DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření organizace 16 7 Kontrolní činnost 22 8 Závěr 23 2

3 1. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 byla zpracována na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřízených Olomouckým krajem. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo organizace: Školní 104, Javorník Statutární zástupce: Ing. Jitka Richterová, ředitelka IČO organizace: Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, Olomouc K o n t a k t y Pracovní pozice telefon ředitelka Ing. Jitka Richterová ekonom Květuše Danielová mzdová účetní Petra Kubincová vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku Soňa Hurtajová sociální pracovnice Mgr. Jaromíra Velikovská, DiS Karolína Vršanová vedoucí kuchařka zásobovač Jarmila Jarošová 3

4 3. PREZENTACE ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Javorník, p. o., je umístěn ve dvou budovách, v hlavní budově v ulici Školní, č. p. 104 a vedlejší - v administrativní budově v ulici Svatopluka Čecha, 45. Kapacita zařízení je 50 míst. K bylo umístěno 20 mužů a 28 žen, 2 klienti zemřeli ke konci roku. V přízemí hlavní budovy se nalézá prádelna, kuchyně, společenská místnost, centrální jídelna, kanceláře a další provozní prostory (denní místnosti, čajové kuchyňky, ošetřovna, sociální zařízení). V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny pokoje klientů. Z 19 pokojů je 8 dvoulůžkových, 10 třílůžkových a 1 čtyřlůžkový pokoj. Administrativní budova je vzdálena od hlavní cca 100 m. Patří k ní ovocná zahrada, skleníky a hospodářská přístavba. V předchozím období docházelo k průběžnému zlepšování technického stavu budov a modernizaci pracovního prostředí. Opravy a stavební činnosti byly zaměřeny především na vylepšení bydlení uživatelů, na zmodernizování pracovního prostředí a zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Byla provedena rekonstrukce plynové kotelny, instalována požární signalizace, zabudovány požární hydranty, pořízeno dorozumívací zařízení - klient - pracovník, aj.. Podařilo se uskutečnit rekonstrukci osobního výtahu, rekonstrukci a modernizaci stravovacího provozu, vybudovat nová hygienická zázemí a provést stavební úpravy ubytovacích prostorů (velké sedmi lůžkové pokoje byly rozděleny sádrokartonovými příčkami, čímž vznikly pokoje menší - dvoulůžkové a třílůžkové). Byl také bezbariérově upraven areál před budovou, kde vznikl okrasný parčík s odpočívadly. V roce 2012 byla dokončena výstavba evakuačního a nákladního výtahu, což umožňuje snadný pohyb zejména imobilních uživatelů. Poslání Posláním organizace je poskytovat klientům podle individuálních potřeb pomoc při dosahování osobních cílů a zajistit prostřednictvím pobytové sociální služby bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří. 4

5 Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří osoby: osoby s chronickým onemocněním osoby s jiným zdravotním postižením senioři Věková struktura: Mladší senioři (60 80 let) Starší senioři (80 a více let) Do okruhu těchto osob je zahrnuto několik uživatelů nespadajících do cílové skupiny, kteří byli v zařízení umístěni před účinností zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Přehled o pobytu uživatelů v zařízení za rok 2014 je uveden v tabulce č. 4. Cíle Cílem poskytované služby bylo podporovat podle individuálních potřeb soběstačnost a aktivní způsob života uživatelů. Cíle pro rok 2014 Pro naplňování dlouhodobých cílů jsme si vytyčili na rok 2014 krátkodobé cíle: 1. Cíle týkající se zejména zlepšení kvality bydlení a prostředí uživatelů a) Vybavování pokojů nábytkem a zařízením určeným k běžnému bydlení (výměna skříní na pokoji č. 11, č. 14, pořízení televize do pokoje č. 11, zakoupení 4 jídelních stolků a 4 ks elektrických polohovacích postelí) - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku b) Vybavování venkovních prostor zahradním nábytkem (pořízení 3 stolů a židlí včetně slunečníků) - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku 5

6 2. Cíle týkající se úpravy zahrady - revitalizace zahrady a) Provést úpravu stávající zahrady - její postupné přizpůsobení potřebám uživatelů (výsadba nových keřů a tújí) - odpovědná osoba: ředitelka b) Obnovení ergoterapeutické zahrádky pro uživatele a její výsadba- odpovědná osoba: aktivizační pracovnice, údržbář 3. Cíle týkající se podpory kontaktů uživatelů s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života a) Realizovat alespoň dvě společensko-kulturní akce ročně pro veřejnost, podporování kontaktů s rodinou a přáteli - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku, sociální pracovnice b) Podpora uživatelů při vyhledávání aktivit mimo zařízení (nabídka Městského kulturního střediska) - odpovědná osoba: sociální pracovnice, aktivizační pracovnice c) Zajištění sponzorských darů na pořádané aktivizační programy a výlety pro uživatele (alespoň 2x za rok) - odpovědná osoba: ředitelka 4. Cíle týkající se podpory soběstačnosti a samostatnosti uživatelů - u více než poloviny uživatelů udržet stávající soběstačnost a samostatnost pomocí individuální nebo skupinové rehabilitace, kondičního cvičení a nácviku sebeobsluhy a) Nabídnout uživatelům individuální a skupinové cvičení, poskytovat uživatelům fyzioterapii - odpovědná osoba: fyzioterapeutka b) Zajištění dostatek pomůcek pro přepravu uživatelů na cvičení a aktivizační programy (zakoupení 2 ks invalidních vozíků a 2 ks chodítek s kolečky) - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku 5. Cíle týkající se aktivizace uživatelů, tj. aktivní a smysluplné prožívání času a) Poskytovat podporu při aktivizačních činnostech, zájmových a volnočasových aktivitách - odpovědná osoba: aktivizační pracovnice, pracovníci přímé péče, sociální pracovnice b) Podle potřeb uživatelů rozšířit nabídku aktivizačních programů (sportovní hry, společenské hry - Bingo, taneční cvičení, pečení cukroví atd.) - odpovědná osoba: aktivizační pracovnice, pracovníci přímé péče, sociální pracovnice c) Zajistit uživatelům každý měsíc aktualizovanou nabídku společenských a zájmových aktivit v zařízení i mimo zařízení - odpovědná osoba: sociální pracovnice, aktivizační pracovnice 6

7 d) Udržet poskytování canisterapie (1x za 3 měsíce) - odpovědná pracovnice: sociální pracovnice 6. Cíle týkající se poskytování služby odborně vyškolenými pracovníky Pracovníci přímé péče se budou neustále průběžně vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu. a) Využívání moderních metod aktivizace a sociální práce - reminiscenční terapie - odpovědná osoba: sociální pracovnice b) Pracovníci přímé péče budou proškoleni v semináři - Individuální plánování průběhu sociální služby, Normy chování na pracovišti I, Normy chování II, Mnoho podob hněvu, Základy psychologických disciplín v sociálních službách, odborná konference v PN v Bílé Vodě - odpovědná osoba: ředitelka, vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku, sociální pracovnice 4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY Poskytování sociální služby se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., jeho prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a Standardy kvality v sociálních službách. Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto činnosti zajišťujeme nepřetržitě. Ubytování uživatelů - bylo zajištěno ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Stravování - celodenní příprava stravy včetně stravy dietní tři hlavní jídla, dvě vedlejší Zdravotně a ošetřovatelská péče - prováděna na základě indikace lékaře vlastními odbornými pracovníky (zdravotními sestrami). Lékařskou péči pro dospělé osoby zajišťují dle volby uživatelů praktičtí lékaři: MUDr. Stanislav Fritz, MUDr. Jiří Albrecht a MUDr. Lea Blahníková. Do zařízení docházejí dle potřeb uživatelů, MUDr. Stanislav Fritz pravidelně 1x týdně. Psychiatrickou péči zajišťuje MUDr. Pavlína Danielová 1x měsíčně. V případě potřeby dalšího vyšetření jsou uživatelé v doprovodu personálu dovedeni či převezeni do ordinace lékaře. 7

8 Přímá - sociálně obslužná péče - poskytována podle individuálních potřeb uživatelů pomoc či podpora při stravování, hygieně, mobilitě, při obstarávání osobních záležitostí, při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, při využívání služeb veřejnosti, při uplatňování práv a oprávněných zájmů a dalších činnostech. Fyzioterapie - nácvik běžných sebeobslužných činností, skupinové i individuální cvičení, klasické masáže, používání terapeutických přístrojů - soluxu, bioterapie, hydroterapie, magnetoterapie aj.. Socioterapeutické činnosti - prvky muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, ergoterapie, trénování paměti, canisterapie Aktivizační a zájmové činnosti - pro uživatele byly pořádány aktivizační a zájmové činnosti, kterých se podle individuálních zájmů mohli zúčastnit. Jednalo se o tyto akce: - 1x týdně akce Kavárnička (posezení při kávě a písničkách s doprovodem harmoniky nebo kytary) - 1x týdně Tvořivá dílna - (malování, kreslení, modelování, vystřihování s klienty, ruční práce) - 1x týdně společenské hry např. Bingo nebo procvičování paměti - 1x týdně bohoslužby - 1x týdně modlitební společenství - 1x měsíčně akce Vaření pro radost (vaření s klienty) Uživatelé se zapojili do dalších zájmových a společenských programů: luštění křížovek, účast v křížovkářských soutěžích, čtenářského kroužku, sportovních her v DD Kobylá nad Vidnavkou, vaření guláše v Prostějově, vystoupení pozvaných hostí např. hudební produkce pana Švábka na Den seniorů, Den otevřených dveří - vystoupení skupiny Daršan, taneční vystoupení Řecké obce Javorník. V měsíci září se uživatelé a zaměstnanci zúčastnili výletu a kulturního programu, který se konal v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku. V měsíci prosinci jsme připravili předvánoční vystoupení souboru Zdeňka Černohouze, vánoční koncert Chrámového sboru Javorník. Při aktivizaci uživatelů využíváme místních zařízení a spolků. Spolupracujeme s mateřskou a uměleckou školou, kulturním střediskem, klubem invalidů a důchodců. Snažíme se uživatelům umožnit a zapojit do přípravy dodržování tradic a svátků např. masopust, velikonoční výzdoba, stavění a kácení máje aj.. 8

9 V rámci ergoterapie se pro uživatele upravila zahrada, někteří uživatelé se účastnili prací na zahradě, zapojili se do vyhrabování trávy, výsadby květin a zeleniny, převzali starost o vytvořenou ergoterapeutickou zahrádku. Každý pracovní den probíhalo pro uživatele skupinové a individuální cvičení, kterého se zúčastnilo více než polovina uživatelů. Tabulka č. 1: Další akce Mimo plánované týdenní akce jsme uspořádali: Datum Název akce Oslava 80. narozenin paní Marie Malé Oslava 90. narozenin paní Verony Zbyňovcové Masopust hudební produkce pana Weisera Oslava Mezinárodního dne žen vystoupení souboru Písklata Žulová Canisterapie pro uživatele Účast na Velikonočním jarmarku v budově RCO v Olomouci Účast Domova pro seniory Javorník, p. o., na Velikonoční výstavě v Městském kulturním středisku v Javorníku Cestopisná přednáška Toulky divočinou Kanady a Aljašky Postavení májky Účast na vernisáži 20 let Charity Javorník v MěKS Javorník Den matek zpívání lidových písní za doprovodu kytary Vystoupení MŠ Javorník, ul. Míru Kácení máje s opékáním Den otevřených dveří s programem vystoupení uživatelů lidové písně s doprovodem Orfeových nástrojů, county tance, vystoupení dětí z MŠ Javorník, ul. Míru, vystoupení hudební skupiny Daršan, taneční skupiny Řecké obce Javorník, hudební produkce pana Švábka Gulášení v Prostějově Výlet s uživateli v Račím údolí Individuální canisterapie Vycházka s klienty Vaření s klienty Skupinové cvičení Sportovní turnaj v DD Kobylá nad Vidnavkou Olympiáda sportovní hry pro klienty Olympiáda II. ročník sportovní hry pro klienty nadregionální akce - účast 7 týmů ze zařízení soc. služeb Oslava 90. narozenin pana Zerinose Výlet s klienty a jejich vystoupení v Divadle Petra Bezruče Senioři baví seniory Prezentace sociálních služeb na náměstí v Jeseníku Oslava Dne seniorů hudební produkce pana Švábka Návštěva Dne otevřených dveří v DD Kobylá nad Vidnavkou Výstava v kulturním domě v Javorníku Rozkvetlá sezóna 9

10 Vaření pro radost Individuální canisterapie Společenská hra - Bingo Tvořivá dílna výroba adventních věnců Vystoupení souboru Zdeňka Černohouze K Mikuláši s písničkou Účast na Vánočním jarmarku v budově RCO v Olomouci Skupinová canesterapie Vystoupení ZUŠ Javorník Vánoční kavárnička zpívání koled Bohoslužba Slavnostní společná večeře a poslech koled Vánoční koncert Chrámového sboru Javorník Bingo společenská hra Úhrada za poskytované služby Úhrada za ubytování, stravování, úkony péče a další činnosti byla stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (viz. tabulka č. 2) Tabulka č. 2: Výše úhrady za poskytované služby v roce 2014 Pokoj pro Ubytování Celodenní Úhrada za den strava za den za den 2 uživatele 170,- Kč 150,- Kč 320,- Kč 3 a více uživatele 160,- Kč 150,- Kč 310,- Kč Plnou úhradu za poskytované služby zaplatilo v roce 2014 jen 23 uživatelů. Ostatní uživatelé vzhledem k nízkým příjmům (důchodům) zaplatili za poskytované služby sníženou úhradu. Ve sledovaném období bylo 21 uživatelů hospitalizováno ve zdravotních zařízení celkem dnů za rok a 12 uživatelů pobývalo mimo zařízení na dovolené - 51 dnů za rok. Těmto uživatelům byly vráceny finanční prostředky za neposkytované služby ve výši ,-Kč. Součástí plateb za služby byly příspěvky na péči přiznané uživatelům podle 73, odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na péči pobíralo ke konci sledovaného období celkem 42 uživatelů (viz. tabulka č. 3). 10

11 Tabulka č. 3: Stupeň závislosti na pomoci Stupeň závislosti na pomoci Příspěvek na péči Počet uživatelů I. stupeň lehká závislost 800,- Kč 9 II. stupeň středně těžká závislost 4 000,- Kč 11 III. stupeň těžká závislost 8 000,- Kč 15 IV. stupeň úplná závislost ,- Kč 7 Tabulka č. 4: Přehled o pobytu uživatelů za rok 2014 Druh pohybu Počet klientů Kapacita 50 Obložnost v roce ,86 % Skutečný stav uživatelů k Skutečný stav uživatelů k Počet uživatelů vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou péči 22 Počet přijatých uživatelů 4 Počet uživatelů, kteří ukončili pobyt v zařízení 0 Počet uživatelů, kteří během roku zemřeli 8 Průměrný věk uživatelů 77,7 Věková struktura uživatelů let let nad 85 let

12 5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V rámci optimalizace řízení nákladů v oblasti personální došlo v roce 2014 ke snížení počtu zaměstnanců o 1, tj. odchodem vedoucího pracovníka provozáře do starobního důchodu. Náplň práce tohoto pracovníka byla rozdělena mezi vedoucí kuchařku a zásobovače. Nepřetržitý provoz zajišťovalo celkem 32 zaměstnanců (31 stálých, 1 zaměstnanec byl přijat po dobu zástupu za dlouhodobou nemoc). V průběhu roku byli přijati 2 zaměstnanci z ÚP na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Do přímé péče o klienty bylo zařazeno celkem 19 pracovníků (4 všeobecné zdravotní sestry, 1 fyzioterapeut, 13 pracovníků v sociálních službách, 1 sociální pracovnice). Ostatních 13 zaměstnanců zabezpečovalo hospodářsko-správní provoz. Pravidelně chodili za našimi uživateli 3 dobrovolníci z řad občanů města (modlitební společenství, hraní na harmoniku se zpěvem). Organizační členění pracovníků Management - prováděl aktivity v rozhodovacím procesu v souladu s organizačním řádem, zásadami řízení, nařízeními zřizovatele, obecně závaznými předpisy a odbornými požadavky na zjištění kvality sociálních služeb. Personální zajištění: ředitelka Ředitelka stojí v čele organizace a je statutárním orgánem. Jsou jí přímo podřízeni vedoucí pracovníci jednotlivých úseků. Hospodářsko správní úsek byl rozdělen na úsek ekonomický a personální. Zpracovával ekonomickou agendu, finanční a mzdové účetnictví, evidenci, inventarizaci, převody majetku, personální agendu, pokladní a statistickou agendu, spisovou a archivní službu. Personální zajištění: ekonomka, mzdová účetní Sociálně ošetřovatelský úsek - prováděl ošetřovatelskou a rehabilitační péči, obslužnou činnost, individuální a kolektivní aktivity, terapie v oblasti uspokojování společenských a sociálně psychologických potřeb uživatelů. 12

13 Personální zajištění: 5 odborných pracovníků (4 všeobecných sester, 1 fyzioterapeut, 13 pracovníků v sociálních službách) Sociální úsek - zajišťoval agendu příjmu a ukončení pobytů uživatelů, agendu úhrad za služby, poskytoval základní sociální poradenství, pomoc a podporu při řešení osobních záležitostí uživatelů, vykonával dohled nad obhospodařováním finančních prostředků uživatelů a dbal o naplňování standardů kvality sociálních služeb. Personální zajištění: 1 sociální pracovník Provozně technický úsek - zabezpečoval provoz prádelny, provoz úklidu, stravovací provoz, zásobování a skladování materiálu, údržbu a opravy materiálně technického vybavení. Personální zajištění: 4 kuchařky, 3 uklízečky, 1 údržbář, 1 zásobovač, 1 pradlena Graf č. 1: Organizační struktura 13

14 Tabulka č. 4: Přehled o platovém zařazení a platech zaměstnanců Pracovní pozice Průměrná platová třída Počet pracovníků v tis. Kč k Pracovníci v sociálních službách 5, ,00 Sociální pracovník ,50 Fyzioterapeut ,30 Všeobecné sestry ,40 Hospodářsko správní a provozní zaměstnanci 9, ,10 Zaměstnanci převážně manuálně pracující 3, ,00 Zaměstnanci celkem: 6, ,30 Úřad práce na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytl příspěvek na platy 2 zaměstnanců ve výši ,- Kč. Jednalo se o: 1 pracovníka v sociálních službách v přímé obslužné péči a 1 uklízeče vnitřního prostranství. Porady zaměstnanců Porady zaměstnanců se uskutečňovaly na základě plánu porad každý měsíc, porady vedoucích pracovníků jedenkrát týdně a denně malé porady (schůzky) pracovníků jednotlivých provozů. Probíhaly také porady klíčových pracovníků. Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v souladu se vzdělávacím plánem organizace a podle potřeb poskytovaných služeb. Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice absolvovali povinné vzdělávání formou akreditovaných seminářů i interního vzdělávání na pracovišti. Seminář: Individuální plánování - 1 den - 12 pracovníků v sociálních službách, 1 sociální pracovnice, 4 zdravotní sestry, 1 fyzioterapeut, 1 ředitelka 14

15 Konference: Asociace vrchních sester - 1 den - vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku Setkání poskytovatelů sociálních služeb - 1 den - ředitelka Seminář: Nová typologie sociálních služeb - 1 den - ředitelka Školení topičů a obsluhy tlakových nádob stabilních a plynových zařízení - 1 den - ředitelka, údržbář Seminář: Praktické dopady nového občanského zákoníku - 1 den - ředitelka Seminář: Základy psychologických disciplín v sociálních službách - 1 den - 5 pracovníků v sociálních službách Seminář: Normy chování na pracovišti I - 1 den - 5 pracovníků v sociálních službách Školení: CMS - vytváření webových stránek - 1 den - sociální pracovnice, mzdová účetní Kurz enkaustiky - 1 den - ředitelka, 1 pracovník v sociálních službách Seminář: Mnoho podob hněvu - 1 den - 5 pracovníků v sociálních službách Školení první pomoci - 1 den - všichni zaměstnanci Pracovní setkání poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb ČR - 2 dny - ředitelka Konference: Asociace vrchních sester - 2 dny - vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku Vzdělávací seminář pro ředitele - 2 dny - ředitelka Seminář: Legislativní změny v systému odměňování zaměstnanců - 1 den - ředitelka, mzdová účetní IV. Mezinárodní teatroterapeutická konference - 1 den - sociální pracovnice Školení řidičů - 1 den - ředitelka, údržbář, sociální pracovnice, 2 pracovnice v sociálních službách, mzdová účetní Školení: Seznámení se Standardem kvality č den - vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku, sociální pracovnice, ředitelka, 1 pracovník v sociálních službách, 1 zdravotní sestra Vzdělávací program: Zvládání stresu - prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesí - 1 den - ředitelka, 5 pracovníků v sociálních službách Seminář: Normy chování na pracovišti II - 1 den - 5 pracovníků v sociálních službách Kurz: Mzdová a personální agenda - 2 dny - mzdová účetní Vzdělávací program: Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách - 1 den - ředitelka Seminář: Roční zúčtování, zdaňování mezd - 1 den - mzdová účetní 15

16 Seminář: Nemocenské pojištění - 1 den - mzdová účetní Seminář: Gordic Mohelnice - 1 den - ekonomka Jednání 3 regionů - setkání pro ředitele, členy APSS ČR - 2 dny - ředitelka Supervizní činnost za rok 2014 V roce 2014 byla zajišťována skupinová supervizní činnost supervizorem PhDr. Markétou Greplovou. Projednávána témata se většinou týkala klientů. Přehled uskutečněných supervizních činností: Jak pracovat s klientkou, která je omezena ve svéprávnosti - 9 pracovníků v sociálních službách Efektivní komunikace v týmu - 8 pracovníků v sociálních službách Případová supervize, aktivizace uživatelů, práce s IP 8 pracovníků v sociálních službách Případové supervize, podpora bezkonfliktního soužití klientů, podpora sebereflexe v procesu hodnocení - 7 pracovníků v sociálních službách 6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZCE HOSPODAŘENÍ ORGANIZCE Organizace hospodařila v roce 2014 s celkovým objemem finančních prostředků ve výši tis. Kč. Státní dotace z MPSV byla poskytnuta ve výši tis. Kč, tj. 29,1 % z celkového objemu finančních prostředků. Příspěvek na provoz od zřizovatele činil 14,3 %, byl poskytnut ve výši tis. Kč. Podrobný přehled o celkovém hospodaření organizace udávají tabulky. 16

17 Tabulka č. 5: Výnosy organizace Výnosy: v tis. Kč úhrady za služby od uživatelů 4 846,00 příspěvky na péči 3 077,00 úhrady od zdravotních pojišťoven 82,00 dotace od zřizovatele (provoz + odpisy) 2 156,00 dotace ze státního rozpočtu MPSV 4 373,00 dotace z ÚP - veřejně prospěšné práce 100,00 použití rezervního fondu (dary) 54,00 ostatní výnosy (úroky, strava zaměstnanců, propagace apod.) 341,00 Výnosy celkem: ,00 Tabulka č. 6: Náklady organizace Náklady: v tis. Kč spotřeba materiálu (nákup potravin, DDHM, drogistické zboží, kancelářské potřeby) 2 107,00 spotřeba energie (plyn, el. energie, vodné, stočné) 848,00 opravy a udržování 153,00 cestovní náklady 10,00 ostatní služby nevýrobní povahy (revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu, užívání software Cygnus, praní prádla, telekomunikační a poštovní poplatky, odstranění závad z revizí) 657,00 mzdové náklady 7 747,00 náhrada mzdy - dočasná pracovní neschopnost 29,00 odměny z OON 25,00 zákonné sociální a zdravotní pojištění (odvody z mezd) 2 634,00 17

18 jiné sociální pojištění (Kooperativa) 33,00 zákonné soc. náklady (školení, OOPP, příděl FKSP) 143,00 odpisy dlouhodobého majetku 445,00 náklady na nákup DHM 146,00 ostatní náklady z činnosti (odvod ÚP) 52,00 Náklady celkem: ,00 Pohledávky ve výši 39 tis. Kč se týkaly úhrad za výkony od zdravotních pojišťoven a stravy zaměstnanců za prosinec Závazky organizace ve výši tis. Kč tvořily mzdy a zákonné odvody z mezd, vrácení úhrad za stravu uživatelům, kteří byli v prosinci 2014 mimo zařízení a závazky k dodavatelům. Dary - organizace obdržela v roce 2014 finanční a věcné dary v celkové výši ,- Kč. Dary poskytlo: Město Javorník, Obec Skorošice, Obec Uhelná, Jiřina Stehlíková Javorník, Kimberly - Clark s.r.o. Praha 9, Kamil Krátký Orlová, Moravská pohřební služba Šumperk a Martek Medical a.s. Prostějov. Z darů bylo pořízeno: zahradní nábytek, vysavače, varné konvice, mikrovlnná trouba, dále byly použity finanční prostředky na organizaci Mikulášské a vánoční besídky, na nákup materiálu pro aktivizační činnost. Věcné dary tvořily zdravotnické pomůcky a zdravotnický materiál, televize Orava. Organizace obdržela od firmy CAMPA-NET a.s., Jeseník, 100 tis. Kč na propagaci. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup vybavení pro klienty (4 elektrické polohovací postele a 2 mechanické vozíky). 18

19 Tabulka č. 7: Hospodaření s fondy Tvorba fondů: v tis. Kč fond kulturních a sociálních potřeb (převedením 1% z hrubých mezd zaměstnanců) 105,10 fond rezervní (příděl ze zlepšeného VH, dary od jiných subjektů) 63,60 fond odměn (zůstatek k ) 48,60 fond reprodukce (zůstatek k odpisy dlouhodobého majetku) Čerpání fondů: v tis. Kč 616,60 fond kulturních a sociálních potřeb: 71,90 z toho: - příspěvky na stravu zaměstnanců 0,00 - odměny k životnímu jubileu 8,50 - příspěvky na penzijní připojištění 63,40 - sociální výpomoci 0,00 fond odměn 0,00 fond rezervní (čerpání darů) 53,99 fond reprodukce: - odvod PO KÚ (odpisy) - pořízení myčky nádobí 329,00 46,24 Tabulka č. 8: Opravy a údržba Druh oprav: v tis. Kč opravy strojů a zařízení (pračky, myčky, výtahu, biolampy apod.) 102,00 oprava střechy a místnosti na odpady 34,00 oprava signalizace, vodoinstalace, HP apod. 17,00 Tabulka č. 9: Pořízení DDHM (3 tis tis. Kč) Druh: v tis. Kč notebook, tiskárny, počítač, monitory 39,80 polohovací postele ANTEO 69,10 mechanický vozík, vozíky úklidové 36,50 19

20 Tabulka č. 10 : Investiční prostředky (nad 40 tis. Kč) Druh: v tis. Kč myčka nádobí 46,00 Tabulka č. 11: Účetní rozvaha (v tis. Kč) ROZVAHA - stav k k k STÁLÁ AKTIVA , ,63 dlouhodobý nehmotný majetek 7,90 7,90 oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku - 7,90-7,90 dlouhodobý hmotný majetek , ,05 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , ,75 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1 713, ,16 zásoby 157,35 189,51 krátkodobé pohledávky 64,21 33,17 krátkodobý finanční majetek 1 492, ,48 přechodné účty aktivní 0,0 0,0 AKTIVA CELKEM , ,47 VLASTNÍ kapitál , ,11 jmění účetní jednotky a upravující položky , ,31 fondy účetní jednotky 257,46 332,80 hospodářský výsledek 0,82 0,00 CIZÍ ZDROJE 1 455, ,36 dlouhodobé závazky 0,0 0,0 krátkodobé závazky 1 455, ,36 bankovní úvěry a půjčky 0,0 0,0 přechodné účty pasivní 0,0 0,0 PASIVA CELKEM , ,47 20

21 Tabulka č. 12 : Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY stav k NÁKLADY (v tis. Kč) v tis. Kč % z celku 501 Spotřeba materiálu 2 107,20 14, Spotřeba energie 847,48 5, Opravy a udržování 153,42 1, Cestovné 10,53 0, Ostatní služby 657,40 4, Mzdové náklady 7 800,83 51, Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 634,12 17, Jiné sociální pojištění 32,62 0, Zákonné sociální náklady 143,10 0, Ostatní náklady z činnosti 52,32 0, Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 445,17 2, Náklady z drobného dlouhodobého majetku 145,47 0,97 Náklady celkem ,66 VÝNOSY (v tis. Kč) 602 Výnosy z prodeje služeb 8 209,95 54, Úroky 0,93 0, Čerpání fondů 53,99 0, Ostatní výnosy z činnosti 134,96 0, Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 6 629,83 44,11 Výnosy celkem ,66 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v tis. Kč) 0,00 21

22 7. KONTROLNÍ ČINNOST Všechny účetní operace v roce 2014 byly uskutečněny v souladu se zavedeným systémem vnitřní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí. Uskutečňované operace byly průběžně sledovány a kontrolovány. Kontroly vedoucími zaměstnanci byly prováděny na základě plánu kontrol. Při těchto kontrolách zjištěné drobné nedostatky byly řešeny okamžitě, závažné nedostatky nebyly zjištěny. Kontroly provedené zřizovatelem a státními orgány Finanční úřad pro Olomoucký kraj - daňová kontrola dle 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve věci zjištění skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení 44 a 44a zákona č. 2818/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v souvislosti s poskytnutím dotací poskytnutých ze státního rozpočtu Ministerstvem práce s sociálních věcí ČR. Kontrolní činností bylo zjištěno, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, sankce nebyly uděleny Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Šumperk - Inspekce poskytování sociálních služeb, kontrola povinností poskytovatelů sociálních služeb. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, opatření nebyla uložena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - kontrola dodržování ustanovení vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Kontrolou nebyly shledány žádné závady, sankce nebyly uloženy Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - kontrola byla zaměřena na plnění povinností stanovených v kap. II čl. 4 a ES 852/2004 o hygieně potravin, dodržování hygienických požadavků na stravovací služby, provozní hygieny při činnostech a vybavení zřizovacími předměty v souladu s nařízením ES 852/04, kontrola potravin, výdeje stravy, HACCP, evidence. Nebylo zjištěno porušení, sankce nebyly uloženy Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - kontrola proočkování proti pneumokokům u fyzických osob umístěných v domovech 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník V Javorníku

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 V Šumperku dne 28.2.2011 Vypracoval: Kolektiv pracovníků DD Šumperk,

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Ţulová Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Název organizace : Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Moravská

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o. p. s Vážení obyvatelé domova, zaměstnanci, přátelé, příznivci, podporovatelé. Předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné

Více