ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), tento Organizační řád Městského úřadu Kamenice nad Lipou. Čl. Vymezení obsahu organizačního řádu Organizačním řádem se stanoví struktura Městského úřadu Kamenice nad Lipou (dále jen "MěÚ"), zřizují odbory a oddělení MěÚ a vymezuje rozsah jejich pravomocí, a rovněž kterým se stanoví zásady fungování odborů a oddělení MěÚ, stejně jako řídící vztahy starosty města, místostarosty města, orgánů města a tajemníka MěÚ k těmto odborům a oddělením, jakož i vztahy mezi nimi navzájem a vztahy k příspěvkovým organizacím, které město zakládá nebo zřizuje. Tento organizační řád dále blíže vymezuje činnost starosty města a místostarosty města, kteří jsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, ve vztahu k MěÚ. Tento organizační řád stanoví rovněž počet tabulkových míst v jednotlivých odborech a odděleních MěÚ. Čl. 2 Postavení a působnost. Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon o obcích, ve výkonu státní správy v přenesené působnosti též zvláštní zákony. 2. MěÚ plní úkoly v oblasti samostatné působnosti i přenesené působnosti (zákon č. 34/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 3. MěÚ vykonává státní správu podle 2 vyhlášky MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, i na území jiných obcí a územních celků. Tento správní obvod tvoří města a obce: Bohdalín, Bořetín, Černovice, Hojovice, Kamenice nad Lipou, Křeč, Lidmaň, Lhota- Vlasenice, Mnich, Rodinov, Těmice a Včelnička. 4. Organizační složky města Kamenice nad Lipou (OS): Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kamenice nad Lipou (JPO III) 5. Příspěvkové organizace města Kamenice nad Lipou (PO): Základní škola Kamenice nad Lipou, Vackova 25, okres Pelhřimov Mateřská škola se speciálními třídami Kamenice nad Lipou, Na Besídce 632, okres Pelhřimov Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 27, okres Pelhřimov Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou 6. MěÚ v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města (dále jen " ZMě") nebo rada města (dále jen "RMě") a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti po stránce organizační, technické i odborné ( 35 a násl. zákona), zejména: Stránka z 4

2 a) připravuje podklady pro jednání ZMě a RMě a plní úkoly uložené usneseními z jednání těchto orgánů, b) pomáhá a usměrňuje po odborné stránce činnost příspěvkových organizací a zařízení zřizovaných městem, pokud zvláštní zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu obce nestanoví jinak. 7. Pověřený MěÚ vykonává přenesenou působnost podle 6 a násl. zákona, usnesení vlády a směrnic ústředních správních úřadů či návrhů opatření, popřípadě rozhodnutí krajského úřadu. 8. MěÚ rovněž zajišťuje plnění povinností podle zákona č. 06/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že město nebo jeho orgány mají postavení povinného subjektu ve smyslu tohoto zákona. Čl. 3 Organizační struktura a počet zaměstnanců. Městský úřad tvoří starosta města, místostarosta města, tajemník MěÚ a zaměstnanci města zařazení do MěÚ. V čele MěÚ stojí starosta města. Vedoucím úřadu je tajemník MěÚ, jenž je za plnění úkolů v samostatné a přenesené působnosti odpovědný starostovi města. 2. Počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu byl stanoven rozhodnutím RMě č. 35/203 ze dne ; do tohoto počtu jsou zahrnuti uvolnění zastupitelé města a dále zaměstnanci města zařazení do MěÚ. Zkrácené pracovní úvazky jednotlivých pracovníků se sčítají. 3. Rada města zřizuje v rámci MěÚ, pro jednotlivé úseky činností, odbory a oddělení, které plní úkoly: a) v samostatné působnosti, kterými je pověřuje ZMě, RMě a starosta b) v přenesené působnosti, které vyplývají z příslušných právních předpisů 4. Zřizované odbory a oddělení stanoví příloha č. a příloha č. 2 tohoto organizačního řádu. Příloha č.. obsahuje schematické znázornění útvarů MěÚ a řídících vztahů vůči těmto odborům a oddělením tak, jak vyplývá z předchozích článků. Příloha č. 2 stanoví strukturu řízení (příplatek za vedení) v seznamu odborů a oddělení, jejich písemnou zkratku, počet tabulkových pracovních míst s uvedením zařazení do platových tříd v rámci jednotlivých odborů a oddělení a jejich předmět činnosti. 5. Rada města stanovila počet zaměstnanců takto: Uvolnění zastupitelé: starosta města a místostarosta města: celkem 2 Městský úřad: - odbor ZMÚ celkem 8,5 úvazku, - ostatní odbory a oddělení vnitřní správy celkem 5,5 úvazku. Na základě dohody s ÚP ČR, krajskou pobočkou v Jihlavě, pracovištěm v Pelhřimově, může město vytvořit pracovní místa na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. Příspěvkové organizace: Správa kulturních zařízení města (dále jen SKZM ) - 0,0 úvazku, Mateřská škola se speciálními. třídami Kamenice nad Lipou, Na Besídce 632, okres Pelhřimov -,0 úvazek Základní škola Kamenice nad Lipou, Vackova 25, okres Pelhřimov 0,5 úvazku Stránka 2 z 4

3 Čl. 4 Systemizace pracovních míst v úřadu Zařazení pracovních míst k výkonu správních činností na základě ustanovení odst. 3 a 2 odst. 3 zákona č. 32/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Odbor/oddělení Prac. zařazení Druh práce - správní činnosti Zařazení Tajemník vedoucí úřadu úkoly v samost. i přenes. působnosti úředník VŽP vedoucí odboru vedoucí úředník- spr. ř. dle staveb. z., územní plánování úředník odborný ref. územní plánování, spr. ř. dle staveb. zákona úředník odborný ref. podklady pro invest. čin. města, spr. ř.dle SZ úředník odborný ref. ochrana zem. půdního fondu, pozemky úředník odborný ref. ochrana přírody a krajiny, odpad. hosp., psi úředník admin. prac. korespondence, administrativa, hroby zaměstnanec Finanční vedoucí odboru vedoucí úředník - rozpočet města, správa úředník finančních prostředků mzdová účetní výpočet platů, náhrad, dávek, srážek atd., zaměstnanec účetní vedení účetnictví, výdej. pokladna, fakturace zaměstnanec ZMÚ vedoucí odboru řídí výkon pomoc. a servis. prací zaměstnanec Inf. tech. informatik správce PC sítě, krizové řízení, VHP, úředník údržba web. stránek, Soc.-zdr. soc. pracovnice sociální práce, poradenství úředník + pokladna pokladní příjmová pokladna, Matrika, EO odborný ref. správa matrik a státního občanství, Cz. P. úředník odborný ref. vedení evid. obyv., byty, Cz. P., přest. ř. úředník právník přestupková řízení úředník Podatelna admin. prac. podatelna, zápisy RMě, ZMě, evidence zaměstnanec stížností a žádostí o informace, kanc. potř. a úklid. prostř., vedení elektron. spis. služby Čl. 5 Zásady vnitřního styku. Odbory a oddělení MěÚ a ostatní zaměstnanci jsou povinni v rozsahu své působnosti vzájemně si poskytovat informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro činnost ostatních odborů, včetně orgánů města a zastupitelů, a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů, spadajících do jejich kompetence. 2. V případě, kdy se na vyřízení rozhodnutí podílí více odborů nebo oddělení MěÚ, bude věc vyřízena tím odborem nebo oddělením, který ve věci rozhoduje. V případě nutné koordinace činností nebo stanovisek jednotlivých odborů a oddělení je koordinátorem tajemník MěÚ, případně starosta města. Agendy - psi a hroby - spadají pod odbor ZMÚ. Příjmová pokladna a veškerá fakturace spadá pod odbor finanční. Stránka 3 z 4

4 3. Spory vzniklé mezi jednotlivými odbory a odděleními MěÚ při zabezpečování pracovních úkolů řeší tajemník MěÚ, případně starosta města. 4. Problematika oprávněných úředních osob, ve vztahu k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, je řešena vnitřním předpisem č. / Všichni zaměstnanci odborů a oddělení vnitřní správy MěÚ jsou povinni používat software pro elektronickou spisovou službu a archivnictví. Čl. 6 Zastupování zaměstnanců. Vedoucí odborů se souhlasem tajemníka určí pro případ své nepřítomnosti svého zástupce a vymezí rozsah zastupovaných činností. Určení zastupování zaměstnanců jednotlivých odborů je v kompetenci vedoucích odborů. 2. Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon předávané funkce. 3. Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce. Čl. 7 Předání funkce. Při změně pracovního zařazení nebo dlouhodobějším zastupování se o předání funkce provede písemný zápis. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace. 2. Za řádné předání funkce odpovídá vedoucí odboru, za předání funkce vedoucího odboru odpovídá tajemník MěÚ. Čl. 8 Bližší úprava pracovněprávních vztahů a úřední činnosti Tajemník MěÚ vydává v souladu s příslušnými právními předpisy směrnice a jiné vnitřní předpisy, jimiž blíže upraví práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů uzavíraných v rámci MěÚ (zejména pak pracovní řád, vnitřní předpis), pravidla úřední činnosti (zejména spisový a skartační řád) a další záležitosti vyplývající z činnosti úřadu. Čl. 9 Ochrana osobních údajů V souladu se zákonem č. 0/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, město Kamenice nad Lipou, jako správce osobních údajů, pověřuje své zaměstnance, tj. tajemníka MěÚ a mzdovou účetní, zpracováváním osobních údajů. Tito zaměstnanci mohou nakládat s osobními údaji v rámci zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejíchž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení osobních údajů. Stránka 4 z 4

5 Čl. 0 Stížnosti a podněty občanů města a jiných osob Evidence stížností, podnětů a petic adresovaných městu či MěÚ včetně vedení přehledu jejich vyřízení zabezpečuje pracovník podatelny, a to ve spolupráci s příslušným odborem a oddělením, jejichž činnosti se daná stížnost, podnět či petice dotýká. Vyřizování stížností se řídí Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností A/B. Čl. Určení platového tarifu zaměstnanců zařazených do. 5. platové třídy, zaměstnanců v rámci společensky účelných pracovních míst a veřejně prospěšných prací. Zaměstnanci odboru ZMÚ, jejichž pracovní náplní je údržba veřejného osvětlení, jsou zařazeni do 3. platové třídy a 9. platového stupně. 2. Zaměstnanci na společensky účelných pracovních místech jsou zařazeni do 4. platové třídy a. platového stupně. 3. Zaměstnanci na veřejně prospěšných pracích jsou zařazeni do. platové třídy a 4. platového stupně. 4. Všichni ostatní zaměstnanci městského úřadu, kteří vykonávají druh práce patřící do. až 5. platové třídy, jsou zařazeni do 2. platového stupně. Organizace a řízení Čl. 2 Rozdělení kompetencí (vztah vedení a spolupráce k jednotlivým odborům a oddělením MěÚ Kamenice nad Lipou) Starosta města Starosta je v čele městského úřadu a v souladu s ustanovením 03 zákona č.28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odpovídá za činnost městského úřadu. Plní úkoly stanovené radou a zastupitelstvem města. Kompetence v záležitostech stanovených v organizačním řádu Městského úřadu Kamenice nad Lipou pro odbor oddělení: finanční (rozpočet města, úvěry), výstavby a životního prostředí (majetkové záležitosti, pozemky, voda a kanalizace, ČOV, územní plán a výstavba), zařízení městského úřadu (příspěvky, údržba a opravy sportovišť). Funkční přiřazení činností: orgány města (zastupitelstvo města, rada města), poskytuje informace (sdělovací prostředky, veřejnost), zastupuje město (Sdružení obcí Vysočina, Via rustica), požární ochrana (hasičský záchranný sbor, civilní ochrana, povodňová komise, prevence), podnikatelská oblast (spolupráce s místními firmami, oficiální návštěvy), dotace (čerpání fondů z EU a dotací příslušných ministerstev), investiční činnost města (příprava), povodňová komise (předseda komise), přestupková komise, družební činnost (Polsko, Rakousko). Kompetence v záležitostech ve vztahu města ke společnosti: Vodak s.r.o. Humpolec Stránka 5 z 4

6 Místostarosta města Místostarosta, v souladu s ustanovením 04 zákona č.28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci. Plní úkoly stanovené radou a zastupitelstvem města. Kompetence v záležitostech stanovených v organizačním řádu Městského úřadu Kamenice nad Lipou pro odbor oddělení: finanční (inventarizace majetku a správy majetku města), výstavby a životního prostředí (dopravy a silničního hospodářství, dopravní obslužnost, zeleň, kácení dřevin, náhradní výsadba, ovzduší, černé skládky, uzavírky, překopy, energetika, životní prostředí, hřbitov), zařízení městského úřadu (užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti, ochrana majetku, přestupky, čistota a úklid města, veřejné WC, parkování, vraky, zeleň), sociálně zdravotní (spolupráce s pečovatelskou službou, klub důchodců, zdravotnictví, sociální služby). Funkční přiřazení činností: orgány města (zastupitelstvo města, výbory zastupitelstva města, rada města, komise rady města), školství (základní škola, mateřská škola, základní umělecká škola), kultura (správa kulturních zařízení města), správa bytů a nebytové prostory (bytový fond, nebytové prostory) protidrogová prevence, příjem TV signálu, zastupuje město (Sdružení vlastníků obecních lesů), spolková činnost (koordinace, příspěvky), místní záležitosti veřejného pořádku a bezpečnosti (pořádková komise, spolupráce s Policií ČR, bezpečnost ve městě), požární ochrana (Sbor dobrovolných hasičů), cestovní ruch (cestovní ruch, propagační předměty města), záležitosti místních částí, kronika města, dětská hřiště (u základní školy, u mateřské školy, dětské dopravní hřiště, koordinuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury. Kompetence v záležitostech ve vztahu města ke společnosti: Bytep s.r.o. Kamenice nad Lipou Čl. 3 Tajemník. Tajemník, jako vedoucí úřadu, je zaměstnancem města. Jeho funkce je zřízena v souladu s 09 zákona o obcích. Je nadřízený všem úředníkům a zaměstnancům města. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 2. Tajemník MěÚ odpovídá za chod úřadu po stránce personální, odborné, organizační i technické a plní úkoly uložené mu zákonem o obcích a jinými právními předpisy. 3. Za plnění úkolů městského úřadu v oblasti samostatné působnosti i přenesené působnosti je odpovědný starostovi. 4. Odpovídá za plnění úkolů uložených zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. Řídí a koordinuje činnost odborů a oddělení MěÚ. Je oprávněn ukládat úkoly všem zaměstnancům zařazených do MěÚ, přičemž tak činí zpravidla prostřednictvím vedoucích Stránka 6 z 4

7 odborů. Zajišťuje výkon přenesené působnosti města s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města. 5. Vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města. 6. Rozhoduje o stížnostech na nesprávný postup MěÚ jakožto správního orgánu, resp. o stížnostech na nevhodné chování úředních osob. 7. Stanoví podle zvláštních předpisů platy všem úředníkům a zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 8. Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a rady města s hlasem poradním. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. Čl. 4 Postavení vedoucích odborů Vedoucí odboru je z výkonu své funkce odpovědný radě města a tajemníkovi MěÚ, který navrhuje radě města jmenování a odvolání vedoucího odboru v souladu s příslušnými právními předpisy. Vedoucí odboru při výkonu své funkce zejména: a) řídí, koordinuje a odpovídá za práci jím vedeného odboru, kontroluje plnění úkolů ze strany podřízených zaměstnanců, b) odpovídá za kvalitu, věcnou a formální správnost a včasnost materiálů předkládaných radě města a zastupitelstvu města, c) informuje podřízené zaměstnance o skutečnost nezbytných pro výkon jejich pracovní (úřední) činnosti, d) pečuje o odborný růst zaměstnanců, zejména koordinuje povinné průběžné vzdělávání úředníků a dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, e) v souladu s příslušnými vnitřními předpisy zaměstnavatele navrhuje tajemníkovi MěÚ pracovní náplň a platové ohodnocení zaměstnanců včetně návrhů na udělení odměny zaměstnanci, f) odpovídá za vedení úplné a přehledné právní a jiné dokumentace potřebné pro práci odboru (předpisy, směrnice, usnesení), g) nařizuje a povoluje čerpání řádné dovolené, dává souhlas k nepřítomnosti pracovníků na pracovišti pracovní cesty, školení, návštěva lékaře, čerpání náhradního volna apod., nařizuje nebo povoluje přesčasovou práci, odpovídá za kontrolu dodržování pracovní doby pracovníků odboru vedení evidence pracovní doby, h) plní další úkoly vyplývající mu z právních předpisů, vnitřních předpisů MěÚ anebo uložené mu tajemníkem MěÚ, ch) v rozsahu své působnosti odborně usměrňuje příspěvkové organizace města, i) zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými finančními prostředky, j) v rámci působnosti odboru podepisuje správní rozhodnutí. Stránka 7 z 4

8 Čl. 5 Zaměstnanci zařazení v MěÚ Každý zaměstnanec odpovídá za kvalitu, věcnou a formální správnost a včasnost jím zpracovaných podkladů, vyjádření, rozhodnutí a jiných činností. Každý zaměstnanec je zejména povinen: a) při řešení záležitostí občanů zachovávat pravidla slušnosti při úředním styku a napomáhat vyřešení oprávněných zájmů žadatele, b) plnit příkazy nadřízených zaměstnanců a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci, c) účinně pomáhat orgánům města a členům těchto orgánů při plnění jejich úkolů, d) dodržovat další povinnosti vyplývající pro něj z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, stejně jako povinností vyplývajících z vnitřních předpisů města (pracovní řád, spisový a skartační řád, směrnice o zadávání veřejných zakázek a další vnitřní předpisy vydávané radou města nebo tajemníkem MěÚ). Práva a povinnosti a odpovědnost vedoucích úředníků, úředníků a zaměstnanců města vycházejí ze 6 zákona č. 32/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů a 06 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Čl. 6 Odbory a oddělení městského úřadu Odbory a oddělení městského úřadu plní úkoly v rozsahu vymezeném v zákonu a tímto organizačním řádem. Pracovní náplně odborů a oddělení jsou uvedeny v příloze č. 2. Čl. 7 Závěrečné ustanovení. Organizační řád Městského úřadu v Kamenici nad Lipou schválila rada města dne 7. dubna 203, usnesením č. 35/ Tento organizační řád je k dispozici všem zaměstnancům městského úřadu a kontrolním orgánům u tajemníka MěÚ, na podatelně úřadu a dále na všech odborech a odděleních MěÚ. 3. Současně se ruší organizační řad ze dne 28. ledna Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem. května 203. V Kamenici nad Lipou 7. dubna Ing. Ivan Pfaur starosta města Stránka 8 z 4

9 Příloha č. k Organizačnímu řádu MěÚ Organizační struktura MěÚ Kamenice nad Lipou Výbory 2 Zastupitelstvo města 5 PO SKZM kultura 0 Komise 5 Rada města 5 PO ZUŠ PO MtŠ pradlena Místostarosta města Starosta města PO ZŠ podatelna 0,5 Tajemník MěÚ Oddělení podatelna Oddělení matrika, EO, byty Oddělení sociálnězdravotní, pokladna Odbor výstavby a životního prostředí Oddělení inform. technolog Odbor finanční Odbor zařízení MěÚ podatelna, sekretářka stížnosti, zápisy kancelář. potřeby matrika, EO, byty, spisovna, přestupky Cz. P. 2 soc. práce, příjmová pokladna, životní prostředí agenda psi stavební úřad, agenda hroby, administr. 3 správa sítě krizové řízení, VHP, stánk. pr. rozpočet, účtárna fakturace, mzdy pokladna 3 místní hospod. přestupk. komise, právník 0,50 pozemky, majetek údržba města, komunikace, zeleň, les 7,5 Celkem:- uvolnění zastupitelé 2,0 -MěÚ 5,5 zaměstnanců -odbor ZMÚ 8,5 zaměstnanců -SKZM 0,0 zaměstnanců - MtŠ Na Besídce,0 zaměstnanec - ZŠ 0,5 zaměstnsnce investiční výstavba, majetek Stránka 9 z 4

10 Příloha č. 2 k Organizačnímu řádu MěÚ STRUKTURA ŘÍZENÍ (příplatek za vedení) Určení výše příplatku za vedení vychází z 24 zákoníku práce. Jde o nárokovou složku platu vedoucích zaměstnanců, která je diferencována podle stupně řízení a náročnosti řídící práce.. Tajemník (. plat. třída) řídí: - odbory MěÚ - finanční, výstavby a životního prostředí, zařízení městského úřadu - oddělení MěÚ - podatelna, matrika, evidence obyvatel, byty, sociálně zdravotní, informačních technologií - SKZM (přísp.org.) - MŠ Na Besídce (přísp.org.) - ZŠ (přísp. org.) Celkem: 8,5 zaměstnanců odboru zařízení MěÚ 5,5 zaměstnanců ostatních odborů a oddělení MěÚ 0,0 zaměstnanců SKZM,0 zaměstnance MŠ Na Besídce 0,5 zaměstnance ZŠ 2. Vedoucí finančního odboru (0. plat. třída) řídí: - 2 zaměstnance odboru - výdajová pokladna, účetnictví, fakturace (8. plat. tř.), - mzdová agenda, účetnictví, cest. příkazy (9. plat. tř.), - zaměstnance příjmové pokladny (8. plat. tř.) Celkem: 2 úředníci a 2 zaměstnanci 3. Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (0. plat. třída) řídí:- 4 úředníky a zaměstnance odboru - inv. výstavba, majetek (9. plat. tř.), pozemky, majetek (8. plat. tř.), státní správa, stavební řízení (9. plat. tř.), život. prostř. (8. plat. tř.), administrativa (6. plat. tř.), Celkem: 5 úředníků a zaměstnanec 4. Vedoucí odboru zařízení MěÚ (8. plat. třída) řídí: - 2 zaměstnance odboru VŽP (hroby, psi) - 7,5 zaměstnanců odboru (dělnické profese plat.tř.) řidič plošiny a zam. vozu (5. plat.tř.), řidič Avie a strojů (5. plat.tř.), řidič multi, údržba města (4. plat.tř), údržba města, řidič (4. plat.tř.), údržba města, řidič (4. plat.tř.), údržba města, řidič (4. plat.tř.), údržba města, řidič (4.plat.tř.), údržba města (2. plat.tř.), údržba městské zeleně (. plat.tř.), údržba města (.plat.tř.), údržba města (.plat.tř.), údržba města (.plat.tř.), údržba VO (3. plat.tř)-0,35 úvazku, údržba VO (3. plat.tř)-0,35 úvazku, správa a údržba sportovních zařízení, řidič (4. plat. tř.), uklízečka, domovnice sportovních zařízení (2. plat. tř.), 2,8 úvazku údržba města -VPP Celkem: 20,5 zaměstnanců Stránka 0 z 4

11 5. Oddělení informačních technologií - správa počítačové sítě, krizové řízení, informatik, VHP (9. plat. tř.) Celkem: úředník 6. Oddělení podatelny - administrativa, sekretářka (6. plat.tř.) Celkem: zaměstnanec 7. Oddělení matrika, evidence obyvatel, byty, přestupky - matrika, ev.obyvatel, Czech POINT, registry (8. plat.tř.) - byty, přestupky, ev. obyvatel, Czech POINT, registry (8. plat.tř.) - přestupky (9. plat.tř.) - 0,5 úvazku Celkem: 2,5 úředníka 8. Oddělení sociálně zdravotní a příjmová pokladna - péče o rodinu (8. plat.tř.) - péče o jednotlivce a staré občany, (8. plat.tř.) - příjmová pokladna Celkem: úředník 9. Vedoucí SKZM a městského muzea (0. plat. třída) řídí: - 9,0 zaměstnanců SKZM - kulturní dům vedoucí KD, účetní, adm.(9. plat.tř.), údržba (3. plat.tř.), uklizečka (2. plat.tř.), pokladní a info. středisko (5. plat. tř.) - městské muzeum dokumentátor v muzeu (7. plat.tř.), uklízečka (3. plat. tř.) - knihovna vedoucí knihovny (9. plat.tř), knihovnice odd. pro dospělé (8. plat.tř.) knihovnice odd. pro děti (8. plat.tř.), vedoucí městské knihovny řídí: zaměstnance knihovnici odd. pro dospělé a zaměstnance knihovnici odd. pro děti vedoucí kulturního domu řídí: pokladní, údržbáře a uklízečku Celkem: 0,0 zaměstnanců 0. Mateřská škola Na Besídce - uklizečka, pradlena (2. plat. tř.) Celkem: zaměstnanec. Základní škola Kamenice nad Lipou - administrativní pracovnice (5. plat. tř.) Celkem: zaměstnanec s 0,5 úvazkem Stránka z 4

12 Městský úřad v Kamenici nad Lipou Počet zaměstnanců: Uvolnění zastupitelé starosta, místostarosta: celkem 2 Městský úřad: - odbor zařízení MěÚ: celkem 8,5 úvazku, - ostatní odbory a oddělení MěÚ: celkem 5,5 úvazku, VPP u ÚP : na základě smlouvy s ÚP v Pelhřimově SÚPM u ÚP : na základě smlouvy s ÚP v Pelhřimově Příspěvková zařízení: SKZM: 0,0 úvazku, Mateřská škola Na Besídce:,0 úvazek Základní škola Kamenice nad Lipou: 0,5 úvazku MěÚ zabezpečuje výkon státní správy na odborech a odděleních: - matrika, evidence obyvatel - přestupky - sociálně - zdravotní - životní prostředí - ochrana zvířat a rostlin, rybářské lístky - výstavba stavební úřad, zemědělství, doprava a komunikace Oddělení podatelna - (PODT) sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka, došlá a odeslaná pošta (el. spisová služba, datová schránka), podatelna MěÚ, telefon. ústředna, evidence právních předpisů města, administrativní práce, evidence stížností, petic, informací, zápisy z jednání RMě a ZMě, kopírování, sklad a evidence úklidových prostředků a kancelářských potřeb, evid. poruch VO, obsazenost zasedací místnosti Oddělení matrika,evidence obyvatel, přestupky, byty - 2,50 (MATR, EO, PŘEST, BYT) matrika, ověřování opisů a podpisů (vidimace a legalizace), státní občanství, evidence obyvatel, ztráty a nálezy, komise pro občanské záležitosti, Czech POINT, registry přestupky, pronájem bytů a evidence žádostí podle pravidel, vedení spisovny MěÚ, ověřování opisů a podpisů (vidimace a legalizace), zastupování matrikářky, Czech POINT, registry Oddělení sociálně zdravotní, příjmová pokladna - (SOC) péče o rodinu a dítě, péče o staré občany a občany ohrožené sociálním vyloučením, opatrovnictví, návštěvy a šetření v terénu, poradenský servis příjmová pokladna, evidence poplatků za komunál. odpad, místní poplatky, tržnice stánkový prodej Stránka 2 z 4

13 Oddělení informačních technologií - (IT) správa počítačové sítě, krizové řízení, pouť - stánkový prodej, evidence výherních hracích přístrojů, povolování hudebních produkcí a tombol, hlášení na OSA, Odbor výstavby a životního prostředí - 6 (VŽP) stavební úřad, územní a stavební řízení, územní plánování, stavební dozor, památková péče, doprava, samospráva - investiční příprava staveb, majetek města- prodej, směna, pronájem, agenda hroby, životní prostředí, ochrana přírody a ovzduší, kácení stromů, vyhlašování památných stromů a péče o ně, ochrana zvířat a rostlin, zemědělství, odpadové hospodářství, agenda psi, rybářské lístky Odbor finanční - 3 (+ ) (FIN) rozpočet, účetnictví, čerpání, rozbory, vystavení a úhrada faktur, evidence smluv, mzdová agenda, evidence majetku, mzdová agenda pro příspěvkové organizace, příjmová a výdajová pokladna, Odbor zařízení MěÚ - 8,5 (ZMÚ) údržba veřejného prostranství, sklad a evidence pracovních a ochranných pomůcek, náhradní díly, provoz služeb. vozidel, veřejné osvětlení místních komunikací, městská zeleň, sběrný dvůr, správa lesů, provoz a údržba zámecké zahrady, hřbitova, technické zajišťování trhů a poutí, údržba a opravy místních komunikací Podepisování správních rozhodnutí a písemnosti v přenesené a samostatné působnosti náleží: oddělení matriky, EO oddělení přestupků oddělení soc. zdravotní odbor výstavby a životního prostředí odbor finanční odbor zařízení MěÚ oddělení informačních technologií - tajemník MěÚ - předseda přestupkové komise - tajemník MěÚ - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí - vedoucí finančního odboru - vedoucí odboru zařízení MěÚ - tajemník MěÚ Stránka 3 z 4

14 Příplatek pro zaměstnance náleží: - za vedení tajemník vedoucí odboru výstavby a životního prostředí vedoucí finančního odboru vedoucí odboru zařízení MěÚ vedoucí SKZM - příspěvková organizace zaměstnanec - vedoucí městské knihovny zaměstnanec - vedoucí kulturního domu - zvláštní: zaměstnanec soc. zdravotního oddělení MěÚ Přehled právních předpisů, směrnic a usnesení týkajících se činnosti orgánů obcí je aktualizován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a je k dispozici u tajemníka MěÚ. Stránka 4 z 4

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 03.2.208 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a m) a 09 odst. 2 zákona

Více

Městský úřad Kamenice nad Lipou

Městský úřad Kamenice nad Lipou Městský úřad Kamenice nad Lipou Nám. Čsl. armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zásady činnosti Čl. 1 Tento organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení pověřeného Městského úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Městys Stádlec IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Článek l Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Úřadu městyse Stádlec, je základní

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES Organizační uspořádání jednotky: Obec Hradec-Nová Ves Označení: Organizační řád obecního úřadu Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Kontroloval: Stejskal

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39 M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR Tajemník městského úřadu Organizační řád Městského úřadu v Příboře Platnost od 1. října 2012 1 / 39 Obsah: strana Čl. 1 Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Působnost úřadu

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE č. 5/2008 Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 pro řešení krizových situací Vydává Zpracoval Tajemník Magistrátu

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

Organizační řád obce Míchov

Organizační řád obce Míchov Obec Míchov, č. p. 50, 679 61 Letovice, IČ: 00840521, Tel.: 724 187 907; www.obecmichov.cz; email: podatelna@obecmichov.cz Organizační řád obce Míchov ČL.1 Všeobecná ustanovení a zásady činnosti Organizační

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice. Čl. 1 Zásady činnosti

Organizační řád Městského úřadu Milovice. Čl. 1 Zásady činnosti Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č.6/2008 Organizační řád Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5 ČL.6 ČL.7 ČL.8

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok 2006 4. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 2/2017

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 2/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 2/2017 Obec: Libějovice Sídlo: Libějovice 26, 387 72 Libějovice Směrnici zpracovala: Lenka Iralová Organizační řád Směrnice č. 2/2017 Obsah: 1. Článek Základní ustanovení

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Obsah I. ÚVOD 3 1. OBECNÉ PŦSOBNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VŠECH PRACOVIŠŤ 3 a) Agenda spisové sluţby 3 b) Agenda nakládání

Více

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zpracování osobních údajů všechny odbory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Přijímání, vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných ům města a vedení jejich evidence Příprava smluv

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov verze platná od 1.5.2015 Zodpovídá: tajemník

Podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov verze platná od 1.5.2015 Zodpovídá: tajemník Poř. č.:2.21 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov verze platná od 1.5.2015 Zodpovídá: tajemník Článek I. Úvodní ustanovení Tento podpisový a kompetenční

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více