Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Autorka práce: Mgr. Věra Sochorová Brno 2010

2 Chtěla bych poděkovat Ing. Ludmile Brestičové za trpělivost a cenné rady při vedení mé závěrečné práce.

3 Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně s pouţitím citované literatury. V Havlíčkově Brodě dne 1. srpna 2010

4 Abstract Sochorová, V. The usage of office applications for making teaching preparations. Final thesis. Brno: MUAF in Brno, In text there re described possibilities usage office application at production educational material and with demonstrations these preparations. Keywords Final thesis, document, Word, Excel, PowerPoint, educational material. Abstrakt Sochorová, V. Vyuţití kancelářských aplikací pro tvorbu příprav. Závěrečná práce. Brno: MZLU v Brně, V textu jsou popsány moţnosti vyuţití kancelářských aplikací při tvorbě výukového materiálu i s ukázkami těchto příprav. Klíčová slova Závěrečná práce, dokument, Word, Excel, PowerPoint, výukový materiál.

5 Obsah 5 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Kancelářské aplikace využívané na školách Word Rozloţení stránky Vkládání objektů Vloţení stránky Vloţení tabulky Vloţení ilustrace Vloţení záhlaví a zápatí Vloţení textu Vloţení symbolu Excel Práce se sešitem a s listy Tvorba tabulky Tvorba grafu Zadávání vzorců a některých funkcí Zamykání listu PowerPoint Rychlá tvorba prezentace pomocí šablony Tvorba prezentace bez pouţití šablon Vkládání objektů Nastavení animace Nastavení prezentace Tisk prezentace Tvorba výukového materiálu Základní typografická pravidla při tvorbě výukového materiálu... 35

6 6 Obsah Práce s odstavcem Práce se znaky textu Práce s odstavcovým stylem Vzhled tabulky Vzhled obrázku Vzhled prezentace Tvorba výukových dokumentů Pracovní list VODA NA ZEMI Pracovní list OCEÁN a MOŘE ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA pracovní list 1, Písemné práce ČESKÁ REPUBLIKA Prezentace Závěr Závěrečné úpravy Vyuţití práce Připomínky a náměty Literatura 49 6 Přílohy 51 A Voda na Zemi pracovní list 53 B Oceán a moře pracovní list 59 C Zeměpisná olympiáda pracovní list 1 65 D Zeměpisná olympiáda pracovní list 2 69 E Písemná práce Litosféra 1 73 F Písemná práce Litosféra 2 77 G Písemná práce Západní Evropa 79 H Prezentace 81

7 Seznam obrázků 7 Seznam obrázků Obr. 1 Nastavení vzhledu stránky na kartě Rozloţení stránky Obr. 2 Nastavení okrajů stránky na kartě Rozloţení stránky Obr. 3 Nastavení orientace stránky na kartě Rozloţení stránky Obr. 4 Moţnosti pro vloţení jednotlivých objektů Obr. 5 Moţnosti pro vloţení stránky Obr. 6 Moţnosti pro vloţení tabulky Obr. 7 Nástroje tabulky styly a ohraničení Obr. 8 Nástroje tabulky rozloţení Obr. 9 Vloţení ilustrace Obr. 10 Formát obrázku Obr. 11 Velikost obrázku Obr. 12 Vloţení připravených tvarů Obr. 13 Úprava vloţených tvarů Obr. 14 Ukázka SmartArtu Obr. 15 Nabídka pro volbu typu grafu Obr. 16 Tvorba grafu Obr. 17 Tvorba vlastního záhlaví Obr. 18 Vloţení WordArtu Obr. 19 Ukázka pouţití textu Obr. 20 Volba Editoru rovnic Obr. 21 Výběr znaků rovnice Obr. 22 Sešit Excelu Obr. 23 Označení jednoho listu Obr. 24 Označení několika listů Obr. 25 Označení všech listů Obr. 26 Zarovnání číselné a textové hodnoty Obr. 27 Výběr formátu buněk Obr. 28 Změna šířky sloupce... 24

8 8 Seznam obrázků Obr. 29 Zarovnání a zalamování textu Obr. 30 Sloučení buněk Obr. 31 Výběr dat a typ grafu Obr. 32 Formát popisků dat u grafu Obr. 33 Ukázka formátování grafu Obr. 34 Vkládání vzorců a funkcí Obr. 35 Zápis vzorce a pouţití závorek Obr. 36 Výběr kategorie a funkce Obr. 37 Zadání vzorce Obr. 38 Přetaţení vzorce Obr. 39 Moţnosti vloţení objektů do prezentace Obr. 40 Uspořádání animací Obr. 41 Tvorba vlastní prezentace Obr. 42 Výběr snímků pro vlastní prezentaci Obr. 43 Okno pro tisk Obr. 44 Volba odstavců Obr. 45 Tok textu odstavce Obr. 46 Schéma odstavcových stylů Obr. 47 Tvorba nového odstavcového stylu Obr. 48 Formát odstavce... 43

9 Úvod a cíl práce 9 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod Stejně tak jako na většině základních škol, i na naší základní škole jsou na počítačích nainstalovány základní aplikace sady Microsoft Office. Na deseti počítačích v učebně informatiky je nainstalována sada Microsoft Office 2003, notebooky vyučujících a počítač ve sborovně mají nainstalovanou sadu Microsoft Office V současné době jsou počítače nezbytnou součástí nejen při přípravě na výuku, ale také hrají důleţitou roli při samotné výuce. Učitel by měl s touto technikou pracovat a maximálně vyuţít její pozitiva. Výuka se tím můţe stát nejen efektivnější, ale i pestřejší a zajímavější. Stejně tak jako na většině škol, i na naší škole jsou téměř všichni vyučující proškoleni pro základní práci s počítačem. Jelikoţ ale počítač málo vyuţívají, většinu základních úkonů jiţ pozapomněli. 1.2 Cíl práce Cílem této práce je nejen připomenutí, ale i shrnutí základních pravidel pro práci s kancelářskými aplikacemi. Zároveň také uvedení základních typografických pravidel při zpracování textu, moţnosti vyuţití nejběţnějších programů pro tvorbu výukových materiálů a ukázka jednotlivých výukových materiálů.

10 10 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 2 Kancelářské aplikace využívané na školách Výběr kancelářských balíků, které lze na školách uţívat je velký a záleţí na potřebách kaţdé školy, k jakému řešení přistoupí. Vybírat lze například ze softwaru společnosti Microsoft, která nabízí celou řadu kancelářských balíků Microsoft Office. Jednou z posledních verzí je i sada Microsoft Office 2007, která je na trhu hned v několika verzích. Jednotlivé verze se liší pouze aplikacemi, které jsou obsaţeny v konkrétním balíku. Kancelářské balíky od firmy Microsoft Office lze rozdělit podle aplikací, které obsahují, do několika verzí: Basic Word, Excel, Outlook. Home & Student Word, Excel, PowerPoint, One Note. Standard Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Small Business Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Accounting Express, Publisher. Professional Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Acounting Express, Publisher, Acces. Ultimate Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Acounting Express, Publisher, Acces, InfoPath, Groove. Professional Plus Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Acces, InfoPath, Communicator. Enterprise Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Acces, InfoPath, Groove, One Note, Communicator. A k čemu vlastně jednotlivé aplikace slouţí? Word textový procesor, zpracovává text, umoţňuje vkládat do dokumentu tabulky, grafy, obrázky, grafické útvary. Excel tabulkový kalkulátor. PowerPoint nástroj pro vytváření prezentací. Outlook program pro sdílení pošty a organizaci schůzek, obsahuje klienta elektronické pošty, vedení kontaktů, organizaci času, úkolů, poznámek a deník. Acces databázový program. Publisher aplikace pro vytváření webových stránek v HTML, nahradil FrontPage ze starších verzí. InfoPath aplikace pro vytváření formulářů, umoţňuje z nich získané informace shromaţďovat, sdílet, opakovaně pouţívat a spravovat. Groove software pro sdílení dokumentů na dálku, umoţňuje pracovním skupinám sdílet informace a spolupracovat na společných dokumentech. Communicator komunikační nástroj pro textovou i hlasovou komunikaci. One Note program pro vytváření textových nebo grafických poznámek.

11 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 11 Accounting Express aplikace pro finanční řízení podniků. Další z kancelářských balíků na našem trhu je Open Office.org. Jeho obrovskou výhodou je, ţe je volně šiřitelný, a tak komukoli dostupný zdarma. Tento software lze provozovat pod operačními systémy: Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Solaris a FreeBSD. Kancelářský balík Open Office.org se skládá ze čtyř hlavních částí: Writer textový procesor, Calc tabulkový procesor, Impress prezentační nástroj, Draw grafický nástroj. Dále při výběru kancelářského balíčku zřejmě hraje roli i typ licence. Obecně lze říci, ţe existuje několik základních typů licencí: Komerční licence koupí produktu si zároveň kupujeme licenci na jeden počítač. Multilicence vyuţijeme, pokud chceme daný software pouţívat na několika počítačích. Na jedno licenční číslo je povoleno více instalací (můţe být omezen počet instalací). Bez licence (freeware) tento software je volně šiřitelný a bezplatný. Na naší škole pracujeme s kancelářskými aplikacemi sady Microsoft Office 2003 a Jedná se o balíčky Microsoft Office Standard, které obsahují aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Svoji práci bych zaměřila na tvorbu výukového materiálu v některých aplikacích programu Microsoft Office 2007, jelikoţ ten má většina vyučujících naší školy nainstalován na svém notebooku či na společném počítači ve sborovně. Na začátku bych ale zmínila některé základní informace o Wordu, Excelu a PowerPointu, protoţe jsou to nejčastěji vyuţívané aplikace pro tvorbu výukového materiálu. 2.1 Word Aplikace Word slouţí ke tvorbě textových dokumentů. Nejde pouze o zpracování textu, ale lze do dokumentů vkládat obrázky, tabulky a grafy. Lze taky vyuţít Makra, která umoţňují automatizovat práci Rozložení stránky Důleţitou součástí práce ve Wordu je počáteční plánování vzhledu stránky, které nám usnadní a urychlí práci. Pozdější úprava vzhledu stránky je samozřejmě také moţná, spíše slouţí pro doladění. Vzhled stránky si lze nastavit na kartě Rozložení stránky. Zde se dají navolit okraje stránek, orientace stránek a velikost stránek, počet sloupců na stránku, konce stránek či oddílů. Dále je zde moţné také navolit pozadí

12 12 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách stránky, a to barvu, vodoznak či ohraničení stránek. Takto utvořenou stránku je dobré uloţit jako šablonu a kdykoli ji pouţít. Obr. 1 Nastavení vzhledu stránky na kartě Rozloţení stránky Okraje stránek lze navolit z karty Rozložení stránky tak, ţe si vyberete jednu z předvolených nabídek nebo si utvoříte vlastní okraje, k dispozici je na výběr také poslední pouţitý formát okrajů stránky. Při otevření nového dokumentu se automaticky nastaví normální rozloţení. Obr. 2 Nastavení okrajů stránky na kartě Rozloţení stránky Papír lze orientovat na výšku či na šířku. Při pozdější změně orientace je třeba počítat s rozhozením celého dokumentu, pokud nebude vhodně nadefinován. Takţe je dobré si toto rozmyslet před zahájením práce. Stránku orientujeme přes kartu Rozložení stránky. Obr. 3 Nastavení orientace stránky na kartě Rozloţení stránky

13 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 13 Dále je vhodné pro úsporu papíru pracovat se sloupci. Sloupce lze vyuţít při tvorbě testu. Tato ikona se nachází také na kartě Rozložení stránky a slouţí k rozdělení stránky na více sloupců Vkládání objektů Do dokumentů tvořených ve Wordu lze vkládat nepřeberné mnoţství objektů. Mezi tyto objekty patří např. stránky, tabulky, ilustrace, odkazy, záhlaví a zápatí, text a symboly. Obr. 4 Moţnosti pro vloţení jednotlivých objektů Vložení stránky Při vkládání stránek lze vloţit titulní stranu, která je předem nadefinována, stačí si pouze vybrat a doplnit své osobní údaje. Pokud zjistíme, ţe je potřeba do dokumentu vloţit prázdnou stránku, lze ji kliknutím na ikonu Prázdná stránka v kartě Vložení přidat. Potřebujeme-li ukončit stránku a pokračovat na novou stránku, poslouţí nám k tomu ikona Konec stránky na kartě Vložení. Obr. 5 Moţnosti pro vloţení stránky

14 14 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách Vložení tabulky Tvorba tabulky je moţná přímo ve Wordu. Pro vloţení tabulky lze pouţít ikonu na kartě Vložení. Tabulku utvoříme přidrţením levého tlačítka na myši a výběrem řádků a sloupců. Obr. 6 Moţnosti pro vloţení tabulky Poté se nám tabulka zobrazí do dokumentu a následovně lze upravovat. Pro úpravu pouţijeme z Nástrojů tabulky ikonu Návrh a z pásu nabídky vybíráme Styl a Ohraničení tabulky. Obr. 7 Nástroje tabulky styly a ohraničení

15 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 15 Na kartě Rozložení lze dále upravovat tabulku, řádky a sloupce, je moţné slučovat buňky, měnit jejich velikost, zarovnávat text v buňkách, vkládat funkce do jednotlivých buněk či řadit buňky podle daných kritérií. Obr. 8 Nástroje tabulky rozloţení Tabulku můţeme vloţit i přes ikonu Vložit tabulku. Pro tvorbu netradiční tabulky lze vyuţít ikonu Navrhnout tabulku. Dále lze tabulku vytvořit pomocí odkazu Tabulka Excel. Při úpravě pouţíváme jiţ zmíněné Nástroje tabulky. Další moţnost vloţení tabulky je, ţe si ji utvoříme v Excelu a následně ji zkopírujeme do dokumentu ve Wordu Vložení ilustrace Přes kartu Vložení lze do dokumentu vloţit Obrázek, Tvary, Klipart, Graf a SmartArt. Obr. 9 Vloţení ilustrace Při vkládání obrázku přes kartu Vložení vybíráme obrázek ze souboru, takţe je potřeba mít ho předem uloţen. Jinak obrázek lze i kdekoli zkopírovat a následně ho do dokumentu vloţit. Klipart vyhledáme v nabídce a následně ho vloţíme. Obrázek i klipart formátujeme stejně. Po označení obrázku se nám zobrazí karta Nástroje obrázku a zde ho můţeme naformátovat. Z nabídky pro formát lze vybrat některou z ikon pro úpravu obrázku (jas, kontrast, přebarvení a kompresi obrázku nebo ho lze změnit či se vrátit k původnímu obrázku), dále ikony pro styl obrázku (tvar a ohraničení obrázku, různé efekty obrázku jako záře, odraz, stín, zkosení atd.). Další ikony jsou pro uspořádání obrázku, kde si navolíme

16 16 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách pozici obrázku v textu, obtékání obrázku textem, zarovnání obrázku nebo obrázek lze otočit či překlopit. Poslední ikony slouţí ke změně velikosti obrázku, zde můţeme vybrat oříznutí obrázku anebo navolit výšku a šířku obrázku. Obr. 10 Formát obrázku Při oříznutí obrázku z něho odstraníme nepotřebné části. Vybereme ikonu Oříznout, obrázek se nám ohraničí tučnou přerušovanou čarou a my pomocí přidrţení levého tlačítka myši na některé z čar a posunem postupně budeme obrázek ořezávat. Při změně šířky a výšky obrázku zůstává obrázek obsahově beze změny, pouze dojde k jeho zvětšení či zmenšení do délky nebo do šířky. Aby nedošlo k deformaci obrázku, je vhodné mít zamčený poměr stran. To můţeme zkontrolovat otevřením okna pro velikost obrázku. Obr. 11 Velikost obrázku Při vkládání tvarů si můţeme vybrat z předem nadefinovaných útvarů. Kliknutím levého tlačítka myši vybereme daný tvar. Do dokumentu klikneme a přidrţením a taţením myši tvar vloţíme. Ten pak lze následně upravovat.

17 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 17 Obr. 12 Vloţení připravených tvarů Úprava vloţeného tvaru je moţná opět přes kartu Formát, která se nám zobrazí při označení objektu. Zde je moţno vkládat další tvary, upravovat ohraničení, výplň tvaru či tvar pozměnit. Dále lze nadefinovat stínové a prostorové efekty, uspořádání tvaru a velikost tvaru. Obr. 13 Úprava vloţených tvarů Při označení objektu lze měnit také jeho velikost a polohu. K tomu slouţí obrysové body, pomocí kterých lze tvar pozměnit. Chycením levého tlačítka myši a posouváním za horní nebo dolní bod měníme tvaru, pravý nebo levý bod slouţí ke změně šířky tvaru, rohové body nám mění šířku i výšku současně a pomocí nejvrchnějšího bodu lze tvar otáčet. Do dokumentu lze dále vkládat SmartArt, který souţí zpravidla jako diagram. Jeho úprava je opět moţná po označení objektu a následného

18 18 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách výběru z Nástrojů pro obrázky SmartArt (Návrh, Formát). Na následujícím obrázku je ukázka takového objektu. Obr. 14 Ukázka SmartArtu Vkládání grafu do dokumentu je moţno buď přímo ve Wordu anebo lze jiţ hotový graf utvořený v Excelu zkopírovat a vloţit do dokumentu. Graf ve Wordu tvoříme přes kartu Vložit, kde si vybereme ikonu Grafu. Zobrazí se nám nabídka s typy grafů, ze které si vybereme ten, který potřebujeme. Výběr potvrdíme kliknutím na OK. Obr. 15 Nabídka pro volbu typu grafu Zobrazí se nám návrh tabulky a návrh grafu. Pokud potřebujeme menší či větší počet sloupců a řádků, jednoduše chytneme za pravý dolní roh tabulky a upravíme výběr. V tabulce také pozměníme názvy řádků a sloupců a doplníme poţadované údaje do tabulky. Graf následně doplníme o názvy os, legendu, název grafu a hodnoty. To nalezneme v Nástrojích grafu na kartě Rozložení. Můţeme také měnit barevnou výplň grafu, a to tak, ţe označíme dané sloupce a v Nástrojích grafu na kartě Formát upravíme tyto volby. Na stejné kartě nalezneme také ikony na úpravu obrysu grafu, typu písma, velikosti i barvy písma a mnoho dalšího. Pokud budeme potřebovat do dokumentu vloţit

19 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 19 i tabulku, ze které vychází graf, nalezneme ji na kartě Rozložení. Pro přehlednost doporučuji tabulku nevkládat. Obr. 16 Tvorba grafu Pokud budeme potřebovat graf následně upravit či zcela změnit typ, je to moţné kdykoli přes Nástroje grafu na kartě Návrh, kde si vybereme Změnit typ grafu Vložení záhlaví a zápatí Záhlaví i zápatí lze do dokumentu vloţit jiţ předvolené, anebo je moţno si utvořit své vlastní, které lze pro určitý typ dokumentu pouţívat. Předdefinované záhlaví a zápatí vloţíme do dokumentu přes kartu Vložení a vybereme Záhlaví či Zápatí, které nám je nabídnuto. Chceme-li si utvořit své vlastní, tak v nabídce Záhlaví či Zápatí vybereme Upravit a v místě pro záhlaví či zápatí si utvoříme svůj vlastní návrh. Lze vkládat obrázky, kliparty, či samotný text. Následně vše označíme a rozbalíme roletku u Záhlaví či Zápatí a vybereme ikonu Uložit výběr do galerie záhlaví či zápatí. Obr. 17 Tvorba vlastního záhlaví

20 20 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách Vložení textu Do dokumentu lze vloţit textové pole. Tato pole mohou být opět jiţ předdefinována, anebo si utvoříme své vlastní. Pro vloţení vybereme na kartě Vložit, Textové pole. Otevřeme nabídku a zvolíme Nakreslit textové pole. V dokumentu vyznačíme, kde se nám má textové pole zobrazit a určíme tahem myši jeho velikost. Text uvnitř textového pole lze naformátovat, zvolíme si vzhled písma, jeho velikost, barvu atd. Pole lze také upravovat, a to tak, ţe si jej označíme a v Nástrojích textového pole utvoříme formát pole. Další moţnost jak vkládat text, je WordArt. Tento text slouţí spíše k dekorativním a reprezentativním účelům, jako jsou nadpisy, tituly atd. WordArt nalezneme na kartě Vložit, kde po otevření roletky vybereme typ WordArtu. Obr. 18 Vloţení WordArtu Po výběru se nám otevře okno s nabídkou na vloţení textu. Napíšeme text a můţeme si vybrat vzhled a velikost písma. WordArt lze dále naformátovat. Pokud máme WordArt označený, vybereme si Nástroje WordArtu a můţeme upravit text, změnit styl, navolit další efekty, upravit uspořádání a velikost. Obr. 19 Ukázka pouţití textu

21 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 21 Zajímavostí při vkládání textů, jsou objekty. Velmi oblíbený z nich je Editor rovnic, který slouţí k zápisu matematických a chemických rovnic či výrazů. Na kartě Vložení otevřeme roletku Objekt a vybereme Objekt Editor rovnic 3.0 a potvrdíme kliknutím na OK. Obr. 20 Volba Editoru rovnic Zobrazí se nám rámeček, do kterého budeme daný výraz či rovnici zapisovat, a okno Rovnice, z kterého budeme vybírat poţadované znaky. Kliknutím vybereme poţadovaný znak. Je důleţité předem vědět, jak bude výraz či rovnice vystavěna, abychom znaky volili ve vhodném pořadí. Obr. 21 Výběr znaků rovnice Vložení symbolu Mezi další prvky, které lze vkládat do dokumentu, patří symboly. Mezi symboly nalezneme znaky latinky, azbuky, cyrilice, řecké abecedy, znaménka interpunkce a mnoho dalších.

22 22 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 2.2 Excel Aplikace Excel slouţí ke tvorbě tabulek a grafů. V Excelu lze vyuţít mnoha funkcí, které si vybereme z jiţ předdefinovaných anebo si je sami do tabulky nadefinujeme. Znalost základních úkonů v Excelu nám práci usnadní a samozřejmě také urychlí Práce se sešitem a s listy Součástí sešitu Excelu jsou jednotlivé listy. Počet listů lze podle potřeby měnit, lze je libovolně přidávat, ubírat, přejmenovávat nebo seřazovat v potřebném pořadí. Výhodou je, ţe máme potřebné informace v jednom sešitě. Obr. 22 Sešit Excelu Změnu názvu listu provedeme dvojklikem levého tlačítka myši na název listu. Pokud potřebujeme vloţit nový list, lze kliknout na ikonu za posledním listem nebo stisknutím kláves Shift + F11. Pořadí listů změníme tak, ţe list uchopíme pomocí levého tlačítka myši a přesuneme do nové pozice. Pokud máme například vytvořit stejnou tabulku nebo data v několika listech, můţeme pracovat v těchto listech současně, a to nám usnadní a urychlí práci. Označíme si listy, v kterých budeme pracovat, a pak zadáme data a provedeme nutné úpravy. Označení listů provedeme kliknutím na jeden list, přidrţíme klávesu Ctrl a označujeme další listy. Pokud chceme označit více listů najednou, tak si označíme krajní list, přidrţíme klávesy Alt + Shift a označíme poslední z listů v řadě.

23 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 23 Obr. 23 Označení jednoho listu Obr. 24 Označení několika listů Obr. 25 Označení všech listů Po zadání společných dat nesmíme zapomenout zrušit označení více listů a začít pracovat v jednotlivých listech samostatně. Pokud máme označeny všechny listy, tak označení více listů zrušíme kliknutím na jakýkoli list. V případě, ţe nejsou označeny všechny listy, ke zrušení dojde, pokud klikneme na neoznačený list Tvorba tabulky Při tvorbě tabulek si můţeme nejprve do buněk vloţit data a poté tabulku naformátujeme. Výhodou je, ţe jiţ upravujeme tabulku podle obsahu buněk. Do buňky můţeme vkládat číselné nebo textové hodnoty. Textové hodnoty jsou zarovnány v buňce vlevo a číselné hodnoty se zarovnávají vpravo. Obr. 26 Zarovnání číselné a textové hodnoty Pokud potřebujeme navolit speciální formát buněk, označíme si buňky a kliknutím na pravé tlačítko myši zobrazíme nabídku. Zde si vybereme Formát buněk a můţeme vybírat z mnoha moţností. Pokud například za-

24 24 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách dáme Měnu, při vloţení čísla se nám automaticky zobrazí značka námi vybrané měny. Obr. 27 Výběr formátu buněk Volba výšky řádku a šířky sloupce je moţná pomocí uchycení levého tlačítka na rozhraní řádků či sloupců a posunutí na poţadovanou vzdálenost. Další z moţností jak toto udělat je vybrat celé sloupce či řádky a otevřít nabídku kliknutím na pravé tlačítko myši. Zde si vybereme poţadovanou operaci, kterou chceme provést. Výběr celého sloupce provedeme kliknutím do nadpisu sloupce (písmeno sloupce). U řádku postupujeme obdobně. Označení více sloupců nebo řádků provedeme pomocí přidrţení levého tlačítka a přetaţením myši z daného sloupce či řádku aţ na poţadované místo. Pokud vybíráme sloupce či řádky v nesouvislém bloku, pro označení pouţijeme klávesu Ctrl, kterou drţíme a označíme jednotlivé sloupce či řádky. Souvislý blok sloupců či řádků lze také označit výběrem krajního sloupce či řádku, přidrţením kláves Alt + Shift a následným označením posledního sloupce či řádku voleného výběru. Obr. 28 Změna šířky sloupce

25 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 25 Velikost, vzhled a barvu písma lze vybrat na kartě Domů, zde také můţeme navolit zarovnání v buňkách. Z moţností zarovnání si lze vybrat i směr textu, zalamování textu anebo můţeme vyuţít sloučení a zarovnání buněk. Obr. 29 Zarovnání a zalamování textu Obr. 30 Sloučení buněk Pro přehlednost lze tabulku barevně dotvořit. To je vhodné, pokud budou prezentovány pomocí projekce či budou vloţeny do prezentace, anebo pokud barva plní určitou funkci. Pro tisk tato volba není vhodná Tvorba grafu Neţ začneme tvořit graf, tak si utvoříme tabulku s hodnotami. Označíme buňky s údaji pro graf a na kartě Vložit vybereme typ grafu, který chceme vytvořit. Pro zobrazení větší nabídky grafů je moţné otevřít nabídku grafů kliknutím na pravý dolní roh na kartě Vložit Grafy.

26 26 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách Obr. 31 Výběr dat a typ grafu Jakmile vloţíme graf, začneme ho upravovat do finální podoby. Označit lze celý graf anebo jeho části. Označení provedeme kliknutím do dané oblasti grafu. Označenou část poté upravujeme. Označíme celý graf a v nástrojích grafu na kartě Rozložení zadáme potřebné údaje, jako jsou popisky, osy, pozadí a další. Kliknutím na ikonu Název grafu, vybereme umístění názvu a následně název napíšeme do vzniklého okna. Ikona Legenda slouţí k umístění legendy grafu, přičemţ ji lze i odstranit. Pomocí ikony Popisky dat navolíme, které údaje chceme v grafu zobrazit. Klikneme na Popisky dat, kde si buď zvolíme předem navolené operace anebo otevřeme nabídku s dalšími moţnosti. Obr. 32 Formát popisků dat u grafu

27 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 27 U popisků dat můţeme volit údaje, které se na štítku zobrazí, dále výplň a ohraničení štítku, stín štítku a další efekty. U některých typů grafů se pojmenují osy a lze zvolit jakou část mříţky grafu zobrazit. Na kartě Formát v Nástrojích grafu upravíme barvu a typ písma, ohraničení a výplň zvolených oblastí grafu a mnoho dalšího. Obr. 33 Ukázka formátování grafu Zadávání vzorců a některých funkcí Zadání vzorce a funkce začneme označením buňky, kde má být výsledek. Vzorce zadáváme do řádku vzorců napsáním znaménka =. Pokud napíšeme do pole některý z těchto znaků (+, -, =), tak se nám objeví nabídka na poslední pouţité funkce. Funkci volíme kliknutím na ikonu Vložit funkci a vybereme poţadovanou funkci. Obr. 34 Vkládání vzorců a funkcí Tvorba vzorce se řídí základními matematickými pravidly. Pokud vzorec obsahuje závorku, výpočet v závorce je upřednostněn, jinak má přednost násobení a dělení.

28 28 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách Obr. 35 Zápis vzorce a pouţití závorek Funkci vybíráme z předem nadefinovaných funkcí. Mezi nejpouţívanější funkce na základní škole patří základní početní operace, jako je suma, součin, průměr, zaokrouhlování, odmocnina, goniometrické funkce a další, nebo vloţení funkce čas a datum. Při zadávání funkce přes ikonu Vložit funkci, se nám otevře nabídka funkcí, kde si můţeme vybrat z několika kategorií (matematické, logické, datum a čas, statistické, finanční, naposledy pouţité, ). Označíme-li si nějakou funkci, v dolní části nabídky vidíme popis této funkce. Obr. 36 Výběr kategorie a funkce Vybereme si některou z funkcí a zadáme poţadované údaje. Buňky můţeme vybrat buď kliknutím levého tlačítka myši do daného pole anebo zapsáním názvu pole. Pokud budeme potřebovat buňku z jiného listu, klikneme do poţadovaného listu a tam si označíme potřebnou buňku.

29 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 29 Pokud budeme potřebovat stejný vzorec či funkci pouţít v několika řádcích, není potřeba je pokaţdé zadávat, ale stačí pouze tento vzorec či funkci přetáhnout na poţadovaná pole. Obr. 37 Zadání vzorce Přetaţení vzorce či funkce provedeme označením pole s funkcí a uchycením kříţku, který se nám objeví v pravém dolním rohu buňky. Drţíme levé tlačítko myši a přetáhneme nadefinovaný vzorec či funkce do potřebných polí. Obr. 38 Přetaţení vzorce Zamykání listu Budeme-li chtít zamknout celý list, klikneme na kartě Domů na ikonu Formát a vybereme Zamknout list. Je moţné zamknout ho s pouţitím hesla, ale i bez něj. Odemknutí listu provedeme stejným způsobem. Při uzamčení celého listu ho nelze nijak upravovat. Zamknout ale lze pouze některé buňky, které nechceme, aby byly změněny, vhodné je to například u navolených vzorců. Označíme buňky, které chceme mít odemčené, přes ikonu Formát na kartě Domů zvolíme Zamknout buňky. Jelikoţ jsou vţdy zamčeny, dojde k jejich odemčení. Poté provedeme uzamknutí celého listu, jak jiţ bylo popsáno.

30 30 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách 2.3 PowerPoint Aplikace PowerPoint slouţí ke tvorbě prezentací. Snímky prezentace by měly obsahovat základní myšlenku v několika málo bodech. Prezentace v PowerPointu zpravidla slouţí posluchačům jako vizuální doplněk při výkladu, z kterého by si měly zapamatovat hlavní body, a zároveň jako osnova pro přednášejícího. V PowerPointu 2007 lze utvářet kvalitní prezentace díky mnoha nástrojům rychleji. PowerPoint 2007 totiţ obsahuje velké mnoţství předem nadefinovaných šablon a barevných schémat, z kterých si lze vybrat Rychlá tvorba prezentace pomocí šablony Šablonu si vybereme otevřením PowerPointu a kliknutím na tlačítko Office v levém horním rohu, vybereme Nový a otevře se nám nabídka na novou prezentaci, zde si z velkého mnoţství šablon, které jsou tematicky roztříděny, některou můţeme vybrat. Šablonu si vybereme z nainstalovaných šablon, a pokud jsme připojeni k internetu, máme moţnost vybrat si některou ze šablon Microsoft Office Online. Jelikoţ nám některé snímky v šabloně nebudou vyhovovat, lze je odstranit a naopak některé lze přidat. Odstranění snímku provedeme jeho označením a kliknutím na klávesnici na klávesu Delete nebo na ikonu Odstranit na kartě Domů. Naopak přidání snímku provedeme kliknutím na snímek, nad který chceme nový snímek přidat, a otevřeme nabídku u ikony Nový snímek na kartě Domů. Snímky lze podle potřeby přesouvat uchycením snímku v pásu snímků a přesunout na jiné pořadí. Takto připravenou šablonu pouţijeme pro zpracování prezentace Tvorba prezentace bez použití šablon Prezentaci můţeme utvořit i bez pouţití šablon. Zobrazit si můţeme jednotlivé snímky, anebo osnovu prezentace. Do snímků zapisujeme potřebné údaje. Na kartě Domů otevřeme nabídku u ikony Nový snímek, vybereme rozloţení snímku a opět zadáme poţadované informace do snímku. Aţ budeme mít hotovou prezentaci obsahově, pustíme se do grafických úprav. Na kartě Návrh si můţeme zvolit některý z předem nadefinovaných motivů, vybrat barvu a změnit i typ písma. To vše se provede v celé prezentaci současně. Není potřeba pro jednotlivé snímky dělat zvlášť. Pokud si chceme utvořit vlastní pozadí snímku, klikneme na tlačítko Styly pozadí na kartě Návrh. Vybrat si zde můţeme z nabídky barev, které ladí s pozadím, anebo vybereme Formát pozadí, kde lze vybrat souvislou či přechodovou výplň, vloţit obrázek ze souboru nebo navolit texturu výplně. Takto zvolené pozadí můţeme navolit pouze pro vybraný snímek kliknutím na tlačítko Obnovit pozadí, anebo pro všechny snímky prezentace kliknutím na tlačítko Použít u všech.

31 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách Vkládání objektů Do prezentace lze vkládat mnoho různých objektů, jako jsou tabulky, různé ilustrace, textové objekty, odkazy, zvuky a videa. Tyto objekty nalezneme na kartě Vložení. Vkládání těchto objektů je stejné jako ve Wordu, takţe se jimi uţ nebudeme zabývat v této kapitole. V aplikaci PowerPoint 2007 můţeme do prezentace vkládat zvukové soubory pouze ve formátu Windows Audio (.wav) menší neţ 100 kb. Ostatní mediální soubory jiných formátů anebo větší soubory ve formátu.wav se s prezentací propojují. Zvuk do prezentace vloţíme tak, ţe si vybereme snímek, kam chceme zvuk umístit. Na kartě Vložení klepneme na šipku u tlačítka Zvuk a rozbalí se nám dialogové okno s nabídkou, odkud chceme zvuk vloţit. Vybereme si poţadovaný zvuk a následně zvolíme, jak chceme zvuk spustit, zda automaticky anebo po klepnutí. Přehrávání můţeme spustit dvojklikem na ikonu ikonu Zvuk anebo kliknutím na tlačítko Prezentace, které se nachází vedle jezdce lupy v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud nejsou zvuky součástí prezentace, ale jsou s prezentací propojeny, aplikace PowerPoint 2007 si utváří odkazy k těmto zvukovým souborům. Proto pro spuštění prezentace na jiném počítači je nutné do stejné sloţky zkopírovat propojené soubory. Jednou z moţností jak toho bez problémů docílit je pouţít funkci Balení pro disk CD-ROM, která umoţňuje zkopírovat prezentaci a odkazy na média do sloţky, kterou lze vypálit na CD-ROM. Tuto funkci nalezneme na tlačítku Office v levém horním rohu pod příkazem Publikovat. Podobným způsobem lze vkládat i videa, která vkládáme přes ikonu Film na kartě Vložení. Pokud chceme, aby se nám video přehrávalo na celé obrazovce, je potřeba to nastavit. Označíme rámeček videa a vybereme kartu Možnosti na kartě Filmové nástroje, zde pak zaškrtneme políčko Přehrát na celé obrazovce. Videa jsou s prezentací vţdy propojena, nikdy nejsou přímo součástí prezentace. Vkládání hypertextových odkazů můţe slouţit k připojení se k internetu anebo k odkazu na stránku podle volby. Pokud si označíme nějaké slovo v textu a klikneme na ikonu Hypertextový odkaz na kartě Vložení, můţeme si navolit snímek, na který se nám bude prezentace převádět. Nebo si zde lze navolit odkaz na existující soubor či webovou stránku. Pozor ovšem, i jiţ existující soubor je s prezentací pouze propojen, nikoli není její součástí. Obr. 39 Moţnosti vloţení objektů do prezentace

32 32 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách Nastavení animace Animace slouţí k zatraktivnění a upoutání pozornosti posluchačů. Ke kaţdé poloţce na snímku lze přidat nějakou animaci. Ovšem ani s animacemi by se to nemělo přehánět, aby prezentace jimi nebyla přesycena a zbytečně neodpoutávala pozornost posluchačů od obsahu prezentace. Na kartě Animace lze navolit přechod snímků z předem nadefinovaných moţností, dále určit rychlost přechodu snímků, navolit hudbu při přechodu snímků a také si vybrat jakým způsobem se na další snímek dostaneme, zda automaticky po nějakém čase či při klepnutí myši. To vše lze navolit pro jednotlivé snímky, anebo pouţít u všech snímků najednou. Pokud zvolíme na kartě Animace ikonu Vlastní animace, zobrazí se nám podokno Vlastní animace. Aby bylo moţno vybírat z moţností v podokně, musíme si označit poloţku, které chceme animaci přidat. Moţnosti pak vybíráme z následující nabídky: přidat efekt, odebrat, spustit, směr, rychlost, přehrát, prezentace, automatický náhled. Vybereme si objekt a přidáme mu efekt, ten navolíme podle toho, kdy chceme, aby proběhl, zda na počátku nebo na konci, zda má zdůraznit daný objekt, anebo ho má uvést do pohybu. Dále si navolíme jak se má animace spustit. Vybrat si lze ze tří moţností (Při klepnutí, s předchozím, Po předchozím). Z dalších moţností volíme směr animace (Vodorovně, Svisle) a rychlost animace (Velmi pomalu aţ Velmi rychle). Následně si můţeme animaci přehrát nebo se podívat na prezentaci. Pokud si zaškrtneme políčko automatický náhled, máme moţnost tuto změnu si prohlédnout hned po upravení animace. Posun animací se provádí v podokně Vlastní animace tak, ţe danou poloţku označíme a přetáhneme ji na poţadované místo nebo k tomu lze také vyuţít šipek ve spodní části podokna. Obr. 40 Uspořádání animací

33 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách Nastavení prezentace Před nastavením prezentace je dobré si zkontrolovat, ţe na kaţdý snímek jsme umístili nadpis a pokud je to třeba, tak i snímky očíslovali. Neţ prezentaci budeme publikovat, je dobré si ji odzkoušet, abychom předešli případným komplikacím. Dále je dobré zamyslet se nad tím, k jakým účelům prezentace slouţí a jak danou prezentaci zabezpečíme. To můţeme provést buď nastavením hesla pro otevření či úpravu prezentace nebo můţeme pouţít funkci Správy přístupových práv k informacím a omezit oprávnění dalším uţivatelům. Pokud si vytvoříme základní prezentaci, která obsahuje velké mnoţství snímků, lze si z nich utvořit vlastní prezentaci s výběrem pouze některých, právě aktuálních snímků. Toto lze nastavit na kartě Prezentace kliknutím na ikonu Vlastní prezentace. Zde si můţeme utvořit novou, která vychází z té základní. Klikneme na ikonu Nová a vybereme si snímky, které chceme pouţít při prezentaci. Pokud jsme si vybrali snímky s odkazy, automaticky se nám zobrazí i snímky, které jsme do výběru nezahrnuli. Takto vzniklou prezentaci si můţeme pojmenovat, abychom věděli, pro jaké účely slouţí. Takto lze utvořit z jedné prezentace nepřeberné mnoţství dílčích prezentaci. Obr. 41 Tvorba vlastní prezentace Obr. 42 Výběr snímků pro vlastní prezentaci

34 34 Kancelářské aplikace vyuţívané na školách Tisk prezentace Někdy je potřeba pro posluchače danou prezentaci vytisknout. Při tisku lze vyuţít několika rozloţení. Velmi nevhodné z hlediska úspory papíru je tisk jednoho snímku na stránku. Tisk se provádí kliknutím na tlačítko Office v levém horním rohu. Zde zvolíme nejprve Náhled v ikoně Tisk, kde můţeme udělat nějaké úpravy před tiskem, kliknutím na ikonu Možnosti. Pokud jsme uţ spokojeni, tak tisk provedeme opět přes tlačítko Office, kde vybereme Tisk. Zde si navolíme tiskárnu, rozsah tisku, barvu tisku a mnoho dalšího. Pokud zadáme vytisknout snímky, tiskne se vţdy jeden snímek na stránku. Vybereme-li tisk podkladu, lze si vybrat, kolik snímků na stránce bude (1 aţ 9). Z dalších moţností tisku lze vybrat tisk poznámek anebo osnovy. Dále si navolíme počet kopií a jsme připraveni k tisku. Obr. 43 Okno pro tisk

35 Tvorba výukového materiálu 35 3 Tvorba výukového materiálu 3.1 Základní typografická pravidla při tvorbě výukového materiálu V následujících kapitolách se seznámíme se správným vzhledem textu (odstavců a znaků), obrázků, tabulek a prezentací Práce s odstavcem Odstavec je část textu mezi dvěma znaky konce odstavce ( ), měl by tvořit ucelenou myšlenku a v textu být viditelný. Okraje odstavce jsou zpravidla v běţném textu vţdy nulové. Text odstavce lze zarovnat čtyřmi způsoby: Zarovnání vlevo sazba na levý praporek, levý okraj je zarovnaný a pravý okraj je ponechán volně. V textu zůstávají stejné mezislovní mezery. Pouţívá se spíše při sazbě do uţšího rozměru, při větším počtu sloupců nebo malém formátu. Zarovnání na střed sazba na osu, není vhodná pro větší mnoţství textu, pouţívá se zejména u nadpisů a titulků. Zarovnání vpravo sazba na pravý praporek, pravý okraj je zarovnaný a levý zůstává volný. Tato sazba není příliš častá, špatně se orientujeme v textu. Pouţívá se zpravidla pro popisek obrázků nebo věnování. Zarovnání do bloku pravý a levý okraj textu je zarovnán. U této sazby jsou všechny řádky stejně dlouhé a mění se mezislovní mezery. Tato sazba patří k nejpouţívanějším. Při jejím výběru je potřeba správně navolit poměr mezi velikostí písma a šířkou řádku. V této sazbě se pouţívá dělení slov. Pro lepší přehlednost sázeného textu se pouţívá členění odstavců. Mezi nejpouţívanější způsoby členění odstavců patří pouţití odstavcové zaráţky a pouţití mezer mezi řádky (odstavcové odsazení). Odstavcová zaráţka se volí před první řádek odstavce, ten je odsazen vpravo. Zpravidla se volí podle velikosti řádku, nejčastěji o jeden čtverčík nebo jeho násobky (1,5 čtverčíku, 2 čtverčíky, atd.) v závislosti na délce řádku. Pokud navolíme zápornou hodnotu odstavcové zaráţky, předsune se nám první řádek před ostatní, samozřejmě uţ ale nemáme nulové okraje. Pokud budeme chtít zachovat nulové okraje odstavce, lze toto vyřešit pouţitím předsazení prvního řádku, minimálně o jeden čtverčík. Toho se vyuţívá například pro tvorbu rejstříků anebo pro pořadovou sazbu. Další moţností jak viditelně oddělit odstavce, je pouţít mezery mezi řádky, ovšem nikoli pouţitím klávesy Enter, ale nastavením mezer před a za odstavcem. Tyto mezery se volí podle velikosti písma, zpravidla to bývá polovina řádkování, někdy se uţívá i hodnota rovna řádkování.

36 36 Tvorba výukového materiálu Obr. 44 Volba odstavců Další vlastnost odstavce, kterou je třeba navolit je tok textu, který si navolíme přepnutím nabídky Odstavec na kartu Tok textu (viz. Obr. 45). Pro kaţdý odstavec bychom si měli zaškrtnout Kontrolu osamocených řádků, abychom se vyvarovali výskytu parchantů. Parchant můţe být buď sirotek (východový řádek odstavce na začátku stránky) nebo vdova (první řádek odstavce na konci stránky). Při volbě odstavců, které představují nadpisy, musíme na kartě Tok textu zaškrtnout také poloţku Svázat s následujícím, abychom zajistili následování dalšího odstavce za nadpisem. V některých odstavcích potřebujeme zajistit, aby nebyly nikdy rozděleny koncem stránky. To platí zejména pro odstavce tvořené tabulkou. V kartě Tok textu si navolíme poloţku Svázat řádky. Pro názvy větších celků platí, ţe začínají stránku, to lze zajistit, ţe danému stylu odstavce vyznačíme na kartě Tok textu poloţku Vložit konec stránky před. Aby v odstavcích zarovnaných do bloku nevznikaly velké mezislovní mezery, pouţívá se dělení slov. Jelikoţ v češtině je hodně víceslabičných slov, je vhodné navolit dělení slov i při zarovnání vlevo. Tuto poloţku lze volit na kartě Tok textu. Kaţdý jazyk má svůj vlastní slovník dělení slov, proto je důleţité správně nastavit jazyk, v němţ je text psán. Pozor je třeba dávat na zakázaná dělení, mezi něţ například patří iniciály (J. K. Tyl), datum ( ), čísla (23 000), čísla a jednotky (35 m) anebo jednoznakové předloţky a spojky. Toho lze dosáhnout pouţitím nezlomitelných mezislovních mezer, které lze vloţit pomocí speciálních znaků na kartě Vložit symbol nebo pouţitím klávesové zkratky Ctrl+Shift+Mezerník. Pokud budeme chtít opravit rozdělení některého slova, lze to udělat vloţením speciálního znaku, Volitelné rozdělení, na kartě Vložit symbol.

37 Tvorba výukového materiálu 37 Obr. 45 Tok textu odstavce Vyznačování textu v odstavcích by nemělo být přehnané, aby nemátlo a neunavovalo čtenáře. Nemělo by se pouţívat více neţ tři druhy vyznačování. Vyznačování v textu můţe být určeno několika způsoby: Kurzíva nejméně narušuje vzhled sazby, přesto upoutá. Tučné písmo pro nápadné upoutání pozornosti. Kapitálky působí slavnostně, pouţívají se pro jména a názvy. Podtrhávání z typografického hlediska nevhodný způsob. Prostrkání narušuje sazbu, tvoří světlá místa. Odlišné písmo bezpatkové písmo v textu s patkami, pouţití v odborné literatuře a ve slovnících Práce se znaky textu Úpravou odstavců práce nekončí. Je důleţité dbát určitých typografických pravidel při pouţívání jednotlivých znaků. Mezi nejčastěji pouţívané patří: Mezera _ Mezera následuje za vypsaným slovem, zkratkou, značkou, číslem nebo členícím znaménkem. Existuje ale hned několik výjimek. Mezera není: za čárkou u desetinných čísel (12,5), při číselném označování odstavců (3.1.2), před a za lomítkem (60 km/h),

38 38 Tvorba výukového materiálu před a za pomlčkou ve významu aţ, aţ do (str ), před a za dvojtečkou u času, měřítka a skóre (12:05, 1:20 000, 5:2), za tečkou v ové adrese před a za spojovníkem (anesteziologicko-resuscitační oddělení). Rozlišujeme hned několik mezer: Mezera mezi písmeny dána šířkou znaků, lze ji zvětšit nebo zmenšit, tento proces nazýváme prostrkávání. Mezislovní mezera zadává se jedním stisknutím mezerníku a je dána šířkou jedné třetiny čtverčíku, coţ je zachováno při zarovnání textu na praporek. Při zarovnání textu do bloku dochází ke změnám velikosti mezer. Mezislovní mezery se mění také v závislosti na formátování. Pevná mezera nahrazuje mezislovní nezlomitelnou mezeru. Pevná mezera se pouţívá ke spojení skupin slov, písmen a znaků do nerozdělitelného celku. Pevná mezera se vkládá přes kartu Speciální znaky v nabídce Vložit symbol nebo přes klávesovou zkratku Ctrl+Shift+Mezerník. Mezislovní zúžená mezera se pouţívá v případě, ţe pevná mezera je široká. Je potřeba dát pozor na řádkový zlom. Tato mezera se vloţí přes kartu Speciálních znaků. Dlouhá mezera se pouţívá pro oddělení určitých celků, částí vzorců apod. Její šířka je jeden čtverčík a nalezneme ji opět na kartě Speciálních znaků. Spojovník - Spojovník je kratší neţ pomlčka. Píše se bez mezer a je-li na zlomu řádku, píše se i na začátku nového řádku. Pouţívá se ke spojení dvou částí slov, při dělení slov či výrazů a v podmínkové části -li. Spojovník se nachází na klávesách. Neplést si tuto klávesu s pomlčkou či minusem. Uvedeme si některé příklady, kde se spojovník nachází: česko-anglický slovník, A-vitamín, propan-butan, Ostrava-Poruba, není-li, atd. Pomlčka nebo Pomlčka je delší a tenčí neţ spojovník. Píše se s mezerami. Při zápisu peněţních hodnot, rozmezí od do, aţ, proti u jednoslovných spojení je bez mezer, u víceslovných spojení opět s mezerami. Pouţívá se k oddělování textů ve významu závorek, vsuvky nebo odmlky, pro uvození přímé řeči, jako opakovací znaménko, místo nuly nebo neznámé hodnoty v tabulkách a pro vyjádření celých finančních jednotek. Pouţívá se buď krátká (půlčtverčíková) nebo dlouhá (čtverčíková), obě

39 Tvorba výukového materiálu 39 mají stejnou funkci. Krátkou i dlouhou pomlčku lze vloţit z karty Speciálních znaků přes nabídku Vložit symbol, jinak krátká pomlčka má klávesovou zkratku Ctrl+numerické minus a dlouhá pomlčka má zkratku Alt+Ctrl+numerické minus. Pro lepší představu uvedu několik příkladů pouţití pomlčky s mezerami (šel jsem do práce co bych taky dělal doma, trasa Ostrava Česká Třebová, ) a bez mezer (fotbalové utkání Makedonie Španělsko, stojí to Kč 120,, , školní rok , otevřeno 8 20 hodin). Tečka. Sází se na konec věty. Před ní není mezera, za ní ovšem ano. Mezeru lze vypustit v případě, ţe se za tečkou nachází další interpunkční znaménko. Tečka se nepouţívá za nadpisem ani za titulkem obrázku, zato se pouţívá u řadových číslovek (60. léta) a některých značek (s. r. o.). Otazník? a vykřičník! Píší se přímo za předchozí písmeno, za nimi se pouţívá mezera. Opět pokud se objeví za otazníkem či vykřičníkem jiné interpunkční znaménko, vypouští se mezera mezi nimi. Otazník v závorce bez mezer (?) se pouţívá jako výraz pochybnosti nad určitým slovem, zatímco vykřičník v závorce bez mezer (!) jako upozorňující výraz. Čárka, Píše se hned za poslední znak, po čárce následuje mezera. Středník ; Píše se hned k předcházejícímu písmenu, za ním se vkládá mezera a pokračuje se malým písmenem. Pouţívá se například k výčtu desetinných čísel, to aby se nám nepletl s desetinnou čárkou. Dvojtečka : Píše se za slovo bez mezery a aţ za ní následuje mezera. Výjimkou je zápis poměru, měřítka a dělení čísel, kde je dvojtečka oddělena mezerami z obou stran. u času a skóre zápasu se obě mezery u dvojtečky vypouštějí. Výpustek Výpustek se pouţívá při neúplných výčtech (oddělen mezerami) nebo při vynechání textu (bez mezer). Výpustek najdeme na kartě Speciálních znaků nebo lze pouţít klávesovou zkratku Ctrl+. Za výpustkem na konci věty se uţ tečka nedělá. Závorky (kulaté), [hranaté] nebo {sloţené} Závorky přiléhají přímo k danému textu uvnitř závorky. Od okolí je závorka oddělena mezerami. Závorky se v textu vkládají v opačném pořadí, neţ je tomu v matematice. Uvozovky Uvozovky slouţí k vyjádření přímé řeči ve větě. Uvozovky se píší bez mezer směrem k textu v uvozovkách.

40 40 Tvorba výukového materiálu Stupeň Značka stupeň se vkládá přes kartu Speciálních symbolů. Důleţité je navolit si správný typ písma. Jestliţe chceme utvořit přídavné jméno desetistupňové, pouţijeme značku ve spojení s číslicí bez mezer (10 ). Pokud pouţijeme mezislovní zúţenou mezeru mezi číslicí a znakem stupně (10 ), vzniknou nám dvě slova deset stupňů. Procenta % Značka procent se nachází na klávesách. U procent je opět moţný dvojí zápis, s mezislovní zúţenou mezerou i bez ní, pokaţdé má spojení ale jiný význam, pětiprocentní (5%) nebo pět procent (5 %). Matematická znaménka +, -,,, :, =, ± V matematických příkladech se znaménka oddělují čtvrtinovými mezerami. V případě řádkového zlomu je vhodné dělení v místě rovnítka. Pokud to nastane, je třeba znaménko opakovat i na následujícím řádku. Plus je v matematických příkladech z obou stran odděleno mezerami (2 + 3 = 5), stejně jako v běţném projevu při zdůraznění nebo upoutání (alkohol + rychlá jízda = jistá nehoda). Bez mezer se píše ve významu kladného čísla (+12 C) nebo při zápisu klávesových zkratek pro Windows (Ctrl+V). Minus liší se od pomlčky, je ve stejné výšce jako plus. V matematických příkladech je odděleno mezerami (6-5 = 1) a při zápisu záporného čísla se píše bez mezer (-15 C). Krát se v matematických příkladech píše s mezerami (2 3 = 6) a ve smyslu několikanásobku bez mezer (je to 7 více). Pozor na záměnu znaménka krát s písmenem x. Děleno pouţívá se v matematice dvojtečky, která je z obou stran oddělena mezerami (32 : 4 = 8). Rovná se odděleno mezerami. Plusminus najdeme na kartě Speciálních znaků. Pozor na záměnu s podtrţeným plus. Zlomky Zlomky píšeme se šikmou zlomkovou čarou, kterou najdeme na kartě Speciálních znaků, a píšeme je bez mezer (3 2, 1 6). Matematické výrazy a rovnice Jednoduché výrazy a rovnice lze zapisovat pomocí výše uvedených pravidel. Pro sloţitější matematické výrazy, rovnice a vzorce je vhodnější pouţít aplikaci Microsoft Equation 3.0, kterou nalezneme na kartě Vloţení, pod ikonou Objekt.

41 Tvorba výukového materiálu Práce s odstavcovým stylem Pro snadnější práci s úpravou textu, je vhodné pouţívat odstavcové styly, které si lze utvořit a upravovat. U odstavcového stylu volíme následující parametry: znakové styly (Písmo, Ohraničení, Jazyk) a odstavcové styly (Odstavec, Tabulátor, Rám, Číslování). Styly znakové i odstavcové mají moţnost dědit parametry, toho se hojně uţívá při tvorbě odstavcových stylů dokumentu. Pro představu tvorby odstavcových stylů, si to lze názorně ukázat na následujícím příkladu. Vytvoříme si jednoduchý odstavcový styl pro nový dokument, který bude obsahovat nadpisy, text v odstavcích, seznam s odráţkami a číselný seznam. Dokument bude vypracován na papír formátu A4, s orientací na výšku a s normálními okraji stránky (2,5 cm na všech stranách). Nejprve si navolíme poţadované parametry sazby: Základ běţný text vysázíme některým serifovým písmem, vhodné jsou typy Georgia, Palatino Linotype a Bookman. Zvolíme velikost základního textu 12 pt, zarovnání textu do bloku, nulové odsazení odstavce, odsazení prvního řádku o 2 čtverčíky (24 pt), řádkování zvolíme přesně 14 pt (tj. 120 % čtverčíku), kontrolu osamocených řádků (bývá navolena automaticky). Nadpisy jsou utvořeny ze Základu, přebírají jeho vlastnosti. Dále jim zadáme, ţe budou vysázeny tučně, zarovnány vlevo, bez zaráţky, s odstavcovými mezerami před a za (mezera před je dvakrát větší neţ mezera za, volí se čtverčík před odstavcem, půlčtverčík za odstavcem). Dále také nadpisy nesmí být na konci stránky nebo být přerušeny stránkovým zlomem, to zajistíme volbou Svázat s následujícím a Svázat řádky na kartě Tok textu. Nadpis sekce je utvořen z Nadpisů (přebírá jeho vlastnosti). Nadpis sekce bude mít velikost písma 18 pt, řádkování přesně 22 pt, odsazení před 18 pt a odsazení za 9 pt. Dále navolíme na kartě Tok textu Vloţit konec stránky před, tím zajistíme, ţe nadpis sekce bude vţdy na nové stránce. Nadpis podsekce je utvořen z Nadpisů (opět přebírá jeho vlastnosti). Nadpis podsekce bude mít velikost písma 14 pt, řádkování přesně 17 pt, odsazení před 14 pt a odsazení za 7 pt. Seznamy jsou utvořeny ze Základu, čímţ přebírají jeho vlastnosti. Navolíme nulové mezery před a za odstavcem. Seznam s odráţkami zaloţíme na stylu Seznamy. Navolíme Číslování a vybereme typ odráţek. Číselný seznam je také zaloţen na stylu Seznamy. Zde na kartě Číslování vybereme některou z moţností číselných seznamů.

42 42 Tvorba výukového materiálu Všechny uvedené parametry nastavíme ve stylech, které se budou shodovat v názvu i v parametrech podle schématu na následujícím obrázku. Obr. 46 Schéma odstavcových stylů Vytváření odstavcových stylů začínáme vţdy od Základu. Nový styl vytvoříme otevřením záloţky Styly na kartě Domů a zde si vybereme ikonu Nový styl. Obr. 47 Tvorba nového odstavcového stylu

43 Tvorba výukového materiálu 43 Zde zadáme: název Základ, typ souboru Odstavec, styl je zaloţený na Ţádný styl, styl následujícího odstavce Základ, formát písma, formát jazyka a formát odstavců. Zaškrtneme také políčko Nové dokumenty zaloţené na této šabloně. Na následujícím obrázku je zobrazeno okno pro Formát odstavce. Obr. 48 Formát odstavce Při tvoření stylu Nadpisy zadáme, ţe daný styl je zaloţený na stylu Základ a styl následujícího odstavce bude také Základ. Upravíme hodnoty, které jsou zadány na prvotním schématu. Obdobně postupujeme vytvářením všech dalších stylů. Styl následujícího stylu je u všech Základ, pouze u Seznamů to bude Seznam (u Odrážek Odrážky, u Čísel Čísla) Vzhled tabulky Tabulka je tvořena řádky a sloupci. Jednotlivá pole tabulky mohou být buď hlavičková (je v nich zadán text) anebo datová (obsahují určité číselné nebo textové hodnoty). Pro tabulky se pouţívá převáţně groteskové (bezserifové) písmo menších velikostí. Jednotlivá pole tabulky obsahují odstavec anebo skupinu odstavců. Díky tomu lze od základního stylu odstavce navolit styly pro jednotlivá pole tabulky (jak pro pole hlavičková, tak pro pole datová). U datových polí číselných se zadává zarovnání vpravo, zatímco pro datová pole textová zarovnání vlevo. Kaţdá tabulka musí mít i svůj popisek. i pro popisek lze utvořit vlastní styl. Písmo popisku je menší neţ základní anebo lze uţít i grotesk. Popisek je před tabulkou, od předchozího odstavce i od tabulky je oddělen mezerou rovnou (násobku) řádkování v základním textu anebo vertikální mezeře mezi odstavci. Je potřeba popisek svázat s následujícím, aby se nám tabul-

44 44 Tvorba výukového materiálu ka neocitla mimo popisek, a zároveň také svázat řádky, aby nebyly postiţeny stránkovým zlomem Vzhled obrázku Do textu samozřejmě lze vkládat i obrázky. i ty by měly být obstarány popisky. Popisky obrázků bývají za obrázkem. Obdobně jako u tabulek lze utvářet styl popisku i pro obrázek. Pro obrázky platí stejně jako pro tabulky, ţe není vhodné je nechat obtékat textem Vzhled prezentace Při volbě formátu prezentace je důleţité zohlednit pro jaké publikum je daná prezentace tvořená a k jakým účelům slouţí. i při tvorbě prezentace platí určitá pravidla: Pozadí pro příjemný pocit publika se volí modré a zelené odstíny pozadí. Pro zaujmutí publika lze pouţít červené pozadí (jako zákaz) anebo ţluté pozadí (jako upozornění). Na počítači působí lépe prezentace, kdy máme světlejší písmo na tmavém pozadí, ale pro tisk prezentace je tomu přesně naopak. Na pozadí se nedoporučuje pouţít obrázek, dochází k jeho deformaci. Pokud je na snímku vloţen obrázek, je potřeba zkontrolovat, zda se nám netluče s pozadím (v tom případě skrýt pozadí). Písmo pro prezentace jsou vhodná bezpatková písma (bezserifová, grotesk). Jedním z doporučovaných písem pro prezentace je Verdana. Velikost nadpisů by měla být kolem 40 bodů a samotného textu kolem 30 bodů (optimum pt). Rozhodně by text neměl být menší neţ 18 bodů. Barva písma by měla být oproti pozadí dosti kontrastní, s tučným textem by se to nemělo přehánět a nemělo by se pouţívat podtrţení písma. Text měl by být stručný, strukturovaný a čitelný. Text určený ke čtení by měl být bez vizuálních efektů. Snímky měly by mít stejnou úprava, působí to klidněji. Prezentace by měla obsahovat úvodní snímek (název prezentace, popřípadě jméno přednášejícího, datum a místo). U delších prezentací se doporučuje uvádět následně obsah prezentace. Na závěr prezentace je dobré uvést shrnutí, na posledním snímku poděkování za pozornost a nebyl-li uveden, tak kontakt. Tabulky musí mít srozumitelné záhlaví sloupců i řádků, tenké linky anebo barevně odlišené sudé a liché řádky tabulky, správné zarovnání (čísla na desetinnou čárku, text vlevo). Obrázky v dostatečné kvalitě a rozlišení. Je-li více obrázků na snímku, měly by mít stejnou velikost. Obrázek není vhodný na pozadí, text snímku by mohl být nečitelný. Obrázky by měly být bez vizuálních efektů. Pod obrázkem by měly být doplněn popisek. Grafy a schémata musí být přehledné a názorné. Je dobré mít k dispozici jak náhled, tak i obrázek v dostatečné velikosti.

45 Tvorba výukového materiálu 45 Odkazy musí být barevně odlišeny a po navštívení odkazu je dobré, aby změnil svou barvu. Zvuk pouţitý na pozadí působí rušivě na posluchače. Vhodnější je přehrát zvuk po kliknutí na ikonu. Animace by měly být plynulé. Můţou slouţit ke znázornění určitého vývoje. Video mělo by být kvalitní, to ovšem značně zvýší velikost souboru. 3.2 Tvorba výukových dokumentů Výukové materiály vytvořené s pomocí kancelářských aplikací mohou slouţit jak při výkladu, procvičování látky, tak i pro testování a zábavné opakování látky. Jak uţ bylo zmíněno, pro tvorbu výukových materiálů lze vyuţít aplikaci WORD, EXCEL, POWERPOINT anebo tyto aplikace vhodně kombinovat. V této části se podíváme, jak vznikaly některé výukové materiály, které jsou v příloze této závěrečné práce. Na úvod lze říci, ţe nejprve jsem si utvořila odstavcové styly (základ, nadpisy, otázky, uspořádání do sloupců pomocí vodících znaků, atd.) a následně jsem dané výukové materiály utvářela Pracovní list VODA NA ZEMI Tento pracovní list vznikl pro práci ţáků v hodinách zeměpisu. Jelikoţ ţáci píší na průhlednou fólii, je tento pracovní list pro přehlednost barevně laděn. Samozřejmě je moţné tyto pracovní listy vytisknout i v odstínu šedi. Jelikoţ mám zaţitou tvorbu grafů a tabulek v Excelu, tak i tyto grafy a tabulky jsou utvořeny pomocí Excelu a následně zkopírovány do dokumentu ve Wordu. Při práci s grafy a tabulkami ve Wordu 2007 jsem ale zjistila, ţe je pro pozdější úpravy dat vhodnější graf utvořit přímo ve Wordu. Aby u grafů nebyla vyplněna legenda, tak je pouze pouţita bílá barva písma. Grafy jsou dále doplněny vloţenými tvary (šipkami), to aby bylo jasné, z jaké části grafu vznikl další graf. Aby nedocházelo k posunům jednotlivých objektů, vyuţila jsem funkce Print Screen a utvořila tak z několika grafů a objektů jeden obrázek. Při tvorbě pracovního listu je dobré utvořit si také řešení daného pracovního listu. To vzniká velmi jednoduše, stačí si daný pracovní list pouze zkopírovat a doplnit do něho poţadované údaje, popřípadě u legendy grafů zpět vrátit automatickou barvu písma (samozřejmě před pouţitím funkce Print Screen). Pokud bychom chtěli mít přípravy ucelené, je moţno si ke kaţdému pracovnímu listu zároveň utvořit jakýsi návod na práci v hodině. Určitě se to postupem času velmi osvědčí. Při tvorbě tohoto pracovního listu jsou vyuţity metody popsané v kapitolách: Word a Excel.

46 46 Tvorba výukového materiálu Pracovní list OCEÁN a MOŘE I tento materiál vznikl pro práci ţáků v hodinách zeměpisu. Mapa Asie, která je v pracovním listu zobrazena, vznikla z obrysu světadílu. K barevnému vyplnění oceánu bylo zapotřebí obrys mapy otevřít v programu Malování a následně vybarvit jednotlivé části oceánů. Poté je obrázek přenesen do dokumentu ve Wordu, kde je doplněn o popisky a tvary ohraničující skupinky ostrovů. Pokud nebudeme dokument převádět do formátu PDF, je vhodné si mapu i s popisky a tvary vyfotit pomocí klávesy Print Screen a oříznutý obrázek vloţit namísto původní mapy Asie s popisky. Tím zajistíme, ţe pokud dokument otevřeme v jiném prostředí, nestane se nám, ţe popisky se budou nacházet na zcela jiném místě, neţ tomu bylo při tvorbě dokumentu. Kříţovka, která je utvořena v Excelu má všechny sloupce stejně široké a buňky vyplněné textem jsou sloučeny. Ve třetí úloze se objevují obrázky, které jsou opět utvořeny pomocí vkládání tvarů a textových polí. Napíšeme text, který bude uvnitř textového pole, označím ho a dáme vloţit textové pole. Tím se nám text orámuje a my obrázek ukončíme vloţením tvarů (čar), které přeneseme do pozadí. Opět lze vše vyfotit pomocí klávesy Print Screen a následně upravit, anebo je jednodušší otevřít na kartě Domů ikonu Vybrat a zvolit Vybrat objekt. Následně ohraničíme objekty, které chceme seskupit v jeden objekt. V Nástrojích textového pole vybereme ikonu Skupina a utvoříme skupinu, popřípadě bude-li to potřeba, je moţno ji zase zpátky oddělit. I tento pracovní list je tvořen popisem činnosti, zadáním úkolů a správným řešením ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA pracovní list 1, 2 Pracovní listy na školní kolo zeměpisné olympiády jsou tvořeny s pouţitím záhlaví, v kterém jsou základní informace pro daný list (soutěţ, logo soutěţe, kategorie, jméno a třída soutěţícího). Pro názornou ukázku je v příloze pracovní list vloţen i se zobrazením náhledu. Při tvorbě pracovních listů na zeměpisnou olympiádu je opět pouţito utvořených odstavcových stylů. Pracovní listy jsou tvořeny záhlavím a samotným textem, který je doplněn obrázky a tabulkami, pracovní list č. 2 je ještě doplněn textovými poli, která nám sdělují počet bodů za jednotlivé otázky. K obrázkům se vztahují jednotlivé úkoly, proto jsou pro přehlednost vloţeny do textu (obtékání těsné). Textová pole, která jsou v pracovních listech, jsou svázána a tvoří tak skupinku objektů. V náhledu pracovního listu č. 1 je ukázka jiného typu písma. Ke změně všech odstavců došlo pouze změnou typu písma v Základu. U tabulky, pouţité pro kříţovku, jsou buňky pro psaní textu sloučeny v jednu a zarovnány vpravo, aby legenda byla co nejblíţe vyplňovaným buňkám. V tabulkách je pouţito groteskové písmo.

47 Tvorba výukového materiálu Písemné práce Při tvorbě písemných prací záleţí na tom, zda ţák úlohy vypracovává do zadání anebo na nějaký jiný papír. V závěrečném testu Litosféra 1 ţák pracuje do zadání, i toto zadání je připraveno na oboustranný tisk. V záhlaví těchto písemných prací jsou základní informace o ţákovi (v příloze není uvedena ukázka). Pokud je třeba nakopírovat více zadání, je moţné práci zmenšit při kopírování. i v této práci je vyuţito odstavcových stylů. Obrázky jsou utvořeny pomocí aplikace Malování a vloţeny do dokumentu. Písemná práce Litosféra 2 je celá utvořena v Excelu, stránka je orientována na šířku, a to z důvodu lepšího rozloţení kříţovky a její legendy. Na jedné stránce jsou dvě stejná zadání, z důvodů úspor, a jelikoţ pro všechny byla kříţovka stejná. Písemná práce Západní Evropa vyuţívá tabulek pro zápis správného řešení. Jednotlivé tabulky mají různou šířku sloupců, a to z důvodu psaní do některých polí tabulky. V tomto písemném testu opět nechybí kolonka pro jméno a třídu zkoušeného ţáka, zde ovšem není řešena pomocí záhlaví, a to z hlediska dvou testů na stránce ČESKÁ REPUBLIKA Prezentace Prezentace Česká republika známá neznámá slouţí k účelům výuky a procvičení učiva nejen zeměpisu (lze vyuţít i pro výpočet hustoty zalidnění v jednotlivých krajích). Vlastní prezentace je tvořena osmi snímky, přičemţ se z nich lze odkázat pomocí hypertextových odkazů na snímky zbývající (celkem tedy má prezentace 14 snímků). Na odkazovaných snímcích jsou znázorněny některé údaje k dané oblasti (informace o prezidentovi ČR, nejvyšší hoře ČR, tabulka základních údajů o krajích ČR) nebo podrobnější čí zvětšené grafy k tématům. Prezentace je utvořena na základě šablony, jsou v ní pouze dodefinovány některé formáty (motiv, písmo a barva). Do jednotlivých snímků je zadáván text, některá textová pole jsou orámována a barevně vyplněna, pro zdůraznění toho podstatného na snímku. Některé snímky obsahují grafy, a pro lepší přehlednost, je daný graf i ve zvětšené podobě (je zde vyuţito hypertextových odkazů). K prezentaci je připojen zvuk, který se spouští po klepnutí myši, to proto, aby nerušil prezentaci. Součástí prezentace jsou i vloţené kliparty, které mohou slouţit pro upoutání pozornosti publika, lze nechat ţáky určit vlajky daných států, proto také tyto vlajky nemají popisek. Jelikoţ prezentace obsahuje i odkazy, je potřeba si utvořit soubor s danými odkazy (nutno pro prezentaci z jiného počítače). Postup byl popsán v kapitole PowerPoint (Vkládání objektů balení pro disk CD ROM).

48 48 Závěr 4 Závěr 4.1 Závěrečné úpravy Tak, ještě neţ úplně skončíme s prací, bylo by dobré ji opravit. K tomu nám dobře poslouţí některé z funkcí, jako například Najít a Nahradit. Ikony pro tyto příkazy najdeme na kartě Domů v oblasti pro úpravy. Jak lze tyto funkce pouţít? V Microsoft Office 2007 si po zvolení příkazu Najít zadáme poţadovaný tvar hledaného výrazu (mezera konkrétní písmeno mezera), takto můţeme nalézt jakékoli jednoznakové předloţky a spojky. Pokud je chceme pouze vyhledat, lze pouţít zvýraznění v textu. Pokud je chceme nahradit, klikneme na list Nahradit a zapíšeme, jakým výrazem se mají nahradit (mezera konkrétní písmeno pevná mezera). Takto dosáhneme například toho, ţe na konci řádků nezůstanou jednoznakové spojky a předloţky. Takto lze vyhledávat a nahrazovat několik mezer v řadě za sebou, několik po sobě jdoucích kliknutí na klávesu Enter, formát textu, formát písma, odstavců, tabulátorů, atd. 4.2 Využití práce Tato práce určitě můţe poslouţit vyučujícím, kteří by si chtěli připomenout některé základní prvky při práci s aplikacemi MS Office 2007 nebo třeba načerpat nějaké nápady při tvorbě výukových materiálů. Jelikoţ většina vyučujících nepouţívá a neosvojuje si znalosti, které získali při absolvování základních počítačových kurzů, stává se velmi často, ţe s počítačem rychle přestanou pracovat. Právě jim by mohlo pár příkladů v této práci pomoci s novým začátkem. 4.3 Připomínky a náměty Kancelářské aplikace nabízejí nepřeberné mnoţství jejich vyuţití pro tvorbu příprav, bohuţel jsem se v této práci zabývala pouze základními funkcemi, které lze vyuţít. Určitě by bylo velmi zajímavé se těmito aplikacemi zabývat mnohem podrobněji. Pokud by to někdo chtěl zkusit sám, lze sáhnout na některou z publikací Microsoft Office.

49 Literatura 49 5 Literatura DODGE, M. -- STINSON, C. Mistrovství v Microsoft Office Excel vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN PIERCE, J. Mistrovství v Microsoft Office vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN LAPÁČEK, J. Open Office.org. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN KRÁL, M. -- MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN KOČIČKA, P. -- BLAŢEK, F. Praktická typografie. 2. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN

50 50 Literatura

51 Přílohy 51 6 Přílohy

52 52 Přílohy

53 Voda na Zemi pracovní list 53 A Voda na Zemi pracovní list Využití: Klíčové pojmy: Tyto pracovní listy lze vyuţít při hodinách zeměpisu, ale některé úlohy lze pouţít v hodinách matematiky. Úlohy v pracovních listech jsou směřovány k získávání nových informací, procvičení a osvojení si nových pojmů, praktickému vyuţití svých znalostí a ke zdokonalování se v práci s atlasem. Směřujeme ke kompetencím aktivně se učit, logicky myslet, aplikovat poznatky, orientovat se na mapě. Učivo Hydrosféra:rozloţení vody na Zemi, světový oceán. Procenta: výpočet počtu procent. Pomůcky a potřeby: Pracovní list z přílohy pro kaţdého ţáka, atlas světa, nástěnná mapa světa. Popis: 1. Zopakujeme se žáky pojem hydrosféra (hydrosféra = vodní obal Země, veškerá voda na Zemi, ). Poté se ţáků zeptáme, kde všude nalezneme vodu na Zemi. 2. Seznámíme žáky s cílem vyučovací hodiny a rozdáme jim pracovní list. Společně přečteme zadání úlohy č. 1, je nutné připomenout pojem legendy, kterou má kaţdá mapa a graf. Dále pak ţáky upozorníme na šipky, které vedou z jednotlivých částí grafů, jelikoţ ta část vody se pak následně promítne jako hlavní téma následujícího grafu, to by mohlo ţákům usnadnit jejich práci. Poznámka: je dobré doplnit další oblasti, kde se nachází voda, a to atmosféru. V tuto chvíli by stálo za to, aby si ţáci nakreslili malý a velký oběh vody. 3. Příprava na další úlohu. Ţáci ukazují na mapě oceány, které se na Zemi nacházejí, zjišťují jejich názvy a zároveň počet. Pak si sami zkusí do úlohy č. 2 zapsat jednotlivé oceány do správného sloupečku podle velikosti. Po následné kontrole, si společně určíme, kolik to procent vlastně ty oceány dohromady tvoří. Z dalšího úkolu máme určit jednotlivé plochy oceánů, jestliţe známe celkovou plochu světového oceánu. Je nutné navést ţáky k výpočtu jednoho procenta. Při této části je také moţno rozdělit děti do čtveřic a kaţdý ţák ze čtveřice vypočítá plochu jednoho oceánu. V posledním sloupci tabulky si ţáci zopakují zaokrouhlování. Je dobré se s ţáky zamyslet nad tím, proč součet ploch nevyšel 361 mil. km 2, ale 362 mil. km 2. Poznámka: tuto část lze také zařadit do sedmého ročníku matematiky, na procvičení výpočtu procentové části. 4. Úkol na doma. Jelikoţ jsme si řekli něco o světovém oceánu, mohli by se ţáci pokusit zjistit z různých zdrojů další informace o jednotlivých oceánech, např. teplota vody v jednotlivých oceánech, maximální hloubky oceánů, Následující hodinu vybrat 4 ţáky (dobrovolníky) a kaţdý by si vybral jeden z oceánů a informoval by nás o zjištěných údajích. Nutno ohodnotit.

54 54 Voda na Zemi pracovní list

55 Voda na Zemi pracovní list 55 VODA NA ZEMI PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte jednotlivé legendy grafů, k tomu použijte druhy vod z n{sledující nabídky: jezera, ledovce, pevnina, podpovrchov{, povrchov{, sladk{, slan{, světový oce{n, řeky.

56 56 Voda na Zemi pracovní list 2. Na grafu je procentuelní podíl plochy jednotlivých oce{nů vzhledem k celkové ploše světového oce{nu. Do každého sloupce připište n{zev spr{vného oce{nu. 3. Vypočítejte plochy jednotlivých oce{nů, jestliže plocha světového oce{nu je 361 mil. km 2. Jednotlivé plochy oce{nů zaokrouhlete na celé miliony km 2.

57 Voda na Zemi pracovní list 57 VODA NA ZEMI ŘEŠENÍ 1. Doplňte jednotlivé legendy grafů, k tomu použijte druhy vod z n{sledující nabídky: jezera, ledovce, pevnina, podpovrchov{, povrchov{, sladk{, slan{, světový oce{n, řeky.

58 58 Voda na Zemi pracovní list 2. Na grafu je procentuelní podíl plochy jednotlivých oce{nů vzhledem k celkové ploše světového oce{nu. Do každého sloupce připište n{zev spr{vného oce{nu. 3. Vypočítejte plochy jednotlivých oce{nů, jestliže plocha světového oce{nu je 361 mil. km 2. Jednotlivé plochy oce{nů zaokrouhlete na celé miliony km 2.

59 Oceán a moře pracovní list 59 B Oceán a moře pracovní list Využití: Klíčové pojmy: Tyto pracovní listy lze vyuţít při hodinách zeměpisu v šestém i v sedmém ročníku. Úlohy v pracovních listech jsou směřovány k získávání nových informací, procvičení a osvojení si nových pojmů, praktickému vyuţití svých znalostí a ke zdokonalování se v práci s atlasem. Směřujeme ke kompetencím aktivně se učit, logicky myslet, aplikovat poznatky, orientovat se na mapě, pracovat se zeměpisnými souřadnicemi. Učivo Hydrosféra: Světový oceán, oceány a moře. Pomůcky a potřeby: Pracovní list z přílohy pro kaţdého ţáka, atlas světa, nástěnná mapa světa. Popis: 1. Zopakujeme se žáky pojem světový oceán (vyjmenovat oceány, největší oceán, nejmenší oceán, ). 2. Seznámíme žáky s cílem vyučovací hodiny a rozdáme jim pracovní list. Společně přečteme zadání úlohy č. 2, je dobré přečíst si společně i nápovědu pod mapou, je moţno si odhalit správné pojmy a ty pak ţáci zapisují do jednotlivých políček v mapě Asie. Po společné kontrole úkolu, si ţáci připraví atlas (stačí mapa světa) a samostatně vyhledají konkrétní názvy vyznačených poloostrovů, ostrovů, souostroví, zálivů a moří. Předem si ověřte, ţe v dané mapě najdete názvy jednotlivých útvarů, které mají ţáci vyhledat. Tento úkol je dobré motivovat známkou a práci ţákům ohodnotit. Poznámka: tuto část lze zařadit i do sedmého ročníku zeměpisu, kde ţáci probírají Asii. 3. Křížovka zopakování dosavadních znalostí. Ţáci si řešením kříţovky procvičí učivo z úvodu hydrosféry (pracovní list Voda na Zemi) a nově získané poznatky. Předem je třeba říci, ţe slova do tajenky budeme psát v prvním pádě jednotného čísla, ch píšeme do jednoho políčka a X je mezera mezi slovy. Dále vysvětlíme barevná pole a písmena vyznačená v tajence. Tajenka vznikne z písmen v barevných polích, a pokud došlo ke změně ve znaménku nad daným písmenem, je toto písmeno jiţ zapsáno v tajence. Pokuste se s ţáky zjistit, co daná slova v tajence představují. Poznámka: tuto část lze také vyuţít jako opakovací test. 4. Procvičení pomocí zeměpisných souřadnic. Jelikoţ jsme se seznámili s novými pojmy, je moţno je procvičit vyhledáváním v mapě. K tomu nám poslouţí zeměpisné souřadnice. Ţáci vyhledávají na mapě světa jednotlivé pojmy, které jsou vyznačeny uprostřed obdélníku, napomáhají mu k tomu poledníky a rovnoběţky, které má popsány. Dále můţeme nechat ţáky, aby si také podobné skrývačky připravili. Pozn. Pro větší obtíţnost, lze u pojmů v druhém řádku vynechat údaje o zeměpisné délce, nechat pouze číselný údaj.

60 60 Oceán a moře pracovní list

61 Oceán a moře pracovní list 61 OCEÁN A MOŘE PRACOVNÍ LIST 1. Na obr{zku je mapa Asie. Doplňte do mapy n{zvy pro vyznačené útvary. Lze využít i n{povědu pod mapou. N{pověda: pevnina zcela obklopena vodou = moře obklopené souší = pevnina vybíhající do oce{nu = oce{n vnikající do pevniny = moře široce spojené s oce{nem = skupina ostrovů = S pomocí atlasu zjistěte a zapište konkrétní n{zvy jednotlivých útvarů, které jsou vyznačeny na obr{zku.

62 62 Oceán a moře pracovní list 2. Doplňte jednotlivé pojmy do křížovky. Podle barevných políček utvořte tajenku. Písmena se změnou interpunkce jsou v tajence již vyplněna. Pokuste se zjistit, co dané pojmy v tajence znamenají. pevnina obklopená mořem (oceánem) druh vody, který je na Zemi nejrozšířenější typ moře, které je téměř obklopeno souší X název pro všechny oceány na Zemi pruh území kolem břeţní čáry jiný název pro největší oceán v čem je nejvíce vody na povrchu pevniny zúţená část oceánu mezi pevninou v čem je nejvíce sladké vody na Zemi veškerá voda na Zemi druhý nejmenší oceán na Zemi menší část oceánu spojení moří (oceánů) vzniklé prokopáním pevniny část pevniny vybíhající do oceánu (moře) část moře (oceánu) vnikající do pevniny Tajenka U U Í Vysvětlení tajenky: 3. Pomocí atlasu určete, o jaký útvar se jedn{. a) b) c) d)

63 Oceán a moře pracovní list 63 OCEÁN A MOŘE ŘEŠENÍ 1. Na obr{zku je mapa Asie. Doplňte do mapy n{zvy pro vyznačené útvary. Lze využít i n{povědu pod mapou. N{pověda: pevnina zcela obklopena vodou = OSTROV moře obklopené souší = VNITŘNÍ MOŘE pevnina vybíhající do oce{nu = POLOOSTROV oce{n vnikající do pevniny = Z[LIV moře široce spojené s oce{nem = OKRAJOVÉ MOŘE skupina ostrovů = SOUOSTROVÍ S pomocí atlasu zjistěte a zapište konkrétní n{zvy jednotlivých útvarů, které jsou vyznačeny na obr{zku. souostroví Filipíny, Maledivy z{livy Perský, Beng{lský ostrovy Sumatra, Borneo, Cejlon poloostrovy Arabský, Přední Indie, Kamčatka vnitřní moře Japonské moře okrajové moře Východosibiřské

64 64 Oceán a moře pracovní list 2. Doplňte jednotlivé pojmy do křížovky. Podle barevných políček utvořte tajenku. Písmena se změnou interpunkce jsou v tajence již vyplněna. Pokuste se zjistit, co dané pojmy z tajenky znamenají. Vysvětlení tajenku: JEDN[ SE o POHYBY MOŘSKÉ VODY VLNĚNÍ způsobeno větrem. PROUDY způsobeny st{lými větry, rozdílnou teplotou a tlakem DMUTÍ (příliv a odliv) způsobeno přitažlivostí Slunce a Měsíce. 3. Pomocí atlasu určete, o jaký útvar se jedn{. a) PŘEDNÍ INDIE b) SUMATRA c) MADAGASKAR d) LABRADOR

65 Zeměpisná olympiáda pracovní list 1 65 C Zeměpisná olympiáda pracovní list 1 1. Doplňte spr{vnou odpověď. Zemětřesení je n{hlý pohyb zemské kůry. Napiš, čím je způsoben. Jaký přístroj používají seismologové pro měření seismických vln? Co zn{zorňují červené kruhy na obr{zku? 2. Zakroužkujte spr{vné písmeno podle obr{zku: Epicentrum zemětřesení: Hypocentrum zemětřesení: A B A B 3. Tsunami (jedna nebo několik po sobě jdoucích vln na hladině moře) vznik{ v důsledku silného zemětřesení pod hladinou moře nebo podmořského sesuvu. Vlna tsunami vznik{ také po dopadu meteoritu do moře. Jak{ byla příčina ničivé vlny v Indickém oce{nu v roce 2004? Kam až vlna zas{hla? 4. Doplň jméno planety, ke které patří popis: a) Rud{ planeta b) M{ největší prstence c) Největší planeta d) Jitřenka nebo Večernice e) Nejvzd{lenější planeta od Slunce f) Obíh{ kolem Slunce po nejkratší dr{ze 5. Dops{ním čísel do r{mečků popiš obr{zek. sopečný kužel sopouch podsouvající se litosférick{ deska magma zemětřesení plyn, popel, l{va

66 66 Zeměpisná olympiáda pracovní list 1 6. Doplňte n{sledující text. Podle jedné z teorií vznikl vesmír přibližně před 13,7 miliardami let během tzv.. Od té doby se neust{le. Mezi významné kosmické objekty patří, které svítí a my je můžeme pozorovat jako třpytivé jasné body. Jedn{ se o objekty, které mají téměř kulovitý tvar a které jsou tvořeny plazmou. Na noční obloze vytv{řejí obrazce, kterým řík{me. Naší nejbližší hvězdou je, ot{čí se kolem své osy a z{roveň se pohybuje v Galaxii. Asi před 4 miliardami let se začala vytv{řet společně se Sluncem naše sluneční soustava. Mezi největší kosmické objekty patří planet, které obíhají kolem Slunce. Planety se dělí na pevné, tj.,,, a plynné, tj.,,,. Kolem některých planet obíhají. Menšími kosmickými objekty jsou planetky, kterým se řík{. Souč{stí sluneční soustavy jsou další menší tělesa (komety, meteoroidy, trpasličí planety). 7. Zakroužkuj v každé ot{zce jednu spr{vnou odpověď. Pol{rní noc nast{v{: a) na polokouli odvr{cené od Slunce b) na polokouli přikloněné ke Slunci c) na rovníku Od do se u n{s den: a) prodlužuje b) zkracuje c) je stále stejný Teplý vzduch: a) kles{ dolů b) stoup{ nahoru Vzduch proudí: a) z oblasti vysokého tlaku do oblasti nízkého tlaku b) z oblasti nízkého tlaku do oblasti vysokého tlak 8. Vyřešte křížovku, z jejíž tajenky se dozvíte jméno největšího měsíce planety Neptun. Příjmení první ženy ve vesmíru. Příjmení prvního českého kosmonauta. Příjmení prvního vesmírného turisty. Název první umělé družice. Název raketoplánu, který první přistál na Měsíci. Příjmení prvního muže v kosmu.

67 Zeměpisná olympiáda pracovní list 1 67

68 68 Zeměpisná olympiáda pracovní list 1

69 Zeměpisná olympiáda pracovní list 2 69 D Zeměpisná olympiáda pracovní list 2 13 b 8 b 1. Najděte na mapě daný útvar a doplňte o něm požadované údaje. Poloostrov St{t a jeho hlavní město Rok vyhl{šení nez{vislosti st{tu Původně kolonie st{tu Nížina na severu Úmoří Převažující n{boženství Nejvíce zastoupené vegetační p{smo Spotřeba kalorií (v % doporučené denní d{vky) Nejvíce zastoupen{ potravina ve spotřebě kalorií Kulturní pam{tka UNESCO (z{mek) Těžba energetické suroviny Převažující typ půdy 2. Ve sloupci a zakroužkuj z nabídky tu surovinu, kter{ se těží v daném st{tě, a do sloupce B napiš, k čemu tato surovina slouží (co se z ní vyr{bí). stát A B Venezuela fosfáty diamanty ropa Jamajka zlato bauxit nikl Chile cín měď uran Mexiko stříbro uhlí zlato 8 b 3. Někter{ políčka v tabulce jsou vyplněn{. Podle atlasu doplň zbývající. Mt. McKinley Andy 8850 m n m. Ural

70 70 Zeměpisná olympiáda pracovní list 2 4 b 6 b 4. Zjisti odpověď na n{sledující ot{zky. V jakém dnešním st{tě se v minulosti vyskytovali Čibčové (indi{nský kmen)? N{zev a druh oce{nského proudu ovlivňujícího podnebí v Chile? Kde v Americe bylo naměřeno nejmenší množství sr{žek? (Napište n{zev místa a n{zev pouště, v které oblast leží.) N{rodní park na seznamu UNESCO na hranici Brazílie a Argentiny. 5. Napiš, ke kterým st{tům n{leží dané ostrovy (i jako souč{st z{vislých území). Ostrov Falklandy Portoriko Galapágy Andamany Kurily Bali Stát 6 b 5 b 6. Najdi hledané město a napiš o něm požadované údaje. Město na 41 s. š. 112 z. d.. Leží na břehu. Je spr{vním střediskem st{tu. Leží v úmoří. Počet obyvatel. Velký význam zde m{ církev. 7. V druhém sloupečku zakroužkuj spr{vnou variantu. V Japonsku převažuje export nad importem. ano x ne Archeologická památka chrám Angkor se nachází ve státě Thajsko x Kambodža Mongolsko vyhlásilo nezávislost oproti Indii dříve x později V Saudské Arábii a v Indonésii je náboženství stejné x různé Ve státech jihovýchodní Asie se pěstuje hlavně bavlník x rýže

71 Zeměpisná olympiáda pracovní list 2 71

72 72 Zeměpisná olympiáda pracovní list 2

73 Písemná práce Litosféra 1 73 E Písemná práce Litosféra 1 LITOSFÉRA ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A 1. Jak siln{ je přibližně zemsk{ kůra? oce{nsk{. km pevninsk{ km 2. Které dvě vrstvy Země tvoří litosféru? 3. K daným číslům napiš spr{vný n{zev č{sti oce{nského dna Jak vznik{ vr{sové pohoří? a) tlak zvlní zemskou kůru b) tlak rozl{me zemskou kůru na kry c) výlevem magmatu d) zemětřesením 5. Místo, kde vznik{ zemětřesení, se nazýv{: 6. Popište zobrazené č{sti činné sopky na obr{zku:

74 74 Písemná práce Litosféra 1 7. Doplňte: Nejvyšší pohoří Evropy je. Nejvyšší hora Evropy je. Nadmořsk{ výška nejvyšší evropské hory je. 8. Podle nadmořské výšky rozlišujeme nížiny a vysočiny. V kolika m. n m. jsou nížiny? a) b) do 200 c) d) nad Napiš čtyři přírodní činitele, kteří rozrušují povrch Země. 10. Doplňte n{zvy n{sledujících litosférických desek (l. d.): Nejjižnější na Zemi je. Mezi Severoamerickou a Jihoamerickou je. Leží na ní nejmenší světadíl je. Na dně největšího oce{nu je. 11. Doplňte spr{vné n{zvy pro: Rozpad horniny na menší č{sti se nazýv{. Typ říčního ústí s několika rameny. Žlab, kterým proték{ řeka. Písečné přesypy v poušti. 12. Jaké typy zemského povrchu rozezn{v{me podle výškových rozdílů v krajině?

75 Písemná práce Litosféra 1 75 LITOSFÉRA ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ B 1. Z kterých tří z{kladních vrstev se skl{d{ Země? 2. K č{stem dna oce{nu patří také hlubokooce{nský příkop. Jaký je nejhlubší? 3. K daným číslům napiš spr{vný n{zev č{sti oce{nského dna Jaké 2 č{sti m{ vr{sa? 5. Doplňte: roztavené horniny pod zemským povrchem = sopka na Sicílii = 6. Obr{zek představuje: a) vr{snění zemské kůry a vznik vr{sových pohoří b) zlomy zemské kůry a vznik kerných pohoří c) proces zemětřesení d) sopečnou činnost 7. Doplňte: Nejvyšší pohoří Asie je. Nejvyšší hora Asie je. Nadmořsk{ výška nejvyšší asijské hory je.

76 76 Písemná práce Litosféra 1 8. Podle nadmořské výšky rozlišujeme nížiny a vysočiny. V kolika m. n m. jsou vysočiny? a) b) do 200 c) d) nad Doplň, o kterou č{st vodního toku se jedn{: Zač{tek řeky. Doch{zí zde k přenosu drobného materi{lu. Doch{zí zde ke vzniku valounů. Doch{zí zde k usazov{ní un{šeného materi{lu. 10. Doplňte n{zvy n{sledujících litosférických desek (l. d.): Na dně největšího oce{nu je. Mezi Africkou a Indicko-australskou je. Leží na ní největší světadíl je. Nejjižnější na Zemi je. 11. Jaké typy zemského povrchu rozezn{v{me podle výškových rozdílů v krajině? 12. Doplňte spr{vné n{zvy pro: Typ říčního ústí s několika rameny. Písečné přesypy v poušti. Rozpad horniny na menší č{sti se nazýv{. Žlab, kterým proték{ řeka.

77 Písemná práce Litosféra 2 77 F Písemná práce Litosféra 2

78 78 Písemná práce Litosféra 2

79 Písemná práce Západní Evropa 79 G Písemná práce Západní Evropa

80 80 Písemná práce Západní Evropa

81 Prezentace 81 H Prezentace

82 82 Prezentace

83 Prezentace 83

84 84 Prezentace

85 Prezentace 85

86 86 Prezentace

87 Prezentace 87

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor Microsoft EXCEL Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis prostředí Microsoft Excel 2007, popis a použití tohoto tabulkového procesoru Tabulkový procesor Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. T.G.Masaryka

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 4 Nadpis kapitoly Mojmír

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Vítězslav Bártl. září 2012

Vítězslav Bártl. září 2012 VY_32_INOVACE_VB01_W Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Excel Vladimír Bříza Podrobný průvodce 2007 Excel 2007 podrobný průvodce Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE...

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE... PowerPoint - program pro návrh prezentace, - kvalitní grafická a estetická prezentace, - pro ztvárnění a následné spuštění prezentace, - jde o jednotlivé obrazovky doplněné o animace, triky a multimediální

Více

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel.

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel. VY_32_INOVACE_FH01 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL, CSC. PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL, CSC. PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.1.07/2.2.00/07.0120 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ING. LADISLAV DOLEŢAL,

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_15_Základy_práce_v_tabulkovém_editoru_EXCEL_2007

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_15_Základy_práce_v_tabulkovém_editoru_EXCEL_2007 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_15_Základy_práce_v_tabulkovém_editoru_EXCEL_2007

Více

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování VY_32_INOVACE_FH14_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_005_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Téma: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika

Více

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část )

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Různé samostatné části : 1 -Připojení k AK - 2x kliknout na Internet Explorer - kliknout na pracovat offline

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

EXCEL 2007 grafický manuál

EXCEL 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se sešitem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknout, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených souborů

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS Word. Žák rozlišuje základní prvky (nadpisy, obrázky,

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS Word. Žák rozlišuje základní prvky (nadpisy, obrázky, VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA INFORMATIKA 6. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 KAPITOLA 2 Operace při otvírání a ukládání sešitu 15 Jak uložit sešit tak, aby jej bylo možné

Více

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D. (verze 2013) Desky - lepená vazba do tuhých desek s textilním potahem (barva tmavě modrá, černá) - není povolena kroužková vazba! - přední

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_03 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny. Žáci mohou

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek ze sady: 01 tematický okruh sady: Textový editor ze šablony: 07 kancelářský software určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor:

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.3.18 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 03. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Funkce a vzorce v Excelu

Funkce a vzorce v Excelu Funkce a vzorce v Excelu Lektor: Ing. Martin Kořínek, Ph.D. Formátování tabulky V této kapitole si vysvětlíme, jak tabulku graficky zdokonalit, jak změnit nastavení šířky a případně výšky sloupců, jak

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ Formátování textu - STYLY Styly umožňují zjednodušení formátování dokumentu. Nástroje pro jejich použití najdeme na pásu karet Domů. Každý text, který píšeme,

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ APLIKACÍ WRITER A CALC Z KANCELÁŘSKÉHO BALÍKU OPENOFFICE.ORG VE VÝUCE BAKALAŘSKÁ PRÁCE Jan Fadrhonc Informatika

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

VÝUKA IVT na 1. stupni

VÝUKA IVT na 1. stupni VÝUKA IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 1. 10. 1. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: WordArt Anotace: Žáci se seznámí s možností zvýraznění např. nadpisu dokumentu

Více

Office 2016. Průvodce uživatele. Office 2016. Průvodce uživatele. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. www.grada.cz. Průvodce uživatele

Office 2016. Průvodce uživatele. Office 2016. Průvodce uživatele. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. www.grada.cz. Průvodce uživatele Kniha vám odpoví na otázky: Jak ukládat data do cloudu (na internetové úložiště) Jak vytisknout data na papír nebo do dokumentu PDF Jak kontrolovat pravopis a gramatiku Jak rychle a účelně formátovat vzhled

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Prezentace v programu POWERPOINT Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Co je to PowerPoint? jeden z

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Tvorba animací v rámci prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí - 1 - L04 V 1 odrážky a číslování Odrážky, číslování i víceúrovňovost můžeme zadat buď před zápisem textu nebo vytvořit dodatečně označením bloku

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Šablony a jejich

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2011 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006

Více

František Hudek. červen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. červen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH20_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

instaluj Naučte se víc...

instaluj Naučte se víc... instaluj Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k sadě aplikací Microsoft Office 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k sadě aplikací Microsoft Office 2007 Tato publikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Editace textu textovým editorem Word

Editace textu textovým editorem Word 2 Editace textu textovým editorem Word V té to ka pi to le: Word po spuštění Psaní a editace textu Kontrola chyb v dokumentu Automatický text stavební bloky Prohledávání dokumentu Nastavení parametrů stránky

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu 1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH08_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem (Metodická příručka pro práci s interaktivní tabulí SmartBoard) Martina Veřmiřovská,

Více

MS Word 2007. Strana 1. Michaela Mudrochová 31. 03. 2011

MS Word 2007. Strana 1. Michaela Mudrochová 31. 03. 2011 MS Word 2007 Michaela Mudrochová 31. 03. 2011 Strana 1 Úvodní slovo pro studenta: Program MS Word 2007 je dnes nepostradatelným pomocníkem při vytváření textů a práci s nimi. Pomáhá nám texty zpracovávat,

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Obsah. Podrobná uživatelská příručka

Obsah. Podrobná uživatelská příručka Obsah 1 Než začneme pracovat s daty 11 Co je Office 2013 12 Požadavky na systém 13 Vytvořte si účet Microsoft 14 Spouštění aplikací 16 Spouštění aplikací z Windows 8 16 Spouštění aplikací z nabídky Start

Více

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36 Obsah Úvodem 7 Co je třeba znát 7 Jak je kniha napsána 8 Jak psát na klávesnici 8 Jak ovládat myš 10 Kde je na monitoru ukazatel myši 10 Pohyb myši 10 Tlačítka myši co to znamená klepnout a poklepat 11

Více