C Souhrnná technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I - Město C Souhrnná technická zpráva Přerov, srpen 2010 Ing. Jan Beneš IČ: , tel.: , str. 1/12

2 obsah textové části: strana 1. Popis stavby...3 a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku...3 b) zhodnocení staveniště...3 c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení...3 d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního)...3 e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu...7 f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí Stanovení podmínek pro přípravu výstavby...7 a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku...7 b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením zp ůsobu jejich ochrany,...8 c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů...8 d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé...8 e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku...8 f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii...9 a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu...9 b) předpokládané kapacity provozu a výroby...9 c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů...9 d) návrh řešení dopravy v klidu...9 e) odhad potřeby materiálů, surovin...9 f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod...9 g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu...9 h) řešení ochrany ovzduší...9 i) řešení ochrany proti hluku...9 j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob Zásady zajištění požární ochrany stavby Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost ředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) povodně b) sesuvy půdy c) poddolování d) seizmicita e) radon f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby Civilní ochrana a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva b) řešení zásad prevence závažných havárií c) zóny havarijního plánování IČ: , tel.: , str. 2/12

3 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku Pozemek je v územním plánu města Přerova vyčleněn pro stavbu komunikace II. třídy. Jedná se o stavbu pozemní komunikace v kategorii S 7,5/50, která bude sloužit jako propojení silnice II/150 a II/434 na jihovýchodním okraji Přerova. Výběr, resp. určení trasy navrhované komunikace stanovil zadavatel poskytnutím již zpracované studie. Projektová dokumentace tuto studii plně respektuje. b) zhodnocení staveniště Navržená stavba se nachází na nezastavěné ploše v jihovýchodní části města Přerova, a to na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích (orná půda) a na stávajících polních komunikacích. Z hlediska realizace stavby to tedy není poloha náročná na zajištění provizorního provozu silničních vozidel a chodců při výstavbě. Území je mírně svažité, klesající směrem na sever (k Bečvě). c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Projektová dokumentace řeší pouze výstavbu vozovky a stezky pro chodce a cyklisty, nejsou kladeny žádné zvláštní nároky na výtvarné řešení stavby. Celkový vzhled stavby ovlivní zejména použité materiály (silniční obrubníky, chodníkové obrubníky a sadová svítidla) a kvalita prací při realizaci. Jedná se o dopravní stavbu a zvolené materiály tedy musí splňovat příslušné technické parametry (odolnost vůči dopravnímu zatížení, solím, mrazu atd.). Vedení trasy je dáno územním plánem, majetkoprávními vztahy a průběhy stávajících inženýrských sítí. d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního) Projektová dokumentace je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 101 Pozemní komunikace se stezkou pro chodce a cyklisty SO 401 Veřejné osvětlení SO 501 Přeložka plynovodu Jedná se o novostavbu pozemní komunikace a s ní souvisejících inženýrských sítí, případně jejich přeložek. SO 101 Pozemní komunikace se stezkou pro chodce a cyklisty Pozemní komunikace Pro navrhovaný úsek mezi areálem MEOPTA a silnicí II/150 je zvolena kategorie S 7,5/50 s těmito parametry: šířka jízdního pruhu a = 3,0 m, vodící proužek v = 0,25 m, nezpevněná krajnice e = 0,5 m. Odstup od pevné překážky je vždy min. 0,5 m. Napojení na silnici II/150 je provedeno stykovou křižovatkou tvaru T. Délka úseku mezi silnicí II/150 a již provozovanou I.etapou je 768,0 m. IČ: , tel.: , str. 3/12

4 V místě napojení na silnici II/150 je navrženo jednostranné rozšíření silnice II/150 pro vložení samostatného pruhu pro odbočení vlevo v délce 75 m (vyřazovací úsek 40 m, zpomalovací 20 m, čekací úsek 15 m) ve směru od Přerova. Celková délka včetně dopravního stínu činí 105 m (vše dle ČSN , je zohledněna nižší výjezdová rychlost ze zastavěného území) Protisměrný dopravní stín má délku 155 m, je zohledněna potencionálně vyšší rychlost ze směru od Bystřice pod Hostýnem. Komunikace v extravilánu bude odvodněna pomocí silničních příkopů. Příkopy budou plynule navazovat na odvodnění provozované části komunikace Spojka II/150 a II/434 Přerov I.etapa s následným napojením na silniční propustek (blíže viz B Průvodní zpráva). Poznámka: Komunikace je navržena na návrhovou rychlost v n =50 km/h (v budoucnu se předpokládá vedení zastavěným územím). V km 0, je navržen oblouk o poměrně malém poloměru R=110 m. Volba tohoto poloměru je dána blízkostí sloupu VN a majetkoprávními vztahy. V oblouku budou tedy osazeny zkrácené vodící tabule. Stezka pro chodce a cyklisty Součástí stavby je i vybudování nové stezky pro chodce a cyklisty podél navržené komunikace s odstupem, který je zajištěn příkopem a 1,0 m širokým zeleným pásem. Šířka stezky pro chodce a cyklisty je navržena 3,0 m. Stezku lemuje chodníkový obrubník. Příčný sklon je navržen min. 1,0% (max. 2,5%) směrem k příkopu. Po levé straně, ve směru staničení, je obrubník ve fázi 0,06 m, zajišťující ochranu před vtékáním dešťové vody z polí v místech, kde nelemuje cyklostezku liniové odvodnění (žlab, trativod), zároveň slouží jako vodící linie. Druhý obrubník je položen v úrovni ACO krytu stezky. Osazení chodníkových obrubníků nemusí být nutně podmínkou pro realizaci a může být v dalším stupni PD řešeno jiným způsobem. Závazná je šířka stezky. Po dohodě se zadavatelem byla zvolena společná stezka pro chodce a cyklisty s ohledem na úsporu finančních prostředků a předpokládanému nižšímu dopravnímu zatížení. Obrusná vrstva komunikace je navržená jako asfaltobetonová pro pojezd těžkých nákladních automobilů. Předběžný návrh konstrukce vozovky je následující: Asfaltobetonová vozovka - asfaltový beton ACO /70 50 mm ČSN spojovací postřik ČSN asfaltový beton ACL /70 50 mm ČSN spojovací postřik ČSN asfaltový beton ACP /70 70 mm ČSN spojovací postřik ČSN štěrkodrť ŠD mm ČSN štěrkodrť ŠD mm ČSN celkem 520 mm IČ: , tel.: , str. 4/12

5 - zlepšení zemní pláně (sanace) 400 mm V případě nevyhovující zemní pláně (což lze dle geologického průzkumu předpokládat v celém úseku) je nutné počítat se sanací podloží o mocnosti cca 40 cm (výměna nevhodného podloží, stabilizace). Konstrukce vozovek může být v dalším stupni PD upravena. Obrusná vrstva stezky pro chodce a cyklisty je navržena jako asfaltobetonová, v nejnutnějších případech vhodná pro pojezd osobními automobily. Předběžný návrh konstrukce vozovky je následující: Stezka pro chodce a cyklisty - asfaltový beton ACO mm ČSN spojovací postřik PS ČSN štěrkodrť ŠD mm ČSN štěrkodrť ŠD mm ČSN celkem 420 mm V případě nevyhovující zemní pláně (což opět lze předpokládat), je nutné počítat se sanací podloží o mocnosti cm (výměna nevhodného podloží, stabilizace). Konstrukce vozovek může být v dalším stupni PD upravena. Odvodnění Pozemní komunikace je odvodněna pomocí příčného a podélného spádu k odvodňovacím proužkům a následně do oboustranného příkopu. Příkopy jsou napojeny na stávající příkopy již provozovaného úseku Spojka II/150 a II/434 Přerov I.etapa. Pod sjezdy jsou navrženy propustky profilu DN 600 s vtokovými čely. Prostor křižovatky je pomocí příčného sklonu odvodněn do stávajícího příkopu, který je podél hlavní komunikace II/150 Přerov Želatovice. Tento příkop je mírně odsunut z důvodu přidání přídatných pruhů křižovatky. Stezka pro chodce a cyklisty je příčným a podélným spádem odvodněna k příkopu vedeného po levé straně komunikace ve směru staničení. Aby nedocházelo k vtékání povrchových vod na stezku pro chodce a cyklisty, je navržen po levé straně stezky odvodňovací pás (bet. žlab, trativod), který je napojen pomocí lapačů splavenin do levého příkopu pozemní komunikace. Od km 0, do km 0, je navržen betonový žlab ukončený lapačem splavenin (LS1). Tento lapač je pomocí trouby DN 400 zaústěn do příkopu komunikace. Od km 0, do km 0, je navržena vsakovací drenáž ukončena lapačem splavenin (LS2). Lapač LS2 je taktéž pomocí trouby DN 400 zaústěn do příkopu komunikace. Další část vsakovací drenáže je vyústěna v km 0, do příkopu komunikace v místě vtokové části propustku. Od km 0, do km 0, je navržen betonový žlab ukončený lapačem splavenin (LS3). Tento lapač je pomocí trouby DN 400 zaústěn do příkopu komunikace. IČ: , tel.: , str. 5/12

6 Rozhledové trojúhelníky Napojení propojení na silnici II/150 je provedeno pomocí křižovatky tvaru T. Hlavní silnice v místech křižovatky je jednostranně rozšířena pro vložení levého odbočení z centra Přerova. V opačném směru je navržen dopravní stín s možností změny na pruh pro levé odbočení v příp. vybudování jihovýchodní tangenty, tedy propojení silnic II/150 a I/55. Křižovatka se nachází v extravilánu a bude na ní snížena rychlost na 70 km/h. Rozhledový trojúhelník byl zakreslen dle ČSN Dle odstavce dané normy je určení přednosti v jízdě typu B dáno značkou Dej přednost v jízdě, skladba dopravního proudu na vedl. komunikaci patří do skupiny 3 a příčné uspořádání komunikace je třípruh. Dle těchto podkladů vychází hodnoty X b1 = X c1 = 100 m a Y b1 = Y c1 = 41 m (viz. výkres 005 Situace křižovatky ). Dopravní značení Svislé a vodorovné značení se provádí dle TP 65 a TP 133. Dopravní značení bude řešeno v dalším stupni PD (po dohodě s ing. Šenkem, Policie ČR). Budou použity tyto druhy značek: A19, B20a, C8a, C9a, C9b, E3a, E7b, IS3a, IS3cl, IS3cp, IS3dl, IS3dp, IS12a, IS12b, IP7, P1, P2 a P4. Směrové sloupky se provádí dle TP 58 a umísťují se ve vzdálenosti dané normou ČSN SO Veřejné osvětlení V rámci stavby pozemní komunikace se stezkou pro chodce a cyklisty bude zřízeno podél zahrádkářské kolonie veřejné osvětlení s instalací sadových ocelových, žárově zinkovaných stožárů s výbojkovými svítidly 70 W. Rozsah a umístění veřejného osvětlení bylo projednáno dne a schváleno zástupci investora (oproti zadávací studii zadavatel požadoval zmenšení rozsahu VO z ekonomických důvodů). Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvodu VO u brány do areálu GAMBRO. Osvětlení bude provozováno v automatickém provozu na základě poklesu intenzity osvětlení. Kabely budou vedeny v zemi v kabelové rýze v pískovém loži zakrytým výstražnou folií. Všechny přechody pod budoucími sjezdy budou vedeny v chráničkách dle ČSN. Nové osvětlení bude osvětlovat stezku u zahrádkářské kolonie. Základní technické údaje: Proudová soustava: 3 PEN 50Hz, 400/230V / TN-C 1 NPE 50Hz, 230V/ TN-S Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN samočinným odpojením od zdroje, Místo napojení: doplněna doplňujícím pospojováním. Na stávající rozvody VO. Stupeň dodávky el. energie: objekt je zařazen ve 3. stupni dle ČSN Uzemnění: ochranný nulovací vodič silnoproudu bude připojen na uzemňovací soustavu. Ochrana před účinky zkratových proudů: provedena jistícími prvky IČ: , tel.: , str. 6/12

7 Prostředí: venkovní Instalovaný výkon: P i = 0,700 kw Materiál: Pro kabelový rozvod bude použito kabelu AYKY 4x16 + FeZn d8. Dále bude použito osvětlovacího bezpaticového sadového stožáru SB6 (6 m) a svítidla (70W). Ve volném terénu bude kabel uložen v kabelové rýze cm v pískovém loži zakrytém výstražnou folií. Pod sjezdy a ve zpevněných plochách bude kabel uložen v hloubce 100 cm v chráničce. Křižovatky a souběhy s jednotlivými sítěmi budou provedeny v chráničce, případně bet. žlabu, přesahující místo křížení 1 m na každou stranu. Požadavky na vybavení: Objekt nemá specifické požadavky na vybavení. Uložení kabelu bude provedeno dle prostorové normy ČSN Výkaz výměr: zemní kabelové vedení osvětlovací stožáry m - 10 ks Poznámka: Napojovací místo a kapacita sítě byla projednána dne s panem Němčákem z Technických služeb. Kapacita sítě je dostačující. SO Přeložka plynovodu: Stávající trasa se v km 0, nachází pod navrhovanou komunikací. Až do konce trasy nachází pod navrženým příkopem a pozemní komunikací. Trasa bude přeložena do zeleného pásu v délce dle požadavků správce. Způsob a trasa přeložky byly osobně projednány s panem Rejčkem (RWE) dne a zakresleny do situace stavby. Celková délka přeložené trasy je 188 m. Podrobné technické řešení přeložky bude zpracováno v dalším stupni PD. e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s vyhláškou 104/97 Sb. (13/97 Sb.). Návrh respektuje ustanovení ČSN , ČSN a ČSN f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí Jedná se o novostavbu, nedochází ke změně stávající stavby. 2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku IČ: , tel.: , str. 7/12

8 Byl proveden geologický průzkum, jehož výsledky jsou uvedeny v samostatné příloze. b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany, Stavba svým jižním okrajem zasahuje do ochranného pásma II B zdrojů přírodní minerální vody zřídelní oblasti Horní Moštěnice. Vzhledem k tomu, že stavba probíhá územím s možností výskytu archeologických nálezů, je stavebník povinen postupovat v souladu s ustanovením 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů Vlivem stavby dojde ke kácení vzrostlé zeleně. Budou pokáceny 2 ks ovocných stromů. d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé Stavbou dojde k trvalému záboru ZPF. Zábor ZPF činí m 2. (detailněji viz příloha B.1). K záboru PUPFL nedojde. e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku Protože trasa vede přes stávající zemědělské plochy, bude zřejmě nutné provést úpravy melioračního systému (průběh ale není dle sdělení správce znám), a to buď podchycením, aby nedocházelo k podmáčením zemního tělesa komunikace, popř. jen zrušením větví, pokud je systém rovnoběžný s navrhovanou trasou. Pro přepojení by se využily stávající hlavníky, popř. nově navrhované řady kanalizace. V případě vedení nivelety nad terénem s dostatečnou rezervou by nemuselo dojít k přerušení melioračního systému. Stavbu je nutno zkoordinovat se stavbou Cyklostezka Želatovská (projekt Majer) a se stavbou Cyklostezka Želatovice (projekt Printes Atelier). V místě propojení staveb je navržena křižovatka se silnicí II/150. V křižovatce vzniknou přídatné pruhy pro odbočení. Proto je nutné stávající komunikaci jednostranně rozšířit. Stávající projekty staveb cyklostezek s tímto nepočítaly. Součástí naší stavby je tedy zákres původních tras a jejich navrhovaná IČ: , tel.: , str. 8/12

9 úprava. Pokud budou tyto cyklostezky budovány v předstihu, je vhodné je již vést v nové trase dle naší PD. Přístup na pozemek není omezen, příjezd na staveniště bude možný po stávajících komunikacích. Pokud nebude dohodnuto jinak, dodavatel stavby si zajistí energii dieselagregátem a vodu na přípravu betonové směsi bude mít k dispozici ve vlastní cisterně. Telekomunikační spojení bude zajištěno pomocí mobilních telefonů. Odvodnění stavby je zajištěno podélným sklonem a pomocí silničních příkopů napojených na stávající příkopy již provozovaného úseku Spojka II/150 a II/434 Přerov I.etapa. f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy Po dokončení výstavby bude poškozená zeleň (travnatá plocha) uvedena do původního stavu. Dojde tedy k dorovnání terénu a osetí travním semenem. V rámci stavby bude sejmuta ornice (dle reality), přesná mocnost je dána geologickým průzkumem uvedeným v samostatné příloze této PD. Sejmutá ornice, případně podorniční vrstva bude zpětně použita na zatravnění svahů a ploch dotčených stavbou. Část bude rozhrnuta přímo v souběžném pásu polí podél komunikace. Bilance zemních prací budou součásti dalšího stupně PD. 3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu b) předpokládané kapacity provozu a výroby c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů d) návrh řešení dopravy v klidu, e) odhad potřeby materiálů, surovin f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu, h) řešení ochrany ovzduší i) řešení ochrany proti hluku, j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob Nejedná se o stavbu výrobního charakteru. 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby: - řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, - řešení evakuace osob a zvířat, - navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek, - vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, - řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, - zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva IČ: , tel.: , str. 9/12

10 Navrhovaná komunikace včetně souvisejících stavebních objektů má charakter inženýrské stavby bez požárního rizika. Stavba respektuje stávající příjezdové komunikace a vjezdy k objektům v dané lokalitě. Nová komunikace splňuje podmínky na přístupovou komunikaci podle odst ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty. Její šířka, únosnost a parametry oblouků vyhovují pro přístup vozidel IZS. Tato komunikace může tedy v budoucnu sloužit jako přístupová komunikace k případným nově budovaným objektům v její blízkosti. Po dobu výstavby bude zachován bezpečný přístup hasící a záchranné techniky pro případ požáru či jiného ohrožení. 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Bezpečnost stavby při provozu bude dána souladem s právními předpisy a normami a vybudováním schváleného dopravního značení. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Bezbariérová úprava stavby je navržena tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. K jednotlivým tématům: Komunikace, chodníky Minimální šířka chodníku je vždy navržena alespoň 1,5 m. Podélný a příčný sklon (max. 2%) odpovídají vyhlášce. Signální a varovné pásy, vodící linie Chodníky budou doplněny varovnými pásy v místech vstupu do vozovky. Ty jsou provedeny ze standardní slepecké dlažby, která je kontrastní oproti barvě dlažby chodníků. Šířka varovných pásů je 0,4 m. Umělá vodící linie (vodící pás) bude proveden pouze v případě, že přístup nebude dostatečně zajištěn přirozenými vodícími liniemi. Přirozenými vodícími liniemi chodníku jsou chodníkové obrubníky ve fázi 0,06 m. Tato fáze je dodržena vždy tam, kde nebude bránit odtoku vody z chodníku. 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost ředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby Vliv hotové stavby na životní prostředí byl posuzován zjišťovacím řízením podle 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů s výsledkem, že záměr nebude posuzován podle citovaného zákona. IČ: , tel.: , str. 10/12

11 Ačkoliv se stavba nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod, svým provozem je neovlivní. Z hlediska imisních limitů v souvislosti s výhledovou funkcí dopravní spojky versus funkce v bližším časovém horizontu nejsme nyní schopni v rámci této PD blíže specifikovat konkrétní hodnoty. Lze ale konstatovat, že pokud dojde v budoucnu k odlehčení dopravy podél nemocnice (Dvořákova), přesune se adekvátní množství vozidel na budoucí spojku. Na jedné straně tedy dojde ke snížení imisí ve městě na úkor adekvátního zvýšení v jeho okrajové části (podél spojky). Výhledové intenzity tranzitní dopravy jsou dle mého názoru nyní těžko odvoditelné v souvislosti s dalšími výhledovými dopravními stavbami v kraji (dálnice od Kroměříže, obchvat Přerova). Opatření při výstavbě Při výstavbě je stavebník povinen udržovat komunikace v čistém stavu, snižovat prašnost při realizaci (bezprašné řezání obrubníků, kropení pláně apod.). Je povinen respektovat při průjezdu městem obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Přerova 2/2010 (účinnost od ), tedy zejména zajištění zaplachtování vozidel převážejících sypký materiál. Záměr se dotýká honebních pozemků v rámci společenství honitby Želatovice, kde se vyskytují některé druhy zvěře, např. zajíc polní. V této souvislosti je nutné respektovat 8 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, tj. počínat si tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek. Odpadové hospodářství Nakládání s odpady bude probíhat podle zákona 185/2001 Sb. Podle katalogu odpadů vyhlášky 380/2001 Sb. budou při stavbě vznikat tyto odpady: Zemina a kamení neuvedené pod číslem Jedná se o podkladní a podsypné vrstvy stávající vozovky. Tento materiál bude prioritně použit opět na stavbě. Jinak přebytek odvezen na skládku nebo místo, které určí investor Asfaltové směsi obsahující dehet Jedná se o horní AB vrstvy stávající vozovky. Vyfrézovaný materiál bude odvezen na řízenou skládku (nebezpečný odpad). Lze použít k opravě povrchu místních komunikací města (dle uvážení investora) Asfaltové směsi neuvedené pod číslem Materiál je možno recyklovat a použít zpětně na stavbě (popř. na jiné stavbě). Při stavebních pracích budou dále vznikat tyto odpady: směsné kovy, kabely, směsi nebo oddělené frakce betonu (bouraný most), cihel, tašek a keramických výrobků, směsný komunální odpad, dřevo a dřevěné obaly. Tyto IČ: , tel.: , str. 11/12

12 odpady budou uloženy podle druhu na řízené skládky, případně do sběrny surovin. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) povodně, b) sesuvy půdy, c) poddolování, d) seizmicita, e) radon f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby PD tuto problematiku neřeší. 9. Civilní ochrana a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva b) řešení zásad prevence závažných havárií, c) zóny havarijního plánování PD tuto problematiku neřeší. IČ: , tel.: , str. 12/12

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva

I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka A. Průvodní zpráva Obsah zprávy: Str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. 2 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ... 6 4. ČLENĚNÍ STAVBY.... 6 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY. 7 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ...

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Trasy značené logem příslušné trasy jsou ve smyslu TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích odst. (1), Části F 1.2.4 trasami s tematickým zaměřením (značené logem). Logo

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY ODBOR VÝSTAVBY CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69 Váš dopis zn: Ze dne: Spisová značka: VYST/14292/2014/Me Naše značka (Č.j.): MMOP 30262/2015 Vyřizuje: Meletzká Vladimíra Pracoviště:

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA VÝSTAVBA BD, ŘRD, RD A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.499/2006-příl.1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situace D. Doklady

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant D1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) D2. Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura Pro podporu využívání jízdního kola jako rovnocenného dopravního prostředku je zásadní budování vhodné infrastruktury pro cyklisty. Ze zkušenosti víme,

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

II/101 Úvaly, okružní křižovatka

II/101 Úvaly, okružní křižovatka Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí II/101 Úvaly, okružní křižovatka Oznamovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba průmyslového parku II. etapa

Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba průmyslového parku II. etapa *MUCHX00QDVHT* Dotčení uchazeči VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE VYŘIZUJE / LINKA V CHEBU DNE Bc. Jiří Kurucz/172 06.03.2014 Odpověď na dotazy uchazeče ze dne 03.03.2014 k veřejné zakázce Výstavba V souladu s ustanovením

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více