V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ , IČO , č.ú , tel , č.j.194 /2006 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2005/2006 Projednána na poradě pracovníků školy Vypracoval Jiří Kovařík ředitel školy 1

2 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2005/ Zřizovatel Městská část Praha Velká Chuchle 2. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola a Mateřská škola Charlotty Masarykové, Praha Velká Chuchle, dne Charakteristika mateřské školy MŠ je součástí ZŠ, sídlí v samostatném pavilonu, kde jsou 2 třídy, 2 šatny, soc. zařízení, sborovna a kuchyň pro přípravu svačin. Se ZŠ je spojena koridorem. 4. Výchovně vzdělávací program školy a specifika školy Vychází z rámcového programu pro předškol. vzdělávání, zaměření na rozvoj hudebních schopností dětí. Název ŠVP Hrajeme a zpíváme si od jara do zimy. 5. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby přepočtení prac. fyzické osoby přepočtení prac. k k k k pedagogičtí 4 3, nepedagogičtí (prov prac. + ŠJ) Celkem 6 5,

3 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let nad 60 let z toho včetně důchodci počet pracovníků Průměrný věk pedagogických pracovníků mateřských škol: 45 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků ke Pedag. pracovníci celkem z toho kvalifikovaných nekvalifikovaných d) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 0 e) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 f) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy) V tomto roce žádné další vzdělávání pracovníků neprobíhalo. V rámci samostudia se učitelky připravovaly na práci s dětmi v oblasti keramiky, informatiky a hygieny. h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání (nemají odbornou nebo pedagogickou způsobilost) 0 i) případně jiné studium 0 3

4 6. Počet tříd a dětí a) počet tříd Počet tříd celkem Z toho stejného věku Z toho smíš. věku Počet speciálních tříd Počet tř. s integrací k k b) počet zapsaných dětí celkem k k Počet neumístěných dětí k Volná místa k c) počet integrovaných dětí celkem k d) počet dětí odcházejících do ZŠ a s odkladem školní docházky Děti odcházející do ZŠ 14 Děti s OŠD 1 e) průměrná docházka dětí na třídu Max. počet zapsaných Průměrný počet docházejících Průměrný počet docházejících v % k k

5 7. Zápis pro školní rok 2006/07 65 dětí volné místo - 31 neumístěné děti 0 Zápis bude dále probíhat až do září Poradenské služby pro MŠ - spolupráce s PPP, SPC, spec. pedagog Spolupráce s logopedem 9. Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery škol Unie rodičů, sponzorské dary ZŠ akademie, návštěva 1. třídy Sdružení pro ekologickou výchovu Toulcův Dvůr 10. Děti s trvalým bydlištěm mimo HMP Cizí státní příslušníci zapsané děti k Počet 2, státní příslušnost holandská. Začlenění do kolektivu proběhlo bez problémů, neboť obě děti ovládají český jazyk. 12. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité 2 besídky Vánoce, Den matek 1x měsíčně divadlo v MŠ, návštěva divadla Minor Angličtina 2x týdně Keramický kroužek 1x týdně Spejbl a Hurvínek Plavání Planetárium Výlety Medvědárium Beroun, Toulcův Dvůr, Hřebčín Favory 5

6 Angličtinu vyučovali lektoři z agentury Páleniček 2x týdně po půlhodině formou her. Děti se seznámily s cizím jazykem, naučily se správnou výslovnost. Výuka byla organizována především pro předškoláky. V Praze dne Podpis ředitelky a razítko MŠ.... 6

7 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006 V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. předkládám zpracování výroční zprávy. 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola a Mateřská škola Charlotty Masarykové, Praha 5 Velká Chuchle, dne Zřizovatel Městská část Praha Velká Chuchle 3. Charakteristika školy : Příměstská úplná škola s jednou třídou v každém ročníku, součástí školy je i Mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Od má právní subjektivitu, hospodaří jako příspěvková organizace. Je kmenovou školou pro 5 českých žáků zahraničních škol, kteří zde vykonávají zkoušky z českého jazyka, vlastivědy, dějepisu a zeměpisu ČR. Škola zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a poskytuje mravní, estetickou a tělesnou výchovu žáků. 4. Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdrava škola příp. doplnit další 7

8 5. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 16 14,7 nepedagogičtí 7 6,2 celkem 22 20,9 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,4 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 4 1 II. stupeň 8 1 vychovatelé 1 0 d) aprobovanost výuky v % (jedná se o součet hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů a je třeba zjistit, jaké procento je učeno aprobovaně ze sta procent vyučovaných hodin) 85 % e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce 0 f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 0 8

9 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet a formy) viz bod 24 ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: (nemají odbornou nebo pedagogickou způsobilost) 0 i) případně jiné formy studia 0 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny): Počet budov : 1 Materiálové podmínky pro výuku jsou poměrně dobré, díky Unii rodičů škola získala dataprojektor. V tomto roce se vymalovala část školy, provedla se kompletní výměna střešní krytiny včetně střešních oken a do učebny přírodopisu byly koupeny zcela nové lavice. 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k Průměrný počet žáků 9

10 a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy průměr za I a II. st. běžných tříd 16, ,9 b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy průměr za I a II. st. běžných tříd 16,2-9,9-12,4 10. Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře) 4 z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2005/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: 10

11 gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 21 - v nižším ročníku: Prospěch žáků Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Klasifikováni I.st. II. st Prospěli I. st II. st z toho s vyznam , Neprospěli I. st II. st. 8 9,8 2 2,3 Neklasifikov.I st. II. st celkový průměr 2. pololetí I. stupeň 1,31 II. stupeň 2,13 Celkem 1,72 15.Školní družina - klub 11

12 Počet oddělení Počet žáků Školní družina 2 41 Školní klub 0 0 Ve školním roce 2005/2006 byly otevřeny dvě oddělení školní družiny, v nichž bylo zapsáno 41 žáků z 1. až 4. ročníku. Provoz družiny byl zajišťován od do 16.30hod. Do hod. byla v provozu obě oddělení. Po 15. hodině byla oddělení sloučena do jednoho. Výchovně vzdělávací činnost zajišťovaly dvě vychovatelky, které splňují odbornou a pedagogickou způsobilost. Výchovně vzdělávací činnost školní družiny navazuje na vzdělávací program základní školy. Byl zpracován funkční vnitřní řád školní družiny, který je součástí řádu školy. Je řádně veden přehled výchovně vzdělávací práce. Program je rozpracován do měsíčních plánů. Činnost ve výchově mimo vyučování je realizována formou odpočinkových,rekreačních,společensky prospěšných, sebeobslužných a zájmových činností. Žákům je umožňována příprava na vyučování. Je dodržován pitný režim. Vychovatelky ve školní družině působí na děti v době zvýšené únavy z vyučovánívyužívána jsou spontánní, individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se vyznačují vydatnou pohybovou aktivitou nejlépe venku. Někdy je program ve školní družině koncipovaný bez závazných témat, aby děti vybraly činnosti, které je zaujmou podle jejich přání a potřeby. Požadavek dobrovolnosti je ve volném čase podstatný. Pro svou činnost využívá školní družina vlastní učebnu a hernu v budově základní školy, ve které jsou k dispozici potřebná vybavení. Při výchovně vzdělávací činnosti je využívána tělocvična, školní zahrada a k vycházkám i okolí obce. Vychovatelky jsou dětem rádkyní, inspirátorkami činností, kamarádkami, vedou děti k využívání volného času hodnotným způsobem, obohacují jejich vzdělání o nové poznatky dovednosti podporují jejich samostatnost a aktivitu. 16. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodič, případně dalšími subjekty V rámci pedagogického poradenství jsme věnovali pozornost profesní orientaci žáků, prevenci negativních jevů, žákům s poruchami učení a chování. Počet dětí s SPUCH se ve srovnání s loňským rokem stoupl, v průběhu roku bylo vyšetřeno pedagogicko-psychologickou poradnou 39 dětí. Pro 4 integrované žáky jsme vypracovali individuální vzdělávací plán. Při řešení konkrétních vzdělávacích a výchovných problémů těsně spolupracujeme s OPPP pro Prahu 5, s kurátorem dětí a mládeže ÚMČ Praha 16. Úspěšně pokračuje spolupráce a etopedem dr. Čedíkem, který vedl pět dvouhodinových lekcí sebepoznávacího programu v 6. ročníku. Ve spolupráci s OPPP se nám podařilo získat speciálního pedagoga Mgr. Karlu Novou, která prováděla nápravy SPU u sedmi dětí jednou měsíčně přímo ve škole. Tuto možnost rodiče velmi ocenili. Nápravy budou v příštím školním roce pokračovat. Při řešení výchovných problémů žáků se snažíme navázat kontakt s rodiči. 12

13 Na svoji budoucí profesi se žáci připravují již od 6. a 7. ročníku, kdy procházejí různými sebepoznávacími programy v rámci předmětu Rodinná výchova. V 8. ročníku prošli žáci programem Výchova k volbě povolání. Na třídní schůzce byli rodiče těchto žáků seznámeni s harmonogramem činností věnovaných přípravě na volbu povolání a současně proběhla beseda s ředitelem Úřadu práce pro Prahu 5, který zmapoval situaci na trhu práce. Deset žáků 9. třídy prošlo profivyšetřením v OPPP a celá 9. třída si prohlédla Střední odborné učiliště truhlářské Na Zlíchově. Osmá třída navštívila na jaře Informační a poradenské středisko, kde si děti podle svých zájmů vybíraly budoucí povolání. Pokračoval cyklus přednášek pro rodiče, tentokrát na téma sociálně patologických jevů. V budoucí první třídě jsme zahájili projekt Patron žáci 6. třídy vyrobili látkové medvídky a každý prvňáček si tak vybral svého patrona. Projekt přednášek žáků 8. ročníku pro všechny třídy I. stupně napomáhal lepšímu vzájemnému poznávání a sbližování. Výchovná poradkyně úzce spolupracovala se členy školního parlamentu, kteří jí pomohli získat přehled o celkovém klimatu školy. Pro naši práci využíváme i poznatky z odborných článků v časopisech Rodina a škola, Moderní vyučování a Výchovné poradenství. Výchovná poradkyně se účastní schůzí výchovných poradců, které jsou věnovány řešení aktuálních problémů. Seznámila se s metodou kineziologie a získala dovednosti potřebné k zadávání sociometrického dotazníku. 17. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Základním cílem aktivit v rámci minimálního preventivního programu na školní rok 2005/2006 byla primární prevence, zvyšování psychické a fyzické odolnosti žáků, výchova ke zdravému životnímu stylu. V uplynulém školním roce se podařilo uskutečnit plánované akce. V 6. ročníku proběhl desetihodinový blok sebepoznávacího projektu spojený s prevencí sociálně patologických jevů. Velmi úspěšný tříhodinový program proti šikaně prožili žáci 7. a 8. ročníku. V 8. a 9. ročníku pokračovali v návaznosti na minulý školní rok besedy o sociálně patologických jevech ve společnosti. Zároveň děti zhlédly videokazety Zpackané životy s odborným výkladem zástupců Policie ČR a následnou besedou. 9. třída se zúčastnila přednášky týkající se sexuální osvěty Láska ano, děti ne. Žáci 5. ročníku se už tradičně zapojily do soutěže Helpíkův pohár věnovaný první pomoci a drogové prevenci. Pro rodiče byla připravena prospěšná beseda Závislosti. Žáci byli v průběhu školního roku zapojováni do různých sportovních akcí, např. soutěž v malé kopané, Coca cola pohár, běh do schodů, soutěž ve vybíjené. Téměř polovina žáků naší školy navštěvuje zájmové kroužky, jako je TS Hot Shenose pí. učitelky Poznarové, TS Evy Filipové, počítačový, keramický a kytarový kroužek, sborový zpěv, ruční práce. V odpoledních hodinách mohli žáci školy pracovat na internetu. Po celý rok jsme se snažili o zlepšování sociální komunikace mezi dětmi a k tomu nám pomáhaly různé školní akce, např. branný závod týmů, předvánoční setkání dětí a rodičů, čarodějnický rej apod. 18. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy : 13

14 Na škole působí Rada rodičů při Unii rodičů. Každá třída má zvoleného třídního důvěrníka, který se na pravidelných schůzkách s vedením školy seznamuje s aktuální problematikou chodu školy a zprostředkovává požadavky a připomínky rodičů své třídy. Sdružení se také finančně spolupodílí na vybavení školy. Letos zakoupila ze svých prostředků například dataprojektor a učební pomůcky pro žáky 1. stupně. 19. Školní stravování počty stravovaných žáků: 157 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 1 ZŠ: 0 MŠ: 0 MŠ: Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - - ŠvP 3 56 lyžařské kurzy Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Kontrola ČSI v tomto školním roce neproběhla žádná. Kontrola zřizovatele zaměřená na nakládání se svěřenými prostředky bez závažných nedostatků Kontrola PSSZ bez závad 22. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) Čj / 8.a9.ročník/ Aj /6.ročník/ Pythagoriáda /6.a7.ročník Dějepis /8.a9.ročník/ - - b) ostatních 14

15 vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) Helpíkův pohár ( 5.roč.) Poznej a chraň pražskou přírodu S úsměvem historií Coca cola pohár Fotbalový turnaj pořádaný Městskou policií Praha 5 Vybíjená ( 6. a 7. roč.) Pražské poetické setkání Zbraslavský kos Celkově se školních kol zúčastnilo 95 žáků, z toho 40 ve sportovních soutěžích. Ve vědomostních a uměleckých soutěží postoupilo do obvodního kola 7dětí. Umístění v obvodním kole: Anglický jazyk Karel Goláň 2.místo Dějepisná olympiáda - Matouš Vrběcký 11. místo Filip Vinš 13. místo Pražské poetické setkání Alžběta Wernerová čestná uznání Taneční studio Hot Shenose se loni úspěšně zúčastnilo několika přehlídek scénického tance v dětských i dospělých kategoriích. Školní rok tanečníci a tanečnice zakončili celovečerním představením Way to individuality a Sublimis, které se setkaly s ohromným diváckým ohlasem. V létě se také podíleli na mezinárodním tanečním workshopu s lektory a choreografy z Kanady, Itálie a ČR, kde členové studia Hot Shenose prokázali svou taneční vyspělost a tři z nich byli odměněni stipendiem na příští školní rok Cizí státní příslušníci stát počet žáků Ukrajina 2 Slovensko 2 b/ počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP 5 / Středočeský kraj/ 24. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů. Helena Vondráčková, Anna Procházková, Lenka Jaklová - inf. gramotnost P Tomáš Hromádka standardizace IT znalostí na stupni ECDL Start Jitka Semotánová Hlína není mrtvá hmota - seminář Eliška Jančíková ŠVP seminář pro koordinátory ŠVP Božena Fousová Odpady - seminář Zpackané životy seminář 15

16 Nechte mě být Lenka Jaklová Rozvoj mezinárodní spolupráce mezi školami v rámci projektu Sokrates a e- twinnig dvoudenní seminář v Aténách 25. Ekologická výchova Exkurze ve Stanici mladých přírodovědců a v Botanické zahradě Spolupráce s ekologickým sdružením Tereza Návštěva Planetária a Mořského světa Návštěva Toulcova Dvora Na 1. stupni proběhlo několik projektů zaměřených na třídění odpadů, zásady zdravé výživy, znečišťování vody /divoké skládky, sběrné dvory, nebezpečný odpad/ 26. Autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace ve školním roce 2005/ Zjištění výchozí situace pro vypracování školního vzdělávacího programu. dotazník pro rodiče - září rozhovory výchovné poradkyně se žáky 8. a 9. roč. vybraných školním parlamentem - říjen diskuse s učiteli - říjen 2. Podpora týmové spolupráce učitelů 1. a 2. stupně při přípravě školního vzdělávacího programu. rozhovory s učiteli - březen červen 3. Míra rozvoje klíčových kompetencí. dotazník Scio pro žáky 7. a 8. roč. 4. Rozvoj oborových dovedností žáků 5.roč. /Čj, M, OSP/ dotazník Scio pro 5. roč. - květen květen 5. Práce učitelů uplatňování mezipředmětových vztahů formou projektového vyučování hospitace, žákovské práce - průběžně 6. Rozvoj komunikace se žáky zahraniční školy. žákovské práce - průběžně 16

17 Hodnocení splnění autoevaluačního plánu Hlavním cílem letošního školního roku byla příprava vlastního školního vzdělávacího plánu. Důležitým krokem k vypracování ŠVP bylo zmapování výchozí situace, to znamená pohledu na úroveň školy ze strany rodičů, dětí a učitelů. Analýzou dotazníků a rozhovorů jsme zjistili slabé a silné stránky školy. Silné stránky školy malá škola rodinného typu, nižší počet dětí ve třídě, osobní přístup učitelů, úzká spolupráce s rodiči, integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dobrá vědomostní úroveň žáků, mimoškolní aktivity. Slabé stránky školy nezastupitelnost učitelů, chybějící dílny pro praktické činnosti, malá tělocvična, družina v nevyhovujících podmínkách, příliš frekventovaná doprava v okolí školy, složení pedagogického sboru /vyšší počet učitelů v důchodovém věku/, nevyhovující šatny. V průběhu školního roku začali učitelé pracovat na vlastním ŠVP. Scházeli se v určených týmech, diskutovali o zaměření školy, o učivu jednotlivých ročníků a o klíčových kompetencích, kterých má žák dosáhnout na konci základního vzdělávání. Do konce školního roku se učitelům podařilo připravit charakteristiku a klíčové kompetence vyučovacích předmětů, jejich očekávané výstupy a učivo. V příštím roce budeme pokračovat zpracováváním průřezových témat. Pomocí SCIO dotazníků jsme zjišťovali míru rozvoje klíčových kompetencí v sedmém a osmém ročníku. Testy prokázaly velmi dobré výsledky žáků 8. ročníku, polovina této třídy dosáhla percentilu v rozmezí 75 94, v sedmém ročníku se třetina žáků pohybovala mezi V pátém ročníku jsme testovali rozvoj. V Čj, M a obecných studijních předpokladech. U třetiny žáků se percentil pohyboval mezi Celkové výsledky odpovídaly individuálním předpokladům žáků, shodovaly se s jejich celkovým hodnocením ze strany vyučujících a dokonce i s jejich vlastním sebehodnocením Výsledky testů velmi pozitivně posílily jejich sebevědomí. Učitelé začali častěji využívat ve výuce formu projektového vyučování. Na 1. stupni propojovali naukové předměty s výchovami. V projektech reagovali na různé situace ve škole nebo ve třídě, školní akce, divadelní představení a výstavy. Výsledky některých projektů mohli zhlédnout i ostatní žáci nebo se do nich přímo zapojit /např., Veletrh cestovního ruchu, Olympijské hry, módní přehlídka bot Pravěká výstava, Les ve škole škola v lese, Tříděný odpad apod. Na druhém stupni vznikly projekty propojující nejčastěji jazyky AJ a Čj, přírodopis, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova a praktické činnosti. Žáci prezentovali výsledky své práce na n stěnkách a při společných školních akcí /např. Let s make Friends a Leaen about ourselves through Mythology, Život v pravěku a starověku a Potravní řetězec apod. Velký ohlas u žáků měl měsíční projekt v českém jazyce v 8. ročníku, kdy si žáci vyměnili role s učitelem na 1. stupni. V rámci programu e-twinning navázala naše škola spolupráci s řeckou základní školou Zebrami-Olohmero primary school. V 1. fázi si žáci po internetu vyměnili informaci o sobě, o své škole a o místě, kde žijí. Výsledkem projektu je prezentace v programu PowerPoint a v příštím roce bude pokračovat spoluprácí s jinými školami. Současně jsme navázali s tureckou a německou základní školou a byl podán projekt Comenius. 17

18 27. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité: Žákovský parlament pokračuje ve své práci. 1) Celoškolní akce Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ Prosincové tvůrčí dílny ( příprava vánoční výstavy) Předvánoční setkání s rodiči a dětmi (vánoční kulturní pásmo) Barevný den /modrorůžový/ Recitační soutěž Pražské poetické setkání Čarodějnický slet Branný závod Školní běh do schodů Módní přehlídka na Den dětí Florbalový turnaj Školní akademie 2) Akce školy rozšiřující učivo Časopis Školník (měsíčník) Pravidelné návštěvy divadla ( 4x ročně KMD) Návštěvy divadelních a filmových představení (každá třída 2x ročně) Návštěva výchovných koncertů ( nejméně 1x ročně) Výstavy v rámci estetické výchovy Valdštejnská jízdárna, Muzeum Alfonse Muchy,Muzeum voskových figurín, Strahovské miniatury, Národní muzeum, Veletržní palác atd.) Exkurze do pivovarů (doplnění učiva chemie v 9. ročníku/ Výtvarné dílny pro 5. ročník v Náprstkově muzeu Výstava Germáni pro 6. ročník Návštěvy Smíchovské knihovny a Místní knihovny ve Velké Chuchli Srovnávací testy Scio v 5.,7.a 8. ročníku Filmová představení doplňující učivo zeměpisu, dějepisu a literatury Výlety tříd Červená Lhota, ZOO Praha, Botanická zahrada, Památník Karla Čapka na Strži 3) Mimoškolní aktivity /nepovinné předměty a zájmové kroužky viz příloha Přehled kroužků a aktivit ZŠ Velká Chuchle ve šk. roce 2005/06. V Praze dne Podpis ředitele a razítko ZŠ 18

19 Přehled kroužků a aktivit ZŠ Velká Chuchle ve školním roce 2005/2006 co kdo kdy kde pro koho TS Hot Shenose pí. uč. Poznarová Anglický jazyk St tělocvična děti 4-6 let Klasika Po tělocvična děti 7-12 let Po tělocvična děti 4-6 let Po tělocvična děti let Po tělocvična děti 14 a více let Dramatická výchova Po tělocvična děti 7-12 let Po tělocvična děti 4-6 let Moderna St tělocvična děti 13 a více let St tělocvična děti 7-11 let St tělocvična děti 4-6 let Čt tělocvična děti let (výběr) Čt tělocvična děti let (výběr) Čt tělocvična děti 14 let a více (výběr) Výtvarný kroužek pí uč. Semotánová Čt učebna 5. třídy roč. Pá učebna 5. třídy roč. TS Evy Filipové ( od ) Eva Filipová Út tělocvična děti 4-15 let St tělocvična děti 4-15 let Vlastivědný kroužek pí. uč. Kněžínková Pá učebna 1. třídy ročník 19

20 Kroužek keramiky pí. uč. Labounková Čt keramická dílna Logopedie (1 za 14 dní) pí. uč. Vondráčková Čt učebna 2. třídy 1. stupeň Kytara (1 za 14 dní) pí. uč. Vondráčková Po učebna 2. třídy ročník Út učebna 6. třídy ročník Procvičování učiva pí. uč. Máderová Dle dohody učebna 3. třídy 1. stupeň Ruční práce pí. uč. Lišková Po knihovna 1. stupeň a 2. stupeň Internet (od října) p. uč. Hromádka Út počítačová učebna 2. stupeň Doučování anglického jazyka pí uč. Poznarová Čt učebna 6. třídy 2. stupeň 20

21 II. Ekonomická část Zpracována za účetní období roku Příjmy - úroky z běžného účtu ve výši 17 tis. Kč - přijaté školné ŠD a MŠ 160 tis. Kč - stravné 666 tis. Kč - ost. výnosy 1 tis. Kč - vlastní fondy 302 tis. Kč - dotace MÚ 1103 tis. Kč - Příjmy celkem 2249 tis. Kč - Příjmy z VHČ 54 tis. Kč Výdaje - Neinvestiční výdaje z rozpočtu MČ Praha 5 Velká Chuchle byly čerpány ve výši ,80 Kč, což je 121,45 % rozpočtu. 21,45 % bylo použito z rezervního fondu školy. - Položka Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši ,70 Kč. Z toho - potraviny ,77 Kč - vybavení DKP ,30 Kč - čistící prostředky 36692,91 Kč - ost. materiál ,72 Kč (kancelářské potř., materiál na opravy,atd.) - Položka Spotřeba energie byla čerpána ve výši ,80 Kč Z toho - voda 43930,-- Kč - elektřina ,80 Kč - plyn ,-- Kč - Položka Opravy a udržování byla čerpána ve výši ,30 Kč Jedná se instalatérské práce, oprava kancelářské techniky, oprava kuchyňského zařízení, vstupní dveře, oprava stropu v tělocvičně, malířské práce, oprava vodovodního potrubí - Položka 518 Ostatní služby byla čerpána ve výši ,80 Kč Z toho telefon a poštovné 56573,-- Kč - zpracování mezd a účetnictví ,-- Kč - programové vybavení 8385,50 Kč - prádelna 28456,-- Kč - ostatní služby(odpad,atd..) 15371,48 Kč 21

22 - Položka 528 Ostatní sociální náklady byla čerpána ve výši 491,20 Kč Civilní služba 491,20 Kč. - Položka 549 a ostatní služby byla čerpána ve výši ,-- Kč. Z toho - bankovní poplatky 11741,50 Kč - pojistka 18137,-- Kč - ost. náklady ,5 Kč - Položka Odpisy 34147,-- Kč MHMP Neinvestiční výdaje z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy byly čerpány ve výši ,-- Kč = 100 %. - Čerpání bylo následující: - Učebnice + Učební pomůcky 92776,-- Kč - ochranné pomůcky 3193,-- Kč - cestovné 1600,-- Kč - Školení+služby 20502,-- Kč - Hrubé mzdy ,-- Kč - OPPP 35000,-- Kč - Odvody (SP, ZP,Koop.,FKSP) ,-- Kč 22

23 II. Ekonomická část Zpracována za účetní období 1. pololetí roku pololetí roku 2006 Příjmy - úroky z běžného účtu ve výši 10,4 tis. Kč - přijaté školné ŠD a MŠ 87 tis. Kč - stravné 402 tis. Kč - ost. výnosy 1 tis. Kč - dotace MÚ 465,4 tis. Kč - vlastní fondy 0 tis. Kč. - Celkem 965,8 tis. Kč - Doplňková činnost 30,2 tis. Kč Jedná se o pronájem tělocvičny, Coca Cola, vaření obědů pro cizí strávníky. Výdaje - Neinvestiční výdaje z rozpočtu MÚ Praha 5 Velká Chuchle byly čerpány ve výši 965,8 tis. Kč, což je 38,78 % z celkového rozpočtu. - Položka Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši 543,2 tis. Kč. Z toho - potraviny 375,5 tis. Kč - vybavení DKP 86,6 tis. Kč - ost. materiál 81,1 tis. Kč (kancelářské potř., čistící prostř., materiál na opravy,atd.) - Položka Spotřeba energie byla čerpána ve výši 53,2 tis. Kč dosud placeny zálohy Z toho - voda 20,6 tis. Kč - elektřina 32,6 tis. Kč - plyn 0 tis. Kč - Položka Opravy a udržování byla čerpána ve výši 70,4 tis. Kč Jedná se o revize výtahu, oprava kuchyňského zařízení, opravy kancelářské techniky a různé drobné opravy, stavební a instalatérské práce, oprava kotelny, elektropráce. - Položka Ostatní služby byla čerpána ve výši 165,1 tis. Kč. Z toho - telefon, poštovné, internet 37 tis. Kč - prádelna 12 tis. Kč - zpracování mezd a účetnictví 62,4 tis.kč - programové vybavení 3,5 tis. Kč - ost. náklady 49,3 tis. Kč (odpad, atd ) - Položka 549 a ostatní náklady byla čerpána ve výši 96,5 tis. Kč Z toho - bankovní poplatky 6,9 tis. Kč - pojištění, doplatek energie 89,6 tis. Kč - Položka Odpisy 37,4 tis. Kč 23

24 MHMP Neinvestiční výdaje z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy byly čerpány ve výši 3996,6 tis. Kč = 53,66 % z celkového rozpočtu.. - Čerpání bylo následující: - Učebnice + Učební pomůcky 46,3 tis. Kč - Školení+služby 6,5 tis. Kč - Ost. náklady 0 tis. Kč - Hrubé mzdy 2865,2 tis. Kč - OPPP 3 tis. Kč - Odvody (SP, ZP,Koop.) 1075,6 tis. Kč Informace o výsledcích kontrol hospodaření Kontroly hospodaření byly prováděny formou předkládání čtvrtletní závěrky a zprávou o čerpání rozpočtu. Nebyly shledány žádné závady. 24

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j. 31/2003 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2002/2003

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j. 95/2005 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2004/2005

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2006/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2005/2006

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více