6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova"

Transkript

1 6.13 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást každodenního života lidí. Umění je proces specifického poznávání a dorozumívání. Vzdělání přináší umělecké osvojování světa s estetickým účinkem, dochází k rozvíjení specifického cítění a tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu. Součástí je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění, schopnost vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot. 1.stupeň Na 1.stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující, rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. V 1. 3.ročníku se žáci učí tvoření tónu, správné dýchání, rytmizují a melodizují jednoduchá říkadla, provázená hrou na tělo, intonují v rozmezí c1- c2. Písně jednohlasé i v jednoduchém dvojhlase doprovázejí na Orffovy nástroje, učí se vnímat slyšenou hudbu a hudbu formou her vyjádřit pohybem. Ve 4. 5.ročníku žáci rozvíjejí hlasový rozsah v rozmezí h - d2, rozšiřují své poznatky a dovednosti získané v 1.období. Zpívají jednohlasně, dvojhlasně a připravují se na jednoduchý trojhlas. Využívají tvořivé hry, rytmické i melodické, pracují s Orffovými nástroji. Učí se základní taneční kroky, hudbu vyjádřit pohybem a o slyšené hudbě stručně pohovořit - vyjádřit své myšlenky. 2.stupeň S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu.inspirací se stávají také díla literární a dramatická i tvorba mediální. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění umožňují projekty. Hudební výchova vede žáky k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. I zde se hudební činnosti vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují, a tím rozvíjejí hudební schopnosti žáků. Vokální činnosti: obsahují práci s hlasem, kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Instrumentální činnosti: obsahem je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Hudebně pohybové činnosti: žáci ztvárňují hudbu a reagují na ni pomocí pohybu, tance gest. Poslechové činnosti: obsahem je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 201

2 V 6. ročníku je kladen důraz na dvojhlasý zpěv a přípravu trojhlasu, na tvořivé činnosti s nástroji rytmickými i melodickými. V 7. ročníku se žáci seznamují s vývojem klasické hudby v různých slohových obdobích a se styly a žánry hudby populární. Časová dotace předmětu hudební výchova je v ročníku 1 hodina týdně. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami učitel zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů společně s žáky formuluje cíl činnosti umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné a v dostatečném počtu Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení vede žáky k plánování úkolů a postupů Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 202

3 Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: důsledně vyžaduje dodržování pravidel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu vnímá i aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech vede žáky ke správným způsobům užití nástrojů, techniky, vybavení žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní poznání vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce 203

4 Hudební výchova 1. období = ročník VOKÁLNÍ ČINNOST Pěvecký a mluvní projev Hudební rytmus Dvojhlas a vícehlas Intonace,vokální improvizace Záznam vokální hudby Pěvecké dovednosti Dýchání, výslovnost Nasazení a tvorba tónu Dynamicky odlišený zpěv Hlasová hygiena Rytmické hry Realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Průprava k dvojhlasu Lidový dvojhlas Prodleva Hudební hry s šestitónovou řadou Volné nástupy 1., 3. a 5. stupně v durových tóninách Nota jako grafický znak pro tón Zápis rytmu jednoduché písně Notový zápis jako opora při realizaci písně - pracuje s dechem - srozumitelně vyslovuje - pracuje na správném nasazení a tvorbě tónu - vyjadřuje dynamiku zpěvu - seznamuje se se zásadami hlasové hygieny - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě v jednohlase a lidovém dvojhlase - při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - používá hudební dialog v jednoduchých hrách - na základě svých dispozic intonuje písně s volným nástupem 1., 3. a 5. stupně v durových tóninách - zapisuje základní slyšené tóny 1., 3. a 5.stupně - zapisuje rytmus jednoduché písně - používá notový zápis jako oporu při realizaci písně Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika Člověk a svět práce INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Hra na hudební nástroje Reprodukce motivů, témat, skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů - improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 204

5 Rytmizace, melodizace a hudební stylizace, hudební improvizace Hudební hry Ostinátní doprovod Jednoduchý hudební doprovod Dudácká kvinta Prodleva Využití 1. a 5. stupně - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře - pracuje s jednodílnou písňovou formou - využívá 1.a 5.stupně při doprovodu Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Matematika Záznam instrumentální melodie Jednodílná písňová forma a-b, Čtení a zápis rytmického schématu Jednoduché melodie - rytmicky zaznamenává jednoduchou melodii Vnímání autora mediálních sdělení HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Taktování, pohybový doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby, reakce na změny v proudu znějící hudby Orientace v prostoru Hra na tělo Dvoudobý a třídobý takt Taktování na 2 a 3 doby Taneční chůze, držení těla Taneční hry se zpěvem Taneční kroky Pantomima, pohybová improvizace Chůze po špičkách, poskok Chůze ve 3/4 taktu Pomalý krok, běh ve 2/4 taktu Třídobá chůze v kruhu, držení rukou Pohybové vyjádření hudebního výrazu a nálady Pamětné uchování a reprodukce předváděných pohybů při pohybových hrách - taktuje ve dvoudobém a třídobém taktu - reaguje pohybem na znějící hudbu s využitím tanečních kroků - pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie - na základě svých dispozic vytváří pohybové improvizace - vyjadřuje pohybem hudební výraz a náladu - reprodukuje předváděné pohyby při pohybových hrách Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika 205

6 POSLECHOVÉ ČINNOSTI Kvalita tónů Vztahy mezi tóny Hudebně výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem Zvuk, tón, lidské hlasy Délka tónu, síla, výška Souzvuk, akord Rytmus, melodie, kontrast, pohyb Melodie, zvukomalba - rozliší zvuk a tón, délku, sílu, výšku tónu - jednotlivé kvality tónů, - pozná souzvuk melodický a disharmonický - rozliší tempo rychlé, pomalé, melodii smutnou, veselou, melodii stoupavou, klesavou - dokáže rozlišit do jaké oblasti zvuk patří (domácnost, příroda, škola, koncert ) Poznávání lidí Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj Rozlišení vokální a instrumentální hudby, lidský hlas, hudební nástroj, Klavír, housle, zobcová flétna, elektrická kytara, kontrabas Lidová a umělá píseň - odliší hudbu vokální od instrumentální - pozná základní hudební nástroje - popíše rozdíl mezi lidovou a umělou písní Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané Hudební styly a žánry Rozlišení hudby podle její společenské funkce zábavní, slavnostní, hudba taneční, pochodová, ukolébavka, atd. Hudba k tanci dříve a dnes - rozlišuje hudbu podle její společenské funkce - rozpozná hudbu klasickou od populární Hudební formy Malá písňová forma Rondo - rozpozná malou písňovou formu a rondo Interpretace hudby Vyjádření pocitů ze slyšené hudby - vyjadřuje své pocity ze slyšené hudby 206

7 Hudební výchova 2. období = ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev Hudební rytmus Dvojhlas a vícehlas Intonace, vokální improvizace Dynamika, hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu Rytmická cvičení realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu Lidový dvojhlas, umělý dvojhlas, prodleva, kánon, příprava trojhlasu Diatonické postupy v durových a mollových tóninách, Volné nástupy 5. a 8. stupně a následně 2., 4., 6. a spodního 7.stupně - rozlišuje dynamiku zpěvu a slyšené hudby - uvádí do praxe znalosti o hlasové hygieně - rozšiřuje hlasový rozsah v rozmezí h d 2 - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, lidovém dvojhlase - realizuje jednoduchá rytmická cvičení dle notového záznamu - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě v durových i mollových tóninách - při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti - realizuje podle svých schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň, zúčastní se pohybových her Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika Člověk a svět práce Záznam vokální hudby Zachycení melodie písně pomocí grafického vyjádření Zápis rytmu jednoduché písně Notový zápis jako opora při realizaci písně - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 207

8 INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Hra na hudební nástroje Rytmizace, melodizace a stylizace,hudební improvizace Záznam instrumentální melodie HUDEBNĚ POHYBOVĚ ČINNOSTI Taktování, pohybový doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby, reakce na změny v proudu znějící hudby Orientace v prostoru Reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, keyboardů Tvorba předeher, doher a meziher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod, akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva, dudácká kvinta, tónika, dominanta, subdominanta, hudební hry, dvojdílná písňová forma Čtení a zápis rytmického schématu či jednoduchého motivku instrumentální skladby Dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt taneční hry se zpěvem jednoduché lidové tance, mateník, valčík Pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků Poskočný krok ve 2/4 taktu, se zhoupnutím ve 3/4 taktu, cvalový krok Pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách - žák využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivků skladeb a písní - rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby - vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace - čte a zapisuje jednoduché rytmické motivky slyšené instrumentální skladby - žák ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků - na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace - uchovává v paměti a reprodukuje pohyby předváděné při tanečních a pohybových hrách, improvizuje kultivované pohybové projevy odvozené ze současné populární hudby Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Jsme Evropané Objevujeme Evropu a svět Etnický původ Multikulturalita Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Vnímání autora mediálních sdělení Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika 208

9 POSLECHOVÉ ČINNOSTI Kvality tónů Vztahy mezi tóny Délka, síla, barva výška tónu Souzvuk, akord, intervaly tercie, sexta, oktáva - rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby - sluchem rozliší akord durový a mollový, - pozná interval tercie, sexty, oktávy Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Občan, občanská společnost a stát Hudební výrazové prostředky hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem Hudba vokální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj Rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast, gradace, pohyb melodie, (melodie vzestupná, sestupná) Zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu Zpěvní hlasy, soprán, alt, tenor, bas Polyfonní hudba vokální a instrumentální, přehled skupin hudebních nástrojů - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudební výrazových prostředků - upozorní na metrorytmické, tempové dynamické i zřetelné harmonické změny - rozliší jednotlivé zpěvní hlasy, hudbu vokální od instrumentální - pozná základní skupiny hudebních nástrojů Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané Multikulturalita Vnímání autora mediálních sdělení Hudební styly a žánry Hudba taneční, pochodová, ukolébavka, poslechová, hudba jiných národů - pozná styl hudby taneční, pochodové, populární, klasické, lidové - chápe společenskou funkci hudby Hudební formy Malá písňová forma, velká písňové forma, rondo, variace - rozpozná malou a velkou písňovou formu - vysvětlí princip ronda a variací Interpretace hudby Slovní vyjádření pocitů a nálady na základě slyšené hudby - dokáže v rámci svých schopností zhodnotit slyšenou hudbu, vyjádřit vlastní názor, má povědomí o významu našich předních hudebních skladatelů Člověk a jeho 209

10 Hudební výchova - 6.ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev Intonace a vokální improvizace Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, jednohlasý a vícehlasý zpěv, deklamace Diatonické postupy v durových a mollových tóninách, terciové postupy - rozšiřuje v rámci svých možností hlasový rozsah s oporou o hlavový tón, sjednocuje hlasový rozsah, zdokonaluje hlasovou techniku - intonuje dle svých schopností volné nástupy, hlavní a vedlejší stupně v dur, vedlejší v moll tóninách Rozvoj schopností a poznávání Seberegulace Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Fyzika Hudební rytmus Orientace v notovém záznamu Odhalování vzájemných souvislostí rytmu řeči a hudby Notový zápis jako opora při realizaci písně - pokusí se o vlastní rytmické a melodické ztvárnění říkadla či jednoduché básně - využívá intonační orientace v zápisu jednoduché diatonické písně Hodnoty a postoje,praktická etika Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti Reprodukce tónů - reprodukuje slyšené tóny z nezpěvné do zpěvné polohy Reflexe vokálního projevu INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Vlastní vokální projev a vokální projev ostatních - pokusí se o samostatné vytváření lidového dvojhlasu, tercie, sexty Hra na hudební nástroje Záznam hudby Vyjadřování hudebních a nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy Nástrojová reprodukce melodií motivků písní,hra a tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře, keyboardů, základní harmonické funkce Noty, jednoduchá partitura vokální a instrumentální Představy rytmické a melodické Hra na melodické nástroje, předehra, mezihra, dohra, melodram, scénická hudba - reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy - čte a zapisuje jednoduché motivy, postupně se orientuje na klaviatuře - vytváří a volí jednoduché doprovody - realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně různých stylů a žánrů, pokusí se o melodram Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Občan, občanská společnost a stát Člověk a svět práce Dějepis 210

11 HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pohybový doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby Taktování ve 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 taktu, Taneční kroky,český lid. a dobový tanec Návaznost na sémantiku hudebního díla, pantomima - rozpozná základní takty jednoduchých písní a předvede jejich taktování, osvojí si základní pohyb. prvky vybraného českého lid. a dobového tance - vyjádří pohybově náladu hudby ke slavnostním příležitostem, malou dvojdílnou a trojdílnou formu, rondo, pantomimicky ztvární slyšenou melodii Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Kooperace a kompetice Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby Orientace v prostoru POSLECHOVÉ ČINNOSTI Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby Hudební dílo a její autor Hudební styly a žánry Interpretace znějící hudby Pohybové reakce tempové a dynamické Pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při pohybových hrách Postihování hudebně výrazových prostředků Hudba vokální, instrumentální,slavnostní, etnická, hudební osobnosti, zvuková podoba hudby jednotlivých obdobích Chápání funkcí hudebních stylů a žánrů vzhledem k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům Slovní charakterizování hudebního díla - vyjádří pohybem kontrast v hudbě, rytmus, metrum, takt, tempo, dynamiku - rozvíjí a uplatňuje formou hudebně pohybových her hudební schopnosti, paměť a lidskou komunikaci - sleduje a hodnotí kvalitu a přesnost hudební tvorby spolužáků,rozliší typy orchestrů,v elementární míře rozliší hudební nástroje - vytváří si prostřednictvím epizod ze života skladatelů základní představu o době, životě a díle tvůrců poslouchaných skladeb - učí se rozpoznávat hudební styly a žánry, seznámí se se vztahem obsahu a formy na dílech charakteristických pro vybraná období - uplatňuje získané hudební vědomosti hudby, rozpozná píseň doby národního obrození,píseň kramářskou, populární skladby velkých mistrů, hudbu jazzovou, folkovou, rockovou Občan, občanská společnost a stát Multikulturalita Občan, občanská společnost a stát Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Dějepis Občanská výchova Zeměpis Člověk a svět práce 211

12 Hudební výchova - 7. ročník VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev Intonace a vokální improvizace Hudební rytmus Orientace v notovém záznamu vokální hudby Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti Reflexe vokálního projevu INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Hra na hudební nástroje Záznam hudby Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy Jednohlasý a vícehlasý zpěv, hlasová nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, techniky vokálního projevu, scat, falzet, jejich individuální využití při zpěvu a společných vokálně instrumentálních činnostech Střídavý půltón horní, spodní, postup chromatickým půltónem, improvizace jednoduchých hudebních forem Využívání rytmických zákonitostí při vokálním projevu Notový zápis jako opora při realizace složitější vokální nebo vokálně instrumentální skladby Zachycování rytmu, popřípadě i melodie zpívané, hrané písně pomocí grafického záznamu Hledání možností nápravy hlasové nedostatečnosti, transpozice melodie, využití jiné hudební činnosti Nástrojová reprodukce melodií jednoduchých skladeb, hra a tvorba doprovodů s využitím keyboardů, nástrojová improvizace vedlejší harm. funkce jednoduché hud. formy Noty, notační programy a další způsoby záznamu hudby od hracích strojků po současnost Představy tempové, dynamické, využití zvukomalebných prvků k vyjádření nálady a mimohudebních představ Doprovody pro hudebně dramatické projevy, hudba a divadlo malých forem - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě - zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase - využívá své individuální schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách - žák se orientuje v notovém záznamu složitější vokální skladby - dokáže zapsat rytmicky správně jednoduchý motivek, popř. melodii - dokáže ocenit kvalitní projev druhého - vytváří a volí jednoduché doprovody v různé harmonizaci / základní funkce, s bohatší harmonií/ - orientuje se v notovém záznamu, seznámí se s různými druhy záznamu hudby - provádí jednoduché hudební improvizace (motivy, témata, část skladeb) - pokusí se o zhudebnění vlastních textů Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Kooperace a kompetice Občan, občanská společnost a stát Fungování a vliv médií na společnost Práce v realizačním týmu Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Člověk,podpora a ochrana zdraví Člověk a svět práce Fyzika Člověk a svět práce 212

13 HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Pohybový doprovod znějící hudby Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby Orientace v prostoru Vlastní pohybové ztvárnění motivu a tématu, vyjádření variací,charakteru melodie, taktování, legato, staccato,synkopa, triola,akcent Improvizace uceleného hudebně pohybového projevu a vybraného historického tance Reakce na změny rytmicko metrické, harmonické,akcent Pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či jiných pohybových aktivitách - na základě individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu - žák rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě - pohybem vyjádří charakter melodie, motivu, tématu, variací, komplementární rytmus - realizuje vyjádření hudby tzv. vážné i populární, jejich charakter, jednoduchou choreografii vybraných tanců Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Kooperace a kompetice Občan, občanská společnost a stát Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Dějepis Zeměpis Občanská výchova Člověk,podpora a ochrana zdraví 213

14 POSLECHOVÉ ČINNOSTI Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby Hudební dílo a její autor Hudební styly a žánry Významné sémantické prvky užité ve skladbě, zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy, jejich význam pro pochopení hudebního díla Hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi, inspirace, epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost Slohová období hudby klasické, styly a žánry hudby populární, hudba opouštějící tonalitu, hudební nástroje symfonického orchestru, velkého jazzového orchestru, hudba a další umělecké druhy - orientuje se v proudu znějící hudby,vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky,chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku - dokáže pohovořit o díle a autorovi, vyjádřit vlastní názor, vytvořit si základní představu o době, životě a dílech autorů - zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Občan, občanská společnost a stát Dějepis Zeměpis Občanská výchova Interpretace znějící hudby Slohové a stylové zařazené, vytváření vlastních soudů a preferencí - vyhledává souvislost mezi hudbou a jinými druhy umění Fungování a vliv médií na společnost Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 214

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8. UMĚNÍ A KULTURA 5.8.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům poznávat kulturu jako nezastupitelnou součást lidské existence, neoddělitelnou součást každodenního

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Předmět: Hudební výchova

Předmět: Hudební výchova 5.7 Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Obor: Hudební výchova Předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 2. stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění

Více

5.7.1 Hudební výchova

5.7.1 Hudební výchova 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v povinných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova. Je zařazena do výuky na 1.a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1

5.7 Umění a kultura. Kapitola 5 Učební osnovy Umění a kultura Hudební výchova 1 5.7 Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa, osvojování s estetickým

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 1 Hudební výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává ţákům

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1. VYUČOVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti UMĚNÍ

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Hudební výchova II. stupeň

Hudební výchova II. stupeň Hudební výchova II. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.15 Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího oboru Hudební výchova

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Estetická výchova je integrovaný předmět. Jeho vzdělávací obsah tvoří vzdělávací obsahy oborů Hudební výchova,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.8.1 Vzdělávací obor: Hudební výchova Vzdělávací předmět: Hudební výchova (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Hudební výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 3. - HUDEBNÍ

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Estetická výchova / Aesthetics

Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova / Aesthetics Estetická výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Tomuto zásadnímu významu estetické

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Mgr. Vladimíra Zikmundová RVP v kontextu ICT (seminář v rámci projektu NG v Praze Artlink/Artcrossing)

Mgr. Vladimíra Zikmundová RVP v kontextu ICT (seminář v rámci projektu NG v Praze Artlink/Artcrossing) Mgr. Vladimíra Zikmundová RVP v kontextu ICT (seminář v rámci projektu NG v Praze rtlink/rtcrossing) Vycházíme z předpokladu, že počítač jako nástroj vzdělávání, je pouze dalším vývojovým stupněm na škále

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více