Národní ústav odborného vzdělávání 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav odborného vzdělávání 1"

Transkript

1 E 3 A E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN EAP Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku Ethniko Symvoulio Pedias Národní rada pro vzdělávání [Řecko] eingetragener Verein zapsaný spolek Entry to Employment Vstup do zaměstnání (program) [Velká Británie] École d apprentissage Učňovská škola Education of Adults Vzdělávání dospělých European co-operation for Accreditation Evropská spolupráce v akreditaci European Association of Advertising Agencies Evropské sdružení reklamních agentur Education Assets Board Výbor pro vzdělávací aktiva Euro Abstracts Databanka publikací vydávaných Komisí ES o vědeckém a technickém výzkumu Education, Audiovisual and Culture Executive Agency l'agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur Výkonná agentura Vzdělávání, kultura a audiovizuální oblast European Association for Contact Research Organizations Evropské sdružení pro kontaktní výzkumné organizace [Brusel] École des arts décoratifs Uměleckoprůmyslová škola European Association of Development Research and Training Institutes Evropské sdružení vývojových výzkumných a vzdělávacích ústavů [Haag, Ženeva] European Association for Distance Learning Evropské sdružení pro distanční učení European Association of Distance Teaching Universities Evropské sdružení univerzit s distanční výukou [Heerlen, Nizozemsko] European Association for the Education of Adults Evropské sdružení pro vzdělávání dospělých [Barcelona] Examen d accès à l enseignement supérieur Zkouška pro přístup k vysokoškolskému studiu [Francie] European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Evropský poradní a záruční fond pro zemědělství [EU] European Association for International Education Evropské sdružení pro mezinárodní vzdělávání [Amsterodam] European Association for Institutional Research Evropské sdružení pro institucionální výzkum English as an additional language Angličtina jako další jazyk [Velká Británie] European Association of Labour Economists Evropské sdružení ekonomů práce European Access Network Evropská síť přístupu (do vysokoškolského vzdělávání) [Londýn] École européenne des affaires Evropská škola obchodních záležitostí Národní ústav odborného vzdělávání 1

2 EAP Entreprises d Apprentissage Professionnel Učební podniky [Belgie, Francouzské společenství] EAP Environmental Action Plan for Central and Eastern Europe Ekologický akční plán pro střední a východní Evropu EAPN European Anti-Poverty Network Evropská síť proti chudobě EARAPA European Association for Research into Adapted Physical Activity Evropské sdružení pro výzkum přizpůsobené tělesné činnosti EARDHE European Association for Research and Development in Higher Education / Association européenne pour l étude et la recherche en matière d enseignement Evropské sdružení pro výzkum a vývoj ve vysokém školství [Berlín] EARLI European Association for Research on Learning and Instruction Evropské sdružení pro výzkum učení a vyučování EARMA European Association on Research Managers and Administrators Evropské sdružení manažerů a administrátorů ve výzkumu [Janov, Itálie] EARN European Academic & Research Network Evropská akademická a výzkumná síť EASE Education Advanced Search Europe Moderní hledání v Evropě vzdělání EASE European Association for Special Education Evropské sdružení pro speciální pedagogiku [Stuttgart] EAST European Assistance for Science and Technology Evropská pomoc pro vědu a techniku EAT Employment Appeals Tribunal Odvolací soud v záležitostech zaměstnání EAT European Association of Teachers / Association européenne des enseignants Evropské sdružení učitelů [Bourneus, Švýcarsko] EATE Enterprise Awareness in Teacher Education Podnikatelské povědomí ve vzdělávání učitelů EAV Enseignement audio-visuel Vyučování audiovizuální metodou EBA École de beaux-arts Škola výtvarných umění EBAE European Bureau of Adult Education Evropský výbor pro vzdělávání dospělých EBE Evidence Based Policies and Indicator Systems Politika založená na důkazech a systémy indikátorů [Velká Británie] EBES European Board for EDI Standardization Evropský výbor pro standardizaci v oblasti elektronické výměny dat EBFG Europäischer Bund der Freien Gewerkschaften Evropský svaz svobodných odborů EBK Educatie Beroepsondervijs Kamer Poradní orgán pro odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých [Nizozemsko] EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations Evropský výbor knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení EBNA Ente Bilaterale Nazionale per l Artigianato Národní bilaterální orgán pro řemesla [Itálie] EBP Education Business Partnership Partnerství vzdělávání a světa práce [Velká Británie] EBRD European Bank for reconstruction and development Evropská banka pro obnovu a rozvoj [též BERD, EBWE] 2 Národní ústav odborného vzdělávání

3 EBS EBU EBWE EC EC EC ECA ECA ECABO ECAL ECARES ECAS ECCO ECCTIS ECD ECD ECDL ECE ECE ECEA ECER ECERS ECESP ECF ECFI Economics and Business Studies International Coordinators Mezinárodní koordinátoři ekonomických a podnikatelských studií European Broadcasting Union Evropská unie pro rozhlasové vysílání Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Evropská banka pro obnovu a rozvoj [též BERD, EBRD] Engineering Council Technická rada European Commission Evropská komise [EU] European Community Evropské společenství Educational Centres Association Sdružení vzdělávacích středisek European Consortium for Accreditation in Higher Education Evropské konsorcium pro akreditaci ve vysokoškolském vzdělávání Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/ administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Informační střediska profesní přípravy a světa obchodu a průmyslu pro ekonomické/administrativní, IKT a bezpečnostní obory [Nizozemsko] Extended Computer Assisted Learning Rozšířené učení s pomocí počítače European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics Evropské středisko pro výzkum ekonomie a statistiky [Brusel, Université Libre] European Citizen Action Service Akční služba pro evropské občany European Council of Conscripts Organisations Evropská rada organizací pro brance [Utrecht] Educational Counselling and Credit Transfer Information Service Informační služba pro poradenství ve vzdělávání a přenos kreditů Écoles du commerce et de la distribution Školy obchodu a zásobování Education for Democratic Citizenship Výchova k demokratickému občanství [Rada Evropy] European Computer Driving Licence Evropský řidičský průkaz na počítače [též PCIE] Early Childhood Education Výchova v raném dětství Economic Commission for Europe Hospodářská komise pro Evropu [OSN] Early Childhood Education Agency Agentura pro vzdělávání v raném dětství [Irsko] European Conference on Educational Research Evropská konference o pedagogickém výzkumu [pořádá EERA] Early Childhood Environment Rating Scale Hodnotící stupnice pro prostředí v raném dětství East and Central European Scholarship Program Stipendijní program pro východní a střední Evropu European Cultural Foundation Evropská kulturní nadace [Amsterdam] [též FEC] European Court of First Instance Evropský soud první instance Národní ústav odborného vzdělávání 3

4 ECFMG ECIA ECIP ECITB ECJ ECLAS ECLO ECML ECOSOC ECOWAS ECP ECR ECSA ECSC ECSRS ECSS ECStA ECTARC ECTQM ECTS ECU ECUE ECUSCOOP Educational Commission for Foreign Medical Graduates Vzdělávací komise pro zahraniční absolventy lékařství The European Council of Information Associations Evropská rada informačních sdružení European Community Investment Partners Investiční partneři Evropského společenství Engineering Construction Industry Training Board Výbor pro profesní přípravu v průmyslovém stavitelství [Velká Británie] European Court of Justice Evropský soudní dvůr European Commission Library Automatic System Knihovnický automatizovaný systém Evropské komise European Consortium of the Learning Organisations Evropské konsorcium učebních organizací European Centre for Modern Languages Evropské středisko pro moderní jazyky [Graz, Rakousko] Economic and Social Council Ekonomická a sociální rada Economic Community of West African States Ekonomické společenství západoafrických států European Cooperation Programme Program evropské spolupráce European Court Reports Sbírka rozhodnutí Evropského soudu European Community Studies Association / Associations d études des Communautés européennes Sdružení studií Evropského společenství [Edinburgh, Brusel] European Coal and Steel Community Evropské společenství uhlí a oceli [též CECA, EGKS] European Common Scientific Reference Systems Evropské společné vědecké referenční systémy European Communication Satelite System Evropský systém komunikačních družic European Council for Student Affairs Evropská rada pro záležitosti studentů European Centre for Traditional and Regional Cultures Evropské středisko pro tradiční a regionální kulturu European Centre for Total Quality Management Evropské středisko pro komplexní management jakosti European Credit Transfer and Accumulation System Evropský systém přenosu a shromažďování kreditů [Program EU] European Currency Unit Evropská měnová jednotka Effective Computer unterstützte Erziehung Efektivní počítačem podporované vzdělávání Agreement between the European Community and the United State of America Establishing a Cooperation Programme in Higher Education and Vocational Education and Training Dohoda mezi Evropským společenstvím a USA ustavující kooperační program ve vysokoškolském a odborném vzdělávání a přípravě [Brusel] [Program EU] 4 Národní ústav odborného vzdělávání

5 ECVET ECWS ECYC ED ED ED EDA EDC EDC EDC EDC EdD EDDF EDEN EDF EDHEC EDI EDICOM EDIL EDINEB EDK EDMC EDSS European Credit (transfer) system for Vocational Education and Training Les crédits d apprentissage européens pour la formation et l enseignement professionnels Das europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung Evropský systém (přenosu) kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu European Centre for Work and Society Evropské středisko pro práci a společnost [Maastricht] European Confederation of Youth Club Organizations Evropská konfederace organizací klubů mládeže Education Department Ministerstvo školství Employee development Rozvoj zaměstnanců [Velká Británie] Employment Department Ministerstvo práce Educazione degli adulti Vzdělávání dospělých [Itálie] Education Development Committee Výbor pro rozvoj vzdělávání [OECD] European Defence Community Evropské obranné společenství European Development Centre Evropské rozvojové středisko [Norwich, Velká Británie] European Documentation Centre Evropské dokumentační středisko Doctor of Education Doktor pedagogiky [Velká Británie] Engagements de développement de la formation Pobídky rozvoje profesní přípravy [Francie] European Distance and E-Learning Network Evropská síť distančního a elektronického vzdělávání European Development Fund Evropský rozvojový fond [EU] École des hautes études commerciales Vysoká obchodní škola Electronic Data Interchange Vzájemná výměna elektronických dat Electronic Data Interchange in Commerce Vzájemná výměna elektronických dat v obchodě Electronic Document Interchange between Libraries Elektronická výměna dokumentů mezi knihovnami Educational Innovation in Economics and Business Inovace ve vzdělávání v ekonomii a obchodě [Maastricht] Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Erziehungsdirektorenkonferenz) Švýcarská konference kantonálních ředitelů pro veřejné školství European Drugs-Monitoring Centre Evropské středisko monitorování drog Educational Decision-Support System Podpůrný systém pro rozhodování v oblasti vzdělávání Národní ústav odborného vzdělávání 5

6 EduQua EDUTRAIN EDV EDV EE EEA EEA EEC EEE EEI EEIG EENEE EEPC EEPG EER EERA EES EES EET EFA EFA EFA EFAA EFB EFB EFC Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue Certificato svizzero di qualità per istituzioni di formazione continua Švýcarský certifikát kvality pro instituce dalšího vzdělávání Education Train Vzdělávací vlak [program pro nezaměstnané] Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Švýcarský národohospodářský department Elektronische Datenverarbeitung Elektronické zpracování dat Estonsko European Economic Area Evropský hospodářský prostor [též EHP, EEE, EES, EWR] European Environment Agency Evropská agentura pro životní prostředí European Economic Community Evropské hospodářské společenství [též CEE, EHS] Espace économique européen Evropský hospodářský prostor [též EHP, EEA, EES, EWR] Educational Equality Initiative Evropská iniciativa pro rovnost European Economic Interest Grouping Evropské seskupení pro ekonomické zájmy European Expert Network on Economics of Education Evropská expertní síť pro ekonomiku vzdělávání European Educational Programme Coordinators Koordinátoři Evropského vzdělávacího programu European Educational Publishers Group Skupina evropských vzdělávacích nakladatelství Espace européen de la recherche Evropský výzkumný prostor [EU] [též ERA] European Educational Research Association Evropské sdružení pedagogického výzkumu [Edinburgh] European Economic Space Evropský hospodářský prostor [též EHP, EEA, EEE, EWR] European Employment Strategy Evropská strategie zaměstnanosti [EU] European Education Thesaurus Evropský pedagogický tezaurus Educaçăo e Formaçăo de Adultos Vzdělávání a příprava dospělých [Portugalsko] Education for All Vzdělání pro všechny [UNESCO] European Federation of Agricultural Workers Unions in the Community Evropská federace svazů pracovníků v zemědělství ve Společenství Examen de fin d apprentissage artisanal Závěrečná učňovská zkouška v řemeslech English for Business Angličtina pro podnikání European Federation of Banks Evropská bankovní federace English for Commerce Angličtina pro obchod 6 Národní ústav odborného vzdělávání

7 EFCGU EFDO EFEA EFECOT EFFE EFG EFICS EFILWC EFL EFMD EFPA EFQM EFQUEL EFR EFS EFT EFT EFTA EFTP EFVET EFWE EG EGAA EGB EGB European Federation of Chemical and General Workers Unions Evropská federace svazů pracovníků v chemickém průmyslu European Film Distribution Office Evropská kancelář pro distribuci filmů [MEDIA] European Forum on Educational Administration Evropské forum pro školskou administrativu European Federation for the Education of Occupational Travellers Evropská federace pro vzdělávání [mladých] příslušníků kočovných povolání [a jejich dětí] European Forum for Freedom in Education Evropské fórum pro svobodu ve vzdělávání Ehrvervsfaglig Grunduddannelse Základní příprava na povolání [Dánsko] European Forestry Information and Communication System Evropský informační a komunikační systém v lesnictví European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek [Dublin] English as a Foreign Language Angličtina jako cizí jazyk European Foundation for Management Development Evropská nadace pro rozvoj managementu [Brusel, Belgie] European Federation of Psychologists Associations Evropská federace psychologických sdružení European Foundation for Quality Management Evropská nadace pro řízení kvality [Brusel, Belgie] European Foundation for Quality in elearning Evropská nadace pro kvalitu v e-learningu [Brusel, Belgie] Enseignement fondamental rénové Obnovené základní vzdělávání [Belgie] [též VLO] Groupe éducation formation société Skupina vzdělávání příprava společnost [Rouen, Francie] Employer Funded Training Zaměstnavateli financovaná profesní příprava [Velká Británie] Entreprises de formation par le travail Podniky přípravy prostřednictví práce [Belgie - Valonsko] European Free Trade Association Evropské sdružení volného obchodu [též AELE, ESVO] L'enseignement et la formation techniques et professionnels Odborné a profesní vzdělávání a příprava European Forum of Technical and Vocational Education and Training Evropské forum odborného a profesního vzdělávání a přípravy European Framework for Work Experience Evropský rámec pro pracovní praxi [program Leonardo da Vinci] Europäische Gemeinschaft Evropské společenství European Group for Quality Assessment and Acreditation Evropská skupina pro hodnocení kvality a akreditaci Enseñanza general básica Základní všeobecné vzdělání [Španělsko] Europäischer Gewerkschaftsbund Evropský odborový svaz Národní ústav odborného vzdělávání 7

8 EGBW EGC EGKS EGSA EGU EHB EHE EHEA EHEI EHESS EHIS EHP EHS EHSV ECHA ECHO ECHP ECHR EIA EIB EIB EIB EIC EICC EIC-FET EICTA Europäisches Gewerkschaftkommitee für Bildung und Wissenschaft Evropský odborový výbor pro vzdělávání a vědu Écoles de gestion et de commerce Školy řízení a obchodu Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl Evropské společenství uhlí a oceli [též ECSC, CECA] Educational Guidance Service for Adults Poradenská služba pro vzdělávání dospělých [Severní Irsko] Erhvervsgrunduddannelsen Základní profesní vzdělávání [Dánsko] Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung Švýcarský vysokoškolský ústavu pro odborné vzdělávání [též IFFP, IUFFP, SFIVET] Enterprise in Higher Education Podnikání ve vysokém školství European Higher Education Area Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání École des hautes études industrielles Vysoká škola průmyslová École des hautes études en sciences sociales Škola vyššího studia sociálních věd [Francie] Eesti Hariduse Infosüsteem Estonský systém informací o vzdělávání Evropský hospodářský prostor [též EEA, EEE, EES, EWR] Evropské hospodářské společenství [též CEE, EEC] Evropský hospodářský a sociální výbor [EU] European Council for High Ability Evropská rada pro talent [Utrecht] European Commission Host Organization Diskusní organizace Evropské komise [Lucemburk] European Community Household Panel Panel domácností Evropského společenství European Court of Human Rights Evropský soud pro lidská práva Environmental Impact Assessment Hodnocení vlivu na životní prostředí Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid Ekonomický ústav pro stavební průmysl [Nizozemsko] Europäisches Institut für Berufsausbildung Evropský ústav pro odborné vzdělávání [též IEFP] European Investment Bank Evropská investiční banka Euro Info Centre Evropské informační středisko Euro Info Correspondance Centre Korespondenční Euro Info centrum European Information Center for the Further Education of Teachers Evropské informační středisko pro další vzdělávání učitelů European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association Evropské sdružení informační a komunikační technologie a technologie průmyslu spotřební elektroniky 8 Národní ústav odborného vzdělávání

9 EIESP EIF EIfEL EIFU EIGSI EIM EIMS EIN EINECS EIOL EIOP EIPDAS EIRO EIS EIS EIS EISTI EIT EIT EITB EITO EJC EJP EKMA EL ELAG European Institute of Education and Social Policy Evropský ústav vzdělávání a sociální politiky [Paříž] [též IEEPS] European Investment Fund Evropský investiční fond [EU] European Institute for E-Learning Evropský ústav pro e-learning [Champlost, Francie] Erhvervsintroducerende kurser for unge Úvodní odborné kurzy pro mládeže [Dánsko] École d ingénieurs en génie des systémes industriels Škola pro inženýry specializované na řízení průmyslových systémů [Francie] Stichting Economisch Instituut voor de Middenstand Nadační ekonomický ústav pro střední stav [Nizozemsko] The European Innovation Monitoring System Evropský systém monitorování inovací [Inovační program EU] European Informatics Network Evropská informační síť European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek European Infrastructure for Open Learning Evropská infrastruktura pro otevřené učení European Integration On-line Papers Dokumenty o evropské integraci v systému on-line Educational Innovation Programme for Development in the Arab States Program vzdělávacích inovací pro rozvoj v Arabských státech [UNESCO] European Industrial Relations Observatory Evropská observatoř průmyslových vztahů Education Information System Informační systém vzdělávání Educational Institute in Scotland Pedagogický ústav ve Skotsku European Information System Evropský informační systém École internationale des sciences du traitements de l information Mezinárodní škola věd o zpracování informací [Francie] École d interpretation et de traduction Škola pro tlumočení a překlad European Institute of Innovation and Technology Evropský inovační a technologický institut [Budapešť] Engineering Industry Training Board Výbor pro odbornou přípravu ve strojírenství [Velká Británie] European Information Technology Observatory Evropská observatoř informační technologie Consejo de Educación, Juventud y Cultura Conseil Education, Jeunesse et Culture Conselho Educação, Juventude e Cultura Rada Vzdělávání, mládež a kultura (viz též EYC) Evropské jazykové portfolio (viz též ELP, PEL) European Knowledge Media Association Evropské sdružení vědomostních médií Řecko European Library Automation Group Evropská skupina pro automatizaci knihoven Národní ústav odborného vzdělávání 9

10 ELAINE ELAP ELECTRA ELEN ELF ELF ELFS ELI ELIA elib ELICOS ELIE elig ELISE ELL ELLI ELO(V) ELP ELP ELRA ELSA ELT ELTA ELTS European Local Authority Interactive Network on Ethnic Minority Policies Evropská interaktivní síť místních úřadů o zacházení s etnickými menšinami European Learning Account Project Evropský projekt účtů na vzdělávání [EU] Electronic Learning Environment for the Continual Training and Research in ALMA Elektronické učební prostředí pro další vzdělávání a výzkum v rámci projektu ALMA Espace langue de l Education nationale Jazykový prostor národního vzdělávání [Francie] English as Lingua Franca Angličtina jako dorozumívací jazyk Erweiterte Lehr- und Lernformen Rozšířené formy výuky a učení [Švýcarsko] European Labour Force Survey Šetření evropských pracovních sil Educational Leadership International Vedení vzdělávání mezinárodně European League of Institutes of the Arts Evropský svaz uměleckých škol [Amsterdam] Electronic Library Elektronická knihovna English Language Intensive Courses for Overseas Students Intenzívní kursy anglického jazyka pro zahraniční studenty [Austrálie] Enriched Learning and Information Environment Rozšířené učení a informační prostředí elearning Industry Group Odvětvová skupina e-learningu (konsorcium podniků) [EU] European Information Network in Support of the Exchange of Local Employment Initiatives throughout Europe Evropská informační síť pro podporu výměny místních iniciativ pro zaměstnanost v celé Evropě English Language Learning Učení anglickému jazyku European Lifelong Learning Initiative Evropská iniciativa celoživotního vzdělávání [Brusel] École des langues orientales (vivantes) Škola (moderních) východních jazyků European Language Portfolio Evropské jazykové portfolio European Language Portfolio Evropské portfolio jazyků [Rada Evropy] European Leisure and Recreation Association Evropská asociace pro volný čas a rekreaci European Law Students Association Evropské sdružení studentů práva English Language Teaching Vyučování anglickému jazyku European Learning Technology Association Evropské sdružení pro technologii vyučování English Language Testing Services Služby pro testování (znalostí) anglického jazyka [Londýn] [Britská rada] 10 Národní ústav odborného vzdělávání

11 ELWA EMA EMA EMAS EMCC EMCDDA EMCI EMF EMF EMI EMI EMIE EMIRE EMIS EMPLOYMENT EMRC EMRU EMS EMS EMS EMT EMTEL EMU Education and learning Wales Dysgu ac Addysgu Cymru National Council for Education and Training for Wales (statutární název) Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (statutární název) Vzdělávání a učení ve Walesu Education Maintenance Allowance Příspěvek na podporu vzdělávání [Velká Británie] European Monetary Agreement Evropská měnová úmluva Electronic Mail Elektronická pošta Environmental Management and Audit Scheme Systém environmentálního managementu a auditu [nařízení Rady EHS č.1836/93] European Monitoring Centre on Change Evropské středisko monitorující změny European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost [Lisabon] European Masters in Conference Interpreting Evropští magistři v konferenčním tlumočení (vzdělávací program) European Metalworkers Federation Evropská federace hutníků European Monetary Fund Evropský měnový fond École des Métiers de l Image Škola multimediálních řemesel [Francie] European Monetary Institute Evropský měnový institut Education Management Information Exchange Výměna informací o řízení školství European Employment and Industrial Relations Glossaries Evropské hesláře zaměstnanosti a průmyslových vztahů Education Management Information System Systém informací o řízení školství Employment and Development of Human Resources Zaměstnání a rozvoj lidských zdrojů [Iniciativa EU] European Market Research Centre Středisko pro výzkum evropského trhu Employment Market Research Unit Oddělení pro výzkum trhu práce [Londýn] Electronic Message System Systém, který dodává elektronické vzkazy v tištěné formě Environmental Management System Systém environmentálního managementu [ČSN EN ISO 14001] European Monetary System Evropský měnový systém European Master s (degree) in Translation Master européen de traduction Europäischer Master in Übersetzung Evropský titul magistr překladatelství European Media, Technology and Everyday Life Network Evropská síť pro média, technologii a každodenní život Economic and Monetary Union Hospodářská a měnová unie Národní ústav odborného vzdělávání 11

12 EN ENA ENA ENA ENAC ENAD ENAIP ENAM ENASS ENBA ENC ENCPB ENESAD ENFAP-UIL Eng EngTech ENI ENIC ENIL ENIRDEM ENIS ENITA ENITH ENM École normale Pedagogický institut École nationale d agriculture Vysoká škola zemědělská École nationale de l administration Vysoká škola administrativy Europass National Agency Národní agentura Europassu [EU] École nationale de l aviation civile Vysoká škola civilního letectví École nationale des arts décoratifs Vysoká škola uměleckoprůmyslová Ente Nazionale Istruzione Professionale Národní ústav profesního vzdělávání [Itálie] École nationale des arts at métiers Vysoká škola průmyslová École nationale d assurances Vysoká škola pojišťovnická École nationale des beaux-arts Vysoká škola výtvarných umění École nationale de commerce Národní [vysoká] škola obchodní [Francie] École nationale de Chimie-Physique-Biologie Národní [vysoká] škola chemie, fyziky, biologie [Francie] Établissement national d enseignement supérieur agronomique Národní zařízení pro vyšší zemědělské vzdělávání [Francie] Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale dell Unione Italiana Lavoratori Národní ústav přípravy na povolání Italské unie zaměstnanců Anglie Engineering Technician Strojírenský technik Écoles nationales d ingénieurs Vysoké inženýrské školy European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility / Réseau Europeén de Centres nationaux d information sur la reconnaissance et la mobilité universitaire Evropská síť národních informačních středisek pro uznávání akademického vzdělání a mobilitu ve vysokém školství [viz CEPES] Écoles nationales de l industrie laitière Národní (vysoké) školy mléčného průmyslu [Francie] European Network for Improving Research & Development in Educational Management Evropská síť pro zlepšování výzkumu a vývoje v managementu vzdělávání European Network of Innovative Schools Evropská síť inovativních škol Écoles nationales d ingénieurs de travaux agricoles Vysoké školy zemědělského inženýrství European Network for IT and Human Services Evropská síť služeb poskytovaných informačními technologiemi a lidmi École nationale de la magistrature Vysoká škola magistrátních úředníků 12 Národní ústav odborného vzdělávání

13 ENM ENNA ENOTHE ENP ENP ENPI ENQA-VET ENREP ENRICH ENS ENS ENSA ENSAD ENSAM ENSBA ENSCI ENSDHE ENSES ENSET ENSI ENSSIB ENT ENTEP ENTO ENTP ENV École nationale des mines Vysoká škola báňská École normale nationale d apprentissage Státní škola pro vzdělávání učitelů učňovských škol European Network of Occupational Therapy in Higher Education Evropská síť ergoterapie ve vysokoškolském vzdělávání École Nationale Professionnelle Národní profesní škola European Neighbourhood Policy Evropská politika sousedství [EU] Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni Národní úřad pro předcházení nehodám [Itálie] European Network on Quality Assurance in Vocational Education and Training Evropská síť zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě Environmental Research Projects Ekologické výzkumné projekty [EU] European Network for Research into Global Change Evropská síť výzkumu globálních změn École normale supérieure Vysoká škola pro vzdělávání středoškolských profesorů European Nervous System Evropský nervový systém (propojení sítí v infrastruktuře) École nationale supérieure d agronomie Vysoká škola zemědělská École nationale des arts décoratifs Národní (vysoká) uměleckoprůmyslová škola [Francie] École nationale des arts et métiers Národní (vysoká) škola pro řemesla [Francie] École Nationale Supérieur des Beaux Arts Vysoká národní škola výtvarných umění [Francie] École Nationale Supérieur de Création Industrielle Vysoká národní škola průmyslové tvorby [Francie] European Network for Staff Development in Higher Education Evropská síť pro rozvoj personálu ve vysokoškolském vzdělávání [viz CEPES] École normale supérieure d enseignement secondaire Vysoká škola pro vzdělávání profesorů sekundárních škol École normale supérieure de l enseignement technique Vysoká škola pro vzdělávání profesorů průmyslových škol École nationale supérieure d ingénieurs Vysoká škola inženýrská École nationale supérieure des sciences d information et de bibliothèques Vysoká škola informatiky a knihovnictví École Nationale de Télécommunications Národní škola telekomunikací [Francie] European Network on Teacher Education Policies Evropská síť o politice vzdělávání učitelů [Kassel] Employment National Training Organisation Národní organizace profesní přípravy pro zaměstnání [Velká Británie] European Network of Training Partnerships Evropská síť spolupráce v odborné přípravě Écoles nationales vétérinaires Vysoké veterinární školy Národní ústav odborného vzdělávání 13

14 EO EOAOP EOC EOCT EOPEI EOQ EOTA EOTC EOUN EP EP EP EPA EPA EPA EPCI EPCSCP EPD EPE EPF EPHOS EPIC EPIC EPICE EPIE Education Officer Školský úředník European Observatory on Ageing and Older People Evropská observatoř pro (otázky) stárnutí a starších lidí Equal Opportunities Commission Komise pro rovné příležitosti European Organisation for Conformity Assessment Evropská organizace pro souhlasné hodnocení (výrobků) European Observatory for Population, Education and Information Evropská observatoř pro otázky populace, vzdělávání a informací [Nizozemsko, Den Haag] European Organization for Quality Evropská organizace pro kvalitu European Organization for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování European Organisation for Testing and Certification Evropská organizace pro testování a certifikaci [Brusel] European Open University Network Evropská síť otevřených univerzit École primaire Primární škola École professionnelle Profesní škola European Parliament Evropský parlament École polytechnique d assurance Polytechnická škola pojišťovnictví Établissement public autonome Nezávislé veřejné zařízení European Parents Association Evropské sdružení rodičů École Pratiques de Commerce et d Industrie Praktická škola obchodu a průmyslu [Francie] Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel Veřejné zařízení vědecké, kulturní a profesní povahy [Francie] Employability and Professional Development Zaměstnatelnost a profesní rozvoj [Velká Británie] École des parents et des éducateurs Škola rodičů a vychovatelů [Francie] Écoles polytechniques fédérales Spolkové technické vysoké školy [Švýcarsko] European Procurement Handbook for Open Systems Evropská zprostředkující příručka pro otevřené systémy Education in Partnership with Industry and Commerce Vzdělávání v partnerství s průmyslem a obchodem Education Policy Information Centre Informační středisko pro vzdělávací politiku Institut Européen pour la Promotion des Innovations et de la Culture dans l'education Evropský ústav pro podporu inovací a kultury ve vzdělávání [Issy-les-Moulineaux, Francie] Educational Products Information Exchange Výměna informací o výsledcích vzdělávání 14 Národní ústav odborného vzdělávání

15 EPIS EPL EPL EPO EPOC EPOCH EPOQUE EPS EPSCP EPSM EPSS EPTA EQA EQARF EQCM EQF EQJ EQLS EQUAL EQUIS ERA ERA ERASMUS ERC ERD ERDF Ekonomicko právní informační servis Employment protection legislation Legislativa na ochranu zaměstnanosti [OECD] Eniea Polikladika Likia Jednotná víceoborová lycea [Řecko] European Patent Office Evropský patentový úřad Employers Perceptions of Colleges Představy zaměstnavatelů o kolejích European Programme on Climatology and Natural Hazards Evropský program pro klimatologii a extrémy v počasí The European Parliament s on-line query system Dotazovací systém Evropského parlamentu v režimu on-line Enseignement de promotion sociale Vzdělávání pro sociální vzestup [Belgie Francouzské společenství] [též OSP] Établissement public autonome à caractère scientifique, culturel et professionnel Nezávislé veřejné zařízení vědecké, kulturní a profesní povahy Educational Policy-Making, Planning, Management and Statistic Rozhodování, plánování, řízení a statistika ve vzdělávání Electronic Performance Support Systems Elektronické systémy podporující výkon European Piano Teachers Association Evropské sdružení učitelů hry na klavír European Quality Award Známka evropské kvality European Quality Assurance Reference Framework Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality European Quality Charter for Mobility Evropská charta kvality pro mobilitu European Qualifications Framework Evropský rámec kvalifikací [též CECP] Einstiegsqualifizierung Jugendlicher Vstupní kvalifikování mladistvých [Německo] European Quality of Life Survey Evropské šetření kvality života [Eurofound] Iniciativa EU podporuje spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce European quality improvement system Evropský systém zlepšování kvality Education Reform Act Zákon o školské reformě [Velká Británie] European Research Area Evropský výzkumný prostor [EU] [též EER] European Community Action Scheme for the Mobility of University Students Akční projekt Evropského společenství pro mobilitu univerzitních studentů European Research Council Evropská rada výzkumu European Research Directory Adresář evropského výzkumu European Regional Development Fund Evropský fond regionálního rozvoje Národní ústav odborného vzdělávání 15

16 ERDI ERE EREA ERECO ERGO ERGTSE ERIC ERIC/ACVE ERIC/CSMEE ERO ERP ERP ERP ERYICA ES ES ES ES ESA ESA ESA ESA ESC ESC ESC Consortium of European Research and Development Institutes for Adult Education Konsorcium evropských ústavů pro výzkum a vývoj vzdělávání dospělých Espace ressources emploi Prostor zdrojů povolání [Francie] Établissements régionaux d enseignement adapté Regionální zařízení přizpůsobeného vzdělávání [Francie] European Economic Research and Advisory Consortium Evropské konsorcium ekonomického výzkumu a poradenství European Community Action Program for the Long-Term Unemployed Akční program Evropského společenství pro dlouhodobě nezaměstnané European Research Group on Training for School Exchanges Evropská výzkumná skupina pro přípravu na výměny mezi školami Educational Resources Information Centre Informační středisko pedagogických pramenů [Washington D.C.] ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education Středisko ERIC pro vzdělávání dospělých, kariérní a profesní vzdělávání ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics and Environmental Education Středisko ERIC pro přírodní vědy, matematiku a ekologickou výchovu European Research Overview Přehled evropského výzkumu (projekt Cedefop) École de Rééducation Professionnelle Škola pro profesní přeškolování [Francie] Enterprise Resource Planning Plánování podnikových zdrojů European Recovery Programme Evropský program obnovy (vytváření nových učebních míst ve středních podnicích) European Youth Information and Counselling Agency Evropská agentura informací a poradenství pro mládež Employment Service Služba zaměstnanosti [Velká Británie] Enseignement secondaire Sekundární vzdělávání Španělsko viz bac ES École speciale de l architecture Speciální škola architektury École supérieure d assurances Vysoká škola pojišťovnictví Enseignement secondaire artistique Umělecké sekundární vzdělávání [Belgie] [též KSO] European Space Agency Evropská agentura pro výzkum vesmíru École supérieure de commerce Vysoká obchodní škola Economic and Social Committee Ekonomický a sociální výbor Economic and Social Council Hospodářská a sociální rada [OSN] 16 Národní ústav odborného vzdělávání

17 ESCAET ESCALATE ESCC escc ESE ESEU ESF ESF ESG ESG ESHA ESHC ESIB ESIS/EL ESIT ESL ESMU ESNAL ESO ESOL ESOP ESP ESP ESP ESP Les études supérieures commerciales et administratives des entreprises de tourisme Obchodní a administrativní vysokoškolské studium pro podnikání v cestovním ruchu Education Subject Centre Advancing Learning and Teaching in Education Středisko pro otázky vzdělávání pokrokové učení a vyučování ve vzdělávání [Velká Británie] Education Services Consultative Committee Poradní výbor pro vzdělávání e-skills Certification Consortium Konsorcium pro certifikaci e-dovedností Enquęte structure des emplois Šetření o struktuře povolání Examen spécial d entrée à l université Zvláštní zkouška pro vstup na univerzitu [Francie] European Science Foundation / Fondation européenne de la science Evropská nadace pro přírodní vědy [Štrasburk, Francie] European Social Fund / Europäischer Sozialfond Evropský sociální fond [EU, též FSE] Education Support Grant Grant pro podporu vzdělávání Enseignement secondaire général Všeobecné sekundární vzdělávání [Belgie] [též ASO] European Secondary Heads Association Evropské sdružení ředitelů středních škol Employment, Social affairs, Health and Consumer affairs Council Rada pro zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a záležitosti spotřebitelů [EU] European Student Information Bureau Evropská studentská informační kancelář [Vídeň] European Union Statistical Information System On Education And Learning Statistický informační systém Evropské unie o vzdělávání a učení École supérieure d interprétariat et de traduction Vysoká škola tlumočení a překladatelství English as a Second Language Angličtina jako druhý jazyk European Centre for Strategic Management of Universities Evropské středisko pro strategické řízení univerzit [Brusel] [viz CESMU] European Service Network Adult Learning Evropská servisní síť pro učení dospělých [program SOKRATES] Educación Secundaria Obligatoria Povinné sekundární vzdělávání [Španělsko] English for Speakers of Other Languages Angličtina jako cizí jazyk [Velká Británie] Employee Stock Ownership Plans Plány zaměstnaneckých akcií [EU] Education Strategic Plan Strategický plán vzdělávání English for Specific Purposes Angličtina pro speciální účely Enseignement secondaire professionnel Sekundární odborné vzdělávání [Belgie] [též BSO] European Schools Project Projekt evropských škol Národní ústav odborného vzdělávání 17

18 ESPA ESPR ESPRIT ESPU ESR ESRC ESREA ESRI ESS ESSEC ESSENTIAL ESSPROS EST ESTC ESTL ESVLP ESVO ESWC ET ETA ETAG ETAN ETCG ETED ETEE ETF Enquête suisse sur la population active Šetření švýcarských pracovních sil Enseignement secondaire professionnel rénové Obnovené sekundární odborné vzdělávání [Belgie] [též VBSO] European Strategic Program for Research and Development in Information Technology Evropský strategický program pro výzkum a vývoj v informační technologii Единно средно политехническо училище Jednotné střední polytechnické učiliště [Bulharsko] Enseignement secondaire rénové Obnovené sekundární vzdělávání [Belgie] [též VSO] Economic and Social Research Council Rada pro ekonomický a sociální výzkum [Velká Británie] European Society for Research on the Education of Adults Evropská společnost pro výzkum vzdělávání dospělých Economic and Social Research Institute Ústav ekonomického a sociálního výzkumu [Irsko] European Statistical System Evropský statistický systém École supérieure des sciences économiques et commerciales Vysoká škola ekonomických a obchodních věd European Systems Strategy for the Evolution of New Technology in Advanced Learning Strategie evropských systémů pro vývoj nové techniky v pokračovacím vzdělávání European System of Integrated Social Protection Statistics Evropský systém integrovaných statistik sociálního zabezpečení Enseignement secondaire technique Technické sekundární vzdělávání [Belgie] [též TSO] Enseignement supérieur de type court Vysokoškolské vzdělávání krátkého typu [Belgie] [též HOKT] Enseignement supérieur de type long Vysokoškolské vzdělávání dlouhého typu [Belgie] [též HOLT] Evropské středisko pro výchovu k lidským právům Evropské sdružení volného obchodu [též AELE, EFTA] European Survey on Working Conditions Evropské šetření pracovních podmínek Employment Training Příprava v zaměstnání Employment & Training Administration Správa zaměstnanosti a profesní přípravy [USA] [viz DOL] Education and Training Action Group Akční skupina vzdělávání a přípravy European Technology Assesment Network Síť pro hodnocení evropské techniky Education and Training Coordination Group Koordinační skupina pro vzdělávání a odbornou přípravu [EU] Emploi-type étudié dans sa dynamique Typové povolání studované v jeho dynamice [metoda analýzy profesí] [Francie] Education Technologies for European Enterprises Vzdělávací technologie pro evropské podniky European Training Foundation Evropská nadace odborného vzdělávání [Turín] 18 Národní ústav odborného vzdělávání

19 ETH ETI ETLLD ETP ETP ETS ETS ETSA ETSI ETSMG ETSMG ETT ETTE ETUC ETUCE ETUE-net ETUI ETV EU EUA EUCEN EUCIP EUCOR EUD EUDAT Eidgenössischen Technischen Hochschulen Švýcarské (spříseženecké) technické vysoké školy Education and Training Inspectorate Inspektorát vzdělávání a profesní přípravy [Severní Irsko] Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department Ministerstvo podnikání, dopravy a celoživotního učení [Skotsko] Employer Training Pilots Průkopníci zaměstnavatelské profesní přípravy [Velká Británie] Executive Training Programme Program pro přípravu úředníků Educational Testing Service Služba pedagogického testování [Princeton, USA] European Telecommunication Standards Evropské telekomunikační normy The European Telecommunication Service Association Evropské sdružení telekomunikačních služeb [Brusel] European Telecommunications Standards Institute Evropský institut pro telekomunikační normy Education Technology Strategic Management Group Skupina pro strategické řízení vzdělávacích technologií [Severní Irsko] Education Technology Strategic Management Group Skupina pro strategické řízení technologie ve vzdělávání [Severní Irsko] Entreprise de travail temporaire Podnik dočasné práce European Training Technology Event Evropský význam vzdělávací techniky [Brusel] [Program EU] European Trade Union Confederation Evropská konfederace odborových svazů European Trade Union Committee for Education Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání [Haag, Nizozemsko] European Trade Union Education Network Síť pro vzdělávání Evropského odborového svazu European Trade Union Institute Evropský institut odborových svazů European (dříve Electronic) Training Village Evropská vesnice profesní přípravy [CEDEFOP] [též VEF] European Union / Union européenne Evropská unie [Brusel] European University Association Evropské sdružení univerzit [Brusel] European Universities Continuing Education Network / Réseau Européen en Formation Continue universitaire Síť evropských univerzit pro další vzdělávání [Bristol, Velká Británie] European Certification of Informatics Professionals Evropská certifikace odborníků v informatice [viz CEPIS] Confédération européenne des universités du Rhin supérieur / Europäische Konföderation der Oberrheinischen Universitäten Evropská konfederace univerzit v horním Porýní [Štrasburk, Francie] Erhvervsuddannelser Profesní příprava [Dánsko] European Association for the Development of Databases in Education and Training Evropské sdružení pro rozvoj databází ve vzdělávání a přípravě Národní ústav odborného vzdělávání 19

20 EUDISED EUFORIC EUHOFA EUI EUN EUNETIC EUNIS EUNIT EUPEA EUPRIO EUR EURAG EURAM EURASHE EURATOM EUREKA EUREKA EURES EURET EURISTOTE European Documentation and Information System for Education / Système européen de documentation et d information en matière d éducation Evropský dokumentační a informační systém pro vzdělávání [Rada Evropy] Europe s Forum on International Cooperation / Forum européen de coopération internationale Evropské forum mezinárodní spolupráce [Maastricht] Europäische Hotel Fachschulen Evropské hotelové školy European University Institute / Institute universitaire européen Evropský univerzitní institut [Florencie] European Schoolnet Evropská školní síť European Network on the Economics of Technological and Institutional Change Evropská síť o ekonomii technologických a institucionálních změn European University Information Systems Informační systémy evropských univerzit European Network of Intercultural Teacher Education Evropská síť interkulturního vzdělávání učitelů [viz IAIE] European Physical Education Association Evropská asociace tělesné výchovy European Association of University Information and Public Relations Officers / Association européenne des responsables des relations publiques et de l information dans les universités Evropské sdružení úředníků univerzit zodpovědných za informace a styk s veřejností [Groningen, Nizozemsko] Erhvervsuddannelserne Rådet Rada pro profesní přípravu [Dánsko] Europäische Arbeitsgemeinschaft Bund der älteren Generation Europas European Federation of the Elderly Fédération Européenne des Personnes Agées Evropská federace starých lidí [Graz, Rakousko] European Research on Advanced Materials Evropský výzkum nových materiálů European Association of Higher Education / Association Européenne de l enseignement supérieur Evropské sdružení vysokoškolského vzdělávání [Brusel] European Atomic Energy Community Evropské společenství pro atomovou energii [EU] Cooperation between European Firms and Research Institutes in the Field of Advanced Technologies Spolupráce mezi evropskými podniky a výzkumnými ústavy v oblasti pokročilých technologií [Program EU] European Research Coordination Agency Evropská agentura pro koordinaci výzkumu European Employment Services Evropská služba zaměstnanosti European Research for Transport Evropský výzkum pro dopravu [EU] Computerised Information System on University Research relating to European Integration Počítačový informační systém k univerzitnímu výzkumu vztahujícímu se k evropské integraci 20 Národní ústav odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 E 3 A e-cf E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku European e-competence Framework

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy Title bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Sub-titlevýzkumu a vývoji PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Rámcový program pro konkurenceschopnost

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012 OP URBACT II a možnosti zapojení do programu Hradec Králové, 25. 9. 2012 Co je to URBACT? Cíl: zefektivnit politiky a strategie pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na uplatnění

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Nástroje podpory pro podniky (v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podnikání z evropských a národních zdrojů)

Nástroje podpory pro podniky (v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podnikání z evropských a národních zdrojů) Nástroje podpory pro podniky (v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podnikání z evropských a národních zdrojů) Inovační fórum: Možnosti financování VaV a Inovací a jejich daňové aspekty, 27. května 2015

Více

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 19. listopadu 2014, Olomouc E. Hillerová, TC AV ČR Technologické centrum AV ČR PŘEHLEDNÉ CELKOVÉ ÚDAJE Czech Republic Number of institutions: 378 Projects:

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

E N E T O S H. Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci E N E T O S H AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRODUKTY PARTNEŘI Evropská síť pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci European Network Education and Training in Occupational

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček.

Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Brusel / Praha, 25. června 2014 Výsledky projektu ATLETE II poukazují na shodu s evropskými požadavky na energetické štítkování a minimální energetickou náročnost v segmentu praček. Projekt dokazuje výhody

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015

BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA. Pavel Juřík 29. 4. 2015 BANKOVNÍ A FINANČNÍ TRH LICHTENŠTEJNSKA Pavel Juřík 29. 4. 2015 Historie lichtenštejnského bankovnictví Financial Market Authority 2005 Financial Intelligence Unit 2001 Vstup Lichtenštejnska do EEA a WTO

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Business is GREAT. Jste vítáni!

Business is GREAT. Jste vítáni! Business is GREAT Zveme Vás do Spojeného království Jste vítáni! 1 Presentation title - edit in the Master slide NEJVÝZNAMNĚJŠÍ důvody, proč si pro expanzi podnikání vybrat Spojené království: 1. Šestá

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Eurocultura. Leonardo a Erasmus Placements v Itálii městě Vicenza

Eurocultura. Leonardo a Erasmus Placements v Itálii městě Vicenza Eurocultura Leonardo a Erasmus Placements v Itálii městě Vicenza Via del Mercato Nuovo 44G, 36100 Vicenza (Italy) tel. +39 0444 283879 fax +39 0444 960129 project@eurocultura.it www.eurocultura.it Vicenza

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ Hana Janatová Projekty před vstupem do EU 2000-2004 2004 1. Participation in the European Network for Health Promotion Agencies Koordinátor: EurohealthNet, Belgie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: (Možností pro uchazeče je celá řada. Nicméně je třeba se k nim "proklestit" dosti spletitou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2005 KVĚTEN 2004 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ, WWW.VSEM.CZ

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

Tématicky členěný slovníček pojmů

Tématicky členěný slovníček pojmů Tématicky členěný slovníček pojmů Employment zaměstnanost, zaměstnání active labour market policy aktivní politika zaměstnanosti Prime age workers pracovníci v plném produktivním věku laid off, dismissed

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více