VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23"

Transkript

1 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ Charakteristika odvětví Charakteristickým rysem odvětví je zpracování nerostných surovin v němž, jak jednoznačně vyplývá z grafu 8.1, převažuje rafinérské zpracování ropy. Tato strategicky významná oblast průmyslu a obchodu je v Evropě i ve světě považována zpravidla za samostatné odvětví a je řazena do oblasti energetiky. V rámci odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zahrnuje toto odvětví v současné době, na rozdíl od předcházejících let, pouze dva následující obory : 23.1 Výroba koksárenských produktů; 23.2 Rafinérské zpracování ropy Výroba koksárenských produktů Rafinérské zpracování ropy 94 Pozn.: údaje v běžných cenách MPO Graf 8.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Odvětví OKEČ 23 vykazuje za rok 2007 v oblasti dosažených tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb mírný pokles oproti roku 2006 (cca o 1,3 ze b.c.). Podíl odvětví OKEČ 23 na celkových výsledcích tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb zpracovatelského průmyslu v b. c. činil za rok 2007 cca 3,7. Vzhledem k nízkému počtu pracovníků v tomto odvětví, který v roce 2007 dosáhl výše cca zaměstnanců (což je pouze asi 0,2 z celkového počtu pracovníků ve zpracovatelském průmyslu), lze dosažený podíl na přidané hodnotě ve sledovaném roce hodnotit pozitivně. V rámci celého zpracovatelského průmyslu odpovídá dosažený podíl tohoto odvětví koncepci svého zaměření a provozovaným výrobním kapacitám. Během roků 2000 až 2007 kolísaly dosahované hodnoty v oblasti tržby za podej vlastních výrobků a služeb, což bylo ovlivněno především oborem 23.2, kde změny cen ropných produktů kopírovaly světové ceny ropy. Od roku 2002 postupně rostla účetní přidaná hodnota v odvětví OKEČ

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU při trvalém poklesu počtu pracovníků, což pozitivně ovlivnilo i růst produktivity práce z přidané hodnoty, která se od roku 2001 zvyšovala. Zde se opět projevil především vliv oboru Rafinérského zpracování ropy a výše dosahované marže. Obdobný trend vykazuje i účetní přidaná hodnota na výkonech Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Jak vyplývá z tabulkového přehledu 8.1 a grafu 8.2 za rok 2006, největší podíl pracovníků odvětví OKEČ 23 se nachází v podnikatelských subjektech s počtem pracovníků , do kterých spadají podniky z oboru rafinérského zpracování ropy (OKEČ 23.2) a v subjektech s počtem pracovníků nad 1000, kam náleží především podniky z oboru výroby koksu (OKEČ 23.1). Nejvyššího podílu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb bylo dosaženo u pracovníků skupiny s počtem pracovníků , kam patří především obchodní zastoupení akcionářů (tzv. procesoři) společnosti Česká rafinérská, nejdůležitějšího podnikatelského subjektu v oblasti rafinérského zpracování ropy, která od srpna 2003 pracuje v tzv. přepracovacím režimu (zabývá se pouze výrobou - nákup surovin a prodej výrobků je v kompetenci jejích procesorů). Tabulka 8.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 23 (mil. Kč, pracovníků) více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c. 97,0 91, , , ,1 Účetní přidaná hodnota v b.c. 6,9 35,0 968,0 2 6,0 602,7 Počet pracovníků více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 8.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj V oblasti cenového vývoje jsou využívány údaje ze standardní klasifikace produkce (SKP). Oblast cenového vývoje celého SKP 23, ovlivněná především vývojem cen v oboru 23.2, je uvedena v tabulce 8.2. Z této vyplývá, že rok 2007 vykázal oproti předcházejícímu roku nárůst cen konečných výrobků o cca

3 Tabulka 8.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy meziroční index () 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP ,1 104,8 x x x x x SKP 23 75,0 102,1 100,9 146,2 104,9 100,0 123,1 MPO Základní produkční charakteristiky Z přehledu tabulky 8.3 vyplývá, že v roce 2007 se snížily tržby v b. c. dosažené v odvětví OKEČ 23 cca o 1,3 oproti roku Rozhodující vliv na tržby v odvětví má obor rafinérské zpracování ropy, v němž se zásadním způsobem promítá kolísání světových cen ropy a ropných produktů a v ČR též aktuální kurz dolaru k české koruně. Tabulka 8.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech (mil. Kč) OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,8 meziroční index x 89,1 87,3 112,8 110,8 132,3 153,9 98,7 Dle tabulky 8.4 se odhaduje zvýšení účetní přidané hodnoty v b. c. v odvětví za rok 2007 o cca 40. Na uvedeném zvýšení tohoto ekonomického ukazatele se podílí oba obory odvětví OKEČ 23. Výše účetní přidané hodnoty, která je ovlivňována hlavně dosahovanou marží v odvětví a úrovní osobních nákladů, v letech 2001 až 2003 poklesla, a to především v oboru V letech 2004 a 2005 bylo zaznamenáno její určité zvýšení, avšak v roce 2006 došlo opět k jejímu snížení v důsledku poklesu dosahovaných marží u obou oborů. Pro rok 2007 se odhaduje nárůst tohoto ukazatele v celém odvětví OKEČ 23. Předpokládaná přidaná účetní hodnota za odvětví činí v roce 2007 cca 0,8 z celkové přidané účetní hodnoty zpracovatelského průmyslu. Tabulka 8.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (mil. Kč) OKEČ , ,2 810,2 818,8 912, ,0 602, ,9 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ ,5 3 3, , , , , , ,9 meziroční index x 47,9 68,8 171,4 149,7 93,8 78,9 140,3 Tabulka 8.5 Počet pracovníků v letech (pracovníci) OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 93,8 91,9 97,9 97,7 99,5 98,7 98,8 111

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Dle údajů tabulky 8.5 lze konstatovat pozitivní trend odvětví v oblasti počtu pracovníků, jejichž počet má trvale se snižující trend v rámci modernizace technologie výrob zejména v oboru V roce 2007 došlo oproti roku 2006 ke snížení pracovníků v odvětví o další 0,99, a to na základě snížení pracovníků jak v oboru výroby koksu (cca o 1 ), tak v oboru zpracování ropy (cca o 1 ) Počet pracovníků OKEČ 23 Počet pracovníků ZP Tržby za VV a S OKEČ 23 Tržby za VV a S ZP Účetní přidaná hodnota OKEČ 23 Účetní přidaná hodnota ZP Graf 8.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Z přehledu uvedeného v tabulce 8.6 vyplývá trvalý růst celkových nákladů v odvětví OKEČ 23 v b.c. od roku 2001, s výjimkou roku 2002, kdy došlo k jejich poklesu téměř o 17 z důvodu snížení nákladů zejména v odboru V roce 2006 se dle předběžných údajů náklady odvětví zvýšily oproti roku 2005 o necelých 7 a v roce 2007 se dle předběžných údajů předpokládá jejich opětovné snížení cca o 5, což ovlivnilo pokles nákladů v oboru 23.2 (cca 6,5 ). Z uvedeného vyplývá zásadní vliv oboru rafinérské zpracování ropy, kde ropa je rozhodující nákladovou položkou, na výši nákladů odvětví OKEČ 23. Náklady na materiálové vstupy kopírovaly vývoj ceny ropy na světových trzích - největší nárůst byl zaznamenán v letech 2004 a 2005, rok 2006 se vyznačoval jakousi stagnací cen ropy a rok 2007 byl ve znamení jejich mírného nárůstu oproti roku předcházejícímu. Tabulka 8.6 Náklady celkem v b. c. v letech (mil. Kč) OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,0 meziroční index x 97,0 83,1 125,2 121,7 133,2 131,1 94,8 Osobní náklady v odvětví, uvedené v tabulce 8.7, mají obdobně, jako celkové náklady odvětví, rostoucí trend, s výjimkou roku 2002, kdy k poklesu osobních nákladů došlo cca o 3 z důvodu snížení nákladů 112

5 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy v oboru 23.2 o cca 7,5. Zvýšení osobních nákladů v roce 2006 v odvětví o cca 5 bylo způsobeno růstem osobních nákladů v obou oborech (v tomto odvětví se projevil meziroční nárůst mezd o 6,7, což bylo příčinou dosažení průměrné mzdy ve výši ,- Kč) a pro rok 2007 dle zatím dostupných údajů se předpokládá mírný pokles osobních nákladů cca o 4,5. Tabulka 8.7 Osobní náklady v b. c. v letech (mil. Kč) OKEČ ,6 396,1 421,3 446,9 483,8 510,2 539,0 603,2 OKEČ ,3 855,0 790,5 839,3 829,8 894,7 938,7 6,5 OKEČ , , , , , , , ,7 meziroční index x 104,6 96,9 106,1 102,1 107,0 105,2 95, Produktivita práce a osobní náklady Dle údajů v tabulce 8.8 vykazuje produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. za rok 2006 pokles o 20 oproti roku 2005, jehož příčinou byl především enormním pokles tohoto ekonomického údaje v oboru výroby koksu (cca 54 ). Rozhodující vliv na produktivitu práce z účetní přidané hodnoty má v odvětví OKEČ 23 obor 23.2, kde se výrazným způsobem promítá rafinérská marže a počet pracovníků. Vliv rafinérské marže v oboru 23.2 se projevil především v roce 2000 a 2004 nárůstem produktivity práce v odvětví, kdežto v roce 2005 nastalo snížení tohoto ukazatele. Obdobně i v roce 2006, přestože vývoj marží v oboru byl spíše pozitivní, tak došlo k dalšímu snížení oborové produktivity o cca 9,4 vůči předchozímu roku. Pro rok 2007 se předpokládá nárůst produktivity práce v odvětví až cca o 55, což je odvozováno na základě pozitivního vývoje tohoto ekonomického ukazatele v obou oborech. Tabulka 8.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech (tis. Kč/prac.) OKEČ ,8 841,7 620,4 626,9 700, ,4 473,4 879,0 OKEČ , ,6 812, , , , , ,5 OKEČ ,7 978,8 733, , , , , ,3 meziroční index x 51,1 74,9 175,1 153,2 94,2,0 155,6 Jak vyplývá z údajů tabulky 8.7 osobní náklady v odvětví v letech 2000 až 2006 (s výjimkou roku 2002) i přes klesající počet pracovníků, neustále rostly, což souviselo jak se mzdovou politikou, tak s daňovým zatížením a s náklady na rekvalifikaci pracovníků. Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě má dle dat uvedených v tabulce 8.9, mírně rostoucí trend až do roku 2006, s výjimkou roků 2004 a 2005, které vykazují snížení tohoto údaje, a roku 2007, u něhož se zatím dle předběžných údajů předpokládá pokles až o cca 32 oproti hodnotě dosažené v roce Tabulka 8.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b. c. v letech (-) OKEČ ,435 0,362 0,520 0,546 0,530 0,378 0,895 0,544 OKEČ ,133 0,374 0,521 0,265 0,164 0,210 0,246 0,142 OKEČ 23 0,169 0,370 0,521 0,322 0,220 0,251 0,334 0,

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Produktivita práce z účetní PH OKEČ 23 Produktivita práce z účetní PH z výroby ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 23 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Graf 8.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Údaje uvedené v kapitole zahraničního obchodu vycházejí ze standardní klasifikace produkce (SKP). Jsou zde uvedeny údaje za SKP 23.3, který není v rámci komentáře tohoto odvětví vůbec zmiňován. Tabulka 8.10 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,3 SKP , , , , , , , ,9 SKP ,9 689, ,1 889,6 635, ,0 853,8 848,5 SKP , , , , , , , ,7 meziroční index x 109,4 93,6 98,9 110,8 136,1 96,6 88,3 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,8 SKP , , , , , , , ,3 SKP , , , , , , ,0 1 8,1 SKP , , , , , , , ,2 meziroční index x 100,5 72,5 108,8 134,9 110,1 99,7 113,6 Saldo (mil. Kč) SKP SKP ,0 554,2 835,0 438,2-455, ,3 198,3-56,5 SKP , , , , , , , ,4 SKP , ,2-755, , , ,7-971, ,6 SKP , , , , , , , ,5 Pramen: ČSÚ Z tabulky 8.10 jasně vyplývá zásadní vliv SKP 23.2 na vývoj zahraničního obchodu s výrobky SKP 23. Trh s produkty rafinérského zpracování ropy (SKP 23.2) je objektivně ovlivňován situací na evropském trhu, kde jsou ceny odvozovány od kótovaných cen produktů a ropy na burze v Rotterdamu. V souladu s úplnou liberalizací trhu s uvedenými produkty v ČR od roku 1997 je tento vliv rozhodující pro výsledky 114

7 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy exportu a importu a celkového salda. Dosažené výsledky exportu byly ovlivněny částečně i rostoucí poptávkou v okolních zemích. Meziroční pokles vývozu v SKP 23 v roce 2007 (cca o 11,7 ) byl zapříčiněn především snížením vývozu výrobků stěžejního oboru 23.2 o cca 15. V oblasti dovozu vykazuje SKP 23 za rok 2007 nárůst až cca o 13, což bylo v uvedeném roce opětovně ovlivněno zvýšením dovozů rafinérských produktů (SKP 23.2) o cca 15. Záporné saldo vykazované v rámci zahraničního obchodu za SKP 23 v roce 2007 vzrostlo vůči hodnotě salda v roce 2006 o 35,4. Příčiny tohoto negativního výsledku byly dány dosaženými saldy u všech třech výrobkových skupin SKP 23 (SKP došlo k meziročnímu snížení vykazovaného pozitivního salda na saldo negativní (o 28 ), u 23.2 o zvýšení negativního salda o cca 35 a u 23.3 o zvýšení negativního salda o 6 ) Teritoriální struktura zahraničního obchodu Vývozní teritoria v roce 2007 Polsko 17 Rakousko 14 Francie Rusko 3 2 Maďarsko 3 Finsko 2 Ostatní 13 Slovensko 23 Německo 23 Dovozní teritoria v roce 2007 Polsko 12 Belgie 1 Rusko 2 USA 2 Maďarsko 1 Ostatní 5 Rakousko 14 Slovensko 33 Německo 30 Graf 8.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP 23 Z přehledu uvedeného v grafu 8.5 vyplývá, že ČR výrobky SKP 23 vyvážela v roce 2007 především do sousedních států, tj. SRN, Slovensko, Polsko a Rakousko. V oblasti dovozu výrobků za toto odvětví dominuje především dovoz ze Slovenska a ze SRN a dále následují další sousední státy jako Rakousko a Polsko. 115

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 8.6. Investice Přímé zahraniční investice Tabulka 8.11 Přímé zahraniční investice OKEČ 23 (v mil. CZK) k k k k k k k Zahr. investice v ČR 8 785, , , , , ,1 9 0,6 Tuzem. investice v zahraničí -560,4 nevykázáno nevykázáno nevykázáno nevykázáno nevykázáno nevykázáno Pramen: ČNB Z tabulky 8.11 s daty přímých zahraničních investic za období let 2000 až 2006 vyplývá, že do odvětví 23 bylo v jednotlivých letech vloženo okolo 8 mld. Kč zahraničních investic, rok 2005 vykazuje nárůst těchto investic o necelých 17 a rok 2006 jejich mírný pokles o cca 4 ( 90,6 mil. Kč), což představuje z celkových zahraničních investic vložených do zpracovatelského průmyslu ČR v roce 2006 podíl cca 1, Přímé zahraniční investice OKEČ 23 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 23 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 8.6 Tuzemské a zahraniční investice V odvětví, zejména však v oboru 23.2, byly v průběhu posledních let realizovány především investiční akce spojené s ochranou životního prostředí a technologické inovace (např. v oboru 23.2 pro akci Čistá paliva, tj. na výrobu bezsirných pohonných hmot od roku 2006, nebo do technologických zařízení a technické výbavy pro zabezpeční přidávání biopaliv do vyráběných benzinů a nafty v rámci evropského trendu náhrady fosilních pohonných hmot alternativními palivy) Shrnutí a perspektivy odvětví Z důvodu zásadního významu oboru rafinérského zpracování ropy pro posuzování celého odvětví OKEČ 23 je tato závěrečná kapitola ve stručnosti zaměřena pouze na perspektivy tohoto oboru. Tento je od roku 2001 rozvíjen v souladu s evropskou legislativou platnou pro tuto oblast tak, že podnikání tuzemského rafinérského průmyslu probíhá plně v souladu s podmínkami EU. Od ledna 2007 je základní předpis EU pro oblast rafinérského zpracování ropy - směrnice 98/70/ES ve znění směrnice 2003/17/ES - revidován evropskými orgány. Revize se blíží svému cíli, což bude znamenat transponovat revidovanou směrnici do tuzemské legislativy, tj. do zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, a do jeho prováděcího předpisu. Aplikace nové chemické legislativy EU (REACH) v oboru 23.2 se již nyní projevuje zejména ve zvýšených nákladech na registrace a ověřování nebezpečných vlastností vyráběných produktů (odhad nákladů byl před rokem min. 227 mil. Kč). V posledních dvou letech pokračovala modernizace rafinérií zaměřená na program Čistá paliva. Na základě implementace směrnice 2003/30/ES byla v roce 2006 realizována u významných podnikatelských subjektů tohoto oboru 116

9 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy výstavba technologických zařízení pro přidávání biopaliv do motorových benzinů a motorové nafty v rámci náhrady fosilních pohonných hmot. Tato zařízení byla postupně uvedena do provozu v průběhu roku 2007 a počátkem roku Všechny nové provozní jednotky v oblasti rafinérského zpracování ropy jsou budovány podle standardů Nejlépe dostupné technologie - BAT. Přesto i v této oblasti se v rámci mezinárodních technických pracovních skupin začíná připravovat revize dosud platné legislativy. Rafinérie splňují všechny platné evropské a české přepisy a normy, týkající se ochrany životního prostředí, s dostatečnou rezervou. Trh s ropnými produkty se v ČR rozvíjí se bez větších problémů v souladu s podmínkami danými ve středoevropském regionu, kde jsou tuzemské subjekty zapojeny do globalizovaného obchodu s ropou a ropnými produkty. Tuzemské rafinérie vyrábějí standardní sortiment rafinérských výrobků v kvalitě dle platných evropských norem a vzhledem ke konfiguraci jejich výrobních jednotek budou konkurenceschopné i v budoucnosti, což je podporováno zajištěním dovozů ropy z diverzifikovaných zdrojů a výběrem její optimální kvality. Úroveň oboru rafinérské zpracování ropy je v současné době, a bude i v dalších letech, plně srovnatelná s tímto průmyslem v zemích CEFTA. Určitou výhodou ČR je zcela ojedinělá distribuční síť produktovodů a terminálů a přímé napojení rafinérií na výrobní jednotky petrochemického průmyslu. Dlouhodobou perspektivou bez větších rizik je prodej pohonných hmot v síti čerpacích stanic, jejichž stávající síť je v ČR, ve srovnání s podobnými státy Evropy, sice příliš hustá, ale přesto i na tomto úseku dochází k inovaci a dalšímu rozvoji. Ve vazbě na předpokládaný růst průmyslové výroby a na základě zvyšování koupěschopnosti obyvatelstva bylo možno očekávat v nejbližších letech další nárůst spotřeby pohonných hmot, jak pro silniční vozidla, tak i v oblasti letectví, ale současná světová finanční i hospodářská krize, ke které došlo cca v polovině roku 2008, na čas tento trend přibrzdila. 117

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl, který zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve formě

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK Výroba a opravy strojů a zařízení 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20.1. Charakteristika odvětví Odvětví ostatní dopravní prostředky a zařízení je charakteristické širokou nabídkou dopravních prostředků.

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Charakteristickým

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka výrobků, určených

Více

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ 3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ Výroba oděvů 3.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů je vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku náročné na pracovní sílu. K základním požadavkům kladeným

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty Konferenční sál Liberálního institutu, Praha

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ 2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ Výroba textilií 2.1 Charakteristika odvětví Výroba textilií, včetně textilních výrobků se podle použité technologie a druhu zpracovávané suroviny dělí na výrobu bavlnářskou,

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je, vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku, odvětví náročné na

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Rozvoj globální ekonomiky je úzce spojen

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN DG. 9. Výroba chemických výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví

VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN DG. 9. Výroba chemických výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN DG Výroba chemických výrobků 9. Výroba chemických výrobků - OKEČ 24 9.1. Charakteristika odvětví Chemický a farmaceutický průmysl (DG) patří

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ Výroba pryžových a plastových výrobků 10.1 Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků CZ-NACE 22 patřila po řadu let k hlavním

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Výroba kancelářských strojů a počítačů VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Transformace zpracovatelského průmyslu v České republice

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle použité technologie

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je odvětvím náročným na potřebu pracovních sil

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Gumárenský a plastikářský průmysl v ČR dosáhl

Více

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL DN Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 21.1. Charakteristika odvětví V souladu s odvětvovou

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 19/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL DN Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 21.1. Charakteristika odvětví V souladu s odvětvovou

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2008 uskutečnil v celkovém objemu 3 846,5 tis. tun, což je o 1,7 % méně než za stejné období

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 Ivan Souček ředitel Svazu chemického průmyslu ČR KONFERENCIA pri príležitosti 25. výročia ZCHFP SR 29.11.2016 Makroekonomické předpoklady Z pohledu

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Produkce odvětví kovových konstrukcí a kovodělných výrobků navazuje na tradiční sortiment, využívající tuzemské

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2009 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2009 uskutečnil v celkovém objemu 3 420,0 tis. tun, což je o 11,1 % méně než za stejné

Více