Propagace. Po této přednášce budete schopni:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Propagace. Po této přednášce budete schopni:"

Transkript

1 Propagace Po této přednášce budete schopni: Pochopit význam propagace pro úspěch vedení firmy Popsat model marketingové komunikace Znát jednotlivé složky propagačního mixu a umět je aplikovat na praktických příkladech Uplatnit prostředky verbální a nonverbální komunikace 1. charakteristika propagace 2. marketingová komunikace 3. podpora prodeje 4. osobní prodej 5. public relations 6. přímý (direkt) marketing 7. reklama 8. exteriérová média Charakteristika propagace Důležité je, aby spotřebitelé o produktu slyšeli a byli přesvědčeni o jeho výhodách, aby u nich vznikla potřeba koupě. Propagace je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem ovlivnění prodeje produktů zahrnuje aktivity určené ke komunikaci se zákazníky informuje, přesvědčuje nebo připomíná spotřebitelům vlastnosti a dostupnost produktu Propagační (komunikační) mix nástroje k realizaci cílů marketingové komunikace 1. reklama placená neosobní forma komunikace s cílem informovat spotřebitele a ovlivnit jeho nákupní chování 2. podpora prodeje forma propagace, která prostřednictvím různých aktivit podporuje prodej produktů 3. public relations (vztah s veřejností) neosobní forma komunikace s veřejností zaměřena na publikování pozitivních informací s cílem vyvolat dobré veřejné mínění o firmě (image firmy) 4. přímý marketing adresná komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím 1

2 5. osobní prodej nejnáročnější forma propagace s cílem dosáhnout prodeje prostřednictvím osobního kontaktu Firma v rámci jednotné (integrované) marketingové komunikace tyto nástroje koordinuje tak, aby předávala jasné, konzistentní a přesvědčivé sdělení o sobě a o své nabídce. Jednotlivé útvary firmy koordinují svá sdělení. Propagační strategie B2B (business to business) propagační strategie zaměřená na prostředníka (velkoobchod, maloobchod), výrobce se snaží prosadit výrobek do distribuční sítě B2C (business to consumer) propagační strategie zaměřená na spotřebitele, výrobce se snaží prosadit výrobek u kupujících tak, aby jej požadovali u obchodníků firma B2B obchod zákazník B2C Marketingová komunikace Komunikační model AIDA 1. fáze upoutání pozornosti (Awareness) spotřebitel si uvědomí existenci výrobku 2. fáze vzbuzení zájmu (Interest) 3. fáze vyvolání přání (Desire) získávání informací o výrobku, přání vlastnit výrobek 4. fáze dosažení akce (Action) rozhodnutí výrobek koupit Podstata tohoto modelu spočívá v rozlišení čtyř fází chování kupujícího před nákupem, v každé fázi je možné určit nejvhodnější formu sdělení. Fáze komunikačního modelu Cílem každé komunikace je předání sdělení tak, aby je příjemce pochopil. 2

3 Schéma komunikačního modelu informační šumy zdroj sdělení zakódování přenos dekódování příjemce zpětná vazba 1. zdroj u marketingové komunikace je zdrojem firma 2. sdělení informace v podobě reklamy, letáku apod. 3. zakódování převod sdělení do podoby srozumitelné příjemci (logo, symbol, obrázek) 4. přenos přesun sdělení prostřednictvím komunikačních prostředků (televize, tisk, rozhlas, internet ) 5. dekódování převod zakódované informace do formy srozumitelné příjemci, jde o to, aby pro příjemce mělo sdělení stejný význam jako pro odesílatele (pochopení) 6. příjemce zpětná vazba reakce příjemce na sdělení informační šumy narušují komunikační proces (hluk, nepozornost příjemce) Zajímavosti: Komunikace - verbální (slovní) - nonverbální - elektronická 3

4 Podoby nonverbální komunikace mimika je komunikace obličejem gestika je komunikace rukou posturologie je komunikace tělem a jeho částmi (odvrácením, odkloněním hlavy) kinezika je komunikace pohybem haptika je komunikace dotykem (podání ruky, poplácání po ramenou) proxemika je komunikace vzdáleností a) horizontální je komunikace vzdáleností v rovině (vzdálenost komunikujících) b) vertikální je komunikace vzdáleností výškou (statut nadřazenosti - ředitelské křeslo, učitelský stupínek, pódium) Podpora prodeje Je jedním z nástrojů nepřímé komunikace. Apeluje na okamžitý nákup. Podpora prodeje zahrnuje krátké stimuly, které mají povzbudit nákup či prodej produktu. Podpora prodeje je forma komunikace, která se snaží podpořit prodej pomocí různých podnětů zaměřuje se pouze na distribuční síť (velkoobchod a maloobchod) a na konečné zákazníky. Nejběžnější nástroje podpory prodeje reklamní dárky drobné předměty se značkou firmy, odměna věrným zákazníkům nebo snaha rozšířit počet kupujících vzorky poskytují bezplatné vyzkoušení výrobku ochutnávky poskytují bezplatné vyzkoušení potravin kupóny slevy pro následný nákup, výhra, drobný dárek; záměrem je motivovat kupujícího k opětovnému nákupu cenové stimuly množstevní slevy, akční ceny, zvýhodněné balení vystavování zboží vhodné umístění, zboží u pokladen 4

5 soutěže a loterie podstatou soutěže je hra s danými pravidly, podstatou loterie je náhodné losování prémie věrnostní programy, dárky k výrobkům Osobní prodej Obsahuje přímou komunikaci tváří v tvář. Osobní prodej je osobní prezentace prováděná prodejci společnosti za účelem prodeje a budování vztahů se zákazníky. Osobní prodej realizují obchodní zástupci a obchodní cestující. Tito prodejci ovlivňují kupní rozhodování, předávají informace o produktu, informují o podmínkách prodeje a poskytují servis spojený s prodejem. Prodejce musí získat důvěru kupujícího ve značku a firmu. Kromě jednotlivé koupě musí vytvořit předpoklady pro opakované koupě. Vlastnosti prodejce odborné znalosti všeobecný přehled o společenských oborech (právo, politika, kultura ) plné nasazení ve prospěch prodeje zdravé sebevědomí dobré komunikační schopnosti (umění naslouchat) smysl pro improvizaci, humor a nadšení Public relations Public relations (PR) zahrnuje budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami získáváním příznivé publicity, budováním dobrého image firmy a odvrácením či vyvrácením fám, informací a událostí, které staví společnost do nepříznivého světla. Public relations je jakýkoliv způsob sdělování informací vztahujících se k výrobci či výrobku nenásilnou formou prostřednictvím médií je bezplatnou formou propagace s cílem zvýšit pozitivní obraz o firmě v očích veřejnosti (image firmy), dobrého jména (goodwill) a podnikové identity (corporate identity), která stmeluje firmu zevnitř. 5

6 Na rozdíl od reklamy a podpory prodeje není cílem PR přímé zvýšení objemu prodeje, ale vytváření příznivých představ veřejnosti o firmě. Reklama i PR se uskutečňují prostřednictvím médií. Hlavními nástroji využívanými v PR jsou zprávy, projevy, tiskové konference, slavnostní zahájení provozu, výroční zprávy, brožury, audiovizuální materiály, loga, vizitky, firemní dopisní papír, uniformy, auta, veřejně prospěšné aktivity, webové stránky. Reklama firma si pronajímá čas a prostor médií; u PR jde o to, aby média k firmě přistupovala pozitivně a rozšiřovala o ní kladné informace. PR se těší větší důvěře, protože reklamu přijímá veřejnost s vědomím, že si ji firma zaplatila. Prostředky a metody PR press relation vztah ke sdělovacím prostředkům formou tiskových konferencí, interview, zpráv firemní akce výročí založení firmy sponzoring lobbing zastupování zájmů firmy při jednání s veřejnými činiteli (politiky, zákonodárci) firemní identita stanovení a zachování jednotné vizuální podoby firmy (firemní barvy, logo, www stránky ) firemní kultura chování zaměstnanců k zákazníkovi a obchodním partnerům činnost spojená se sociální zodpovědností Oblast využití a cíle PR zprostředkování informací zákazníkům s cílem podpořit prodej zlepšení informovanosti zaměstnanců ve snaze zvýšit jejich motivaci řešení konfliktních situací spojených s nepříznivými dopady mediálních útoků (např. nekalé konkurenční praktiky) Přímý (direkt) marketing Přímý marketing je přímá komunikace s pečlivě vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu. Realizuje se prostřednictvím pošty, televize, tisku, rozhlasu 6

7 Základním principem je práce s databázemi klientů nebo potenciálních klientů, jejich třídění a systematizace s cílem učinit nabídku co nejpřesněji vyhovující konkrétní skupině oslovených. Základní formy prodej poštou zaslaná nabídka obsahuje informace umožňující kupní rozhodnutí telemarketing telefon TV shop výrobky určené pro nediferencovaný trh Reklama Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a komunikace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora. Reklama (promotion) je placená neosobní forma komunikace s cílem informovat spotřebitele a ovlivnit jeho nákupní chování je pouze jednosměrnou komunikací informuje, přesvědčuje nebo připomíná spotřebitelům vlastnosti a dostupnost produktu. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších novel. Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak. Reklamní sdělení může v zásadě obsahovat cokoliv, co neodporuje etickým a mravním normám a zákonům společnosti. Reklama by měla vytvářet silnou značku, zvyšovat poptávku, vytvářet dobré mínění o firmě a zvyšovat distribuční možnosti výrobku. Druhy reklamy všeobecná cílem je zvýšená poptávka po výrobcích bez rozdílu značky značková propaguje produkt určité značky instituční propagace užitečnosti pro společnost (jaderná elektrárna) 7

8 Teorie reklamy Silná a slabá teorie podle působení na zákazníka. Silná teorie reklamy vychází z toho, že reklama zákazníka naprosto ovlivní. Slabá teorie předpokládá, že zákazník je na prvním místě ovlivněn zvyky, tradicemi a nákupním chováním. Reklama pak plní hlavně funkci informační. Základní funkce reklamy informativní informace o novém produktu, o novém využití produktu přesvědčovací zvýšit preference dané značky, přimět k nákupu připomínací připomíná oblíbený výrobek, udržuje jeho známost Reklamní sdělení Reklama je úspěšná tehdy, když ve správný okamžik a na správném místě dokáže upoutat pozornost. Každé reklamní sdělení by mělo být účelné, důvěryhodné, informativní, důležitý je i styl reklamního sdělení. Nejpoužívanějšími styly jsou pohoda fantazie romantika dobrodružství domov ze života životní styl hudba animace posudek či svědectví osobnost jako symbol reference nebo doporučení Zajímavost: Firmou, která staví většinu reklam na hudbě a animaci je Coca- Cola (skladby Always Coca-Cola nebo Coca-Cola Classic Christmas). Reklamní média Periodický tisk, rozhlas, televize, internet a exteriérová média. Ke správné volbě reklamního média slouží následující kritéria selektivita schopnost zasáhnout segment 8

9 pokrytí procento potenciálně oslovitelných lidí proniknutí procento oslovených lidí pružnost rychlost změny v reklamě náklady jsou vyjádřeny nákladovostí na tisíc oslovitelných zákazníků image vnímání média veřejností četnost množství reklamních sdělení v časovém úseku efekt schopnost oslovit zákazníky Periodický tisk představují noviny a časopisy. Rozdělení novin podle území - celostátní - regionální - místní Rozdělení novin podle četnosti vydání - deník - nedělník - týdeník Rozdělení novin podle zaměření - všeobecné - odborné Rozdělení novin podle obsahu - seriózní - bulvární Rozdělení časopisů podle četnosti vydání - týdeník - čtrnáctideník - měsíčník - dvouměsíčník - čtvrtletník Rozdělení časopisů podle zaměření - všeobecné - odborné 9

10 Rozdělení časopisů podle obsahu - seriózní - bulvární Faktory ovlivňující úspěch tiskové reklamy titulek upoutá pozornost a navodí čtenářovu potřebu pokračovat ve čtení, měl by být konkrétní a stručný, 90% úspěchu tiskové reklamy tkví v titulku text stručný, výstižný a přitažlivý ilustrace pro upoutání pozornosti Rozhlas V České republice je ze zákona šířeno rozhlasové vysílání především formou veřejnoprávní služby. Tuto funkci zajišťuje Český rozhlas. Soukromé rozhlasové stanice vysílající v pásmu VKV jsou financovány z příjmů z reklamního času. Vysílají na základě udělené licence. Reklama v rozhlase má svá specifika. Důležitá je volba stanice a návaznost na předešlý a následný pořad. Délka reklamy by se měla pohybovat kolem třiceti sekund. Výhodou je levnost, pružnost a masovost. Nevýhodou je působnost pouze na jeden smysl sluch a nemožnost vizualizace. Některé výrobky tedy nemá smysl v rozhlase propagovat. Rozhlasové stanice podle vlastnictví - státní (veřejnoprávní), činnost je hrazena převážně z koncesionářských poplatků - soukromé (privátní), činnost je hrazena z reklamy Rozhlasové stanice podle území - celoplošné - regionální Pravidelné rozhlasové vysílání u nás začalo v roce

11 Televize Reklamní sdělení je u tohoto média velmi účinné. Televizní reklama je schopna oslovit miliony diváků v pravý okamžik. Výhodou je masovost, působnost na zrak i sluch a účinnost. Nevýhodou je vysoká cena za vysílací čas a vysoké náklady na tvorbu reklamy. Televizní stanice jsou - státní (veřejnoprávní), činnost je hrazena převážně z koncesionářských poplatků - soukromé (privátní), činnost je hrazena z reklamy První pokusné vysílání televize v Československu se konalo , pravidelné vysílání bylo zahájeno v roce Exteriérová média Reklamní nosiče na otevřených prostranstvích a veřejných místech (billboardy, autobusy, tabule, plakáty). Určení pro širokou veřejnost, neumožňuje podrobnější selekci cílových skupin. Výhodou je nemožnost otočit stránku (oproti tisku), přeladit program (oproti rozhlasu a televizi). Nevýhodou je omezená možnost informací. Základem dobrého billboardu je jeho umístění, velikost a marketingové zpracování. 11

12 Internet Internet se stal kvalitním nástrojem pro realizaci celého marketingového mixu. Pro tuto činnost se zavedl pojem e-business. Služby www chat VoIP telefonie (Voice over Internet Protocol), telefonování prostřednictvím internetu Internet je marketingový nástroj, který může realizovat celý marketingový mix (4P). Na internet lze umístit Produkt a Ceny (firemní webové stránky). Internet je i dobrým nástrojem k distribuci všeho, co lze digitalizovat. Nástroj propagace Podpora prodeje Komunikační mix - shrnutí Účel Cílová skupina Nosič Doba účinku podpora prodeje zboží v obchodní síti Osobní prodej realizace prodeje, získání informací od kupujícího a zpětná vazba Public relations tvorba, udržování a rozvoj pozitivního image firmy na Přímý marketing Reklama veřejnosti adresná komunikace s cílem realizace prodeje pasivní ovlivňování potřeb cílové skupiny zákazníků spotřebitelé nebo maloobchodní jednotky veletrhy, výstavy, vzorky zboží, předváděcí akce, časopisy, noviny krátkodobá spotřebitelé prodejci krátkodobá veřejnost nebo zájmová skupina vybrané segmenty trhu vybrané segmenty trhu noviny, časopisy, rozhlas, televize, internet předváděcí akce, televize noviny, časopisy, rozhlas, televize, internet, venkovní nosiče dlouhodobá krátkodobá krátkodobá až střednědobá 12

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

REKLAMA A MARKETING VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. k semináři. v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

REKLAMA A MARKETING VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. k semináři. v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL k semináři REKLAMA A MARKETING v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Farmářské centrum VLTAVA, o.s. Organizátor projektu: OS Tatrmani datum konání:

Více

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková

PROPAGACE MARKETING ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Klára Svobodová. Eva Popelková. Roman Maršík. Veronika Jelínková ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MARKETING PROPAGACE Klára Svobodová Eva Popelková Roman Maršík Veronika Jelínková Michaela Buláková LS 2008 VSRR, 3. roč. 3. kruh - 1 - PROPAGACE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady

3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady 3. Advertising hlavní nositele a prostředky cílové skupiny cíle, funkce a formy reklamy reklama a média současné trendy v reklamě příklady Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost.

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost. STRATEGIE 5M Reklama je neosobní placená forma marketingové komunikace. Neziskové organizace mají možnost využít mediální sponzoring a publicitu, šíření informací prostřednictvím médií, aniž by za to musely

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Helena Žvátorová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem podpory prodeje. Cílem

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více