6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova"

Transkript

1 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního života lidí. Umění je proces specifického poznávání a dorozumívání. Vzdělání přináší umělecké osvojování světa s estetickým účinkem, dochází k rozvíjení specifického cítění a tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu. Součástí je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění, schopnost vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot. 1.stupeň Na 1.stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující, rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. V 1. 3.ročníku se žáci učí tvoření tónu, správné dýchání, rytmizují a melodizují jednoduchá říkadla, provázená hrou na tělo, intonují v rozmezí c1- c2. Písně jednohlasé i v jednoduchém dvojhlase doprovázejí na Orffovy nástroje, učí se vnímat slyšenou hudbu a hudbu formou her vyjádřit pohybem. Ve 4. 5.ročníku žáci rozvíjejí hlasový rozsah v rozmezí h - d2, rozšiřují své poznatky a dovednosti získané v 1.období. Zpívají jednohlasně, dvojhlasně a připravují se na jednoduchý trojhlas. Využívají tvořivé hry, rytmické i melodické, pracují s Orffovými nástroji. Učí se základní taneční kroky, hudbu vyjádřit pohybem a o slyšené hudbě stručně pohovořit - vyjádřit své myšlenky. 2.stupeň S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu.inspirací se stávají také díla literární a dramatická i tvorba mediální. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění umožňují projekty. Hudební výchova vede žáky k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. I zde se hudební činnosti vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují, a tím rozvíjejí hudební schopnosti žáků. Vokální činnosti: obsahují práci s hlasem, kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Instrumentální činnosti: obsahem je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Hudebně pohybové činnosti: žáci ztvárňují hudbu a reagují na ni pomocí pohybu, tance gest. Poslechové činnosti: obsahem je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 201

2 V 6. ročníku je kladen důraz na dvojhlasý zpěv a přípravu trojhlasu, na tvořivé činnosti s nástroji rytmickými i melodickými. V 7. ročníku se žáci seznamují s vývojem klasické hudby v různých slohových obdobích a se styly a žánry hudby populární. Časová dotace předmětu hudební výchova je v ročníku 1 hodina týdně. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami učitel zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů společně s žáky formuluje cíl činnosti umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné a v dostatečném počtu Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení vede žáky k plánování úkolů a postupů Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 202

3 Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: důsledně vyžaduje dodržování pravidel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu vnímá i aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech vede žáky ke správným způsobům užití nástrojů, techniky, vybavení žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní poznání vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce 203

4 Hudební výchova 1. období = ročník VOKÁLNÍ ČINNOST Pěvecký a mluvní projev Hudební rytmus Dvojhlas a vícehlas Intonace,vokální improvizace Záznam vokální hudby Pěvecké dovednosti Dýchání, výslovnost Nasazení a tvorba tónu Dynamicky odlišený zpěv Hlasová hygiena Rytmické hry Realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Průprava k dvojhlasu Lidový dvojhlas Prodleva Hudební hry s šestitónovou řadou Volné nástupy 1., 3. a 5. stupně v durových tóninách Nota jako grafický znak pro tón Zápis rytmu jednoduché písně Notový zápis jako opora při realizaci písně - pracuje s dechem - srozumitelně vyslovuje - pracuje na správném nasazení a tvorbě tónu - vyjadřuje dynamiku zpěvu - seznamuje se se zásadami hlasové hygieny - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě v jednohlase a lidovém dvojhlase - při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - používá hudební dialog v jednoduchých hrách - na základě svých dispozic intonuje písně s volným nástupem 1., 3. a 5. stupně v durových tóninách - zapisuje základní slyšené tóny 1., 3. a 5.stupně - zapisuje rytmus jednoduché písně - používá notový zápis jako oporu při realizaci písně Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika Člověk a svět práce INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Hra na hudební nástroje Reprodukce motivů, témat, skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů - improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 204

5 Rytmizace, melodizace a hudební stylizace, hudební improvizace Hudební hry Ostinátní doprovod Jednoduchý hudební doprovod Dudácká kvinta Prodleva Využití 1. a 5. stupně - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře - pracuje s jednodílnou písňovou formou - využívá 1.a 5.stupně při doprovodu Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Matematika Záznam instrumentální melodie Jednodílná písňová forma a-b, Čtení a zápis rytmického schématu Jednoduché melodie - rytmicky zaznamenává jednoduchou melodii Vnímání autora mediálních sdělení HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Taktování, pohybový doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby, reakce na změny v proudu znějící hudby Orientace v prostoru Hra na tělo Dvoudobý a třídobý takt Taktování na 2 a 3 doby Taneční chůze, držení těla Taneční hry se zpěvem Taneční kroky Pantomima, pohybová improvizace Chůze po špičkách, poskok Chůze ve 3/4 taktu Pomalý krok, běh ve 2/4 taktu Třídobá chůze v kruhu, držení rukou Pohybové vyjádření hudebního výrazu a nálady Pamětné uchování a reprodukce předváděných pohybů při pohybových hrách - taktuje ve dvoudobém a třídobém taktu - reaguje pohybem na znějící hudbu s využitím tanečních kroků - pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie - na základě svých dispozic vytváří pohybové improvizace - vyjadřuje pohybem hudební výraz a náladu - reprodukuje předváděné pohyby při pohybových hrách Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika 205

6 POSLECHOVÉ ČINNOSTI Kvalita tónů Vztahy mezi tóny Hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem Zvuk, tón, lidské hlasy Délka tónu, síla, výška Souzvuk, akord Rytmus, melodie, kontrast, pohyb Melodie, zvukomalba - rozliší zvuk a tón, délku, sílu, výšku tónu - jednotlivé kvality tónů, - pozná souzvuk melodický a disharmonický - rozliší tempo rychlé, pomalé, melodii smutnou, veselou, melodii stoupavou, klesavou - dokáže rozlišit do jaké oblasti zvuk patří (domácnost, příroda, škola, koncert ) Poznávání lidí Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj Rozlišení vokální a instrumentální hudby, lidský hlas, hudební nástroj, Klavír, housle, zobcová flétna, elektrická kytara, kontrabas Lidová a umělá píseň - odliší hudbu vokální od instrumentální - pozná základní hudební nástroje - popíše rozdíl mezi lidovou a umělou písní Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané Hudební styly a žánry Rozlišení hudby podle její společenské funkce zábavní, slavnostní, hudba taneční, pochodová, ukolébavka, atd. Hudba k tanci dříve a dnes - rozlišuje hudbu podle její společenské funkce - rozpozná hudbu klasickou od populární Hudební formy Malá písňová forma Rondo - rozpozná malou písňovou formu a rondo Interpretace hudby Vyjádření pocitů ze slyšené hudby - vyjadřuje své pocity ze slyšené hudby 206

7 Hudební výchova 2. období = ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev Hudební rytmus Dvojhlas a vícehlas Intonace, vokální improvizace Dynamika, hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu Rytmická cvičení realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Lidový dvojhlas, umělý dvojhlas, prodleva, kánon, příprava trojhlasu Diatonické postupy v durových a mollových tóninách, Volné nástupy 5. a 8. stupně a následně 2., 4., 6. a spodního 7.stupně - rozlišuje dynamiku zpěvu a slyšené hudby - uvádí do praxe znalosti o hlasové hygieně - rozšiřuje hlasový rozsah v rozmezí h d 2 - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, lidovém dvojhlase - realizuje jednoduchá rytmická cvičení dle notového záznamu - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě v durových i mollových tóninách - při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - realizuje podle svých schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň, zúčastní se pohybových her Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika Člověk a svět práce Záznam vokální hudby Zachycení melodie písně pomocí grafického vyjádření Zápis rytmu jednoduché písně Notový zápis jako opora při realizaci písně - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 207

8 INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Hra na hudební nástroje Rytmizace, melodizace a stylizace,hudební improvizace Záznam instrumentální melodie HUDEBNĚ POHYBOVĚ ČINNOSTI Taktování, pohybový doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby, reakce na změny v proudu znějící hudby Orientace v prostoru Reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, keyboardů Tvorba předeher, doher a meziher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod, akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva, dudácká kvinta, tónika, dominanta, subdominanta, hudební hry, dvojdílná písňová forma Čtení a zápis rytmického schématu či jednoduchého motivku instrumentální skladby Dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt taneční hry se zpěvem jednoduché lidové tance, mateník, valčík Pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků Poskočný krok ve 2/4 taktu, se zhoupnutím ve 3/4 taktu, cvalový krok Pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách - žák využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivků skladeb a písní - rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby - vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace - čte a zapisuje jednoduché rytmické motivky slyšené instrumentální skladby - žák ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků - na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace - uchovává v paměti a reprodukuje pohyby předváděné při tanečních a pohybových hrách, improvizuje kultivované pohybové projevy odvozené ze současné populární hudby Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané Objevujeme Evropu a svět Etnický původ Multikulturalita Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Vnímání autora mediálních sdělení Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika 208

9 POSLECHOVÉ ČINNOSTI Kvality tónů Vztahy mezi tóny Délka, síla, barva výška tónu Souzvuk, akord, intervaly tercie, sexta, oktáva - rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby - sluchem rozliší akord durový a mollový, - pozná interval tercie, sexty, oktávy Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Občan, občanská společnost a stát Hudební výrazové prostředky hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem Hudba vokální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj Rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast, gradace, pohyb melodie, (melodie vzestupná, sestupná) Zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu Zpěvní hlasy, soprán, alt, tenor, bas Polyfonní hudba vokální a instrumentální, přehled skupin hudebních nástrojů - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudební výrazových prostředků - upozorní na metrorytmické, tempové dynamické i zřetelné harmonické změny - rozliší jednotlivé zpěvní hlasy, hudbu vokální od instrumentální - pozná základní skupiny hudebních nástrojů Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané Multikulturalita Vnímání autora mediálních sdělení Hudební styly a žánry Hudba taneční, pochodová, ukolébavka, poslechová, hudba jiných národů - pozná styl hudby taneční, pochodové, populární, klasické, lidové - chápe společenskou funkci hudby Hudební formy Malá písňová forma, velká písňové forma, rondo, variace - rozpozná malou a velkou písňovou formu - vysvětlí princip ronda a variací Interpretace hudby Slovní vyjádření pocitů a nálady na základě slyšené hudby - dokáže v rámci svých schopností zhodnotit slyšenou hudbu, vyjádřit vlastní názor, má povědomí o významu našich předních hudebních skladatelů Člověk a jeho 209

10 Hudební výchova - 6.ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev Intonace a vokální improvizace Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, jednohlasý a vícehlasý zpěv, deklamace Diatonické postupy v durových a mollových tóninách, terciové postupy - rozšiřuje v rámci svých možností hlasový rozsah s oporou o hlavový tón, sjednocuje hlasový rozsah, zdokonaluje hlasovou techniku - intonuje dle svých schopností volné nástupy, hlavní a vedlejší stupně v dur, vedlejší v moll tóninách Rozvoj schopností a poznávání Seberegulace Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Fyzika Hudební rytmus Orientace v notovém záznamu Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby Notový zápis jako opora při realizaci písně - pokusí se o vlastní rytmické a melodické ztvárnění říkadla či jednoduché básně - využívá intonační orientace v zápisu jednoduché diatonické písně Hodnoty a postoje,praktická etika Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti Reprodukce tónů - reprodukuje slyšené tóny z nezpěvné do zpěvné polohy Reflexe vokálního projevu INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Vlastní vokální projev a vokální projev ostatních - pokusí se o samostatné vytváření lidového dvojhlasu, tercie, sexty Hra na hudební nástroje Záznam hudby Vyjadřování hudebních a nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy Nástrojová reprodukce melodií motivků písní,hra a tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře, keyboardů, základní harmonické funkce Noty, jednoduchá partitura vokální a instrumentální Představy rytmické a melodické Hra na melodické nástroje, předehra, mezihra, dohra, melodram, scénická hudba - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy - čte a zapisuje jednoduché motivy, postupně se orientuje na klaviatuře - vytváří a volí jednoduché doprovody - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně různých stylů a žánrů, pokusí se o melodram Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Občan, občanská společnost a stát Člověk a svět práce Dějepis 210

11 HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pohybový doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby Taktování ve 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 taktu, Taneční kroky,český lid. a dobový tanec Návaznost na sémantiku hudebního díla, pantomima - rozpozná základní takty jednoduchých písní a předvede jejich taktování, osvojí si základní pohyb. prvky vybraného českého lid. a dobového tance - vyjádří pohybově náladu hudby ke slavnostním příležitostem, malou dvojdílnou a trojdílnou formu, rondo, pantomimicky ztvární slyšenou melodii Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Kooperace a kompetice Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby Orientace v prostoru POSLECHOVÉ ČINNOSTI Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby Hudební dílo a její autor Hudební styly a žánry Interpretace znějící hudby Pohybové reakce tempové a dynamické Pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při pohybových hrách Postihování hudebně výrazových prostředků Hudba vokální, instrumentální,slavnostní, etnická, hudební osobnosti, zvuková podoba hudby jednotlivých obdobích Chápání funkcí hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům Slovní charakterizování hudebního díla - vyjádří pohybem kontrast v hudbě, rytmus, metrum, takt, tempo, dynamiku - rozvíjí a uplatňuje formou hudebně pohybových her hudební schopnosti, paměť a lidskou komunikaci - sleduje a hodnotí kvalitu a přesnost hudební tvorby spolužáků,rozliší typy orchestrů,v elementární míře rozliší hudební nástroje - vytváří si prostřednictvím epizod ze života skladatelů základní představu o době, životě a díle tvůrců poslouchaných skladeb - učí se rozpoznávat hudební styly a žánry, seznámí se se vztahem obsahu a formy na dílech charakteristických pro vybraná období - uplatňuje získané hudební vědomosti hudby, rozpozná píseň doby národního obrození,píseň kramářskou, populární skladby velkých mistrů, hudbu jazzovou, folkovou, rockovou Občan, občanská společnost a stát Multikulturalita Občan, občanská společnost a stát Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Dějepis Občanská výchova Zeměpis Člověk a svět práce 211

12 Hudební výchova - 7. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev Intonace a vokální improvizace Hudební rytmus Orientace v notovém záznamu vokální hudby Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti Reflexe vokálního projevu INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Hra na hudební nástroje Záznam hudby Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy Jednohlasý a vícehlasý zpěv, hlasová nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, techniky vokálního projevu, scat, falzet, jejich individuální využití při zpěvu a společných vokálně instrumentálních činnostech Střídavý půltón horní, spodní, postup chromatickým půltónem, improvizace jednoduchých hudebních forem Využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu Notový zápis jako opora při realizace složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby Zachycování rytmu, popřípadě i melodie zpívané, hrané písně pomocí grafického záznamu Hledání možností nápravy hlasové nedostatečnosti, transpozice melodie, využití jiné hudební činnosti Nástrojová reprodukce melodií jednoduchých skladeb, hra a tvorba doprovodů s využitím keyboardů, nástrojová improvizace vedlejší harm. funkce jednoduché hud. formy Noty, notační programy a další způsoby záznamu hudby od hracích strojků po současnost Představy tempové, dynamické, využití zvukomalebných prvků k vyjádření nálady a mimohudebních představ Doprovody pro hudebně dramatické projevy, hudba a divadlo malých forem - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě - zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase - využívá své individuální schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - žák se orientuje v notovém záznamu složitější vokální skladby - dokáže zapsat rytmicky správně jednoduchý motivek, popř. melodii - dokáže ocenit kvalitní projev druhého - vytváří a volí jednoduché doprovody v různé harmonizaci / základní funkce, s bohatší harmonií/ - orientuje se v notovém záznamu, seznámí se s různými druhy záznamu hudby - provádí jednoduché hudební improvizace (motivy, témata, část skladeb) - pokusí se o zhudebnění vlastních textů Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Kooperace a kompetice Občan, občanská společnost a stát Fungování a vliv médií na společnost Práce v realizačním týmu Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Člověk,podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce Fyzika Člověk a svět práce 212

13 HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pohybový doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby Orientace v prostoru Vlastní pohybové ztvárnění motivu a tématu, vyjádření variací,charakteru melodie, taktování, legato, staccato,synkopa, triola,akcent Improvizace uceleného hudebně pohybového projevu a vybraného historického tance Reakce na změny rytmicko metrické, harmonické,akcent Pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či jiných pohybových aktivitách - na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu - žák rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě - pohybem vyjádří charakter melodie, motivu, tématu, variací, komplementární rytmus - realizuje vyjádření hudby tzv. vážné i populární, jejich charakter, jednoduchou choreografii vybraných tanců Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Kooperace a kompetice Občan, občanská společnost a stát Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Dějepis Zeměpis Občanská výchova Člověk,podpora a ochrana zdraví 213

14 POSLECHOVÉ ČINNOSTI Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby Hudební dílo a její autor Hudební styly a žánry Významné sémantické prvky užité ve skladbě, zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy, jejich význam pro pochopení hudebního díla Hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi, inspirace, epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost Slohová období hudby klasické, styly a žánry hudby populární, hudba opouštějící tonalitu, hudební nástroje symfonického orchestru, velkého jazzového orchestru, hudba a další umělecké druhy - orientuje se v proudu znějící hudby,vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky,chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku - dokáže pohovořit o díle a autorovi, vyjádřit vlastní názor, vytvořit si základní představu o době, životě a dílech autorů - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Občan, občanská společnost a stát Dějepis Zeměpis Občanská výchova Interpretace znějící hudby Slohové a stylové zařazené, vytváření vlastních soudů a preferencí - vyhledává souvislost mezi hudbou a jinými druhy umění Fungování a vliv médií na společnost Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 214

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4

Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název vzdělávacího programu: Škola mnoha moţností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Estetická výchova / Aesthetics

Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více