ZŠ Bystřany, okres Teplice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BYSTŘANY - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Bystřany, okres Teplice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BYSTŘANY - 1 -"

Transkript

1 ZŠ Bystřany, okres Teplice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BYSTŘANY - 1 -

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Předkladatel a zřizovatel Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Bystřany, č.j. ZS 46/2012 Škola: Základní škola Bystřany,okres Teplice,příspěvková organizace Pražská 216 Bystřany, Tel Webové stránky školy:www.zsbystrany.cz Ředitelka školy: Mgr.Marcela Daníčková IČO IZO RED-IZO Zřizovatel: Obec Bystřany Pražská 32 Bystřany, Tel ,fax Platnost dokumentu od razítko školy podpis ředitele školy - 2 -

3 OBSAH Charakteristika školy...4 Charakteristika pedagogického sboru...5 Charakteristika žáků...5 Spolupráce školy s jinými subjekty a její prezentace...5 Dlouhodobé projekty, zahraniční spolupráce...6 Charakteristika školního vzdělávacího programu...7 Zabezpečení vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami...7 Výchovné a vzdělávací strategie...9 Učební plán 1. stupeň...12 Učební plán 2. stupeň...13 Volitelné předměty...14 Začlenění průřezových témat...18 Český jazyk...21 Anglický jazyk...56 Německý jazyk...78 Matematika...93 Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Pracovní vyučování Environmentální výchova Autoevaluace školy Hodnocení žáků Seznam příloh

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Jsme úplnou základní školou, kterou tvoří 1. až 9. ročník. Kapacita školy je 250 žáků. Ve škole se v současné době vzdělává zhruba 150 žáků. Škola je umístěna na okraji obce.v blízkosti školy se nacházejí zastávky MHD.Vlakové nádraží je nedaleko školy a je ze školní budovy dobře dostupné.škola zaznamenala jisté problémy s dopravní obslužností žáků dojíždějících z Teplic i okolních obcí. Tento problém se vedení školy snaží řešit ve spolupráci se zřizovatelem. Materiální vybavení školy je dostatečné, na tvorbě mnoha učebních pomůcek se podílejí sami učitelé.vedení školy se snaží pravidelně obnovovat vybavení sbírek kabinetů.všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem, který vyhovuje hygienickým požadavkům na práci žáků. Ve škole se snažíme věnovat pozornost také žákům se speciálními poruchami učení, ale máme také zkušenosti se vzděláváním zdravotně postižených žáků s vadami zraku, sluchu a pohybového ústrojí. Prostorové vybavení. Škola se skládá ze tří samostatných budov. Jednu tvoří samostatná budova školní jídelny s družinou, budova dílen a hlavní budova, která je spojovací chodbou propojena se školními tělocvičnami. V suterénu hlavní budovy se nachází šatny žáků,dílna školníka a další technické prostory. V patrech se nachází 16 tříd, z toho slouží 6 tříd jako odborné učebny.ve školním roce 2006/2007 se podařilo ve škole vybudovat multimediální učebnu, ve které žákům slouží k výuce interaktivní tabule, televizor,video a DVD přehrávač. Je zde k dispozici učitelům i žákům počítač s připojením na internet.učebna je využívána také jako školní knihovna. Škola má také samostatnou učebnu výpočetní techniky a nově zrekonstruovanou učebnu fyziky. Žákům slouží též netradičně zařízená učebna hudební výchovy. Pro výuku tělesné výchovy využívá škola dvou tělocvičen. Učitelům slouží sborovna v prvním patře hlavní budovy, ve sborovně je k dispozici počítač s připojením na internet. Učitelé druhého stupně mají k dispozici kabinety s pomůckami pro výuku. Učitelkám prvního stupně slouží kabinet prvního stupně zároveň jako sborovna. Okolí školy tvoří poměrně rozsáhlý areál,který žáci využívají v době tzv.letní režimu k hygienickým přestávkám.v odpoledních hodinách jsou venkovní prostory využívány žáky školní družiny.součástí školy je i školní hřiště,které vyžaduje nákladnou rekonstrukci,na které musí škola spolupracovat se svým zřizovatelem.školní chodby jsou poměrně rozsáhlé,na jejich výzdobě se podílejí především sami žáci. Technický stav školy není vzhledem k jejímu stáří a velikosti obce zcela ideální.ve spolupráci se zřizovatelem byla rekonstruována kotelna v hlavní budově, nově zbudována samostatná kotelna pro tělocvičny. V hlavní budově proběhla výměna oken za plastová, zrekonstruovány prostory šaten, výměna umyvadel ve třídách, přípojky vody a odpadu. V roce 2009 byla zahájena kompletní výměna již nevyhovujícího osvětlení ve třídách. Hygienické podmínky ve škole odpovídají vyhlášce 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

5 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor má obvykle patnáct členů, z toho je jedna vychovatelka školní družiny a jedna asistentka pedagoga pro zdravotně postižené žáky. Sbor je převážně kvalifikovaný.ve škole pracuje jeden výchovný poradce a jeden metodik sociálně patologických jevů.všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají a doplňují si potřebnou kvalifikaci, zejména v oblasti jazyků. Většina pedagogických pracovníků pracuje se svými žáky i v době mimo vyučování, a to vedením kroužků.většinu kroužků využívají především žáci prvního stupně. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Většina žáků kteří školu navštěvují má trval bydliště v obci. Do školy dojíždějí žáci z okolních spádových obcí. Malé procento žáků dojíždí ze samotných Teplic. Mezi tyto dojíždějící patří zejména žáci se zdravotním postižením, kterým může škola díky nízkým počtům žáků ve třídách věnovat potřebnou péči. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI SUBJEKTY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Nejdůležitější je spolupráce s rodiči žáků, která se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit po dohodě s vyučujícími, v době třídních schůzek a ve dnech otevřených dveří. K těmto zvláštním příležitostem pořádá škola ve svých prostorách pravidelné tematické výstavky prací žáků.o činnosti školy jsou rodiče i ostatní obyvatelé obce informování prostřednictvím webových stránek, ale i prostřednictví nástěnky v centru obce. Žáci školy vydávají školní časopis. Ve spolupráci s blízkým domovem důchodců pořádá škola besídky a vystoupení žáků v jeho prostorách. Pravidelná je také spolupráce školy s Arkádií v Úpořinách. V prostorách školy pořádáme pravidelná kulturní vystoupení. Žáci se během roku účastní na mnoha sportovních i vědomostních soutěžích. Sami učitelé pořádají pro žáky četné tematické exkurze a výlety. Pravidelné jsou v prostorách školy oslavy Dne dětí, pálení čarodějnic, školní sportovní den. Environmentální tematiku naplňuje škola rovněž spoluprací s ekologickými občanskými sdruženími

6 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Soužití generací - ve spolupráci s Domovem důchodců v Bystřanech. Zahrnuje přípravu a realizaci kulturních vystoupení, výstav, besed. Žijí mezi námi - ve spolupráci s chráněnými dílnami Arkádie. Žáci se učí od zdravotně postižených některým výtvarným technikám. Třídíme odpad - ve spolupráci se Severočeskými sběrnými surovinami a.s. Liberec. Zúčastňujeme se každoročně soutěže základních škol ve sběru surovin. Nezapomínáme ve spolupráci s OÚ Bystřany. Každoročně připravujeme vystoupení k pietnímu aktu uctění památky padlých francouzských vojáků na území obce během 1. sv. války a k uctění památky obětí 2. sv. války. Vítání jara - zahrnuje různé aktivity-soutěž o nejhezčí kraslici (následná výstava je přístupná veřejnosti), Pálení čarodějnic Den Země - každoroční soutěž s ekologickou tématikou spojená s výsadbou zeleně. Školní sportovní olympiáda kromě samotných sportovních soutěží zahrnuje i přípravu plakátů, diplomů, startovních karet atd. Vánoce ve světě třídy připravují vánoční oslavy tak, jak se slaví ve vybraných zemích světa. Den prevence - ve spolupráci se ZZS, HZS, Policií ČR Spolupráci se zahraničními subjekty škola zatím nenavázala

7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy možností a schopností pedagogického sboru,požadavků rodičů našich žáků a z představ zřizovatele. Je založen na zásadách rovného přístupu ke vzdělávání, zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Škola se v plánu zaměřuje na podporu vzájemné úcty, respektu a názorové snášenlivosti všech účastníků vzdělávání. Škola má fungovat jako otevřená instituce, komunikující se žáky,jejich rodiči i s ostatními obyvateli obce. Školní vzdělávací program počítá také s integrací zdravotně postižených žáků i žáků se specifickými poruchami učení.škola usiluje o získání asistenta pedagoga pro dva zdravotně postižené žáky.snažíme se ukázat žákům důležitost jazykových znalostí a jejich využití v praktickém životě žáků a přípravě na budoucí povolání.důraz ve vzdělávání žáků je kladen na využívání informačních a komunikačních technologií.ve vzdělávacím programu nabízíme žákům také další možnosti získávání informací a jejich využití, např.prostřednictvím školní knihovny.školní knihovna je součástí multimediální učebny,která by měla sloužit žáků nejen při samotném vyučování, ale i k přípravě na ně. Zvyšováním podílu žáků na výzdobě školních prostor vedeme žáky k estetickému požitku a uvědomění si sounáležitosti se školním prostředím. Podílem na tvorbě nástěnek ve veřejném prostoru obce vedeme žáky k vlastní tvořivosti a k zájmu o věci veřejné. Hlavní důraz, vzhledem k lokalizaci školy v pánevní oblasti Ústeckého kraje, klademe na poznávání životní prostředí jak lokálního, tak globálního charakteru. Důležitost environmentální problematiky nás vedla k zavedení environmentální výchovy jako samostatného předmětu. Chceme v žácích podporovat pocit vlastní odpovědnosti za životní prostředí. Naznačit cestu ke správnému životnímu stylu. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Výuku těchto žáků škola zabezpečuje na základě platné legislativy, např.vyhlášky č.73/2005,vyhlášky č.275/2009 Sb. a 72/2005 Sb., v platném znění. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.tuto oblast výuky koordinuje výchovná poradkyně.ta ve spolupráci s třídními učiteli i ostatními pedagogickými zaměstnanci sleduje a diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků.ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry zajišťuje vypracování individuálních vzdělávacích plánů

8 a)zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zdravotní nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, artismus a vývojové poruchy učení nebo chování.výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků.ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry zajišťuje vypracování individuálních vzdělávacích plánů. V případě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem krajského úřadu může škola zřídit funkci asistenta pedagoga. Pro žáky se zdravotním postižením vytvoří škola v průběhu jejich vzdělávání vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení těchto žáků se přihlíží k povaze jejich postižení a k doporučení školského poradenského zařízení. b)zabezpečení výuky pro žáky se zdravotním znevýhodněním Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Pro tyto žáky škola v průběhu vzdělávání stanoví vhodné podmínky, které odpovídají jejich potřebám. Při hodnocení se přihlíží k povaze jejich znevýhodnění. c)zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním Sociálním znevýhodněním je -rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy -nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova -postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního předpisu Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli vytipuje na základě jejich zkušeností žáky se sociálním znevýhodněním. Podle potřeb jednotlivých žáků jim škola poskytne individuální péči, včetně nutné materiální pomoci (např. psací a rýsovací pomůcky, sešity, ) O zařazení žáka do výše jmenovaných skupin nemůže rozhodnout ani ředitel školy, ani zákonný zástupce, a dokonce ani odborný lékař. Tyto osoby mohou iniciovat příslušné vyšetření ve školském poradenském zařízení, toto učiní patřičný závěr

9 d)zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Škola si uvědomuje, že nadání žáka se může projevovat i tzv. negativně.takoví žáci mohou odmítat rutinní netvůrčí práci v hodinách, mají svůj neovlivnitelný a jediný správný názor na řešení problému. V předmětech, které je nezajímají, pracují nedbale či spolupráci s učitelem nebo kolektivem spolužáků odmítají. Bývají zasnění, nejsou přístupni kritice, jsou přecitlivělí nebo se naopak dožadují pozornosti nevhodným chováním. Je věcí pedagogického umu rozpoznat, kdy se jedná o obyčejné zlobení a kdy je problém hlubší. Počátečním bodem pro práci s nadanými žáky ve škole je jejich primární identifikace, kterou provádějí třídní učitelé, vyučující odborných předmětů ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení. Pro odhalení zvláštního nadání žáka využívá škola následující postup. Podnětem pro práci s mimořádně nadanými žáky je: -zjištění vyučujícího, v jehož hodinách žák projevuje mimořádné nadání -vynikající výsledky v soutěžích (znalostních i sportovních) na úrovni okresu či oblasti -návrh dalších osob, které se na vzdělávání a výchově žáka podílejí (rodič, trenér, ) Tyto podněty vyhodnocuje výchovný poradce, který je konzultuje s ostatními členy pedagogického sboru, rodiči, a s dalšími osobami, které se na vzdělávání a výchově žáka podílejí. Výsledkem této spolupráce je doporučení na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Na základě konzultací a doporučení školského poradenského zařízení volí vyučující vhodné formy a postupy vedoucí k dalšímu rozvoji nadání žáka. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení - Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní vzdělání - Podporujeme samostatnost a tvořivost žáků - Učíme žáky plánovat,organizovat a vyhodnocovat vlastní činnosti - Učíme žáky rozlišovat základní a rozšiřující učivo - Učíme žáky využívat a zpracovávat získané informace - Motivujeme žáky k účasti na vědomostních soutěžích - Podporujeme vznik situací,kdy žák má radost z učení a poznává jeho smysl - Pozitivním hodnocením podporujeme vztah k učení - Navozujeme situace v nichž žák využívá nabytých vědomostí a dovedností - 9 -

10 Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální - Učíme žáky problémy neobcházet,ale vyhodnocovat vlastní schopnosti pro jejich řešení - Vytváříme praktické problémové situace a pomáháme žákům s jejich aktivním řešením - Podporujeme netradiční a moderní způsoby řešení problémů - Vedeme žáky k vyhledávání informací vhodných pro vyhodnocení a řešení problémových situací - Podporujeme kritické myšlení žáků,uvážlivá rozhodnutí při řešení problémů - Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky,učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni - Učíme žáky vhodně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory,výstižně se vyjadřovat - Klademe důraz na kulturnost vyjadřování - Učíme žáky naslouchat druhým - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (prostřednictvím školního časopisu,veřejné nástěnky i webových stránek školy) - Učíme žáky pracovat a rozumět různým typům textů,obrazovým materiálům a jiným informačním a komunikačním prostředkům - Učíme žáky vzájemné spolupráci ve skupině,vnímání odlišností a schopností členů spolupracujících ve skupině - Podporujeme schopnost žáků zastávat v pracovním týmu různé role - Učíme žáky vzájemné úctě a toleranci k práci a výkonům ostatních - Důsledně dbáme dodržování dohodnutých pravidel - Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu co narušuje dobré pracovní i kamarádské vztahy - Učíme žáky zdravému sebevědomí,ale i vzájemné toleranci - Učíme žáky ovládat své jednání a chování

11 Kompetence občanské Kompetence pracovní - Učíme žáky respektovat názory a chování druhých lidí - Vedeme žáky ke vztahu k vytvořeným hodnotám a výsledkům vlastní práce,ale i práce druhých - Učíme principy vzájemného soužití ve skupině třídy,školy,rodiny i celé společnosti - Vytváříme a podporujeme u žáků pocit zodpovědnosti za vlastní chování - Vedeme žáky k odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních - Učíme žáky pomáhat druhým,potřebným v běžných životních situacích,ale i v krizových situacích,které mohou v jejich životě nastat - Učíme žáky ctít vytvořené historické i současné hodnoty - Vytváříme povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí - Vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních - Důsledně dbáme dodržování daných pravidel - Pozitivní motivací a pochvalou vedeme žáky ke kladnému vztahu ke své vlastní práci,i práci ostatních - Učíme žáky nepodceňovat práci druhých,poukazujeme na důležitost a význam každé práce pro jednotlivce i celou společnost - Posilujeme a podporujeme žáky v plnění jimi zvolených a vytyčených cílů - Vedeme žáky k sebehodnocení a posuzování s reálnými možnostmi při profesní orientaci - Různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi a jejich významem

12 Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní vyučování Týdenní časová dotace ročník časová dotace dispon. hodiny Pozn.: Z cizích jazyků je možno zvolit Anglický nebo Německý jazyk. Český jazyk a literatura předmět je ve 2., 4. a 5. roč. posílen o 1 hodinu a v 1. a 3. roč. o 2 hodiny z disponibilní časové dotace Matematika předmět je ve roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Vlastivěda předmět je ve 4. a 5. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Přírodověda předmět je ve 4. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace

13 Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Jazyk a jazyková komunikace Pozn.: Z cizích jazyků je možno volit Anglický nebo Německý jazyk v návaznosti na 1.stupeň, od 8. roč. jako další cizí jazyk Anglický jazyk, Německý jazyk nebo Ruský jazyk. Český jazyk a literatura předmět je v 6., 7., 8. a 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Matematika předmět je v 6., a 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Informatika předmět je v 7. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Dějepis předmět je v 8. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Fyzika předmět je v 8. a 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Environmentální výchova na zavedení předmětu je v 8.a 9. roč. čerpána 1 hodina z disponibilní časové dotace Výtvarná výchova předmět je v 8. a 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Výchova ke zdravému životnímu stylu předmět je v 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Pracovní vyučování předmět je v 9. roč. posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace Volitelné předměty jsou dotovány z disponibilní časové dotace ročník časová dotace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Dějepis dispon. hodiny Občanská výchova Občanská výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Environmentální výchova Environmentální výchova Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdravému životnímu stylu Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní vyučování Volitelné předměty Týdenní časová dotace

14 Volitelné předměty Zařazení volitelných předmětů dává žákovi možnost zvolit si oblast vzdělávání dle svých zájmů. Přispívá k individuálnímu rozvoji žáka a prohlubuje jeho zájem o další vzdělávání. Volitelný předmět si žák vybírá na období jednoho školního roku. Nabídka volitelných předmětů v daném školním roce závisí na počtu žáků v daných ročnících a složení pedagogického sboru. Výuka volitelných předmětů může být realizována formou dvojročníků (6.+7., 8.+9.). Přehled volitelných předmětů ( v závorce uvedena týdenní časová dotace) ročník: Základy anglického jazyka (1h) Základy německého jazyka (1h) Základy ruského jazyka (1h) Literární a dramatická výchova (1h) Přírodovědné praktikum (1h) Praktikum ze společenskovědních předmětů (1h) Praktické činnosti (1h) Cvičení z matematiky (1h) Konverzace z cizího jazyka (1h) Sportovní hry (1h) Práce s digitálními technologiemi (1h) ročník: Základy anglického jazyka (3h) Základy německého jazyka (3h) Základy ruského jazyka (3h) Literární a dramatická výchova (2h) Přírodovědné praktikum (1h) Praktikum ze společenskovědních předmětů (1h) Cvičení z matematiky (1h) Konverzace z cizího jazyka (1 2 h) Sportovní hry (1h) Práce s digitálními technologiemi (1h)

15 Obsahová náplň volitelných předmětů Literární a dramatická výchova Náplní předmětu je práce s uměleckým textem, dramatizace, vlastní tvorba žáka. Součástí výuky je vydávání školního časopisu, tvorba příspěvků a redakční činnost. Důležitou součástí je prezentace práce žáků na veřejnosti (školní časopis, kulturní vystoupení). Předmět prohlubuje žákův zájem o literaturu, divadelní a filmové umění. Přírodovědné praktikum Náplní předmětu je především praktická činnost žáka, prohlubování jeho dovedností a zájmu o přírodovědné předměty. Hlavními formami výuky jsou laboratorní práce, pozorování v přírodě, exkurze. Žák pozoruje a porovnává vlastnosti látek a organizmů, provádí experiment, měření, vyvozuje závěry. Seznamuje se s historickými souvislostmi vědeckých objevů, řeší problémové úlohy, propojuje poznatky z různých oborů. Cvičení z matematiky Náplní předmětu je prohlubování učiva z matematiky. Cvičení je určeno hlavně žákům, kteří chtějí studovat maturitní obory. Obsahuje učivo, které je ve školním vzdělávacím programu označeno jako rozšiřující a dále složitější úlohy z učiva předmětu Matematika. Součástí je i řešení aplikačních a nestandardních úloh. Praktické činnosti Předmět navazuje na Pracovní vyučování. a Výtvarnou výchovu. Jeho náplní je práce žáka na výzdobě školy, úprava okolí školy, výroba pomůcek pro výuku dalších předmětů (makety, modely atd.), výroba dekoračních předmětů, příprava pokrmů. Praktické využití výsledků žákovy činnosti buduje kladný vztah k práci a pocit zodpovědnosti za kvalitu své práce. Praktikum ze společenskovědních předmětů Předmět navazuje na Dějepis, Český jazyk, Zeměpis, Občanskou, Výtvarnou a Hudební výchovu. Jeho náplní je zábavnou formou prohlubovat a propojovat poznatky ze společenských věd a oblasti umění. Zaměřuje se na vytváření občanských postojů, toleranci k odlišným kulturám, respekt k lidským právům. Vede žáka k úctě ke kulturnímu a přírodnímu bohatství, k chápání sounáležitosti naší kultury s kulturou evropskou. Zvláštní důraz je kladen na dějiny

16 regionu. Základem je praktická činnost žáka vyhledávání a zpracování informací, tvorba prezentací, referátů atd. Součástí výuky předmětu jsou exkurze a besedy. Základy cizího jazyka Náplní předmětu je seznámit žáky se základy dalšího cizího jazyka slovem a písmem. Pomáhá žákům snižovat jazykovou bariéru, umožňuje žákům poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí z jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice, přispívá k multikulturní výchově. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života. Důraz je kladen hlavně na mluvený projev. Poznámka: Vyučující daného volitelného předmětu si sestavuje tematický časový plán pro příslušný školní rok a danou skupinu žáků

17 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Rozvoj schopností poznávání OSV1.1. Sebepoznání a sebepojetí OSV1.2. Seberegulace a sebeorganizace OSV1.3. Psychohygiena OSV1.4. Kreativita OSV1.5. Poznávání lidí OSV2.1. Mezilidské vztahy OSV2.2. Komunikace OSV2.3. Kooperace a kompetice OSV2.4. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV3.1. Hodnoty, postoje, praktická etika OSV stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6. roč. INT-Čj INT- Hv,M,,Aj INT- Čj,Hv,M,Pv Př,Aj,Vl,Vv INT- Prv INT-Hv INT- Čj,Hv,M,Pv Př,Vl INT-M, Prv INT-Prv,Hv INT- Hv,M,Pv Př Čj INT-Hv, INT- Čj,Hv,M, Pv Př,Tv INT- M, Pv, INT - M INT-Hv,Pv INT- Čj,Hv,M,Pv Př,Vv INT- Čj,M,Vl INT- Prv INT-Hv INT- Čj,Hv,M INT- Aj,Čj,Hv, Př,Vl,M INT-,Čj,Hv,M Pv,Př INT- Čj,Hv,Pv, Př,Vl,M INT- Hv,Pv,Př, Tv,M INT- Čj,Hv,Pv, Vl,M,Vv INT- Aj,Čj,M, Př,Vl INT- Aj,Čj,Hv, Př,Vl,M, Pv INT-Čj INT-Čj,Tv INT- Fy,Aj,Čj, Tv INT- M,Pv,Tv Hv INT- Prv INT- Tv INT- Čj,M,Pv,Př, Tv INT- Aj,Hv,Pv, Př,Tv,M INT- Čj,Pv,Př, TvM,Vl INT- M,Fy,D Hv,Vzžs Tv INT- Aj,D, Vzžs Tv INT- Ov,Tv INT- Fy,Tv Vzžs INT-Vv, Vzžs Fy,D,Hv INT-Aj Ov INT-Aj D, Vzžs INT- Aj,Čj, Fy,D,Vz žs INT-Vv, Fy,D,Tv INT- D,Vzžs INT-M INT-M,Pv INT-Pv,Př INT- D,Vzžs, Tv 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT- M,Fy,D, Hv,Tv, Vzžs INT- Aj,D,Tv Vv INT-Tv INT-Tv INT- M,Vv, Fy,D.Hv Vzžs INT- Hv INT- Ov,D, Vzžs INT- Aj,D, Vzžs INT-Vv, Fy,Tv, Vzžs INT-Aj, Vzžs INT- D,Tv, Vzžs INT- Ch,Fy,D Pv, Tv, Hv INT- Aj,Pv, Tv,Ov,D INT- Tv Ov INT- Ch,Tv Ov INT-Vv Fy,D,Hv Pv INT-Ev, Aj INT- Aj,Ev, Ov, Pv INT- Aj,Čj,Př, D, Hv, Pv INT- Ch,Vv Fy INT-D, Pv INT- D,Tv, INT-D, Hv, Tv INT-Aj Vzžs,Tv Pv INT-Aj Vzžs,Tv INT- Vzžs,Tv INT-Pv D,Hv INT-Aj, Pv INT- Vzžs INT-Aj Vzžs INT- Fy,Tv INT- D INT- Vzžs,D, Tv

18 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Název tematického okruhu Občanská společnost a škola VDO1 Občan, občanská společnost a stát VDO2 Formy participace občanů v politickém životě VDO3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VDO4 1. stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT-Vl INT-Vl PRO-Můj školní řád INT-D,Ov INT-Inf,D INT-Ov,D INT-D INT-Vl INT-Ov INT Z, Ov INT-Vl INT-D INT-D INT-Ov,D INT-Z,D VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Název tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá EGS1 Objevujeme Evropu a svět EGS2 Jsme Evropané EGS3 1. stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT- Čj,Aj INT-Aj INT-Čj INT- Aj,Čj,Vv INT- Aj,Čj INT- Vl, Čj INT-Aj INT-Aj,Z INT-Aj INT- Aj,Nj INT- Aj,Inf INT-Aj,Z INT- Aj,Z,D INT-D INT-Z,D INT-Z,D, Ov INT- Aj,Z INT-Z,D

19 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Kulturní diference MV1 1. stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT-Prv INT- Čj,Vv INT- Čj,Vv INT-D INT-D INT-D INT-Z Lidské vztahy MV2 INT- Aj,Vv INT- Vl,Vv INT- D, Vzžs INT- D INT-Ev,D INT-D, Vzšs Etnický původ MV3 INT-Prv INT-Vl INT-D INT- D,Hv INT-Z,D Hv INT- Z,Hv Multikulturalita MV4 INT-Aj INT- Aj,Vv INT-Aj,Hv INT- Aj,D,Hv INT- Aj,Hv INT- Z,Hv,Aj Princip sociálního smíru a solidarity MV5 INT-Prv INT-Ov INT-D INT-D ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Ekosystémy EV1 Základní podmínky života EV2 Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV3 Vztah člověka k prostředí EV4 1. stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT-Př INT-Př INT- Př,Z,Fy,D INT-Prv INT-Př INT-Př INT- Př,Z,D INT-Prv INT- Př,Vl INT- Př,Vl INT- Pv,Př,D INT-Př,D INT-Př INT-Fy INT-Pv,Z Fy INT-M,Př INT- Ov,Fy INT-Fy SP-EV INT-Př SP-EV Př,Z,Fy SP-EV INT-Pv,Z Fy,D SP-EV INT-Př,Z Fy SP-EV INT-Př, Fy SP-EV INT-Př, Z,Fy SP-EV INT-Př, Z SP-EV INT-Př,Z Fy

20 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Název tematického okruhu Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MDV1.1. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MDV1.2. Stavba mediálních sdělení MDV1.3. Vnímání autora mediálních sdělení MDV1.4. Fungování a vliv médií ve společnosti MDV1..5. Tvorba mediálního sdělení MDV2.1. Práce v realizačním týmu MDV stupeň 2. stupeň 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. INT- Čj INT-Čj,Př INT- Ov,D INT-Inf, D, Vzžs INT- Ov,D INT- Vzžs,D INT-Čj INT-Ov Vzžs INT-Čj,D INT-D INT-Čj INT-Čj INT-Čj INT-D INT-Čj INT-D INT-D,Hv INT-D INT-Čj INT-OV INT-Čj INT-Čj INT Čj, Vsžs, Vv INT-Inf, Čj, Vv, Vzžs INT- Čj, Vv INT- Čj, Vv, Vzžs INT-Čj INT-D, INT-D Použité zkratky: INT - integrace do předmětu SP - samostatný předmět Aj - anglický jazyk Čj - český jazyk Nj - německý jazyk Prv - prvouka Vl - vlastivěda Př - přírodověda(1.stupeň), přírodopis(2.stupeň) D - dějepis Ov - občanská výchova Fy - fyzika Ch - chemie Z - zeměpis Hv - hudební výchova Vv - výtvarná výchova Tv - tělesná výchova Vzžs- výchova ke zdravému životnímu stylu Pv - pracovní vyučování Inf - informatika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M pro základní vzdělávání Z Á K L A D N Í Š K O L Y DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ

ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ č.j. ZŠ MŠ Ll 254/13 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (4.verze) ZVÍDAVOST, MOUDROST, PŘÁTELSTVÍ Základní škola a mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VSTŘÍCNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, CHRUDIMSKÁ 77

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VSTŘÍCNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, CHRUDIMSKÁ 77 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VSTŘÍCNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, CHRUDIMSKÁ 77 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ SI ZPÍVÁ A KRESLÍ Č. j.: 549/2011 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více