V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ , IČO , č.ú , tel , č.j. 31/2003 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2002/2003 Projednána na poradě pracovníků školy Vypracoval Jiří Kovařík ředitel školy

2 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2002/2003 (Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2002/2003) Podklady k výroční zprávě o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji podle 6 odst.1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů kterou zpracovává odbor školství MHMP. 1. Zřizovatel Městská část Praha Velká Chuchle 2. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola Charlotty Masarykové, Praha Velká Chuchle, Starochuchelská 240 č.j / datum vydání rozhodnutí : Charakteristika mateřské školy MŠ je součástí ZŠ, sídlí v samostatném pavilonu, kde jsou 2 třídy, 2 šatny, soc. zařízení, sborovna a kuchyň pro přípravu svačin. Se ZŠ je spojena koridorem. 4. Výchovně vzdělávací program školy a specifika školy Vychází z rámcového programu pro předškol. vzdělávání, plány jsou tvořeny na zákl. publikace Barevné kamínky, zaměření na přírodu a ekologii. 5. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby přepočtení prac. fyzické osoby přepočtení prac. k k k k pedagogičtí nepedagogičtí (prov prac. + ŠJ) Celkem Civilní služba - počet pracovníků 0 - vykonávaná pracovní činnost 2

3 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci počet pracovníků Průměrný věk pedagogických pracovníků mateřských škol 42 c) kvalifikace pedagogických pracovníků ke ( odborná a pedagogická způsobilost podle vyhlášky MŠMT ČR.č.139/1997 Sb.) Pedag. pracovníci celkem z toho kvalifikovaných nekvalifikovaných d) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 0 e) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 f) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků (počet a formy) Název akce počet účastníků časový rozsah Práce s narušeným hlasem /HV/ 1 12 Cirkus Pavla Jurkoviče 1 3 Celkem * nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přepište ji na samostatný list h) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání (nemají odbornou nebo pedagogickou způsobilost) 0 i) případně jiné studium 0 3

4 6. Počet tříd a dětí a) počet tříd Počet tříd celkem Z toho stejného věku Z toho smíš. věku Počet speciálních tříd Počet tř. s integrací k k b) počet zapsaných dětí celkem k k Počet neumístěných dětí k Volná místa k c) počet integrovaných dětí celkem k ( uvést druh postižení a způsob individuální a odborné péče o tyto děti.) d) počet dětí odcházejících do ZŠ a s odkladem školní docházky (ke ) Děti odcházející do ZŠ 12 Děti s OŠD 3 ( uvést důvody OŠD a způsob zajištění péče o tyto děti.) e) průměrná docházka dětí na třídu Max. počet zapsaných Průměrný počet docházejících Průměrný počet docházejících v % k k

5 7. Poradenské služby pro MŠ - spolupráce s PPP, SPC, spec. pedagog Spolupráce s logopedem 8. Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery škol Unie rodičů, třídní schůzky ZŠ akademie, návštěva 1. třídy Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza 9. Počet a výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol ve školním roce 2002/2003 Opakované návštěvy hygieny pro dětí a mládež v souvislostí s loňskými povodněmi. 10. Údaje o mimoškolních aktivitách (např. účast MŠ na mimoškolních akcích, přehlídkách, soutěžích, mezinárodní spolupráce a programy, zahraniční návštěvy v MŠ apod.) Výlet Karlštejn - betlémy Výlet Skanzen - Kouřim Výlet Zámek Hořovice Výtvarná soutěž Svět pohádkových princezen ŠvP Vřesník Ekologická vycházka Stezka zajíce Alberta 11. Cizí státní příslušníci zapsané děti k Stát počet dětí Slovensko 1 Vietnam 1 Celkem 2 5

6 12. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité 2 besídky Vánoce, Den matek 1x měsíčně divadlo v MŠ, návštěva divadla Minor návštěva knihovny Zahradní slavnost V Praze dne Podpis ředitelky a razítko MŠ.... 6

7 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2002/2003 V souladu se zákonem ČNR č. 564/ 1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vás žádáme o předložení zpracované výroční zprávy. Dodržujte prosím následující osnovu. 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Charlotty Masarykové, Praha Velká Chuchle, Starochuchelská 240, dne Zřizovatel (název, sídlo) Městská část Praha Velká Chuchle 3. Charakteristika školy : Příměstská úplná škola s jednou třídou v každém ročníku, součástí školy je i Mateřská školka 4. Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ( u vlastního doložit kopii souhlasu MŠMT) vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdrava škola příp. doplnit další 7

8 5. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí nepedagogičtí celkem Civilní služba: počet pracovníků: 1 vykonávaná pracovní činnost: asistence u vozíčkáře b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48 c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 4 1 II. stupeň 10 1 vychovatelé 1 0 d) aprobovanost výuky v % (jedná se o součet hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů a je třeba zjistit, jaké procento je učeno aprobovaně ze sta procent vyučovaných hodin) e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 1 f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 0 g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 h) další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet a formy) 1 PeF UK ( v textové části lze doplnit zprávou na základě pokynu MŠMT) 8

9 ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 0 (nemají odbornou nebo pedagogickou způsobilost) i) případně jiné formy studia 0 6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny): 1 (v textové části lze doplnit o celkovou charakteristiku materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost): 7. Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k k z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň Celkem k k Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy

10 b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů) předmět TV jazyky HV VV informatika jiné předm. M+Př počet tříd počet žáků Zaměření specializovaných tříd Počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékaře) 7 z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované Přeřazení do ZvŠ ze kterých roč. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. počet žáků Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2003/

11 15.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 0 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 17 - v nižším ročníku: Chování žáků (v textové části lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny) a) klasifikace chování žáci % žáci % III

12 b) zameškané hodiny zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2001/2002 počet hodin Šk. rok 2001/2002 počet žáků Šk. rok 2002/2003 počet hodin Šk. rok 2002/2003 počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem Prospěch žáků ( v textové části lze doplnit o přehledné údaje o vzdělávání žáků, o výsledky testů v projektu Kalibro ) Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Klasifikováni I.st. II. st Prospěli I. st II. st z toho s vyznam Neprospěli I. st II. st Neklasifikov.I st. II. st celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň II. stupeň Celkem Školní družina klub (hodnocení činnosti lze doplnit v textové části) počet oddělení počet žáků Školní družina 1 25 Školní klub Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodič, případně dalšími subjekty - spolupráce s OPPP během roku vyšetřeno 15 dětí /SPU/ - spolupráce s klinickým psychologem / pomoc dětem s poruchami chování/ - spolupráce s Komisí na ochranu sociálních práv dětí a s Oddělením péče o dítě /řešeno záškoláctví/ 12

13 - 8. a 9. roč. příprava na volbu povolání /profivyšetření v OPPP/ - ověřování metody kritického myšlení na 1.st. - seznamování učitelů s odbornými články v časopisech Moderní vyučování a Rodina a škola. 21. Hodnocení prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních preventivních programů - výchova ke zdravému životnímu stylu /podle projektu manželů Janíkových a projektu ekologického sdružení TEREZA/ - 6. a 7. roč. beseda s Policií ČR / problematika mládeže a toxikomanie/ - realizace sebepoznávacího programu Labyrint v rodinné výchově - 5. roč. účast v soutěži Helpíkův pohár roč. účast ve výtvarné a literární soutěži Závislost a já - 8. roč. 3 cykly besed ve spolupráci s OPPP 22. Rada školy počet, vznik, hodnocení činnosti: není 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy : spolupráce s Unií rodičů při ZŠ je velmi dobrá 24. Školní stravování počty stravovaných žáků: 135 z toho počty žáků z jiných škol: 0 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 1 ZŠ: 0 MŠ: 0 MŠ: 0 Informaci doplňte o případné problémy, které řešíte v souvislosti s provozem ŠJ 25. Výjezdy žáků mimo objekt školy (hodnocení výjezdů lze doplnit v textové části) počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy - - ŠvP lyžařské kurzy Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol - opakované kontroly hygieny pro děti a mládež v ŠJ v souvislosti s loňskými povodněmi - kontrola MHMP na výkon CS bez závad 13

14 27. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce) - není 28. Účast žáků v soutěžích (hodnocení soutěží lze doplnit v textové části) a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) b) ostatních vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) matematika, výtvarná vých. vybíjená, florbal recitační 29. Cizí státní příslušníci (zhodnotit pozitiva, případně negativa) stát počet žáků Ukrajina 2 Rusko 1 Slovensko 1 Vietnam Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité V Praze dne Podpis ředitele a razítko ZŠ 14

15 Ekonomická část 1 Zpracována za účetní období roku Příjmy - úroky z běžného účtu ve výši 5,7 tis. Kč - přijaté školné ŠD a MŠ 127 tis. Kč - stravné 500 tis. Kč - ost. výnosy 32 tis. Kč - vlastní fondy 344 tis. Kč - dotace MÚ 1178,6 tis. Kč - Příjmy celkem 2187,3 tis. Kč - Příjmy z VHČ 2,6 tis. Kč. Jedná se o nájemné za tělocvičnu, Coca Cola, stravování cizích strávníků Výdaje - Neinvestiční výdaje z rozpočtu MÚ Praha 5 Velká Chuchle byly čerpány ve výši 2187,3 tis. Kč, což je 101,38 % rozpočtu. - Položka Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši 958,4 tis. Kč. Z toho - potraviny 516,6 tis. Kč - vybavení DKP 248,6 tis. Kč - ost. materiál 193,2 tis. Kč (kancelářské potř., čistící prostř., materiál na opravy,atd.) - Položka Spotřeba energie byla čerpána ve výši 488,6 tis. Kč Z toho - voda 41,5 tis. Kč - elektřina 104,3 tis. Kč - plyn 342,8 tis. Kč - Položka Opravy a udržování byla čerpána ve výši 436,3 tis. Kč Jedná se renovace školních lavic, instalatérské práce, oprava kotle, rekonstrukce parket v tělocvičně, oprava střechy, vzduchotechnika, komínová vložka, ostatní drobné opravy. - Položka 518 Ostatní služby byla čerpána ve výši 248,7 tis. Kč Z toho telefon a poštovné 55 tis. Kč - zpracování mezd a účetnictví 129 tis. Kč - programové vybavení 5 tis. Kč - prádelna 17,7 tis. Kč - ostatní služby(odpad,atd..) 42 tis. Kč - Položka 549 a ostatní služby byla čerpána ve výši 43,4 tis. Kč. Z toho civilní služba 4 tis. Kč - bankovní poplatky 10,6 tis. Kč - manka(povodně) 8,5 tis. Kč 15

16 - ost. náklady 20,3 tis. Kč - Položka Odpisy 11,9 tis. Kč MHMP Neinvestiční výdaje z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy byly čerpány ve výši 6086 tis. Kč = 100 %. - Čerpání bylo následující: - Učebnice + Učební pomůcky 178,4 tis. Kč - Školení+služby 37,6 tis. Kč - Hrubé mzdy 4260 tis. Kč - OPPP 16 tis. Kč - Odvody (SP, ZP,Koop.) 1594 tis. Kč 16

17 Ekonomická část 2 Zpracována za účetní období 1. pololetí roku pololetí roku 2003 Příjmy - úroky z běžného účtu ve výši 4 tis. Kč - přijaté školné ŠD a MŠ 69 tis. Kč - stravné 310,3 tis. Kč - ost. výnosy 957,7 tis. Kč - dotace MÚ 7 tis. Kč - vlastní fondy 23 tis. Kč. - Celkem 1371 tis. Kč - Doplňková činnost -29,8 tis. Kč Jedná se o pronájem tělocvičny, Coca Cola, vaření obědů pro cizí strávníky ztrátové Výdaje - Neinvestiční výdaje z rozpočtu MÚ Praha 5 Velká Chuchle byly čerpány ve výši 1371 tis. Kč. - Položka Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši 989,4 tis. Kč. Z toho - potraviny 294 tis. Kč - vybavení DKP 356 tis. Kč - ost. materiál 339,4 tis. Kč (kancelářské potř., čistící prostř., materiál na opravy,atd.) - Položka Spotřeba energie byla čerpána ve výši 93,6 tis. Kč dosud placeny zálohy Z toho - voda 7,6 tis. Kč - elektřina 0 tis. Kč - plyn 86 tis. Kč - Položka Opravy a udržování byla čerpána ve výši 53,6 tis. Kč Jedná se o revize výtahu, požárních hydrantů, tělocvič. zařízení, zasklívání oken, oprava přístřešku nad dveře, oprava kotelny, oprava kuchyňského zařízení, dveře do tělocvičny a různé drobné opravy. - Položka Ostatní služby byla čerpána ve výši 162,7 tis. Kč. Z toho - telefon a poštovné 30,9 tis. Kč - prádelna 9 tis. Kč - zpracování mezd a účetnictví 64,5 tis.kč - programové vybavení 4 tis. Kč - ost. náklady 54,3 tis. Kč (odpad, atd ) - Položka 549 a ostatní náklady byla čerpána ve výši 65,7 tis. Kč Z toho civilní služba 6,8 tis. Kč - bankovní poplatky 5 tis. Kč - pojištění 18,5 tis. Kč - ostatní náklady 35,4 tis. Kč 17

18 - Položka Odpisy 6 tis. Kč MHMP Neinvestiční výdaje z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy byly čerpány ve výši 3228 tis. Kč = 48,98 %. - Čerpání bylo následující: - Učebnice + Učební pomůcky 39 tis. Kč - Školení+služby 2,2 tis. Kč - Ost. náklady 0,5 tis. Kč - Hrubé mzdy 2307 tis. Kč - OPPP 19 tis. Kč - Odvody (SP, ZP,Koop.) 860,3 tis. Kč Informace o výsledcích kontrol hospodaření Kontroly hospodaření byly prováděny formou předkládání čtvrtletní závěrky a zprávou o čerpání rozpočtu. Nebyly shledány žádné závady. V Praze dne Podpis a razítko školy 18

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j. 95/2005 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2004/2005

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ Praha 5 Velká Chuchle PSČ 159 00, IČO 701 07 521, č.ú. 0131628359, tel. 257 94 10 39, e-mail: skola@chuchle.cz č.j.194 /2006 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A šk. r. 2005/2006

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Základní škola, Praha 4, Bítovská 1246/1 261261887 261262215 ČS a.s.praha 4, č.ú.2000837379/0800 SPONZOR ŽELVY OBROVSKÉ skola@zsbitovska.cz http://www.zsbitovska.cz IČO 45242810 ZOO PRAHA ********************************************************************************************

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2003/2004. 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2005/2006

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2. Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52, Praha 6

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2. Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52, Praha 6 1. Název školy: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ 160 52, Praha 6 3. Charakteristika školy ZŠ náměstí Interbrigády je škola s 1.-9.ročníkem,

Více

Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: RNDr. Miroslav Foltýn Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2009/2010

Více

Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006

Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola T.G.Masaryka v Praze 12 Praha 4, Modřanská 1375/10a tel/fax: 241 773 132, tel.: 241 773 192 (241 774 913,914) e-mailová adresa : škola@zstgm-praha.cz www.zstgm-praha.cz Výroční zpráva za

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroèní zpráva o èinnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroèní zpráva o èinnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, Praha 6,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 září 2012 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Základní škola Praha 5 - Smíchov,

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2010/2011 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, tel: 257326120, 257326119, 723 723919 e-mail: info@zskorenskeho.cz reditel@zskorenskeho.cz IČO: 70107416 č.ú.: 27-6622720237/010 www.zskorenskeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 září 2014 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha Nebušice VÝROČNÍ ZPRÁVA Za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 PRAHA ZÁŘÍ 2010 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2009/2010

Více

Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Praha září 2009 1 1. Přesný název školy Fakultní základní škola Barrandov II

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva základní školy za školní rok 26/27 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ Škvorec, okres Praha - východ Za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Základní škola Praha Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 164 00

Základní škola Praha Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 164 00 Základní škola Praha Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA 8/9 www.zsnebusice.cz 98-8 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 8/9 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

ZÁ K L ADNÍ Š KO LA WALDORFS KÁ, PRAHA 5 JINONIC E, BUTOV I C K Á 228/9. za školní rok 2005/2006

ZÁ K L ADNÍ Š KO LA WALDORFS KÁ, PRAHA 5 JINONIC E, BUTOV I C K Á 228/9. za školní rok 2005/2006 ZÁ K L ADNÍ Š KO LA WALDORFS KÁ, PRAHA 5 JINONIC E, BUTOV I C K Á 8/9 V Ý R OČNÍ Z PR Á VA O ČINNOSTI Š KOLY za školní rok 5/6 Přesný název školy k 3.9.5 Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení. Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6

1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení. Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, č.j. 10063/2007-21 s účinností od 1.9.2007 datum vydání rozhodnutí : dne 5.6.2007 2. Zřizovatel:

Více

Základní škola v Sušici, Komenského ul.

Základní škola v Sušici, Komenského ul. Základní škola - obecní Základní škola v Sušici, Komenského ul. Tel 376 523 339 PSČ 342 13 e-mail zs.susice.59@tiscali.cz 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PRAHA ZÁŘÍ 2011 1 1. Základní údaje o škole Název školy: Fakultní základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 164 00

Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 164 00 Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369 PSČ: 164 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 www.zsnebusice.cz 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad

Více