ZŠ Bystřany, okres Teplice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BYSTŘANY - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Bystřany, okres Teplice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BYSTŘANY - 1 -"

Transkript

1 ZŠ Bystřany, okres Teplice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BYSTŘANY - 1 -

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Předkladatel a zřizovatel Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Bystřany, č.j. ZS 46/2012 Škola: Základní škola Bystřany,okres Teplice,příspěvková organizace Pražská 216 Bystřany, Tel Webové stránky školy:www.zsbystrany.cz Ředitelka školy: Mgr.Marcela Daníčková IČO IZO RED-IZO Zřizovatel: Obec Bystřany Pražská 32 Bystřany, Tel ,fax Platnost dokumentu od razítko školy podpis ředitele školy - 2 -

3 OBSAH Charakteristika školy...4 Charakteristika pedagogického sboru...5 Charakteristika žáků...5 Spolupráce školy s jinými subjekty a její prezentace...5 Dlouhodobé projekty, zahraniční spolupráce...6 Charakteristika školního vzdělávacího programu...7 Zabezpečení vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami...7 Výchovné a vzdělávací strategie...9 Učební plán 1. stupeň...12 Učební plán 2. stupeň...13 Volitelné předměty...14 Začlenění průřezových témat...18 Český jazyk...21 Anglický jazyk...56 Německý jazyk...78 Matematika...93 Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Pracovní vyučování Environmentální výchova Autoevaluace školy Hodnocení žáků Seznam příloh

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Jsme úplnou základní školou, kterou tvoří 1. až 9. ročník. Kapacita školy je 250 žáků. Ve škole se v současné době vzdělává zhruba 150 žáků. Škola je umístěna na okraji obce.v blízkosti školy se nacházejí zastávky MHD.Vlakové nádraží je nedaleko školy a je ze školní budovy dobře dostupné.škola zaznamenala jisté problémy s dopravní obslužností žáků dojíždějících z Teplic i okolních obcí. Tento problém se vedení školy snaží řešit ve spolupráci se zřizovatelem. Materiální vybavení školy je dostatečné, na tvorbě mnoha učebních pomůcek se podílejí sami učitelé.vedení školy se snaží pravidelně obnovovat vybavení sbírek kabinetů.všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem, který vyhovuje hygienickým požadavkům na práci žáků. Ve škole se snažíme věnovat pozornost také žákům se speciálními poruchami učení, ale máme také zkušenosti se vzděláváním zdravotně postižených žáků s vadami zraku, sluchu a pohybového ústrojí. Prostorové vybavení. Škola se skládá ze tří samostatných budov. Jednu tvoří samostatná budova školní jídelny s družinou, budova dílen a hlavní budova, která je spojovací chodbou propojena se školními tělocvičnami. V suterénu hlavní budovy se nachází šatny žáků,dílna školníka a další technické prostory. V patrech se nachází 16 tříd, z toho slouží 6 tříd jako odborné učebny.ve školním roce 2006/2007 se podařilo ve škole vybudovat multimediální učebnu, ve které žákům slouží k výuce interaktivní tabule, televizor,video a DVD přehrávač. Je zde k dispozici učitelům i žákům počítač s připojením na internet.učebna je využívána také jako školní knihovna. Škola má také samostatnou učebnu výpočetní techniky a nově zrekonstruovanou učebnu fyziky. Žákům slouží též netradičně zařízená učebna hudební výchovy. Pro výuku tělesné výchovy využívá škola dvou tělocvičen. Učitelům slouží sborovna v prvním patře hlavní budovy, ve sborovně je k dispozici počítač s připojením na internet. Učitelé druhého stupně mají k dispozici kabinety s pomůckami pro výuku. Učitelkám prvního stupně slouží kabinet prvního stupně zároveň jako sborovna. Okolí školy tvoří poměrně rozsáhlý areál,který žáci využívají v době tzv.letní režimu k hygienickým přestávkám.v odpoledních hodinách jsou venkovní prostory využívány žáky školní družiny.součástí školy je i školní hřiště,které vyžaduje nákladnou rekonstrukci,na které musí škola spolupracovat se svým zřizovatelem.školní chodby jsou poměrně rozsáhlé,na jejich výzdobě se podílejí především sami žáci. Technický stav školy není vzhledem k jejímu stáří a velikosti obce zcela ideální.ve spolupráci se zřizovatelem byla rekonstruována kotelna v hlavní budově, nově zbudována samostatná kotelna pro tělocvičny. V hlavní budově proběhla výměna oken za plastová, zrekonstruovány prostory šaten, výměna umyvadel ve třídách, přípojky vody a odpadu. V roce 2009 byla zahájena kompletní výměna již nevyhovujícího osvětlení ve třídách. Hygienické podmínky ve škole odpovídají vyhlášce 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

5 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor má obvykle patnáct členů, z toho je jedna vychovatelka školní družiny a jedna asistentka pedagoga pro zdravotně postižené žáky. Sbor je převážně kvalifikovaný.ve škole pracuje jeden výchovný poradce a jeden metodik sociálně patologických jevů.všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají a doplňují si potřebnou kvalifikaci, zejména v oblasti jazyků. Většina pedagogických pracovníků pracuje se svými žáky i v době mimo vyučování, a to vedením kroužků.většinu kroužků využívají především žáci prvního stupně. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Většina žáků kteří školu navštěvují má trval bydliště v obci. Do školy dojíždějí žáci z okolních spádových obcí. Malé procento žáků dojíždí ze samotných Teplic. Mezi tyto dojíždějící patří zejména žáci se zdravotním postižením, kterým může škola díky nízkým počtům žáků ve třídách věnovat potřebnou péči. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Nejdůležitější je spolupráce s rodiči žáků, která se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit po dohodě s vyučujícími, v době třídních schůzek a ve dnech otevřených dveří. K těmto zvláštním příležitostem pořádá škola ve svých prostorách pravidelné tematické výstavky prací žáků.o činnosti školy jsou rodiče i ostatní obyvatelé obce informování prostřednictvím webových stránek, ale i prostřednictví nástěnky v centru obce. Žáci školy vydávají školní časopis. Ve spolupráci s blízkým domovem důchodců pořádá škola besídky a vystoupení žáků v jeho prostorách. Pravidelná je také spolupráce školy s Arkádií v Úpořinách. V prostorách školy pořádáme pravidelná kulturní vystoupení. Žáci se během roku účastní na mnoha sportovních i vědomostních soutěžích. Sami učitelé pořádají pro žáky četné tematické exkurze a výlety. Pravidelné jsou v prostorách školy oslavy Dne dětí, pálení čarodějnic, školní sportovní den. Environmentální tematiku naplňuje škola rovněž spoluprací s ekologickými občanskými sdruženími

6 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Soužití generací - ve spolupráci s Domovem důchodců v Bystřanech. Zahrnuje přípravu a realizaci kulturních vystoupení, výstav, besed. Žijí mezi námi - ve spolupráci s chráněnými dílnami Arkádie. Žáci se učí od zdravotně postižených některým výtvarným technikám. Třídíme odpad - ve spolupráci se Severočeskými sběrnými surovinami a.s. Liberec. Zúčastňujeme se každoročně soutěže základních škol ve sběru surovin. Nezapomínáme ve spolupráci s OÚ Bystřany. Každoročně připravujeme vystoupení k pietnímu aktu uctění památky padlých francouzských vojáků na území obce během 1. sv. války a k uctění památky obětí 2. sv. války. Vítání jara - zahrnuje různé aktivity-soutěž o nejhezčí kraslici (následná výstava je přístupná veřejnosti), Pálení čarodějnic Den Země - každoroční soutěž s ekologickou tématikou spojená s výsadbou zeleně. Školní sportovní olympiáda kromě samotných sportovních soutěží zahrnuje i přípravu plakátů, diplomů, startovních karet atd. Vánoce ve světě třídy připravují vánoční oslavy tak, jak se slaví ve vybraných zemích světa. Den prevence - ve spolupráci se ZZS, HZS, Policií ČR Spolupráci se zahraničními subjekty škola zatím nenavázala

7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy možností a schopností pedagogického sboru,požadavků rodičů našich žáků a z představ zřizovatele. Je založen na zásadách rovného přístupu ke vzdělávání, zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Škola se v plánu zaměřuje na podporu vzájemné úcty, respektu a názorové snášenlivosti všech účastníků vzdělávání. Škola má fungovat jako otevřená instituce, komunikující se žáky,jejich rodiči i s ostatními obyvateli obce. Školní vzdělávací program počítá také s integrací zdravotně postižených žáků i žáků se specifickými poruchami učení.škola usiluje o získání asistenta pedagoga pro dva zdravotně postižené žáky.snažíme se ukázat žákům důležitost jazykových znalostí a jejich využití v praktickém životě žáků a přípravě na budoucí povolání.důraz ve vzdělávání žáků je kladen na využívání informačních a komunikačních technologií.ve vzdělávacím programu nabízíme žákům také další možnosti získávání informací a jejich využití, např.prostřednictvím školní knihovny.školní knihovna je součástí multimediální učebny,která by měla sloužit žáků nejen při samotném vyučování, ale i k přípravě na ně. Zvyšováním podílu žáků na výzdobě školních prostor vedeme žáky k estetickému požitku a uvědomění si sounáležitosti se školním prostředím. Podílem na tvorbě nástěnek ve veřejném prostoru obce vedeme žáky k vlastní tvořivosti a k zájmu o věci veřejné. Hlavní důraz, vzhledem k lokalizaci školy v pánevní oblasti Ústeckého kraje, klademe na poznávání životní prostředí jak lokálního, tak globálního charakteru. Důležitost environmentální problematiky nás vedla k zavedení environmentální výchovy jako samostatného předmětu. Chceme v žácích podporovat pocit vlastní odpovědnosti za životní prostředí. Naznačit cestu ke správnému životnímu stylu. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Výuku těchto žáků škola zabezpečuje na základě platné legislativy, např.vyhlášky č.73/2005,vyhlášky č.275/2009 Sb. a 72/2005 Sb., v platném znění. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.tuto oblast výuky koordinuje výchovná poradkyně.ta ve spolupráci s třídními učiteli i ostatními pedagogickými zaměstnanci sleduje a diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků.ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry zajišťuje vypracování individuálních vzdělávacích plánů

8 a)zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zdravotní nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, artismus a vývojové poruchy učení nebo chování.výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků.ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry zajišťuje vypracování individuálních vzdělávacích plánů. V případě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem krajského úřadu může škola zřídit funkci asistenta pedagoga. Pro žáky se zdravotním postižením vytvoří škola v průběhu jejich vzdělávání vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení těchto žáků se přihlíží k povaze jejich postižení a k doporučení školského poradenského zařízení. b)zabezpečení výuky pro žáky se zdravotním znevýhodněním Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Pro tyto žáky škola v průběhu vzdělávání stanoví vhodné podmínky, které odpovídají jejich potřebám. Při hodnocení se přihlíží k povaze jejich znevýhodnění. c)zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním je -rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy -nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova -postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního předpisu Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli vytipuje na základě jejich zkušeností žáky se sociálním znevýhodněním. Podle potřeb jednotlivých žáků jim škola poskytne individuální péči, včetně nutné materiální pomoci (např. psací a rýsovací pomůcky, sešity, ) O zařazení žáka do výše jmenovaných skupin nemůže rozhodnout ani ředitel školy, ani zákonný zástupce, a dokonce ani odborný lékař. Tyto osoby mohou iniciovat příslušné vyšetření ve školském poradenském zařízení, toto učiní patřičný závěr

9 d)zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Škola si uvědomuje, že nadání žáka se může projevovat i tzv. negativně.takoví žáci mohou odmítat rutinní netvůrčí práci v hodinách, mají svůj neovlivnitelný a jediný správný názor na řešení problému. V předmětech, které je nezajímají, pracují nedbale či spolupráci s učitelem nebo kolektivem spolužáků odmítají. Bývají zasnění, nejsou přístupni kritice, jsou přecitlivělí nebo se naopak dožadují pozornosti nevhodným chováním. Je věcí pedagogického umu rozpoznat, kdy se jedná o obyčejné zlobení a kdy je problém hlubší. Počátečním bodem pro práci s nadanými žáky ve škole je jejich primární identifikace, kterou provádějí třídní učitelé, vyučující odborných předmětů ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení. Pro odhalení zvláštního nadání žáka využívá škola následující postup. Podnětem pro práci s mimořádně nadanými žáky je: -zjištění vyučujícího, v jehož hodinách žák projevuje mimořádné nadání -vynikající výsledky v soutěžích (znalostních i sportovních) na úrovni okresu či oblasti -návrh dalších osob, které se na vzdělávání a výchově žáka podílejí (rodič, trenér, ) Tyto podněty vyhodnocuje výchovný poradce, který je konzultuje s ostatními členy pedagogického sboru, rodiči, a s dalšími osobami, které se na vzdělávání a výchově žáka podílejí. Výsledkem této spolupráce je doporučení na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Na základě konzultací a doporučení školského poradenského zařízení volí vyučující vhodné formy a postupy vedoucí k dalšímu rozvoji nadání žáka. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení - Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní vzdělání - Podporujeme samostatnost a tvořivost žáků - Učíme žáky plánovat,organizovat a vyhodnocovat vlastní činnosti - Učíme žáky rozlišovat základní a rozšiřující učivo - Učíme žáky využívat a zpracovávat získané informace - Motivujeme žáky k účasti na vědomostních soutěžích - Podporujeme vznik situací,kdy žák má radost z učení a poznává jeho smysl - Pozitivním hodnocením podporujeme vztah k učení - Navozujeme situace v nichž žák využívá nabytých vědomostí a dovedností - 9 -

10 Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální - Učíme žáky problémy neobcházet,ale vyhodnocovat vlastní schopnosti pro jejich řešení - Vytváříme praktické problémové situace a pomáháme žákům s jejich aktivním řešením - Podporujeme netradiční a moderní způsoby řešení problémů - Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných pro vyhodnocení a řešení problémových situací - Podporujeme kritické myšlení žáků,uvážlivá rozhodnutí při řešení problémů - Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky,učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni - Učíme žáky vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory,výstižně se vyjadřovat - Klademe důraz na kulturnost vyjadřování - Učíme žáky naslouchat druhým - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (prostřednictvím školního časopisu,veřejné nástěnky i webových stránek školy) - Učíme žáky pracovat a rozumět různým typům textů,obrazovým materiálům a jiným informačním a komunikačním prostředkům - Učíme žáky vzájemné spolupráci ve skupině,vnímání odlišností a schopností členů spolupracujících ve skupině - Podporujeme schopnost žáků zastávat v pracovním týmu různé role - Učíme žáky vzájemné úctě a toleranci k práci a výkonům ostatních - Důsledně dbáme dodržování dohodnutých pravidel - Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu co narušuje dobré pracovní i kamarádské vztahy - Učíme žáky zdravému sebevědomí,ale i vzájemné toleranci - Učíme žáky ovládat své jednání a chování

11 Kompetence občanské Kompetence pracovní - Učíme žáky respektovat názory a chování druhých lidí - Vedeme žáky ke vztahu k vytvořeným hodnotám a výsledkům vlastní práce,ale i práce druhých - Učíme principy vzájemného soužití ve skupině třídy,školy,rodiny i celé společnosti - Vytváříme a podporujeme u žáků pocit zodpovědnosti za vlastní chování - Vedeme žáky k odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních - Učíme žáky pomáhat druhým,potřebným v běžných životních situacích,ale i v krizových situacích,které mohou v jejich životě nastat - Učíme žáky ctít vytvořené historické i současné hodnoty - Vytváříme povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí - Vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních - Důsledně dbáme dodržování daných pravidel - Pozitivní motivací a pochvalou vedeme žáky ke kladnému vztahu ke své vlastní práci,i práci ostatních - Učíme žáky nepodceňovat práci druhých,poukazujeme na důležitost a význam každé práce pro jednotlivce i celou společnost - Posilujeme a podporujeme žáky v plnění jimi zvolených a vytyčených cílů - Vedeme žáky k sebehodnocení a posuzování s reálnými možnostmi při profesní orientaci - Různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi a jejich významem

12 Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní vyučování Týdenní časová dotace ročník časová dotace dispon. hodiny Pozn.: Z cizích jazyků je možno zvolit Anglický nebo Německý jazyk. Český jazyk a literatura předmět je ve 2., 4. a 5. roč. posílen o 1 hodinu a v 1. a 3. roč. o 2 hodiny z disponibilní časové dotace Matematika předmět je ve roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Vlastivěda předmět je ve 4. a 5. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Přírodověda předmět je ve 4. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace

13 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Jazyk a jazyková komunikace Pozn.: Z cizích jazyků je možno volit Anglický nebo Německý jazyk v návaznosti na 1.stupeň, od 8. roč. jako další cizí jazyk Anglický jazyk, Německý jazyk nebo Ruský jazyk. Český jazyk a literatura předmět je v 6., 7., 8. a 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Matematika předmět je v 6., a 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Informatika předmět je v 7. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Dějepis předmět je v 8. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Fyzika předmět je v 8. a 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Environmentální výchova na zavedení předmětu je v 8.a 9. roč. čerpána 1 hodina z disponibilní časové dotace Výtvarná výchova předmět je v 8. a 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Výchova ke zdravému životnímu stylu předmět je v 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Pracovní vyučování předmět je v 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace ročník časová dotace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Dějepis dispon. hodiny Občanská výchova Občanská výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Environmentální výchova Environmentální výchova Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdravému životnímu stylu Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní vyučování Volitelné předměty Týdenní časová dotace

14 Volitelné předměty Zařazení volitelných předmětů dává žákovi možnost zvolit si oblast vzdělávání dle svých zájmů. Přispívá k individuálnímu rozvoji žáka a prohlubuje jeho zájem o další vzdělávání. Volitelný předmět si žák vybírá na období jednoho školního roku. Nabídka volitelných předmětů v daném školním roce závisí na počtu žáků v daných ročnících a složení pedagogického sboru. Výuka volitelných předmětů může být realizována formou dvojročníků (6.+7., 8.+9.). Přehled volitelných předmětů ( v závorce uvedena týdenní časová dotace) ročník: Základy anglického jazyka (1h) Základy německého jazyka (1h) Základy ruského jazyka (1h) Literární a dramatická výchova (1h) Přírodovědné praktikum (1h) Praktikum ze společenskovědních předmětů (1h) Praktické činnosti (1h) Cvičení z matematiky (1h) Konverzace z cizího jazyka (1h) Sportovní hry (1h) Práce s digitálními technologiemi (1h) ročník: Základy anglického jazyka (3h) Základy německého jazyka (3h) Základy ruského jazyka (3h) Literární a dramatická výchova (2h) Přírodovědné praktikum (1h) Praktikum ze společenskovědních předmětů (1h) Cvičení z matematiky (1h) Konverzace z cizího jazyka (1 2 h) Sportovní hry (1h) Práce s digitálními technologiemi (1h)

15 Obsahová náplň volitelných předmětů Literární a dramatická výchova Náplní předmětu je práce s uměleckým textem, dramatizace, vlastní tvorba žáka. Součástí výuky je vydávání školního časopisu, tvorba příspěvků a redakční činnost. Důležitou součástí je prezentace práce žáků na veřejnosti (školní časopis, kulturní vystoupení). Předmět prohlubuje žákův zájem o literaturu, divadelní a filmové umění. Přírodovědné praktikum Náplní předmětu je především praktická činnost žáka, prohlubování jeho dovedností a zájmu o přírodovědné předměty. Hlavními formami výuky jsou laboratorní práce, pozorování v přírodě, exkurze. Žák pozoruje a porovnává vlastnosti látek a organizmů, provádí experiment, měření, vyvozuje závěry. Seznamuje se s historickými souvislostmi vědeckých objevů, řeší problémové úlohy, propojuje poznatky z různých oborů. Cvičení z matematiky Náplní předmětu je prohlubování učiva z matematiky. Cvičení je určeno hlavně žákům, kteří chtějí studovat maturitní obory. Obsahuje učivo, které je ve školním vzdělávacím programu označeno jako rozšiřující a dále složitější úlohy z učiva předmětu Matematika. Součástí je i řešení aplikačních a nestandardních úloh. Praktické činnosti Předmět navazuje na Pracovní vyučování. a Výtvarnou výchovu. Jeho náplní je práce žáka na výzdobě školy, úprava okolí školy, výroba pomůcek pro výuku dalších předmětů (makety, modely atd.), výroba dekoračních předmětů, příprava pokrmů. Praktické využití výsledků žákovy činnosti buduje kladný vztah k práci a pocit zodpovědnosti za kvalitu své práce. Praktikum ze společenskovědních předmětů Předmět navazuje na Dějepis, Český jazyk, Zeměpis, Občanskou, Výtvarnou a Hudební výchovu. Jeho náplní je zábavnou formou prohlubovat a propojovat poznatky ze společenských věd a oblasti umění. Zaměřuje se na vytváření občanských postojů, toleranci k odlišným kulturám, respekt k lidským právům. Vede žáka k úctě ke kulturnímu a přírodnímu bohatství, k chápání sounáležitosti naší kultury s kulturou evropskou. Zvláštní důraz je kladen na dějiny

16 regionu. Základem je praktická činnost žáka vyhledávání a zpracování informací, tvorba prezentací, referátů atd. Součástí výuky předmětu jsou exkurze a besedy. Základy cizího jazyka Náplní předmětu je seznámit žáky se základy dalšího cizího jazyka slovem a písmem. Pomáhá žákům snižovat jazykovou bariéru, umožňuje žákům poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí z jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice, přispívá k multikulturní výchově. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Důraz je kladen hlavně na mluvený projev. Poznámka: Vyučující daného volitelného předmětu si sestavuje tematický časový plán pro příslušný školní rok a danou skupinu žáků

17 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Rozvoj schopností poznávání OSV1.1. Sebepoznání a sebepojetí OSV1.2. Seberegulace a sebeorganizace OSV1.3. Psychohygiena OSV1.4. Kreativita OSV1.5. Poznávání lidí OSV2.1. Mezilidské vztahy OSV2.2. Komunikace OSV2.3. Kooperace a kompetice OSV2.4. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV3.1. Hodnoty, postoje, praktická etika OSV stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6. roč. INT-Čj INT- Hv,M,,Aj INT- Čj,Hv,M,Pv Př,Aj,Vl,Vv INT- Prv INT-Hv INT- Čj,Hv,M,Pv Př,Vl INT-M, Prv INT-Prv,Hv INT- Hv,M,Pv Př Čj INT-Hv, INT- Čj,Hv,M, Pv Př,Tv INT- M, Pv, INT - M INT-Hv,Pv INT- Čj,Hv,M,Pv Př,Vv INT- Čj,M,Vl INT- Prv INT-Hv INT- Čj,Hv,M INT- Aj,Čj,Hv, Př,Vl,M INT-,Čj,Hv,M Pv,Př INT- Čj,Hv,Pv, Př,Vl,M INT- Hv,Pv,Př, Tv,M INT- Čj,Hv,Pv, Vl,M,Vv INT- Aj,Čj,M, Př,Vl INT- Aj,Čj,Hv, Př,Vl,M, Pv INT-Čj INT-Čj,Tv INT- Fy,Aj,Čj, Tv INT- M,Pv,Tv Hv INT- Prv INT- Tv INT- Čj,M,Pv,Př, Tv INT- Aj,Hv,Pv, Př,Tv,M INT- Čj,Pv,Př, TvM,Vl INT- M,Fy,D Hv,Vzžs Tv INT- Aj,D, Vzžs Tv INT- Ov,Tv INT- Fy,Tv Vzžs INT-Vv, Vzžs Fy,D,Hv INT-Aj Ov INT-Aj D, Vzžs INT- Aj,Čj, Fy,D,Vz žs INT-Vv, Fy,D,Tv INT- D,Vzžs INT-M INT-M,Pv INT-Pv,Př INT- D,Vzžs, Tv 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT- M,Fy,D, Hv,Tv, Vzžs INT- Aj,D,Tv Vv INT-Tv INT-Tv INT- M,Vv, Fy,D.Hv Vzžs INT- Hv INT- Ov,D, Vzžs INT- Aj,D, Vzžs INT-Vv, Fy,Tv, Vzžs INT-Aj, Vzžs INT- D,Tv, Vzžs INT- Ch,Fy,D Pv, Tv, Hv INT- Aj,Pv, Tv,Ov,D INT- Tv Ov INT- Ch,Tv Ov INT-Vv Fy,D,Hv Pv INT-Ev, Aj INT- Aj,Ev, Ov, Pv INT- Aj,Čj,Př, D, Hv, Pv INT- Ch,Vv Fy INT-D, Pv INT- D,Tv, INT-D, Hv, Tv INT-Aj Vzžs,Tv Pv INT-Aj Vzžs,Tv INT- Vzžs,Tv INT-Pv D,Hv INT-Aj, Pv INT- Vzžs INT-Aj Vzžs INT- Fy,Tv INT- D INT- Vzžs,D, Tv

18 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Název tematického okruhu Občanská společnost a škola VDO1 Občan, občanská společnost a stát VDO2 Formy participace občanů v politickém životě VDO3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VDO4 1. stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT-Vl INT-Vl PRO-Můj školní řád INT-D,Ov INT-Inf,D INT-Ov,D INT-D INT-Vl INT-Ov INT Z, Ov INT-Vl INT-D INT-D INT-Ov,D INT-Z,D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá EGS1 Objevujeme Evropu a svět EGS2 Jsme Evropané EGS3 1. stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT- Čj,Aj INT-Aj INT-Čj INT- Aj,Čj,Vv INT- Aj,Čj INT- Vl, Čj INT-Aj INT-Aj,Z INT-Aj INT- Aj,Nj INT- Aj,Inf INT-Aj,Z INT- Aj,Z,D INT-D INT-Z,D INT-Z,D, Ov INT- Aj,Z INT-Z,D

19 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Kulturní diference MV1 1. stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT-Prv INT- Čj,Vv INT- Čj,Vv INT-D INT-D INT-D INT-Z Lidské vztahy MV2 INT- Aj,Vv INT- Vl,Vv INT- D, Vzžs INT- D INT-Ev,D INT-D, Vzšs Etnický původ MV3 INT-Prv INT-Vl INT-D INT- D,Hv INT-Z,D Hv INT- Z,Hv Multikulturalita MV4 INT-Aj INT- Aj,Vv INT-Aj,Hv INT- Aj,D,Hv INT- Aj,Hv INT- Z,Hv,Aj Princip sociálního smíru a solidarity MV5 INT-Prv INT-Ov INT-D INT-D ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Ekosystémy EV1 Základní podmínky života EV2 Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV3 Vztah člověka k prostředí EV4 1. stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT-Př INT-Př INT- Př,Z,Fy,D INT-Prv INT-Př INT-Př INT- Př,Z,D INT-Prv INT- Př,Vl INT- Př,Vl INT- Pv,Př,D INT-Př,D INT-Př INT-Fy INT-Pv,Z Fy INT-M,Př INT- Ov,Fy INT-Fy SP-EV INT-Př SP-EV Př,Z,Fy SP-EV INT-Pv,Z Fy,D SP-EV INT-Př,Z Fy SP-EV INT-Př, Fy SP-EV INT-Př, Z,Fy SP-EV INT-Př, Z SP-EV INT-Př,Z Fy

20 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MDV1.1. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MDV1.2. Stavba mediálních sdělení MDV1.3. Vnímání autora mediálních sdělení MDV1.4. Fungování a vliv médií ve společnosti MDV1..5. Tvorba mediálního sdělení MDV2.1. Práce v realizačním týmu MDV stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT- Čj INT-Čj,Př INT- Ov,D INT-Inf, D, Vzžs INT- Ov,D INT- Vzžs,D INT-Čj INT-Ov Vzžs INT-Čj,D INT-D INT-Čj INT-Čj INT-Čj INT-D INT-Čj INT-D INT-D,Hv INT-D INT-Čj INT-OV INT-Čj INT-Čj INT Čj, Vsžs, Vv INT-Inf, Čj, Vv, Vzžs INT- Čj, Vv INT- Čj, Vv, Vzžs INT-Čj INT-D, INT-D Použité zkratky: INT - integrace do předmětu SP - samostatný předmět Aj - anglický jazyk Čj - český jazyk Nj - německý jazyk Prv - prvouka Vl - vlastivěda Př - přírodověda(1.stupeň), přírodopis(2.stupeň) D - dějepis Ov - občanská výchova Fy - fyzika Ch - chemie Z - zeměpis Hv - hudební výchova Vv - výtvarná výchova Tv - tělesná výchova Vzžs- výchova ke zdravému životnímu stylu Pv - pracovní vyučování Inf - informatika

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ZŠ Bystřany, okres Teplice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BYSTŘANY - 1 -

ZŠ Bystřany, okres Teplice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BYSTŘANY - 1 - ZŠ Bystřany, okres Teplice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BYSTŘANY - 1 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Předkladatel a zřizovatel Školní vzdělávací program pro

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

I. Sekaniny 1804 Český jazyk

I. Sekaniny 1804 Český jazyk 1 stupeň I. Sekaniny 1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje na 1.stupni jako samostatný předmět

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více