Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû"

Transkript

1 I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení spolu s poïadavkem na pfiíznivou pofiizovací cenu. Cyril Girardin, Technick inïen r, INRA, Francie Technologie BIP Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

2 V na í profesi si nemûïeme dovolit Ïádné zastavení v roby díky technologii BIP a jejímu nízkému, identickému obsahu neãistot v kaïdé jednotlivé lahvi si nyní mûïeme b t kontinuitou na í v roby zcela jistí. Willem van Wijk, Vedoucí v roby, Alcontrol Laboratories BV, Nizozemí Plyny BIP pro analytické aplikace Maximální čistota VyuÏití plynû BIP pro práci v suché a inertní atmosféfie VyuÏití plynû BIP pro v robu nosiãû CD/DVD V konkurenãním trïním prostfiedí jsou jednotlivá prûmyslová odvûtví pod neustál m tlakem na zv ení produktivity, optimalizaci procesû a zvy ování kvality pfii souãasné minimalizaci zneãi tûní Ïivotního prostfiedí a vlastních v robních nákladû. Pfiísná legislativa spolu se siln m konkurenãním tlakem tak vede ke zv en m nárokûm na co nejpfiesnûj í a nejspolehlivûj í anal zy v rámci irokého spektra chemick ch slouãenin. Je to tak snadné: ãím ménû neãistot budou obsahovat plyny, které pouïíváte, tím snadnûji zaujmete vedoucí pozici na trhu ve Va em oboru! Pofiiìte si technologii BIP právû dnes; lahve se zabudovanou technologií BIP (doãi Èovaãem vestavûn m pfiímo do tlakové lahve) s ãistotou plynu na úrovni 10 ppb kyslíku a 20 ppb vlhkosti poskytují nejniï í v souãasnosti na trhu dostupnou hladinu neãistot. Plyny BIP pfiedstavují nov standard pro v echny obory a aplikace vyïadující vysoce ãisté plyny, vyznaãující se konstantními, nízk mi parametry neãistot, jako napfi. plynová chromatografie, náplnû inertního plynu, vysoce kvalitní svafiování (Hi-tech) atd.

3 Technologie BIP Vám pomůže dostat se na špičku ve Vašem oboru Plyny BIP jsou souãástí na í fiady plynû Experis, tj. vysoce ãist ch plynû a plynn ch smûsí pro kalibraci, které zcela vyhovují i tûm nejpfiísnûj ím poïadavkûm laboratofií a dal ích prûmyslov ch odvûtví. Velmi nízké parametry neãistot tûchto plynû Vám zajistí ty nejpfiesnûj í v sledky, a tak Vám umoïní soustfiedit se pouze na vlastní náplà Va í práce. âistota Kontinuita procesu Spolehlivost a snadná obsluha Úspora nákladû Vy í kvalita v sledkû Unikátní systém vestavěného dočištění Patentovaná technologie BIP je samostatn systém vestavûného doãi Èovaãe, kter je tvofien ze speciálnû zkonstruovaného ventilu a vysoce kvalitního absorbentu (doãi Èovací médium). Systém BIP ãistí plyny pfii vysokém tlaku (aï 200 bar), díky ãemuï dosahuje plyn tûsnû pfied v stupem z tlakové lahve skuteãnû minimální úrovnû neãistot. NejniÏ í v souãasnosti na trhu dostupná hladina kritick ch neãistot < 10 ppb kyslíku a < 20 ppb vlhkosti Îádné starosti a nulové náklady spojené s externími doãi Èovaãi Více než plyn Patentovaná technologie BIP disponuje automatick m uzavíracím ventilem, díky nûmuï je eliminováno dodání/napojení nekvalitní tlakové lahve. Rizika spojená s kontaminací plynu jsou váïná a její dûsledky velmi nákladné. V sledky mûfiení, na nichï závisí úspûch Va ich pracovních i podnikatelsk ch aktivit, mohou b t nespolehlivé a/nebo hrozí prodlení pfii získávání tûchto dat. V em tûmto potíïím se v ak díky technologii BIP dá zcela pfiedejít! Eliminace nekvalitních plynû a tlakov ch lahví Nespoléhejte však jen na to, co tvrdíme my... Technologie BIP slaví jednoznaãn úspûch! V roce 2005 jí byla udûlena napfi. cena za inovaci Jejího Veliãenstva královny ve Velké Británii (tzv. Queen s Award) a poãet spokojen ch zákazníkû jen v Evropû se pohybuje v tisících, a to vãetnû pûti nejv znamnûj ích v robcû analytick ch pfiístrojû (chormatografû) a národních laboratofií sedmi ãlensk ch zemí EU....a zeptejte se na ich zákazníkû! Díky nové technologii pro tlakové lahve BIP od spoleãnosti Air Products jsme jen pfii anal zách v systému FAME (metylester mastné kyseliny) sníïili na e pûvodní náklady aï o 70 %. Dr. A Edge, Laboratory of the Government Chemist (LGC), Velká Británie

4 Technologie BIP pro technologicky náročné aplikace Analytické aplikace a specifická prûmyslová odvûtví vyïadují garanci ãistoty plynu pfiímo v místû jeho spotfieby u zákazníka. Právû proto jsme vyvinuli technologii BIP pro urãité druhy plynû v rámci na í nabídky vysoce ãist ch plynû Experis. Technologie BIP pro nejmodernûj í technologie sváfiení âistota Pfiesnost Stabilita Spolehlivost V raznû se zlep ily v sledky na í práce v suché a inertní atmosféfie prodlouïila se Ïivotnost katalyzátorû na ich zafiízení a zkrátila se doba regenerace. Technologii tlakov ch lahví BIP s jejími velmi nízk mi hladinami kyslíku a vody proto mûïeme plnû doporuãit. Arend Kooi, Vedoucí odbytu MBRAUN, BFI OPTILAS B.V., Nizozemí Harmonie čistoty a kontinuity procesu Spoleãnost Air Products vyvinula a v praxi realizuje dûsledn systém interní kontroly kvality, jehoï cílem je zajistit maximální ãistotu námi dodávan ch plynû. KaÏdou tlakovou lahev automaticky dodáváme s osvûdãením o shodû. Unikátní vestavûn doãi Èovaã BIP mj. zaji Èuje konzistentní ãistotu plynu aï do poslední molekuly v lahvi. Ve srovnání s tradiãními tlakov mi lahvemi jsme tak schopni Vám dodat aï o 20 % více objemu pouïitelného plynu. Certifikované specifikace Vût í objem pouïitelného plynu za srovnatelné náklady Bezchybné analýzy Vzhledem k tomu, Ïe kaïdá tlaková lahev dodávaná s technologií BIP obsahuje ménû neï 10 ppb kyslíku a ménû neï 20 ppb vlhkosti, jejich uïivatelé profitují ze zlep ené base line, vysoké úrovnû separace (píky), niï ího rizika vzniku umû a vy í citlivosti detektorû. To v e pfii zv ení Ïivotnosti chromatografické kolony i detektorû a minimální údrïbû. Lep í v sledky jednotliv ch anal z

5 Vy požadujete čistotu my ji nabízíme Spoleãnost Air Products vyvinula a patentovala technologii BIP pro tfii typy plynû: argon, dusík a helium. Plyny dodávané ve speciálních BIP lahvích jsou aï 300 x ãistûj í neï plyny dodávané v bûïn ch tlakov ch lahvích. Plyny fiady Experis dodávané s vestavûnou technologií BIP jsou k dispozici ve 3 stupních ãistoty, pfiiãemï v echny se vyznaãují velice nízk m obsahem kyslíku a vlhkosti, pfiíp. i THC. Dle stupnû ãistoty a úãelu finálního pouïití nabízíme následující typové rozli ení lahví: BIP, BIP ECD a BIP PLUS. PLYN HELIUM DUSÍK ARGON Specifikace O 2 H 2 O THC* CO+CO 2 H 2 CFC** N 2 Osvědčení o shodě BIP BIP ECD BIP PLUS BIP BIP ECD BIP PLUS BIP BIP PLUS < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 10 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 20 ppb < 100 ppb < 100 ppb < 50 ppb < 100 ppb < 100 ppb < 50 ppb < 100 ppb < 50 ppb < 0.5 ppm < 0.5 ppm < 50 ppb < 0.5 ppm < 0.5 ppm < 50 ppb < 100 ppb < 50 ppb < 1 ppm < 1 ppm < 50 ppb < 1 ppb - - < 1 ppb < 1 ppm < 1 ppm < 100 ppb < 1 ppm < 0.3 ppm arïe arïe Individuální arïe arïe Individuální arïe Individuální * THC = celkové uhlovodíky, jako např. CH4 ** CFC = halogenové uhlovodíky Pfiechod na technologii tlakov ch lahví BIP je zcela bezproblémov, neboè není tfieba Ïádn ch úprav stávajícího systému instalace ãi dodávek plynû. Dr. Frank David, ManaÏer pro v zkum a v voj, Research Institute for Chromatography, Belgie Široká nabídka velikostí tlakových lahví Plyny fiady Experis dodávané s vestavûnou technologií BIP nabízíme v následujících baleních: Tlaková lahev Mini BIP : 10-litrová lehká tlaková lahev (B10), snadno pfienosná a manipulovatelná díky speciální rukojeti v oblasti kolem ventilu. Tradiãní tlaková lahev BIP o objemu 50 litrû (B50). Balení Maxi BIP : balení 12 x 50 litrû s vût ími poïadavky na skladovací plochu pro aplikace s vysokou spotfiebou plynû. Nabízíme iroké spektrum velikostí tlakov ch lahví v závislosti na Va ich potfiebách.

6 Naše helium dodávané v tlakových lahvích s technologií BIP pomáhá ověřit Einsteinovu teorii relativity! Albert Einstein je jedním z nejuznávanûj ích géniû dvacátého století. Av ak nûkteré z aspektû jeho proslulé teorie relativity stále nemají uspokojivé vysvûtlení. Americk úfiad pro letectví a vesmír (NASA) ve spolupráci se Stanfordovou univerzitou v Kalifornii v souãasné dobû provádûjí experiment, znám pod jménem Gravity Probe B, jehoï cílem je ovûfiit dva pozoruhodné, ale dosud neprokázané dûsledky Einsteinovy obecné teorie relativity, a sice zakfiivení ãasoprostoru v blízkosti hmotného tûlesa (Zemû) a uná ení ãasoprostoru rotujícím hmotn m objektem. S cílem otestovat tyto efekty byla na obûïnou dráhu kolem Zemû ve v ce 640 kilometrû vyslána druïice se ãtyfimi gyroskopy, které mají poskytnout ideální referenãní systém pro mûfiení prostoru a ãasu. Na e spoleãnost pro tento experiment dodala jak plynné, tak kapalné helium. Plynné helium, dodané v na í patentované tlakové lahvi se zabudovanou technologií BIP, se pouïívá pro pohon (otáãení) gyroskopû. Helium musí obsahovat extrémnû nízké hodnoty kritick ch neãistot, aby v prostoru nedocházelo k zamrzání a následnému zastavení otáãivého pohybu gyroskopû. Dr. Chris Gray, vûdeck pracovník, kter se na projektu Gravity B podílel, je pfiesvûdãen o kvalitû helia dodávaného na í spoleãností v tlakov ch lahvích s patentovanou technologií BIP. Tímto heliem byly totiï naplnûny tlakové lahve na palubû druïice. Potvrdil zároveà, Ïe jak kyslík a kysliãník uhliãit, tak i dal í neãistoty obsaïené v na em plynu jednoznaãnû splàovaly pfiísné poïadavky na kvalitu. âeská republika AIR PRODUCTS spol. s r.o. Ústecká Dûãín Tel.: Fax: Slovenská republika Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy Bratislava Tel.: Fax: Dal í kontaktní údaje spoleãnosti Air Products jsou k dispozici na následujících internetov ch stránkách: tell me more Air Products and Chemicals, Inc. 2005

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková

Autorsk kolektiv. Ing. Václav Mayer, CSc., vedoucí kolektivu Ing. Daniel Vejchar Libu e Pastorková Publikováno na stránkách www.vuzt.cz Brambory_ZLOM 17.10.2008 11:47 Stránka 2 Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více