Analýza přímých investic v oblasti služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza přímých investic v oblasti služeb"

Transkript

1 Analýza přímých investic v oblasti služeb Zpracoval: odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Březen 2009

2 1 Úvod Přímé zahraniční investice Analýza PZI a PI Objem a struktura PZI v oblasti služeb alokovaných v ČR Objem PZI v oblasti služeb alokovaných v ČR Struktura PZI v oblasti služeb alokovaných v ČR Objem a struktura tuzemských PI alokovaných v zahraničí Objem tuzemských PI v oblasti služeb alokovaných v zahraničí Struktura tuzemských PI v oblasti služeb alokovaných v zahraničí Saldo a obrat tuzemských PI ve službách Podíl ekonomických zón na tuzemských PI alokovaných v zahraničí Závěr Seznam grafů Seznam tabulek... 29

3 1 Úvod Materiál Analýza exportu přímých investic má navázat na již vytvořený dokument Analýza exportu služeb ČR, jehož úkolem bylo získat základní informace o charakteru a struktuře zahraničního obchodu České republiky se službami. Tento dokument si klade za cíl přehledným způsobem popsat rozsah, strukturu (jak odvětvovou, tak teritoriální) a možné trendy, které se vyskytují v oblasti vývozu investic pocházejících z České republiky, a tímto poskytnout vodítko pro vytvoření alespoň základní představy o nich. Hlavní otázky, jež by měly být zodpovězeny tedy jsou zejména: - jaký podíl mají přímé investice v oblasti služeb českých společností na celkových přímých investicích, kam tyto směřují; - jakou mají odvětvovou a teritoriální strukturu, jaký je jejich vývoj a tempo tohoto vývoje. Zdrojem tabulek, grafů a komentářů jsou údaje České národní banky, které jako jediné zachycují zkoumanou oblast v alespoň takovém rozsahu, aby mohla být zpracována tato analýza. Dokument nejprve popisuje problematiku přímých zahraničních investic, posléze zahrnuje vypracování samotné analýzy a v závěrečném shrnutí jsou pak rekapitulována podstatná data. Časová řada, z které analýza vychází představuje období mezi lety , uvedené veličiny jsou stavové (tedy ne tokové). 3

4 2 Přímé zahraniční investice Přímé zahraniční investice (PZI) popsané v tomto dokumentu, vycházejí z údajů České národní banky. Jejich definice vychází z požadavků OECD a ta je v souladu s Eurostatem a Mezinárodním měnovým fondem: Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku. Podnik přímá investice je dále definován jako Podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo ekvivalent u nezapsaného podniku. 1 Přímá investice závisí na několika faktorech. U prvního je důležitý podíl investora na základním kapitálu nebo hlasovacích právech. Z tohoto hlediska rozlišujeme přidružené společnosti (podíl investora 10 50%), dceřiné společnosti (podíl investora větší než jedna polovina) a pobočky (100% podílu nebo pozemky a stavby přímo vlastněné nerezidentem či mobilní zařízení operující v ekonomice alespoň 1 rok). Podíl na základním kapitálu není jediná složka přímé investice, její složení lze vyjádřit jako: PI = základní kapitál + reinvestovaný zisk + ostatní kapitál kde: - Základní kapitál vklad nerezidenta do základního kapitálu společnosti - Reinvestovaný zisk podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend - Ostatní kapitál přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dlouhodobých cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích. Podle formy přílivu rozeznáváme přímé investice na: - Greenfield investment (investice na zelené louce), kde je charakteristickým rysem výstavba nových závodů a výrobních prostor, vysoký počáteční příliv investic, vytváření nových pracovních míst - Brownfield investment představuje investici do nákupu nebo pronájmu existujících objektů a výrobních ploch, obvykle znamená rychlejší realizaci investice než investování na zelené louce - Akvizice a fúze představuje změnu majitele podniku, obvykle také spojenou s restrukturalizací a optimalizací procesů v převzaté společnosti 1 Zdroj: Česká národní banka 4

5 - Joint ventures neboli vytváření společných podniků umožňuje spolupráci výhodnou pro všechny zúčastněné společnosti, jako například průnik na tuzemský trh pro jednu společnost a získání odbytiště na zahraničních trzích pro druhou Ve vztahu, kdy jsou investice směřovány do ČR, budeme dále mluvit v tomto dokumentu o přímých zahraničních investicích (PZI), opačným směrem o přímých investicích (PI). 5

6 3 Analýza PZI a PI Z hlediska exportu služeb a jeho podpory nás budou zajímat zejména tuzemské investice na zahraničních trzích. Nicméně pro srovnání je vhodné uvést i opačný stav přímé zahraniční investice alokované v České republice (dále jen ČR). Budeme tak moci porovnat strukturu a množství investic, které proudí oběma směry. Odvětvové členění je založeno na Odvětvové klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), která odpovídá mezinárodně užívané klasifikaci NACE. V tabulkách jsou vždy zachyceny stavy investic pro daný rok (tedy nikoliv jejich toky). 3.1 Objem a struktura PZI v oblasti služeb alokovaných v ČR Pro potřeby této analýzy jsou důležitější PI alokované v zahraničí, nicméně pro srovnání je vhodné podat stručnou informaci o přímých zahraničních investicích umístěných na území ČR. V celosvětovém měřítku patřilo České republice v oblasti přílivu přímých zahraničních investic (PZI, anglická zkratka FDI Foreign Direct Investments) v roce 2005 dvacáté místo a v roce 2007 třicáté sedmé místo. Ze států s přibližným počtem obyvatel jako má ČR se na vyšších pozicích nachází již jen Švédsko, Belgie a Nizozemí. Největším celosvětovým příjemcem byly v roce 2007 USA (233 mld. amerických dolarů), následovány Velká Británií (224 mld. USD), Francii (cca 155 mld. USD). graf 1 Příliv PZI ve světě, 20 neúspěšnějších zemí, [mld. USD] Zdroj: OSN - 6

7 Podle výzkumu společnosti Ernst&Young z roku 2005 považuje ČR za nejatraktivnější místo pro investici 8% společností, což jej v této oblasti řadí na 7. příčku na světě, nicméně jak můžeme vidět v grafu č. 1, skutečnost v alokovaných částkách je poněkud odlišná. Celkově patří region střední a východní Evropy k druhému neatraktivnějšímu na světě (52%), hned po Evropě západní (68%). ČR získala v roce 2007 celkově 131 projektů (zdroj CzechInvest) Objem PZI v oblasti služeb alokovaných v ČR Na počátku sledovaného období, v roce 1999, dosahovaly investice číslo převyšující 656 mld. Kč. V roce 2007 již představovaly investice zahraničních společností v České republice částku přibližně 2 bilionu Kč, což představuje 3 násobný objem. tabulka 1 PZI sektoru služeb v ČR v letech [tis. Kč] Celkem služby stavebnictví služby a stavebnictví (S&S) Podíl S&S na PZI 51,01 53,26 54,44 56,18 49,69 51,78 55,65 52,23 51,38 Tempo růstu S&S X 30,14 22,68 22,46-11,85 23,99 25,18 4,89 19,94 Tempo růstu PZI celkem X 24,64 20,03 18,65-0,32 30,36 16,47 11,75 21,92 graf 2 Podíl služeb a stavebnictví na PZI v ČR v letech [tis. Kč] Celkem Služby a stavebnictví Zdroj: ČNB Jak je z tabulky č. 1 a přehlednějšího grafu č. 2 patrné, rostl v ČR jak celkově PZI, tak i k trvale rostly prostředky alokované na území ČR do samotného sektoru služeb. Výjimku tvoří pouze rok 2003, kdy celkové investice dosáhly cca 99,7% roku předchozího, služby zaznamenaly ještě větší propad na 88,2% oproti roku Celkově se tedy zvýšily přímé zahraniční investice na území ČR mezi lety 1999 a 2007 více než 3krát, zhruba stejně jako služby se stavebnictvím. Růst podílu služeb na investicích by byl ještě výraznější, nebýt zmiňovaného propadu v roce Jednotlivé změny tempa růstu (poklesu) a podíl služeb na PZI jsou zachyceny v grafu č. 3. 7

8 graf 3 Tempo růstu a podíl služeb na PZI v ČR v letech [%] 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20, Podíl S&S na PZI Tempo růstu S&S Tempo růstu PZI celkem Struktura PZI v oblasti služeb alokovaných v ČR Služby se podílely na zahraničních investicích v ČR průměrně 53%. Největší podíl zaujímá s necelou třetinou sektor finančního zprostředkování, následuje s téměř 24% obchod a opravy. Naopak nejmenší podíl na růstu PZI ve službách měly sektory pohostinství a ubytování, stavebnictví a ostatní služby. tabulka 2 Podíl sektorů služeb na PZI v ČR v letech [%] STAVEBNICTVÍ 1,90 2,90 2,70 3,31 4,60 OBCHOD A OPRAVY 29,76 28,23 27,68 21,16 24,73 POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ 1,79 0,58 1,31 2,07 1,72 DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE 23,01 21,10 19,04 24,12 11,97 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 28,45 27,61 27,19 28,28 33,79 NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY 13,94 17,30 20,94 16,50 18,04 OSTATNÍ SLUŽBY 1,15 2,27 1,14 4,56 5, Průměr STAVEBNICTVÍ 3,69 2,11 2,74 1,98 2,88 OBCHOD A OPRAVY 24,95 17,54 19,53 18,74 23,59 POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ 1,82 1,19 1,40 1,15 1,45 DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE 11,99 21,80 14,64 15,08 18,08 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 31,80 33,73 32,08 31,96 30,54 NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY 21,81 22,09 27,45 28,64 20,75 OSTATNÍ SLUŽBY 3,93 1,53 2,16 2,45 2,70 Investice v České republice nejsou v jednotlivých letech vyvážené a rovněž také kolísá hodnota, kterou se na nich podílí jednotlivé sektory. Na stavu PZI v ČR se podílel nejvyšší průměrnou hodnotou sektor finančního zprostředkování a to téměř třetinově, naopak nejmenší zaznamenané průměrné hodnoty vykázalo pohostinství a ubytování (1,45%), což je dobře patrné z grafu č. 4. 8

9 graf 4 Podíl sektorů služeb na PZI v ČR v letech (průměrná hodnota) [%] STAVEBNICTVÍ 21% 30% 3% 3% 24% 18% 1% OBCHOD A OPRAVY POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY OSTATNÍ SLUŽBY 3.2 Objem a struktura tuzemských PI alokovaných v zahraničí Pro plnění cílů této analýzy jsou české investice alokované na zahraničním území relevantnější, proto jim budeme věnovat větší pozornost. Stejně jako v předchozí kapitole se nejprve zaměříme na objem PI v oblasti služeb, které byly umístěny v zahraničí, poté jejich strukturu, teritoriální umístění, vývoj v jednotlivých oblastech a na také jejich obrat a saldo vůči PZI umístěnými v ČR Objem tuzemských PI v oblasti služeb alokovaných v zahraničí Vzhledem k velikosti české ekonomiky oproti možnostem světové ekonomiky je export investic řádově nižší než jejich import, v roce 1999 představovaly vyvezené celkové investice pouhá 3,8% dovezených, v roce 2007 již 7,6%. Ještě zajímavější číslo lze získat u poměru v oblasti služeb za sledované období představovala velikost tuzemských investic ve službách vůči zahraničním 4,6%, respektive 10% na konci sledované periody. Tento fakt můžeme označit za pozitivní vzhledem k tomu, že služby mají vysokou přidanou hodnotu. tabulka 3 Tuzemské PI v zahraničí v letech [tis. Kč] Celkem služby stavebnictví služby a stavebnictví (S&S) Podíl S&S na PZI 79,74 86,31 89,72 81,98 83,65 Tempo růstu S&S X 20,25 53,42-1,48 34,65 Tempo růstu PZI celkem X 11,09 47,59 7,82 31, Celkem služby stavebnictví

10 služby a stavebnictví (S&S) Podíl S&S na PZI 77,29 83,02 68,67 67,85 Tempo růstu S&S 75,93 13,39-2,40 45,94 Tempo růstu PZI celkem 104,21 5,57 17,99 47,70 Další pozitivní rys českých přímých investic vyplývá z jejich struktury služby v nich oscilují kolem hodnoty 80% a v roce 2001 tento podíl dokonce překročil více než 89%. Z těchto čísel a materiálů vypracovaných v minulosti lze odvodit, že zatímco tradičnímu exportu dominuje zboží oproti službám, u exportu přímých investic jsou čísla naprosto opačná, tedy exportovány jsou především investice vztahující se k sektoru služeb. V absolutních číslech představovaly celkové investice ve službách a stavebnictví hodnotu přibližně 20 mld. Kč v roce 1999 a necelých 105 mld. na konci sledovaného období, což představuje nárůst více než 5-ti násobný, respektive o 84 mld. Kč. Jak se vyvíjely české investice v absolutních hodnotách, je názorně vidět na grafu č. 5. Zde také můžeme vyčíst velký podíl služeb na celkových PI alokovaných v zahraničí. graf 5 Poměr služeb a stavebnictví tuzemských PZI v zahraničí v letech [tis. Kč] PZI Celkem Služby a stavebnictví Z údajů v tabulce č.3 či grafu č.6 vidíme, že v letech 2002 a 2004 nastal pokles podílu služeb na celkových investicích. Tempa růstu v obou letech mají podobný průběh (což je samozřejmě také způsobeno silnou závislostí vývoje celkových investic na vývoji českých investic v oblasti služeb a stavebnictví) a kolísají. Zcela výjimečný charakter mají výsledky za rok 2002, kdy služby zaznamenaly nejen nižší tempo růstu, ale snížení spadlo do červených čísel a proto nastal pokles i v absolutních číslech (graf 6), konkrétně o 1,48%. V tomto roce tedy došlo k desinvestici nebo ke ztrátě v celkové výši 548 mil Kč. Celkovým investicím se podařilo udržet v kladných hodnotách a zaznamenaly růst slabě přesahující 7%. Druhé období, kdy služby nezvyšovaly své tempo růstu rychleji než celkové investic, bylo v roce I přes velice vysoké tempo růstu přesahující 32%, rostly celkové investice o téměř 11 procentních bodů více a podíl investic ve službách na celkových investicích poklesl na 77% z 83% v roce předchozím. 10

11 graf 6 Tempo růstu a podíl služeb na tuzemských PZI v zahraničí v letech [%] 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00-20, Podíl S&S na PZI Tempo růstu S&S Tempo růstu PZI celkem Struktura tuzemských PI v oblasti služeb alokovaných v zahraničí České investice do zahraničí mají v odvětvové struktuře podobný charakter jako investice proudící opačným směrem. Podíváme-li se na průměrné hodnoty, podílu sektorů služeb sledovaného období, zachycené v grafu 7, pak dominantní postavení patří finančnímu zprostředkování, ovšem necelou třetinu u PZI v ČR zde nahrazuje téměř 50% podíl tohoto odvětví. Další významný, více než čtvrtinový, podíl dosahovalo odvětví obchod a opravy, následovaná nemovitostmi a službami pro podniky (cca 9%). Ostatní služby zaujímají cca 7 procent, stavebnictví a pohostinství s ubytováním patří již jen okrajová část celé alokované hodnoty. graf 7 Podíl sektorů na tuzemských PI v zahraničí v letech (průměrná hodnota) [%] STAVEBNICTVÍ 8,7% 6,6% 1,6% 25,4% OBCHOD A OPRAVY POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 1,8% NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY OSTATNÍ SLUŽBY 46,0% 11

12 graf 8 Podíl sektorů na tuzemských PI v zahraničí v roce 2007 [%] 6,2% 2,0% 14,3% 0,0% 1,3% 20,9% 55,3% STAVEBNICTVÍ POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSTATNÍ SLUŽBY OBCHOD A OPRAVY DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY Porovnáme-li vývoj investic za celé sledované období a jejich stav v roce 2007, tak došlo k významnému nárůstu u sektoru nemovitostí a služeb na 55%, finanční zprostředkování kleslo na 21% a obchod a opravy se snížil na 14%. Nízký podíl si udržely sektory pohostinství a ubytování, stavebnictví a dopravy. tabulka 4 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v jednotlivých odvětvích v letech [tis. Kč] STAVEBNICTVÍ OBCHOD A OPRAVY POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY OSTATNÍ SLUŽBY Zdroj: ČNB Tabulka 4 přehledně zobrazuje, jak se vyvíjely jednotlivé české investice v zahraničí. Ještě v roce 1999 patřilo finančnímu zprostředkování druhé místo za odvětvím obchodu a oprav. Zatímco ale zprostředkování vzrostlo ve sledovaném období více než 3 krát, pak investice do obchodu a oprav vzrostly za stejné období pouze 2 krát. Nicméně největší nárůst zaznamenalo odvětví nemovitostí a služeb pro podniky až 33 krát. Další zajímavostí je desinvestice (ztráta) u dopravy a telekomunikací z let 2002 a Více o tomto problému se bude psát v dalších částech materiálu, které se budou podrobněji zabývat vývojem v jednotlivých odvětvích. V dalším textu této podkapitoly jsou jednotlivé oblasti popsány. Finanční zprostředkování Do odvětví finančního zprostředkování jsou zařazeny: - Peněžnictví - Pojišťovnictví (kromě sociálního zabezpečení) - Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím 12

13 Nejvýraznější položku tvoří peněžnictví, nicméně v průběhu sledovaných let rostl význam obou zbylých skupin, zejména pak činností souvisejících s úvěry a pojišťovnictvím. tabulka 5 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; finanční zprostředkování [1999=100] FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ Shora uvedená tabulka jasně dokládá, že popisované odvětví je po stavebnictví druhé, které soustavně rostlo až do roku 2005, konkrétně dosáhly PI v posledním roce více než 5,5 násobnou hodnotu oproti prvnímu období, nicméně v roce 2007 už to byl pouze 3,4 násobná hodnota oproti prvnímu období. Při základně v roce 1999 byl nejvyšší růst zaznamenaný v prvních letech, mezi roky a růst zpomalil, nicméně i tak to byl desetiprocentní (respektive téměř osmiprocentní) růst k předchozímu období. graf 9 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; finanční zprostředkování [tis. Kč] Zdroj: ČNB Z hlediska absolutních čísel představuje tedy růst ze základny 6,5 mld. Kč až na 36,7 mld v roce 2005 nicméně v roce 2007 činila hodnota 22 mld. Kč. Jak bylo řečeno výše, z původní částky investic v roce 1999 tvořila oblast peněžnictví více než 94% veškerého odvětví finančního zprostředkování. Podobný obrázek skýtají i následující dvě sezóny (89% a 95% podílu). První výraznější změna nastává v roce 2002, kdy se podílelo peněžnictví na investicích z 68% a to díky nárůstu u činností souvisejících s úvěry a pojišťovnictvím, kterým připadlo s 7,69 mld. Kč necelých 31%. Oproti proinvestovaným 243 mil Kč z roku předchozího byl tento nárůst skutečně významný. Po další dva roky si tyto činnosti udržely podobné hodnoty a to 7,8 a 7,1 mld. Kč, pojišťovnictví také vzrostlo na významu investice do něj představovaly 6 mld. v roce 2003 a 2,9 mld. v roce následujícím (tedy i přes viditelný propad hrály důležitou roli). Díky vývoji v ostatních oblastech přestavovalo peněžnictví v roce 2002 již jen 55% všech investic v oblasti finančního zprostředkování. Klesající trend byl opět přerušen v následujícím 13

14 roce (70% pro peněžnictví díky nejvyšší proinvestované částce 24 mld. Kč), nicméně v posledním sledovaném období byla struktura investic zcela odlišná od předchozích zjištění. Rok 2005 představoval ztrátu dominantního postavení u peněžnictví, kterému patřilo pouhých 35% a naopak činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím zaznamenaly podíl téměř 58%. Tento fakt byl způsoben poklesem u první jmenované oblasti téměř na polovinu (13 mld. Kč z 24 mld. Kč v předchozím roce) a samozřejmě také růstem druhé jmenované skupiny investic na více než 21 mld. Kč. Obchod a opravy Do kategorie obchodu a oprav patří tři složky: - Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot - Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel) - Maloobchod, opravy spotřebního zboží (kromě motorových vozidel) Dominantní je druhá z výše jmenovaných. Roky 2000 a 2001 sice vykazují nárůst, ale v dalším období představovaly celkové investice v této kategorii propad na pouhých 91% roku 1999 a to díky stažení části kapitálu (cca 1 mld. Kč) a ztrátě na straně reinvestic (- 3,3 mld. Kč). tabulka 6 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; obchod a opravy [1999=100] OBCHOD A OPRAVY Následuje opětovné oživení v roce 2003, kdy se alokované zdroje dostávají téměř na hodnotu prvního sledovaného období. Poté přichází výraznější růst na indexovou hodnotu 212, respektive 272 a v dalších letech dochází k mírnému propadu na úroveň 199% v roce Číselným vyjádřením byly investice v roce 1999 na úrovni přibližně 7,5 mld. Kč, propad nastal pod hranici sedmi miliard v roce 2002, v roce 2005 byla překročena částka 20 mld. Kč a v roce 2007 došlo ke snížení na 15 mld. Kč. graf 10 Vývoj tuzemských PI v letech ; obchod a opravy [tis. Kč] Zdroj: ČNB Na rozdíl od stavebnictví je zde patrný výrazný negativní podíl reinvestic. Ty jsou u maloobchodu dokonce stále v minusu (mimo let 2000 a 2001) a výrazněji zasahují do průběhu investic. Reinvestice u velkoobchodu a jejich kolísání v některých letech ovlivňuje podobu celého roku, ať už ve smyslu pozitivním (např. v letech 2004 a 2005, kdy představovaly částku přesahující 4 mld. Kč, respektive 5,5 mld. Kč, což čítá více než 25% celkových 14

15 investic do oblasti obchodu a oprav) nebo negativním (2002 a částka přesahující 3,3 mld. Kč). Nemovitosti a služby pro podniky Odvětví nemovitostí patří mezi celkovými investicemi první místo a jejich podíl na celkových investicích představuje více než 50%. Investice směřovaly do: - činnosti v oblasti nemovitostí - pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost - zpracování dat a související činnosti - výzkumu a vývoje - služeb převážně pro podniky tabulka 7 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; nemovitosti a služby pro podniky [1999=100] NEMOVITOSTI A SLUŽBY PRO PODNIKY Položky, které tvoří charakter průběhu investic v oblasti nemovitostí jsou jednak činnosti v oblasti nemovitostí, ale zejména nejdůležitější položka služby převážně pro podniky. Popis růstu či poklesu alokovaných zdrojů bude tedy do značné míry popisem těchto dvou sektorů. Všeobecný růst byl přerušen dvěma propady v roce 2002 a částečně roce Nicméně žádný z těchto propadů neznamenal nižší hodnotu než v roce V letech 2006 a 2007 došlo k výraznému nárůstu a to až na téměř 3300 % oproti roku První pokles představoval 136% alokovaných zdrojů vůči původnímu roku a byl způsoben (i přes značné navýšení základního kapitálu) vysokou zápornou hodnotou reinvestovaného zisku v oblasti služeb převážně pro podniky. Druhý propad byl dokonce na úrovni 532% k roku Tento druhý propad byl způsobený zejména díky velice vysokým hodnotám investic v roce 2004 (výrazné navýšení základního kapitálu a hodnota reinvestovaného zisku v částce 3,5 mld. Kč) při méně skokovém zvýšení by jmenovaný pokles pravděpodobně nenastal. Výrazný podíl na tomto mělo nakumulování značného zisku (cca 3,5 mld. Kč) v roce 2004 a naopak uplatnění ztráty (případně vyplacení velkého množství dividend) v celkové výši 2,4 mld. Kč v položce služby převážně pro podniky. 15

16 graf 11 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; nemovitosti a služby pro podniky [tis. Kč] Vývoj ZI ČR: Nemovitosti a služby pro podniky Zdroj: ČNB K roku 1999 se pojí proinvestovaná částka 1,76 mld. Kč, hranice 4 mld. Kč byla poprvé překročena v roce 2001 (4,79 mld. Kč), šestimiliardová hranice o dva roky později (6,44 mld. Kč) a více než deset miliard Kč představovaly PI českých firem v roce 2004 (11,01 mld. Kč) a téměř 55 mld. Kč dosáhla hodnota v roce Jak již bylo řečeno, charakteristický vývoj se opírá zejména o dvě položky. Prvním sledovaným rokem se podílely služby převážně pro podniky z 83%, další místo patřilo činnostem v oblasti nemovitostí (cca 13,7% mil Kč), další činnosti, výzkum a vývoj, patřila s částkou 47 mil. Kč již jen marginální část všech investic, necelých 2,69%. Následuje zpracování dat a související činnosti (cca 0,26% 4,6 mil Kč) a poslední částka lehce přesahující dvě stě tisíc se váže ke kategorii pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost. Následující období mají podobnou strukturu, ovšem se vzrůstajícím významem činností v oblasti nemovitostí v roce 2001 představují už téměř jednu třetinu všech investic v dané kategorii. Propad následujícího období je způsoben propadem právě ve dvou hlavních položkách. Ty shodně vykazují nižší čísla díky záporným hodnotám reinvestovaného zisku. Rok 2003 je výjimečný tím, že jej nahoru táhl pronájem strojů (přibližně 2,4 mld. Kč představující 37%), který byl druhou nejvyšší položkou. Služby převážně pro podniky měly podobné hodnoty jako v předchozím období a činnosti v oblasti nemovitostí se vrátily nad hranici překračující jednu miliardu (1,27 mld. Kč) a k podílu přibližně jedné pětiny. Poslední roky jsou investice taženy zejména dříve zmiňovanou nejsilnější kategorií, doplněné opět o činnosti v oblasti nemovitostí. Ostatní kategorie zabírají promilové, maximálně pár procentní hodnoty. Ostatní služby Mezi ostatní služby jsou řazeny ty oblasti služeb, které nenašly umístění v žádné z předchozích kategorií. Ostatní služby se dlouhodobě podílejí na investicích v zahraničí hodnotou přibližně 5%, s tendencí na zvýšení tohoto čísla. Patří sem: - Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti - Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města 16

17 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti - Ostatní služby - Domácnosti zaměstnávající personál - Exteritoriální organizace a spolky tabulka 8 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; ostatní služby [1999=100] OSTATNÍ SLUŽBY Vývoj českých investic v zahraničí v odvětví ostatních služeb byl za uplynulé období charakterizován nepravidelnými výkyvy v důsledku vysoké fragmentace jednotlivých oblastí. Jediné odvětví, které dosahovalo trvalého růstu, byla oblast, která se jmenuje stejně jako celá skupina tedy ostatní služby. Do značné míry je relativní stabilita ve vývoji celého odvětví ostatních služeb ovlivněna právě touto položkou a jejím vývojem. Rok 1999 pak představoval hranici, která byla překonána až poslední sledované období. Pouze roky 2002 a 2003 se velmi těsně přiblížily částce 2,7 mld. Kč z roku 1999, ostatní byly hluboko pod jmenovanou hodnotou. V roce 2007 dosáhla hodnota téměř 6,5 mld Kč. Vyšší částka v investicích za první období je dána jednak ostatními službami (1,46 mld. Kč) a také položkou odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čistění města (1,06 mld. Kč). Další tři položky nemají na celkový vývoj zásadnější dopad a tvoří zbylých 6,5% investic daného roku. Následující dva roky mají podobný průběh dominující ostatní služby (1,03 mld. Kč 64,7% a 1,41 mld. Kč 73,9%), druhé místo patří rekreační, kulturní a sportovní činnosti (32,5% respektive 24,8%). Při součtu vidíme, že další druhy služeb zabírají pouze několikaprocentní podíl. graf 12 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; ostatní služby [tis. Kč] Vývoj ZI ČR: Ostatní služby Zdroj: ČNB Investice v roce 2002 a 2003 mají velice podobný charakter jako předchozí dvě období pouze s tím rozdílem, že rekreační činnosti představují minimální částku či úplně chybí a byly 17

18 nahrazeny zdravotnictvím, veterinární a sociální činností s podílem 29,4 a 34,5%. Ostatním služby opět zaujímají vedoucí pozici s částkou 1,8 mld. Kč (69%) a 1,7 mld. Kč (65%). Zajímavé v těchto dvou letech je, že se pouze v nich objevuje položka exteritoriální organizace a spolky, investice do nich se ani druhý rok nezměnila a činila cca 3,7 mil. Kč. Propad v roce 2004 nastal proto, že investice v ostatních službách dosáhly svých minimálních hodnot za sledované období a to necelých 240 mil. Kč. Reinvestovaný zisk měl sice minusové znaménko, nicméně hlavním viníkem byla nízká hodnota základního kapitálu (snížená o více než 1 mld. Kč oproti předchozímu roku), což se podepsalo na celkovém výsledku. Od ještě většího propadu pomohla alokace zdrojů do zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti o celkové výši 760 mil. Kč. V roce 2005 dosáhla položka ostatních služeb svého nejlepšího výsledku, 3,55 mld. Kč představující 89% z celku, a to se odrazilo na hodnotách celé skupiny, které byly nejvyšší za sledované období. Druhou nejvýznamnější položkou bylo opět zdravotnictví (7,6%), následované odstraňováním odpadních vod a zcela minimální procento (2,1 mil Kč 0,05%) patří investicím do oblasti školství. Pohostinství a ubytování Pohostinství je první ze sledovaných oblastí, u které se celková hodnota investic dostala do červených čísel. Zatímco základní kapitál v roce 2000 činil 31,5 mil. Kč, reinvestovaný zisk spolu s ostatním kapitálem byl v záporných číslech (-94,5 mil. Kč). Hlavní příčinu zde sehrálo stažení základního kapitálu mezi lety 1999 (kdy činil téměř 900 mil Kč) a 2000 (propad na 31 mil Kč). graf 13 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; pohostinství a ubytování [tis. Kč] Vývoj ZI ČR: Pohostinství a ubytování Zdroj: ČNB Rok 2001 ještě zaznamenal pouze mírně kladné hodnoty, ale následující období již dospělo k výraznějšímu růstu. Z hlediska investic byl nejsilnější rok 2003 (2,72 mld. Kč), zde nijak do průběhu nezasáhl nulový ostatní kapitál, druhé dvě položky představovaly kladné hodnoty. Poté následoval opět pokles způsobený jednak nižším objemem základního kapitálu (roky 2004 i 2005) a také zápornou hodnotou reinvestovaného zisku (2004). 18

19 tabulka 9 Vývoj tuzemských PI v letech ; pohostinství a ubytování [1999=100] POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ V indexové tabulce pohostinství a ubytování jasně vidíme, že léta nedosahovala v žádném případě hodnot prvního období, jen rok 2002 se přiblížil alespoň na poloviční hodnotu. Následující období představovalo investice více než 3x vyšší oproti basickému období, posléze byl růst utlumen, ale stále si udržovaly investice hodnoty vyšší než v roce 1999, nicméně rok 2007 znamenal propad na úroveň roku Stavebnictví Stavebnictví bylo jednou z oblastí, kde se export PI vyvíjel relativně stabilně, celkově tak nastal ve sledovaném období téměř 14-násobný růst. tabulka 10 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; stavebnictví [1999=100] STAVEBNICTVÍ Zdroj: ČNB, vlastní výpočet Podle grafu i podle indexové tabulky (základem je rok 1999) je patrné, že mezi lety byl růst více či méně pozvolný. Nicméně v roce 2003 byl zaznamenán zásadní skok, kdy se investice zvýšily z necelých 390 mil. Kč až na více než 980 mil. Kč, což představuje růst 590 mil Kč během jediného roku. Následující období již nedocházelo k tak výraznému růstu, ale i přesto představují investice v hodně 400, respektive 360 mil. Kč významné číslo. graf 14 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; stavebnictví [tis. Kč] Vývoj ZI ČR: Stavebnictví Zdroj: ČNB I přesto, že stavebnictví představovalo malé procento z celkových českých přímých investic v zahraničí, můžeme konstatovat, že růst tohoto sektoru představuje zajímavou hodnotu. Na daných číslech se podílí zejména základní kapitál a mimo let 1999, 2000 a 2001 také reinvestovaný zisk. Položka ostatního kapitálu má pouze nízké nebo dokonce záporné hodnoty. 19

20 Doprava a telekomunikace Sektor dopravy a telekomunikací obsahuje několik složek, které nejsou pro jednotlivé roky zcela shodné: - Pozemní doprava a potrubní přeprava - Vodní doprava - Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří - Činnosti poštovní a telekomunikační Do oblasti vodní dopravy bylo investováno pouze v letech , posléze byly významnější přírůstky zaznamenány až v posledních letech. tabulka 11 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; doprava a telekomunikace [1999=100] DOPRAVA A TELEKOMUNIKACE Zatímco tedy v letech 2000 a 2001 byly investice o 9%, respektive 68% vyšší, než v roce 1999, v následujících dvou letech byl zaznamenán hluboký propad do červených čísel. Poslední čtyři sledované roky byly opět kladné. V roce 2004 je nízké číslo tvořeno zejména zápornou hodnotou reinvestovaného zisku (-2,5 mld. Kč) u položky 6400 Činnost poštovní a telekomunikační, který vyrovnává vysoký přebytek u ostatního kapitálu. Rok 2005 zaznamenává nízké hodnoty díky všeobecně nižším číslům u všech položek, ať se jedná o kladné, nebo o záporné hodnoty. Ze sledovaných odvětví služeb má doprava a telekomunikace jeden primát díky výsledkům z let 2002 a 2003 má spojnice trendu negativní sklon. Tato skutečnost nastala z důvodu kombinace dvou faktorů, jednak nízké hodnotě základního kapitálu, ale zejména díky vysokým záporným cifrám u reinvestovaného zisku. Celá skupina byla ovlivněna tímto trendem díky vývoji v oblasti poštovní a telekomunikační činnosti. graf 15 Vývoj tuzemských PI v zahraničí v letech ; doprava a telekomunikace [tis. Kč] Vývoj ZI ČR: Doprava a telekomunikace Zdroj: ČNB 20

Analýza struktury exportu služeb

Analýza struktury exportu služeb Analýza struktury exportu služeb aktualizováno - srpen 2008 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 4 I.1.1 Celkový objem zahraničního

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Analýza struktury exportu služeb

Analýza struktury exportu služeb Analýza struktury exportu služeb aktualizováno - srpen 2008 Manažerské shrnutí... 3 Úvod... 5 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 6 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v ČR... 6 I.1.1 Celkový

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států 31. 8. 2015 Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států Hlavním obchodním partnerem pro Česko, Polsko, Slovensko a Rakousko stále zůstává jednoznačně Německo. Sousední státy jsou pro

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2016 Obsah Zahraniční investice... 2 Přímé zahraniční investice v Polsku v roce 2015... 2 Závazky z titulu přímých

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013 Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 213 Předložená datová sada poskytuje uživateli údaje o zahraničním obchodě České republiky a jeho vývoji od vstupu do

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ 27. 7. 2016, Praha Obsah: Analýza exportu výrobků a služeb do Francie Analýza importu výrobků a služeb z Francie Analýza francouzských investic

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku...

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2000

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2000 1998 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 1998-1999 1. ÚVOD Přímé zahraniční investice v roce 1998 Přehled přímých zahraničních investic za rok 1998 byl vypracován ve struktuře

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 1/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí,

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí, 2 Sňatečnost Obyvatelé ČR v roce 2012 uzavřeli 45,2 tisíce manželství, o 69 více než v roce předchozím. Intenzita sňatečnosti svobodných dále poklesla, průměrný věk při prvním sňatku se u žen nezměnil,

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více