Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o."

Transkript

1 Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o.

2 O S N O V A 1. Základní údaje o znaleckém ústavu Současný stav Připravované změny 4 2. Koncepce rozvoje a další činnosti Specifikace podmínek znalecké činnosti ústavů Systém vzdělávání a odborná způsobilost Nabídka služeb vůči společníkům 6 3. Organizační struktura společnosti Divize znaleckého ústavu, specializace Společníci, jejich práva a povinnosti Organizační schéma 8 4. Ekonomika Účetnictví a hospodářská střediska Fakturace výkonů 9 Přílohy 2

3 1. Základní údaje o znaleckém ústavu 1.1 Současný stav Připravované změny Současný stav Název: obchodní firma: NOVA spol. s r.o. Sídlo: Ocelářská 35/1354, Praha 9 IČ: Datum zápisu: 31. ledna 1995 (OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7087) Předmět podnikání: činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence oceňování majetku pro nehmotný majetek, finanční majetek, podnik oceňování majetku pro: a) věci movité b) věci nemovité c) nehmotný majetek d) finanční majetek e) podnik Statutární orgán: Jednatel: Ing. Alexander Beran Společníci: NEMOVITOSTI & INVESTICE, k. s. Turnov, Palackého 440, PSČ Identifikační číslo: Vklad: ,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100% Základní kapitál: ,- Kč Dne 6. dubna 2005 byla společnost na základě Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. 87/2004-OOD-ZN/12 podle ustanovení 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: - účetnictví, mzdy - daně - daňová problematika - oceňování majetku pro nehmotný majetek, finanční majetek, podnik (- viz. příloha č. 1) 3

4 Činnost znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. vychází z praxe znalce Ing. Alexandera Berana, který byl jmenován dne Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 376/90 znalcem pro základní obor ekonomika; v roce 2008 bylo oprávnění aktualizováno na odvětví účetní evidence a odvětví mzdy. Činnost znalce Ing. Alexandera Berana byla ukončena k Ing. Alexander Beran zpracoval za svou činnost soudního znalce celkem 634 znaleckých posudků. Znalecký ústav NOVA spol. s r.o. zpracovává znalecké posudky pro: okresní a krajské soudy Policii ČR službu kriminální policie a vyšetřování na území celé ČR bankovní ústavy, advokáty, notáře, správce konkurzní podstaty, likvidátory pro ostatní podnikatelské subjekty v rámci jejich podnikatelské činnosti apod. Během doby své existence zpracoval znalecký ústav přes 240 znaleckých posudků a dalších odborných vyjádření i podnikatelských záměrů vybraným subjektům. Ve společnosti bylo zaměstnáno celkem 17 pracovníků s odpovídajícím vzděláním, kteří se pravidelně zúčastňovali odborných školení a seminářů, aby znalecký ústav byl kapacitně i profesně co nejlépe připraven na zpracování zadaných posudků. V současné době všichni zaměstnanci znaleckého ústavu jsou na řádné mateřské a rodičovské dovolené. 1.2 Připravované změny Znalecký ústav má v úmyslu v nadcházejícím období výrazně expandovat v kategorii podnikatelských klientů, a to nejen v oblasti znaleckých posudků, ale i v rámci zpracování podnikatelských záměrů, odborných vyjádření a poradenské činnosti. Další připravované změny v činnosti i organizaci společnosti vyplývají zejména z připravené novelizace zákona č. 36/1967 Sb.., o znalcích a tlumočnících, ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR, jejíž účinnost je navržena od 1. ledna Tyto změny jsou popsány v následujícím bodu. 2. Koncepce rozvoje a další činnosti 2.1 Specifikace podmínek znalecké činnosti ústavů Systém vzdělávání a odborná způsobilost Nabídka služeb vůči společníkům Specifikace podmínek znalecké činnosti ústavů Ministerstvem spravedlnosti ČR je zpracována novela zákona č. 36/1967 Sb. Hlavním cílem této novely je obecně zkvalitnění práce znalců (a tlumočníků), avšak navrhovaná regulace 4

5 představuje zpřísnění podmínek pro výkon činnosti znalců a také zvýšení nákladů na získání a udržení práva vykonávat tuto činnost. Přínosem novely by mělo být zlepšení postavení znalců v soudním systému, zejména zvýšení jejich právní jistoty a perspektivy výkonu znalecké činnosti do budoucna. Ministerstvo rovněž předpokládá usnadnění rozhodování v soudních sporech a zkrácení trváních řízení. Novela zákona nově upravuje povinné pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou výkonem znalecké činnosti a dále celoživotní vzdělávání znalců. Zpřísnění dohledu nad znaleckou činností představuje v novele možnost ověření odborné způsobilosti, řešení stížností na znalce i ukládání pokut znalcům za porušení povinností a dále se rozšiřují důvody pro vyškrtnutí znalce ze seznamu. Novela zákona rozlišuje znalecké ústavy: a) veřejnoprávní (např. vědecké ústavy, vysoké školy, výzkumné instituce atd.) b) soukromoprávní (tj. ostatní právnické osoby), pro které se v návrhu zákona v 21a stanoví přísné podmínky pro jejich zápis do seznamu znaleckých ústavů, tzn. aby zejména 1) právnická osoba specializovaná na výkon znalecké činnosti v příslušném oboru a odvětví prokázala odpovídající materiální a personální vybavení 2) určila osoby odpovědné za výkon znalecké činnosti pro každý obor a odvětví, tyto osoby musí být zapsané v seznamu jako znalci v příslušném oboru a odvětví a alespoň 3 tito znalci musí být společníky, členy nebo zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou a zároveň nejsou společníky, členy nebo zaměstnanci jiného znaleckého ústavu 3) právnická osoba nebyla v posledních 3 letech vyškrtnuta ze seznamu ústavů 4) jde-li o akciovou společnost, pak základní kapitál musí být tvořen akciemi vydanými na jméno Znalec, který vykonává znaleckou činnost jako společník, statutární orgán nebo jako člen statutárního, řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu zapsaného znaleckého ústavu je povinen požádat předsedu krajského soudu o pozastavení práva vykonávat činnost znalce. Na znalce, který vykonává znaleckou činnost v ústavu, se vztahuje povinnost celoživotního vzdělávání a může mu být uložena i povinnost zúčastnit se ověření odborné způsobilosti i v případě, že má znalec pozastavené právo vykonávat činnost znalce. Soukromoprávní ústav musí být po celou dobu výkonu znalecké činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem znalecké činnosti, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 10 mil. Kč. Tuto smlouvu o pojištění je ústav povinen uzavřít nejpozději do 3 měsíců od zápisu do seznamu znaleckých ústavů. Pokud uvedené pojištění zaniklo a nebylo obnoveno do 3 měsíců, nebo ústavu byla za poslední 3 roky opakovaně uložena sankce za správní delikt (pokuta s horní hranicí 500 tis. Kč event. 1 mil. Kč), může ministerstvo rozhodnout o vyškrtnutí ústavu ze seznamu, a to do 1 roku ode dne uložení této sankce. 5

6 2.2 Systém vzdělávání a odborná způsobilost Dle navržené novely jsou znalci povinni se celoživotně vzdělávat a průběžně tak obnovovat vědomosti, dovednosti a způsobilost v souladu s rozvojem oboru a odvětví i nejnovějšími vědeckými poznatky. Mezi formy celoživotního vzdělávání patří zejména: a) samostatné studium odborné literatury b) účast na kurzech, školeních, seminářích, odborných a vědeckých konferencích a kongresech c) publikační a pedagogická činnost d) vědecko-výzkumná činnost vztahující se k odbornosti znalce Celoživotní vzdělávání budou organizovat a pořádat zejména Ministerstvo spravedlnosti veřejnoprávní znalecké ústavy, vysoké školy a profesní nebo zájmová sdružení. Záznamy o účasti znalce na akcích v rámci celoživotního vzdělávání se budou provádět do průkazu odbornosti, který vydá každému znalci předseda krajského soudu. Tomu budou i povinni jednotliví znalci předkládat průkaz odbornosti společně se znaleckým deníkem ke kontrole. Znaleckým ústavem NOVA s.r.o. byl navázán kontakt s Vysokou školou ekonomickou v Praze, konkrétně s prof. Maříkem, CSc. vedoucím katedry financí a oceňování podniku, který je současně ředitelem Institutu oceňování majetku a zároveň znalcem pro oceňování podniků. Byla zahájena spolupráce v oblasti pořádání krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzů event. jednorázových školících akcí pro zaměstnance a další spolupracovníky znaleckého ústavu. Zároveň byla navázána spolupráce s Vysokou školou Karla Engliše, a.s. v Brně. 2.3 Nabídka služeb vůči společníkům Znalecký ústav NOVA spol. s r.o. nabídne svým společníkům smluvní zajištění níže uvedených prací a služeb: 1) vedení účetnictví resp. daňové evidence 2) uložení (tj. archivace) písemných resp. elektronické formy znaleckých úkonů včetně znaleckých deníků (nejméně po dobu 10 let) 3) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem znalecké činnosti 4) zajištění marketingových služeb a obchodní činnosti 5) tisk znaleckých posudků, zásobování kancelářským materiálem apod. 6) provádění aktualizace typových znaleckých posudků, kontrolní činnost 7) školení a plnění povinností celoživotního vzdělávání (viz. předchozí bod 2.2) 8) financování výkonů a práce znalců na bázi faktoringu 9) právní služby, konzultace, poradenská činnost apod. 6

7 3. Organizační struktura společnosti 3.1 Divize znaleckého ústavu, specializace Společníci, jejich práva a povinnosti Organizační schéma Divize znaleckého ústavu, specializace V souvislosti s požadavkem novely zákona, kdy znalci jsou povinni vykonávat svou činnost nestranně a nezávisle, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost tzn., aby za každý posudek (včetně posudků zpracovávaných ústavy) byl odpovědný konkrétní znalec, je nezbytné upravit organizační strukturu spol. NOVA s.r.o. podle znaleckých oborů (resp. odvětví) do jednotlivých divizí. V podmínkách znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. je zatím navrženo zřízení 4 divizí: 1. účetnictví (včetně mezd a daní) 2. nemovitosti (oceňování majetku pro věci nemovité) 3. movitý majetek (oceňování movitého majetku) 4. ocenění podniků, spol. podílů, akcií Za každou divizi bude odpovědný příslušný znalec, který bude zároveň prokuristou a současně i společníkem s.r.o.; výhledově není vyloučena ani přeměna spol. s r.o. na akciovou společnost. Dle požadavku novely zákona by musely být emitovány akcie na jméno. Na kvalitu a úroveň zpracování jednotlivých znaleckých posudků bude dohlížet odborná komise pro znalecké posudky; jejími členy budou jednotliví znalci, tzn. vedoucí uvedených divizí. 3.2 Společníci, jejich práva a povinnosti Základní práva a povinnosti společníků vycházejí z ustanovení Obchodního zákoníku (dle ) a dále Společenské smlouvy (článek XII znění smlouvy z ). Základní práva vykonávají společníci na valné hromadě. Za závazky společnosti ručí společníci jejich věřitelům pouze majetkem společnosti; vůči společnosti ručí společníci pouze svým vkladem. Ve smyslu rozhodování na valné hromadě a výkonu hlasovacího práva má každý společník jeden hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu (tj. kapitálové účasti). Ostatní povinnosti vyplývající zejména z připravené novely zákona č.36/1967 Sb. a další práva společníků ve smyslu nabídky služeb jsou uvedeny v předcházející části (viz. bod 2.1 a 2.3). 7

8 3.3 Organizační schéma Znalecký ústav NOVA spol. s r.o. (-po reorganizaci a rozšíření) Společníci Nemovitosti & Investice k. s. Společník 2.. Společník -n Valná hromada jednatel/é Všeobecná prokura Prokurista Dozorčí rada Komise pro znalecké posudky Prokurista znalec Prokurista znalec Prokurista znalec Prokurista znalec D i v i z e Účetnictví D i v i z e Nemovitosti D i v i z e Movitý majetek D i v i z e Ocenění podniků Provozní p r a c o v n í c i - zpracovatelé znaleckých posudků Pozn. všeobecný prokurista je zmocněn jednatelem ke všem právním úkonům při provozu společnosti (tj. samostatná prokura) jednotliví znalci jako prokuristé v příslušné divizi (tj. odborná prokura) jsou zároveň společníky spol. s r.o. 8

9 4. EKONOMIKA 4.1 Účetnictví a hospodářská střediska Fakturace výkonů Účetnictví a hospodářská střediska Podvojné účetnictví a účtový rozvrh Účetní jednotka vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a dále ČÚS pro podnikatele. Hospodářská střediska Z hlediska navržené organizační struktury a na základě uplatnění principu odpovědnosti představují divize s jednotlivými znalci dle oborů samostatná hospodářská střediska s měřitelnými vstupy i výstupy. 4.2 Fakturace výkonů Jednotliví znalci ústavu NOVA spol. s r.o. budou své práce (na posudcích apod.) vyúčtovávat jako subdodávku znaleckému ústavu a ten po kompletaci (tj. kontrole, tisku, vazbě apod.) znaleckého posudku tento vyfakturuje třetí osobě (odběrateli). Úhrada faktur společníků za subdodávky bude ze strany znaleckého ústavu probíhat na faktoringovém principu (tzn. systém záloh a doplatků). Pro lepší představu o fungování faktoringu přikládáme praktický příklad: Bude vyfakturován posudek v hodnotě ,- Kč. Do třech dnů od vystavení splatnosti bude znalci proplacena záloha ve výši 60 %, tj ,- Kč. Zadavateli znaleckého posudku bude oznámeno uplatnění faktoringu, tedy že úhrada proběhne na účet faktoringové společnosti. Po úhradě faktury od zadavatele na účet faktoringové společnosti bude doplaceno 40 % částky. Tato částka bude ponížena o úrok ve výši 8 % p. a. z poskytnuté zálohy 60 %. Úročeny budou pouze dny od data splatnosti do data zaplacení faktury od zadavatele posudku. Příklady: Vyfakturováno: Záloha do třech dnů od fakturace Úhrada faktury od zadavatele posudku 180 dní po splatnosti: ponížená o úroky za poměrnou část (8 % z :365*180) administrativní poplatek za zpracování ,- Kč ,- Kč ,-Kč 2 367,- Kč 3 000,- Kč Znalci bude vyplaceno = ,- Kč. 9

10 Vyfakturováno: Záloha do třech dnů od fakturace Úhrada faktury od zadavatele posudku 365 dní po splatnosti: ponížená o úroky za poměrnou část (8 % z :365*365) administrativní poplatek za zpracování ,- Kč ,- Kč ,-Kč 4 800,- Kč 3 000,- Kč Znalci bude vyplaceno = ,- Kč. Tento platební instrument by měl pomoci zlepšit cash flow v případě prodlení ve splatnosti jednotlivých zadavatelů znaleckých posudků. 10

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15

Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15 NAUKA O PODNIKU Nauka o podniku PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. KATEŘINA MARŠÍKOVÁ, PH.D. KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15 EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA PODNIKOVÉ EKONOMIKY BUDOVA H, 6. POSCHODÍ TEL.:

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Důvodová zpráva. Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s.

Důvodová zpráva. Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s. Důvodová zpráva Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s. Zpracoval: Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel společnosti, AK JUDr. Alexandr Šoljak Dne: 28. 4. 2014 Zákon 90 / 2012 Sb. ze dne 25. 1. 2012,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Obsah Prohlášení oprávněných osob emitenta...3 Všeobecné údaje o emitentovi...4 Profil emitenta...5 Popis podnikání emitenta...8 Nabízené

Více