A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH"

Transkript

1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST Vedoucí projektant Ing. Roman Kunc Investor: Obec Lukavice, Lukavice, pošta Slatiňany Akce LUKAVICE, STAVEBNÍ PARCELA Č. 208, K. Ú. LUKAVICE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLKY Č. P. 127 Stupeň PD RDS Datum 5/2013 Objekt Měřítko - Název přílohy PRŮVODNÍ ZPRÁVA Číslo přílohy A.

2 A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby: LUKAVICE, STAVEBNÍ PARCELA Č. 208, K. Ú. LUKAVICE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLKY Č. P. 127 b) Místo stavby: Mateřská škola Lukavice Lukavice č.p. 127, Lukavice pošta Slatiňany kat. území: Lukavice, st. parcela č. 208, zastavěná plocha a nádvoří A1.2 Údaje o stavebníkovi: a) Stavebník: Obec Lukavice Lukavice 1, pošta Slatiňany IČ: b) Uživatel: Mateřská škola Lukavice Lukavice č.p. 127, Lukavice pošta Slatiňany Právní forma organizace: organizace zřízená obcí Druhy nebo typy škol a školských zařízení, jejichž činnost organizace vykonává: mateřská škola Vlastník objektu, pozemku: Obec Lukavice Lukavice 1, pošta Slatiňany A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: Zpracovatel dokumentace: Ing. Roman Kunc, Smetanovo nábřeží 1186, Hradec Králové 2, Osvědčení o autorizaci ČKAIT č AI, pozemní stavby IČ: DIČ: CZ Strana 2 (celkem 8)

3 A.2 Seznam vstupních podkladů: Dokumentace stavby v rozsahu DSP ( dokumentace pro stavební povolení) zpracovaná Ing. Romanem Kuncem, Smetanovo nábřeží 1186/10, Hradec Králové, IČO V rámci zpracování dokumentace v rozsahu pro stavební povolení byl zpracován energetický audit firmou: Ing. Vladislav Schmidt, energetický specialista, č. o Evidenční číslo EA: 014/2013 A.3 Údaje o území: a) rozsah řešeného území Stávající objekt je situován v obci Lukavice, na stavební parcele číslo 208. Jedná se o stávající objekt mateřské školky č.p Objekt i pozemek jsou majetkem investora, tedy obce Lukavice. Stávající stavba je v souladu s územím plánem obce. Pozemek stavby se nachází v zastavěném území na funkční ploše, odpovídající stávajícímu účelu stavby. Stavba se nachází v bezprostředním sousedství stávající místní komunikace, ze které je zajištěn přístup na pozemek stavby. Areál mateřské školy, dostavěný v polovině 70. let dvacátého století, je tvořen třemi komunikačně propojenými objekty dětským pavilonem, spojovací chodbou a hospodářským pavilonem. Pozemek stavby je je mírně svažitý. Prostor kolem stavby je vybaven komunikacemi, chodníky, zelení ap. Volné plochy jsou ozeleněny. Stav veškerých zařízení odpovídá jejich stáří Na pozemku stavby se podle povrchových znaků a předpokladů projektanta nacházejí podzemní inženýrské sítě. S ohledem na druh stavby navržené tímto projektem nebylo investorem pořízeno situační zaměření - neuvažuje se totiž se zásahy do stávajících podzemních inženýrských sítí. Předpokládá se existence zejména těchto sítí na pozemku stavby : - vodovodní přípojka stávající, stávající objekt je napojen. - plyn stávající HUP v pilíři na okraji pozemku nebude využit. - splašková kanalizace je napojena na stávající veřejnou kanalizaci přes stávající septik. - napojení stávající dešťové kanalizace je provedeno přímo - elektroinstalace přípojka je stávající, objekt je napojen. Pozor: před zahájením jakýchkoli prací je bezpodmínečně třeba požádat správce o vytýčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny, zejména v místech, kde bude v měkkém terénu používána těžká technika apod. Budova mateřské školy má okolní parkovou úpravu s udržovanou okrasnou zelení, vyhovující komunikační napojení na přilehlou veřejnou komunikaci. b) údaje o ochraně území Stávající stavba je v souladu s územím plánem obce. Pozemek stavby se nachází v zastavěném území na funkční ploše, odpovídající stávajícímu účelu stavby. Stavba je umístěna mimo památkově chráněné zóny a není kulturní památkou Dokumentace plně respektuje požární bezpečnost, viz Požárně bezpečnostní řešení stavby, zpracované v rámci projektu pro stavební povolení. Strana 3 (celkem 8)

4 c) údaje o odtokových poměrech Odtokové poměry nejsou dotčeny, stávající odvodnění střech a zpevněných ploch zůstává beze změny. d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Dokumentace plně respektuje územně plánovací informaci. Nedochází ke změnám v užívání stavby. e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíly a úkoly územního plánování Stávající stavba je v souladu s územím plánem obce. Pozemek stavby se nachází v zastavěném území na funkční ploše, odpovídající stávajícímu účelu stavby. Jde o : - udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání. - modernizaci stavby, snížení konečné spotřeby energií. - nejedná se o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou - jedná se o. stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Navržené úpravy nejsou v rozporu s obecnými požadavky na využití území. V souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb., nadále převažující je využití pro výuku a výchovu. g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Na stavbu bylo zpracováno požárně bezpečnostní řešení. Posuzovaný objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru (PNP) jiného objektu, PNP od posuzované stavby nezasahuje jiný objekt. PNP nezasahuje za hranice pozemku investora. Známé požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace. h) Seznam výjimek a úlevových řešení Nejsou požadovány. i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic Nejsou požadovány. j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby podle katastru nemovitostí kat. území: Lukavice, st. parcela č. 208, zastavěná plocha a nádvoří celková výměra 607 m2 stavba na parcele č.p. 127 Strana 4 (celkem 8)

5 A.4 Údaje o stavbě KÓDY : NUTS: JKSO: CZ053 Pardubický kraj : Budovy pro výuku a výchovu : budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol CPV: Stavební úpravy školních budov Kód CZ-CC 1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum č Budovy škol a univerzit Oplocení budov 1263 CZ CPA F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE 41 Budovy a jejich výstavba Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace) Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace) Demoliční práce Výkopové zemní práce a přesun zeminy 43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce 43.3 Kompletační a dokončovací práce Omítkářské práce Malířské a natěračské práce Práce na střešních konstrukcích Lešenářské práce Montáž ocelových konstrukčních prvků Zednické práce a) Změna dokončené stavby, udržovací práce Udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání. Modernizace stavby, snížení konečné spotřeby energií. b) Účel užívání stavby: Využití pro výuku a výchovu. Mateřská škola Lukavice c) Stavba trvalá Věcný popis stavby: Dětský pavilon Neprůsvitný obvodový plášť (s výjimkou meziokenních pilířků) bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu, alt. minerální vaty tl.140mm. Meziokenní pilířky, vnitřní stěny a stropy lodžií budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu tl. 50 mm. V daném případě konstrukčního systému Velox je uvažováno s demontáží vnějších desek ztraceného bednění a aplikace zateplovacího systému na betonové jádro. Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací na bázi PUR tl. 100 mm. Strana 5 (celkem 8)

6 Původní otvorové výplně (dřevěná zdvojená okna, balkonové zdvojené dveře, vchodové dřevěné jednoduše zasklené dveře do letního WC) budou nahrazeny novými okny a dveřmi s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,2 W/(m2.K). Původní otvorové výplně (vchodové dřevěné jednoduše zasklené dveře s výjimkou dveří do letního WC) budou nahrazeny novými dveřmi s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Uvedená hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř výplně otvoru a nezahrnuje 15 % přirážku na nízkou tepelnou setrvačnost. Rámy těchto výplní otvorů musí mít součinitel prostupu tepla Uf _ 1,7 W/(m2.K), v případě kovových rámů Uf _ 2,0 W/(m2.K). Zároveň se předpokládá, že otevíravé části otvorových výplní budou osazeny silikonovým těsněním. Spojovací chodba Neprůsvitný obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu, alt. minerální vaty tl.140mm.v daném případě konstrukčního systému Velox je uvažováno s demontáží vnějších desek ztraceného bednění a aplikace zateplovacího systému na betonové jádro. Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací na bázi PUR tl. 150 mm. Původní otvorové výplně (vchodové dřevěné jednoduše zasklené dveře) budou nahrazeny novými dveřmi s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Uvedená hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř výplní otvoru a nezahrnuje 15 % přirážku na nízkou tepelnou setrvačnost. Rámy těchto výplní otvorů musí mít součinitel prostupu tepla Uf _ 1,7 W/(m2.K), v případě kovových rámů Uf _ 2,0 W/(m2.K). Zároveň se předpokládá, že otevíravé části otvorových výplní budou osazeny silikonovým těsněním. Hospodářská budova Neprůsvitný obvodový plášť (s výjimkou meziokenních pilířků) bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu, alt. minerální vaty tl.140mm. Meziokenní pilířky budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu tl. 50 mm. V daném případě konstrukčního systému Velox je uvažováno s demontáží vnějších desek ztraceného bednění a aplikace zateplovacího systému na betonové jádro. Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací na bázi PUR tl. 150 mm. Původní otvorové výplně (dřevěná zdvojená okna s výjimkou oken v severovýchodním průčelí) budou nahrazeny novými okny s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,2 W/(m2.K). Původní otvorové výplně (dřevěná zdvojená okna v severovýchodním průčelí) budou nahrazeny novými okny s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Původní otvorové výplně (vchodové dřevěné plné dveře vč. nadsvětlíku) budou nahrazeny novými dveřmi se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Původní otvorové výplně (vchodové dřevěné jednoduše zasklené dveře) budou nahrazeny novými dveřmi s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Uvedená hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů je včetn_ vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř výplně otvoru a nezahrnuje 15 % přirážku na nízkou tepelnou setrvačnost. Rámy těchto výplní otvorů musí mít součinitel prostupu tepla Uf _ 1,7 W/(m2.K), v případě kovových rámů Uf _ 2,0 W/(m2.K). Zároveň se předpokládá, že otevíravé části otvorových výplní budou osazeny silikonovým těsněním. d) Údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů Stavba se nenachází v městské památkové zóně, městské památkové rezervaci apod. Ochrana navržených staveb není požadovaná. e) Navržené stavební úpravy splňují požadavky dle Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, navržené řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných technických Strana 6 (celkem 8)

7 požadavcích na výstavbu. Zejména je dbáno ustanovení: - o obecných požadavcích na výrobky pro stavby, - o tepelně technických a energetických požadavcích na stavby, - o požární bezpečnosti staveb Oslunění, denní osvětlení: Zůstane zachován stávající stav, úpravy neovlivní oslunění sousedních budov ani úroveň denního osvětlení. Vzhledem ke změně druhu oken a tím i odstranění stávajícího zastínění v prostoru zdvojeného okna, je předpokládá se zastínění žaluziemi. Zejména je dbáno ustanovení o požární bezpečnosti staveb Požárně bezpečnostní řešení stavby, zpracované v rámci dokumentace pro stavební povolení. Navržené úpravy nepodléhají požadavku na bezbariérové užívání staveb dle Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Navržené zateplení objektu nezasahuje do oblastí sledovaných vyhláškou č. 398/2009 Sb., z hlediska této vyhlášky zůstane zachováno řešení stávající. f) Navržené stavby splňují požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů. Na stavbu bylo vypracováno v rámci předchozího stupně - projektu pro stavební povolení požárně bezpečnostní řešení a projednáno s dotčeným orgánem státní správy. Stavba je navržena mimo ochranná pásma vrchního elektrického vedení. g) Seznam výjimek a úlevových řešení není třeba. h) Navrhované kapacity stavby: Kapacitní údaje získané: nedojde k nárůstu kapacity objektu ani ke změně užívání objektu Počet pracovníků: nedojde k nárůstu počtu pracovníků. i) Základní bilance stavby: Stavba bude realizována v souladu s platnou ČSN a platnými energetickými předpisy. Zásady tepelně technického provedení stavby : Dotčené obvodové konstrukce stavby jsou navrženy na vyšší než na požadované hodnoty podle ČSN (2011) a to zejména vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií a celkovému trendu zpřísňování požadavků předpisů v oblasti tepelné techniky. V rámci tohoto projektu není uvažováno se zateplováním podlahových konstrukcí ve styku se zeminou. Hodnocení obálek budov podle ČSN (2011) po zateplení: Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budov dle ČSN , článek 5.3: Budova U em (W/m 2.K) U em, rec (W/m 2.K) U em, N (W/m 2.K) Dětský pavilon 0,39 0,34 0,46 Spojovací chodba 0,39 0,44 0,59 Hospodářská budova 0,34 0,33 0,44 Strana 7 (celkem 8)

8 Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN (2011) - tabulka C1 Budova: Klasifikační třída Slovní popis Klasif. ukazatel Cl Dětský pavilon C budova vyhovující 0,54 Spojovací chodba B budova úsporná 0,77 Hospodářská budova C budova vyhovující 0,81 Intenzita výměny vzduchu v místnostech : Projekt zasahuje do konstrukcí ovlivňujících intenzitu výměny vzduchu. Projektant předpokládá, že objekt byl proveden a je užíván v souladu s platnými předpisy a předepsaná intenzita výměny vzduchu min 0,5 h -1 je tedy zajištěna okny. Rozsah a počet větracích křídel je zachován, popř. je rozšířen. Dešťová voda je likvidována napojením na veřejnou kanalizaci j) Základní předpoklady výstavby: Stavba bude realizována bez členění na etapy. Stavba bude realizována od 07/2013 do 09/2013 k) Orientační náklad stavby: celkem tis. Kč. A.5 Členění stavby Stavba se v rámci dokumentace nečlení na objekty. Členění dokumentace - část D : D.1.1 D.1.3 D.1.4 D.1.5 Architektonicko stavební řešení Požárně bezpečnostní řešení - převzato z. dokumentace ke stavebnímu povolení Hromosvod Plán POV a BOZP Vypracoval : Ing. Roman Kunc, duben 2013 Strana 8 (celkem 8)

9 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vedoucí projektant Ing. Roman Kunc Investor: Obec Lukavice, Lukavice, pošta Slatiňany Akce LUKAVICE, STAVEBNÍ PARCELA Č. 208, K. Ú. LUKAVICE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLKY Č. P. 127 Stupeň PD RDS Datum 5/2013 Objekt Měřítko - Název přílohy SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo přílohy B.

10 Dokumentace včetně textové části je zpracována dle Přílohy 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb. Obsah : B.1 Popis území stavby a. Charakteristika stavebního pozemku b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů /geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum ap./ c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území ap. e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin g. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa /dočasné / trvalé/ h. Územně technické podmínky /zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu/ i. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení b. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby B.2.4 Bezbarierové užívání stavby B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby B.2.6 Základní charakteristika objektů a. Stavební řešení b. Konstrukční a materiálové řešení c. Mechanická odolnost a stabilita B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a. Technické řešení b. Výčet technických a technologických zařízení B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení a. Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků b. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti c. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí d. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest e. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru f. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrových míst g. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu /přístupové komunikace, zásahové cesty/ h. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby /rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení/ i. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními j. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a. Kritéria tepelně technického hodnocení b. Energetická náročnost stavby c. Posouzení využití alternativních zdrojů energií B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Strana 2 (celkem 26)

11 Zásady řešení parametrů stavby /větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů ap./ a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí /vibrace, hluk, prašnost ap./ B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží b. Ochrana před bludnými proudy c. Ochrana před technickou seizmicitou d. Ochrana před hlukem e. Protipovodňová opatření B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a. Napojovací místa technické infrastruktury b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky B.4 Dopravní řešení a. Popis dopravního řešení b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu c. Doprava v klidu d. Pěší a cyklistické stezky B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav a. Terénní úpravy b. Použité vegetační prvky c. Biotechnická opatření B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda b. Vliv stavby na přírodu a krajinu /ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů ap./, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA e. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva B.8 Zásady organizace výstavby a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění b. Odvodnění staveniště c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin f. Maximální zábory pro staveniště /dočasné / trvalé/ g. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace h. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin i. Ochrana životního prostředí při výstavbě j. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů k. Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb l. Zásady pro dopravně inženýrské opatření m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby /provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě ap./ n. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Strana 3 (celkem 26)

12 Souhrnná technická zpráva dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. doplňuje souhrnnou technickou zprávu dokumentace pro stavební povolení. B.1 Popis území stavby a. Charakteristika stavebního pozemku Stavba stávající objekt a přístavba jsou situovány v obci Lukavice, na stavební parcele číslo 208. Jedná se o objekt mateřské školky č.p Jedná se o mírně svažitý terén. Inženýrské sítě a přípojky jsou stávající - provedeny z veřejných sítí v bezprostřední blízkosti pozemku. Stávající jsou též komunikace se sjezdem na pozemek a obslužná komunikace v areálu. Objekt slouží potřebám mateřské školy a jeho využití se nemění. b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů /geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum ap./ Byla provedena prohlídka na místě konzultace s investorem. K dispozici byla též část původní projektové dokumentace objektu z roku 1974 Byl proveden pomocný místní výškopis. Dle informací projektanta pozemek pro stavbu se nenachází v záplavovém území Vzhledem k povaze stavebních prací nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum. Stavebně historický průzkum potvrdil předpoklady konstrukcí dle původní projektové dokumentace. Sondy do konstrukcí nebyly prováděny. c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Práce budou probíhat na stávajícím objektu. Kromě zřízení dočasného zařízení staveniště a manipulačních ploch podél fasád se navržené úpravy nijak neprojeví na vnějších plochách. Podle informací projektanta neleží objekt v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. Existenci podzemních sítí a přípojek je nutno prokázat vytýčením sítí jejich správci v místech, kde přípojky procházejí do objektu a kde bude vnější zateplení zataženo pod úroveň terénu. V těchto prostorech musí být veškeré inženýrské sítě a přípojky, které by mohly být realizací stavby dotčeny, vytýčeny před zahájením prací. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. Obdobně je nutno prokázat existenci podzemních sítí a přípojek v případných nezpevněných plochách zařízení staveniště. V těchto prostorech musí být veškeré inženýrské sítě a přípojky, které by mohly být realizací stavby dotčeny, vytýčeny před zahájením prací. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. V případě kolize polohy inženýrských sítí a přípojek se zařízením staveniště nebo stavbou je nutno učinit odpovídající opatření - např. snížit možné ohrožení položením silničních panelů. Strana 4 (celkem 26)

13 d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území ap. Podle informací projektanta neleží řešený objekt v záplavovém území. Podle informací projektanta neleží řešený objekt v poddolovaném území. e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Jedná se o dílčí stavební úpravu budovy mateřské školy včetně navazující spojovací chodby a hospodářského pavilonu. Tento object bude podle této dokumentace zateplen vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem /ETICS/, bude zateplena střecha a dojde k výměně výplní otvorů v obvodových stěnách. Nedojde tedy k podstatným změnám v původním /stávajícím/ vlivu objektu na životní prostředí. Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí, Stavba nebude po realizaci vnějšího zateplení negativně ovlivňovat životní prostředí. Realizace vnějšího zateplení /ETICS/, dodatečné zateplení střechy a výměna oken nemají negativní vliv na okolí objektu nebo životní prostředí. Naopak kladem z hlediska životního prostředí je snížená energetická náročnost objektu /potřeba tepla na vytápění/. Veškeré konstrukce budou provedeny v souladu s požárními předpisy viz. požárně bezpečnostní řešení této dokumentace, převzaté z dokumentace pro stavební povolení. Rozsah staveniště bude určen vybraným zhotovitelem dle jeho požadavků. Staveniště a zařízení staveniště budou umístěny na sousedním pozemku v bezprostřední blízkosti stavby, který je také ve vlastnictví stavebníka. Zásobování stavby bude vedeno po místních komunikacích. Mimo obvod staveniště nebude nutno činit žádná další opatření pro stavbu. Po celou dobu stavby bude ale nutno dbát na zachování přístupu k objektu. Kromě výše uvedeného vedení zásobovacích tras po místních komunikacích nebude mít navržená stavba žádný vliv okolní pozemky. Pro zařízení staveniště budou přednostně využívány zpevněné plochy, v případě potřeby i plochy zatravněné. Kolem objektu bude pro provoz stavby třeba pouze plocha lešení, zvětšená o manipulační plochu. Staveniště bude vhodným způsobem zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména dětí - je nutno zejména zabránit jejich přístupu na lešení, na střechy a do míst, kde by mohly být ohroženy vlastními stavebními pracemi nebo přesuny materiálu /např. odstraněním žebříků z lešení ap./, Prostor stavby bude oplocen. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu v obydleném a i jinak využívaném území, je důležité dodržování opatření proti hluku, prachu a větru, dodržování denního a týdenního režimu prací, pravidelné čištění a kropení komunikací a chodníků ap., V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci, resp.v rámci předávacího řízení. V rámci této stavby se neuvažuje se zásahy do inženýrských sítí a přípojek nebo s jejich ohrožením. Existenci podzemních sítí a přípojek je nutno prokázat vytýčením sítí jejich správci v místech, kde přípojky procházejí do objektu a kde bude vnější zateplení zataženo pod úroveň terénu. V těchto prostorech musí být veškeré inženýrské sítě a přípojky, které by mohly být realizací stavby dotčeny, vytýčeny před zahájením prací. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. Obdobně je nutno prokázat existenci podzemních sítí a přípojek v případných nezpevněných plochách zařízení staveniště. V těchto prostorech musí být veškeré inženýrské sítě a přípojky, Strana 5 (celkem 26)

14 které by mohly být realizací stavby dotčeny, vytýčeny před zahájením prací. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. V případě kolize polohy inženýrských sítí a přípojek se zařízením staveniště nebo stavbou je nutno učinit odpovídající opatření - např. snížit možné ohrožení položením silničních panelů. Neuvažuje se se zásahy do vzrostlé zeleně. Zatravněné plochy dotčené provozem stavby budou po dokončení stavby zpětně zatravněny. Zatravněny budou i plochy dotčené vyrovnáváním okapových chodníků. V maximální míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, inženýrských sítích, stávající zeleni, vlastních i okolních objektech a zařízeních. Dodavatel uvede poškozené objekty, plochy a zařízení do původního stavu a nahradí veškeré vzniklé škody. Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména ČSN Akustika. Provoz stavby může mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání objektu. Na pohodu užívání ploch a objektů v bezprostředním dosahu upravovaného objektu bude mít vliv minimální /zejména doprava materiálu/. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Neuvažuje se s pohybem těžké techniky po nezpevněných plochách. Pro potřeby stavby budou používány napojovací body energií v objektu /voda, kanalizace, elektro/, a to přes vlastní měření. Rozsah zařízení staveniště určí vybraný dodavatel, předběžně se uvažuje s osazením max. 3 mobilních buněk a 2 mobilních WC. Součástí zařízení staveniště bude i skladová plocha pro materiál a odpad. Po celou dobu stavby je nutno dbát na nepřerušení, plynulost, bezpečnost a bezkoliznost provozu dopravy vozidlové i pěší v dosahu objektu. Případné omezení provozu vozidel nebo chodců /např. při zásobování a skládání materiálu/ musí být krátkodobé a i v rámci něho musí být zabezpečena možnost příjezdu pro zdravotní a požární vozy. Není třeba navrhovat žádná zvláštní opatření na ochranu okolí. Předmětem navržených úprav nejsou zásahy do odtokových poměrů v území. Navržené úpravy budou realizovány na obvodovém plášti stávajícího objektu. Odtok srážkových vod ze střech zůstane stávající, tj. vnitřními dešťovými svody do kanalizace. Není navržena přístavba ani nástavba. Údaje o odtokových poměrech nejsou projektantovi známy. Lze předpokládat, že část srážkových vod vsakuje do nezpevněných ploch a část je odváděna do kanalizace, případně do vodoteče. f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin g. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa /dočasné / trvalé/ Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa h. Územně technické podmínky /zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu/ Navržené úpravy budou realizovány na stávajícím objektu. Nedojde k navýšení stávajících kapacit objektu, nedojde tedy k požadavkům na změny napojení stávajícího objektu na dopravní a technickou infrastrukturu Strana 6 (celkem 26)

15 i. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. S navrženými pracemi nejsou spojeny podmiňující, vyvolané a související investice. B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Stávající objekt je situován v obci Lukavice, na stavební parcele číslo 208. Jedná se o stávající objekt mateřské školky č.p Objekt i pozemek jsou majetkem investora, tedy obce Lukavice. Stávající stavba je v souladu s územím plánem obce. Pozemek stavby se nachází v zastavěném území na funkční ploše, odpovídající stávajícímu účelu stavby. Stavba se nachází v bezprostředním sousedství stávající místní komunikace, ze které je zajištěn přístup na pozemek stavby. Areál mateřské školy, dostavěný v polovině 70. let dvacátého století, je tvořen třemi komunikačně propojenými objekty. Dětský pavilon je dvoupodlažní, v přízemí se nachází vstupní prostory se schodištěm, na které navazuje šatna zaměstnanců se sociálním zařízením (sprcha, WC) a šatna dětí, dále umývárna a WC dětí, lehárna a herna, místnost izolace, prostor pro výdej jídel, místnosti na skladování hraček a lehátek, úklidová místnost a letní WC pro děti. Prostory 2. NP zaujímá opět schodiště s chodbou, šatna zaměstnanců se sociálním zařízením (sprcha, WC), šatna dětí, umývárna a WC pro děti, lehárna, herna, místnost pro výdej jídel, skladové prostory pro hračky a lehátka a úklidová místnost. Spojovací chodba je přízemní objekt, propojující dětský pavilon s hospodářskou budovou. V přízemní hospodářské budově je umístěna kuchyně, prádelna, sušárna, pomocné kuchyňské provozy (mytí nádobí, výdej jídel, hrubá přípravna, sklady potravin), kancelář, šatna a sociální zařízení (sprcha, WC) zaměstnanců, denní sklad, sklady obalů, čistého a špinavého prádla, prostor pro odpadky, rozvodna vzduchotechniky a elektrorozvodna, místnost pro příjem zboží, vstupní a komunikační prostory. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešen Projekt řeší stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu. Stavební úpravy spočívají v zateplení objektu a výměny výplní otvorů. Urbanistické řešení při navrženém zateplení objektu s výměnou oken zůstává stávající. b. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Architektonické řešení vychází ze stávající stavební podstaty objektu a relativně malého rozsahu prací zamýšlených investorem, architektonické řešení stavby se víceméně soustředí pouze na ztvárnění povrchové vrstvy mechanicky kotveného. Vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) nebo minerální vlnou (MV) a s konečnou povrchovou úpravou stěrkovou omítkou bez provětrávané mezery. Členění fasád a oken je navrženo beze změny. Navržené architektonické řešení respektuje původní architektonickou koncepci budovy. Dochází sice k dílčí změně vzhledu a změně barevnost objektů, je však zachována logická vazba mezi původním hmotovým a barevným řešením. Strana 7 (celkem 26)

16 Barevnost tří ubytovacích objektů je řešena obdobným stylem kombinace barev bile, oranžové a oranžovo červené Použitá barevnost korespodduje s využitím objektu. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Navržené stavební úpravy mají charakter údržby, nijak se nedotýkají provozního řešení objektu. O výrobní objekt se nejedná. B.2.4 Bezbarierové užívání stavby Navržené stavební úpravy mají charakter údržby stávajících objektů, nijak se nedotýkají bezbarierového užívání stavby, nemění stávající stav. Lze tedy konstatovat stávající stav : - Stávající objekt není bezbarierově přístupný, před hlavním vstupem je vyrovnávací stupeň. - Vnitřní vybavení /např. WC a umývárny/ nejsou přizpůsobeny provozu imobilních B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Jedná se o objekt mateřské školy tedy občanské vybavenosti. Nestanovují se žádná zvláštní bezpečnostní opatření kromě těch, která vyplývají z účelu užívání objektu. Řešena budou : - ochranná zábradlí na lodžiích - bezpečnostní zasklení nově osazovaných dveří Pozor v místě rampy u hospodářského pavilonu musí být prostor rampy zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob, či přístupu osob nepovolaných zejména dětí. B.2.6 Základní charakteristika objektů a. Stavební řešení Areál mateřské školy, dostavěný v polovině 70. let dvacátého století, je tvořen třemi komunikačně propojenými objekty. Dětský pavilon je dvoupodlažní, v přízemí se nachází vstupní prostory se schodištěm, na které navazuje šatna zaměstnanců se sociálním zařízením (sprcha, WC) a šatna dětí, dále umývárna a WC dětí, lehárna a herna, místnost izolace, prostor pro výdej jídel, místnosti na skladování hraček a lehátek, úklidová místnost a letní WC pro děti. Prostory 2. NP zaujímá opět schodiště s chodbou, šatna zaměstnanců se sociálním zařízením (sprcha, WC), šatna dětí, umývárna a WC pro děti, lehárna, herna, místnost pro výdej jídel, skladové prostory pro hračky a lehátka a úklidová místnost. Spojovací chodba je přízemní objekt, propojující dětský pavilon s hospodářskou budovou. V přízemní hospodářské budově je umístěna kuchyně, prádelna, sušárna, pomocné kuchyňské provozy (mytí nádobí, výdej jídel, hrubá přípravna, sklady potravin), kancelář, šatna a sociální zařízení (sprcha, WC) zaměstnanců, denní sklad, sklady obalů, čistého a špinavého prádla, prostor pro odpadky, rozvodna vzduchotechniky a elektrorozvodna, místnost pro příjem zboží, vstupní a komunikační prostory. Rozsah stavebních úprav a přístavby je dán jejich účelem, tedy jedná se o : - zateplení svislých neprůsvitných konstrukcí obvodového pláště budov z vnější strany minerálními izol. deskami, pěnovým polystyrénem nebo jiným izolantem obdobných parametrů tl. 140 mm. Strana 8 (celkem 26)

17 - zateplení střech izolantem na bázi PUR desek s celkovou tl. 100, resp. 150 mm s novou hydroizolací. - výměna původních zdvojených oken a vnějších dveří budov za nová se součinitelem prostupu tepla skel dle požadavku energetického auditu b. Konstrukční a materiálové řešení Navržené stavební úpravy stávajícího objektu : Dětský pavilon Neprůsvitný obvodový plášť (s výjimkou meziokenních pilířků) bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu, alt. minerální vaty tl.140mm. Meziokenní pilířky, vnitřní stěny a stropy lodžií budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu tl. 50 mm. V daném případě konstrukčního systému Velox je uvažováno s demontáží vnějších desek ztraceného bednění a aplikace zateplovacího systému na betonové jádro. Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací na bázi PUR tl. 100 mm. Skladba střechy dětský pavilon - krycí pás SBS 5,5 kg/m2 (4,5 mm) s kombi vložkou - podkladní pás SBS 4,0 kg/m2 (3,5 mm) (mechanicky nakotven do podkladu společně s tep. izolačním souvrstvím, 4, 6, 9 ks kotev dle polohy dílců tzn. průměrně 5 ks/m2) - tepelná izolace z desek na bázi pur tl. 100 mm, nebo alternativně: tep. izolační souvrství eps dílce s - stabil tl. 80 mm + dílce z tuhých minerálních vláken tl. 60 mm - původní souvrství bez demontáže pur nástřiku, pouze s lokálním vyspravením - profilací degradovaného nástřiku - ochranný nátěr tl. 3,5 mm - dvě vrstvy lepenky ipa a lepenka sklobit, vše o celkové tl. 17,5 mm - asfaltový nátěr - lepenka perbitagit tl. 5 mm - asfaltový nátěr tl. 1,5 mm - cementový potěr tl. 40 mm - tepelná izolace polsid tl. 50 mm - asfaltový nátěr tl. 1,5 mm - škvárobeton ve spádu tl. 30 až 210 mm - nosná stropní konstrukce - žb deska Původní otvorové výplně (dřevěná zdvojená okna, balkonové zdvojené dveře, vchodové dřevěné jednoduše zasklené dveře do letního WC) budou nahrazeny novými okny a dveřmi s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,2 W/(m2.K). Původní otvorové výplně (vchodové dřevěné jednoduše zasklené dveře s výjimkou dveří do letního WC) budou nahrazeny novými dveřmi s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Uvedená hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř výplně otvoru a nezahrnuje 15 % přirážku na nízkou tepelnou setrvačnost. Rámy těchto výplní otvorů musí mít součinitel prostupu tepla Uf _ 1,7 W/(m2.K), v případě kovových rámů Uf _ 2,0 W/(m2.K). Zároveň se předpokládá, že otevíravé části otvorových výplní budou osazeny silikonovým těsněním. Strana 9 (celkem 26)

18 Spojovací chodba Neprůsvitný obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu, alt. minerální vaty tl.140mm.v daném případě konstrukčního systému Velox je uvažováno s demontáží vnějších desek ztraceného bednění a aplikace zateplovacího systému na betonové jádro. Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací na bázi PUR tl. 150 mm. Původní otvorové výplně (vchodové dřevěné jednoduše zasklené dveře) budou nahrazeny novými dveřmi s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Uvedená hodnota součinitele prostupu tepla výplní otvorů je včetně vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř výplní otvoru a nezahrnuje 15 % přirážku na nízkou tepelnou setrvačnost. Rámy těchto výplní otvorů musí mít součinitel prostupu tepla Uf _ 1,7 W/(m2.K), v případě kovových rámů Uf _ 2,0 W/(m2.K). Zároveň se předpokládá, že otevíravé části otvorových výplní budou osazeny silikonovým těsněním. Hospodářská budova Neprůsvitný obvodový plášť (s výjimkou meziokenních pilířků) bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu, alt. minerální vaty tl.140mm. Meziokenní pilířky budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na bázi pěnového polystyrénu tl. 50 mm. V daném případě konstrukčního systému Velox je uvažováno s demontáží vnějších desek ztraceného bednění a aplikace zateplovacího systému na betonové jádro. Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací na bázi PUR tl. 150 mm. Skladba střechy hospodářský pavilon + spojovací chodba - krycí pás SBS 5,5 kg/m2 (4,5 mm) s kombi vložkou - podkladní pás SBS 4,0 kg/m2 (3,5 mm) (mechanicky nakotven do podkladu společně s tep. izolačním souvrstvím, 4, 6, 9 ks kotev dle polohy dílců tzn. průměrně 5 ks/m2) - tepelná izolace z desek na bázi pur tl. 150 mm, nebo alternativně: tep. izolační souvrství eps dílce s - stabil tl. 160 mm + dílce z tuhých minerálních vláken tl původní souvrství vč. krycího pásu s břidličným posypem - ochranný nátěr tl. 3,5 mm - dvě vrstvy lepenky ipa a lepenka sklobit, vše o celkové tl. 17,5 mm - asfaltový nátěr - lepenka perbitagit tl. 5 mm - asfaltový nátěr tl. 1,5 mm - cementový potěr tl. 40 mm - tepelná izolace polsid tl. 50 mm - asfaltový nátěr tl. 1,5 mm - škvárobeton ve spádu tl. 30 až 210 mm - nosná stropní konstrukce - žb deska Původní otvorové výplně (dřevěná zdvojená okna s výjimkou oken v severovýchodním průčelí) budou nahrazeny novými okny s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,2 W/(m2.K). Původní otvorové výplně (dřevěná zdvojená okna v severovýchodním průčelí) budou nahrazeny novými okny s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Původní otvorové výplně (vchodové dřevěné plné dveře vč. nadsvětlíku) budou nahrazeny novými dveřmi se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Původní otvorové výplně (vchodové dřevěné jednoduše zasklené dveře) budou nahrazeny novými dveřmi s izolačním dvojsklem a se součinitelem prostupu tepla Uw otvorovými výplněmi 1,6 W/(m2.K). Uvedená hodnota Strana 10 (celkem 26)

19 součinitele prostupu tepla výplní otvorů je včetn_ vlivu rámů či nosných prvků tvořících tepelné mosty uvnitř výplně otvoru a nezahrnuje 15 % přirážku na nízkou tepelnou setrvačnost. Rámy těchto výplní otvorů musí mít součinitel prostupu tepla Uf _ 1,7 W/(m2.K), v případě kovových rámů Uf _ 2,0 W/(m2.K). Zároveň se předpokládá, že otevíravé části otvorových výplní budou osazeny silikonovým těsněním. Rekapitulace povrchových materiálů - zateplení : - střešní krytina asfaltové SBS modifikované pásy - fasáda kontaktní zateplovací systém, omítka jemnozrnná, probarvená odstíny jsou zvoleny se základní bílou plochou doplněnou kombinací oranžovou v odstupňovaných barevných tónech - sokl mozaiková fasádní omítkovina barva červenohnědá - okna plastová vč, rámů, odstín bílý - klempířské výrobky titanzinkový plech c. Mechanická odolnost a stabilita V rámci stavebních úprav stávajícího objektu jsou navrženy práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. Navržené stavební úpravy nemění mechanickou odolnost a stabilitu budovy. Při zpracování dokumentace nebyly zjištěny významné statické poruchy. Podrobněji viz Technická zpráva stavební části. Pokud budou při realizaci nalezeny skryté statické poruchy, musí být poté navržena a realizována jejich sanace. Vzhledem ke druhu uvažovaných prací a jejich náročnosti na bezpečnost a kvalitu provedení doporučuje projektant investorovi vyžádat si provádění autorského dozoru. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení B.2.8 a. Technické řešení Jedná se o stavební práce, týkající se obvodového pláště a střechy objektu. Technická zařízení se v rámci tohoto projektu neřeší. b. Výčet technických a technologických zařízení Jedná se o stavební práce, týkající se obvodového pláště a střechy objektu. Technická zařízení se v rámci tohoto projektu neřeší. Požárně bezpečnostní řešení a. Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků b. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti c. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí d. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest e. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru f. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrových míst g. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu /přístupové komunikace, zásahové cesty/ h. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby /rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení/ Strana 11 (celkem 26)

20 i. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními j. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek Pro body B.2.8. a.- j. platí: Do požárně bezpečnostního řešení se nezasahuje. Pro navržené stavební práce je zpracováno požárně bezpečnostní řešení. POŽÁRNÍ OCHRANA Stávající objekty hospodářského a dětského pavilónu se nachází v areálu MŠ čp.127 v obci Lukavice u Slatiňan. Předmětem stavebních prací je provedení zateplení fasád a střech. Hospodářský pavilon je jednopodlažní objekt realizovaný v technologii Velox s železobetonovým trámovým stropem. Pavilon se na střeše a po obvodě zatepluje tepelnou izolací. Stavební konstrukce Jsou nehořlavé. Nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic Porotherm tl.300mm. Strop je železobetonový tl.120mm s lepenkovou krytinou. Požární odolnost stavebních konstrukcí pro II.SPB: - požární stěny: stávající želbetonová konstrukce v systému VELOX tl.200mm požární odolnost REI 90 DP1minut požadavek 15 minut - požární stropy: nepožadují se - požární uzávěry: nepožadují se - nosná konstrukce zajišťující stabilitu objektu: Únikové cesty Únik ze skladu i technické místnosti je jedním směrem po nechráněné únikové cestě v max. délce 5m na volné prostranství - rampu šířky 1450mm. Odstupová vzdálenost Požárně nebezpečný prostor severovýchodním směrem je d = 3,6m nepřesahuje ani se nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolních objektů. Před objektem je volný prostor vlastního pozemku areál MŠ. Technické vybavení pro zásah Příjezd je až k objektu po stávající komunikaci v areálu MŠ. Nástupní plochy se nezřizují. Zásobování požární vodou dle ČSN je venkovním hydrantem do vzdálenosti 200m. Vnitřní odběrní místa se nezřizují dle čl.4.4b)1) p. S = 4675 < V každé místnosti bude osazen 1x RHP s hasicí schopností 21A (práškový PG6). Technické vybavení objektu Objekt je vytápěn elektrickými akumulačkami. Plyn není zaveden. Hospodářský pavilon je jednopodlažní objekt půdorysného rozměru 26,1 x 12,5m, h = 0m, h c = 3,85m. Stavební konstrukce objektu jsou nehořlavé (technologie VELOX), střecha je plochá s lepenkovou krytinou na betonové stropní desce (jednoplášťové provedení). Pavilon se na střeše a po obvodě zatepluje tepelnou izolací. Strana 12 (celkem 26)

21 Dodatečné zateplení obvodového pláště se posuzuje dle ČSN čl b): Protože výška objektu h < 9,0m nejsou na zateplení objektu kladeny žádné větší požadavky. Jako tepelně izolační materiál je použit polystyren /třída reakce na oheň C/ a minerální desky /třída reakce na oheň B/, které požadavkům vyhovují. Indexy i s = v s = 0,0mm/min. Dle čl ČSN výpočet množství tepla uvolněné z m 2 zateplené fasády: Q = M i x H i = 2,8 x 39 = 109,2 MJ ( 150 MJ) a jde tedy o stěny bez požárně otevřených ploch Polystyren dle ČSN = 2,8 kg/m 2 při použité maximální tloušťce zateplení 140mm. Výhřevnost dle ČSN pol = 39 MJ/kg Zateplení střešního pláště: v souladu s čl ČSN není plocha střechy větší než 1500m 2 (327,55m 2 ) a není třeba ji členit na pásy, které nešíří požár. Novou skladbu střechy tvoří tepelná izolace na bázi PUR tl.150mm + krycí pás SBS Tech 5000 PA s kombi vložkou. Dětský pavilon je dvoupodlažní objekt půdorysného rozměru 17,20 x 14,25m, h = 3,35m, h c = 7,20m. Stavební konstrukce objektu jsou nehořlavé (technologie VELOX), střecha je plochá s lepenkovou krytinou na betonové stropní desce (jednoplášťové provedení). Pavilon se na střeše a po obvodě zatepluje tepelnou izolací. Dodatečné zateplení obvodového pláště se posuzuje dle ČSN čl b): Protože výška objektu h < 9,0m nejsou na zateplení objektu kladeny žádné větší požadavky. Jako tepelně izolační materiál je použit polystyren /třída reakce na oheň C/ a minerální desky /třída reakce na oheň B/, které požadavkům vyhovují. Indexy i s = v s = 0,0mm/min. Dle čl ČSN výpočet množství tepla uvolněné z m 2 zateplené fasády: Q = M i x H i = 2,8 x 39 = 109,2 MJ ( 150 MJ) a jde tedy o stěny bez požárně otevřených ploch Polystyren dle ČSN = 2,8 kg/m 2 při použité maximální tloušťce zateplení 140mm Výhřevnost dle ČSN pol = 39 MJ/kg Zateplení střešního pláště: v souladu s čl ČSN není plocha střechy větší než 1500m 2 (245,10m 2 ) a není třeba ji členit na pásy, které nešíří požár. Novou skladbu střechy tvoří tepelná izolace na bázi PUR tl.100mm + krycí pás SBS Tech 5000 PA s kombi vložkou. Oddíl PBŘ je zpracován dle ČSN a norem navazujících v květnu 2009 v rámci projektu pro stavební povolení. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a. Kritéria tepelně technického hodnocení Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby - viz zpracovaný energetický audit. Strana 13 (celkem 26)

22 Předpokládaná úspora v GJ dle zpracovaného energetického auditu činí 191 GJ/rok. Stavba bude realizována v souladu s platnou ČSN a platnými energetickými předpisy. Zásady tepelně technického provedení stavby : Dotčené obvodové konstrukce stavby jsou navrženy na vyšší než na požadované hodnoty podle ČSN a to zejména vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií a celkovému trendu zpřísňování požadavků předpisů v oblasti tepelné techniky. V rámci tohoto projektu není uvažováno se zateplováním podlahových konstrukcí. b. Energetická náročnost stavby Přehled hodnot součinitele prostupu tepla U - pro navrhované konstrukce ( v souladu s energetickým auditem ) konstrukce U W/(m2.K) Dětský pavilon Hosp. pavilon Spojovací chodba Obvodová stěna Velox včetně 0,24 0,24 0,24 zateplení Střecha jednoplášťová včetně zateplení 0,16 0,16 0,16 c. Posouzení využití alternativních zdrojů energií Alternativní zdroje nejsou užity. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby /větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů ap./ a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí /vibrace, hluk, prašnost ap. Jedná se o dílčí stavební úpravu stávajícího objektu, který bude podle této dokumentace zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem /ETICS/, bude zateplena střecha a dojde k výměně výplní otvorů v obvodových stěnách. Nedojde tedy k podstatným změnám v původním /stávajícím/ vlivu objektu na životní prostředí. Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí, Vnitřní prostředí stavby nebude navrženou stavbou negativně ovlivněno, naopak se vytvoří tepelná pohoda interieru s parametry vyhovujícími platným předpisům. Stavba nebude po realizaci vnějšího zateplení negativně ovlivňovat životní prostředí. Realizace vnějšího zateplení /ETICS/, dodatečné zateplení střechy a výměna oken nemají negativní vliv na okolí objektu nebo životní prostředí. Naopak kladem z hlediska životního prostředí je snížená energetická náročnost objektu /potřeba tepla na vytápění/. V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci, resp. při předání stavby. Součástí této stavby nejsou opatření proti pronikání radonu z podloží. Větrání : Strana 14 (celkem 26)

23 Větrání bude zajištěno stávajícím způsobem, tedy kombinací větrání přirozeného a nuceného. Jediným potenciálně konfliktním bodem z hlediska vnitřního prostředí stavby je použití relativně vzduchotěsných nových výplní otvorů, které velmi podstatně sníží infiltraci a zhorší tedy odvod vlhkosti z interieru a sníží výměnu vzduchu v místnostech. K dosažení požadované minimální hygienické výměny vzduchu, v souladu s platnými předpisy, je nutno v rámci výběrového řízení a realizace dbát na výběr výrobků a řešení zajišťujících dostatečnou výměnu vzduchu a současně je nutno zpracovat provozní předpis, který zajistí vhodné užívání jednotlivých vnitřních prostorů objektu, zejména vlhkých provozů. Předběžně je uvažováno s osazením ventilačních klapek do rámů oken. Bude upřesněno v rámci realizace s vybraným zhotovitelem. Vytápění : Nejsou navrženy žádné zásahy do stávajícího systému vytápění. Následně po zateplení staveb je nutno zaregulovat tepelné soustavy v patě objektů. Osvětlení : Přirozené osvětlení se změní minimálně, a to jen vlivem zateplení vnějších ostění otvorů. Úbytek plochy osvětlovacích otvorů je zanedbatelný, stejně tak bude zanedbatelný výsledný vliv vnějšího zateplení na přirozené osvětlení. Nebudou činěny žádné zásahy do umělého osvětlení. V úvahu přichází jen možnost sejmutí a opětovného osazení vnějších svítidel v oblasti vstupů. Zásobování vodou : Navržené úpravy nemají žádný vliv na oblast zásobování vodou. Odpady : V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci. Odpady z objektu zůstanou na stávající úrovni a budou likvidovány stávajícím způsobem, zejména : - Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. - Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu objektu. - Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním základě oprávněnou organizací. V průběhu provádění stavby bude vznikat odpad zejména při bourání a při sanaci obvodových konstrukcí a při provádění vnějšího zateplení. Ve značení podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a jejích příloh se předpokládá vznik následujících odpadů z provádění stavby /odhadem/ : Kód Charakteristika Popis Množství odpadu odpadu odpadu odpadu cca O Směsi nebo oddělené frakce betonu 8 t cihel, tašek, keramických výrobků /neobsahující nebezpečné látky/ O Železo a ocel 1 t O Dřevo /okna/ 1,5 t O Sklo /okna/ 1 t O Plasty /obaly/ 0,5 t Poznámka : N = Nebezpečný odpad O = Ostatní odpad Strana 15 (celkem 26)

24 Vibrace, hluk, prašnost : Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména ČSN Akustika a nařízení vlády č.272/2011 Sb. Provoz stavby může mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání objektu, příp. na pohodu užívání ploch a objektů v bezprostředním dosahu upravovaného objektu/ zejména doprava materiálu/. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu /zákryt lešení ap./. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní režim a udržovat pořádek. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Jedná se o dílčí stavební úpravu stávajícího objektu, který bude podle této dokumentace zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem /ETICS/, bude zateplena střecha a dojde k výměně výplní otvorů v obvodových stěnách. Nedojde tedy k podstatným změnám v ochraně před škodlivými účinky vnějšího prostředí. Nedojde k podstatným změnám v rozhodujících stávajících konstrukcích /s výjimkou zateplení/. Po stránce tepelně technické bude dosaženo parametrů požadovaných platnými energetickými předpisy, normami v době zpracování projektu pro stavební povolení a energetickým auditem. Po stránce akustické musí být splněna platná ČSN Akustika a obecně závazné předpisy. Těmto požadavkům musí vyhovovat zejména nové výplně otvorů v obvodových konstrukcích. Protiradonová opatření nejsou předmětem této stavby. Veškeré konstrukce budou navrženy a realizovány tak, aby vyhověly ustanovení 9, odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb. a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží Ochrana stávající stavby před pronikáním radonu z podloží není součástí navržených prací. b. Ochrana před bludnými proudy Není součástí navržených prací. c. Ochrana před technickou seizmicitou Není součástí navržených prací. d. Ochrana před hlukem Ochrana stávajícího objektu před vnějšími vlivy hluku a vibrací není součástí zadání. Navržené práce mají charakter údržby a soustředí se výhradně na zateplení objektu. Parametry nových okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. e. Protipovodňová opatření Nejsou součástí navržených prací. Podle informací projektanta neleží stavba v záplavovém území a není bezprostředně ohrožena povodněmi. Strana 16 (celkem 26)

25 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Zůstává stávající, není předmětem řešení. a. Napojovací místa technické infrastruktury Zůstávají stávající, není předmětem řešení. b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Zůstává stávající, není předmětem řešení. B.4 Dopravní řešení Zůstává stávající, není předmětem řešení. a. Popis dopravního řešení Zůstává stávající, není předmětem řešení. b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Zůstává stávající, není předmětem řešení. c. Doprava v klidu Zůstává stávající, není předmětem řešení. d. Pěší a cyklistické stezky Zůstává stávající, není předmětem řešení. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Zůstává stávající, není předmětem řešení. a. Terénní úpravy Zůstává stávající, není předmětem řešení. b. Použité vegetační prvky Zůstává stávající, není předmětem řešení. Strana 17 (celkem 26)

26 Nepředpokládá se kácení zeleně. Plochy zasažené stavebním procesem budou po dokončení stavby vyklizeny, vyčištěny, v případě potřeby vyrovnány a znovu zatravněny. c. Biotechnická opatření Zůstává stávající, není předmětem řešení. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Jedná se o dílčí stavební úpravu stávajícího objektu, který bude podle této dokumentace zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem /ETICS/, bude zateplena střecha a dojde k výměně výplní otvorů v obvodových stěnách. Nedojde tedy k podstatným změnám v původním /stávajícím/ vlivu objektu na životní prostředí. Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí, Vnitřní prostředí stavby nebude navrženou stavbou negativně ovlivněno, naopak se vytvoří tepelná pohoda interieru s parametry vyhovujícími platným předpisům. Stavba nebude po realizaci vnějšího zateplení negativně ovlivňovat životní prostředí. Realizace vnějšího zateplení /ETICS/, dodatečné zateplení střechy a výměna oken nemají negativní vliv na okolí objektu nebo životní prostředí. Naopak kladem z hlediska životního prostředí je snížená energetická náročnost objektu /potřeba tepla na vytápění/. V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci, resp. při předání stavby. Součástí této stavby nejsou opatření proti pronikání radonu z podloží. a. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Ovzduší : Navrženými úpravami nedojde ke změnám ve způsobu vytápění ani v množství odtahovaného vzduchu z vnitřních hygienických prostorů a škodlivin obsažených v něm. Hluk : Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno technickými prostředky, tj. osazením části nových výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry nových okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádné změně ve vlivu stavby na životní prostředí, protože nedojde k žádným změnám v možných zdrojích hluku. Voda : Objekt je napojen na veřejný vodovod. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Provoz stavby nemá negativní vliv na kvalitu vod. Odpady : Navrženými úpravami nedojde ke změnám v množství a kvalitě komunálního odpadu vznikajícího provozem objektu, protože nedojde ke změně využití stavby. Půda : Navrženými úpravami nedojde k žádným negativním vlivům na kvalitu půdy. b. Vliv stavby na přírodu a krajinu /ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů ap./, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Strana 18 (celkem 26)

27 Navržené práce mají charakter údržby a soustředí se výhradně na zateplení objektu. Vliv stavby na přírodu a krajinu zůstává stávající a zůstanou zachovány i ekologické funkce a vazby v krajině. c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 Objekt neleží v kontaktu se soustavou chráněných území Natura Navržené práce nemají žádný vliv na soustavu chráněných území natura d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Pro zadaný rozsah a druh stavebních prací charakteru údržby nebylo provedeno žádné zjišťovací řízení ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány žádné podmínky e. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Není stanoven žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. B.7 Ochrana obyvatelstva Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva Navržené práce mají charakter údržby. V souvislosti s navrženými stavebními úpravami nejsou navržena žádná opatření pro ochranu obyvatelstva. B.8 Zásady organizace výstavby Navržené práce charakteru údržby budou probíhat na obvodovém plášti stávajícího objektu. Kromě zřízení dočasného zařízení staveniště a manipulačních ploch nemají navržené úpravy žádný vliv na okolní stavby a plochy. a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Navržené práce charakteru údržby budou probíhat na obvodovém plášti stávajícího objektu. Spotřeby stavebních hmot jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr. Stavba bude napojena na napojovací body energií uvnitř objektu, a to přes vlastní měření. Spotřeba médií je dána požadavky technologických předpisů výrobců jednotlivých materiálů a organizací práce zhotovitele. Lze předpokládat, že v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby dojde k dohodě mezi vybraným zhotovitelem a uživatelem o využití části stávajících vnitřních prostor v objektu. b. Odvodnění staveniště Staveniště se nachází bezprostředně na stávajícím objektu - na jeho obvodovém plášti. Na vnějších plochách bude umístěno zařízení staveniště a manipulační plochy. Není uvažováno se samostatným odvodněním staveniště. Strana 19 (celkem 26)

28 c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu přes vnitroareálové komunikace. Stavba bude napojena stávajícím vjezdem. Tento vjezd bude též sloužit pro provoz v objektu, možnost užívání vjezdu bude po dobu stavby zaručena. Stavba bude napojena na napojovací body energií uvnitř objektu, a to přes vlastní měření. d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Provoz stavby může mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání objektu, příp. na pohodu užívání ploch a objektů v bezprostředním dosahu upravovaného objektu /zejména doprava materiálu/. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní režim a udržovat pořádek. Je oprávněný předpoklad, že při dodržování elementárních pravidel fungování vnějšího zařízení staveniště daných platnými předpisy a normami nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb a pozemků nad mez stanovenou předpisy a normami. Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména ČSN Akustika a nařízení vlády č.272/2011 Sb. e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin V okolí staveniště nebudou realizována žádná speciální ochranná opatření. Projekt neuvažuje s asanacemi, demolicemi a kácením dřevin v souvislosti s navrženým rozsahem prací. Lze však předpokládat, že si realizace zateplení vyžádá odstranění květin a nízkých keřů z bezprostřední blízkosti okapových chodníků. f. Maximální zábory pro staveniště /dočasné / trvalé/ Lze předpokládat, že v rámci výběru nebo po výběru zhotovitele dojde jednáním s uživatelem k možnosti využití vnějších ploch pro zařízení staveniště. V úrovni této dokumentace je uvažováno se zřízením zařízení staveniště na vnějších zpevněných i nezpevněných plochách. Pro realizaci zateplení je uvažováno vyčlenit podél fasád pásy manipulačních ploch v šířce 3-5 m. Pro zařízení staveniště budou přednostně využity stávající zpevněné plochy. S využitím nezpevněných ploch lze uvažovat až po vyčerpání možností na plochách zpevněných. Zásadně se neuvažuje s pohybem těžké techniky na nezpevněných plochách. Ve vnějším prostoru je uvažováno s umístěním : - Maximálně 3 stavební buňky pro sociální zázemí pracovníků. - Maximálně 3 stavební buňky pro skladování materiálu. - Volné skladovací plochy pro velkoobjemový materiál odhadem do cca 150 m2. - Související manipulační plochy. Kryté či nekryté skladové plochy budou umístěny v zařízení staveniště. Plochy pro kontejnery na odpad budou umístěny v zařízení staveniště. Všechny zábory pro zařízení staveniště jsou uvažovány jako dočasné. Strana 20 (celkem 26)

29 g. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci. Odpady z objektu zůstanou na stávající úrovni a budou likvidovány stávajícím způsobem, zejména : - Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. - Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu objektu. - Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním základě oprávněnou organizací. V průběhu provádění stavby bude vznikat odpad zejména při bourání a při sanaci obvodových konstrukcí a při provádění vnějšího zateplení. Ve značení podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a jejích příloh se předpokládá vznik následujících odpadů z provádění stavby /odhadem/ : Kód Charakteristika Popis Množství odpadu odpadu odpadu odpadu cca O Směsi nebo oddělené frakce betonu 8 t cihel, tašek, keramických výrobků /neobsahující nebezpečné látky/ O Železo a ocel 1 t O Dřevo /okna/ 1,5 t O Sklo /okna/ 1 t O Plasty /obaly/ 0,5 t Poznámka : N = Nebezpečný odpad O = Ostatní odpad h. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Není uvažováno s prováděním zemních prací - ovšem s výjimkou zapuštění vnějšího zateplení pod úroveň okapového chodníku a s výjimkou vyrovnání současných propadlých dlažeb chodníků. i. Ochrana životního prostředí při výstavbě Provoz stavby bude mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání objektu. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní režim a udržovat pořádek. Při realizaci musí být zaručeny vhodné podmínky pro fungující provozy v objektu. Po celou dobu stavby je nutno dbát na nepřerušení, plynulost, bezpečnost a bezkoliznost provozu dopravy vozidlové i pěší v dosahu objektu i uvnitř objektu. Strana 21 (celkem 26)

30 Případné omezení provozu vozidel nebo chodců /např. při skládání materiálu a manipulaci s materiálem/ musí být krátkodobé a i v rámci něho musí být zabezpečena možnost příjezdu pro zdravotní a požární vozy. V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci. V maximální míře bude dbáno na minimalizování škod. Zhotovitel uvede poškozené objekty, plochy a zařízení do původního stavu a nahradí veškeré vzniklé škody. Odpady z provozu objektu zůstanou po znovuuvedení do provozu na stávající úrovni a budou likvidovány stávajícím způsobem. Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména ČSN Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Neuvažuje se se zásahy do vnějších zpevněných ploch, zatravněných ploch, zeleně, inženýrských sítí a přípojek. Dovoz a manipulace s materiálu ve vnějším prostoru se odehrají výhradně na zpevněných plochách. V případě nutnosti použít pro vnitrostaveništní přesun materiálu také plochy nezpevněné budou učiněna veškerá opatření, aby tyto plochy bylo možno uvést po dokončení stavby do původního stavu. Před zahájením prací je nutno za účasti zodpovědných pracovníků investora prověřit polohu a stav jednotlivých instalací a přípojek v řešeném prostoru, zejména v místech, kde bude vnější zateplení zataženo pod úroveň okapových chodníků. Je třeba dohodnout principy vzájemného přenosu informací. Zhotovitel smí provádět zásahy do stávajících instalací a vypínat jednotlivá média pouze na základě předchozího souhlasu zodpovědných technických pracovníků investora. Smyslem tohoto opatření je zejména neohrozit provoz v ostatních částech objektu. Součástí této stavby nejsou opatření proti pronikání radonu z podloží. Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby požárními předpisy platnými v době vydání stavebního povolení. Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy, zákon č. 309/2006 Sb. /zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/ a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Sociální zázemí stavby bude mobilní, příp. lze po dohodě použít prostory uvnitř objektu. Existenci podzemních sítí a přípojek je nutno prokázat vytýčením sítí jejich správciv místech, kde přípojky procházejí do objektu a kde bude vnější zateplení zataženo pod úroveň terénu. V těchto prostorech musí být veškeré inženýrské sítě a přípojky, které by mohly být realizací stavby dotčeny, vytýčeny před zahájením prací. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. Obdobně je nutno prokázat existenci podzemních sítí a přípojek v případných nezpevněných plochách zařízení staveniště, příp. plochách pro umístění zemnění hromosvodů, pokud budou realizovány. V těchto prostorech musí být veškeré inženýrské sítě a přípojky, které by mohly být realizací stavby dotčeny, vytýčeny před zahájením prací. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. Staveniště bude omezeno na obvod řešených podlaží. Zařízení staveniště bude vyčleněno na zpevněných plochách a bude oploceno. Trvalé deponie a mezideponie nebudou zřízeny. POZOR : Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, které její provádění dovolují. Stavební práce budou prováděny na stávající stavbě. Nebudou prováděny za nepříznivých klimatických podmínek. V rámci výrobní přípravy zhotovitele je nutno navrhnout opatření, která zaručí zachování podmínek okolních provozů a provozů v objektu po dobu výstavby. Strana 22 (celkem 26)

31 j. Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb Projektant uvažuje v souladu s platnými předpisy, že pro tuto stavbu bude ustanoven koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to jedna osoba pro přípravu irealizaci stavby. B.8.j.a Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob včetně nutných úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Stavební úpravy se s výjimkou výměny výplní otvorů na obvodovém plášti objektů. Bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob mohou tedy ohrozit jen okrajovým způsobem. - Při výměně okenních výplní musí být upravované prostory vyjmuty ze standardního provozu. Předpokládá se, že výměnu okenních výplní je nutno rozdělit do dvou samostatných kroků : 1. Výměna standardních výplní otvorů v dětském pavilonu, 2. Výměna standardních výplní otvorů v hospodářském pavilonu. - Při výměně standardních oken v jednotlivých místnostech bude postupováno po jednotlivých podlažích. Vzhledem k rozsahu stavebních prací se předpokládá, že v době výměny oken nebude příslušné podlaží provozováno. - Pokud by byl objekt po dobu stavebních úprav částečně užíván, musí být oddělen provoz stavby od částečného provozu objektu po podlažích, tj. částečné užívání přichází v úvahu výhradně v podlažích nezasažených stavebním procesem. Při splnění této podmínky není třeba přijímat žádná zvláštní opatření /např. dělit podlaží zástěnou/, postačí uzavřít nebo otevřít vstup na podlaží ze schodiště. - Pro imobilní osoby není třeba činit zvláštní opatření, stavba nezasáhne do jejich potřeb. Po celou dobu stavby bude zachován stávající barierový přístup k objektu. B.8.j.b Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů - Nedojde k ohrožení dalších vnějších ploch, zejména jiných vlastníků, komunikací, inženýrských sítí a přípojek. - Staveniště, zařízení staveniště i manipulační plochy budou řádně vymezeny, jasně označeny a oploceny. - Prostor stavby bude jasně vymezen a uzavřen před vstupem nepovolaných osob. To platí zejména při výměně oken. - Pro imobilní osoby není třeba činit zvláštní opatření, stavba nezasáhne do jejich potřeb. Po celou dobu stavby bude zachován stávající barierový přístup k objektu. - Provoz stavby zachová po celou dobu stavby přístupy ke všem vstupům iúnikovým východům. K dispozici je stávající zařízení pro požární zásah /hydranty/. B.8.j.c Zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů - Zařízení staveniště bude vyčleněno přednostně na zpevněné ploše, příp. i na nezpevněné ploše v dosahu objektu a bude oploceno. - Pro zařízení staveniště nebudou využívány žádné stávající nebo nové objekty,lze ale vyčlenit část volných ploch řešeném objektu. Sociální a hygienické vybavení zařízení staveniště bude mobilní, předběžně se uvažuje s umístěním max. 3 mobilních buněk a 2 mobilních WC. Lze ale využít i zařízení uvnitř objektů. B.8.j.d Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení - Není uvažováno s nějakou stavbou zařízení staveniště vyžadující ohlášení. Strana 23 (celkem 26)

32 B.8.j.e Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. - Nepředpokládá se, že by stavba vyžadovala dle 15 zákona č. 309/2006 Sb. ohlášení oblastnímu inspektorátu práce. Nepředpokládá se totiž překročení limitů pro ohlášení. - Na stavbě nebudou vykonávány práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle odst. 2 téhož paragrafu zákona. B.8.j.f Platné předpisy Při realizaci je nutno dodržet platné obecně závazné předpisy, předpisy z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, požární předpisy a normy, ostatní technické normy v platném znění, z nichž lze uvést zejména : - Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, - Zákon č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/, - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, - Zákon č. 35/1985 Sb. o požární ochraně v aktuálním znění /č. 186/2006 Sb./, - Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb B.8.j.g Hlavní zásady zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany - Při realizaci stavby budou striktně dodrženy platné předpisy a technické normy, - Na stavbě bude provádět pravidelnou kontrolní činnost určený koordinátor BOZP, - Ve spolupráci s vybraným zhotovitelem stavby budou vytipována rozhodující rizika stavby a přijata příslušná opatření, - Zhotovitel stavby a jeho pracovníci musí splňovat předepsané kvalifikační a zdravotní předpoklady a musí projít předepsanými školeními z oblasti BOZP, - Všichni pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů i ostatní osoby, které budou mít přístup na staveniště, stavby budou vybaveni osobními ochrannými prostředky, - Veškerá používaná mechanizace a nástroje musí splnit požadavky platných předpisů z hlediska prohlídek, revizí a zkoušek. - O přijatých opatřeních v oblasti BOZP budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. - Na staveništi budou vyvěšeny předepsané dokumenty, zejména telefonní čísla a zásady první pomoci. - Zhotovitel stavby zpracuje ve vazbě na požárně bezpečnostní řešení objektu svou požární poplachovou směrnici na dobu výstavby. - Vybraný zhotovitel stavby zpracuje harmonogram prací. Harmonogram bude souběžně s postupem stavby kontrolován, případně aktualizován. B.8.j.h Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě - Bezpečnost a ochrana zdraví bude řešena upraveným provozním předpisem uživatele. - Neuvažuje se se zásahy do zpevněných ploch, zeleně, inženýrských sítí a přípojek. - Projektem navržená organizace výstavby nepřipouští vznik rizik pro inženýrské sítě, přípojky, zpevněné plochy, komunikace nebo zeleň. Veškerý stavební provoz, dovoz a manipulace s materiálem, odvoz odpadu se odehrají výhradně na Strana 24 (celkem 26)

33 zpevněných plochách. Provoz na nezpevněných plochách bude omezen na nezbytnou míru, nebude zde používána těžká technika. - Součástí této stavby nejsou opatření proti pronikání radonu z podloží. - V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn,odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním,doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci /předání stavby/. - Odpady z provozu objektu zůstanou na stávající úrovni a budou likvidovány stávajícím způsobem. - V průběhu provádění stavby bude vznikat odpad zejména při sanaci stávajících povrchů, při případných bouracích pracech. - Bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu. Při realizaci musí být zaručeny vhodné podmínky profungující provozy v objektu. B.8.j.i Bezpečnost práce Po celou dobu stavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy a zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky ap. V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena statická a bezpečnostní stránka manipulačních a dopravních zařízení. Současně musí být řešen princip oddělení provozu stavby od provozu objektu. Tato opatření nejsou předmětem projektu a jsou plně v kompetenci zhotovitele, záleží na konkrétní dohodě mezi zhotovitelem a uživatelem. Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Existenci podzemních sítí a přípojek je nutno prokázat vytýčením sítí jejich správci v místech, kde přípojky procházejí do objektu a kde bude vnější zateplení zataženo pod úroveň terénu. V těchto prostorech musí být veškeré inženýrské sítě a přípojky, které by mohly být realizací stavby dotčeny, vytýčeny před zahájením prací. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. Obdobně je nutno prokázat existenci podzemních sítí a přípojek v případných nezpevněných plochách zařízení staveniště, příp. plochách pro umístění nového zemnění hromosvodů, pokud budou realizovány. V těchto prostorech musí být veškeré inženýrské sítě a přípojky, které by mohly být realizací stavby dotčeny, vytýčeny před zahájením prací. Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti a bezkoliznosti vstupu osob do objektu a provozu po komunikacích v dosahu objektu. Po celou dobu stavby bude zabezpečen příjezd sanitních a požárních vozidel k objektu. POZOR : statický návrh a výpočet lešení nejsou součástí tohoto projektu. Předpokládá se použití lešení pro realizaci vnějšího zateplení /ETCS/. POZOR : požadavky na provádění stavby vycházejí z předpokladu, že zhotovitel použije spíše menší mechanizaci, odpovídající lehkým konstrukcím použitým stavbou. Stanovení způsobu a postupu provádění stavby je ale plně v kompetenci zhotovitele a bude předmětem jeho nabídky a součástí jeho nabídkové ceny. Z tohoto pohledu nelze předem dodavatele omezovat a striktně mu stanovovat bližší podmínky, které by mohly pro konkrétní firmu znamenat znevýhodnění v soutěži. V případě, že vybraný zhotovitel bude uvažovat s jinými prostředky, způsobem nebo postupem výstavby než Strana 25 (celkem 26)

34 předpokládal projekt /např. montážní lávky/, projedná svůj záměr /POV/ s objednatelem a s dotčenými orgány. k. Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb Pro bezbarierové užívání dotčených staveb nebudou realizována žádná opatření. Objekt zůstane barierově přístupný přes hlavní vstup. Dále je i vertikální pohyb osob v objektu barierový. l. Zásady pro dopravně inženýrské opatření Pro stavbu nebudou činěna žádná zvláštní dopravně inženýrská opatření. Případné časové omezení provozu vozidel nebo chodců musí být krátkodobé a i v rámci něho musí být zabezpečen provoz po okolních komunikacích a příjezd prozdravotní a požární vozidla. Umožnění průjezdu kolem stavby platí i pro průjezd vozidel k dalším objektům v okolí areálu. m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby /provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě ap./ Podmínky provádění stavby za provozu jsou blíže stanoveny v předcházejícím bodu B.8.j.a této zprávy. Pokud by byl objekt po dobu stavebních úprav částečně užíván, musí být oddělen provoz stavby od částečného provozu objektu po podlažích, tj. částečné užívání přichází v úvahu výhradně v podlažích nezasažených stavebním procesem. Při splnění této podmínky není třeba přijímat žádná zvláštní opatření /např. dělit podlaží zástěnou/, postačí uzavřít nebo otevřít vstup na podlaží ze schodiště. Proti účinkům vnějšího prostředí se uvažuje zakrývání otvorů pro okna provizorním zakrytím folií či plachtováním. Stavba bude postupovat v reálných krocích, aby byla ochrana odkrytých částí objektu možná. n. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Předpokládané zahájení stavby : VII Předpokládané dokončení stavby : XII Předpokládaná lhůta výstavby : 6 měsíců Uvedené předběžné údaje o termínu a délce výstavby, příp. etapizaci budou upřesněny podle záměru investora a podle možností financování. Výše uvedenou lhůtu výstavby lze považovat za odhad. Projektant předpokládá, že stavba nebude etapizována. Popis postupu výstavby bude předmětem nabídky vybraného zhotovitele. Projektant předpokládá, že zateplování bude probíhat postupně po jednotlivých fasádách. Směr postupu bude záviset na harmonogramu stavby. Předběžně lze předpokládat, že přednostně bude zateplen objekt dětského pavilonu s ohledem na provoz zařízení. Se zateplováním fasád budou provázány práce na atikách a střechách. Vypracoval : Ing. Roman Kunc, duben 2013 Strana 26 (celkem 26)

35 C. SITUAČNÍ VÝKRESY Vedoucí projektant Ing. Roman Kunc Investor: Obec Lukavice, Lukavice, pošta Slatiňany Akce LUKAVICE, STAVEBNÍ PARCELA Č. 208, K. Ú. LUKAVICE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLKY Č. P. 127 Stupeň PD RDS Datum 5/2013 Objekt Měřítko - Název přílohy SITUAČNÍ VÝKRESY Číslo přílohy C.

36

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní

Více

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st. 939 Dolní Bečva 628 522 Vypracoval:,

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE Místo stavby : Valtice, Sobotní 101 Katastrální území : parc.č.866 k.ú. Valtice Investor : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 14) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz _ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Stavební úpravy ZŠ

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Skalík MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Ing. M. Skalík DATUM: KVĚTEN 2016 STUPEŇ: OHL POČET A4: NÁZEV AKCE: OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ INVESTOR: OBSAH: Město Borovany,

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ DOMU Č.P. 2875 2877, ŠLUKNOVSKÁ

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 PRŮVODNÍ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE STAVBY Objekt: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KRÁTKÁ Adresa: KRÁTKÁ 676 431 51, KLÁŠTEREC NAD

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

Na následujícím obrázku je černým bodem zvýrazněno místo stavby.

Na následujícím obrázku je černým bodem zvýrazněno místo stavby. B. Souhrnná technická zpráva B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) charakteristika stavebního objektu Objekt domu č.p. 13,15/460 kombinuje v sobě funkci občanské vybavenosti a funkci objektu pro bydlení. Popisovaný

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více