ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str Fakulta strojní se představuje str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str."

Transkript

1 Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str Hvězdy finančního nebe opět zazářily str. 18 Lucemburský velvyslanec zavítal na VŠB TUO str. 20 TOP 10 desítka nejlepších sportovců str. 21 Také v BorsodChemu dlouhodobý MCHZ, úspěch s.r.o., dosáhneme jsou zaměstnanci jedině díky s dlouholetou kvalifikovaným praxí a precizním a zkušenostmi největší zaměstnancům, hodnotou. S potěšením jejichž profesní mohu konstatovat, růst a osobní že spokojenost také absolventi jsou Vaší pro vysoké nás školy mají možnost rozhodující. budovat svoji profesionální kariéru právě u nás. Říká ve svém Říká ve úvodním svém slově úvodním jednatel slově a generální Partner společnosti ředitel společnosti KPMG BorsodChemu Česká republika, MCHZ, s.r.o. s.r.o. Ing. Alexander Pálffy, CSc. Pavel Závitkovský

2 2 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Chemická 1/2039 Ostrava-Mariánské Hory AKADEMIK 1/2004

3 úvodní slovo AKADEMIK ÈASOPIS VŠB-TUO Vydává: INFOCENTRUM VŠB-TUO Vážení pøátelé, milí studenti, na poèátku nového roku bych chtìl vyjádøit své pøesvìdèení, že každý z Vás loòský nároèný rok ukonèil dle svého pøání a pøedsevzetí. Dovolím si tvrdit, že je dùležité podívat se na zpìt a každý krok náležitì posoudit. Obdobnì to dìláme ve velkých prùmyslových skupinách bez ohledu na to, zda se jedná o chemii, strojírenství, hornictví nebo jiné obory. Náš podnik si loni pøipomínal 75. výroèí založení a více než tøíleté pùsobení ve skupinì BorsodChem Rt. Mohu s plnou odpovìdností konstatovat, že tento privatizaèní sòatek z rozumu pøináší vysoký synergický efekt v rámci skupiny, ale i èeské chemii. Celkový obrat skupiny pøedstavuje více než 500 mil. USD se ziskem kolem 10 %. Máme strategii zpracovanou do roku 2010, která je dùslednì naplòována. Jenom v letech bude proinvestováno kolem 300 mil. EUR s cílem zvýšení pozice na trhu nejenom v Evropì ale i ve svìtì. Ukazuje se, že pro náš holding je Evropa již malá a budeme se snažit prosadit i jinde, i když v souèasnosti již vyvážíme 80 % produkce. Dùležitým pøedpokladem je, aby podnik v rámci svìtové globalizace našel svoje místo v okruhu svìtových hráèù v chemii. Proto plánujeme integraci nejenom v rámci èeské, polské a slovenské chemie. V budoucnu se budeme snažit opakovat letošní úspìch prodeje licence výroby anilinu do zahranièí. Reference prodeje do Japonska má pro firmu cenu zlata. Chceme zvýšit firemní kulturu a vydáním etického kodexu, tedy souboru základních norem našeho chování k zákazníkùm, partnerùm, zamìstnancùm a vnìjšímu okolí, byl již položen základ tohoto snažení. Také v BorsodChemu MCHZ, s.r.o., jsou zamìstnanci s dlouholetou praxí a zkušenostmi nejvìtší hodnotou. S potìšením mohu konstatovat, že také absolventi Vaší vysoké školy mají možnost budovat svoji profesionální kariéru právì u nás. Ve srovnání se zahranièními firmami náš podnik pøichází s nabídkou výrobních praxí a možností zpracovávat diplomové práce v øadì oborù z èinnosti chemického podniku právì u nás. Podepsaná smlouva o spolupráci s Vysokou školou báòskou Technickou univerzitou Ostrava, ale i pražskou Vysokou školou chemicko-technologickou, dává možnosti doktorandské, ale i jiné konkrétní èinnosti. Dùležitým momentem je skuteènost, že náš podnik se nebrání, ba naopak bude se snažit pøijímat do našich øad úspìšné studenty. Nakonec mi dovolte popøát Vám mnoho úspìchù ve startu Vaší kariéry a Vašim pedagogùm radost z úspìšné výchovy a vzdìlávání. Vìøím rovnìž, že mnozí z Vás se budou chtít osobnì podílet na dynamickém rozvoji spoleènosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ing. Alexander Pálffy, CSc. jednatel a generální øeditel BorsodChem MCHZ, s.r.o. Redakèní rada: Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. šéfredaktorka Ing. Roman Kozel, Ph.D. Doc. Ing. Jiøí Lošák, CSc. FBI Doc. PhDr. Jana Geršlová, CSc. EkF Ing. Irena Beláková FAST Prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc. FS Renáta Kremserová FEI Ing. Petr Žùrek, CSc. HGF Prof. Ing. Dana Krištofová, CSc. FMMI PhDr. Daniela Zemanová Katedra spoleèenských vìd Mgr. Nadìžda Peøinová Katedra jazykù RNDr. Irena Durdová, Ph.D. KTVS Mgr. Daniela Tkaèíková Ústøední knihovna foto: Josef Polák Redakce: INFOCENTRUM VŠB-TUO Studentská 1770 (E320) Ostrava-Poruba tel./fax: Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o. Studentská 1770/C Ostrava-Poruba tel.: Distribuce: vlastní Náklad: kusù Uzávìrka tohoto èísla: Uzávìrka pøíštího èísla: Toto èíslo vyšlo: Zmìna programù je vyhrazena poøadatelùm Platnost každé akce doporuèujeme ovìøit telefonicky Za obsah reklamy odpovídá zadavatel Obsah pøíspìvkù se nemusí shodovat s názorem redakce ISSN AKADEMIK 1/2004 3

4 Tradiční setkání českých a slovenských národohospodářů Stalo se již pěknou tradicí, že se každý lichý rok na půdě Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava scházejí ekonomové z České i Slovenské republiky, aby se zamysleli nad dosavadním vývojem obou zemí a navzájem se informovali o dosažených úspěších, resp. neúspěších ekonomické transformace i výsledcích svého výzkumu. Vedoucí Katedry národohospodáøské doc. Ing. Christiana Kliková, CSc. pøi zahájení mezinárodní konference Již 4. roèník mezinárodní konference, poøádané Katedrou národohospodáøskou, se uskuteènil pod názvem Hospodáøská politika v tranzitivních ekonomikách IV. a letos, stejnì jako v minulých letech, se stal místem prezentace originálních myšlenek, tvùrèího jiskøení i vášnivých diskusí. Slavnostnímu zahájení byli pøítomni i pøedstavitelé vedení Ekonomické fakulty, kteøí pøedali pamìtní medaili prof. Ing. Milanu Žákovi, CSc. za dlouholetý rozvoj teoretického poznání v oblasti hospodáøské politiky a pomoc, kterou systematicky poskytuje již dlouhou øadu let Katedøe národohospodáøské pøi rozvíjení jí garantovaného studijního oboru Národní hospodáøství. Následovala vystoupení pøedstavitelù akademických pracoviš z Vysoké školy ekonomické v Praze, Ekonomické univerzity v Bratislavì, Masarykovy univerzity v Brnì a Univerzity Alexandra Dubèeka v Trenèínì. V plenární èásti si úèastníci konference, spolu se studenty vyšších roèníkù, se zájmem vyslechli fundovanou pøednášku øeditele odboru mìnové politiky Èeské národní banky Ing. Viktora Kotlána, Ph.D. o strategii ÈR ke vstupu do Hospodáøské a mìnové unie EU. V následné diskusi padaly dotazy na konkrétní kroky ÈNB, týkající se zaèlenìní èeské mìny do mechanismu smìnných kursù ERM 2 a s tím spojená rizika. Pøednáška byla zakonèena spontánním potleskem, který byl ocenìním pedagogického mistrovství tohoto spolutvùrce hospodáøskopolitické strategie ÈNB a souèasnì i èlena poøádající Katedry národohospodáøské. Dvoudenní jednání v sekcích se detailnì Prof. Ing. Milan Žák, CSc. z VŠE Praha pøebírá z rukou prodìkana doc. Ing. Josefa Fialy, CSc. pamìtní medaili VŠB-TUO zamìøilo na aktuální problémové okruhy posledního roku èeské a slovenské ekonomické transformace pøed blížícím se vstupem obou zemí do EU. Pøínosem i oživením byla vystoupení øady doktorandù, a to nejen z poøádající katedry, ale i dalších vysokých škol, kteøí zde získávali zkušenosti pro svùj další odborný rùst. Prùbìh i výsledky konference se staly impulsem pro další odbornou a výzkumnou práci i budoucí výmìnu zkušeností, na niž se všichni zúèastnìní již dnes tìší. Lze pøedpokládat, že v roce 2005, kdy probìhne již pátý jubilejní roèník, bude nosným tématem proces ekonomické konvergence nových èlenských zemí Evropské unie. Ing. Boris Navrátil, CSc. Katedra národohospodáøská EkF Mezinárodní konference Katedry práva EkF VŠB-TUO Dne se konala již potřetí mezinárodní konference Katedry práva Ekonomické fakulty VŠB-TUO zabývající se problematikou aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU. Třetí ročník se konal pod názvem Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU. Konference se zabývala aktuálním tématem přibližování práva České republiky standardům Evropské unie. Byla zajímavou pøíležitostí pro setkání vìdcù ze støední a východní Evropy, kteøí mìli možnost zhodnotit právní pøipravenost Èeské republiky na její brzký vstup do Evropské unie a porovnat ji s pøipraveností dalších kandidátských státù. Významným pøispìním ke kvalitì konference byla úèast odborníkù jak z oblasti právní, tak ekonomické. Pøispìním byla i osobní úèast konzula Polské republiky, pana Piotra Czarkowského, a vystoupení úèastníkù nejen ze Slovenska, ale i Maïarska a Gruzie. Konference probìhla pod vedením doc. JUDr. Nadìždy Rozehnalové, CSc. V prvním bloku témat vystoupili prof. JUDr. Josef Bejèek, CSc. (Katedra práva VŠB-TUO, Právnická fakulta MU Brno) s pøíspìvkem na téma Czech Competition Law and Accession of the Czech Republic to the EU, Dr. Miloslav Rosenberg (Katedra mezinárodních vztahù EU Bratislava) na téma Ochrana hospodárskej sú aže podnikate¾ských subjektov SR v rámci integrácie právneho poriadku EU do právneho poriadku SR, JUDr. Miroslav Slaš an (Katedra európského práva a aproximácie práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) na téma Ústavnoprávne aspekty procesu aproximácie právneho poriadku Slovenskej republiky k právu ES a EU, Jana Mervartová (MZLU Brno) pøednesla téma Úvaha nad budoucím zákoníkem práce, JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (Katedra práva VŠB-TUO, Právnická fakulta MU Brno) vystoupil s pøíspìvkem Právní regulace platebního styku v ÈR se vstupem do EU, doc. JUDr. Vladimír Týè, CSc. s tématem ÈR a evropský patent. Závìrem první èásti konference vystoupila její moderátorka, doc. JUDr. Nadìžda Rozehnalová, CSc. s podnìtným tématem Od spolupráce mezistátní ke spolupráci unijní. Odpolední èást konference byla vìnována pøedstavení práce studentù doktorského studia. Vystoupili zejména doktorandi Katedry práva EkF VŠB-TUO a Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Na závìr konference pøednesl doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. pøíspìvek vìnovaný problematice finanèní prokuratury Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Konference probìhla na vysoké organizaèní úrovni, která byla již druhým rokem garantována Ing. Magdalénou Kudelovou. Pøi celkovém zhodnocení prùbìhu konference nezbývá než prohlásit, že byla významným pøínosem pro probíhající akademickou diskusi týkající se našeho brzkého vstupu do EU. Nezbývá než pozvat zájemce na další roèník této konference, tentokrát již pod názvem Zaèleòování ÈR do evropského právního a justièního prostoru v souvislosti s podporou podnikání, ochrany trhu a regionálního rozvoje v závislosti na harmonizaci právních øádù èlenských zemí EU. Pøedpokládaný termín konání je øíjen JUDr. Bohuslav Halfar Vedoucí Katedry práva EkF 4 AKADEMIK 1/2004

5 Na univerzitu přijeli významní hosté U příležitosti zasedání vlády v Ostravě se dne 1. prosince 2003 uskutečnily dvě návštěvy významných politiků na naší univerzitě premiéra České republiky PhDr. Vladimíra Špidly a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petry Buzkové. Nejprve na univerzitu v pozdním odpoledni zavítal pøedseda vlády PhDr. Vladimír Špidla, aby studentùm Ekonomické fakulty pøednášel na téma Reforma veøejných financí. Pan premiér pøítomné posluchaèe struènì seznámil se základními rysy reformy a pøedevším s dùvody, proè je nevyhnutelná. Dále následovala diskuse, v níž mìli pøítomní pedagogové a pøedevším studenti možnost pokládat panu premiérovi otázky sami. A tak zaznìly dotazy týkající se nejrùznìjších problémù celé naší spoleènosti poèínaje výší daní až po problematiku vysokých škol, dùchodù èi nemocnic. Zájem o pøednášku byl znaèný, studenti zcela zaplnili nejen pøednáškovou místnost, ale také veškeré volné ulièky i prostory kolem oken a dveøí. Na návštìvu premiéra PhDr. Vladimíra Špidly bezprostøednì navázal pøíjezd ministrynì JUDr. Petry Buzkové, která si pro svou návštìvu vybrala porubský areál školy. Paní ministryni v doprovodu krajské zastupitelky PaedDr. Hany Nováèkové pøijal rektor VŠB- TUO prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc. Následný rozhovor se týkal pøedevším oblasti financování vysokých škol, rozpoètu VŠ pro pøíští rok a budování Centra informaèních technologií a nové auly. Paní ministrynì dokonce projevila zájem prohlédnout si pozemek, na kterém se poslednì jmenované stavby budou realizovat, a pøi zápisu do Kroniky VŠB-TUO pøislíbila, že na naší univerzitì urèitì nebyla naposled. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. Tajemnice rektora AKADEMIK 1/2004 5

6 Čestný doktorát VŠB-TUO prezidentu Schusterovi Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TU Ostrava dne 19. listopadu 2003 v Domě kultury města Ostravy bylo provázeno významnou událostí návštěvou slovenského prezidenta Ing. Rudolfa Schustera, CSc., Dr.h.c., který v doprovodu své ženy Ireny přijel převzít svůj v pořadí již dvanáctý čestný doktorát. Za znìní slavnostních fanfár v podání èlenù Žes ového kvinteta Janáèkovy filharmonie Ostrava vyšli èlenové VR VŠB-TUO spolu se slovenským prezidentem Rudolfem Schusterem, všichni odìni ve slavnostních talárech, na pódium Domu kultury. Po uvítání promotorem prorektorem doc. Dr. Ing. Vladimírem Kebem pøednesl rektor prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc. svùj projev, v jehož závìru zmínil fakt, že prezident Schuster je již ètvrtým prezidentem, který vlastní èestný doktorát naší univerzity. První titul dostal zakladatel Èeskoslovenska T. G. Masaryk v roce 1924 u pøíležitosti 75 let existence školy, druhý titul obdržel tehdejší èeskoslovenský prezident Edvard Beneš, který se po druhé svìtové válce zasloužil o vznik Vysoké školy báòské. Tøetím ocenìným je souèasný prezident Václav Klaus, který dostal doktorát v roce Po tomto slavnostním aktu pøedstoupil pøed øeènický pult prezident Schuster. Mám obdivný a vøelý vztah k Ostravì a o to víc si cením ocenìní získat èestný doktorát právì od Vysoké školy báòské-technické univerzity Ostrava, øekl a zdùraznil, jak blízko k sobì mají mìsta Ostrava a Košice, kde byl dvì funkèní období primátorem. Prezident také ocenil ostravské odborníky z místních hutí, kteøí školili zamìstnance pro Východoslovenské železárny právì v Košicích. Po slavnostním obìdì se prezident se svou delegací pøesunul na návštìvu Krajského úøadu Moravskoslezského kraje, kde jej pøijal hejtman Ing. Evžen Tošenovský a poté odjel do Tøineckých železáren. Po projevu pana rektora se slova ujal prof. Ing. Jaroslav Dvoøáèek, CSc., dìkan Hornicko-geologické fakulty, která prezidenta Schustera navrhla na udìlení èestného doktorátu, aby seznámil pøítomné s curriculem vitae pana prezidenta. Následnì pøedstoupil pøed VR hlavní ceremoniáø prof. Ing. Karel Müller, DrSc., který pøednesl slavnostní øeè v latinì, po nìmž z rukou rektora prof. Ing. Tomáše Èermáka, CSc. pøevzal prezident Ing. Rudolf Schuster, CSc., Dr.h.c. diplom. 6 AKADEMIK 1/2004

7 Slavnostní Vìdecká rada VŠB-TUO pokraèovala svou odpolední èástí, kdy po projevu rektora následovalo pøedání medailí Georgia Agricoly, na jejichž udìlení byli navrženi a Vìdeckou radou VŠB-TUO schváleni: Dr. Ing. Oldøich Záviška Prof. Ing. Jiøí Lenert, CSc. Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prof. Ing. Longin Tomis, CSc. Poté byli pøedstaveni novì jmenovaní docenti, kterým byl pøedán jmenovací dekret, konkrétnì byli jmenováni: Ing. František Huòka, CSc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. RNDr. Jiøí Šimek, Ph.D. Dr. Ing. Jan Bódi RNDr. Zdenìk Kaláb, CSc. Ing. Darja Skulinová, Ph.D. Ing. Jaroslav Solaø, Ph.D. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Ing. Zdenìk Kadlec, Ph.D. Ing. Jiøí Podešva, Ph.D. Ing. Drahomír Schwarz, Ph.D. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. RNDr. Jiøí Bouchala, Ph.D. RNDr. Petr Hlinìný, Ph.D. Ing. Pavel Hrbáè, Ph.D. Ing. Petr Praus, Ph.D. Dr. Ing. René Pyszko Ing. Vladimír Tomášek, CSc. Dále byli na pódium pozváni níže uvedení absolventi doktorského studia, aby z rukou rektora VŠB-TUO slavnostnì pøevzali diplom: Z EKONOMICKÉ FAKULTY: Ing. Orlando Arencibia Ing. Miroslav Èulík Ing. Jana Janoušková RNDr. Dušan Kajzar AKADEMIK 1/2004 7

8 Ing. Šárka Kryšková Ing. Zuzana Kuèerová Dipl. Ing. Jürgen Lelito Ing. Vít Nehnìvajsa Ing. Marcela Palochová Ing. Marek Plac Ing. Petr Polák Dipl. Kfm. Robert Rankl Ing. Jaroslav Svìtlík Ing. Karel Šatera Ing. Karin Šeligová Ing. Eva Vavreèková Ing. Milena Widomská Z FAKULTY STAVEBNÍ: Ing. Jiøí Brožovský Ing. Jiøí Lukš Z FAKULTY STROJNÍ: Ing. Martin Biskup Ing. Iva Èernínová Ing. Pavel Èmiel Ing. Jan Famfulík Ing. Karel Kouøil Ing. Robert Podešva Ing. Lubomír Schellong Ing. Pavel Sonnek Mgr. Petr Suchánek Ing. Jiøí Šeliga Ing. Jaromír Škuta Z FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY: Ing. Miloslav Kužela Ing. Petr Grygárek Ing. Blanka Filipová Ing. Radek Garzina Ing. Petr Kaèor Ing. Milan Guštar Ing. Jiøí Starý Ing. Miroslav Sameš Ing. Stanislav Wranik Ing. Petr Matoušek Ing. Vladislav Damec Z HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY: Ing. Jan Gottfried Ing. Pavla Mináøová RNDr. Lukáš Ženatý Z FAKULTY METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ: RNDr. Bruno Kostura Ing. Monika Køístková Mgr. Helena Weissmannová Ing. Eva Plevová Ing. Gražyna Simha Martynková Ing. Petra Be áková Ing. Kamila Janovská Ing. Iveta Vozòáková Dalším bodem programu bylo pøedání diplomù absolventùm MBA na Ekonomické fakultì. Diplom z rukou rektora, dìkana Ekonomické fakulty a prof. Jamese Kirkbridge z Liverpool John Moores University pøevzali: Ing. Lenka Floriánová JUDr. Bohumil Jahn Ing. Milena Kottová Miroslav Langer Ing. Jiøí Mlýnek Ing. Juraj Spevák Ing. Jiøí Švrèek PhDr. Dagmar Vacková MUDr. Pavel Valoušek Ing. Jaroslav Voráè Ing. Jitka Wittalová Ing. Luboš Zábojník MUDr. Hana Zoubková Michal Èejka Mgr. Jaromír Radkovský Absolventi, kteøí ukonèili studium MBA po 1. roèníku obdrželi Certifikát v programu Business Administration: Ing. Marie Èervenková JUDr. Gabriela Kretschmannová Dušan Pa¾a Titul ING-PAED IGIP jako uznání evropské kvalifikace pro vysokoškolské uèitele technických pøedmìtù z rukou rektora pøevzali: Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. Ing. Marcela Halíøová Ing. Martina Peøinková, Ph.D. Ing. Miloslav Øezáè, Ph.D Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Ing. Vladislav Køivda, Ph.D. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Ing. Michal Richtáø Ing. Martin Hummel, Ph.D. Ing. Jan Rùžièka Ing. Kateøina Rùžièková Ing. Markéta Rolèíková Ing. Jaroslav Kovaøík Ing. Jan Pavelka Ing. Kamila Janovská Ing. Libor Kozubek Ing. Martin Lampa Ing. Radim Lenort, Ph.D. Ing. Daniel Vodák Závìrem slavnostního zasedání podìkoval promotor prorektor doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo Žes ovému kvintetu Janáèkovy filharmonie za hudební doprovod, všem pøítomným za úèast a ukonèil slavnostní zasedání Vìdecké rady VŠB-TU Ostrava. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. Tajemnice rektora Foto: Kamila Wysoudilová a Josef Polák 8 AKADEMIK 1/2004

9 K životnímu jubileu prof. Ing. Jaromíra Poláka, CSc. V listopadu minulého roku oslavil své životní jubileum 65. narozeniny významný pracovník Fakulty strojní VŠB-TUO pan prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prof. Polák, rodák z Ostravy Radvanic, se narodil 17. listopadu Po maturitì na jedenáctileté støední škole na Matièní ulici v Ostravì v r nastoupil studium oboru Dùlní strojnictví, mechanizace a elektrifikace dolù na Fakultì báòského strojnictví VŠB v Ostravì. V r studium ukonèil a získal titul inženýr. Krátce byl zamìstnán jako montér ocelových konstrukcí v ÈKD Slaný. Již v roce 1961 nastoupil na místo projektanta koncernové úèelové organizace Automatizace a mechanizace OKD v Ostravì, která v té dobì vznikla. U této organizace pracoval postupnì ve funkcích: samostatný projektant ( ), výzkumný pracovník ( ), samostatný výzkumný pracovník ( ), vedoucí výzkumný pracovník ( ), vedoucí výzkumného støediska až do r. 1985, kdy byl jmenován docentem pro obor Dopravní stroje a zaøízení a od nastoupil do funkce docenta na Katedøe dopravních a úpravnických zaøízení Fakulty strojní a elektrotechnické VŠB v Ostravì. V prùbìhu pìtadvacetileté prùmyslové praxe získal hodnost kandidáta technických vìd v oboru Stavba dopravních strojù a zaøízení (1978), téma Technicko-ekonomické porovnání kontinuální a kyvadlové dopravy tìživa na patøe v podmínkách OKR. Absolvoval intenzivní kurz výuky anglického jazyka, PGS obor Automatizace a mechanizace v hornictví (HGF), podílel se na zpracování øady výzkumných zpráv Celá akce, pojatá zároveò jako propagace studia na VŠB TUO, se uskuteènila pod záštitou rektora prof. Ing. Tomáše Èermáka, CSc. Na jejím organizaèním zabezpeèení se podíleli: dìkanát Hornicko-geologické fakulty, vedení a pracovníci Institutu geologického inženýrství, poboèka Geologie ÈSVTS HGF VŠB-TU Ostrava a v neposlední øadì p. Milan Kraus. První vystavovatelé se zaèali scházet a aranžovat své nálezy již kolem 7 hodiny. Mezi vystavené pøedmìty patøily minerály, horniny, zkamenìliny, ozdobné a dekorativní z oblasti hornické dopravy se zamìøením na automatizaci a øízení dopravy, systémové øešení dùlních dopravních systémù a bezpeènost dopravních zaøízení a ochranu životního prostøedí. Jako spoluautor se podílel na vydání odborné knihy o automatizaci a øízení dùlní dopravy. Poèínaje školním rokem zaèal pùsobit jako externí uèitel Katedry dopravních a úpravnických zaøízení. V létech absolvoval PGS Vysokoškolská pedagogika na Filozofické fakultì UP Olomouc. V r se prof. Polák habilitoval pro obor Dopravní a manipulaèní technika, byl jmenován profesorem pro obor Transportní a manipulaèní technika. Z uvedeného struèného pracovního Curriculum Vitae je zøejmé, že se pan profesor Polák dokázal svou pracovitostí a cílevìdomou èinností vypracovat na významného odborníka, zkušeného pedagoga a v neposlední øadì též velmi dobrého organizátora. Zkušenosti vedoucího pracovníka z prùmyslového pracovištì uplatnil i na VŠB-TUO. V r se stal prodìkanem Fakulty strojní a elektrotechnické. Tuto funkci vykonával do r. 1996, kromì zajiš ování bìžné agendy na úseku pedagogické èinnosti se zasloužil pøedevším o zavedení kreditního systému ve studijních záležitostech na Fakultì strojní a postupnì též na ostatních fakultách VŠB-TU Ostrava. Zkušenosti z prodìkanské èinnosti byly zúroèeny ve funkci prorektora pro pedagogickou práci VŠB TUO, kterou vykonával v létech Od byl ustanoven opìt do funkce prodìkana Fakulty strojní tentokrát pro oblast vìdy a výzkumu. MINERALOGICKÉ SETKÁNÍ V sobotu 22. listopadu 2003 se poprvé v prostorách VŠB-TU Ostrava uskutečnilo tradiční mineralogické setkání, které má v Ostravě již několikaletou tradici. Dlouholetý organizátor pan Milan Kraus byl nucen z důvodu přestavby bývalého sálu v objektu Ústavu geoniky AV ČR, ve kterém se tato akce konávala, hledat vhodné prostory pro konání dalších setkání. Ty nakonec našel s pomocí předsedy pobočky Geologie ČSVTS HGF VŠB TUO doc. Ing. P. Bujoka, CSc. na naší vysoké škole. pøedmìty z pøírodního kamene, odborná literatura a další pøedmìty, které úzce souvisí s geologickou a hornickou tématikou. V prùbìhu dne mìlo více než 350 návštìvníkù možnost shlédnout kolekce 40 vystavovatelù a byl jim souèasnì umožnìn i bezplatný vstup do sbírkových prostor Geologického pavilonu prof. F. Pošepného. Návštìvníci z Èech, Slovenska a Polska se tedy mohli zároveò dovìdìt více i o historii školy, školních sbírek a možnostech studia na naší škole. Jeden z úèastníkù setkání, pan Alois Paloncy, vìnoval sbír- Pan profesor Polák je uznávanou osobností na poli odborném v hornickém prùmyslu jakož i vysokoškolských institucích domácích i zahranièních. Je èlenem odborné komise Èeského báòského úøadu v Praze pro zkoušky vedoucích pracovníkù dolù, je èlenem Èeské monitorovací komise FEANI, èlenem vìdeckých rad VŠB Technické univerzity Ostrava a její Fakulty strojní, dále Vìdecké rady Wydzialu Inzynieryji Mechanicznej i Robotyki AGH Kraków. Pracuje ve funkci pøedsedy oborové rady doktorského studijního programu v oboru Dopravní a manipulaèní technika a je èlenem oborové rady oboru Dopravní technika a technologie. Je rovnìž pøedsedou komisí pro habilitaci docentù a jmenovací øízení profesorù v oboru Dopravní a manipulaèní technika, komisí pro státní závìreèné zkoušky studentù v bakaláøském a inženýrském studijním programu. Bohatá je jeho publikaèní èinnost. Je spoluautorem dvou knižních publikací, tøí vysokoškolských skript, autorem nebo spoluautorem více než 50 publikovaných odborných pøíspìvkù na konferencích a semináøích (z toho polovina v zahranièí), 45 výzkumných zpráv, 7 èlánkù v odborných èasopisech a 4 autorských osvìdèení. Prof. Polák se svého životního jubilea dožívá v dobré fyzické kondici (k èemuž jistì pøispívá i èastý pobyt ve FITcentru) a duševní svìžesti. Pracovníci Institutu dopravy a døívìjší KD a ÚZ Fakulty strojní VŠB-TUO, jehož významným èlenem prof. Polák je také na pedagogickém úseku a rovnìž celá akademická obec pøeje panu profesorovi mnoho dalších let pøi zachování souèasné fyzické i duševní kondice, mnoho úspìchù na poli pracovním a vše nejlepší v jeho osobním a rodinném životì. Prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc. Rektor VŠB-TUO kám školy 4 vzorky sekundární uranové mineralizace z lokality Zálesí. Toto mineralogické setkání - spoleèenská událost obdivovatelù krásy neživé pøírody, které se na naší škole uskuteènilo, mùže v budoucnu ještì více propagovat geologické a montánní školství, které bylo budováno už od poèátku zøízení této školy v Pøíbrami. Ing. Miloš Duraj Institut geologického inženýrství HGF Foto: archív AKADEMIK 1/2004 9

10 Kapitoly z historie Katery jazyků VŠB-TU Ostrava (II) Po 2. světové válce byla z nabídky jazyků na určitou dobu vyloučena němčina. Jinak se tento systém výuky jazyků udržel až do konce akademického roku 1948/1949. Pak se stává povinným jazykem pro všechny posluchače pouze ruština skonèila na VŠB organizaèní forma lektorátù jazykù a byla ustavena Katedra ruského jazyka. Mìla v zaèátku pouze 3 interní pedagogy vèetnì vedoucí Nadìždy Borovièkové (Mückové). Katedra byla celoškolským zaøízením a zajiš ovala výuku ve všech tehdejších formách studia denním, dvouletých inženýrských kurzech, veèerním, dálkovém, aspirantském. Od poèátku byla snaha vytváøet vlastní uèební materiály (skripta) a zároveò rozšíøit výuku o západní jazyky zejména angliètinu a nìmèinu pak došlo k ustavení Katedry jazykù v dnešním pojetí pod oficiálním názvem Katedra jazykù pøi rektorátì VŠB. Povinným jazykem byla nadále pouze ruština, jen aspiranti volili pøi svém studiu dále jeden ze západních jazykù angliètinu, francouzštinu nebo nìmèinu. V èele katedry stála nadále N. Borovièková, která mìla k dispozici v akademickém roce 1955/1956 již 7 interních pedagogù (mj. I. Jiráková, H. Merklová, J. Chromeèka) a 4 externisty. Vyuèovaný povinný pøedmìt byl zapisován do indexu jako Technická ruština. Ze zahranièních studentù tvoøili výraznìjší skupinu v 50. letech zejména Korejci (z KLDR). Katedra jazykù pro nì zajiš ovala výuku èeštiny (povinnì) a ruštiny (nepovinnì). Nadále sílil zájem o západní jazyky nepovinnì se vyuèovalo angliètinì a nìmèinì pro zájemce z øad studentù i pedagogù školy. K znovuzavedení povinného studia jednoho západního jazyka (vedle ruštiny) došlo v r PhDr. Miloslav Želazko Katedra jazykù VŠB-TUO Ze studijního programu VŠB v Ostravì Ze studijního programu VŠB v Ostravì Ojedinìlý festival s názvem Techné 2003 se listopadu uskuteènil v Kulturním domì Poklad. Jeho souèástí byly filmové projekce snímkù o technických památkách, odborné pøednášky, semináøe a panelové diskuse. V odborných pøednáškách se mimo jiné prezentovali i studenti naší univerzity z oboru Geovìdní a montánní turismus Hornicko-geologické fakulty pod vedením doc. Ing. Josefa Mazaèe, CSc., autorky prvních tøi nejlepších prací si odnesly i finanèní dary a vìcné ceny, které pøevzaly z rukou prorektora doc. Dr. Ing. Vladimíra Keba. Festival kromì VŠB-TUO podpoøilo i Hornické muzeum Landek Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. Tajemnice rektora Foto: Ing. Otakar Vavruška Techné 2003 Prorektor doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo pøedal ceny autorkám prvních tøí nejlepších prací 10 AKADEMIK 1/2004

11 fakulty se pøedstavují Profil Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Fakulta strojní je nedílnou součástí Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a její historie vychází ze staleté tradice této vysoké školy. Fakulta strojní se podílí na všech úspěších, kterých VŠB TU Ostrava dosáhla. Vyučované studijní obory jsou vzájemně provázány tak, aby absolventi získali základní znalosti své profese a byli schopni získané znalosti využít při řešení technických úkolů. Po roce 1989 Fakulta strojní zajiš ovala bakalářské, magisterské a doktorské studium v prezenční i kombinované formě a také celoživotní vzdělávání. V roce 1996/97proběhla na fakultě akreditace. Fakulta obstála v konkurenci čtyř dalších strojních fakult a dvou příbuzných vojenských fakult velmi dobře prakticky na druhém místě. Všechny obory bakalářského, magisterského a doktorského studia byly akreditovány v rámci studijních programů Strojírenství (bakalářské studium) a Strojní inženýrství (magisterské a doktorské studium). Fakulta obhájila právo habilitovat docenty a provádět jmenovací profesorská řízení (akreditace v roce 1999) v těchto oborech: Strojírenská technologie Konstrukèní a procesní inženýrství Dopravní technika a technologie Aplikovaná mechanika Øízení strojù a procesù Energetické stroje a zaøízení. Dne 19. èervna 1999 v Boloni podepsalo 29 evropských zemí, mezi nimi i Èeská republika, spoleèné prohlášení tzv. Boloòskou deklaraci. V tomto závažném dokumentu se 29 evropských zemí dobrovolnì zavázalo, že formou postupných krokù pøistoupí ke sbližování svých vysokoškolských systémù tak, aby byla sjednocena univerzitní struktura a usnadnìny mobility studentù v rámci studia v Evropì. Pøedevším jde o zavedení strukturovaného systému studia, který spoèívá v postupném získávání vysokoškolského univerzitního vzdìlání. Naše Fakulta strojní vytvoøila koncepènì nový, plnì strukturovaný systém studia od akademického roku 2001/2002. Akreditace nových studijních programù Fakulty strojní, probìhla úspìšnì v roce Prvním stupnìm vzdìlání je bakaláøský studijní program Strojírenství, jehož standardní doba studia pro prezenèní i kombinovanou formu (døíve dálkové studium ) je 3 roky. První tøi semestry studia mají shodné studijní plány pro všechny studijní obory. Obsahem této èásti studia je získání potøebných teoretických základù. Univerzální pojetí této etapy studia umožòuje v dalším studiu operativnì reagovat nabídkou nových studijních oborù a zamìøení na okamžité i pøedpokládané potøeby prùmyslu. V závìreèných semestrech je studium zamìøeno na praktické problémy a aplikace, které technik bude používat v každodenní praxi. Bakaláøský studijní program je ukonèen státní závìreènou zkouškou a obhajobou bakaláøské práce. Absolventi v souladu s vysokoškolským zákonem získávají titul Bakaláø, zkratka Bc.. Tím se jim otevírá možnost nìkolika variant dalšího uplatnìní. Mohou nastoupit do praxe, mohou nastoupit na dlouhodobou stáž v cizinì nebo mohou pokraèovat v navazujícím magisterském studijním programu. Druhým stupnìm vysokoškolského univerzitního vzdìlání je navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství, k nìmuž mohou nastoupit jen absolventi bakaláøského studijního programu. Standardní doba studia (pro prezenèní i kombinovanou formu) je stanovena na 2 roky pro studenty s pøíbuzným zamìøením oborù pøedcházejícího bakaláøského studia. Výuka v magisterském studijním programu je založena na získávání poznatkù ze základních strojírenských disciplín a prohloubení teoretického základu. Magisterský studijní program je ukonèen státní závìreènou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi v souladu s vysokoškolským zákonem získávají titul Inženýr, zkratka Ing.. Tøetím - nejvyšším stupnìm vysokoškolského vzdìlání je doktorský studijní program Strojní inženýrství. Tento je založen na oborovém individuálním studijním plánu a vìdeckém výzkumu. Standardní doba studia v prezenèní formì je stanovena na 3 roky. Doktorský studijní program je urèen pro nadané a výborné absolventy magisterského studijního programu na VŠ. Jeho cílem je pøíprava nové vìdecko-technické inteligence a pedagogických vysokoškolských pracovníkù, kteøí budou schopni øešit nejnároènìjší vìdecko-technické úkoly a uplatní se v mezinárodní konkurenci. Po pøedložení a obhajobì pùvodní vìdecké práce, která je výsledkem provedeného výzkumu, získá absolvent titul Doktor, zkratka Ph.D.. V souèasné dobì pracovníci fakulty zajiš ují výuku 12 studijních oborù bakaláøského studia, 7 studijních oborù magisterského studia a 10 oborù doktorského studia pro více než 2500 studentù. Dalším významným úspìchem Fakulty strojní byla úspìšná mezinárodní evaluace fakulty v rámci celé VŠB TUO v roce Pøi této evaluaci bylo mezinárodní komisí provedeno podrobné hodnocení èinnosti fakulty. Závìry evaluace konstatovaly, že Fakulta strojní patøí mezi kvalitní vzdìlávací a vìdecko-výzkumné instituce i v mezinárodním mìøítku a obstojí i v konkurenci zahranièních fakult obdobného profilu. Na fakultì je v plném rozsahu zaveden kreditní systém výuky kompatibilní s evropským systémem ECTS (European Credit Transfer System), což umožòuje mobilitu studentù nejen v Èeské republice, ale i v rámci jiných evropských zemí. Základní informaèní materiál pro zahranièní studenty v anglickém jazyce, tzv. Information Package, je umístìn na internetových stránkách fakulty. V souèasné dobì pùsobí na fakultì celkem 153 pedagogù, z toho 31 profesorù, 39 docentù, 83 odborných asistentù a 4 asistenti. Dále zde pracuje 56 technicko-hospodáøských pracovníkù. Fakulta je tvoøena 10 katedrami a jedním institutem. Studenti vyšších roèníkù mohou absolvovat pùlroèní až roèní studijní pobyty na øadì evropských univerzit v rámci projektù Evropské unie, zejména SOCRATES/ERAS- MUS, LEONARDO a CEEPUS. Studenti, kteøí takový pobyt již absolvovali, prokázali dobrou úroveò znalostí a jejich studijní výsledky dosažené v zahranièí jim byly uznány a pøevedeny na domácí fakultu pomocí systému ECTS. Pro školní rok 2003/04 má fakulta uzavøeny v rámci pro AKADEMIK 1/

12 jektu SOCRATES/ERASMUS smlouvy o výmìnì studentù a pedagogù s 26 univerzitami EU. Tradiènì dobrá je spolupráce fakulty s firmami a podniky v øešení rozvojových a vìdecko-výzkumným úkolù praxe. Vyjmenování všech spolupracujících firem by zabralo neúmìrnì mnoho místa, proto jen nejvýznamnìjší spolupracovníci: KON- CERN ŠKODA MLADÁ BOLESLAV, KONCERN SIEMENS, BOSCH, JUNG- HEINRICH, DALKIA MORAVA, AUTO- PAL a desítky dalších. Získání zamìstnání pro naše absolventy není zásadní problém, pokud mají dùvìru ve vlastní schopnosti podepøenou kvalitními odbornými znalostmi a velmi dobrou znalostí pøedevším anglického jazyka. O dalších významných aktivitách fakulty v oblasti vìdy, zahranièních stykù a jiných se dozvíte v následujících èláncích tohoto èísla a nejen tam. Doporuèuji navštívit novì koncipované webovské stránky (http:// kde získáte další doplòující informace. Prof. Ing. Petr Horyl, CSc. Dìkan Fakulty strojní Studium v zahraničí příležitost i šance Před více než 7 lety se Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava, aktivně zapojila do programu TEMPUS-EUC. Cílem tohoto programu bylo prokázat kompatibilitu kreditních systémů 5 strojních fakult České republiky s kreditními systémy obdobných fakult ze zemí evropského společenství. Z èeské strany se tohoto programu úèastnily strojní fakulty TU v Liberci, ÈVUT v Praze, ZÈU v Plzni, VUT v Brnì a naše Fakulta strojní VŠB-TUO. Našimi partnery byly mimo jiné nìmecké university z Magdeburgu, Drážïan, finské university v Tampere a Oulu, universita z anglického mìsta Bristol, portugalská univerzita Minho a francouzská universita v Besanson. Nutno pøiznat, že z poèátku program narážel na jistou nedùvìru ze strany zahranièních univerzit i ze strany èeských studentù. K prvním studentským zahranièním pobytùm i krátkodobým pøednáškovým pobytùm pedagogù došlo až po osobním setkání úèastníkù v Liberci v roce1996. V prvním roce projektu odjela na partnerskou universitu pouze jedna studentka FS. Také poèet studentù, kteøí se dostavili k jazykovým testùm, byl daleko nižší než poèet univerzit, na kterých se mohli o studium ucházet. V prùbìhu 3 let èinnosti projektu se však situace zásadnì mìnila. Zkušenosti studentù, kteøí se úspìšnì vraceli po absolvování 5 10 mìsíèního studijního pobytu, zlepšující se jazyková vybavenost a maximální podpora studentským zahranièním pobytùm ze strany vedení Fakulty strojní pøispìly k tomu, že se poèty úèastníkù zahranièních studijních pobytù zaèaly zásadnì zvyšovat. Program TEMPUS byl ukonèen závìreèným setkáním v Ostravì v roce Na tento program navázal program SOCRATES/ERASMUS, který studentùm zajiš uje finanèní podporu pro studium v zahranièí. Studenti se na základì uzavøených bilaterálních smluv úèastní 5-10 mìsíèních studijních pobytù, bìhem nichž skládají zkoušky, které jsou jim plnì zapoèítány do studijních výsledkù na VŠB- TUO, Fakultì strojní. Studenti 5. roèníku mohou zpracovat v prùbìhu zahranièního pobytu roèníkový projekt nebo diplomovou práci. Studenti doktorského studia pracují na své doktorské práci a zároveò na úkolech, které jim zadá navštívená univerzita. Na základì osobních kontaktù z programu TEMPUS a na základì výborných studijních výsledkù studentù FS v zahranièí, byl rozjezd programu SOCRATES mnohem jednodušší. Každoroènì se zvyšuje poèet univerzit, se kterými byly navázány kontakty a uzavøeny bilaterální smlouvy. Na mapce Evropy je možno vidìt místa, kam studenti FS mají možnost vyjet na zahranièní studijní pobyt. Další kontakty a smlouvy se uzavírají na základì aktivity jak koordinátora programu SOCRATES/ERASMUS FS, tak na základì osobních kontaktù jednotlivých pedagogù. Jde zejména o doc. Ing. Dagmar Juchelkovou, Ph.D., prof. Ing. Petra Noskievièe, CSc., doc. Ing. Jiøího Zegzulku, CSc. a Ing. Lenku Landryovou, CSc. Na školní rok 2003/2004 je uzavøeno již 23 bilaterálních smluv s univerzitami z 9 zemí EU. V souèasné dobì již poèet zájemcù pøevyšuje zásadnì poèty studijních míst a výjezdùm studentù pøedchází konkurzní øízení. Ve školním roce 2002/2003 se zahranièního studijního pobytu zúèastnilo již 13 studentù. Studium v zahranièí dává studentùm možnost rozšíøit své znalosti jak odborné, tak jazykové. Umožní jim poznat cizí zemi jinak než jako turisté. Studenti získají spoustu pøátel a kontaktù, které je velmi obohatí. O tom, že studium v zahranièí je jednoznaèným pøínosem, se mùžete pøesvìdèit na adrese v odkazu Zahranièní styky, kde si mùžete pøeèíst zkušenosti studentù, kteøí se ze zahranièního studijního pobytu vrátili. Pokud tedy máte zájem studovat v zahranièí a jste studenty Fakulty strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava, máte možnost. Staèí se úspìšnì zúèastnit konkurzu, který bývá každoroènì v bøeznu, být dobrým studentem a dveøe do svìta jsou Vám otevøeny. Ing. Milada Hlaváèková Fakultní koordinátor programu Socrates/Erasmus Výzkum a vývoj mechanických převodů s ozubenými koly na Fakultě strojní Tomuto výzkumu a vývoji se intenzivně věnuje zejména Katedra částí a mechanismů strojů, kde pro tento účel vzniklo specifické pracoviště ojedinělé v celé ČR. Na výzkumu se podílí i další katedry fakulty: Katedra mechaniky, Katedra pružnosti a pevnosti a Katedra automatizační techniky a řízení. Tato pracoviště společně řeší výzkumný záměr MŠMT s názvem Zvyšování provozní spolehlivosti mechanických převodů s ozubenými koly a snižování jejich hluku a vibrací. Základní pozornost je věnována nestandardnímu ozubení s evolventním profilem, které je charakterizováno : tzv. vysokými zuby (HCR gearing), které umožòují realizovat ozubení s celoèíselnými souèiniteli trvání zábìru profilu i zábìru krokem, což vede k výraznému snížení hluku ozubení a následnì i ke zvýšení jeho únosnosti v dotyku modifikovaným tvarem evolventního profilu i boku zubu, což umožòuje kompenzovat nepøíznivý vliv deformací tìles kol, høídele a jejich uložení i dalších vlivù (napø. 12 AKADEMIK 1/2004

13 výrobních chyb) na zábìr ozubení a tím zvyšovat jeho únosnost. Oblasti zamìøení výzkumu a vývoje nestandardního ozubení výzkum geometrických a zábìrových vlastností ideálního i skuteèného ozubení s chybami s využitím metody koneèných prvkù výzkum velikosti a rozložení Hertzova tlaku pùsobícího v kontaktu dvou spoluzabírajících bokù zubù v prùbìhu jejich zábìru rovnìž s využitím metody koneèných prvkù vývoj a realizace metod únavových zkoušek ozubení v dotyku a v ohybu a zpùsobù vyhodnocení tìchto zkoušek vývoj a realizace metod zkrácených životnostních zkoušek celých pøevodových agregátù s využitím zkušebního zaøízení s tzv. uzavøeným tokem výkonu (bez brzdy) výzkum a vývoj metod tzv. deformaèních testù pøevodových agregátù umožòujících stanovit zmìnu polohy zábìrové pøímky ozubení pod zatížením, což pøedstavuje ne- obr. 2 obr. 4 zbytný vstupní údaj pro návrh modifikací vývoj mìøicích metod pro stanovení spekter pøevodových agregátù a metod vedoucích ke zpracování tìchto spekter pro úèely predikace životnosti jejich rozhodujících dílù (ozubení, høídele, ložiska, tìlo skøínì) vývoj metod pro analýzu hluku a vibrací, které umožòují posuzovat kvalitu ozubení jako zdroje hluku a vibrací. Prezentace výsledkù výzkumu Je realizována zejména v rozsáhlé publikaèní èinnosti. Z ní je nejvýznamnìjší vydání dvou monografií v roce 2001 a 2003 (Èelní ozubená kola teorie, výpoèet konstrukce, výroba a kontrola, Vybrané problémy geometrie èelních ozubených kol) a dále tøi vystoupení na svìtové konferenci v Japonsku o pohonech (The JSME International Conference on Motion and Power Transmission, Fukuoka 2001). Naše nejnovìjší poznatky budou uvedeny ve dvou vystoupeních na svìtovém kongresu v Èínì (The 11th World Congress in Mechanism and Machine Science 2004, Tianjin). Seznamujeme rovnìž s výsledky našich prací odbornou veøejnost pomocí semináøù zabývajících se novými poznatky z teorie, pevnostních výpoètù, mìøení a technologie mìøení ozubení s nestandardním tvarem zubù, které poøádáme každé tøi roky, pøíští 4. semináø se uskuteèní v roce Na základì pozvání jsme vedli semináø pro konstruktéry a projektanty firmy Jungheinrich Hamburg a jejich dodavatelských firem v oblasti zkušebnictví pohonných agregátù. obr. 1 Realizaèní výstupy Nestandardní evolventní ozubení s dlouhými zuby je zcela bìžnì používáno v automobilových pøevodovkách, my se snažíme zavádìt toto ozubení pro jeho nesporné výhody i do bìžného strojírenství. V roce 2003 byl na Katedøe èástí a mechanismù strojù zpracován projekt pøevodovky s tímto ozubením vèetnì výrobní dokumentace pro pøipravované nízkopodlažní trolejbusy v ostravském Dopravním podniku. Stejná ozubená kola má podle našeho návrhu i pøevodovka pro nízkozdvižný vozík ELE AKADEMIK 1/ obr.3 ukazuje zaøízení pro deformaèní testy automobilové pøevodovky, mìøí se natoèení ozubených kol, prùhyby høídele, deformace ložisek a tìlesa skøínì ve vybraných místech v úrovni tisícin milimetrù pøi plném zatížení, ale pomalém otáèení. Obr.4 pøedstavuje zkušební vozidlo pøipravené k mìøení zátìžných sil a momentù pùsobících v uložení pohonného agregátu do karosérie pomocí námi vyvinutého mìøicího zaøízení. Mìøení probíhají v rùzných režimech jízdy na zkušebním okruhu. Vedle automobilového prùmyslu jsou výsledky našich prací využívány napø. ve spolupráci s firmou Jungheinrich Hamburg, která je pøedním svìtových výrobcem vysokozdvižných vozíkù. Naše spolupráce se týká vývoje, mìøení a zkušebnictví pohonných agregátù s kuželoèelními pøevodovkami pro špièkové vozíky typu RETRAK. Jako pøíklad lze v tomto smìru uvést obr.5, kde je na snímku z naší laboratoøe uvedeno zkušební zaøízení pro zkrácené životnostní testy dvou pohonných agregátù pracující opìt s uzavøeným tokem výkonu. Zaøízení umožòuje na základì namìøených zatížení agregátu pøi rùzných provozních režimech realizovat životnostní test zkrácený ze 6 mìsícù na 1 mìsíc. Protože na tomto zaøízení nejde simulovat pøejezdy vozíku pøes prahy, je realizováno další zaøízení (obr.6), které to umožòuje tím, že na rotující buben je pøipevnìn práh, který pùsobí na zatížené pojezdové kolo pohonného agregátu. Naše další zámìry Na základì smluvních vztahù bude pokraèovat spolupráce s Centrem pro výzkum automobilù a spalovacích motorù Josefa Božka, se STU v Bratislavì a se Slezskou Politechnikou v Gliwicích. Rovnìž na základì smluvních vztahù budeme pokraèovat v pracech pro AUTO- ŠKODU a.s. Mladá Boleslav a pro firmu Jungheinrich Hamburg. Pøipravujeme rovnìž pøihlášku do soutìže o výzkumné zámìry v roce Dvì naše pracovištì, tj. Katedra automatizaèní techniky a øízení a Katedra èástí a mechanismù strojù získala na léta grantový projekt GA ÈR s názvem Vývoj metody posouzeobr. 3 (firma Linde) vyrobená ve PSP Pohony a.s. Pøerov. Náš obr.1 ukazuje mìøení hluku této pøevodovky pøi jízdì vozíku. Na obr.2 je zkušební zaøízení pro životnostní testy 2 automobilních pøevodovek, toto zaøízení vzniklo na našem pracovišti v roce 2002 a pracuje na zkušebnì Centra pro výzkum automobilù a spalovacích motorù Josefa Božka pøi ÈVUT Praha. Zaøízení umožòuje plynule mìnit krouticí moment na horním propojovacím høídeli bez pøerušení zkoušky napø. podle namìøených hodnot. Další obr. 5 obr. 6 ní a zkoušení zábìru skuteèných ozubených kol zamìøený na snižování hluku a vibrací a zvyšování únosnosti. V rámci øešení projektu se zamìøíme pøedevším na nejnovìjší metody stanovení tzv. chyby pøevodu, která komplexním zpùsobem hodnotí kvalitu ozubeného pøevodu zejména z hlediska hluku a vibrací. Prof. Ing. Zdenìk Dejl, CSc. Vedoucí Katedry èástí a mechanismù strojù Foto: archív

14 Vedení VŠB TU Ostrava se rozhodlo, ve snaze zpřístupnit široké veřejnosti vysokoškolské vzdělání i v místech značně vzdálených od sídla veřejných vysokých škol a v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., zřídit ve Městě Šumperk své detašované pracoviště. Studium v Šumperku Celý projekt iniciovala šumperská radnice a podpoøily jej asi dvì desítky obchodních spoleèností Šumperska, Lanškrounska, Mohelnicka a Bruntálska. Ty mají o budoucí absolventy mimoøádný zájem a dùkazem je založení Nadaèního fondu a následnì Centra bakaláøských studií v Mìstì Šumperk. Pøi jednáních s pøedstaviteli Mìsta Šumperk, Nadaèním fondem i se zástupci jednotlivých obchodních spoleèností byly upøesnìny požadavky na budoucí absolventy. Jedinou z technických fakult VŠB TUO, která využila možnosti získání nových studentù a rozšíøení vysokoškolského vzdìlání i v neuniverzitních mìstech, byla Fakulta strojní. Tímto významným krokem, kterým plní své dlouhodobé zámìry, se fakulta pøiblížila studentùm z pomìrnì vzdálených oblastí. Jim by jinak bylo studium odepøeno, pøedevším s ohledem na stávající sociální pomìry v pomìrnì rozsáhlé šumperské spádové oblasti a s ohledem na výrazné problémy s dojíždìním na výuku do Ostravy, pøedevším u studentù kombinované formy studia. Po hektických zaèátcích a následném zajištìní potøebného sociálního zázemí, tak již od akademického roku zajiš uje výuku studentù v oboru Strojírenská technologie v rámci akreditovaného bakaláøského studijního programu Strojírenství. Sídlo našla fakulta v budovì jedné z nejvìtších obchodních spoleèností Šumperska PRAMET TOOLS, a. s. Spojení pøímo se strojírenskými provozy je ideální i s ohledem na možnost uskuteènìní praxí v prostorách vybavených špièkovou zahranièní i èeskou prùmyslovou technikou. V posledních letech byl sice zaznamenán pokles zájmu o strojírenské obory, lze však pøedpokládat, že studium v Šumperku dokáže pøilákat nové uchazeèe, protože poptávka spoleèností po odbornících tradièního prùmyslu v regionu stále roste a je velká pravdìpodobnost, že takto vyškolení odborníci v regionu zùstanou. V souèasné dobì ve dvou roènících prezenèní i kombinované formy studia studuje pøibližnì 90 studentù. Tento poèet se mùže dále zvyšovat v pøípadì využití konkurenèní výhody, která se v Mìstì Šumperk pøipravuje a tou bude možnost ubytování. Doc. Ing. Kamil Kolarèík, CSc. Prodìkan Fakulty strojní Foto: archív Další úspěch Katedry robototechniky Posluchači Katedry robototechniky se letos opět zúčastnili soutěže AWARDS Tuto soutěž pořádá firma AV ENGINEERING pro uživatele CAD/CAM systému Pro/ENGINEER. Do soutěže bylo přihlášeno 60 projektů v šesti kategoriích, a to: doprava, spotřební průmysl, těžké strojírenství, nářadí a formy, stroje a zařízení, vzdělávání. Nejvíce obsazenou kategorií bylo právě vzdělávání. Naši posluchači se letos zúčastnili 4 projekty, které jsou zobrazeny na následujících obrázcích. V silné konkurenci 21 projektù z rùzných vysokých a støedních škol zvítìzil projekt pásového podvozku mobilního robotu. Garantem projektu je Ing. Ladislav Kárník, CSc. Projekt byl vytvoøen v rámci Fondu rozvoje VŠ. Pásový podvozek je koncipovaný ve for- mì modulární struktury, kterou tvoøí rám, dva hlavní a dva vedlejší pásy, systém pohonù a ostatní komponenty jako jsou napøíklad kryty, baterie, vysílaè video signálu, pøijímaè RC soupravy, skøíòka pro ovládání funkcí kamery. Nadstavbu pak tvoøí kamerový systém s barevnou CCD kamerou umožòující noèní vidìní. Robotický systém je øízen operátorem pomocí RC soupravy. Bezdrátovì je rovnìž pøenášen i video signál z kamery. Vedlejší pásy v podobì pøedních naklápìcích ramen umožòují podvozku pøejíždìní pøekážek a nerovností, vèetnì najíždìní a vyjíždìní ze schodù. Výsledkem øešení je kompletní výkresová dokumentace a její realizace v podobì funkèního vyrobeného modelu pásového podvozku, který bude nadále sloužit k provádìní mìøení, testování a k prezentaci ve výuce odborných pøedmìtù. Ponìvadž použité baterie byly získány jako sponzorský dar, byl tento pásový podvozek souèástí expozice firmy Akuma na podzimním strojírenském veletrhu v Brnì. Jedním z nejvìtších pøínosù projektu je skuteènost, že pásový podvozek byl vyroben a je funkèní, jak se mohli pøesvìdèit úèastníci setkání uživatelù systému Pro/ ENGINEER, SUPRO Setkání se konalo v pùlce dubna v Peci pod Snìžkou v hotelu Horizont. Letos se sešlo více než 120 uživatelù tohoto CAD/CAM systému z pøibližnì 70 firem. Ing. Zdenìk Koneèný, Ph.D. Ing. Ladislav Kárník, CSc. Katedra robototechniky Foto: archív 14 AKADEMIK 1/2004

15 Moderní CAD prostředky pro konstruktéry na Fakultě strojní Katedra výrobních strojů a konstruování Fakulty strojní VŠB Technické univerzity Ostrava připravuje absolventy v oboru Konstrukce strojů a zařízení, který má dlouholetou tradici. Snahou katedry je výchova strojního inženýra konstruktéra s tvůrčím myšlením a s vysokou počítačovou gramotností. Katedra je garantem výuky grafických systémů na fakultě. Studenti Fakulty strojní mají možnost se seznámit s moderními metodami v oblasti konstruování již od druhého roèníku. S CAD systémy se seznámí naši posluchaèi v povinném pøedmìtu grafické systémy ve 2. roèníku. Zde se jedná o získání základních znalostí a dovedností s 2D a èásteènì 3D kreslením a konstruováním pomocí SW AutoCAD. V letošním roce je nabídka rozšíøena o 3D konstruování pomocí SW INVENTOR od firmy Autodesk. Ve vyšších roènících mají studenti možnost použít pro svou práci další, tzv. vyšší CAD systémy jako je I-DEAS, Pro/ENGINEER, Mechanical Desktop, INVENTOR vèetnì strojírenské nadstavby MechSoft-PROFI. Praktická ukázka práce se strojírenskou nadstavbou je vidìt na obrázku 1. Snažíme se reagovat na mìnící se situaci v oblasti CAD systémù používaných ve strojírenství. Je žádoucí posluchaèe seznámit, pokud to omezené finanèní prostøedky dovolí jak s malými, tak i støedními a velkými CAD systémy. Témìø každý rok je nabídka inovována. K velmi oblíbeným mezi studenty zvláštì vyšších roèníkù patøí strojírenské aplikace. 3D model válcovací stolice s podsestavami pro doktorskou práci CAD systémy používané na FS VŠB-TUO Studenti III. roèníku projevují již tradiènì velký zájem o volitelné pøedmìty, ve kterých mají možnost se nauèit parametrickému modelování pomocí CAD/CAM systému I-DEAS, Pro/ENGINEER. Snahou pedagogù je zajistit provázanost s praxí a zpestøit výuku pøednáškami odborníkù z podnikù jako napø. Visteon (Autopal) Nový Jièín, ISSA CZECH s.r.o., Vítkovice CAD/CAM Systémy, kde jsou tyto SW v konstrukci používány. K velmi oblíbeným patøí i odborné exkurze studentù. V roce 2002 katedra posílila nabídku atraktivních velkých CAD systémù dalším systémem CATIA V5R7 (v souèasné dobì je provozována CATIA V5R11). To bylo možné díky vstøícnému pøístupu firem z okolí, které potøebují mladé, po všech stránkách nadané, strojní inženýry. K dispozici pro CAD systémy jsou 3 fakultní poèítaèové uèebny, dále jedna celoškolská. Na jedné z fakultních uèeben je preferována výuka CAD systému Pro/ENGINEER. Další dvì uèebny s 20-ti pracovními místy jsou využívány studenty druhých až pátých roèníkù. Uèebny jsou velmi vytížené. Pøestože možnosti využívat uèebny pro individuální práci nejsou úplnì ideální, zvolili si nìkteøí studenti právì systém CATIA jako prostøedek k realizaci témat svých diplomových prací. Základní znalosti modelování partù a sestav získané v loòském roce si posluchaèi rozšíøili pøi zpracovávání zadání diplomové práce na institutu dopravy. V pøedmìtu Design v konstruování studenti, jako semestrální projekt øešili jednoduchá zadání pracovištì pro práci s PC s pøihlédnutím k ergonomickým požadavkùm, návrh sedadel, sedaèek a další svá zvolená témata. Bezesporu pøíznivou zprávou je to, že naše fakulta snese srovnání se zahranièními univerzitami. V souèasné dobì studuje na naší katedøe zahranièní student z University of Oulu. Ze široké nabídky CAD systémù si vybral konstruování pomocí systémù I- DEAS, CATIA a Pro/ENGINEER (katedra 354). Podle informací, které jsem získala, finští studenti z této univerzity získají znalosti s SW AutoCAD a dále s I-DEAS. Dr. Ing. Anna Plchová Katedra výrobních strojù a konstruování Řízení výroby a řízení údržby dva zdroje konkurenceschopnosti Vědecký přístup v řízení výroby a v řízení údržby dva nezbytné předpoklady udržení konkurenceschopnosti a prosperity průmyslového strojírenského podniku a současně ústřední témata dvou tradičních seminářů, jež každoročně pod záštitou děkana Fakulty strojní organizuje Ústav projektování, organizace a ekonomiky strojírenských podniků na Katedře mechanické technologie. Jednou z jara a podruhé v podzimních mìsících je realizováno setkání zástupcù øady významných a progresivnì se rozvíjejících prùmyslových firem nejen našeho regionu, aby spolu s odbornými pracovníky vysokých škol jednali o nových trendech a poznatcích v oblasti øízení strojírenských podnikù. Tato setkání jsou realizována v neformální atmosféøe prostøedí mezi beskydskými horami v areálu hotelu Prosper na Èeladné a hotelu Montér na Ostravici, stranou od každodenního pracovního shonu a zvonících telefonù. V pøednesených pøíspìvcích otevøená témata jsou zde v diskusních blocích øešena z pohledu vìdy i praxe. V kvìtnu letošního roku se uskuteènil již 4. roèník mezinárodní konference na téma Øízení strojírenských podnikù a v listopadu rovnìž 4. roèník celostátní konference Progresivní metody a nástroje v øízení údržby. Na obou setkáních letošního roèníku si úèastníci vyslechli více než ètyøicet odborných pøed AKADEMIK 1/

16 nášek, prodiskutovali øadu problémù z oblasti praxe, nastolili nové úkoly pro vìdecko-výzkumnou èinnost i pøedjednali oblasti spolupráce mezi vysokými školami a výrobními podniky. Plné texty pøíspìvkù byly publikovány v tištìné i elektronické formì sborníku. Organizátor semináøù - Ústav projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby vedený Ing. Josefem Novákem, CSc. Zkušenosti absolventa FS po dvou letech praxe Po absolvování VŠB TU Ostrava, oboru Konstrukce strojů a zařízení, jsem coby strojní inženýr nastoupil na podzim roku 2001 k výkonu základní vojenské služby. Vojnu jsem odsloužil jako řidič v útvaru logistiky v Opavě. Byla to pro mě cenná zkušenost, jelikož jsem si mohl sám udělat názor na naši armádu. Bìhem vojny mì kontaktoval vedoucí mé diplomové práce pan profesor Pokorný a sdìlil mi, že mì doporuèil do jedné konstrukèní kanceláøe zahranièní poboèky sídlící v Ostravì, která v té dobì hledala konstruktéry absolventy. V místì mého bydlištì nebylo pracovní místo, kde bych uplatnil to, co jsem se za studií nauèil snad kromì podniku TATRA Kopøivnice, který v tom èase a i nyní prochází velice tìžkým obdobím. I pøesto, že bydlím pomìrnì daleko od Ostravy jsem nabídku pøijal. Po pøíchodu do firmy jsem se musel seznámit s èinností firmy, zahranièními normami a dalšími záležitostmi souvisejícími s výkonem Studenti VŠB-TUO na Ukrajině Po několikaleté odmlce se opět začíná rozvíjet spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a DNTU Doněck. Tato spolupráce probíhá především v oblasti studentské výměnné stáže. Již sedm let k nám jezdili studenti DNTU na třítýdenní stáže a jejich pobyt v Ostravě organizovala HGF. V loňské roce poprvé byla stáž výměnná. Letos připadla organizace výměnné stáže na Fakultu strojní, studenti (především doktorandi) byli však i z HGF a FMMI. se mimo svou vìdeckou èinnost a výzkum (bližší informace na internetových stránkách zamìøuje na širokou nabídku školících programù a kurzù zejména v oblasti normování spotøeby práce a využití norem v øízení, výpoèty pohybových normativù a tvorby datových základen pro výrobu a údržbu. Rovnìž hospodáøská a jiná èinnost pro prùmyslové podniky, realizovaná ústavem a orientující se zejména na objektivizaci norem spotøeby práce, zpracování normativù a studie v oblasti øízení zásob navazuje na tématické zamìøení uvedených semináøù a spolupráci se zúèastnìnými firmami VÍTKO- VICE, a.s., OSTROJ Opava, a.s., OKD Bastro, a.s., KOMA Servis, s.r.o, KOMA Ložiska, s.r.o. a øadou dalších. Ing. Libor Neèas, Ing. René Trnka Katedra mechanické technologie Foto: autoøi èlánku mé profese. Nejen v této firmì, ale urèitì i v jiných, které se snaží prosadit na zahranièních trzích je komunikace se zákazníkem, podklady, výkresová dokumentace a vše co souvisí s daným projektem zpracováváno v cizím jazyce. Jedná se pøedevším o odbornou terminologii, což mi zpoèátku èinilo problémy. Myslím, že právì tomuto problému by mìlo být vìnováno na školách více prostoru. Pøi své práci uplatòuji èasto znalosti, které jsem nabyl pøi studiu. Jedná se pøedevším o znalosti z pøedmìtù pøevážnì technických napø. Èásti strojù, Metodika konstruování, Grafické systémy, Pružnost a pevnost a další. Dobrý matematický základ je nezbytný. Jsem rád, že jsem mìl možnost najít uplatnìní v oboru, který jsem studoval, což se každému nepoštìstí. Ing.Vítìzslav Vaøák, konstruktér Foto: archív První fází byla stáž studentù z Donìcka v Ostravì Pøijelo 5 studentù a 2 pedagogové. V rámci pobytu bylo spo- V Solném dole cca 200 m pod zemí leèné posezení s rektorem VŠB-TUO prof. Èermákem a dále exkurze v nìkterých podnicích jako Vítkovice, FERAM Opava, TŽ Tøinec a.s., pøeèerpávací elektrárna Dlouhé Stránì, návštìva Hornického muzea, muzea TATRA Kopøivnice a nìkterých vybraných kateder. Delegace VŠB-TUO (7 studentù a pedagog) se na cestu vydala Po 36 hodinové cestì vlakem následoval dvoudenní pobyt v Kyjevì. Všem se hlavní mìsto Ukrajiny velmi líbilo pøedevším jeho stará architektura a celkový ráz mìsta, které dostává podobu západního stylu života. Následovala cesta vlakem do Donìcka, kde probíhala vlastní odborná náplò stáže. Na zaèátku návštìvy v Donìcku byla delegace pøijata rektorem DNTU prof. Minajevem, který hovoøil o nìkterých problémech studia na jejich univerzitì a celkovì o úskalích ekonomiky Ukrajiny. Pøi spoleèném slavnostním obìdì probíhala živá všeobecná diskuse o životì studentù v Donìcku a v Ostravì. Z kulturního programu možno jmenovat návštìvu Národopisného muzea, fotbalový zápas pøedkola Ligy Mistrù Šach or Donìck Šerif Tiraspol a veèeøe na rozlouèenou s Donìckem v kavárnì Planeta hvìzd, kterou provozuje svìtový rekordman ve skoku Michajlovskij chrám o tyèi Sergej Bubka. Skupina ještì navštívila mj. solný dùl v Artìmovsku, závod na výrobu šampaòských vín, výzkumný ústav hornické bezpeènosti RESPIRATOR, výzkumný ústav MAKNII v Makievce a fárala na dole Butovskaja. Zájezd na Ukrajinu byl ukonèen pìtidenním pobytem u Azovského moøe. Na zpáteèní cestì vlakem z Donìcka do Lvova jsme ještì absolvovali celodenní prohlídku mìsta. Další den jsme odjíždìli autobusem do Ostravy. Celkový dojem (hodnoceno studenty) byl velmi pozitivní a vìtšina studentù projevila názor, že by se na Ukrajinu opìt rádi podívali. Doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Pedagogický vedoucí zájezdu Foto: Ing. Jan Stankoviè a Ing. Robert Èep 16 AKADEMIK 1/2004

17 Jmenuji se Vladimír Nývlt a jsem studentem 5. ročníku Univerzity Hradec Králové, obor Informační management. Rád bych Vám představil některé programy, které každý rok nabízí pro studenty společnost Procter & Gamble. Jedná se většinou o mezinárodní semináře, určené pro studenty 4. a 5. ročníků různých oborů vysokých škol. V září 2002 byla (nejen) prostřednictvím serveru registrovaným studentům nabídnuta možnost účastnit se Business Case Study Jednalo se o marketingovou případovou studii, kterou pořádala v Budapešti společnost Procter & Gamble. Po vyplnění on-line dotazníku jsem byl pozván na Problem Solving test & English language test a absolvoval jsem úvodní pohovor. Pro tuto studii byli ale nakonec zvoleni jiní studenti. Díky tomuto relativnímu neúspěchu mi však byla místo Business Case Study bezprostředně nabídnuta možnost účasti na mnohem zajímavějším semináři pořádaném P&G. Po dalších třech kolech pohovorů jsem byl vybrán jako zástupce za Českou a Slovenskou republiku na International IT Business Course. Tento týdenní seminář se konal v dubnu 2003 v Římě a účastnilo se ho 25 studentů ze 16 států. Dalšími účastníky byly i manažeři z P&G, kteří nás provázeli celým jeho průběhem jako lektoři. Po úvodním představení byli studenti rozděleni do čtyř týmů a seznámeni s programem semináře. Každý den byl rozvržen do několika částí těmi hlavními byly prezentace a případové studie. Studie jsme řešili vždy jako tým a cílem bylo nalezení toho nejlepšího výsledku či postupu pro danou úlohu. Jednalo se o řešení navzájem provázaných příkladů, založených na reálných projektech P&G, převážně z oblasti IT businessu. Zadání nikdy nebylo jednoznačné, byla nutná interakce s lektory (získávání nových informací, ověřování možných řešení, apod.). Každé řešení bylo potom nutné představit a obhájit před lektory vedením společnosti. Další částí kurzu byly prezentace lektorů, např. Presentation skills, Project management, Leadership, Team Effectiveness. Dozvěděli jsme i hodně informací o organizaci a fungování společnosti P&G jako takové. Zajímavou zkušeností byla také návštěva jedné z P&G továren na výrobu detergentů. Po náročném denním programu pro nás byl připraven i program večerní. Jednalo se o prohlídku centra Říma, návštěvu Sixtinské kaple, večeři s top-managementem P&G či zábavný večer. Účast na tomto semináři mi přinesla mnoho zajímavých zkušeností, jak profesních, tak i osobních. Měl jsem možnost vyzkoušet si týmovou práci v mezinárodním prostředí, konfrontovat svoje názory a postupy s nečeskými studenty i se zkušenými lektory. Po návratu ze semináře jsem nastoupil na Internship do IT oddělení P&G a po dvou měsících jsem začal pracovat jako zaměstnanec P&G na plný úvazek. Vladimír Nývlt AKADEMIK 1/

18 Hvězdy finančního nebe opět zazářily na EkF VŠB-TUO Dne uspořádalo INFOCENTRUM VŠB-TUO ve spolupráci s vedením EkF VŠB-TUO v prostorách této fakulty setkání zástupců největších finančně poradenských společností světa, tzv. velké čtyřky se studenty 3., 4. a 5. ročníků. Bylo to v pořadí již čtvrté a jedno z největších setkání tohoto druhu na EkF. Stejnì jako v minulosti se zástupci firem a INFOCENTRA setkali s dìkanem EkF VŠB-TUO prof. Ing. Jiøím Kernem, CSc. V prùbìhu jednání mìli všichni zúèastnìní možnost nastínit své plány v oblasti zamìstnávání studentù a absolventù EkF VŠB-TUO. Dále firmy vyjádøily zájem podílet se na vzdìlávacích programech a na dalších možnostech spolupráce, která vede k pøípravì a uplatnìní absolventù na trhu práce. Jednotlivé spoleènosti Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers se po diskusi s dìkanem postupnì v abecedním poøadí prezentovaly v dvacetiminutových blocích pøed studenty 3. roèníkù a poté v desetiminutových blocích pøed studenty 4. a 5. roèníkù a prodìkanem doc. Ing. Josefem Fialou, CSc., který všechny úèastníky pozdravil za vedení fakulty. Všechny firmy se pøed plnì obsazenou pøednáškovou aulou o kapacitì 150 míst v individuálních prezentacích pøedstavily, poskytly informace o historii spoleènosti, vymezily jednotlivé oblasti pùsobení, možnosti zamìstnání, volné pozice a celkový prùbìh výbìrového øízení. Druhá polovina celé akce mìla zcela neformální podobu. Po individuálních prezentacích se studenti rozdìlili do ètyø skupin a každá skupina se zúèastnila osobního setkání se zástupci jednotlivých spoleèností v pøilehlých uèebnách, kde panovala velmi pøíjemná atmosféra. Studenti se v jednotlivých tøídách støídali po 45 minutách, takže mìli dostatek èasu dotázat se zástupcù firem na vše, co je konkrétnì zajímá. Firmy tak doplnily obsah svých individuálních prezentací, poskytly podrobné infor- mace o náborovém procesu, zamìstnaneckých výhodách, firemní kultuøe, mezilidských vztazích uvnitø spoleènosti atd. Neopomenuta nezùstala ani otázka platových podmínek. Úèastníci následnì odcházeli nejen s novými informacemi a poznatky, ale také se spoustou informaèních a propagaèních materiálù jednotlivých spoleèností. Velká úèast na této akci dokazuje, že mezi studenty je znaèný zájem pracovat v nìkteré z tìchto firem. Potvrdila nám to i jedna ze zúèastnìných studentek: Jsem ráda, že jsem mìla možnost se osobnì setkat se zástupci tìchto spoleèností a zeptat se jich na jejich vlastní zkušenosti s pùsobením u takové firmy. Dozvìdìla jsem se to, co mì konkrétnì zajímalo, vyslechla si všechny firmy a udìlala si tak vlastní pøedstavu o tom, co se po nás studentech a absolventech vyžaduje a na druhou stranu, co vše jsou nám tyto firmy schopny nabídnout. Myslím si, že práce u takové firmy je urèitì velmi dobrá šance pro start kariéry, a proto bych ráda zkusila štìstí u výbìrového øízení Ti, kteøí se akce Hvìzdy finanèního nebe nezúèastnili, nebo zúèastnit nemohli, mají možnost získat informaèní materiály jednotlivých spoleèností v kanceláøi INFO- CENTRA VŠB-TUO (koleje VŠB-TUO budova E, 3. patro) a v obchodì SUS (pøízemí EkF). A všem ostatním, kteøí se o tuto oblast vážnì zajímají, mohu doporuèit další osobní setkání se zástupci tìchto a jiných firem na akci Symbióza 2004, která se bude konat 9. a 10. bøezna Petra Ambrožová INFOCENTRUM VŠB-TUO Foto: Miroslav Zemánek 18 AKADEMIK 1/2004

19 Studenti VŠB-TUO navštívili společnost Edscha Bohemia Se zpožděním slabých patnácti minut vyrazila 25. listopadu 2003 v 6:45 skupina ranních ptáčat z VŠB-TUO směrem jižní Čechy. Cílem byly závody firmy Edscha Bohemia, s.r.o. v Kamenici nad Lipou. Po čtyřech hodinách jízdy vyložil tým spolehlivých řidičů sedm strojařů, jednu strojařku a jednoho elektrikáře v prostorách podniku a exkurze mohla začít. Edscha AG je skupina firem s vedoucím postavením na poli závìsù a omezovaèù dveøí pro automobilový prùmysl se svìtovou pùsobností. V souèasné dobì smìøuje vìtšina produkce závodu v Kamenici nad Lipou do automobilek koncernu VW, ale vyrábí i pro další automobilky jako napø. Porsche nebo Mercedes- Benz. Aktuální perlièkou z Edschi je probíhající pøíprava výroby pro plánovanou produkci automobilky Toyota v Kolínì. Tyto a mnohé další základní informace o podniku jsme se dozvìdìli po pøíjemném uvítání od zástupcù firmy v zasedací místnosti administrativní èásti zbrusu nové výrobní haly. Po tomto úvodu jsme vyrazili na obhlídku areálu. Zaèali jsme v oddìlení vývoje a zkoušení, na které jsou Nejprve byla spoleènost T-Mobile struènì pøedstavena z hlediska pùsobnosti, velikosti a poètu zákazníkù. Dále se vìnovala pozornost spolupráci spoleènosti s VŠB-TUO. Studenti se dozvìdìli, že mají možnost využívat novou GSM laboratoø, která byla v areálu uni- dnes zaujímá jednu z nejvyšších pozic ve spoleènosti. Na konci prezentace mìli studenti prostor pro své pøipomínky a dotazy, rozpoutala se opravdu plodná diskuse, bìhem níž byla studentùm podávána pizza a další obèerstzde právem hrdí pøes své relativní mládí je Edscha Bohemia vývojovým dodavatelem, což ji v rámci koncernu øadí mezi elitu. Samotnou výrobu jsme mìli možnost projít tak øeèeno od sklepa až po pùdu: od pøíjmu materiálu a polotovarù až po montáž, balení a expedici finálních výrobkù. Vše probíhá ve velmi èistém prostøedí klimatizované haly a celým procesem prostupuje pøísná kontrola kvality v automobilovém prùmyslu je nutností pracovat s nulovou zmetkovostí! Po chutném obìdì, na který nás Edscha pozvala do své závodní jídelny, jsme mìli prostor pro pøípadné dotazy, které ještì nepadly pøi vlastní prohlídce výroby a pøedevším jsme probírali za úèasti paní Samkové personální øeditelky možnosti uplatnìní absolventù naší školy. Vedení podniku staví na filosofii, že lidský kapitál je klíèovým parametrem pro úspìch v konkurenèním prostøedí automobilového prùmyslu a nezbytným pøedpokladem pro pøípadný plánovaný rozvoj a expanzi firmy. Ukázalo se, že spoleènost má o naše studenty (pøedevším technického zamìøení) velký zájem a je schopna nabídnout zajímavé možnosti spolupráce od letních brigád, pøes témata diplomových prácí až po stálý pracovní pomìr po ukonèení studia. Zajímavou teèkou za exkurzí byla návštì- Pizza s T-Mobile prosince 2003 měli studenti VŠB-TUO možnost zúčastnit se prezentace mezinárodní společnosti T-Mobile, která úspěšně působí nejen na českém trhu, ale také např. v USA, Německu nebo Dánsku. Akce se konala ve spolupráci s INFOCENTREM VŠB-TUO a za vydatné pomoci prof. Diviše z Katedry elektroniky a vzdělávací techniky na budově N v areálu VŠB-TUO. I když se prezentace účastnili především studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky, nebylo téma zaměřeno pouze úzce na technickou stránku věci. Zástupci T-Mobile, kteří reprezentovali oddělení lidských zdrojů, marketingu i telekomunikačních sítí se dotkli téměř veškerých oblastí. verzity vybudována a která jim mùže také pomoci ve zpracovávání jejich diplomové práce. Samotná spoleènost T-Mobile spolupracuje se studenty z ÈVUT v Praze, z VUT v Brnì, ale pøedevším VŠB-TUO na habilitaèních a diplomových pracích. Úèastníci akce se mohli dozvìdìt, jak se stát zamìstnancem T-Mobile i pøesné výhody, které jim firma nabízí. Zástupci spoleènosti ujistili studenty, že jsou firmou, kde je èeká zajímavá, ale také velmi nároèná práce, mají zde možnost osobního i profesního rozvoje a také, že budují mladé týmy, a tudíž mají eminentní zájem o tzv. èerstvé absolventy. Že má opravdu každý student šanci, dokladovali na pravdivém pøíbìhu studenta VŠB-TUO Petra J., který va nástrojárny v Jindøichovì Hradci, kterou Edscha Bohemia pøednedávnem koupila pro zajištìní vìtší samostatnosti vlastního provozu. Nástrojárna dodává své výrobky široké škále externích zákazníkù a zaujala pøedevším studenty konstruktéry. Za všechny studenty mohu øíci, že cesta pøes polovinu republiky nebyla ztraceným èasem a že naši pøíjemní prùvodci z øad zamìstnancù Edscha Bohemia ukázali svou spoleènost (na které je co ukazovat) v nejlepším svìtle. Spolupráce firmy Edscha Bohemia a INFO- CENTREM VŠB-TU Ostrava zaèala její úèastí na akci Symbióza pøed dvìma lety. Také na letošní Symbióze budou mít studenti možnost setkat se se zástupci spoleènosti. Spoleènosti Edscha Bohemia dìkuji za všechny úèastníky exkurze za pozvání a doufám, že se v dalších letech spolupráce ukáže být pøínosná pro všechny zúèastnìné strany. Libor Kojetský Foto: Miroslav Zemánek vení. Studenti spokojenì odcházeli nabiti novými informacemi. Pokud jste se nemohli akce zúèastnit a máte zájem se o spoleènosti dozvìdìt více, pøípadnì se zajímáte o spolupráci s T-Mobile nebo se chcete ucházet o nìkterou z volných pozic, neváhejte a podívejte se na stránky Lucie Vilamová INFOCENTRUM VŠB-TUO Foto: Miroslav Zemánek AKADEMIK 1/

20 Lucemburský velvyslanec zavítal na VŠB-TUO Dne 26. listopadu 2003 v dopoledních hodinách navštívil VŠB-TUO jeho excelence velvyslanec Lucemburska pan Pierre-Louis Lorenz v doprovodu vedoucích pracovníkù firmy Paul Wurth, a.s. Tématem jeho návštìvy a rozhovorù na pùdì VŠB-TUO bylo seznámení se s naší technickou univerzitou, výchovou specialistù pro hutnické a strojírenské obory, uplatnìní absolventù v Hi Tech firmách a možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje pro lucemburské firmy v Èeské republice. Navázaná spolupráce by mìla rozšíøit možnosti uplatnìní absolventù naší univerzity strojírenských a materiálových oborù nejen u nás, ale i v zahranièí. Po oficiálním pøijetí vedením univerzity a pøedstavení VŠB-TUO následovala beseda jeho excelence pana velvyslance se studenty Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, která se stala již tradicí pøi oficiálních návštìvách diplomatù na naší VŠB-TU Ostrava. Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo Prorektor pro vìdu, výzkum a zahr. spolupráci ve VV Foto: archív INZERCE GTS international oceněna! V říjnu tohoto roku převzala společnost GTS international na Mezinárodní konferenci o cestování mládeže prestižní cenu Mezinárodní studentské konfederace pro cestování (ISTC) jako Nejlepší autorizovaný poskytovatel ISIC karet na světě za rok 2002 a s nimi spojeného benefitního rozvoje. Nyní Vám nabízíme podívat se do USA a ještě vydělat!!! 20 AKADEMIK 1/2004

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 22. 4. 2003 Přítomno: 13 členů akademické komory AS FS (nepřítomen Ing. Michal Richtář, omluven doc. Ing. Michael Lichý, CSc.) 7 členů studentské komory AS FS (nepřítomen

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Zuzana Kmětíková Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 4474 Fax: 59 691 6490 E-mail: zuzana.kmetikova@vsb.cz

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 14. 2. 2006 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Radim Janalík, CSc.), 8 členů studentské komory AS FS, hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Zuzana Kmětíková Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 4474 Fax: 59 691 6490 E-mail: zuzana.kmetikova@vsb.cz

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Anděla Kojdecká Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 1216 Fax: 59 691 6490 E-mail: andela.kojdecka@vsb.cz

Více

ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 1. 10. 2002 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Lenka Landryová, CSc., doc. Ing.Vladimír Vrba, CSc., Ing. Michal Richtář) 6 členů studentské komory

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Z á p i s. z jednání Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava dne 23. listopadu 2004

Z á p i s. z jednání Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava dne 23. listopadu 2004 Děkanát Fakulty strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava Z á p i s z jednání Vědecké rady Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava dne 23. listopadu 2004 Přítomni: dle prezenční listiny Program: Zahájení 1. Zpráva

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Informace o Vyšší odborné škole

Informace o Vyšší odborné škole Vyšší odborná škola a Støední škola automobilní, Zábøeh, U Dráhy 6 Informace o Vyšší odborné škole Adresa školy: U Dráhy 827/6, 789 01 Zábøeh Tel.: 588 881501 email: sekretarka@spsaza.cz www.spsaza.cz

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Konstrukční inženýrství

Konstrukční inženýrství [ M] Konstrukční inženýrství Konstrukční inženýrství poskytuje budoucím inženýrům potřebné znalosti a dovednosti, které využijí ve všech strojírenských oborech. Studenti se seznámí především s pokročilými

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY v rámci projektu Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0082 Typ realizované aktivity: exkurze Účastník

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Nakladatelství dìkuje za podporu pøi vydání knihy spoleènosti VEMEX s.r.o., www.vemex.cz Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Ing. Ivan Souèek, Ph.D. Investièní

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram c),

Více

Shromáždění Akademické obce FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS

Shromáždění Akademické obce FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS Shromáždění Akademické obce FS 23. 4. 2014 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS Výuka Věda a výzkum Finance Ostatní aktivity Cíle a směřování FS 2 Výuka - platnost akreditací Bakalářské studium platnost

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014 Datum jednání: 16. 12. 2014 Místo jednání: VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, místnost D 206 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny, 30 členů akademického senátu

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více