V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ , IČO , č.ú , tel , č.j.194 /2006 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2005/2006 Projednána na poradě pracovníků školy Vypracoval Jiří Kovařík ředitel školy 1

2 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2005/ Zřizovatel Městská část Praha Velká Chuchle 2. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola a Mateřská škola Charlotty Masarykové, Praha Velká Chuchle, dne Charakteristika mateřské školy MŠ je součástí ZŠ, sídlí v samostatném pavilonu, kde jsou 2 třídy, 2 šatny, soc. zařízení, sborovna a kuchyň pro přípravu svačin. Se ZŠ je spojena koridorem. 4. Výchovně vzdělávací program školy a specifika školy Vychází z rámcového programu pro předškol. vzdělávání, zaměření na rozvoj hudebních schopností dětí. Název ŠVP Hrajeme a zpíváme si od jara do zimy. 5. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby přepočtení prac. fyzické osoby přepočtení prac. k k k k pedagogičtí 4 3, nepedagogičtí (prov prac. + ŠJ) Celkem 6 5,

3 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let nad 60 let z toho včetně důchodci počet pracovníků Průměrný věk pedagogických pracovníků mateřských škol: 45 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků ke Pedag. pracovníci celkem z toho kvalifikovaných nekvalifikovaných d) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 0 e) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 f) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy) V tomto roce žádné další vzdělávání pracovníků neprobíhalo. V rámci samostudia se učitelky připravovaly na práci s dětmi v oblasti keramiky, informatiky a hygieny. h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání (nemají odbornou nebo pedagogickou způsobilost) 0 i) případně jiné studium 0 3

4 6. Počet tříd a dětí a) počet tříd Počet tříd celkem Z toho stejného věku Z toho smíš. věku Počet speciálních tříd Počet tř. s integrací k k b) počet zapsaných dětí celkem k k Počet neumístěných dětí k Volná místa k c) počet integrovaných dětí celkem k d) počet dětí odcházejících do ZŠ a s odkladem školní docházky Děti odcházející do ZŠ 14 Děti s OŠD 1 e) průměrná docházka dětí na třídu Max. počet zapsaných Průměrný počet docházejících Průměrný počet docházejících v % k k

5 7. Zápis pro školní rok 2006/07 65 dětí volné místo - 31 neumístěné děti 0 Zápis bude dále probíhat až do září Poradenské služby pro MŠ - spolupráce s PPP, SPC, spec. pedagog Spolupráce s logopedem 9. Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery škol Unie rodičů, sponzorské dary ZŠ akademie, návštěva 1. třídy Sdružení pro ekologickou výchovu Toulcův Dvůr 10. Děti s trvalým bydlištěm mimo HMP Cizí státní příslušníci zapsané děti k Počet 2, státní příslušnost holandská. Začlenění do kolektivu proběhlo bez problémů, neboť obě děti ovládají český jazyk. 12. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité 2 besídky Vánoce, Den matek 1x měsíčně divadlo v MŠ, návštěva divadla Minor Angličtina 2x týdně Keramický kroužek 1x týdně Spejbl a Hurvínek Plavání Planetárium Výlety Medvědárium Beroun, Toulcův Dvůr, Hřebčín Favory 5

6 Angličtinu vyučovali lektoři z agentury Páleniček 2x týdně po půlhodině formou her. Děti se seznámily s cizím jazykem, naučily se správnou výslovnost. Výuka byla organizována především pro předškoláky. V Praze dne Podpis ředitelky a razítko MŠ.... 6

7 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006 V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. předkládám zpracování výroční zprávy. 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola a Mateřská škola Charlotty Masarykové, Praha 5 Velká Chuchle, dne Zřizovatel Městská část Praha Velká Chuchle 3. Charakteristika školy : Příměstská úplná škola s jednou třídou v každém ročníku, součástí školy je i Mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Od má právní subjektivitu, hospodaří jako příspěvková organizace. Je kmenovou školou pro 5 českých žáků zahraničních škol, kteří zde vykonávají zkoušky z českého jazyka, vlastivědy, dějepisu a zeměpisu ČR. Škola zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a poskytuje mravní, estetickou a tělesnou výchovu žáků. 4. Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdrava škola příp. doplnit další 7

8 5. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 16 14,7 nepedagogičtí 7 6,2 celkem 22 20,9 b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,4 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 4 1 II. stupeň 8 1 vychovatelé 1 0 d) aprobovanost výuky v % (jedná se o součet hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů a je třeba zjistit, jaké procento je učeno aprobovaně ze sta procent vyučovaných hodin) 85 % e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce 0 f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 0 8

9 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet a formy) viz bod 24 ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: (nemají odbornou nebo pedagogickou způsobilost) 0 i) případně jiné formy studia 0 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny): Počet budov : 1 Materiálové podmínky pro výuku jsou poměrně dobré, díky Unii rodičů škola získala dataprojektor. V tomto roce se vymalovala část školy, provedla se kompletní výměna střešní krytiny včetně střešních oken a do učebny přírodopisu byly koupeny zcela nové lavice. 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k Průměrný počet žáků 9

10 a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy průměr za I a II. st. běžných tříd 16, ,9 b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy průměr za I a II. st. běžných tříd 16,2-9,9-12,4 10. Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře) 4 z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2005/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: 10

11 gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 21 - v nižším ročníku: Prospěch žáků Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Klasifikováni I.st. II. st Prospěli I. st II. st z toho s vyznam , Neprospěli I. st II. st. 8 9,8 2 2,3 Neklasifikov.I st. II. st celkový průměr 2. pololetí I. stupeň 1,31 II. stupeň 2,13 Celkem 1,72 15.Školní družina - klub 11

12 Počet oddělení Počet žáků Školní družina 2 41 Školní klub 0 0 Ve školním roce 2005/2006 byly otevřeny dvě oddělení školní družiny, v nichž bylo zapsáno 41 žáků z 1. až 4. ročníku. Provoz družiny byl zajišťován od do 16.30hod. Do hod. byla v provozu obě oddělení. Po 15. hodině byla oddělení sloučena do jednoho. Výchovně vzdělávací činnost zajišťovaly dvě vychovatelky, které splňují odbornou a pedagogickou způsobilost. Výchovně vzdělávací činnost školní družiny navazuje na vzdělávací program základní školy. Byl zpracován funkční vnitřní řád školní družiny, který je součástí řádu školy. Je řádně veden přehled výchovně vzdělávací práce. Program je rozpracován do měsíčních plánů. Činnost ve výchově mimo vyučování je realizována formou odpočinkových,rekreačních,společensky prospěšných, sebeobslužných a zájmových činností. Žákům je umožňována příprava na vyučování. Je dodržován pitný režim. Vychovatelky ve školní družině působí na děti v době zvýšené únavy z vyučovánívyužívána jsou spontánní, individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se vyznačují vydatnou pohybovou aktivitou nejlépe venku. Někdy je program ve školní družině koncipovaný bez závazných témat, aby děti vybraly činnosti, které je zaujmou podle jejich přání a potřeby. Požadavek dobrovolnosti je ve volném čase podstatný. Pro svou činnost využívá školní družina vlastní učebnu a hernu v budově základní školy, ve které jsou k dispozici potřebná vybavení. Při výchovně vzdělávací činnosti je využívána tělocvična, školní zahrada a k vycházkám i okolí obce. Vychovatelky jsou dětem rádkyní, inspirátorkami činností, kamarádkami, vedou děti k využívání volného času hodnotným způsobem, obohacují jejich vzdělání o nové poznatky dovednosti podporují jejich samostatnost a aktivitu. 16. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodič, případně dalšími subjekty V rámci pedagogického poradenství jsme věnovali pozornost profesní orientaci žáků, prevenci negativních jevů, žákům s poruchami učení a chování. Počet dětí s SPUCH se ve srovnání s loňským rokem stoupl, v průběhu roku bylo vyšetřeno pedagogicko-psychologickou poradnou 39 dětí. Pro 4 integrované žáky jsme vypracovali individuální vzdělávací plán. Při řešení konkrétních vzdělávacích a výchovných problémů těsně spolupracujeme s OPPP pro Prahu 5, s kurátorem dětí a mládeže ÚMČ Praha 16. Úspěšně pokračuje spolupráce a etopedem dr. Čedíkem, který vedl pět dvouhodinových lekcí sebepoznávacího programu v 6. ročníku. Ve spolupráci s OPPP se nám podařilo získat speciálního pedagoga Mgr. Karlu Novou, která prováděla nápravy SPU u sedmi dětí jednou měsíčně přímo ve škole. Tuto možnost rodiče velmi ocenili. Nápravy budou v příštím školním roce pokračovat. Při řešení výchovných problémů žáků se snažíme navázat kontakt s rodiči. 12

13 Na svoji budoucí profesi se žáci připravují již od 6. a 7. ročníku, kdy procházejí různými sebepoznávacími programy v rámci předmětu Rodinná výchova. V 8. ročníku prošli žáci programem Výchova k volbě povolání. Na třídní schůzce byli rodiče těchto žáků seznámeni s harmonogramem činností věnovaných přípravě na volbu povolání a současně proběhla beseda s ředitelem Úřadu práce pro Prahu 5, který zmapoval situaci na trhu práce. Deset žáků 9. třídy prošlo profivyšetřením v OPPP a celá 9. třída si prohlédla Střední odborné učiliště truhlářské Na Zlíchově. Osmá třída navštívila na jaře Informační a poradenské středisko, kde si děti podle svých zájmů vybíraly budoucí povolání. Pokračoval cyklus přednášek pro rodiče, tentokrát na téma sociálně patologických jevů. V budoucí první třídě jsme zahájili projekt Patron žáci 6. třídy vyrobili látkové medvídky a každý prvňáček si tak vybral svého patrona. Projekt přednášek žáků 8. ročníku pro všechny třídy I. stupně napomáhal lepšímu vzájemnému poznávání a sbližování. Výchovná poradkyně úzce spolupracovala se členy školního parlamentu, kteří jí pomohli získat přehled o celkovém klimatu školy. Pro naši práci využíváme i poznatky z odborných článků v časopisech Rodina a škola, Moderní vyučování a Výchovné poradenství. Výchovná poradkyně se účastní schůzí výchovných poradců, které jsou věnovány řešení aktuálních problémů. Seznámila se s metodou kineziologie a získala dovednosti potřebné k zadávání sociometrického dotazníku. 17. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů Základním cílem aktivit v rámci minimálního preventivního programu na školní rok 2005/2006 byla primární prevence, zvyšování psychické a fyzické odolnosti žáků, výchova ke zdravému životnímu stylu. V uplynulém školním roce se podařilo uskutečnit plánované akce. V 6. ročníku proběhl desetihodinový blok sebepoznávacího projektu spojený s prevencí sociálně patologických jevů. Velmi úspěšný tříhodinový program proti šikaně prožili žáci 7. a 8. ročníku. V 8. a 9. ročníku pokračovali v návaznosti na minulý školní rok besedy o sociálně patologických jevech ve společnosti. Zároveň děti zhlédly videokazety Zpackané životy s odborným výkladem zástupců Policie ČR a následnou besedou. 9. třída se zúčastnila přednášky týkající se sexuální osvěty Láska ano, děti ne. Žáci 5. ročníku se už tradičně zapojily do soutěže Helpíkův pohár věnovaný první pomoci a drogové prevenci. Pro rodiče byla připravena prospěšná beseda Závislosti. Žáci byli v průběhu školního roku zapojováni do různých sportovních akcí, např. soutěž v malé kopané, Coca cola pohár, běh do schodů, soutěž ve vybíjené. Téměř polovina žáků naší školy navštěvuje zájmové kroužky, jako je TS Hot Shenose pí. učitelky Poznarové, TS Evy Filipové, počítačový, keramický a kytarový kroužek, sborový zpěv, ruční práce. V odpoledních hodinách mohli žáci školy pracovat na internetu. Po celý rok jsme se snažili o zlepšování sociální komunikace mezi dětmi a k tomu nám pomáhaly různé školní akce, např. branný závod týmů, předvánoční setkání dětí a rodičů, čarodějnický rej apod. 18. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy : 13

14 Na škole působí Rada rodičů při Unii rodičů. Každá třída má zvoleného třídního důvěrníka, který se na pravidelných schůzkách s vedením školy seznamuje s aktuální problematikou chodu školy a zprostředkovává požadavky a připomínky rodičů své třídy. Sdružení se také finančně spolupodílí na vybavení školy. Letos zakoupila ze svých prostředků například dataprojektor a učební pomůcky pro žáky 1. stupně. 19. Školní stravování počty stravovaných žáků: 157 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 1 ZŠ: 0 MŠ: 0 MŠ: Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - - ŠvP 3 56 lyžařské kurzy Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Kontrola ČSI v tomto školním roce neproběhla žádná. Kontrola zřizovatele zaměřená na nakládání se svěřenými prostředky bez závažných nedostatků Kontrola PSSZ bez závad 22. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) Čj / 8.a9.ročník/ Aj /6.ročník/ Pythagoriáda /6.a7.ročník Dějepis /8.a9.ročník/ - - b) ostatních 14

15 vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) Helpíkův pohár ( 5.roč.) Poznej a chraň pražskou přírodu S úsměvem historií Coca cola pohár Fotbalový turnaj pořádaný Městskou policií Praha 5 Vybíjená ( 6. a 7. roč.) Pražské poetické setkání Zbraslavský kos Celkově se školních kol zúčastnilo 95 žáků, z toho 40 ve sportovních soutěžích. Ve vědomostních a uměleckých soutěží postoupilo do obvodního kola 7dětí. Umístění v obvodním kole: Anglický jazyk Karel Goláň 2.místo Dějepisná olympiáda - Matouš Vrběcký 11. místo Filip Vinš 13. místo Pražské poetické setkání Alžběta Wernerová čestná uznání Taneční studio Hot Shenose se loni úspěšně zúčastnilo několika přehlídek scénického tance v dětských i dospělých kategoriích. Školní rok tanečníci a tanečnice zakončili celovečerním představením Way to individuality a Sublimis, které se setkaly s ohromným diváckým ohlasem. V létě se také podíleli na mezinárodním tanečním workshopu s lektory a choreografy z Kanady, Itálie a ČR, kde členové studia Hot Shenose prokázali svou taneční vyspělost a tři z nich byli odměněni stipendiem na příští školní rok Cizí státní příslušníci stát počet žáků Ukrajina 2 Slovensko 2 b/ počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP 5 / Středočeský kraj/ 24. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů. Helena Vondráčková, Anna Procházková, Lenka Jaklová - inf. gramotnost P Tomáš Hromádka standardizace IT znalostí na stupni ECDL Start Jitka Semotánová Hlína není mrtvá hmota - seminář Eliška Jančíková ŠVP seminář pro koordinátory ŠVP Božena Fousová Odpady - seminář Zpackané životy seminář 15

16 Nechte mě být Lenka Jaklová Rozvoj mezinárodní spolupráce mezi školami v rámci projektu Sokrates a e- twinnig dvoudenní seminář v Aténách 25. Ekologická výchova Exkurze ve Stanici mladých přírodovědců a v Botanické zahradě Spolupráce s ekologickým sdružením Tereza Návštěva Planetária a Mořského světa Návštěva Toulcova Dvora Na 1. stupni proběhlo několik projektů zaměřených na třídění odpadů, zásady zdravé výživy, znečišťování vody /divoké skládky, sběrné dvory, nebezpečný odpad/ 26. Autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace ve školním roce 2005/ Zjištění výchozí situace pro vypracování školního vzdělávacího programu. dotazník pro rodiče - září rozhovory výchovné poradkyně se žáky 8. a 9. roč. vybraných školním parlamentem - říjen diskuse s učiteli - říjen 2. Podpora týmové spolupráce učitelů 1. a 2. stupně při přípravě školního vzdělávacího programu. rozhovory s učiteli - březen červen 3. Míra rozvoje klíčových kompetencí. dotazník Scio pro žáky 7. a 8. roč. 4. Rozvoj oborových dovedností žáků 5.roč. /Čj, M, OSP/ dotazník Scio pro 5. roč. - květen květen 5. Práce učitelů uplatňování mezipředmětových vztahů formou projektového vyučování hospitace, žákovské práce - průběžně 6. Rozvoj komunikace se žáky zahraniční školy. žákovské práce - průběžně 16

17 Hodnocení splnění autoevaluačního plánu Hlavním cílem letošního školního roku byla příprava vlastního školního vzdělávacího plánu. Důležitým krokem k vypracování ŠVP bylo zmapování výchozí situace, to znamená pohledu na úroveň školy ze strany rodičů, dětí a učitelů. Analýzou dotazníků a rozhovorů jsme zjistili slabé a silné stránky školy. Silné stránky školy malá škola rodinného typu, nižší počet dětí ve třídě, osobní přístup učitelů, úzká spolupráce s rodiči, integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dobrá vědomostní úroveň žáků, mimoškolní aktivity. Slabé stránky školy nezastupitelnost učitelů, chybějící dílny pro praktické činnosti, malá tělocvična, družina v nevyhovujících podmínkách, příliš frekventovaná doprava v okolí školy, složení pedagogického sboru /vyšší počet učitelů v důchodovém věku/, nevyhovující šatny. V průběhu školního roku začali učitelé pracovat na vlastním ŠVP. Scházeli se v určených týmech, diskutovali o zaměření školy, o učivu jednotlivých ročníků a o klíčových kompetencích, kterých má žák dosáhnout na konci základního vzdělávání. Do konce školního roku se učitelům podařilo připravit charakteristiku a klíčové kompetence vyučovacích předmětů, jejich očekávané výstupy a učivo. V příštím roce budeme pokračovat zpracováváním průřezových témat. Pomocí SCIO dotazníků jsme zjišťovali míru rozvoje klíčových kompetencí v sedmém a osmém ročníku. Testy prokázaly velmi dobré výsledky žáků 8. ročníku, polovina této třídy dosáhla percentilu v rozmezí 75 94, v sedmém ročníku se třetina žáků pohybovala mezi V pátém ročníku jsme testovali rozvoj. V Čj, M a obecných studijních předpokladech. U třetiny žáků se percentil pohyboval mezi Celkové výsledky odpovídaly individuálním předpokladům žáků, shodovaly se s jejich celkovým hodnocením ze strany vyučujících a dokonce i s jejich vlastním sebehodnocením Výsledky testů velmi pozitivně posílily jejich sebevědomí. Učitelé začali častěji využívat ve výuce formu projektového vyučování. Na 1. stupni propojovali naukové předměty s výchovami. V projektech reagovali na různé situace ve škole nebo ve třídě, školní akce, divadelní představení a výstavy. Výsledky některých projektů mohli zhlédnout i ostatní žáci nebo se do nich přímo zapojit /např., Veletrh cestovního ruchu, Olympijské hry, módní přehlídka bot Pravěká výstava, Les ve škole škola v lese, Tříděný odpad apod. Na druhém stupni vznikly projekty propojující nejčastěji jazyky AJ a Čj, přírodopis, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova a praktické činnosti. Žáci prezentovali výsledky své práce na n stěnkách a při společných školních akcí /např. Let s make Friends a Leaen about ourselves through Mythology, Život v pravěku a starověku a Potravní řetězec apod. Velký ohlas u žáků měl měsíční projekt v českém jazyce v 8. ročníku, kdy si žáci vyměnili role s učitelem na 1. stupni. V rámci programu e-twinning navázala naše škola spolupráci s řeckou základní školou Zebrami-Olohmero primary school. V 1. fázi si žáci po internetu vyměnili informaci o sobě, o své škole a o místě, kde žijí. Výsledkem projektu je prezentace v programu PowerPoint a v příštím roce bude pokračovat spoluprácí s jinými školami. Současně jsme navázali s tureckou a německou základní školou a byl podán projekt Comenius. 17

18 27. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité: Žákovský parlament pokračuje ve své práci. 1) Celoškolní akce Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ Prosincové tvůrčí dílny ( příprava vánoční výstavy) Předvánoční setkání s rodiči a dětmi (vánoční kulturní pásmo) Barevný den /modrorůžový/ Recitační soutěž Pražské poetické setkání Čarodějnický slet Branný závod Školní běh do schodů Módní přehlídka na Den dětí Florbalový turnaj Školní akademie 2) Akce školy rozšiřující učivo Časopis Školník (měsíčník) Pravidelné návštěvy divadla ( 4x ročně KMD) Návštěvy divadelních a filmových představení (každá třída 2x ročně) Návštěva výchovných koncertů ( nejméně 1x ročně) Výstavy v rámci estetické výchovy Valdštejnská jízdárna, Muzeum Alfonse Muchy,Muzeum voskových figurín, Strahovské miniatury, Národní muzeum, Veletržní palác atd.) Exkurze do pivovarů (doplnění učiva chemie v 9. ročníku/ Výtvarné dílny pro 5. ročník v Náprstkově muzeu Výstava Germáni pro 6. ročník Návštěvy Smíchovské knihovny a Místní knihovny ve Velké Chuchli Srovnávací testy Scio v 5.,7.a 8. ročníku Filmová představení doplňující učivo zeměpisu, dějepisu a literatury Výlety tříd Červená Lhota, ZOO Praha, Botanická zahrada, Památník Karla Čapka na Strži 3) Mimoškolní aktivity /nepovinné předměty a zájmové kroužky viz příloha Přehled kroužků a aktivit ZŠ Velká Chuchle ve šk. roce 2005/06. V Praze dne Podpis ředitele a razítko ZŠ 18

19 Přehled kroužků a aktivit ZŠ Velká Chuchle ve školním roce 2005/2006 co kdo kdy kde pro koho TS Hot Shenose pí. uč. Poznarová Anglický jazyk St tělocvična děti 4-6 let Klasika Po tělocvična děti 7-12 let Po tělocvična děti 4-6 let Po tělocvična děti let Po tělocvična děti 14 a více let Dramatická výchova Po tělocvična děti 7-12 let Po tělocvična děti 4-6 let Moderna St tělocvična děti 13 a více let St tělocvična děti 7-11 let St tělocvična děti 4-6 let Čt tělocvična děti let (výběr) Čt tělocvična děti let (výběr) Čt tělocvična děti 14 let a více (výběr) Výtvarný kroužek pí uč. Semotánová Čt učebna 5. třídy roč. Pá učebna 5. třídy roč. TS Evy Filipové ( od ) Eva Filipová Út tělocvična děti 4-15 let St tělocvična děti 4-15 let Vlastivědný kroužek pí. uč. Kněžínková Pá učebna 1. třídy ročník 19

20 Kroužek keramiky pí. uč. Labounková Čt keramická dílna Logopedie (1 za 14 dní) pí. uč. Vondráčková Čt učebna 2. třídy 1. stupeň Kytara (1 za 14 dní) pí. uč. Vondráčková Po učebna 2. třídy ročník Út učebna 6. třídy ročník Procvičování učiva pí. uč. Máderová Dle dohody učebna 3. třídy 1. stupeň Ruční práce pí. uč. Lišková Po knihovna 1. stupeň a 2. stupeň Internet (od října) p. uč. Hromádka Út počítačová učebna 2. stupeň Doučování anglického jazyka pí uč. Poznarová Čt učebna 6. třídy 2. stupeň 20

21 II. Ekonomická část Zpracována za účetní období roku Příjmy - úroky z běžného účtu ve výši 17 tis. Kč - přijaté školné ŠD a MŠ 160 tis. Kč - stravné 666 tis. Kč - ost. výnosy 1 tis. Kč - vlastní fondy 302 tis. Kč - dotace MÚ 1103 tis. Kč - Příjmy celkem 2249 tis. Kč - Příjmy z VHČ 54 tis. Kč Výdaje - Neinvestiční výdaje z rozpočtu MČ Praha 5 Velká Chuchle byly čerpány ve výši ,80 Kč, což je 121,45 % rozpočtu. 21,45 % bylo použito z rezervního fondu školy. - Položka Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši ,70 Kč. Z toho - potraviny ,77 Kč - vybavení DKP ,30 Kč - čistící prostředky 36692,91 Kč - ost. materiál ,72 Kč (kancelářské potř., materiál na opravy,atd.) - Položka Spotřeba energie byla čerpána ve výši ,80 Kč Z toho - voda 43930,-- Kč - elektřina ,80 Kč - plyn ,-- Kč - Položka Opravy a udržování byla čerpána ve výši ,30 Kč Jedná se instalatérské práce, oprava kancelářské techniky, oprava kuchyňského zařízení, vstupní dveře, oprava stropu v tělocvičně, malířské práce, oprava vodovodního potrubí - Položka 518 Ostatní služby byla čerpána ve výši ,80 Kč Z toho telefon a poštovné 56573,-- Kč - zpracování mezd a účetnictví ,-- Kč - programové vybavení 8385,50 Kč - prádelna 28456,-- Kč - ostatní služby(odpad,atd..) 15371,48 Kč 21

22 - Položka 528 Ostatní sociální náklady byla čerpána ve výši 491,20 Kč Civilní služba 491,20 Kč. - Položka 549 a ostatní služby byla čerpána ve výši ,-- Kč. Z toho - bankovní poplatky 11741,50 Kč - pojistka 18137,-- Kč - ost. náklady ,5 Kč - Položka Odpisy 34147,-- Kč MHMP Neinvestiční výdaje z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy byly čerpány ve výši ,-- Kč = 100 %. - Čerpání bylo následující: - Učebnice + Učební pomůcky 92776,-- Kč - ochranné pomůcky 3193,-- Kč - cestovné 1600,-- Kč - Školení+služby 20502,-- Kč - Hrubé mzdy ,-- Kč - OPPP 35000,-- Kč - Odvody (SP, ZP,Koop.,FKSP) ,-- Kč 22

23 II. Ekonomická část Zpracována za účetní období 1. pololetí roku pololetí roku 2006 Příjmy - úroky z běžného účtu ve výši 10,4 tis. Kč - přijaté školné ŠD a MŠ 87 tis. Kč - stravné 402 tis. Kč - ost. výnosy 1 tis. Kč - dotace MÚ 465,4 tis. Kč - vlastní fondy 0 tis. Kč. - Celkem 965,8 tis. Kč - Doplňková činnost 30,2 tis. Kč Jedná se o pronájem tělocvičny, Coca Cola, vaření obědů pro cizí strávníky. Výdaje - Neinvestiční výdaje z rozpočtu MÚ Praha 5 Velká Chuchle byly čerpány ve výši 965,8 tis. Kč, což je 38,78 % z celkového rozpočtu. - Položka Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši 543,2 tis. Kč. Z toho - potraviny 375,5 tis. Kč - vybavení DKP 86,6 tis. Kč - ost. materiál 81,1 tis. Kč (kancelářské potř., čistící prostř., materiál na opravy,atd.) - Položka Spotřeba energie byla čerpána ve výši 53,2 tis. Kč dosud placeny zálohy Z toho - voda 20,6 tis. Kč - elektřina 32,6 tis. Kč - plyn 0 tis. Kč - Položka Opravy a udržování byla čerpána ve výši 70,4 tis. Kč Jedná se o revize výtahu, oprava kuchyňského zařízení, opravy kancelářské techniky a různé drobné opravy, stavební a instalatérské práce, oprava kotelny, elektropráce. - Položka Ostatní služby byla čerpána ve výši 165,1 tis. Kč. Z toho - telefon, poštovné, internet 37 tis. Kč - prádelna 12 tis. Kč - zpracování mezd a účetnictví 62,4 tis.kč - programové vybavení 3,5 tis. Kč - ost. náklady 49,3 tis. Kč (odpad, atd ) - Položka 549 a ostatní náklady byla čerpána ve výši 96,5 tis. Kč Z toho - bankovní poplatky 6,9 tis. Kč - pojištění, doplatek energie 89,6 tis. Kč - Položka Odpisy 37,4 tis. Kč 23

24 MHMP Neinvestiční výdaje z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy byly čerpány ve výši 3996,6 tis. Kč = 53,66 % z celkového rozpočtu.. - Čerpání bylo následující: - Učebnice + Učební pomůcky 46,3 tis. Kč - Školení+služby 6,5 tis. Kč - Ost. náklady 0 tis. Kč - Hrubé mzdy 2865,2 tis. Kč - OPPP 3 tis. Kč - Odvody (SP, ZP,Koop.) 1075,6 tis. Kč Informace o výsledcích kontrol hospodaření Kontroly hospodaření byly prováděny formou předkládání čtvrtletní závěrky a zprávou o čerpání rozpočtu. Nebyly shledány žádné závady. 24

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 září 2014 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová Ředitelka ZŠ Mgr. Magda Fuksíková Zástupkyně ředitelky 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2009/2010 1. Přesný název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2005/2006

Více

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 P R AHA 8 - KO BYLIS Y 2011/2012

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2011 Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Výroční zpráva za rok 2012/2013 - výchovně vzdělávací část 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012 Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol

Více