vyhláškou urených, nebo stanovit, že na nkterých veejných prostranstvích v obci jsou takové innosti zakázány, b) pro poádání, prbh a ukonení veejnosti pístupných sportovních a kulturních podnik, vetn taneních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištní veejného poádku, c) k zajištní udržování istoty ulic a jiných veejných prostranství, k ochran životního prostedí, zelen v zástavb a ostatní veejné zelen[3] (dále jen "veejná zele") a k užívání zaízení obce sloužících potebám veejnosti, d) stanoví-li tak zvláštní zákon. 11 (1) Obec mže v penesené psobnosti vydávat na základ zákona a v jeho mezích naízení obce, je-li k tomu zákonem zmocnna (2) Obec vykonávající rozšíenou psobnost[3a] ( 66) mže za podmínek stanovených v odstavci 1 vydávat naízení obce pro správní obvod stanovený zvláštním právním pedpisem (1) Obecn závazné vyhlášky a naízení obce (dále jen "právní pedpis obce") musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního pedpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní pedpis obce vyvsí na úední desce obecního úadu ( 112) po dobu 15 dn. Dnem vyhlášení právního pedpisu obce je první den jeho vyvšení na úední desce. Krom toho mže obec uveejnit právní pedpis obce zpsobem v míst obvyklým. 12 (2) Pokud není stanovena úinnost pozdjší, nabývají právní pedpisy obce úinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimen stanovit dívjší poátek úinnosti, nejdíve však dnem vyhlášení.

3 12 (3) Naízení obce vykonávající rozšíenou psobnost se zveejní též na úední desce obecních úad psobících ve správním obvodu obce s rozšíenou psobností. 12 (4) Obec vede evidenci právních pedpis, které vydala. Evidence právních pedpis obsahuje íslo a název právního pedpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho úinnosti, popípad i datum pozbytí jeho platnosti. Právní pedpisy obce se oznaují poadovými ísly. íselná ada se uzavírá vždy koncem každého kalendáního roku. 12 (5) Právní pedpisy obce a jejich evidence musí být každému pístupny u obecního úadu v obci, která je vydala. Naízení vydané obcí vykonávající rozšíenou psobnost musí být každému pístupné též u obecních úad psobících v jejím správním obvodu. Právní pedpis obce zašle obecní úad neprodlen po jeho vyhlášení píslušnému krajskému úadu a dále Ministerstvu vnitra, pokud o to toto ministerstvo požádá. 13 (1) Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, pedem projednat s obcí návrhy na opatení dotýkající se psobnosti obce (2) Státní orgány a orgány kraje poskytují obci na požádání bezplatn údaje a informace pro výkon její psobnosti. Tuto povinnost mají i obce vi státním orgánm a orgánm kraje. Ochrana údaj a utajovaných skuteností podle zvláštních právních pedpis[4] zstává nedotena. 13 (3) Obce jsou pi výkonu své psobnosti oprávnny využívat bezplatn údaj katastru nemovitostí. 14 (1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro poteby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní pedpis. 14 (2) Obec vydává potvrzení potebná pro uplatnní práva v cizin i v pípad, že právní pedpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy. 16 (1) Obanem obce je fyzická osoba, která a) je státním obanem eské republiky, a b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.[6] 16 (2) Oban obce, který dosáhl vku 18 let, má právo zrušen Díl 2 Obané obce 16 a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,[7] b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,[8] c) vyjadovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím ádem svá stanoviska k projednávaným vcem, d) vyjadovat se k návrhu rozpotu obce a k závrenému útu obce za uplynulý kalendání rok, a to bu písemn ve stanovené lht, nebo ústn na zasedání zastupitelstva obce, e) nahlížet do rozpotu obce a do závreného útu obce za uplynulý kalendání rok, do usnesení a zápis z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výbor zastupitelstva obce a komisí rady obce a poizovat si z nich výpisy, f) požadovat projednání urité záležitosti v oblasti samostatné psobnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejmén 0,5 % oban obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozdji do 60 dn, jde-li o psobnost zastupitelstva obce nejpozdji do 90 dn, g) podávat orgánm obce návrhy, pipomínky a podnty; orgány obce je vyizují bezodkladn, nejdéle však do 60 dn, jde-li o psobnost zastupitelstva obce, nejpozdji do 90 dn.

4 16 (3) Oprávnní uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla vku 18 let a vlastní na území obce nemovitost. 17 Oprávnní uvedená v 16 má i fyzická osoba, která dosáhla vku 18 let, je cizím státním obanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána a která byla vyhlášena. Díl 3 Území obce a jeho zmny (1) Každá ást území eské republiky je souástí území nkteré obce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.[9] 18 (2) Obec má jedno nebo více katastrálních území (1) Dv nebo více obcí, které spolu sousedí, se mohou na základ dohody slouit. Území obce po slouení tvoí území sluovaných obcí. 19 (2) Obec ponese po slouení název, na nmž se sluované obce dohodnou. Jestliže se obce o názvu nedohodnou, rozhodne o nm Ministerstvo vnitra. K jinému názvu slouené obce dává souhlas Ministerstvo vnitra. 19 (3) Obec se mže na základ dohody pipojit k jiné obci, se kterou sousedí. 19 (4) Dohodu o slouení obcí nebo o pipojení obce lze uzavít na základ rozhodnutí zastupitelstev dotených obcí, pokud do 30 dn od zveejnní tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této vci.[8] je-li podán takový návrh, je k uzavení dohody o slouení obcí nebo o pipojení obce nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda konaného v obci, ve které byl podán návrh na jeho konání. dotené obce oznámí krajskému úadu rozhodnutí svých zastupitelstev, na jejichž základ má být uzavena dohoda o slouení obcí nebo o pipojení obce. je-li konáno místní referendum o slouení obcí nebo o pipojení obce, oznámí dotené obce i rozhodnutí pijaté v místním referendu. 19 (5) Dohoda o slouení obcí nebo pipojení obce musí obsahovat a) den, msíc a rok, ke kterému se obce sluují nebo se obec pipojuje, b) název obce a sídlo jejích orgán, jde-li o slouení obcí, c) urení právních pedpis obcí, které byly vydány sluovanými obcemi nebo pipojovanou obcí a zstanou v platnosti v celé obci po slouení nebo pipojení, d) výet katastrálních území obce po slouení nebo pipojení, e) urení majetku, vetn finanních prostedk, ostatních práv a závazk, právnických osob a organizaních složek sluovaných obcí nebo obce, která se pipojuje. 19 (6) Právním nástupcem slouených nebo pipojených obcí je obec vzniklá jejich slouením nebo obec, která pi pipojení obce nezaniká. Tato obec se stává píjemcem výnosu daní podle zvláštního zákona, které by jinak podle zvláštních právních pedpis pipadly zaniklé obci. Na tuto obec pechází též majetek, vetn finanních prostedk zaniklých obcí, ostatní práva a závazky tchto obcí, vetn jejich práva zakladatele a zizovatele právnických osob, a dále organizaní složky tchto obcí, a to dnem, ke kterému se obce sluují nebo se obec pipojuje. Nov vzniklá obec nebo obec, která pi pipojení nezanikla, zašle opis dohody Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, píslušnému katastrálnímu úadu a píslušnému finannímu úadu (1) Mstský obvod nebo mstskou ást ve statutárním mst lze zídit nebo zrušit na základ rozhodnutí zastupitelstva msta, pokud do 30 dn od zveejnní tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této vci. Je-li podán takový návrh, lze zídit nebo zrušit mstský obvod nebo mstskou ást jen na základ souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na území, na nmž se navrhuje zízení nebo zrušení mstského obvodu nebo mstské ásti. 20 (2) Mstský obvod nebo mstská ást jsou organizaní jednotkou msta.

5 20 (3) Mstský obvod nebo mstskou ást lze za podmínek stanovených v odstavci 1 pipojit k jinému mstskému obvodu nebo mstské ásti. 20 (4) Rozhodnutí o zízení, pipojení nebo zrušení mstského obvodu nebo mstské ásti musí obsahovat náležitosti uvedené v 19 odst. 5; místo názvu obce se však uvede název zizovaného mstského obvodu nebo mstské ásti nebo název mstského obvodu nebo mstské ásti, k nimž se jiný mstský obvod nebo mstská ást pipojuje. 20 (5) Opis rozhodnutí zašle statutární msto Ministerstvu vnitra, píslušnému katastrálnímu úadu a finannímu úadu. 20a Nová obec mže vzniknout oddlením ásti obce, popípad zmnou nebo zrušením vojenského újezdu.[9] (1) ást obce, která se chce oddlit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejmén se dvma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvoící souvislý územní celek; po oddlení musí mít alespo oban. Stejné podmínky musí splovat i obec po oddlení její ásti. S oddlením ásti obce musí vyslovit souhlas v místním referendu obané žijící na území té ásti obce, která se chce oddlit. 21 (2) V té ásti obce, která se chce oddlit, ustaví obané obce pípravný výbor. Pípravný výbor tvoí oprávnný oban[10] a jeho zástupci. lze ustavit pouze jeden pípravný výbor. poet len pípravného výboru je lichý a tvoí jej nejmén ti lenové. lenem pípravného výboru mže být jen oban obce, který má trvalý pobyt v té ásti obce, která se chce oddlit. 21 (3) Pípravný výbor a) navrhuje uspoádání místního referenda o oddlení ásti obce a podílí se na jeho píprav a provedení, b) podílí se na píprav návrhu na oddlení ásti obce, c) je úastníkem ízení o oddlení ásti obce; nemže však podat návrh na oddlení ásti obce krajskému úadu.[11] (1) O oddlení ásti obce rozhoduje krajský úad v penesené psobnosti na návrh obce, který podá obec na základ kladného výsledku místního referenda konaného v té ásti obce, která se chce oddlit. Nepodá-li obec návrh do 30 dn ode dne vyhlášení výsledk místního referenda nebo jestliže v návrhu na oddlení ásti obce provede zmny, které jsou v rozporu s rozhodnutím pijatým v místním referendu,[8] mže tak uinit kterýkoliv oban obce. 22 (2) Návrh na oddlení ásti obce musí obsahovat a) den, msíc a rok, ke kterému se ást obce oddluje, b) vymezení území nov vznikající obce po oddlení ásti obce výtem jejích katastrálních území vetn píslušných mapových podklad, c) rozdlení majetku vetn finanních prostedk, ostatních práv a závazk, právnických osob a organizaních složek obce, d) poet oban obce ke dni podání návrhu na oddlení její ásti, jakož i poty oban obce v jednotlivých ástech, které se mají oddlit, e) rozdlení výnosu daní v pomru podle potu obyvatel pvodní a nov vzniklé obce do doby, než bude stanoveno procento, kterým se na výnosech daní podílí nov vzniklá obec. 22 (3) Krajský úad svým rozhodnutím schválí návrh obce na oddlení její ásti, jsou-li splnny všechny podmínky stanovené zákonem. 22 (4) Rozhodnutí o oddlení ásti obce musí obsahovat náležitosti stanovené v odstavci 2. Opis pravomocného rozhodnutí zašle krajský úad Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, píslušnému katastrálnímu úadu a finannímu úadu. 22 (5) ízení o oddlení ásti obce ukonené pravomocným rozhodnutím nelze obnovit a pravomocné rozhodnutí o oddlení ásti obce nelze pezkoumat ve správním ízení.

6 22 (6) Po vyhlášení výsledk místního referenda obec požádá Ministerstvo vnitra o souhlas s názvem nov vznikající obce (1) Do 3 msíc po ustavujícím zasedání zastupitelstva nov vzniklé obce pedá dosavadní obec nov vzniklé obci majetek, který jí náleží podle rozhodnutí krajského úadu. O pedání majetku poídí dosavadní a nov vzniklá obec písemný zápis. Tento majetek vetn finanních prostedk, pohledávek a závazk do doby jeho pedání spravuje dosavadní obec, která však s ním nemže nakládat jiným zpsobem, než z nj uhrazovat náklady spojené s nezbytnou údržbou majetku a s provozem organizaních složek nov vzniklé obce a nájemné za užívání vcí touto obcí. 23 (2) V nov vzniklé obci platí právní pedpisy obce, které platily na jejím území ped jejím vznikem, a to do doby, než budou zrušeny nebo nahrazeny novými. 24 Slouení obcí nebo pipojení obce, mstských ástí nebo mstských obvod lze provést jen k poátku kalendáního roku nebo ke dni voleb do zastupitelstev v obcích. Oddlení ásti obce lze provést jen k poátku kalendáního roku následujícího po dni voleb do zastupitelstev v obcích. Návrh na oddlení ásti obce musí být podán krajskému úadu nejpozdji 6 msíc ped prvním dnem msíce, v nmž se mají konat volby do zastupitelstev v obcích (1) Dohoda o slouení obcí, dohoda o pipojení obce k jiné obci, jakož i rozhodnutí krajského úadu o oddlení ásti obce jsou podkladem k zápisu zmny práv dotených obcí k nemovitostem do katastru nemovitostí záznamem[12] a k provedení zmny údaj o katastrálních územích a hranic obcí v katastru nemovitostí. 25 (2) Rozhodnutí zastupitelstva msta o zízení nebo zrušení mstského obvodu nebo mstské ásti, jakož i o pipojení mstského obvodu nebo mstské ásti k jinému mstskému obvodu nebo mstské ásti je podkladem k zápisu zmny práv dotených mstských obvod nebo mstských ástí k nemovitostem do katastru nemovitostí záznamem.[12] Zmny hranic obcí, pi nichž nedochází ke slouení obcí, pipojení obce nebo oddlení ásti obce, se uskuteují na základ dohody zúastnných obcí po projednání s píslušným katastrálním úadem. Uzavení dohody oznámí obec Ministerstvu financí a finannímu úadu. Díl 4 Názvy obcí, jejich ástí, ulic a veejných prostranství, íslování budov, znak a vlajka obcí (1) Každá obec má svj název; ke zmn názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce (2) Názvy mají též ásti obce. ást obce je evidenní jednotka vytváená budovami s ísly popisnými a ísly evidenními ( 31) pidlenými v jedné íselné ad, která leží v jednom souvislém území. Názvy ástí obce jsou zpravidla pevzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názv historicky vzniklých území, na nichž se tyto ásti obce nacházejí. 28 (1) Obci písluší rozhodovat o názvech ástí obce, ulic a jiných veejných prostranství. 28 (2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra a píslušnému katastrálnímu úadu názvy nov vzniklých ástí obce, zmny jejich názv, jakož i zánik ástí obce. 29 (1) Název obce, jejích ástí, ulic a jiných veejných prostranství se uvádjí vždy v eském jazyce. Ulice nebo jiná veejná prostranství se nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veejného života (2) V obci obývané píslušníky národnostních menšin se název obce, jejích ástí, ulic a jiných veejných prostranství a oznaení budov státních orgán a územních samosprávných celk uvádjí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledního sítání lidu hlásilo k této národnosti alespo 10 % oban obce a jestliže o to požádalo peticí nejmén 40 % zletilých oban obce hlásících se k této národnostní menšin. 30

7 Oznaení ulic a jiných veejných prostranství provede obec na svj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpt bezúplatné pipevnní tabulky s oznaením ulice nebo jiného veejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Oznaení nesmí být poškozeno, odstranno nebo zakryto (1) Budova[13] musí být oznaena popisným íslem, pokud není dále stanoveno jinak. 31 (2) Samostatnými popisnými ísly se neoznaují vedlejší budovy, které jsou souástí jednoho celku (nap. výrobní haly uvnit jednoho podniku, garáže pi domech, drobné stavby). 31 (3) Stavby urené k individuální rekreaci se oznaují evidenními ísly. 31 (4) K usnadnní orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veejných prostranstvích oznaeny budovy vedle popisného ísla ješt íslem orientaním. 31 (5) Obecní úad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientaním nebo evidenním íslem bude budova oznaena. Každé popisné nebo evidenní íslo budovy musí být v rámci ásti obce jedinené. Na rozhodování o oznaování budov ísly se nepoužije správní ád. 32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svj náklad oznait budovu ísly urenými obecním úadem a udržovat je v ádném stavu. Barvu a provedení ísel uruje obecní úad (2) Peíslování budov se provádí jen výjimen, jsou-li pro to vážné dvody. Nová ísla hradí obec ze svého rozpotu. Peíslování budov ohlásí obec píslušnému katastrálnímu úadu. Provádcí právní pedpis stanoví 33 a) zpsob oznaování ulic a ostatních veejných prostranství názvy, b) zpsob použití a umístní ísel k oznaení budov, c) náležitosti ohlášení o peíslování budov. Veejným prostranstvím jsou všechna námstí, ulice, tržišt, chodníky, veejná zele, parky a další prostory pístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 34a 34a (1) Obce mohou mít znak a vlajku obce a (2) Pedseda Poslanecké snmovny mže obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udlit. Pedseda Poslanecké snmovny mže na žádost obce zmnit znak nebo vlajku obce. 34a (3) Obce a jimi zízené nebo založené organizaní složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas. 34a (4) Má-li mstský obvod nebo mstská ást svj znak a vlajku, platí pro jejich užívání odstavec 3. HLAVA II SAMOSTATNÁ PSOBNOST OBCE Díl (1) Do samostatné psobnosti obce patí záležitosti, které jsou v zájmu obce a oban obce, pokud nejsou zákonem sveny krajm nebo pokud nejde o penesenou psobnost orgán obce nebo o psobnost, která je zvláštním zákonem svena správním úadm jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné psobnosti obce sví zákon.

8 35 (2) Do samostatné psobnosti obce patí zejména záležitosti uvedené v 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání naízení obce. Obec v samostatné psobnosti ve svém územním obvodu dále peuje v souladu s místními pedpoklady a s místními zvyklostmi o vytváení podmínek pro rozvoj sociální pée a pro uspokojování poteb svých oban. Jde pedevším o uspokojování poteby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spoj, poteby informací, výchovy a vzdlávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veejného poádku. 35 (3) Pi výkonu samostatné psobnosti se obec ídí a) pi vydávání obecn závazných vyhlášek zákonem, b) v ostatních záležitostech též jinými právními pedpisy vydanými na základ zákona. 35a (1) Obec mže pro výkon samostatné psobnosti zakládat a zizovat právnické osoby a organizaní složky obce, pokud zákon nestanoví jinak. 35a 35a (2) Obce mohou zizovat obecní policii. Zízení a innost obecní policie upravuje zvláštní zákon.[13a] (1) Obec mže udlit fyzickým osobám, které se významnou mrou zasloužily zejména o rozvoj obce, estné obanství obce. estný oban obce má právo vyjadovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím ádem zastupitelstva obce. 36 (2) Obec mže udlovat ceny obce. 37 Obce, v nichž sídlí orgány státu nebo orgány kraje, napomohou zabezpeit pro n dstojné prostory odpovídající významu tchto orgán. Díl 2 Hospodaení obce (1) Majetek obce musí být využíván úeln a hospodárn v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené psobnosti. Obec je povinna peovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.[14] 38 (2) Majetek obce musí být chránn ped zniením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotebným majetkem obec naloží zpsoby a za podmínek stanovených zvláštními pedpisy,[15] pokud tento zákon nestanoví jinak. 38 (3) Obec nesmí ruit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma a) závazk vyplývajících ze smlouvy o úvru, jsou-li penžní prostedky ureny pro investici uskuteovanou s finanní podporou ze státního rozpotu, státních fond nebo národního fondu, b) závazk vyplývajících ze smlouvy o úvru, jsou-li penžní prostedky ureny pro investici do obcí vlastnných nemovitostí, c) tch, jejichž zizovatelem je obec, kraj nebo stát, d) tch, v nichž míra úasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem pesahuje 50 %, e) bytových družstev, f) honebních spoleenstev. 38 (4) Právní úkony uinné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od poátku neplatné. 38 (5) Stát neruí za hospodaení a závazky obce, pokud tento závazek nepevezme stát smluvn.

9 38 (6) Obec je povinna chránit svj majetek ped neoprávnnými zásahy a vas uplatovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdvodného obohacení. 38 (7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci vas a ádn plní své závazky, a zabezpeit, aby nedošlo k promlení nebo zániku z nich vyplývajících práv (1) Zámr obce prodat, smnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpjku obec zveejní po dobu nejmén 15 dn ped rozhodnutím v píslušném orgánu obce vyvšením na úední desce obecního úadu, aby se k nmu mohli zájemci vyjádit a pedložit své nabídky. Zámr mže obec též zveejnit zpsobem v míst obvyklým. Pokud obec zámr nezveejní, je právní úkon od poátku neplatný. Nemovitost se v zámru oznaí údaji podle zvláštního zákona[15a] platného ke dni zveejnní zámru. 39 (2) Pi úplatném pevodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném míst a ase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdvodnna. 39 (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem byt a hrobových míst anebo pronájem nebo o výpjku majetku obce na dobu kratší než 30 dn nebo jde-li o pronájem nebo výpjku právnické osob zízené obcí. 40 zrušen (1) Podmiuje-li zákon platnost právního úkonu obce pedchozím zveejnním, schválením nebo souhlasem, opatí se listina osvdující tento právní úkon doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splnny. 41 (2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popípad rady obce, jsou bez tohoto schválení od poátku neplatné. 42 (1) Obec požádá o pezkoumání hospodaení obce za uplynulý kalendání rok píslušný krajský úad, anebo zadá pezkoumání auditorovi nebo auditorské spolenosti (dále jen auditor ). Pezkoumání hospodaení obce provádí kraj v penesené psobnosti (2) Nepožádá-li obec o pezkoumání svého hospodaení píslušný krajský úad, ani nezadá pezkoumání auditorovi, pezkoumá hospodaení obce píslušný krajský úad. 42 (3) Pezkoumání hospodaení upravuje zvláštní právní pedpis.[15b] 42 (4) Náklady na pezkoumání hospodaení obce auditorem uhradí obec ze svých rozpotových prostedk. Závrený úet spolu se zprávou o výsledcích pezkoumání hospodaení obce za uplynulý kalendání rok projedná zastupitelstvo obce do 30. ervna následujícího roku a pijme opatení k náprav nedostatk. 44 Sestavování rozpotu a závreného útu obce a hospodaení s prostedky tohoto rozpotu se dále ídí zvláštním zákonem. 45 zrušen Díl 3 Spolupráce mezi obcemi (1) Obce mohou pi výkonu samostatné psobnosti vzájemn spolupracovat. 46 (2) Spolupráce mezi obcemi se uskuteuje zejména a) na základ smlouvy uzavené ke splnní konkrétního úkolu, b) na základ smlouvy o vytvoení dobrovolného svazku obcí (dále jen "svazek obcí"),

10 c) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona[17] dvma nebo více obcemi (1) Obce se nemohou sdružovat podle pedpis o sdružování oban. 47 (2) Na spolupráci mezi obcemi nelze použít ustanovení obanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouv o sdružení, nestanoví-li tento zákon jinak ( 51 odst. 3) (1) Smlouva mezi dvma nebo více obcemi ke splnní konkrétního úkolu se uzavírá na dobu uritou nebo neuritou. Pedmtem této smlouvy nemže být vznik právnické osoby. Smlouva musí mít písemnou formu a musí být pedem schválena zastupitelstvy obcí, jinak je neplatná. 48 (2) Smlouva musí obsahovat a) oznaení úastník smlouvy, b) vymezení pedmtu smlouvy a jeho rozsahu, c) práva a povinnosti jednotlivých úastník smlouvy, d) zpsob využití stavby po jejím dokonení, je-li stavba pedmtem smlouvy, e) zpsob odstoupení úastník od smlouvy a vypoádání ásti jejich majetku. 48 (3) Majetek získaný výkonem spolené innosti obcí na základ smlouvy podle odstavc 1 a 2 se stává spoluvlastnictvím všech úastník této smlouvy. Podíly na majetku získaném spolenou inností jsou stejné, není-li smlouvou stanoveno jinak. 48 (4) Ze závazk vi tetím osobám jsou úastníci smlouvy zavázáni spolen a nerozdíln, není-li smlouvou stanoveno jinak. Svazek obcí (1) Obce mají právo být leny svazku obcí za úelem ochrany a prosazování svých spolených zájm. 49 (2) Obce mohou vytváet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazk obcí již vytvoených. leny svazku obcí mohou být jen obce. 49 (3) Svazek obcí je právnickou osobou. 50 (1) Pedmtem innosti svazku obcí mohou být zejména a) úkoly v oblasti školství, sociální pée, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veejného poádku, ochrany životního prostedí, cestovního ruchu a pée o zvíata, 50 b) zabezpeování istoty obce, správy veejné zelen a veejného osvtlení, shromažování a odvozu komunálních odpad a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnní, zásobování vodou, odvádní a ištní odpadních vod, c) zavádní, rozšiování a zdokonalování sítí technického vybavení a systém veejné osobní dopravy k zajištní dopravní obslužnosti daného území, d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpeováním pestavby vytápní nebo ohevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnjších zdroj tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, e) provoz lom, pískoven a zaízení sloužících k tžb a úprav nerostných surovin,

11 f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, les, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zaízení a dalších zaízení spravovaných obcemi. 50 (2) Pílohou smlouvy o vytvoení svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno a) název a sídlo len svazku obcí, b) název a sídlo svazku obcí a pedmt jeho innosti, c) orgány svazku obcí, zpsob jejich ustavování, jejich psobnost a zpsob jejich rozhodování, d) majetek len svazku obcí, který vkládají do svazku obcí, e) zdroje píjm svazku obcí, f) práva a povinnosti len svazku obcí, g) zpsob rozdlení zisku a podíl len na úhrad ztráty svazku obcí, h) podmínky pistoupení ke svazku obcí a vystoupení z nj, vetn vypoádání majetkového podílu, i) obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvoily (1) Obec je návrhem smlouvy podle 46 odst. 2 písm. a) a b) vázána ode dne jeho schválení zastupitelstvem obce do dne stanoveného pro pijetí návrhu smlouvy, pokud jiná obec, které je návrh smlouvy uren, jej neodmítne ped uplynutím lhty pro pijetí návrhu. 51 (2) Smlouva podle 46 odst. 2 písm. a) a b) je úinná dnem pijetí jejího návrhu všemi úastníky, nestanoví-li smlouva jinak. 51 (3) O právní zpsobilosti svazku obcí, jeho registraci, zrušení a zániku platí zvláštní zákon.[18] 52 Obané obcí sdružených ve svazku obcí, kteí dosáhli vku 18 let, jsou oprávnni a) úastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápis o jeho jednání, b) podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy, c) vyjadovat se k návrhu rozpotu svazku obcí a k závrenému útu svazku obcí za uplynulý kalendání rok, a to bu písemn nebo ústn na zasedání orgánu svazku obcí (1) Svazek obcí požádá o pezkoumání hospodaení svazku za uplynulý kalendání rok píslušný krajský úad, anebo zadá pezkoumání auditorovi. 53 (2) Náklady na pezkoumání hospodaení svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpotových prostedk. 53 (3) Ustanovení 42 odst. 2 a 43 platí pro svazek obcí obdobn. 54 Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami Na spolupráci mezi obcemi a právnickými a fyzickými osobami v obanskoprávních vztazích lze použít ustanovení obanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouv o sdružení. Díl 4 Spolupráce s obcemi jiných stát 55

12 55 (1) Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných stát a být leny mezinárodních sdružení místních orgán. 55 (2) Obce mohou uzavírat s obcemi jiných stát smlouvy o vzájemné spolupráci. 55 (3) Svazky obcí mohou uzavírat se svazky obcí jiných stát smlouvy o vzájemné spolupráci. Obsahem spolupráce mohou být jen innosti, které jsou pedmtem innosti svazku obcí, který smlouvu o vzájemné spolupráci uzavel. 55 (4) Smlouvy podle odstavc 2 a 3 musí mít písemnou formu a musí být pedem schváleny zastupitelstvem obce, jinak jsou neplatné. Smlouva musí obsahovat a) názvy a sídla úastník smlouvy, b) pedmt spolupráce a zpsob jejího financování, c) orgány a zpsob jejich ustavování, d) dobu, na kterou se smlouva uzavírá. 55 (5) Právnická osoba mže na základ smlouvy o spolupráci podle odstavc 2 a 3 vzniknout, jen dovoluje-li to Parlamentem schválená a vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána. 55 (6) Smlouva o spolupráci podle odstavc 2 a 3, na jejímž základ má vzniknout právnická osoba nebo lenství v již existující právnické osob, podléhá souhlasu Ministerstva vnitra po pedchozím projednání s Ministerstvem zahraniních vcí. Bez tohoto souhlasu smlouva nemže nabýt úinnosti. Udlení souhlasu mže být odepeno pouze pro rozpor se zákonem nebo Parlamentem schválenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je eská republika vázána. Díl 5 Správní delikty 56 a 57 zrušeny (1) Obec mže uložit pokutu až do výše K právnické osob a fyzické osob, která je podnikatelem, a a) odmítne strpt bezúplatné pipevnní tabulky s oznaením ulice nebo jiného veejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s oznaením umístí jiný nápis, b) úmysln poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s oznaením ulice nebo jiného veejného prostranství, nebo c) neoznaí budovu ísly stanovenými obecním úadem. 58 (2) Obec mže uložit pokutu až do výše K osob uvedené v odstavci 1, která neudržuje istotu a poádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. 58 (3) Obec mže uložit pokutu až do výše K osob uvedené v odstavci 1, která zneistí veejné prostranství, naruší životní prostedí v obci nebo odloží vc mimo vyhrazené místo. 58 (4) Obec mže uložit pokutu až do výše K osob uvedené v odstavci 1, která porušila povinnost stanovenou právním pedpisem obce. 58 (5) Pi stanovení výše pokuty podle odstavc 1 až 4 obec pihlíží zejména k povaze, závažnosti, dob trvání a následkm protiprávního jednání (1) ízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce o porušení povinnosti dozvdl, nejpozdji však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. 59 (2) Pokutu podle 58 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinností uvedených v 58 vyšší sankci. 59 (3) Uložení pokuty podle 58 nezbavuje osobu, které byla uložena pokuta, povinnosti odstranit závadný stav ve lht stanovené obcí s pihlédnutím k okolnostem pípadu.

13 59 (4) Do bhu lhty podle odstavce 1 se nezapoítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní nebo pestupkové ízení podle zvláštního zákona. Díl 6 Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum 60 Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum upravují zvláštní zákony.[7],[8] HLAVA III PENESENÁ PSOBNOST (1) Penesená psobnost ve vcech, které stanoví zvláštní zákony, je a) v základním rozsahu sveném obci vykonávána orgány obce urenými tímto nebo jiným zákonem nebo na základ tohoto zákona; v tomto pípad je území obce správním obvodem, b) v rozsahu poveného obecního úadu ( 64) vykonávána tímto úadem, c) v rozsahu obecního úadu obce s rozšíenou psobností ( 66) vykonávána tímto úadem. 61 (2) Pi výkonu penesené psobnosti se orgány obce ídí a) pi vydávání naízení obce zákony a jinými právními pedpisy, b) v ostatních pípadech též 1. usneseními vlády a smrnicemi ústedních správních úad; tato usnesení a tyto smrnice nemohou orgánm obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zárove stanoveny zákonem; podmínkou platnosti smrnic ústedních správních úad je jejich publikování ve Vstníku vlády pro orgány kraj a orgány obcí; 2. návrhy opatení, popípad rozhodnutím krajského úadu, uinnými podle zvláštního zákona[18a] v rámci kontroly výkonu penesené psobnosti. 61 (3) Metodickou a odbornou pomoc ve vcech uvedených v odstavci 2 vykonává vi orgánm obcí krajský úad. 62 Obce obdrží ze státního rozpotu píspvek na plnní úkol v penesené psobnosti (1) Obce, jejichž orgány vykonávají penesenou psobnost ve stejném správním obvodu obce s rozšíenou psobností, mohou uzavít veejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat penesenou psobnost nebo ást penesené psobnosti pro orgány jiné obce (jiných obcí), která je (které jsou) úastníkem veejnoprávní smlouvy. Pedmtem veejnoprávní smlouvy nemže být penesená psobnost, která je na základ zákona svena orgánm jen nkterých obcí. K uzavení veejnoprávní smlouvy je teba souhlasu krajského úadu. 63 (2) Veejnoprávní smlouva musí obsahovat a) oznaení úastník smlouvy, b) dobu trvání smlouvy, c) urení rozsahu penesené psobnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce (jiných obcí), a d) zpsob úhrady náklad spojených s výkonem penesené psobnosti podle písmene c). Povený obecní úad (1) Jako povený obecní úad je pro úel výkonu penesené psobnosti oznaován v zákonech a jiných právních pedpisech, popípad aktech ízení a úkonech podle 61 odst. 2 písm. b), obecní úad, který, vedle penesené psobnosti

14 podle 61 odst. 1 písm. a), vykonává v rozsahu jemu sveném zvláštními zákony penesenou psobnost ve správním obvodu ureném provádcím právním pedpisem. 64 (2) Obce s poveným obecním úadem stanoví zvláštní zákon.[18b] (1) Neplní-li orgán obce povinnost podle 7 odst. 2, rozhodne krajský úad, že pro ni bude penesenou psobnost nebo ást penesené psobnosti vykonávat povený obecní úad, do jehož správního obvodu patí. Krajský úad zárove rozhodne o pevodu píspvku na výkon penesené psobnosti. Rozhodnutí vydává krajský úad v penesené psobnosti; pi jeho vydávání se nepostupuje podle správního ádu. 65 (2) Rozhodnutí krajského úadu podle odstavce 1 se zveejní nejmén po dobu 15 dn na úední desce obecního úadu obce, jejíž orgán neplnil povinnosti podle 7 odst (1) Jako obecní úad obce s rozšíenou psobností je pro úel výkonu penesené psobnosti oznaován v zákonech a jiných právních pedpisech, popípad aktech ízení a úkonech podle 61 odst. 2 písm. b) obecní úad, který, vedle penesené psobnosti podle 61 odst. 1 písm. a) a vedle penesené psobnosti podle 64, vykonává v rozsahu jemu sveném zvláštními zákony penesenou psobnost ve správním obvodu ureném provádcím právním pedpisem. 66 (2) Obce s rozšíenou psobností uruje zvláštní zákon.[18c] 66a 66a (1) Obce s rozšíenou psobností, jejichž obecní úady vykonávají penesenou psobnost ve správním obvodu jednoho krajského úadu, mohou uzavít veejnoprávní smlouvu, podle níž bude obecní úad jedné obce s rozšíenou psobností vykonávat penesenou psobnost nebo ást penesené psobnosti pro obecní úad jiné obce (jiných obcí) s rozšíenou psobností, která je úastníkem veejnoprávní smlouvy. K uzavení veejnoprávní smlouvy je teba souhlasu Ministerstva vnitra, které jej vydává po projednání s vcn píslušným ministerstvem nebo jiným vcn píslušným ústedním správním úadem. 66a (2) Veejnoprávní smlouva musí obsahovat a) oznaení úastník smlouvy, b) dobu trvání smlouvy, c) urení rozsahu penesené psobnosti, kterou bude obec s rozšíenou psobností vykonávat pro jinou obec s rozšíenou psobností, d) zpsob úhrady náklad spojených s výkonem penesené psobnosti podle písmene c). 66b 66b (1) Neplní-li obecní úad obce s rozšíenou psobností povinnost podle 7 odst. 2, rozhodne Ministerstvo vnitra po projednání s vcn píslušným ministerstvem nebo jiným vcn píslušným ústedním správním úadem, že pro nj bude penesenou psobnost nebo ást penesené psobnosti vykonávat jiný obecní úad obce s rozšíenou psobností. Rozhodnutí Ministerstvo vnitra vydá do 60 dn ode dne, kdy se dozvdlo o neplnní povinnosti podle vty první. Ministerstvo vnitra zárove rozhodne o pevodu píspvku na výkon penesené psobnosti. Pi vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního ádu. 66b (2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveejní na úední desce obecního úadu s rozšíenou psobností, který neplnil povinnosti podle 7 odst. 2, a na úedních deskách obecních úad v jeho správním obvodu nejmén po dobu 15 dn. Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveejní ve Vstníku právních pedpis kraje. 66b (3) Ministerstvo vnitra na návrh obce s poveným obecním úadem a s doporuením krajského úadu a po projednání s píslušnou obcí s rozšíenou psobností mže rozhodnout o delegování uritého rozsahu výkonu státní správy obce s rozšíenou psobností na obec s poveným obecním úadem. Žádost podává obec nejpozdji do 15. ledna kalendáního roku. Rozhodnutí Ministerstva vnitra mže nabýt právní moci jen k 1. lednu kalendáního roku. Ministerstvo vnitra zárove rozhodne o pevodu píspvk na výkon penesené psobnosti. Pi vydání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního ádu.

15 66b (4) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 3 se uveejní na úední desce poveného obecního úadu a na úedních deskách obecních úad v jeho správním obvodu nejmén po dobu 15 dn. Dále se rozhodnutí uveejní ve Vstníku právních pedpis kraje. Spolená ustanovení k veejnoprávním smlouvám ( 63 a 66a) 66c 66c (1) Veejnoprávní smlouvy se uzavírají písemn a musí být v souladu se zákony a jinými právními pedpisy. 66c (2) Veejnoprávní smlouva je uzavena dnem, kdy rozhodnutí píslušného orgánu veejné správy o udlení souhlasu s jejím uzavením nabude právní moci. 66c (3) Pi uzavírání veejnoprávních smluv se pimen použijí ustanovení obanského zákoníku s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkon, ustanovení o odstoupení od smlouvy a ustanovení o zmn v osob dlužníka nebo vitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o zapotení. 66d 66d (1) Veejnoprávní smlouvu lze zmnit jen písemnou dohodou obcí, které jsou smluvními stranami. K uzavení takové dohody je teba souhlasu orgánu veejné správy, který je píslušný k udlení souhlasu k uzavení veejnoprávní smlouvy; ustanovení 66c odst. 2 platí obdobn. 66d (2) Veejnoprávní smlouvu, která byla uzavena v rozporu s právními pedpisy nebo se dostane do rozporu s právními pedpisy, zruší orgán veejné správy, který je píslušný k udlení souhlasu k jejímu uzavení; veejnoprávní smlouvu podle 63 mže zrušit též Ministerstvo vnitra. 66d (3) Spory z veejnoprávních smluv rozhoduje orgán veejné správy, který je píslušný k udlení souhlasu k jejímu uzavení. 66d (4) Proti rozhodnutí vydanému podle odstavc 2 a 3 se nelze odvolat. 66e 66e (1) Rozhodnutí píslušných orgán veejné správy podle 66c odst. 2 a 66d se vydávají ve správním ízení podle správního ádu. Je-li k jejich vydání píslušný krajský úad, vykonává tuto innost v penesené psobnosti. 66e (2) Proti pravomocnému rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 mže obec podat žalobu k soudu.[18d] 66e (3) Obec, která je smluvní stranou veejnoprávní smlouvy, ji bezodkladn poté, co byla uzavena, zveejní na úední desce nejmén po dobu 15 dn. Souasn se uzavená veejnoprávní smlouva zveejní ve Vstníku právních pedpis kraje. Obdobn se postupuje i pi zmn uzavené veejnoprávní smlouvy a pi jejím zrušení. 66e (4) Uzavená veejnoprávní smlouva musí být každému pístupná na obecním úadu obce, která je její smluvní stranou. HLAVA IV ORGÁNY OBCE Díl 1 Zastupitelstvo obce 67 Zastupitelstvo obce je složeno z len zastupitelstva obce, jejichž poet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozdji do 85 dn pede dnem voleb do zastupitelstev v obcích; pro nové volby[19] mže být tato lhta zkrácena nejvíce o jednu tetinu (1) Zastupitelstvo obce pi stanovení potu len zastupitelstva obce pihlédne zejména k potu obyvatel a velikosti územního obvodu. Poet len stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mlo v obci, mst, mstském obvodu, mstské ásti do 500 obyvatel 5 až 15 len nad 500 do obyvatel 7 až 15 len nad do obyvatel 11 až 25 len nad do obyvatel 15 až 35 len nad do obyvatel 25 až 45 len nad obyvatel 35 až 55 len.

16 68 (2) Poet len zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úední desce obecního úadu nejpozdji do 2 dn po jeho stanovení. Krom toho mže být poet len zastupitelstva obce uveejnn zpsobem v míst obvyklým. 68 (3) Rozhodující pro stanovení potu len zastupitelstva obce je poet obyvatel obce k 1. lednu roku, v nmž se konají volby. 68 (4) Neurí-li zastupitelstvo jinak, volí se poet len zastupitelstva podle potu len zastupitelstva obce v konícím volebním období. 69 (1) Mandát lena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukonením hlasování (2) len zastupitelstva obce skládá na zaátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúastní, slib tohoto znní: "Slibuji vrnost eské republice. Slibuji na svou est a svdomí, že svoji funkci budu vykonávat svdomit, v zájmu obce (msta) a jejích (jeho) oban a ídit se Ústavou a zákony eské republiky." 69 (3) len zastupitelstva obce skládá slib ped zastupitelstvem obce pronesením slova "slibuji". len zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem. 69 (4) len zastupitelstva obce vykonává svj mandát osobn a v souladu se svým slibem a není pitom vázán žádnými píkazy. 70 Funkce lena zastupitelstva obce je veejnou funkcí. len zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného pomru (1) lenm zastupitelstva obce, kteí jsou pro výkon funkce dlouhodob uvolnni,[21] a lenm zastupitelstva obce, kteí ped zvolením do funkce lena zastupitelstva obce nebyli v pracovním pomru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodob uvolnní lenové zastupitelstva obce, (dále jen "uvolnný len zastupitelstva obce") poskytuje obec za výkon funkce uvolnného lena zastupitelstva obce odmnu podle tohoto zákona. odmna se vyplácí z rozpotových prostedk obce. 71 (2) Odmnou se rozumí penžitá plnní poskytovaná obcí uvolnným lenm zastupitelstva obce za výkon jejich funkce; za odmnu se nepovažují plnní poskytovaná v souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních pedpis, zejména cestovní náhrady. 71 (3) Odmnou podle odstavce 1 je a) msíní odmna, b) odmna pi skonení funkního období. 71 (4) Ostatním lenm zastupitelstva obce, kteí nejsou uvedeni v odstavci 1, (dále jen "neuvolnný len zastupitelstva obce"), jsou-li v pracovním pomru, poskytne zamstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy;[22] rozsah doby potebné k výkonu funkce v konkrétním pípad urí obec. náhradu mzdy, vetn pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti a pojistného na veejné zdravotní pojištní, uhradí obec jejich zamstnavateli podle zvláštního pedpisu.[23] neuvolnným lenm zastupitelstva obce, kteí nejsou v pracovním nebo jiném obdobném pomru, poskytuje obec ze svých rozpotových prostedk náhradu výdlku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální ástkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na píslušný kalendání rok. Neuvolnným lenm zastupitelstva obce mže být za výkon funkce poskytnuta msíní odmna. Její maximální výši stanoví provádcí právní pedpis (1) Msíní odmna je penžité plnní poskytované msín podle druhu vykonávané funkce a podle potu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví provádcí právní pedpis. Msíní odmnu tvoí pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a píplatek podle potu obyvatel obce. Pi urení výše píplatku podle potu obyvatel obce se vychází z potu obyvatel, kteí jsou k 1. lednu píslušného kalendáního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Poet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.

17 73 (2) Msíní odmna se uvolnným lenm zastupitelstva obce v obcích s rozšíenou psobností, v obcích s povených obecním úadem, v obcích s matriním úadem[23a] a v obcích se stavebním úadem[23b] zvyšuje o ástku stanovenou provádcím právním pedpisem. 73 (3) Nevykonává-li len zastupitelstva obce funkci z dvodu pracovní neschopnosti, karantény, thotenství nebo pée o dít do 3 let vku, msíní odmna mu nenáleží. len zastupitelstva je povinen neprodlen informovat starostu nebo místostarostu o tchto dvodech a pedpokládané dob jejich trvání. 74 zrušen (1) Uvolnnému lenu zastupitelstva obce a neuvolnnému lenu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty, jemuž ke dni voleb do zastupitelstva obce píslušela msíní odmna, náleží tato odmna ješt po dobu 3 msíc od konání voleb do zastupitelstva obce, pokud mu nevznikl optovný nárok na msíní odmnu. 75 (2) Pokud dosavadní starosta vykonává do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce pravomoc podle 107 odst. 1, náleží mu msíní odmna v dosavadní výši. 75 (3) lenovi zastupitelstva obce, který vykonává pravomoc podle 107 odst. 2, náleží msíní odmna ve stejné výši, která by podle provádcího právního pedpisu náležela starostovi. 75 (4) Uvolnnému lenovi zastupitelstva obce a neuvolnnému lenovi zastupitelstva obce, kteí vykonávali funkci starosty, za niž náleží msíní odmna, a jimž zanikl mandát pede dnem konání voleb do zastupitelstva obce, mže být tato odmna poskytována ješt po dobu 3 msíc ode dne zániku mandátu. 75 (5) Uvolnnému lenu zastupitelstva obce a neuvolnnému lenu zastupitelstva obce, kteí vykonávali funkci starosty, za niž náleží msíní odmna, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, mže být tato odmna poskytována ješt po dobu 3 msíc ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce. 76 Splatnost a výplata odmny lenm zastupitelstva obce, jakož i srážky z odmny se ídí právními pedpisy upravujícími platové pomry zamstnanc obcí a zákoníkem práce. Pro tyto úely se odmna len zastupitelstva obce posuzuje jako plat zamstnanc obce v pracovním pomru; obec se posuzuje jako zamstnavatel a lenové zastupitelstva obce se posuzují jako zamstnanci (1) Odmna se uvolnnému lenovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odmna náleží. 77 (2) Odmna se neuvolnnému lenovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce. 77 (3) V pípad soubhu výkonu nkolika funkcí a) náleží uvolnnému lenovi zastupitelstva obce msíní odmna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odmna, b) lze neuvolnnému lenovi zastupitelstva obce poskytnout msíní odmnu až do výše souhrnu odmn za jednotlivé funkce. lenovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními pedpisy platnými pro zamstnance v pracovním pomru.[26] (1) Uvolnný len zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 5 týdn za kalendání rok. 79 (2) Pokud jeho funkní období netrvalo po dobu celého kalendáního roku, má nárok na pomrnou ást dovolené, která iní za každý i zapoatý kalendání msíc trvání výkonu jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendání rok. 79 (3) Msíní odmna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.

18 79 (4) Obec poskytne uvolnnému lenu zastupitelstva obce též tu ást dovolené, kterou nevyerpal ped uvolnním k výkonu veejné funkce. Nevyerpal-li uvolnný len zastupitelstva obce dovolenou ped uplynutím doby uvolnní k výkonu veejné funkce, poskytne mu ji uvolující zamstnavatel. 79 (5) Jestliže si uvolnný len zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její ást vyerpat v prbhu píslušného kalendáního roku, pevádí se mu tento nárok do následujícího kalendáního roku. V takovém pípad mže uvolnný len zastupitelstva též požádat obec o náhradu msíní odmny za nevyerpanou dovolenou. len zastupitelstva obce má pi výkonu své funkce právo 80 a 81 zrušeny 82 a) pedkládat zastupitelstvu obce, rad obce, výborm a komisím návrhy na projednání, b) vznášet dotazy, pipomínky a podnty na radu obce a její jednotlivé leny, na pedsedy výbor, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí píspvkových organizací a organizaních složek, které obec založila nebo zídila; písemnou odpov musí obdržet do 30 dn, c) požadovat od zamstnanc obce zaazených do obecního úadu, jakož i od zamstnanc právnických osob, které obec založila nebo zídila, informace ve vcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; informace musí být poskytnuta nejpozdji do 30 dn (1) len zastupitelstva obce je povinen zúastovat se zasedání zastupitelstva obce, popípad zasedání jiných orgán obce, je-li jejich lenem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy oban obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 83 (2) len zastupitelstva obce, u nhož skutenosti nasvdují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování urité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro nj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základ zákona nebo plné moci (stet zájm), je povinen sdlit tuto skutenost ped zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje dvod pro vylouení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. Díl 2 Pravomoc zastupitelstva obce (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve vcech patících do samostatné psobnosti obce ( 35 odst. 1). 84 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno a) schvalovat program rozvoje obce, b) schvalovat územní plán obce a regulaní plán[28] a vyhlašovat jejich závazné ásti obecn závaznou vyhláškou, c) schvalovat rozpoet obce a závrený úet obce, d) zizovat trvalé a doasné penžní fondy obce, e) zizovat a rušit píspvkové organizace a organizaní složky obce, schvalovat jejich zizovací listiny, f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, spoleenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o úasti v již založených právnických osobách,[29] g) delegovat zástupce obce, s výjimkou 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních spoleností, v nichž má obec majetkovou úast, h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgán obchodních spoleností, v nichž má obec majetkovou úast, a navrhovat jejich odvolání, i) vydávat obecn závazné vyhlášky obce,

19 j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, k) navrhovat zmny katastrálních území uvnit obce, schvalovat dohody o zmn hranic obce a o sluování obcí, l) stanovit poet len rady obce, m) volit z ad len zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další leny rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, n) urovat funkce, pro které budou lenové zastupitelstva obce uvolnni, o) zizovat a rušit výbory, volit jejich pedsedy a další leny a odvolávat je z funkce, p) volit starostu, místostarosty a další leny rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit poet len rady obce, jakož i poet dlouhodob uvolnných len tohoto zastupitelstva, zizovat a zrušovat výbory, volit jejich pedsedy a další leny a odvolávat je z funkce, r) stanovit výši odmn neuvolnným lenm zastupitelstva obce, s) zizovat a zrušovat obecní policii, t) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o form této spolupráce, u) rozhodovat o zízení a názvech ástí obce, o názvech ulic a dalších veejných prostranství, v) udlovat a odnímat estné obanství obce a ceny obce, x) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad lenm zastupitelstva obce, y) rozhodovat o penžitých plnních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou leny zastupitelstva obce, za výkon funkce len výbor. 84 (3) Není-li zízena rada obce, vydává naízení obce zastupitelstvo obce. 84 (4) Zastupitelstvo obce si mže vyhradit další pravomoc v samostatné psobnosti obce mimo pravomoce vyhrazené rad obce podle 102 odst (5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu pedložena k rozhodnutí podle 105 odst Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o tchto majetkoprávních úkonech: a) nabytí a pevod nemovitých vcí vetn vydání nemovitostí podle zvláštních zákon, pevod byt a nebytových prostor z majetku obce, b) poskytování vcných dar v hodnot nad K a penžitých dar ve výši nad K fyzické nebo právnické osob v jednom kalendáním roce, c) poskytování dotací nad K v jednotlivých pípadech obanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám psobícím v oblasti mládeže, tlovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdlávání a vdy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostedí, d) uzavení smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec úastníkem, e) penžité i nepenžité vklady do právnických osob, f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než K, g) zastavení movitých vcí nebo práv v hodnot vyšší než K, h) dohody o splátkách s lhtou splatnosti delší než 18 msíc,

20 i) postoupení pohledávky vyšší než K, j) uzavení smlouvy o pijetí a poskytnutí úvru nebo pjky, o poskytnutí dotace, o pevzetí dluhu, o pevzetí ruitelského závazku, o pistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, k) zastavení nemovitých vcí, l) vydání komunálních dluhopis. 86 zrušen 87 K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volb je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní pedpis jinak[31a]. 88 zrušen (1) Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 msíc tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí mže obec podat žalobu k soudu. 89 (2) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo s rozhodnutím pijatým v místním referendu konaném v záležitosti samostatné psobnosti obce, vyzve editel krajského úadu zastupitelstvo obce, aby do 2 msíc zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce neuiní, oznámí krajský úad neprodlen tuto skutenost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí mže obec podat žalobu k soudu. 89 (3) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, popípad uren správce obce podle 98, vykonává rada obce svou pravomoc podle 102 odst. 2 a 3. Není-li rada obce zvolena, vykonává starosta pravomoc podle 107 odst. 1. Není-li zvolen starosta, vykonává tuto pravomoc jiný len zastupitelstva obce, kterého tím zastupitelstvo obce poví. Poklesne-li poet len zastupitelstva obce o více než polovinu, popípad pod 5 a zastupitelstvo obce nemže být doplnno z náhradník, oznámí obecní úad neprodlen tuto skutenost krajskému úadu. V takovém pípad nemže zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle 84 a (1) Ustavující zasedání nov zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dn od vyhlášení výsledk voleb, popípad do 15 dn od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvdení o zvolení lenem zastupitelstva v obci.[31] ustavujícímu zasedání pedsedá zpravidla nejstarší len zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. ustavující zasedání zastupitelstva obce zvolí starostu, místostarostu a další leny rady obce. 91 (2) Jestliže nebude ustavující zasedání nov zvoleného zastupitelstva obce svoláno ve lht uvedené v odstavci 1, uiní tak editel krajského úadu (1) Zastupitelstvo obce se schází podle poteby, nejmén však jedenkrát za 3 msíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla ídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespo jedna tetina len zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozdji do 21 dn ode dne, kdy žádost byla doruena obecnímu úadu. 92 (2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, uiní tak místostarosta, popípad jiný len zastupitelstva obce. 92 (3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li pítomna nadpoloviní vtšina všech jeho len. Jestliže pi zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho prbhu není pítomna nadpoloviní vtšina všech len zastupitelstva obce, ukoní pedsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dn se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2. 93

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

ZÁKON č. 129/2000 Sb.,

ZÁKON č. 129/2000 Sb., ZÁKON č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění zákona č. 27/2001 Sb., zákona č. 20/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 21/2002 Sb., nálezu ÚS č. 404/2002 Sb. (úplné znění č. /200 Sb.),

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÍ ZŘÍZENÍ

128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÍ ZŘÍZENÍ 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 313/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 313/2002 Sb. Změna: 59/2003

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013,

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013, Vládní návrh ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zákon č. 128/2000 Sb.

Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon č. 128/2000 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č.

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Rada msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav se v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d)

Více

Zákon č. 128/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 128/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 128/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 313/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 313/2002 Sb. Změna: 59/2003

Více

Zákon č. 128/2000 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY

Zákon č. 128/2000 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY Zákon č. 128/2000 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., zákonem č.

Více

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele:

Název ve ejné zakázky: Identifika ní údaje zadavatele: Pov ená osoba zadavatele: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách v platném znní (dále jen zákon ). (Zadávací ízení mimo režim zákona. 137/2006 Sb. o veejných zakázkách, Zakázka je zadávána

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

128/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ČÁST PRVNÍ OBECNÍ ZŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ DÍL 1.

128/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ČÁST PRVNÍ OBECNÍ ZŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ DÍL 1. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 313/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 313/2002 Sb. Změna: 59/2003 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna:

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Zastoupení je vyloueno

Zastoupení je vyloueno 1 Zastoupení Právní úkony jsou v zásad zastupitelné Bu osoba není zpsobilá k právním úkonm NEBO Zpsobilá je, ale NECHCE nebo NEMŽE právní úkon uinit (nemoc, nepítomnost) Nkde zákon zastoupení k platnosti

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 422/2 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o obcích (obecní zřízení) (tisk 422) - 2 - Pozměňovací

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol

OMM OMM OMM OMM OMM R zné 1. Schválení programu jednání Stanovisko rady: souhlasí Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 2. Kontrola pln ní úkol Z á p i s. 15 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 9. 3. 2011 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí. MUDr. Ivana ierná Peterová p. Bohumil

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 196/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. dubna 2000 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 313/2002

Více

rozhodnutí o umístní stavby

rozhodnutí o umístní stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 233/2013 OÚPaS Ze dne : 31.12.2012.j.: METR 446/2013 GrPe

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

Obecn závazná vyhláška obce Zlatá Olešnice VYHLÁŠKA . 1/2005

Obecn závazná vyhláška obce Zlatá Olešnice VYHLÁŠKA . 1/2005 Obecn závazná vyhláška obce Zlatá Olešnice VYHLÁŠKA. 1/2005 Obec Zlatá Olešnice na základ usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2005 podle 29 odst.1.písm.o) bod 1.zákona.133/1985 Sb., o požární ochran,ve

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011 Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. Josef Dašek Program

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 06.03.2006 Usnesení. 197 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.02.2006. Usnesení. 198 Rada msta souhlasí s uzavením Dohody o spolupráci a zízení místa

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Adresa : Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II Telefon : ústedna - 384 351 111 fax 384 361 503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta Mstský úad ernošice odbor životního prostedí Oddlení vodního hospodáství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdlovníku oprávnná úední osoba: Renata Ciprysová telefon: 221

Více

Aktualizované znění. 309/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. listopadu 1999. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Aktualizované znění. 309/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. listopadu 1999. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv Aktualizované znění 309/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. listopadu 1999 o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv částka 101 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 13. prosince 1999 (účinnost 1. ledna 2000)

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch.

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch. Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 26.6.2008 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: Ing.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více