C Souhrnná technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I - Město C Souhrnná technická zpráva Přerov, srpen 2010 Ing. Jan Beneš IČ: , tel.: , str. 1/12

2 obsah textové části: strana 1. Popis stavby...3 a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku...3 b) zhodnocení staveniště...3 c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení...3 d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního)...3 e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu...7 f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí Stanovení podmínek pro přípravu výstavby...7 a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku...7 b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením zp ůsobu jejich ochrany,...8 c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů...8 d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé...8 e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku...8 f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii...9 a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu...9 b) předpokládané kapacity provozu a výroby...9 c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů...9 d) návrh řešení dopravy v klidu...9 e) odhad potřeby materiálů, surovin...9 f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod...9 g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu...9 h) řešení ochrany ovzduší...9 i) řešení ochrany proti hluku...9 j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob Zásady zajištění požární ochrany stavby Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost ředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) povodně b) sesuvy půdy c) poddolování d) seizmicita e) radon f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby Civilní ochrana a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva b) řešení zásad prevence závažných havárií c) zóny havarijního plánování IČ: , tel.: , str. 2/12

3 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku Pozemek je v územním plánu města Přerova vyčleněn pro stavbu komunikace II. třídy. Jedná se o stavbu pozemní komunikace v kategorii S 7,5/50, která bude sloužit jako propojení silnice II/150 a II/434 na jihovýchodním okraji Přerova. Výběr, resp. určení trasy navrhované komunikace stanovil zadavatel poskytnutím již zpracované studie. Projektová dokumentace tuto studii plně respektuje. b) zhodnocení staveniště Navržená stavba se nachází na nezastavěné ploše v jihovýchodní části města Přerova, a to na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích (orná půda) a na stávajících polních komunikacích. Z hlediska realizace stavby to tedy není poloha náročná na zajištění provizorního provozu silničních vozidel a chodců při výstavbě. Území je mírně svažité, klesající směrem na sever (k Bečvě). c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Projektová dokumentace řeší pouze výstavbu vozovky a stezky pro chodce a cyklisty, nejsou kladeny žádné zvláštní nároky na výtvarné řešení stavby. Celkový vzhled stavby ovlivní zejména použité materiály (silniční obrubníky, chodníkové obrubníky a sadová svítidla) a kvalita prací při realizaci. Jedná se o dopravní stavbu a zvolené materiály tedy musí splňovat příslušné technické parametry (odolnost vůči dopravnímu zatížení, solím, mrazu atd.). Vedení trasy je dáno územním plánem, majetkoprávními vztahy a průběhy stávajících inženýrských sítí. d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního) Projektová dokumentace je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 101 Pozemní komunikace se stezkou pro chodce a cyklisty SO 401 Veřejné osvětlení SO 501 Přeložka plynovodu Jedná se o novostavbu pozemní komunikace a s ní souvisejících inženýrských sítí, případně jejich přeložek. SO 101 Pozemní komunikace se stezkou pro chodce a cyklisty Pozemní komunikace Pro navrhovaný úsek mezi areálem MEOPTA a silnicí II/150 je zvolena kategorie S 7,5/50 s těmito parametry: šířka jízdního pruhu a = 3,0 m, vodící proužek v = 0,25 m, nezpevněná krajnice e = 0,5 m. Odstup od pevné překážky je vždy min. 0,5 m. Napojení na silnici II/150 je provedeno stykovou křižovatkou tvaru T. Délka úseku mezi silnicí II/150 a již provozovanou I.etapou je 768,0 m. IČ: , tel.: , str. 3/12

4 V místě napojení na silnici II/150 je navrženo jednostranné rozšíření silnice II/150 pro vložení samostatného pruhu pro odbočení vlevo v délce 75 m (vyřazovací úsek 40 m, zpomalovací 20 m, čekací úsek 15 m) ve směru od Přerova. Celková délka včetně dopravního stínu činí 105 m (vše dle ČSN , je zohledněna nižší výjezdová rychlost ze zastavěného území) Protisměrný dopravní stín má délku 155 m, je zohledněna potencionálně vyšší rychlost ze směru od Bystřice pod Hostýnem. Komunikace v extravilánu bude odvodněna pomocí silničních příkopů. Příkopy budou plynule navazovat na odvodnění provozované části komunikace Spojka II/150 a II/434 Přerov I.etapa s následným napojením na silniční propustek (blíže viz B Průvodní zpráva). Poznámka: Komunikace je navržena na návrhovou rychlost v n =50 km/h (v budoucnu se předpokládá vedení zastavěným územím). V km 0, je navržen oblouk o poměrně malém poloměru R=110 m. Volba tohoto poloměru je dána blízkostí sloupu VN a majetkoprávními vztahy. V oblouku budou tedy osazeny zkrácené vodící tabule. Stezka pro chodce a cyklisty Součástí stavby je i vybudování nové stezky pro chodce a cyklisty podél navržené komunikace s odstupem, který je zajištěn příkopem a 1,0 m širokým zeleným pásem. Šířka stezky pro chodce a cyklisty je navržena 3,0 m. Stezku lemuje chodníkový obrubník. Příčný sklon je navržen min. 1,0% (max. 2,5%) směrem k příkopu. Po levé straně, ve směru staničení, je obrubník ve fázi 0,06 m, zajišťující ochranu před vtékáním dešťové vody z polí v místech, kde nelemuje cyklostezku liniové odvodnění (žlab, trativod), zároveň slouží jako vodící linie. Druhý obrubník je položen v úrovni ACO krytu stezky. Osazení chodníkových obrubníků nemusí být nutně podmínkou pro realizaci a může být v dalším stupni PD řešeno jiným způsobem. Závazná je šířka stezky. Po dohodě se zadavatelem byla zvolena společná stezka pro chodce a cyklisty s ohledem na úsporu finančních prostředků a předpokládanému nižšímu dopravnímu zatížení. Obrusná vrstva komunikace je navržená jako asfaltobetonová pro pojezd těžkých nákladních automobilů. Předběžný návrh konstrukce vozovky je následující: Asfaltobetonová vozovka - asfaltový beton ACO /70 50 mm ČSN spojovací postřik ČSN asfaltový beton ACL /70 50 mm ČSN spojovací postřik ČSN asfaltový beton ACP /70 70 mm ČSN spojovací postřik ČSN štěrkodrť ŠD mm ČSN štěrkodrť ŠD mm ČSN celkem 520 mm IČ: , tel.: , str. 4/12

5 - zlepšení zemní pláně (sanace) 400 mm V případě nevyhovující zemní pláně (což lze dle geologického průzkumu předpokládat v celém úseku) je nutné počítat se sanací podloží o mocnosti cca 40 cm (výměna nevhodného podloží, stabilizace). Konstrukce vozovek může být v dalším stupni PD upravena. Obrusná vrstva stezky pro chodce a cyklisty je navržena jako asfaltobetonová, v nejnutnějších případech vhodná pro pojezd osobními automobily. Předběžný návrh konstrukce vozovky je následující: Stezka pro chodce a cyklisty - asfaltový beton ACO mm ČSN spojovací postřik PS ČSN štěrkodrť ŠD mm ČSN štěrkodrť ŠD mm ČSN celkem 420 mm V případě nevyhovující zemní pláně (což opět lze předpokládat), je nutné počítat se sanací podloží o mocnosti cm (výměna nevhodného podloží, stabilizace). Konstrukce vozovek může být v dalším stupni PD upravena. Odvodnění Pozemní komunikace je odvodněna pomocí příčného a podélného spádu k odvodňovacím proužkům a následně do oboustranného příkopu. Příkopy jsou napojeny na stávající příkopy již provozovaného úseku Spojka II/150 a II/434 Přerov I.etapa. Pod sjezdy jsou navrženy propustky profilu DN 600 s vtokovými čely. Prostor křižovatky je pomocí příčného sklonu odvodněn do stávajícího příkopu, který je podél hlavní komunikace II/150 Přerov Želatovice. Tento příkop je mírně odsunut z důvodu přidání přídatných pruhů křižovatky. Stezka pro chodce a cyklisty je příčným a podélným spádem odvodněna k příkopu vedeného po levé straně komunikace ve směru staničení. Aby nedocházelo k vtékání povrchových vod na stezku pro chodce a cyklisty, je navržen po levé straně stezky odvodňovací pás (bet. žlab, trativod), který je napojen pomocí lapačů splavenin do levého příkopu pozemní komunikace. Od km 0, do km 0, je navržen betonový žlab ukončený lapačem splavenin (LS1). Tento lapač je pomocí trouby DN 400 zaústěn do příkopu komunikace. Od km 0, do km 0, je navržena vsakovací drenáž ukončena lapačem splavenin (LS2). Lapač LS2 je taktéž pomocí trouby DN 400 zaústěn do příkopu komunikace. Další část vsakovací drenáže je vyústěna v km 0, do příkopu komunikace v místě vtokové části propustku. Od km 0, do km 0, je navržen betonový žlab ukončený lapačem splavenin (LS3). Tento lapač je pomocí trouby DN 400 zaústěn do příkopu komunikace. IČ: , tel.: , str. 5/12

6 Rozhledové trojúhelníky Napojení propojení na silnici II/150 je provedeno pomocí křižovatky tvaru T. Hlavní silnice v místech křižovatky je jednostranně rozšířena pro vložení levého odbočení z centra Přerova. V opačném směru je navržen dopravní stín s možností změny na pruh pro levé odbočení v příp. vybudování jihovýchodní tangenty, tedy propojení silnic II/150 a I/55. Křižovatka se nachází v extravilánu a bude na ní snížena rychlost na 70 km/h. Rozhledový trojúhelník byl zakreslen dle ČSN Dle odstavce dané normy je určení přednosti v jízdě typu B dáno značkou Dej přednost v jízdě, skladba dopravního proudu na vedl. komunikaci patří do skupiny 3 a příčné uspořádání komunikace je třípruh. Dle těchto podkladů vychází hodnoty X b1 = X c1 = 100 m a Y b1 = Y c1 = 41 m (viz. výkres 005 Situace křižovatky ). Dopravní značení Svislé a vodorovné značení se provádí dle TP 65 a TP 133. Dopravní značení bude řešeno v dalším stupni PD (po dohodě s ing. Šenkem, Policie ČR). Budou použity tyto druhy značek: A19, B20a, C8a, C9a, C9b, E3a, E7b, IS3a, IS3cl, IS3cp, IS3dl, IS3dp, IS12a, IS12b, IP7, P1, P2 a P4. Směrové sloupky se provádí dle TP 58 a umísťují se ve vzdálenosti dané normou ČSN SO Veřejné osvětlení V rámci stavby pozemní komunikace se stezkou pro chodce a cyklisty bude zřízeno podél zahrádkářské kolonie veřejné osvětlení s instalací sadových ocelových, žárově zinkovaných stožárů s výbojkovými svítidly 70 W. Rozsah a umístění veřejného osvětlení bylo projednáno dne a schváleno zástupci investora (oproti zadávací studii zadavatel požadoval zmenšení rozsahu VO z ekonomických důvodů). Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvodu VO u brány do areálu GAMBRO. Osvětlení bude provozováno v automatickém provozu na základě poklesu intenzity osvětlení. Kabely budou vedeny v zemi v kabelové rýze v pískovém loži zakrytým výstražnou folií. Všechny přechody pod budoucími sjezdy budou vedeny v chráničkách dle ČSN. Nové osvětlení bude osvětlovat stezku u zahrádkářské kolonie. Základní technické údaje: Proudová soustava: 3 PEN 50Hz, 400/230V / TN-C 1 NPE 50Hz, 230V/ TN-S Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN samočinným odpojením od zdroje, Místo napojení: doplněna doplňujícím pospojováním. Na stávající rozvody VO. Stupeň dodávky el. energie: objekt je zařazen ve 3. stupni dle ČSN Uzemnění: ochranný nulovací vodič silnoproudu bude připojen na uzemňovací soustavu. Ochrana před účinky zkratových proudů: provedena jistícími prvky IČ: , tel.: , str. 6/12

7 Prostředí: venkovní Instalovaný výkon: P i = 0,700 kw Materiál: Pro kabelový rozvod bude použito kabelu AYKY 4x16 + FeZn d8. Dále bude použito osvětlovacího bezpaticového sadového stožáru SB6 (6 m) a svítidla (70W). Ve volném terénu bude kabel uložen v kabelové rýze cm v pískovém loži zakrytém výstražnou folií. Pod sjezdy a ve zpevněných plochách bude kabel uložen v hloubce 100 cm v chráničce. Křižovatky a souběhy s jednotlivými sítěmi budou provedeny v chráničce, případně bet. žlabu, přesahující místo křížení 1 m na každou stranu. Požadavky na vybavení: Objekt nemá specifické požadavky na vybavení. Uložení kabelu bude provedeno dle prostorové normy ČSN Výkaz výměr: zemní kabelové vedení osvětlovací stožáry m - 10 ks Poznámka: Napojovací místo a kapacita sítě byla projednána dne s panem Němčákem z Technických služeb. Kapacita sítě je dostačující. SO Přeložka plynovodu: Stávající trasa se v km 0, nachází pod navrhovanou komunikací. Až do konce trasy nachází pod navrženým příkopem a pozemní komunikací. Trasa bude přeložena do zeleného pásu v délce dle požadavků správce. Způsob a trasa přeložky byly osobně projednány s panem Rejčkem (RWE) dne a zakresleny do situace stavby. Celková délka přeložené trasy je 188 m. Podrobné technické řešení přeložky bude zpracováno v dalším stupni PD. e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s vyhláškou 104/97 Sb. (13/97 Sb.). Návrh respektuje ustanovení ČSN , ČSN a ČSN f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí Jedná se o novostavbu, nedochází ke změně stávající stavby. 2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku IČ: , tel.: , str. 7/12

8 Byl proveden geologický průzkum, jehož výsledky jsou uvedeny v samostatné příloze. b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany, Stavba svým jižním okrajem zasahuje do ochranného pásma II B zdrojů přírodní minerální vody zřídelní oblasti Horní Moštěnice. Vzhledem k tomu, že stavba probíhá územím s možností výskytu archeologických nálezů, je stavebník povinen postupovat v souladu s ustanovením 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů Vlivem stavby dojde ke kácení vzrostlé zeleně. Budou pokáceny 2 ks ovocných stromů. d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé Stavbou dojde k trvalému záboru ZPF. Zábor ZPF činí m 2. (detailněji viz příloha B.1). K záboru PUPFL nedojde. e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku Protože trasa vede přes stávající zemědělské plochy, bude zřejmě nutné provést úpravy melioračního systému (průběh ale není dle sdělení správce znám), a to buď podchycením, aby nedocházelo k podmáčením zemního tělesa komunikace, popř. jen zrušením větví, pokud je systém rovnoběžný s navrhovanou trasou. Pro přepojení by se využily stávající hlavníky, popř. nově navrhované řady kanalizace. V případě vedení nivelety nad terénem s dostatečnou rezervou by nemuselo dojít k přerušení melioračního systému. Stavbu je nutno zkoordinovat se stavbou Cyklostezka Želatovská (projekt Majer) a se stavbou Cyklostezka Želatovice (projekt Printes Atelier). V místě propojení staveb je navržena křižovatka se silnicí II/150. V křižovatce vzniknou přídatné pruhy pro odbočení. Proto je nutné stávající komunikaci jednostranně rozšířit. Stávající projekty staveb cyklostezek s tímto nepočítaly. Součástí naší stavby je tedy zákres původních tras a jejich navrhovaná IČ: , tel.: , str. 8/12

9 úprava. Pokud budou tyto cyklostezky budovány v předstihu, je vhodné je již vést v nové trase dle naší PD. Přístup na pozemek není omezen, příjezd na staveniště bude možný po stávajících komunikacích. Pokud nebude dohodnuto jinak, dodavatel stavby si zajistí energii dieselagregátem a vodu na přípravu betonové směsi bude mít k dispozici ve vlastní cisterně. Telekomunikační spojení bude zajištěno pomocí mobilních telefonů. Odvodnění stavby je zajištěno podélným sklonem a pomocí silničních příkopů napojených na stávající příkopy již provozovaného úseku Spojka II/150 a II/434 Přerov I.etapa. f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy Po dokončení výstavby bude poškozená zeleň (travnatá plocha) uvedena do původního stavu. Dojde tedy k dorovnání terénu a osetí travním semenem. V rámci stavby bude sejmuta ornice (dle reality), přesná mocnost je dána geologickým průzkumem uvedeným v samostatné příloze této PD. Sejmutá ornice, případně podorniční vrstva bude zpětně použita na zatravnění svahů a ploch dotčených stavbou. Část bude rozhrnuta přímo v souběžném pásu polí podél komunikace. Bilance zemních prací budou součásti dalšího stupně PD. 3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu b) předpokládané kapacity provozu a výroby c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů d) návrh řešení dopravy v klidu, e) odhad potřeby materiálů, surovin f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu, h) řešení ochrany ovzduší i) řešení ochrany proti hluku, j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob Nejedná se o stavbu výrobního charakteru. 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby: - řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, - řešení evakuace osob a zvířat, - navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek, - vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, - řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, - zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva IČ: , tel.: , str. 9/12

10 Navrhovaná komunikace včetně souvisejících stavebních objektů má charakter inženýrské stavby bez požárního rizika. Stavba respektuje stávající příjezdové komunikace a vjezdy k objektům v dané lokalitě. Nová komunikace splňuje podmínky na přístupovou komunikaci podle odst ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty. Její šířka, únosnost a parametry oblouků vyhovují pro přístup vozidel IZS. Tato komunikace může tedy v budoucnu sloužit jako přístupová komunikace k případným nově budovaným objektům v její blízkosti. Po dobu výstavby bude zachován bezpečný přístup hasící a záchranné techniky pro případ požáru či jiného ohrožení. 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Bezpečnost stavby při provozu bude dána souladem s právními předpisy a normami a vybudováním schváleného dopravního značení. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Bezbariérová úprava stavby je navržena tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. K jednotlivým tématům: Komunikace, chodníky Minimální šířka chodníku je vždy navržena alespoň 1,5 m. Podélný a příčný sklon (max. 2%) odpovídají vyhlášce. Signální a varovné pásy, vodící linie Chodníky budou doplněny varovnými pásy v místech vstupu do vozovky. Ty jsou provedeny ze standardní slepecké dlažby, která je kontrastní oproti barvě dlažby chodníků. Šířka varovných pásů je 0,4 m. Umělá vodící linie (vodící pás) bude proveden pouze v případě, že přístup nebude dostatečně zajištěn přirozenými vodícími liniemi. Přirozenými vodícími liniemi chodníku jsou chodníkové obrubníky ve fázi 0,06 m. Tato fáze je dodržena vždy tam, kde nebude bránit odtoku vody z chodníku. 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prost ředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby Vliv hotové stavby na životní prostředí byl posuzován zjišťovacím řízením podle 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů s výsledkem, že záměr nebude posuzován podle citovaného zákona. IČ: , tel.: , str. 10/12

11 Ačkoliv se stavba nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod, svým provozem je neovlivní. Z hlediska imisních limitů v souvislosti s výhledovou funkcí dopravní spojky versus funkce v bližším časovém horizontu nejsme nyní schopni v rámci této PD blíže specifikovat konkrétní hodnoty. Lze ale konstatovat, že pokud dojde v budoucnu k odlehčení dopravy podél nemocnice (Dvořákova), přesune se adekvátní množství vozidel na budoucí spojku. Na jedné straně tedy dojde ke snížení imisí ve městě na úkor adekvátního zvýšení v jeho okrajové části (podél spojky). Výhledové intenzity tranzitní dopravy jsou dle mého názoru nyní těžko odvoditelné v souvislosti s dalšími výhledovými dopravními stavbami v kraji (dálnice od Kroměříže, obchvat Přerova). Opatření při výstavbě Při výstavbě je stavebník povinen udržovat komunikace v čistém stavu, snižovat prašnost při realizaci (bezprašné řezání obrubníků, kropení pláně apod.). Je povinen respektovat při průjezdu městem obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Přerova 2/2010 (účinnost od ), tedy zejména zajištění zaplachtování vozidel převážejících sypký materiál. Záměr se dotýká honebních pozemků v rámci společenství honitby Želatovice, kde se vyskytují některé druhy zvěře, např. zajíc polní. V této souvislosti je nutné respektovat 8 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, tj. počínat si tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek. Odpadové hospodářství Nakládání s odpady bude probíhat podle zákona 185/2001 Sb. Podle katalogu odpadů vyhlášky 380/2001 Sb. budou při stavbě vznikat tyto odpady: Zemina a kamení neuvedené pod číslem Jedná se o podkladní a podsypné vrstvy stávající vozovky. Tento materiál bude prioritně použit opět na stavbě. Jinak přebytek odvezen na skládku nebo místo, které určí investor Asfaltové směsi obsahující dehet Jedná se o horní AB vrstvy stávající vozovky. Vyfrézovaný materiál bude odvezen na řízenou skládku (nebezpečný odpad). Lze použít k opravě povrchu místních komunikací města (dle uvážení investora) Asfaltové směsi neuvedené pod číslem Materiál je možno recyklovat a použít zpětně na stavbě (popř. na jiné stavbě). Při stavebních pracích budou dále vznikat tyto odpady: směsné kovy, kabely, směsi nebo oddělené frakce betonu (bouraný most), cihel, tašek a keramických výrobků, směsný komunální odpad, dřevo a dřevěné obaly. Tyto IČ: , tel.: , str. 11/12

12 odpady budou uloženy podle druhu na řízené skládky, případně do sběrny surovin. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) povodně, b) sesuvy půdy, c) poddolování, d) seizmicita, e) radon f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby PD tuto problematiku neřeší. 9. Civilní ochrana a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva b) řešení zásad prevence závažných havárií, c) zóny havarijního plánování PD tuto problematiku neřeší. IČ: , tel.: , str. 12/12

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Parkoviště na stadionu, k.ú. Brušperk Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby B. Souhrnná technická zpráva Číslo zakázky : JG-02-15 / B Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

R E G U L A Č N Í P L Á N Y

R E G U L A Č N Í P L Á N Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y R E G U L A Č N Í P L Á N Y TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 3 Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A O S 5 (VŠE V K.Ú. TŘEBOŇ) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-056371/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 065030/2015 Zlín, dne 25.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

SEZNAM DOKUMENTACE :

SEZNAM DOKUMENTACE : II/210 ZÁPADNÍ OBCHVAT SOKOLOV SVATAVA SEZNAM DOKUMENTACE : TEXTOVÁ ČÁST: TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝKRESOVÁ ČÁST: VÝKR. Č.: NÁZEV MĚŘÍTKO FORMÁT 462.01 PŘEHLEDNÁ SITUACE - SO 462 1:10000 2A4 462.02 SITUACE -

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST POD NÁDRAŽÍM ÚZEMNÍ STUDIE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Invest@Property consulting s.r.o., Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 Datum: 05/2014 0/10 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A AUTORA PROJEKTU Název a umístění stavby : k.ú.chomutov I p.p.č. 1991/15, 1993, 2009/73, 4695/13, 4695/16, 4695/20, 4695/21, 4700/70, 4701/1, 4701/22,

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA červenec 2012 vypracoval: Ing.arch.Václav Drchal Plzeňský projektový architektonický atelier s.r.o. Barrandova 28, 326 00 Plzeň

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více