ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str Fakulta strojní se představuje str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str."

Transkript

1 Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str Hvězdy finančního nebe opět zazářily str. 18 Lucemburský velvyslanec zavítal na VŠB TUO str. 20 TOP 10 desítka nejlepších sportovců str. 21 Také v BorsodChemu dlouhodobý MCHZ, úspěch s.r.o., dosáhneme jsou zaměstnanci jedině díky s dlouholetou kvalifikovaným praxí a precizním a zkušenostmi největší zaměstnancům, hodnotou. S potěšením jejichž profesní mohu konstatovat, růst a osobní že spokojenost také absolventi jsou Vaší pro vysoké nás školy mají možnost rozhodující. budovat svoji profesionální kariéru právě u nás. Říká ve svém Říká ve úvodním svém slově úvodním jednatel slově a generální Partner společnosti ředitel společnosti KPMG BorsodChemu Česká republika, MCHZ, s.r.o. s.r.o. Ing. Alexander Pálffy, CSc. Pavel Závitkovský

2 2 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Chemická 1/2039 Ostrava-Mariánské Hory AKADEMIK 1/2004

3 úvodní slovo AKADEMIK ÈASOPIS VŠB-TUO Vydává: INFOCENTRUM VŠB-TUO Vážení pøátelé, milí studenti, na poèátku nového roku bych chtìl vyjádøit své pøesvìdèení, že každý z Vás loòský nároèný rok ukonèil dle svého pøání a pøedsevzetí. Dovolím si tvrdit, že je dùležité podívat se na zpìt a každý krok náležitì posoudit. Obdobnì to dìláme ve velkých prùmyslových skupinách bez ohledu na to, zda se jedná o chemii, strojírenství, hornictví nebo jiné obory. Náš podnik si loni pøipomínal 75. výroèí založení a více než tøíleté pùsobení ve skupinì BorsodChem Rt. Mohu s plnou odpovìdností konstatovat, že tento privatizaèní sòatek z rozumu pøináší vysoký synergický efekt v rámci skupiny, ale i èeské chemii. Celkový obrat skupiny pøedstavuje více než 500 mil. USD se ziskem kolem 10 %. Máme strategii zpracovanou do roku 2010, která je dùslednì naplòována. Jenom v letech bude proinvestováno kolem 300 mil. EUR s cílem zvýšení pozice na trhu nejenom v Evropì ale i ve svìtì. Ukazuje se, že pro náš holding je Evropa již malá a budeme se snažit prosadit i jinde, i když v souèasnosti již vyvážíme 80 % produkce. Dùležitým pøedpokladem je, aby podnik v rámci svìtové globalizace našel svoje místo v okruhu svìtových hráèù v chemii. Proto plánujeme integraci nejenom v rámci èeské, polské a slovenské chemie. V budoucnu se budeme snažit opakovat letošní úspìch prodeje licence výroby anilinu do zahranièí. Reference prodeje do Japonska má pro firmu cenu zlata. Chceme zvýšit firemní kulturu a vydáním etického kodexu, tedy souboru základních norem našeho chování k zákazníkùm, partnerùm, zamìstnancùm a vnìjšímu okolí, byl již položen základ tohoto snažení. Také v BorsodChemu MCHZ, s.r.o., jsou zamìstnanci s dlouholetou praxí a zkušenostmi nejvìtší hodnotou. S potìšením mohu konstatovat, že také absolventi Vaší vysoké školy mají možnost budovat svoji profesionální kariéru právì u nás. Ve srovnání se zahranièními firmami náš podnik pøichází s nabídkou výrobních praxí a možností zpracovávat diplomové práce v øadì oborù z èinnosti chemického podniku právì u nás. Podepsaná smlouva o spolupráci s Vysokou školou báòskou Technickou univerzitou Ostrava, ale i pražskou Vysokou školou chemicko-technologickou, dává možnosti doktorandské, ale i jiné konkrétní èinnosti. Dùležitým momentem je skuteènost, že náš podnik se nebrání, ba naopak bude se snažit pøijímat do našich øad úspìšné studenty. Nakonec mi dovolte popøát Vám mnoho úspìchù ve startu Vaší kariéry a Vašim pedagogùm radost z úspìšné výchovy a vzdìlávání. Vìøím rovnìž, že mnozí z Vás se budou chtít osobnì podílet na dynamickém rozvoji spoleènosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ing. Alexander Pálffy, CSc. jednatel a generální øeditel BorsodChem MCHZ, s.r.o. Redakèní rada: Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. šéfredaktorka Ing. Roman Kozel, Ph.D. Doc. Ing. Jiøí Lošák, CSc. FBI Doc. PhDr. Jana Geršlová, CSc. EkF Ing. Irena Beláková FAST Prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc. FS Renáta Kremserová FEI Ing. Petr Žùrek, CSc. HGF Prof. Ing. Dana Krištofová, CSc. FMMI PhDr. Daniela Zemanová Katedra spoleèenských vìd Mgr. Nadìžda Peøinová Katedra jazykù RNDr. Irena Durdová, Ph.D. KTVS Mgr. Daniela Tkaèíková Ústøední knihovna foto: Josef Polák Redakce: INFOCENTRUM VŠB-TUO Studentská 1770 (E320) Ostrava-Poruba tel./fax: Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o. Studentská 1770/C Ostrava-Poruba tel.: Distribuce: vlastní Náklad: kusù Uzávìrka tohoto èísla: Uzávìrka pøíštího èísla: Toto èíslo vyšlo: Zmìna programù je vyhrazena poøadatelùm Platnost každé akce doporuèujeme ovìøit telefonicky Za obsah reklamy odpovídá zadavatel Obsah pøíspìvkù se nemusí shodovat s názorem redakce ISSN AKADEMIK 1/2004 3

4 Tradiční setkání českých a slovenských národohospodářů Stalo se již pěknou tradicí, že se každý lichý rok na půdě Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava scházejí ekonomové z České i Slovenské republiky, aby se zamysleli nad dosavadním vývojem obou zemí a navzájem se informovali o dosažených úspěších, resp. neúspěších ekonomické transformace i výsledcích svého výzkumu. Vedoucí Katedry národohospodáøské doc. Ing. Christiana Kliková, CSc. pøi zahájení mezinárodní konference Již 4. roèník mezinárodní konference, poøádané Katedrou národohospodáøskou, se uskuteènil pod názvem Hospodáøská politika v tranzitivních ekonomikách IV. a letos, stejnì jako v minulých letech, se stal místem prezentace originálních myšlenek, tvùrèího jiskøení i vášnivých diskusí. Slavnostnímu zahájení byli pøítomni i pøedstavitelé vedení Ekonomické fakulty, kteøí pøedali pamìtní medaili prof. Ing. Milanu Žákovi, CSc. za dlouholetý rozvoj teoretického poznání v oblasti hospodáøské politiky a pomoc, kterou systematicky poskytuje již dlouhou øadu let Katedøe národohospodáøské pøi rozvíjení jí garantovaného studijního oboru Národní hospodáøství. Následovala vystoupení pøedstavitelù akademických pracoviš z Vysoké školy ekonomické v Praze, Ekonomické univerzity v Bratislavì, Masarykovy univerzity v Brnì a Univerzity Alexandra Dubèeka v Trenèínì. V plenární èásti si úèastníci konference, spolu se studenty vyšších roèníkù, se zájmem vyslechli fundovanou pøednášku øeditele odboru mìnové politiky Èeské národní banky Ing. Viktora Kotlána, Ph.D. o strategii ÈR ke vstupu do Hospodáøské a mìnové unie EU. V následné diskusi padaly dotazy na konkrétní kroky ÈNB, týkající se zaèlenìní èeské mìny do mechanismu smìnných kursù ERM 2 a s tím spojená rizika. Pøednáška byla zakonèena spontánním potleskem, který byl ocenìním pedagogického mistrovství tohoto spolutvùrce hospodáøskopolitické strategie ÈNB a souèasnì i èlena poøádající Katedry národohospodáøské. Dvoudenní jednání v sekcích se detailnì Prof. Ing. Milan Žák, CSc. z VŠE Praha pøebírá z rukou prodìkana doc. Ing. Josefa Fialy, CSc. pamìtní medaili VŠB-TUO zamìøilo na aktuální problémové okruhy posledního roku èeské a slovenské ekonomické transformace pøed blížícím se vstupem obou zemí do EU. Pøínosem i oživením byla vystoupení øady doktorandù, a to nejen z poøádající katedry, ale i dalších vysokých škol, kteøí zde získávali zkušenosti pro svùj další odborný rùst. Prùbìh i výsledky konference se staly impulsem pro další odbornou a výzkumnou práci i budoucí výmìnu zkušeností, na niž se všichni zúèastnìní již dnes tìší. Lze pøedpokládat, že v roce 2005, kdy probìhne již pátý jubilejní roèník, bude nosným tématem proces ekonomické konvergence nových èlenských zemí Evropské unie. Ing. Boris Navrátil, CSc. Katedra národohospodáøská EkF Mezinárodní konference Katedry práva EkF VŠB-TUO Dne se konala již potřetí mezinárodní konference Katedry práva Ekonomické fakulty VŠB-TUO zabývající se problematikou aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU. Třetí ročník se konal pod názvem Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU. Konference se zabývala aktuálním tématem přibližování práva České republiky standardům Evropské unie. Byla zajímavou pøíležitostí pro setkání vìdcù ze støední a východní Evropy, kteøí mìli možnost zhodnotit právní pøipravenost Èeské republiky na její brzký vstup do Evropské unie a porovnat ji s pøipraveností dalších kandidátských státù. Významným pøispìním ke kvalitì konference byla úèast odborníkù jak z oblasti právní, tak ekonomické. Pøispìním byla i osobní úèast konzula Polské republiky, pana Piotra Czarkowského, a vystoupení úèastníkù nejen ze Slovenska, ale i Maïarska a Gruzie. Konference probìhla pod vedením doc. JUDr. Nadìždy Rozehnalové, CSc. V prvním bloku témat vystoupili prof. JUDr. Josef Bejèek, CSc. (Katedra práva VŠB-TUO, Právnická fakulta MU Brno) s pøíspìvkem na téma Czech Competition Law and Accession of the Czech Republic to the EU, Dr. Miloslav Rosenberg (Katedra mezinárodních vztahù EU Bratislava) na téma Ochrana hospodárskej sú aže podnikate¾ských subjektov SR v rámci integrácie právneho poriadku EU do právneho poriadku SR, JUDr. Miroslav Slaš an (Katedra európského práva a aproximácie práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) na téma Ústavnoprávne aspekty procesu aproximácie právneho poriadku Slovenskej republiky k právu ES a EU, Jana Mervartová (MZLU Brno) pøednesla téma Úvaha nad budoucím zákoníkem práce, JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (Katedra práva VŠB-TUO, Právnická fakulta MU Brno) vystoupil s pøíspìvkem Právní regulace platebního styku v ÈR se vstupem do EU, doc. JUDr. Vladimír Týè, CSc. s tématem ÈR a evropský patent. Závìrem první èásti konference vystoupila její moderátorka, doc. JUDr. Nadìžda Rozehnalová, CSc. s podnìtným tématem Od spolupráce mezistátní ke spolupráci unijní. Odpolední èást konference byla vìnována pøedstavení práce studentù doktorského studia. Vystoupili zejména doktorandi Katedry práva EkF VŠB-TUO a Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Na závìr konference pøednesl doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. pøíspìvek vìnovaný problematice finanèní prokuratury Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Konference probìhla na vysoké organizaèní úrovni, která byla již druhým rokem garantována Ing. Magdalénou Kudelovou. Pøi celkovém zhodnocení prùbìhu konference nezbývá než prohlásit, že byla významným pøínosem pro probíhající akademickou diskusi týkající se našeho brzkého vstupu do EU. Nezbývá než pozvat zájemce na další roèník této konference, tentokrát již pod názvem Zaèleòování ÈR do evropského právního a justièního prostoru v souvislosti s podporou podnikání, ochrany trhu a regionálního rozvoje v závislosti na harmonizaci právních øádù èlenských zemí EU. Pøedpokládaný termín konání je øíjen JUDr. Bohuslav Halfar Vedoucí Katedry práva EkF 4 AKADEMIK 1/2004

5 Na univerzitu přijeli významní hosté U příležitosti zasedání vlády v Ostravě se dne 1. prosince 2003 uskutečnily dvě návštěvy významných politiků na naší univerzitě premiéra České republiky PhDr. Vladimíra Špidly a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petry Buzkové. Nejprve na univerzitu v pozdním odpoledni zavítal pøedseda vlády PhDr. Vladimír Špidla, aby studentùm Ekonomické fakulty pøednášel na téma Reforma veøejných financí. Pan premiér pøítomné posluchaèe struènì seznámil se základními rysy reformy a pøedevším s dùvody, proè je nevyhnutelná. Dále následovala diskuse, v níž mìli pøítomní pedagogové a pøedevším studenti možnost pokládat panu premiérovi otázky sami. A tak zaznìly dotazy týkající se nejrùznìjších problémù celé naší spoleènosti poèínaje výší daní až po problematiku vysokých škol, dùchodù èi nemocnic. Zájem o pøednášku byl znaèný, studenti zcela zaplnili nejen pøednáškovou místnost, ale také veškeré volné ulièky i prostory kolem oken a dveøí. Na návštìvu premiéra PhDr. Vladimíra Špidly bezprostøednì navázal pøíjezd ministrynì JUDr. Petry Buzkové, která si pro svou návštìvu vybrala porubský areál školy. Paní ministryni v doprovodu krajské zastupitelky PaedDr. Hany Nováèkové pøijal rektor VŠB- TUO prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc. Následný rozhovor se týkal pøedevším oblasti financování vysokých škol, rozpoètu VŠ pro pøíští rok a budování Centra informaèních technologií a nové auly. Paní ministrynì dokonce projevila zájem prohlédnout si pozemek, na kterém se poslednì jmenované stavby budou realizovat, a pøi zápisu do Kroniky VŠB-TUO pøislíbila, že na naší univerzitì urèitì nebyla naposled. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. Tajemnice rektora AKADEMIK 1/2004 5

6 Čestný doktorát VŠB-TUO prezidentu Schusterovi Slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB-TU Ostrava dne 19. listopadu 2003 v Domě kultury města Ostravy bylo provázeno významnou událostí návštěvou slovenského prezidenta Ing. Rudolfa Schustera, CSc., Dr.h.c., který v doprovodu své ženy Ireny přijel převzít svůj v pořadí již dvanáctý čestný doktorát. Za znìní slavnostních fanfár v podání èlenù Žes ového kvinteta Janáèkovy filharmonie Ostrava vyšli èlenové VR VŠB-TUO spolu se slovenským prezidentem Rudolfem Schusterem, všichni odìni ve slavnostních talárech, na pódium Domu kultury. Po uvítání promotorem prorektorem doc. Dr. Ing. Vladimírem Kebem pøednesl rektor prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc. svùj projev, v jehož závìru zmínil fakt, že prezident Schuster je již ètvrtým prezidentem, který vlastní èestný doktorát naší univerzity. První titul dostal zakladatel Èeskoslovenska T. G. Masaryk v roce 1924 u pøíležitosti 75 let existence školy, druhý titul obdržel tehdejší èeskoslovenský prezident Edvard Beneš, který se po druhé svìtové válce zasloužil o vznik Vysoké školy báòské. Tøetím ocenìným je souèasný prezident Václav Klaus, který dostal doktorát v roce Po tomto slavnostním aktu pøedstoupil pøed øeènický pult prezident Schuster. Mám obdivný a vøelý vztah k Ostravì a o to víc si cením ocenìní získat èestný doktorát právì od Vysoké školy báòské-technické univerzity Ostrava, øekl a zdùraznil, jak blízko k sobì mají mìsta Ostrava a Košice, kde byl dvì funkèní období primátorem. Prezident také ocenil ostravské odborníky z místních hutí, kteøí školili zamìstnance pro Východoslovenské železárny právì v Košicích. Po slavnostním obìdì se prezident se svou delegací pøesunul na návštìvu Krajského úøadu Moravskoslezského kraje, kde jej pøijal hejtman Ing. Evžen Tošenovský a poté odjel do Tøineckých železáren. Po projevu pana rektora se slova ujal prof. Ing. Jaroslav Dvoøáèek, CSc., dìkan Hornicko-geologické fakulty, která prezidenta Schustera navrhla na udìlení èestného doktorátu, aby seznámil pøítomné s curriculem vitae pana prezidenta. Následnì pøedstoupil pøed VR hlavní ceremoniáø prof. Ing. Karel Müller, DrSc., který pøednesl slavnostní øeè v latinì, po nìmž z rukou rektora prof. Ing. Tomáše Èermáka, CSc. pøevzal prezident Ing. Rudolf Schuster, CSc., Dr.h.c. diplom. 6 AKADEMIK 1/2004

7 Slavnostní Vìdecká rada VŠB-TUO pokraèovala svou odpolední èástí, kdy po projevu rektora následovalo pøedání medailí Georgia Agricoly, na jejichž udìlení byli navrženi a Vìdeckou radou VŠB-TUO schváleni: Dr. Ing. Oldøich Záviška Prof. Ing. Jiøí Lenert, CSc. Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prof. Ing. Longin Tomis, CSc. Poté byli pøedstaveni novì jmenovaní docenti, kterým byl pøedán jmenovací dekret, konkrétnì byli jmenováni: Ing. František Huòka, CSc. Ing. Karel Skokan, Ph.D. RNDr. Jiøí Šimek, Ph.D. Dr. Ing. Jan Bódi RNDr. Zdenìk Kaláb, CSc. Ing. Darja Skulinová, Ph.D. Ing. Jaroslav Solaø, Ph.D. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Ing. Zdenìk Kadlec, Ph.D. Ing. Jiøí Podešva, Ph.D. Ing. Drahomír Schwarz, Ph.D. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. RNDr. Jiøí Bouchala, Ph.D. RNDr. Petr Hlinìný, Ph.D. Ing. Pavel Hrbáè, Ph.D. Ing. Petr Praus, Ph.D. Dr. Ing. René Pyszko Ing. Vladimír Tomášek, CSc. Dále byli na pódium pozváni níže uvedení absolventi doktorského studia, aby z rukou rektora VŠB-TUO slavnostnì pøevzali diplom: Z EKONOMICKÉ FAKULTY: Ing. Orlando Arencibia Ing. Miroslav Èulík Ing. Jana Janoušková RNDr. Dušan Kajzar AKADEMIK 1/2004 7

8 Ing. Šárka Kryšková Ing. Zuzana Kuèerová Dipl. Ing. Jürgen Lelito Ing. Vít Nehnìvajsa Ing. Marcela Palochová Ing. Marek Plac Ing. Petr Polák Dipl. Kfm. Robert Rankl Ing. Jaroslav Svìtlík Ing. Karel Šatera Ing. Karin Šeligová Ing. Eva Vavreèková Ing. Milena Widomská Z FAKULTY STAVEBNÍ: Ing. Jiøí Brožovský Ing. Jiøí Lukš Z FAKULTY STROJNÍ: Ing. Martin Biskup Ing. Iva Èernínová Ing. Pavel Èmiel Ing. Jan Famfulík Ing. Karel Kouøil Ing. Robert Podešva Ing. Lubomír Schellong Ing. Pavel Sonnek Mgr. Petr Suchánek Ing. Jiøí Šeliga Ing. Jaromír Škuta Z FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY: Ing. Miloslav Kužela Ing. Petr Grygárek Ing. Blanka Filipová Ing. Radek Garzina Ing. Petr Kaèor Ing. Milan Guštar Ing. Jiøí Starý Ing. Miroslav Sameš Ing. Stanislav Wranik Ing. Petr Matoušek Ing. Vladislav Damec Z HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY: Ing. Jan Gottfried Ing. Pavla Mináøová RNDr. Lukáš Ženatý Z FAKULTY METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ: RNDr. Bruno Kostura Ing. Monika Køístková Mgr. Helena Weissmannová Ing. Eva Plevová Ing. Gražyna Simha Martynková Ing. Petra Be áková Ing. Kamila Janovská Ing. Iveta Vozòáková Dalším bodem programu bylo pøedání diplomù absolventùm MBA na Ekonomické fakultì. Diplom z rukou rektora, dìkana Ekonomické fakulty a prof. Jamese Kirkbridge z Liverpool John Moores University pøevzali: Ing. Lenka Floriánová JUDr. Bohumil Jahn Ing. Milena Kottová Miroslav Langer Ing. Jiøí Mlýnek Ing. Juraj Spevák Ing. Jiøí Švrèek PhDr. Dagmar Vacková MUDr. Pavel Valoušek Ing. Jaroslav Voráè Ing. Jitka Wittalová Ing. Luboš Zábojník MUDr. Hana Zoubková Michal Èejka Mgr. Jaromír Radkovský Absolventi, kteøí ukonèili studium MBA po 1. roèníku obdrželi Certifikát v programu Business Administration: Ing. Marie Èervenková JUDr. Gabriela Kretschmannová Dušan Pa¾a Titul ING-PAED IGIP jako uznání evropské kvalifikace pro vysokoškolské uèitele technických pøedmìtù z rukou rektora pøevzali: Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. Ing. Marcela Halíøová Ing. Martina Peøinková, Ph.D. Ing. Miloslav Øezáè, Ph.D Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Ing. Vladislav Køivda, Ph.D. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Ing. Michal Richtáø Ing. Martin Hummel, Ph.D. Ing. Jan Rùžièka Ing. Kateøina Rùžièková Ing. Markéta Rolèíková Ing. Jaroslav Kovaøík Ing. Jan Pavelka Ing. Kamila Janovská Ing. Libor Kozubek Ing. Martin Lampa Ing. Radim Lenort, Ph.D. Ing. Daniel Vodák Závìrem slavnostního zasedání podìkoval promotor prorektor doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo Žes ovému kvintetu Janáèkovy filharmonie za hudební doprovod, všem pøítomným za úèast a ukonèil slavnostní zasedání Vìdecké rady VŠB-TU Ostrava. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. Tajemnice rektora Foto: Kamila Wysoudilová a Josef Polák 8 AKADEMIK 1/2004

9 K životnímu jubileu prof. Ing. Jaromíra Poláka, CSc. V listopadu minulého roku oslavil své životní jubileum 65. narozeniny významný pracovník Fakulty strojní VŠB-TUO pan prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prof. Polák, rodák z Ostravy Radvanic, se narodil 17. listopadu Po maturitì na jedenáctileté støední škole na Matièní ulici v Ostravì v r nastoupil studium oboru Dùlní strojnictví, mechanizace a elektrifikace dolù na Fakultì báòského strojnictví VŠB v Ostravì. V r studium ukonèil a získal titul inženýr. Krátce byl zamìstnán jako montér ocelových konstrukcí v ÈKD Slaný. Již v roce 1961 nastoupil na místo projektanta koncernové úèelové organizace Automatizace a mechanizace OKD v Ostravì, která v té dobì vznikla. U této organizace pracoval postupnì ve funkcích: samostatný projektant ( ), výzkumný pracovník ( ), samostatný výzkumný pracovník ( ), vedoucí výzkumný pracovník ( ), vedoucí výzkumného støediska až do r. 1985, kdy byl jmenován docentem pro obor Dopravní stroje a zaøízení a od nastoupil do funkce docenta na Katedøe dopravních a úpravnických zaøízení Fakulty strojní a elektrotechnické VŠB v Ostravì. V prùbìhu pìtadvacetileté prùmyslové praxe získal hodnost kandidáta technických vìd v oboru Stavba dopravních strojù a zaøízení (1978), téma Technicko-ekonomické porovnání kontinuální a kyvadlové dopravy tìživa na patøe v podmínkách OKR. Absolvoval intenzivní kurz výuky anglického jazyka, PGS obor Automatizace a mechanizace v hornictví (HGF), podílel se na zpracování øady výzkumných zpráv Celá akce, pojatá zároveò jako propagace studia na VŠB TUO, se uskuteènila pod záštitou rektora prof. Ing. Tomáše Èermáka, CSc. Na jejím organizaèním zabezpeèení se podíleli: dìkanát Hornicko-geologické fakulty, vedení a pracovníci Institutu geologického inženýrství, poboèka Geologie ÈSVTS HGF VŠB-TU Ostrava a v neposlední øadì p. Milan Kraus. První vystavovatelé se zaèali scházet a aranžovat své nálezy již kolem 7 hodiny. Mezi vystavené pøedmìty patøily minerály, horniny, zkamenìliny, ozdobné a dekorativní z oblasti hornické dopravy se zamìøením na automatizaci a øízení dopravy, systémové øešení dùlních dopravních systémù a bezpeènost dopravních zaøízení a ochranu životního prostøedí. Jako spoluautor se podílel na vydání odborné knihy o automatizaci a øízení dùlní dopravy. Poèínaje školním rokem zaèal pùsobit jako externí uèitel Katedry dopravních a úpravnických zaøízení. V létech absolvoval PGS Vysokoškolská pedagogika na Filozofické fakultì UP Olomouc. V r se prof. Polák habilitoval pro obor Dopravní a manipulaèní technika, byl jmenován profesorem pro obor Transportní a manipulaèní technika. Z uvedeného struèného pracovního Curriculum Vitae je zøejmé, že se pan profesor Polák dokázal svou pracovitostí a cílevìdomou èinností vypracovat na významného odborníka, zkušeného pedagoga a v neposlední øadì též velmi dobrého organizátora. Zkušenosti vedoucího pracovníka z prùmyslového pracovištì uplatnil i na VŠB-TUO. V r se stal prodìkanem Fakulty strojní a elektrotechnické. Tuto funkci vykonával do r. 1996, kromì zajiš ování bìžné agendy na úseku pedagogické èinnosti se zasloužil pøedevším o zavedení kreditního systému ve studijních záležitostech na Fakultì strojní a postupnì též na ostatních fakultách VŠB-TU Ostrava. Zkušenosti z prodìkanské èinnosti byly zúroèeny ve funkci prorektora pro pedagogickou práci VŠB TUO, kterou vykonával v létech Od byl ustanoven opìt do funkce prodìkana Fakulty strojní tentokrát pro oblast vìdy a výzkumu. MINERALOGICKÉ SETKÁNÍ V sobotu 22. listopadu 2003 se poprvé v prostorách VŠB-TU Ostrava uskutečnilo tradiční mineralogické setkání, které má v Ostravě již několikaletou tradici. Dlouholetý organizátor pan Milan Kraus byl nucen z důvodu přestavby bývalého sálu v objektu Ústavu geoniky AV ČR, ve kterém se tato akce konávala, hledat vhodné prostory pro konání dalších setkání. Ty nakonec našel s pomocí předsedy pobočky Geologie ČSVTS HGF VŠB TUO doc. Ing. P. Bujoka, CSc. na naší vysoké škole. pøedmìty z pøírodního kamene, odborná literatura a další pøedmìty, které úzce souvisí s geologickou a hornickou tématikou. V prùbìhu dne mìlo více než 350 návštìvníkù možnost shlédnout kolekce 40 vystavovatelù a byl jim souèasnì umožnìn i bezplatný vstup do sbírkových prostor Geologického pavilonu prof. F. Pošepného. Návštìvníci z Èech, Slovenska a Polska se tedy mohli zároveò dovìdìt více i o historii školy, školních sbírek a možnostech studia na naší škole. Jeden z úèastníkù setkání, pan Alois Paloncy, vìnoval sbír- Pan profesor Polák je uznávanou osobností na poli odborném v hornickém prùmyslu jakož i vysokoškolských institucích domácích i zahranièních. Je èlenem odborné komise Èeského báòského úøadu v Praze pro zkoušky vedoucích pracovníkù dolù, je èlenem Èeské monitorovací komise FEANI, èlenem vìdeckých rad VŠB Technické univerzity Ostrava a její Fakulty strojní, dále Vìdecké rady Wydzialu Inzynieryji Mechanicznej i Robotyki AGH Kraków. Pracuje ve funkci pøedsedy oborové rady doktorského studijního programu v oboru Dopravní a manipulaèní technika a je èlenem oborové rady oboru Dopravní technika a technologie. Je rovnìž pøedsedou komisí pro habilitaci docentù a jmenovací øízení profesorù v oboru Dopravní a manipulaèní technika, komisí pro státní závìreèné zkoušky studentù v bakaláøském a inženýrském studijním programu. Bohatá je jeho publikaèní èinnost. Je spoluautorem dvou knižních publikací, tøí vysokoškolských skript, autorem nebo spoluautorem více než 50 publikovaných odborných pøíspìvkù na konferencích a semináøích (z toho polovina v zahranièí), 45 výzkumných zpráv, 7 èlánkù v odborných èasopisech a 4 autorských osvìdèení. Prof. Polák se svého životního jubilea dožívá v dobré fyzické kondici (k èemuž jistì pøispívá i èastý pobyt ve FITcentru) a duševní svìžesti. Pracovníci Institutu dopravy a døívìjší KD a ÚZ Fakulty strojní VŠB-TUO, jehož významným èlenem prof. Polák je také na pedagogickém úseku a rovnìž celá akademická obec pøeje panu profesorovi mnoho dalších let pøi zachování souèasné fyzické i duševní kondice, mnoho úspìchù na poli pracovním a vše nejlepší v jeho osobním a rodinném životì. Prof. Ing. Tomáš Èermák, CSc. Rektor VŠB-TUO kám školy 4 vzorky sekundární uranové mineralizace z lokality Zálesí. Toto mineralogické setkání - spoleèenská událost obdivovatelù krásy neživé pøírody, které se na naší škole uskuteènilo, mùže v budoucnu ještì více propagovat geologické a montánní školství, které bylo budováno už od poèátku zøízení této školy v Pøíbrami. Ing. Miloš Duraj Institut geologického inženýrství HGF Foto: archív AKADEMIK 1/2004 9

10 Kapitoly z historie Katery jazyků VŠB-TU Ostrava (II) Po 2. světové válce byla z nabídky jazyků na určitou dobu vyloučena němčina. Jinak se tento systém výuky jazyků udržel až do konce akademického roku 1948/1949. Pak se stává povinným jazykem pro všechny posluchače pouze ruština skonèila na VŠB organizaèní forma lektorátù jazykù a byla ustavena Katedra ruského jazyka. Mìla v zaèátku pouze 3 interní pedagogy vèetnì vedoucí Nadìždy Borovièkové (Mückové). Katedra byla celoškolským zaøízením a zajiš ovala výuku ve všech tehdejších formách studia denním, dvouletých inženýrských kurzech, veèerním, dálkovém, aspirantském. Od poèátku byla snaha vytváøet vlastní uèební materiály (skripta) a zároveò rozšíøit výuku o západní jazyky zejména angliètinu a nìmèinu pak došlo k ustavení Katedry jazykù v dnešním pojetí pod oficiálním názvem Katedra jazykù pøi rektorátì VŠB. Povinným jazykem byla nadále pouze ruština, jen aspiranti volili pøi svém studiu dále jeden ze západních jazykù angliètinu, francouzštinu nebo nìmèinu. V èele katedry stála nadále N. Borovièková, která mìla k dispozici v akademickém roce 1955/1956 již 7 interních pedagogù (mj. I. Jiráková, H. Merklová, J. Chromeèka) a 4 externisty. Vyuèovaný povinný pøedmìt byl zapisován do indexu jako Technická ruština. Ze zahranièních studentù tvoøili výraznìjší skupinu v 50. letech zejména Korejci (z KLDR). Katedra jazykù pro nì zajiš ovala výuku èeštiny (povinnì) a ruštiny (nepovinnì). Nadále sílil zájem o západní jazyky nepovinnì se vyuèovalo angliètinì a nìmèinì pro zájemce z øad studentù i pedagogù školy. K znovuzavedení povinného studia jednoho západního jazyka (vedle ruštiny) došlo v r PhDr. Miloslav Želazko Katedra jazykù VŠB-TUO Ze studijního programu VŠB v Ostravì Ze studijního programu VŠB v Ostravì Ojedinìlý festival s názvem Techné 2003 se listopadu uskuteènil v Kulturním domì Poklad. Jeho souèástí byly filmové projekce snímkù o technických památkách, odborné pøednášky, semináøe a panelové diskuse. V odborných pøednáškách se mimo jiné prezentovali i studenti naší univerzity z oboru Geovìdní a montánní turismus Hornicko-geologické fakulty pod vedením doc. Ing. Josefa Mazaèe, CSc., autorky prvních tøi nejlepších prací si odnesly i finanèní dary a vìcné ceny, které pøevzaly z rukou prorektora doc. Dr. Ing. Vladimíra Keba. Festival kromì VŠB-TUO podpoøilo i Hornické muzeum Landek Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. Tajemnice rektora Foto: Ing. Otakar Vavruška Techné 2003 Prorektor doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo pøedal ceny autorkám prvních tøí nejlepších prací 10 AKADEMIK 1/2004

11 fakulty se pøedstavují Profil Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Fakulta strojní je nedílnou součástí Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a její historie vychází ze staleté tradice této vysoké školy. Fakulta strojní se podílí na všech úspěších, kterých VŠB TU Ostrava dosáhla. Vyučované studijní obory jsou vzájemně provázány tak, aby absolventi získali základní znalosti své profese a byli schopni získané znalosti využít při řešení technických úkolů. Po roce 1989 Fakulta strojní zajiš ovala bakalářské, magisterské a doktorské studium v prezenční i kombinované formě a také celoživotní vzdělávání. V roce 1996/97proběhla na fakultě akreditace. Fakulta obstála v konkurenci čtyř dalších strojních fakult a dvou příbuzných vojenských fakult velmi dobře prakticky na druhém místě. Všechny obory bakalářského, magisterského a doktorského studia byly akreditovány v rámci studijních programů Strojírenství (bakalářské studium) a Strojní inženýrství (magisterské a doktorské studium). Fakulta obhájila právo habilitovat docenty a provádět jmenovací profesorská řízení (akreditace v roce 1999) v těchto oborech: Strojírenská technologie Konstrukèní a procesní inženýrství Dopravní technika a technologie Aplikovaná mechanika Øízení strojù a procesù Energetické stroje a zaøízení. Dne 19. èervna 1999 v Boloni podepsalo 29 evropských zemí, mezi nimi i Èeská republika, spoleèné prohlášení tzv. Boloòskou deklaraci. V tomto závažném dokumentu se 29 evropských zemí dobrovolnì zavázalo, že formou postupných krokù pøistoupí ke sbližování svých vysokoškolských systémù tak, aby byla sjednocena univerzitní struktura a usnadnìny mobility studentù v rámci studia v Evropì. Pøedevším jde o zavedení strukturovaného systému studia, který spoèívá v postupném získávání vysokoškolského univerzitního vzdìlání. Naše Fakulta strojní vytvoøila koncepènì nový, plnì strukturovaný systém studia od akademického roku 2001/2002. Akreditace nových studijních programù Fakulty strojní, probìhla úspìšnì v roce Prvním stupnìm vzdìlání je bakaláøský studijní program Strojírenství, jehož standardní doba studia pro prezenèní i kombinovanou formu (døíve dálkové studium ) je 3 roky. První tøi semestry studia mají shodné studijní plány pro všechny studijní obory. Obsahem této èásti studia je získání potøebných teoretických základù. Univerzální pojetí této etapy studia umožòuje v dalším studiu operativnì reagovat nabídkou nových studijních oborù a zamìøení na okamžité i pøedpokládané potøeby prùmyslu. V závìreèných semestrech je studium zamìøeno na praktické problémy a aplikace, které technik bude používat v každodenní praxi. Bakaláøský studijní program je ukonèen státní závìreènou zkouškou a obhajobou bakaláøské práce. Absolventi v souladu s vysokoškolským zákonem získávají titul Bakaláø, zkratka Bc.. Tím se jim otevírá možnost nìkolika variant dalšího uplatnìní. Mohou nastoupit do praxe, mohou nastoupit na dlouhodobou stáž v cizinì nebo mohou pokraèovat v navazujícím magisterském studijním programu. Druhým stupnìm vysokoškolského univerzitního vzdìlání je navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství, k nìmuž mohou nastoupit jen absolventi bakaláøského studijního programu. Standardní doba studia (pro prezenèní i kombinovanou formu) je stanovena na 2 roky pro studenty s pøíbuzným zamìøením oborù pøedcházejícího bakaláøského studia. Výuka v magisterském studijním programu je založena na získávání poznatkù ze základních strojírenských disciplín a prohloubení teoretického základu. Magisterský studijní program je ukonèen státní závìreènou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi v souladu s vysokoškolským zákonem získávají titul Inženýr, zkratka Ing.. Tøetím - nejvyšším stupnìm vysokoškolského vzdìlání je doktorský studijní program Strojní inženýrství. Tento je založen na oborovém individuálním studijním plánu a vìdeckém výzkumu. Standardní doba studia v prezenèní formì je stanovena na 3 roky. Doktorský studijní program je urèen pro nadané a výborné absolventy magisterského studijního programu na VŠ. Jeho cílem je pøíprava nové vìdecko-technické inteligence a pedagogických vysokoškolských pracovníkù, kteøí budou schopni øešit nejnároènìjší vìdecko-technické úkoly a uplatní se v mezinárodní konkurenci. Po pøedložení a obhajobì pùvodní vìdecké práce, která je výsledkem provedeného výzkumu, získá absolvent titul Doktor, zkratka Ph.D.. V souèasné dobì pracovníci fakulty zajiš ují výuku 12 studijních oborù bakaláøského studia, 7 studijních oborù magisterského studia a 10 oborù doktorského studia pro více než 2500 studentù. Dalším významným úspìchem Fakulty strojní byla úspìšná mezinárodní evaluace fakulty v rámci celé VŠB TUO v roce Pøi této evaluaci bylo mezinárodní komisí provedeno podrobné hodnocení èinnosti fakulty. Závìry evaluace konstatovaly, že Fakulta strojní patøí mezi kvalitní vzdìlávací a vìdecko-výzkumné instituce i v mezinárodním mìøítku a obstojí i v konkurenci zahranièních fakult obdobného profilu. Na fakultì je v plném rozsahu zaveden kreditní systém výuky kompatibilní s evropským systémem ECTS (European Credit Transfer System), což umožòuje mobilitu studentù nejen v Èeské republice, ale i v rámci jiných evropských zemí. Základní informaèní materiál pro zahranièní studenty v anglickém jazyce, tzv. Information Package, je umístìn na internetových stránkách fakulty. V souèasné dobì pùsobí na fakultì celkem 153 pedagogù, z toho 31 profesorù, 39 docentù, 83 odborných asistentù a 4 asistenti. Dále zde pracuje 56 technicko-hospodáøských pracovníkù. Fakulta je tvoøena 10 katedrami a jedním institutem. Studenti vyšších roèníkù mohou absolvovat pùlroèní až roèní studijní pobyty na øadì evropských univerzit v rámci projektù Evropské unie, zejména SOCRATES/ERAS- MUS, LEONARDO a CEEPUS. Studenti, kteøí takový pobyt již absolvovali, prokázali dobrou úroveò znalostí a jejich studijní výsledky dosažené v zahranièí jim byly uznány a pøevedeny na domácí fakultu pomocí systému ECTS. Pro školní rok 2003/04 má fakulta uzavøeny v rámci pro AKADEMIK 1/

12 jektu SOCRATES/ERASMUS smlouvy o výmìnì studentù a pedagogù s 26 univerzitami EU. Tradiènì dobrá je spolupráce fakulty s firmami a podniky v øešení rozvojových a vìdecko-výzkumným úkolù praxe. Vyjmenování všech spolupracujících firem by zabralo neúmìrnì mnoho místa, proto jen nejvýznamnìjší spolupracovníci: KON- CERN ŠKODA MLADÁ BOLESLAV, KONCERN SIEMENS, BOSCH, JUNG- HEINRICH, DALKIA MORAVA, AUTO- PAL a desítky dalších. Získání zamìstnání pro naše absolventy není zásadní problém, pokud mají dùvìru ve vlastní schopnosti podepøenou kvalitními odbornými znalostmi a velmi dobrou znalostí pøedevším anglického jazyka. O dalších významných aktivitách fakulty v oblasti vìdy, zahranièních stykù a jiných se dozvíte v následujících èláncích tohoto èísla a nejen tam. Doporuèuji navštívit novì koncipované webovské stránky (http:// kde získáte další doplòující informace. Prof. Ing. Petr Horyl, CSc. Dìkan Fakulty strojní Studium v zahraničí příležitost i šance Před více než 7 lety se Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava, aktivně zapojila do programu TEMPUS-EUC. Cílem tohoto programu bylo prokázat kompatibilitu kreditních systémů 5 strojních fakult České republiky s kreditními systémy obdobných fakult ze zemí evropského společenství. Z èeské strany se tohoto programu úèastnily strojní fakulty TU v Liberci, ÈVUT v Praze, ZÈU v Plzni, VUT v Brnì a naše Fakulta strojní VŠB-TUO. Našimi partnery byly mimo jiné nìmecké university z Magdeburgu, Drážïan, finské university v Tampere a Oulu, universita z anglického mìsta Bristol, portugalská univerzita Minho a francouzská universita v Besanson. Nutno pøiznat, že z poèátku program narážel na jistou nedùvìru ze strany zahranièních univerzit i ze strany èeských studentù. K prvním studentským zahranièním pobytùm i krátkodobým pøednáškovým pobytùm pedagogù došlo až po osobním setkání úèastníkù v Liberci v roce1996. V prvním roce projektu odjela na partnerskou universitu pouze jedna studentka FS. Také poèet studentù, kteøí se dostavili k jazykovým testùm, byl daleko nižší než poèet univerzit, na kterých se mohli o studium ucházet. V prùbìhu 3 let èinnosti projektu se však situace zásadnì mìnila. Zkušenosti studentù, kteøí se úspìšnì vraceli po absolvování 5 10 mìsíèního studijního pobytu, zlepšující se jazyková vybavenost a maximální podpora studentským zahranièním pobytùm ze strany vedení Fakulty strojní pøispìly k tomu, že se poèty úèastníkù zahranièních studijních pobytù zaèaly zásadnì zvyšovat. Program TEMPUS byl ukonèen závìreèným setkáním v Ostravì v roce Na tento program navázal program SOCRATES/ERASMUS, který studentùm zajiš uje finanèní podporu pro studium v zahranièí. Studenti se na základì uzavøených bilaterálních smluv úèastní 5-10 mìsíèních studijních pobytù, bìhem nichž skládají zkoušky, které jsou jim plnì zapoèítány do studijních výsledkù na VŠB- TUO, Fakultì strojní. Studenti 5. roèníku mohou zpracovat v prùbìhu zahranièního pobytu roèníkový projekt nebo diplomovou práci. Studenti doktorského studia pracují na své doktorské práci a zároveò na úkolech, které jim zadá navštívená univerzita. Na základì osobních kontaktù z programu TEMPUS a na základì výborných studijních výsledkù studentù FS v zahranièí, byl rozjezd programu SOCRATES mnohem jednodušší. Každoroènì se zvyšuje poèet univerzit, se kterými byly navázány kontakty a uzavøeny bilaterální smlouvy. Na mapce Evropy je možno vidìt místa, kam studenti FS mají možnost vyjet na zahranièní studijní pobyt. Další kontakty a smlouvy se uzavírají na základì aktivity jak koordinátora programu SOCRATES/ERASMUS FS, tak na základì osobních kontaktù jednotlivých pedagogù. Jde zejména o doc. Ing. Dagmar Juchelkovou, Ph.D., prof. Ing. Petra Noskievièe, CSc., doc. Ing. Jiøího Zegzulku, CSc. a Ing. Lenku Landryovou, CSc. Na školní rok 2003/2004 je uzavøeno již 23 bilaterálních smluv s univerzitami z 9 zemí EU. V souèasné dobì již poèet zájemcù pøevyšuje zásadnì poèty studijních míst a výjezdùm studentù pøedchází konkurzní øízení. Ve školním roce 2002/2003 se zahranièního studijního pobytu zúèastnilo již 13 studentù. Studium v zahranièí dává studentùm možnost rozšíøit své znalosti jak odborné, tak jazykové. Umožní jim poznat cizí zemi jinak než jako turisté. Studenti získají spoustu pøátel a kontaktù, které je velmi obohatí. O tom, že studium v zahranièí je jednoznaèným pøínosem, se mùžete pøesvìdèit na adrese v odkazu Zahranièní styky, kde si mùžete pøeèíst zkušenosti studentù, kteøí se ze zahranièního studijního pobytu vrátili. Pokud tedy máte zájem studovat v zahranièí a jste studenty Fakulty strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava, máte možnost. Staèí se úspìšnì zúèastnit konkurzu, který bývá každoroènì v bøeznu, být dobrým studentem a dveøe do svìta jsou Vám otevøeny. Ing. Milada Hlaváèková Fakultní koordinátor programu Socrates/Erasmus Výzkum a vývoj mechanických převodů s ozubenými koly na Fakultě strojní Tomuto výzkumu a vývoji se intenzivně věnuje zejména Katedra částí a mechanismů strojů, kde pro tento účel vzniklo specifické pracoviště ojedinělé v celé ČR. Na výzkumu se podílí i další katedry fakulty: Katedra mechaniky, Katedra pružnosti a pevnosti a Katedra automatizační techniky a řízení. Tato pracoviště společně řeší výzkumný záměr MŠMT s názvem Zvyšování provozní spolehlivosti mechanických převodů s ozubenými koly a snižování jejich hluku a vibrací. Základní pozornost je věnována nestandardnímu ozubení s evolventním profilem, které je charakterizováno : tzv. vysokými zuby (HCR gearing), které umožòují realizovat ozubení s celoèíselnými souèiniteli trvání zábìru profilu i zábìru krokem, což vede k výraznému snížení hluku ozubení a následnì i ke zvýšení jeho únosnosti v dotyku modifikovaným tvarem evolventního profilu i boku zubu, což umožòuje kompenzovat nepøíznivý vliv deformací tìles kol, høídele a jejich uložení i dalších vlivù (napø. 12 AKADEMIK 1/2004

13 výrobních chyb) na zábìr ozubení a tím zvyšovat jeho únosnost. Oblasti zamìøení výzkumu a vývoje nestandardního ozubení výzkum geometrických a zábìrových vlastností ideálního i skuteèného ozubení s chybami s využitím metody koneèných prvkù výzkum velikosti a rozložení Hertzova tlaku pùsobícího v kontaktu dvou spoluzabírajících bokù zubù v prùbìhu jejich zábìru rovnìž s využitím metody koneèných prvkù vývoj a realizace metod únavových zkoušek ozubení v dotyku a v ohybu a zpùsobù vyhodnocení tìchto zkoušek vývoj a realizace metod zkrácených životnostních zkoušek celých pøevodových agregátù s využitím zkušebního zaøízení s tzv. uzavøeným tokem výkonu (bez brzdy) výzkum a vývoj metod tzv. deformaèních testù pøevodových agregátù umožòujících stanovit zmìnu polohy zábìrové pøímky ozubení pod zatížením, což pøedstavuje ne- obr. 2 obr. 4 zbytný vstupní údaj pro návrh modifikací vývoj mìøicích metod pro stanovení spekter pøevodových agregátù a metod vedoucích ke zpracování tìchto spekter pro úèely predikace životnosti jejich rozhodujících dílù (ozubení, høídele, ložiska, tìlo skøínì) vývoj metod pro analýzu hluku a vibrací, které umožòují posuzovat kvalitu ozubení jako zdroje hluku a vibrací. Prezentace výsledkù výzkumu Je realizována zejména v rozsáhlé publikaèní èinnosti. Z ní je nejvýznamnìjší vydání dvou monografií v roce 2001 a 2003 (Èelní ozubená kola teorie, výpoèet konstrukce, výroba a kontrola, Vybrané problémy geometrie èelních ozubených kol) a dále tøi vystoupení na svìtové konferenci v Japonsku o pohonech (The JSME International Conference on Motion and Power Transmission, Fukuoka 2001). Naše nejnovìjší poznatky budou uvedeny ve dvou vystoupeních na svìtovém kongresu v Èínì (The 11th World Congress in Mechanism and Machine Science 2004, Tianjin). Seznamujeme rovnìž s výsledky našich prací odbornou veøejnost pomocí semináøù zabývajících se novými poznatky z teorie, pevnostních výpoètù, mìøení a technologie mìøení ozubení s nestandardním tvarem zubù, které poøádáme každé tøi roky, pøíští 4. semináø se uskuteèní v roce Na základì pozvání jsme vedli semináø pro konstruktéry a projektanty firmy Jungheinrich Hamburg a jejich dodavatelských firem v oblasti zkušebnictví pohonných agregátù. obr. 1 Realizaèní výstupy Nestandardní evolventní ozubení s dlouhými zuby je zcela bìžnì používáno v automobilových pøevodovkách, my se snažíme zavádìt toto ozubení pro jeho nesporné výhody i do bìžného strojírenství. V roce 2003 byl na Katedøe èástí a mechanismù strojù zpracován projekt pøevodovky s tímto ozubením vèetnì výrobní dokumentace pro pøipravované nízkopodlažní trolejbusy v ostravském Dopravním podniku. Stejná ozubená kola má podle našeho návrhu i pøevodovka pro nízkozdvižný vozík ELE AKADEMIK 1/ obr.3 ukazuje zaøízení pro deformaèní testy automobilové pøevodovky, mìøí se natoèení ozubených kol, prùhyby høídele, deformace ložisek a tìlesa skøínì ve vybraných místech v úrovni tisícin milimetrù pøi plném zatížení, ale pomalém otáèení. Obr.4 pøedstavuje zkušební vozidlo pøipravené k mìøení zátìžných sil a momentù pùsobících v uložení pohonného agregátu do karosérie pomocí námi vyvinutého mìøicího zaøízení. Mìøení probíhají v rùzných režimech jízdy na zkušebním okruhu. Vedle automobilového prùmyslu jsou výsledky našich prací využívány napø. ve spolupráci s firmou Jungheinrich Hamburg, která je pøedním svìtových výrobcem vysokozdvižných vozíkù. Naše spolupráce se týká vývoje, mìøení a zkušebnictví pohonných agregátù s kuželoèelními pøevodovkami pro špièkové vozíky typu RETRAK. Jako pøíklad lze v tomto smìru uvést obr.5, kde je na snímku z naší laboratoøe uvedeno zkušební zaøízení pro zkrácené životnostní testy dvou pohonných agregátù pracující opìt s uzavøeným tokem výkonu. Zaøízení umožòuje na základì namìøených zatížení agregátu pøi rùzných provozních režimech realizovat životnostní test zkrácený ze 6 mìsícù na 1 mìsíc. Protože na tomto zaøízení nejde simulovat pøejezdy vozíku pøes prahy, je realizováno další zaøízení (obr.6), které to umožòuje tím, že na rotující buben je pøipevnìn práh, který pùsobí na zatížené pojezdové kolo pohonného agregátu. Naše další zámìry Na základì smluvních vztahù bude pokraèovat spolupráce s Centrem pro výzkum automobilù a spalovacích motorù Josefa Božka, se STU v Bratislavì a se Slezskou Politechnikou v Gliwicích. Rovnìž na základì smluvních vztahù budeme pokraèovat v pracech pro AUTO- ŠKODU a.s. Mladá Boleslav a pro firmu Jungheinrich Hamburg. Pøipravujeme rovnìž pøihlášku do soutìže o výzkumné zámìry v roce Dvì naše pracovištì, tj. Katedra automatizaèní techniky a øízení a Katedra èástí a mechanismù strojù získala na léta grantový projekt GA ÈR s názvem Vývoj metody posouzeobr. 3 (firma Linde) vyrobená ve PSP Pohony a.s. Pøerov. Náš obr.1 ukazuje mìøení hluku této pøevodovky pøi jízdì vozíku. Na obr.2 je zkušební zaøízení pro životnostní testy 2 automobilních pøevodovek, toto zaøízení vzniklo na našem pracovišti v roce 2002 a pracuje na zkušebnì Centra pro výzkum automobilù a spalovacích motorù Josefa Božka pøi ÈVUT Praha. Zaøízení umožòuje plynule mìnit krouticí moment na horním propojovacím høídeli bez pøerušení zkoušky napø. podle namìøených hodnot. Další obr. 5 obr. 6 ní a zkoušení zábìru skuteèných ozubených kol zamìøený na snižování hluku a vibrací a zvyšování únosnosti. V rámci øešení projektu se zamìøíme pøedevším na nejnovìjší metody stanovení tzv. chyby pøevodu, která komplexním zpùsobem hodnotí kvalitu ozubeného pøevodu zejména z hlediska hluku a vibrací. Prof. Ing. Zdenìk Dejl, CSc. Vedoucí Katedry èástí a mechanismù strojù Foto: archív

14 Vedení VŠB TU Ostrava se rozhodlo, ve snaze zpřístupnit široké veřejnosti vysokoškolské vzdělání i v místech značně vzdálených od sídla veřejných vysokých škol a v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., zřídit ve Městě Šumperk své detašované pracoviště. Studium v Šumperku Celý projekt iniciovala šumperská radnice a podpoøily jej asi dvì desítky obchodních spoleèností Šumperska, Lanškrounska, Mohelnicka a Bruntálska. Ty mají o budoucí absolventy mimoøádný zájem a dùkazem je založení Nadaèního fondu a následnì Centra bakaláøských studií v Mìstì Šumperk. Pøi jednáních s pøedstaviteli Mìsta Šumperk, Nadaèním fondem i se zástupci jednotlivých obchodních spoleèností byly upøesnìny požadavky na budoucí absolventy. Jedinou z technických fakult VŠB TUO, která využila možnosti získání nových studentù a rozšíøení vysokoškolského vzdìlání i v neuniverzitních mìstech, byla Fakulta strojní. Tímto významným krokem, kterým plní své dlouhodobé zámìry, se fakulta pøiblížila studentùm z pomìrnì vzdálených oblastí. Jim by jinak bylo studium odepøeno, pøedevším s ohledem na stávající sociální pomìry v pomìrnì rozsáhlé šumperské spádové oblasti a s ohledem na výrazné problémy s dojíždìním na výuku do Ostravy, pøedevším u studentù kombinované formy studia. Po hektických zaèátcích a následném zajištìní potøebného sociálního zázemí, tak již od akademického roku zajiš uje výuku studentù v oboru Strojírenská technologie v rámci akreditovaného bakaláøského studijního programu Strojírenství. Sídlo našla fakulta v budovì jedné z nejvìtších obchodních spoleèností Šumperska PRAMET TOOLS, a. s. Spojení pøímo se strojírenskými provozy je ideální i s ohledem na možnost uskuteènìní praxí v prostorách vybavených špièkovou zahranièní i èeskou prùmyslovou technikou. V posledních letech byl sice zaznamenán pokles zájmu o strojírenské obory, lze však pøedpokládat, že studium v Šumperku dokáže pøilákat nové uchazeèe, protože poptávka spoleèností po odbornících tradièního prùmyslu v regionu stále roste a je velká pravdìpodobnost, že takto vyškolení odborníci v regionu zùstanou. V souèasné dobì ve dvou roènících prezenèní i kombinované formy studia studuje pøibližnì 90 studentù. Tento poèet se mùže dále zvyšovat v pøípadì využití konkurenèní výhody, která se v Mìstì Šumperk pøipravuje a tou bude možnost ubytování. Doc. Ing. Kamil Kolarèík, CSc. Prodìkan Fakulty strojní Foto: archív Další úspěch Katedry robototechniky Posluchači Katedry robototechniky se letos opět zúčastnili soutěže AWARDS Tuto soutěž pořádá firma AV ENGINEERING pro uživatele CAD/CAM systému Pro/ENGINEER. Do soutěže bylo přihlášeno 60 projektů v šesti kategoriích, a to: doprava, spotřební průmysl, těžké strojírenství, nářadí a formy, stroje a zařízení, vzdělávání. Nejvíce obsazenou kategorií bylo právě vzdělávání. Naši posluchači se letos zúčastnili 4 projekty, které jsou zobrazeny na následujících obrázcích. V silné konkurenci 21 projektù z rùzných vysokých a støedních škol zvítìzil projekt pásového podvozku mobilního robotu. Garantem projektu je Ing. Ladislav Kárník, CSc. Projekt byl vytvoøen v rámci Fondu rozvoje VŠ. Pásový podvozek je koncipovaný ve for- mì modulární struktury, kterou tvoøí rám, dva hlavní a dva vedlejší pásy, systém pohonù a ostatní komponenty jako jsou napøíklad kryty, baterie, vysílaè video signálu, pøijímaè RC soupravy, skøíòka pro ovládání funkcí kamery. Nadstavbu pak tvoøí kamerový systém s barevnou CCD kamerou umožòující noèní vidìní. Robotický systém je øízen operátorem pomocí RC soupravy. Bezdrátovì je rovnìž pøenášen i video signál z kamery. Vedlejší pásy v podobì pøedních naklápìcích ramen umožòují podvozku pøejíždìní pøekážek a nerovností, vèetnì najíždìní a vyjíždìní ze schodù. Výsledkem øešení je kompletní výkresová dokumentace a její realizace v podobì funkèního vyrobeného modelu pásového podvozku, který bude nadále sloužit k provádìní mìøení, testování a k prezentaci ve výuce odborných pøedmìtù. Ponìvadž použité baterie byly získány jako sponzorský dar, byl tento pásový podvozek souèástí expozice firmy Akuma na podzimním strojírenském veletrhu v Brnì. Jedním z nejvìtších pøínosù projektu je skuteènost, že pásový podvozek byl vyroben a je funkèní, jak se mohli pøesvìdèit úèastníci setkání uživatelù systému Pro/ ENGINEER, SUPRO Setkání se konalo v pùlce dubna v Peci pod Snìžkou v hotelu Horizont. Letos se sešlo více než 120 uživatelù tohoto CAD/CAM systému z pøibližnì 70 firem. Ing. Zdenìk Koneèný, Ph.D. Ing. Ladislav Kárník, CSc. Katedra robototechniky Foto: archív 14 AKADEMIK 1/2004

15 Moderní CAD prostředky pro konstruktéry na Fakultě strojní Katedra výrobních strojů a konstruování Fakulty strojní VŠB Technické univerzity Ostrava připravuje absolventy v oboru Konstrukce strojů a zařízení, který má dlouholetou tradici. Snahou katedry je výchova strojního inženýra konstruktéra s tvůrčím myšlením a s vysokou počítačovou gramotností. Katedra je garantem výuky grafických systémů na fakultě. Studenti Fakulty strojní mají možnost se seznámit s moderními metodami v oblasti konstruování již od druhého roèníku. S CAD systémy se seznámí naši posluchaèi v povinném pøedmìtu grafické systémy ve 2. roèníku. Zde se jedná o získání základních znalostí a dovedností s 2D a èásteènì 3D kreslením a konstruováním pomocí SW AutoCAD. V letošním roce je nabídka rozšíøena o 3D konstruování pomocí SW INVENTOR od firmy Autodesk. Ve vyšších roènících mají studenti možnost použít pro svou práci další, tzv. vyšší CAD systémy jako je I-DEAS, Pro/ENGINEER, Mechanical Desktop, INVENTOR vèetnì strojírenské nadstavby MechSoft-PROFI. Praktická ukázka práce se strojírenskou nadstavbou je vidìt na obrázku 1. Snažíme se reagovat na mìnící se situaci v oblasti CAD systémù používaných ve strojírenství. Je žádoucí posluchaèe seznámit, pokud to omezené finanèní prostøedky dovolí jak s malými, tak i støedními a velkými CAD systémy. Témìø každý rok je nabídka inovována. K velmi oblíbeným mezi studenty zvláštì vyšších roèníkù patøí strojírenské aplikace. 3D model válcovací stolice s podsestavami pro doktorskou práci CAD systémy používané na FS VŠB-TUO Studenti III. roèníku projevují již tradiènì velký zájem o volitelné pøedmìty, ve kterých mají možnost se nauèit parametrickému modelování pomocí CAD/CAM systému I-DEAS, Pro/ENGINEER. Snahou pedagogù je zajistit provázanost s praxí a zpestøit výuku pøednáškami odborníkù z podnikù jako napø. Visteon (Autopal) Nový Jièín, ISSA CZECH s.r.o., Vítkovice CAD/CAM Systémy, kde jsou tyto SW v konstrukci používány. K velmi oblíbeným patøí i odborné exkurze studentù. V roce 2002 katedra posílila nabídku atraktivních velkých CAD systémù dalším systémem CATIA V5R7 (v souèasné dobì je provozována CATIA V5R11). To bylo možné díky vstøícnému pøístupu firem z okolí, které potøebují mladé, po všech stránkách nadané, strojní inženýry. K dispozici pro CAD systémy jsou 3 fakultní poèítaèové uèebny, dále jedna celoškolská. Na jedné z fakultních uèeben je preferována výuka CAD systému Pro/ENGINEER. Další dvì uèebny s 20-ti pracovními místy jsou využívány studenty druhých až pátých roèníkù. Uèebny jsou velmi vytížené. Pøestože možnosti využívat uèebny pro individuální práci nejsou úplnì ideální, zvolili si nìkteøí studenti právì systém CATIA jako prostøedek k realizaci témat svých diplomových prací. Základní znalosti modelování partù a sestav získané v loòském roce si posluchaèi rozšíøili pøi zpracovávání zadání diplomové práce na institutu dopravy. V pøedmìtu Design v konstruování studenti, jako semestrální projekt øešili jednoduchá zadání pracovištì pro práci s PC s pøihlédnutím k ergonomickým požadavkùm, návrh sedadel, sedaèek a další svá zvolená témata. Bezesporu pøíznivou zprávou je to, že naše fakulta snese srovnání se zahranièními univerzitami. V souèasné dobì studuje na naší katedøe zahranièní student z University of Oulu. Ze široké nabídky CAD systémù si vybral konstruování pomocí systémù I- DEAS, CATIA a Pro/ENGINEER (katedra 354). Podle informací, které jsem získala, finští studenti z této univerzity získají znalosti s SW AutoCAD a dále s I-DEAS. Dr. Ing. Anna Plchová Katedra výrobních strojù a konstruování Řízení výroby a řízení údržby dva zdroje konkurenceschopnosti Vědecký přístup v řízení výroby a v řízení údržby dva nezbytné předpoklady udržení konkurenceschopnosti a prosperity průmyslového strojírenského podniku a současně ústřední témata dvou tradičních seminářů, jež každoročně pod záštitou děkana Fakulty strojní organizuje Ústav projektování, organizace a ekonomiky strojírenských podniků na Katedře mechanické technologie. Jednou z jara a podruhé v podzimních mìsících je realizováno setkání zástupcù øady významných a progresivnì se rozvíjejících prùmyslových firem nejen našeho regionu, aby spolu s odbornými pracovníky vysokých škol jednali o nových trendech a poznatcích v oblasti øízení strojírenských podnikù. Tato setkání jsou realizována v neformální atmosféøe prostøedí mezi beskydskými horami v areálu hotelu Prosper na Èeladné a hotelu Montér na Ostravici, stranou od každodenního pracovního shonu a zvonících telefonù. V pøednesených pøíspìvcích otevøená témata jsou zde v diskusních blocích øešena z pohledu vìdy i praxe. V kvìtnu letošního roku se uskuteènil již 4. roèník mezinárodní konference na téma Øízení strojírenských podnikù a v listopadu rovnìž 4. roèník celostátní konference Progresivní metody a nástroje v øízení údržby. Na obou setkáních letošního roèníku si úèastníci vyslechli více než ètyøicet odborných pøed AKADEMIK 1/

16 nášek, prodiskutovali øadu problémù z oblasti praxe, nastolili nové úkoly pro vìdecko-výzkumnou èinnost i pøedjednali oblasti spolupráce mezi vysokými školami a výrobními podniky. Plné texty pøíspìvkù byly publikovány v tištìné i elektronické formì sborníku. Organizátor semináøù - Ústav projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby vedený Ing. Josefem Novákem, CSc. Zkušenosti absolventa FS po dvou letech praxe Po absolvování VŠB TU Ostrava, oboru Konstrukce strojů a zařízení, jsem coby strojní inženýr nastoupil na podzim roku 2001 k výkonu základní vojenské služby. Vojnu jsem odsloužil jako řidič v útvaru logistiky v Opavě. Byla to pro mě cenná zkušenost, jelikož jsem si mohl sám udělat názor na naši armádu. Bìhem vojny mì kontaktoval vedoucí mé diplomové práce pan profesor Pokorný a sdìlil mi, že mì doporuèil do jedné konstrukèní kanceláøe zahranièní poboèky sídlící v Ostravì, která v té dobì hledala konstruktéry absolventy. V místì mého bydlištì nebylo pracovní místo, kde bych uplatnil to, co jsem se za studií nauèil snad kromì podniku TATRA Kopøivnice, který v tom èase a i nyní prochází velice tìžkým obdobím. I pøesto, že bydlím pomìrnì daleko od Ostravy jsem nabídku pøijal. Po pøíchodu do firmy jsem se musel seznámit s èinností firmy, zahranièními normami a dalšími záležitostmi souvisejícími s výkonem Studenti VŠB-TUO na Ukrajině Po několikaleté odmlce se opět začíná rozvíjet spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a DNTU Doněck. Tato spolupráce probíhá především v oblasti studentské výměnné stáže. Již sedm let k nám jezdili studenti DNTU na třítýdenní stáže a jejich pobyt v Ostravě organizovala HGF. V loňské roce poprvé byla stáž výměnná. Letos připadla organizace výměnné stáže na Fakultu strojní, studenti (především doktorandi) byli však i z HGF a FMMI. se mimo svou vìdeckou èinnost a výzkum (bližší informace na internetových stránkách zamìøuje na širokou nabídku školících programù a kurzù zejména v oblasti normování spotøeby práce a využití norem v øízení, výpoèty pohybových normativù a tvorby datových základen pro výrobu a údržbu. Rovnìž hospodáøská a jiná èinnost pro prùmyslové podniky, realizovaná ústavem a orientující se zejména na objektivizaci norem spotøeby práce, zpracování normativù a studie v oblasti øízení zásob navazuje na tématické zamìøení uvedených semináøù a spolupráci se zúèastnìnými firmami VÍTKO- VICE, a.s., OSTROJ Opava, a.s., OKD Bastro, a.s., KOMA Servis, s.r.o, KOMA Ložiska, s.r.o. a øadou dalších. Ing. Libor Neèas, Ing. René Trnka Katedra mechanické technologie Foto: autoøi èlánku mé profese. Nejen v této firmì, ale urèitì i v jiných, které se snaží prosadit na zahranièních trzích je komunikace se zákazníkem, podklady, výkresová dokumentace a vše co souvisí s daným projektem zpracováváno v cizím jazyce. Jedná se pøedevším o odbornou terminologii, což mi zpoèátku èinilo problémy. Myslím, že právì tomuto problému by mìlo být vìnováno na školách více prostoru. Pøi své práci uplatòuji èasto znalosti, které jsem nabyl pøi studiu. Jedná se pøedevším o znalosti z pøedmìtù pøevážnì technických napø. Èásti strojù, Metodika konstruování, Grafické systémy, Pružnost a pevnost a další. Dobrý matematický základ je nezbytný. Jsem rád, že jsem mìl možnost najít uplatnìní v oboru, který jsem studoval, což se každému nepoštìstí. Ing.Vítìzslav Vaøák, konstruktér Foto: archív První fází byla stáž studentù z Donìcka v Ostravì Pøijelo 5 studentù a 2 pedagogové. V rámci pobytu bylo spo- V Solném dole cca 200 m pod zemí leèné posezení s rektorem VŠB-TUO prof. Èermákem a dále exkurze v nìkterých podnicích jako Vítkovice, FERAM Opava, TŽ Tøinec a.s., pøeèerpávací elektrárna Dlouhé Stránì, návštìva Hornického muzea, muzea TATRA Kopøivnice a nìkterých vybraných kateder. Delegace VŠB-TUO (7 studentù a pedagog) se na cestu vydala Po 36 hodinové cestì vlakem následoval dvoudenní pobyt v Kyjevì. Všem se hlavní mìsto Ukrajiny velmi líbilo pøedevším jeho stará architektura a celkový ráz mìsta, které dostává podobu západního stylu života. Následovala cesta vlakem do Donìcka, kde probíhala vlastní odborná náplò stáže. Na zaèátku návštìvy v Donìcku byla delegace pøijata rektorem DNTU prof. Minajevem, který hovoøil o nìkterých problémech studia na jejich univerzitì a celkovì o úskalích ekonomiky Ukrajiny. Pøi spoleèném slavnostním obìdì probíhala živá všeobecná diskuse o životì studentù v Donìcku a v Ostravì. Z kulturního programu možno jmenovat návštìvu Národopisného muzea, fotbalový zápas pøedkola Ligy Mistrù Šach or Donìck Šerif Tiraspol a veèeøe na rozlouèenou s Donìckem v kavárnì Planeta hvìzd, kterou provozuje svìtový rekordman ve skoku Michajlovskij chrám o tyèi Sergej Bubka. Skupina ještì navštívila mj. solný dùl v Artìmovsku, závod na výrobu šampaòských vín, výzkumný ústav hornické bezpeènosti RESPIRATOR, výzkumný ústav MAKNII v Makievce a fárala na dole Butovskaja. Zájezd na Ukrajinu byl ukonèen pìtidenním pobytem u Azovského moøe. Na zpáteèní cestì vlakem z Donìcka do Lvova jsme ještì absolvovali celodenní prohlídku mìsta. Další den jsme odjíždìli autobusem do Ostravy. Celkový dojem (hodnoceno studenty) byl velmi pozitivní a vìtšina studentù projevila názor, že by se na Ukrajinu opìt rádi podívali. Doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Pedagogický vedoucí zájezdu Foto: Ing. Jan Stankoviè a Ing. Robert Èep 16 AKADEMIK 1/2004

17 Jmenuji se Vladimír Nývlt a jsem studentem 5. ročníku Univerzity Hradec Králové, obor Informační management. Rád bych Vám představil některé programy, které každý rok nabízí pro studenty společnost Procter & Gamble. Jedná se většinou o mezinárodní semináře, určené pro studenty 4. a 5. ročníků různých oborů vysokých škol. V září 2002 byla (nejen) prostřednictvím serveru registrovaným studentům nabídnuta možnost účastnit se Business Case Study Jednalo se o marketingovou případovou studii, kterou pořádala v Budapešti společnost Procter & Gamble. Po vyplnění on-line dotazníku jsem byl pozván na Problem Solving test & English language test a absolvoval jsem úvodní pohovor. Pro tuto studii byli ale nakonec zvoleni jiní studenti. Díky tomuto relativnímu neúspěchu mi však byla místo Business Case Study bezprostředně nabídnuta možnost účasti na mnohem zajímavějším semináři pořádaném P&G. Po dalších třech kolech pohovorů jsem byl vybrán jako zástupce za Českou a Slovenskou republiku na International IT Business Course. Tento týdenní seminář se konal v dubnu 2003 v Římě a účastnilo se ho 25 studentů ze 16 států. Dalšími účastníky byly i manažeři z P&G, kteří nás provázeli celým jeho průběhem jako lektoři. Po úvodním představení byli studenti rozděleni do čtyř týmů a seznámeni s programem semináře. Každý den byl rozvržen do několika částí těmi hlavními byly prezentace a případové studie. Studie jsme řešili vždy jako tým a cílem bylo nalezení toho nejlepšího výsledku či postupu pro danou úlohu. Jednalo se o řešení navzájem provázaných příkladů, založených na reálných projektech P&G, převážně z oblasti IT businessu. Zadání nikdy nebylo jednoznačné, byla nutná interakce s lektory (získávání nových informací, ověřování možných řešení, apod.). Každé řešení bylo potom nutné představit a obhájit před lektory vedením společnosti. Další částí kurzu byly prezentace lektorů, např. Presentation skills, Project management, Leadership, Team Effectiveness. Dozvěděli jsme i hodně informací o organizaci a fungování společnosti P&G jako takové. Zajímavou zkušeností byla také návštěva jedné z P&G továren na výrobu detergentů. Po náročném denním programu pro nás byl připraven i program večerní. Jednalo se o prohlídku centra Říma, návštěvu Sixtinské kaple, večeři s top-managementem P&G či zábavný večer. Účast na tomto semináři mi přinesla mnoho zajímavých zkušeností, jak profesních, tak i osobních. Měl jsem možnost vyzkoušet si týmovou práci v mezinárodním prostředí, konfrontovat svoje názory a postupy s nečeskými studenty i se zkušenými lektory. Po návratu ze semináře jsem nastoupil na Internship do IT oddělení P&G a po dvou měsících jsem začal pracovat jako zaměstnanec P&G na plný úvazek. Vladimír Nývlt AKADEMIK 1/

18 Hvězdy finančního nebe opět zazářily na EkF VŠB-TUO Dne uspořádalo INFOCENTRUM VŠB-TUO ve spolupráci s vedením EkF VŠB-TUO v prostorách této fakulty setkání zástupců největších finančně poradenských společností světa, tzv. velké čtyřky se studenty 3., 4. a 5. ročníků. Bylo to v pořadí již čtvrté a jedno z největších setkání tohoto druhu na EkF. Stejnì jako v minulosti se zástupci firem a INFOCENTRA setkali s dìkanem EkF VŠB-TUO prof. Ing. Jiøím Kernem, CSc. V prùbìhu jednání mìli všichni zúèastnìní možnost nastínit své plány v oblasti zamìstnávání studentù a absolventù EkF VŠB-TUO. Dále firmy vyjádøily zájem podílet se na vzdìlávacích programech a na dalších možnostech spolupráce, která vede k pøípravì a uplatnìní absolventù na trhu práce. Jednotlivé spoleènosti Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers se po diskusi s dìkanem postupnì v abecedním poøadí prezentovaly v dvacetiminutových blocích pøed studenty 3. roèníkù a poté v desetiminutových blocích pøed studenty 4. a 5. roèníkù a prodìkanem doc. Ing. Josefem Fialou, CSc., který všechny úèastníky pozdravil za vedení fakulty. Všechny firmy se pøed plnì obsazenou pøednáškovou aulou o kapacitì 150 míst v individuálních prezentacích pøedstavily, poskytly informace o historii spoleènosti, vymezily jednotlivé oblasti pùsobení, možnosti zamìstnání, volné pozice a celkový prùbìh výbìrového øízení. Druhá polovina celé akce mìla zcela neformální podobu. Po individuálních prezentacích se studenti rozdìlili do ètyø skupin a každá skupina se zúèastnila osobního setkání se zástupci jednotlivých spoleèností v pøilehlých uèebnách, kde panovala velmi pøíjemná atmosféra. Studenti se v jednotlivých tøídách støídali po 45 minutách, takže mìli dostatek èasu dotázat se zástupcù firem na vše, co je konkrétnì zajímá. Firmy tak doplnily obsah svých individuálních prezentací, poskytly podrobné infor- mace o náborovém procesu, zamìstnaneckých výhodách, firemní kultuøe, mezilidských vztazích uvnitø spoleènosti atd. Neopomenuta nezùstala ani otázka platových podmínek. Úèastníci následnì odcházeli nejen s novými informacemi a poznatky, ale také se spoustou informaèních a propagaèních materiálù jednotlivých spoleèností. Velká úèast na této akci dokazuje, že mezi studenty je znaèný zájem pracovat v nìkteré z tìchto firem. Potvrdila nám to i jedna ze zúèastnìných studentek: Jsem ráda, že jsem mìla možnost se osobnì setkat se zástupci tìchto spoleèností a zeptat se jich na jejich vlastní zkušenosti s pùsobením u takové firmy. Dozvìdìla jsem se to, co mì konkrétnì zajímalo, vyslechla si všechny firmy a udìlala si tak vlastní pøedstavu o tom, co se po nás studentech a absolventech vyžaduje a na druhou stranu, co vše jsou nám tyto firmy schopny nabídnout. Myslím si, že práce u takové firmy je urèitì velmi dobrá šance pro start kariéry, a proto bych ráda zkusila štìstí u výbìrového øízení Ti, kteøí se akce Hvìzdy finanèního nebe nezúèastnili, nebo zúèastnit nemohli, mají možnost získat informaèní materiály jednotlivých spoleèností v kanceláøi INFO- CENTRA VŠB-TUO (koleje VŠB-TUO budova E, 3. patro) a v obchodì SUS (pøízemí EkF). A všem ostatním, kteøí se o tuto oblast vážnì zajímají, mohu doporuèit další osobní setkání se zástupci tìchto a jiných firem na akci Symbióza 2004, která se bude konat 9. a 10. bøezna Petra Ambrožová INFOCENTRUM VŠB-TUO Foto: Miroslav Zemánek 18 AKADEMIK 1/2004

19 Studenti VŠB-TUO navštívili společnost Edscha Bohemia Se zpožděním slabých patnácti minut vyrazila 25. listopadu 2003 v 6:45 skupina ranních ptáčat z VŠB-TUO směrem jižní Čechy. Cílem byly závody firmy Edscha Bohemia, s.r.o. v Kamenici nad Lipou. Po čtyřech hodinách jízdy vyložil tým spolehlivých řidičů sedm strojařů, jednu strojařku a jednoho elektrikáře v prostorách podniku a exkurze mohla začít. Edscha AG je skupina firem s vedoucím postavením na poli závìsù a omezovaèù dveøí pro automobilový prùmysl se svìtovou pùsobností. V souèasné dobì smìøuje vìtšina produkce závodu v Kamenici nad Lipou do automobilek koncernu VW, ale vyrábí i pro další automobilky jako napø. Porsche nebo Mercedes- Benz. Aktuální perlièkou z Edschi je probíhající pøíprava výroby pro plánovanou produkci automobilky Toyota v Kolínì. Tyto a mnohé další základní informace o podniku jsme se dozvìdìli po pøíjemném uvítání od zástupcù firmy v zasedací místnosti administrativní èásti zbrusu nové výrobní haly. Po tomto úvodu jsme vyrazili na obhlídku areálu. Zaèali jsme v oddìlení vývoje a zkoušení, na které jsou Nejprve byla spoleènost T-Mobile struènì pøedstavena z hlediska pùsobnosti, velikosti a poètu zákazníkù. Dále se vìnovala pozornost spolupráci spoleènosti s VŠB-TUO. Studenti se dozvìdìli, že mají možnost využívat novou GSM laboratoø, která byla v areálu uni- dnes zaujímá jednu z nejvyšších pozic ve spoleènosti. Na konci prezentace mìli studenti prostor pro své pøipomínky a dotazy, rozpoutala se opravdu plodná diskuse, bìhem níž byla studentùm podávána pizza a další obèerstzde právem hrdí pøes své relativní mládí je Edscha Bohemia vývojovým dodavatelem, což ji v rámci koncernu øadí mezi elitu. Samotnou výrobu jsme mìli možnost projít tak øeèeno od sklepa až po pùdu: od pøíjmu materiálu a polotovarù až po montáž, balení a expedici finálních výrobkù. Vše probíhá ve velmi èistém prostøedí klimatizované haly a celým procesem prostupuje pøísná kontrola kvality v automobilovém prùmyslu je nutností pracovat s nulovou zmetkovostí! Po chutném obìdì, na který nás Edscha pozvala do své závodní jídelny, jsme mìli prostor pro pøípadné dotazy, které ještì nepadly pøi vlastní prohlídce výroby a pøedevším jsme probírali za úèasti paní Samkové personální øeditelky možnosti uplatnìní absolventù naší školy. Vedení podniku staví na filosofii, že lidský kapitál je klíèovým parametrem pro úspìch v konkurenèním prostøedí automobilového prùmyslu a nezbytným pøedpokladem pro pøípadný plánovaný rozvoj a expanzi firmy. Ukázalo se, že spoleènost má o naše studenty (pøedevším technického zamìøení) velký zájem a je schopna nabídnout zajímavé možnosti spolupráce od letních brigád, pøes témata diplomových prácí až po stálý pracovní pomìr po ukonèení studia. Zajímavou teèkou za exkurzí byla návštì- Pizza s T-Mobile prosince 2003 měli studenti VŠB-TUO možnost zúčastnit se prezentace mezinárodní společnosti T-Mobile, která úspěšně působí nejen na českém trhu, ale také např. v USA, Německu nebo Dánsku. Akce se konala ve spolupráci s INFOCENTREM VŠB-TUO a za vydatné pomoci prof. Diviše z Katedry elektroniky a vzdělávací techniky na budově N v areálu VŠB-TUO. I když se prezentace účastnili především studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky, nebylo téma zaměřeno pouze úzce na technickou stránku věci. Zástupci T-Mobile, kteří reprezentovali oddělení lidských zdrojů, marketingu i telekomunikačních sítí se dotkli téměř veškerých oblastí. verzity vybudována a která jim mùže také pomoci ve zpracovávání jejich diplomové práce. Samotná spoleènost T-Mobile spolupracuje se studenty z ÈVUT v Praze, z VUT v Brnì, ale pøedevším VŠB-TUO na habilitaèních a diplomových pracích. Úèastníci akce se mohli dozvìdìt, jak se stát zamìstnancem T-Mobile i pøesné výhody, které jim firma nabízí. Zástupci spoleènosti ujistili studenty, že jsou firmou, kde je èeká zajímavá, ale také velmi nároèná práce, mají zde možnost osobního i profesního rozvoje a také, že budují mladé týmy, a tudíž mají eminentní zájem o tzv. èerstvé absolventy. Že má opravdu každý student šanci, dokladovali na pravdivém pøíbìhu studenta VŠB-TUO Petra J., který va nástrojárny v Jindøichovì Hradci, kterou Edscha Bohemia pøednedávnem koupila pro zajištìní vìtší samostatnosti vlastního provozu. Nástrojárna dodává své výrobky široké škále externích zákazníkù a zaujala pøedevším studenty konstruktéry. Za všechny studenty mohu øíci, že cesta pøes polovinu republiky nebyla ztraceným èasem a že naši pøíjemní prùvodci z øad zamìstnancù Edscha Bohemia ukázali svou spoleènost (na které je co ukazovat) v nejlepším svìtle. Spolupráce firmy Edscha Bohemia a INFO- CENTREM VŠB-TU Ostrava zaèala její úèastí na akci Symbióza pøed dvìma lety. Také na letošní Symbióze budou mít studenti možnost setkat se se zástupci spoleènosti. Spoleènosti Edscha Bohemia dìkuji za všechny úèastníky exkurze za pozvání a doufám, že se v dalších letech spolupráce ukáže být pøínosná pro všechny zúèastnìné strany. Libor Kojetský Foto: Miroslav Zemánek vení. Studenti spokojenì odcházeli nabiti novými informacemi. Pokud jste se nemohli akce zúèastnit a máte zájem se o spoleènosti dozvìdìt více, pøípadnì se zajímáte o spolupráci s T-Mobile nebo se chcete ucházet o nìkterou z volných pozic, neváhejte a podívejte se na stránky Lucie Vilamová INFOCENTRUM VŠB-TUO Foto: Miroslav Zemánek AKADEMIK 1/

20 Lucemburský velvyslanec zavítal na VŠB-TUO Dne 26. listopadu 2003 v dopoledních hodinách navštívil VŠB-TUO jeho excelence velvyslanec Lucemburska pan Pierre-Louis Lorenz v doprovodu vedoucích pracovníkù firmy Paul Wurth, a.s. Tématem jeho návštìvy a rozhovorù na pùdì VŠB-TUO bylo seznámení se s naší technickou univerzitou, výchovou specialistù pro hutnické a strojírenské obory, uplatnìní absolventù v Hi Tech firmách a možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje pro lucemburské firmy v Èeské republice. Navázaná spolupráce by mìla rozšíøit možnosti uplatnìní absolventù naší univerzity strojírenských a materiálových oborù nejen u nás, ale i v zahranièí. Po oficiálním pøijetí vedením univerzity a pøedstavení VŠB-TUO následovala beseda jeho excelence pana velvyslance se studenty Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, která se stala již tradicí pøi oficiálních návštìvách diplomatù na naší VŠB-TU Ostrava. Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo Prorektor pro vìdu, výzkum a zahr. spolupráci ve VV Foto: archív INZERCE GTS international oceněna! V říjnu tohoto roku převzala společnost GTS international na Mezinárodní konferenci o cestování mládeže prestižní cenu Mezinárodní studentské konfederace pro cestování (ISTC) jako Nejlepší autorizovaný poskytovatel ISIC karet na světě za rok 2002 a s nimi spojeného benefitního rozvoje. Nyní Vám nabízíme podívat se do USA a ještě vydělat!!! 20 AKADEMIK 1/2004

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2002 Pohled z Králického Snìžníku do údolí øeky Moravy. Foto Ing. Petr Kokeš DO NOVÉHO ROKU 2003 Jaký bude rok 2003? Co nám pøinese a

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pováleèná historie uèitelského vzdìlávání tìsnì souvisí se vznikem v roce 1946, kdy bylo rozhodnutím Prozatímního Národního shromáždìní obnoveno staroslavné olomoucké vysoké uèení. Význam této dìjinné

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy

pøíznivá, což má pro tyto památky všeobecnì neblahé dùsledky. Nutnost zabývat se odpovìdnì tìmito problémy Aktuální otázky ochrany vesnických památkových sídelních celkù Kromìøíž - Rymice, 4. - 5.10.1994 Sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SUPP v Praze, PúU v Brnì a Muzeem Kromìøížska v Kromìøíži 2 Ochrana

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA ROČNÍK XIV. 2010 Akademik ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA číslo3 Uč se jazyky! Na VŠB-TUO víme, jak na to! / Ústřední knihovna po roce opět otevřena / Studenti oboru Eurospráva na návštěvě v institucích Evropské

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA Sponzorem čísla je RadioMobil, a. s. ROČNÍK IV ŘÍJEN 2000 ZDARMA Mezinárodní vědecká konference str. 6-7 Boloňská deklarace str. 8-10 Peru - země

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více