IC: hlavni pfedmet ainnosti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IC: hlavni pfedmet ainnosti:"

Transkript

1 Zprava nezavisleho auditora o oveteni qrani zpravy za obdobi od do Zakladni identifikaeni udaje tleetni jednotky: zapis v obchodnim rejstfiku: obchodni jmeno: sidlo: IC: hlavni pfedmet ainnosti: Mestsky soud, oddil C, vl&la 6863 Euro Sitex s.r.o. Pfibram VI, K Podlesi 63, PSC koupe zboszi za Uoelem dalgiho prodeje Zpriva o tleetni zaverce Na zaklade provedeneho auditu jsme dne vydali k ite'etni zaverce, ktera je sou6asti teto vyrani zpravy, zpravu nasledujiciho Provedli jsme audit pfilolene fieetni zaverky spoleonosti Euro Sitex s.r.o., ktera se sklada z rozvahy k , Ijkazu zisku a ztraty za rok koneici a prilohy teto fioetni zaverky, ktera obsahuje popis pouiit)5ch podstatnj)ch fioetnich metod a dats'i vysvetlujici informace. Udaje o spoleonosti Euro Sitex s.r.o. jsou uvedeny v prislubvich bodech pfilohy teto fieetni zaverky. Odpovednost statutdraho orgcinu fieetnijednotky za fieetni zdverku Statutarni organ spoleonosti Euro Sitex s.r.o. je odpovedn. za sestaveni aoetni zaverky, ktera podava vern), a poctivf obraz v souladu s oesig;mi fijetnimi pfedpisy, a za takovi5 vnitfni kontrolni system, kterf povaluje za nezbyti# pro sestaveni aeetni zaverky tak, aby neobsahovala 4.znamne (materially) nespravnosti zpfisobem podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nal odpovednosti je vyjadfit na zaklade naseho auditu vfrok k teto fieetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikaenimi doloikami Komory auditorfi Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodriovat eticke poladavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimeknou jistotu, ze fieetni zaverka neobsahuje v. znamne (materialm) nesprcivnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorsloch postupfi k ziskani dfikaznich informaci o eastkach a skuteonostech zvefejnen.*h v fioetni zaverce. Vfl;cer postupfi zavisi na asudku auditora, zahrnujicim i vyhodnoceni rizik viznamne (matericilni) nespravnosti fidajfi uveden.)5ch v fieetni zaverce zpusobene podvodem nebo chybou. P ii vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnifrni kontrolni system relevantni pro sestaveni fioetni zaverky podavajici vern); a poctiv obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k fieinnosti vnitfniho kontrolniho systemu aeetni jednotky. Audit ta zahrnuje posouzeni vhodnosti pouli&h fioetnich metod, pfimefenosti fioetnich odhadfi proveden35ch vedenim i posouzeni celkove prezentace fieetni zaverky.

2 Jsme pfesvedoeni, ze dukazni informace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostatee4 a vhodq zciklad pro vyjadi'eni nakho v.froku. Viirok auditora: Podle na eho nazoru tieetni zdverka podava vernii a poctivii obraz aktiv a pasiv spoleenosti Euro Sitex s.r.o. k a naklada a viinosii a Vsledku jejiho hospodafent za rok konelci v souladu s eeskj,mi tieetnemi pledpisy. Stanovisko: bez varad " Zprava o zprave o vztazich mezi propojenstmi osobami Oveiili jsme vecnou spravnost udaju uvedeivch ye zprave o vztazich mezi propojeroni osobami spole6nosti Euro Sitex s.r.o. za rok kon6fcf Za sestaveni teto zpravy o vztazich je zodpovedivt statutarni organ spolanosti Euro Sitex s.r.o.. Nagim ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko k teto zprave o vztazich. Oveteni jsme provedli v souladu s AS Komory auditoril Ceske republiky. Tento standard vyladuje, abychom planovali a provedli oveteni s cilem ziskat omezenou jistotu, e zpra.va o vztazich neobsahuje qznamne (materialni) vecne nespranosti. Ovefeni je omezeno pfedev im na dotazovani pracovniku spolanosti a na analyticke postupy a 14berov3'm zpilsobem provedene proveteni vecne spravnosti udaju. Proto ovefeni poskytuje nigi stuperi jistoty nee audit. Audit jsme neprovadeli, a proto nevyjadfujeme v)'trok auditora. Zaver auditora k ovefeni zpravy o vztazich mezi propojensmi osobami: Na zaklade nageho oveteni jsme nezjistili adne skutanosti, ktere by rids vedly k domnence, e zprava o vztazich mezi propojeivrini osobami spolanosti Euro Sitex s.r.o. za rok kondicf obsahuje vsrznamne (materialni) vecne nespravnosti.

3 Zpriva o vstrani zprive Ovefili jsme tee soulad N/Trani zpravy spolanosti Euro Sitex s.r.o. k s ucetni zaverkou, ktera je obsaena v teto 14Tro6ni zprave. Za spravnost vyrani zpravy je zodpovedn3"/ statutarni organ spolanosti Euro Sitex s.r.o.. Nagim ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni qrok o souladu vyratn zpravy s ifeetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu s Mezinarodnimi auditorsksani standardy a souvisejicimi aplika6nimi doloaami Komory auditorii Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a provedl oveleni tak, aby ziskal pfirnefenou jistotu, e informace obsalene ve v3"trani zprave, ktere popisuji skutanosti, jet jsou tee pfedmetem zobrazeni v fie'etni zaverce, jsou ye vgech vsfznamn$tch (materialnich) ohledech v souladu s pfislugnou fie'etni zaverkou. Jsme pfesvedeeni, e provedene oveleni poskytuje plimeten3"/ podklad pro vyjadfeni v3"troku auditora. Vfrok auditora k VSTrani zprive: Podle nageho nizoru jsou informace uvedene ye vstroeni zprive spoleznosti Euro Sitex s.r.o. k ye vgech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu s v "yge uvedenou tie'etni zaverkou. Datum zpravy: V Praze Podpis auditora: ing. Josef Ri.1ieka, MBA auditor jednatel Obchodni jmeno, sidlo a eislo opravneni auditora: Ing. Josef Itfiie'ka, s.r.o., eislo auditorskeho opravneni 339 Jmeno, prijmeni, 6islo opravneni auditora: Ing. Josef Riiicka, 6islo auditorskeho opravneni 156

4 Vir(ReNi ZPRAVA 1 ucetni jednotka: Euro Sitex s.r.o. - vyroeni zprava je sestavovana dle zakona o iketnictvi a 1 Obchodniho zakoniku - po schvaleni Vyroeni zpravy je ucetni jednotka umonit kaldemu do ni nahlednout v sidle tketni jednotky nebo v miste zverejnenem oznamenim Obchodniho zakoniku - interni poznamka spineni povinnosti zverejneni Vyroeni zpravy, Zpravy o propojenych osobach nebo jen" tleetni zaverky lze overit na

5 PROFIL IYETNI JEDNOTKY Obchodni firma: Euro Sitex s.r.o. Zapis do obchodniho rejsttiku: MS v Praze, oddil C, vlonca 6863 Datum vzniku Sidlo: 61 1 Pfibram VI, K Podlesi 63 Pravni forma: spoleenost s rueenim omezenym IC : Pfedmet ainnosti: - koupe zbozi za neelem jeho prodeje a prodej - poradenstvi v oblasti obchodni spoleenosti - zprostfedkovani slueb - einnost technickych poraddi v oblasti stavebnictvi, architektury, strojirenstvi, chemie, potravindfstvi, toebniho prinyslu, tfideni zejmena (nerostnych) surovin - pronajem a piljeeni \feel movitych - zprostfedkovani obchodu - zameenictvi - silnieni motorova doprava nakladni vnitrostatni Statutarni organ k rozvahovemu dni: Ing. Miroslav Gjagik jednatel Miroslav Hartman Zakladni kapital deetni jednotky:,- Ke Osoby, ktere se podileji dvaceti a vice procenty na zakladnim jmeni ueetni jednotky: 4% Ing. Miroslav Gjagik 35% Hein, LehmannTrenn undfordertechnikgmbh Popis zmen a dodatku provedenych v uplynulem neetnim obdobi v obchodnim rejstfiku: Popis organizaeni struktury a jeji zasadni zmeny behem uplynuleho neetniho obdobi: Informace o obchodnich mistech. veetne uvedeni kontaktnich adres, odkazu na webove stranky...

6 evodni slovo lednatele Zprava o einnosti a valed do phltiho roku Vyvoj vykonnosti nagi spoleenosti v roce 1 byl ovlivnen zejmena hledanim novych trhu smerem na vychod. Spoleenost se zamefila v roce 1 na - ekonomickou stabilizaci - dokoneeni vystavby dalgi skladove haly Hospodafska situace spoleenosti odpovida vysledkum hospodafeni. Do budoucna lze oeekavat narftst konkurence, ktere lze eelit rfistem kvality poskytovanych produktu. Pro rok 1 se nepfepoklada negativni vyvoj hospodafeni spoleenosti. Po datu ueetni zaverky nenastaly adne vyznamne skuteenosti menici nebo ovlivriujici stay majetku a zavazkfi Ueetni jednotky. Oeetni jednotka se nezabyva vyzkumem nebo vyvojem. V oblasti Zivotniho prostfedi spoleenost realizuje tyto aktivity - plati poplatky EKO KOM V oblasti pracovne pravnich vztazich se spoleenost zamefuje na zvy eni hnotne motivace zamestnanefi ve vztahu k ekonomickym vysledkfun spoleenosti. 1:16etni jednotka nenabyvala svych obchodnich podi1u. Ueetni jednotka nema organizaeni sloku v cizine, ma vgak dcefinne spoleenosti. Spoleenost nepotthva investieni instrumenty. Vysledky hospodafeni jsou uvedeny na dalgich strankach - rozvaha, vysledovka, pfiloha. L'ieetni jednotka neprovadi konsolidaci svych vykazd. Netni zaverka byla ovefena auditorem. Poeinaje obdobim 11 byl nejvyss'im organem spoleenosti odsouhlasen auditor auditorska spoleenost Ing. Josef Rilieka, s.r.o.

7 ZAKLADNI FINANoNi ANAL1rZA Obchodni firma nebo jiny nazev Cioetnf jednotky Euro Sitex s.r.o. rozvahoq dne JO pravni forma I s.r.o. Sfdlo, bydli te nebo mist podnikani itetni jednotky K Podle_si 63 Pribram being obdobi minule obdobi vlastni kapital aktiva ukazatel , , ,76 being obdobi minule obdobi zisk + odpisy triby za zboi, vyrobky, , ,7 being obdobi minule obdobi zisk + dane + tiroky aktiva , ,14 Mine obdobi minule obdobi cizi zdroje - finanani majetek zisk + odpisy , ,7 being obdobi minule obdobi finandni majetek kratkodobe zavazky , ,1 Mine obdobi minule obdobi finandni majetek + kratkodobe pohledavky kratkodobe zavazky , ,5 bezne obdobi minule obdobi obena aktiva - kratkodoby zavazek aktiva , ,45 Mine obdobi minule obdobi nerozdeleny zisk aktiva , ,64 being obdobi minule obdobi zakladni triby aktiva , ,4 being obdobi minule obdobi vl'astni kapital cizi zdroje , ,14

8 ZPRAVA PROPOJEN YCH OSOBACH (dale jen " Zprava") teetni OBDOBi Tato zprava je sestavena die 66a Obchodniho zakonku zprava se ptiklada k Vyroeni zprave zpravu ptezkoumava ji dozorei rada, zprava podleha auditu, v ptipade, ze zaverka podleha auditu, zprava obsahuje aping pfehled uzavfenych smluv mezi propojenymi osobann, vyse zprava uvadi i jine pravni Ukony a opatteni ktere byly ueineny v zajmu propojenych osob nebo die jejich popudu, zprava uvadi zda-li dodo k majetkove ajme a ptipade jak byla uhrazena, bylo-li poskytnuto protipineni a vyhody a nevyhod u opatteni, za upinost a spravnost teto zpravy odpovida statutann organ iteetni jednotky. OBECNE UDAJE (1) Popis Uetni jednotkv Obchodni firma: Euro Sitex, s.r.o. "Lapis do obchodniho rejstfiku: Datum vzniku: Sidlo: 61 1 Pfibram VI, K Podlesi 63 Pravni forma: spoleenost s rueenim omezenym IL Pfedmet einnosti: koupe zbon za neelem jeho prodeje a prodej poradenstvi v oblasti obchodni spoleenosti zprostfedkovani slueb einnost technickych poraddi v oblasti stavebnictvi, architektury, chemie, potravinalstvi, taebniho pramyslu, tfideni strojirenstvi, zejmena (nerostnych) surovin pronajem a piljeeni veci movitych zprostfedkovani obchodu zameenictvi silnicni motorova doprava nakladni vnitrostatni Statutarni organ: Ing. Miroslav Gja ik jednatel Miroslav Hartman - jednatel Zakladni kapital neetni jednotky:,- Ke

9 Jednatel spoldnosti oyladane osoby pfedklida Zpravu o vztazich mezi propojensimi osobami Vypracovanou podle ustanoveni 66a odst. 9 zak. c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku v platnem zneni (dale jen zprava o vztazich"). Ovladajici osobou se pro deely zpravy o vztazich rozumi: _Hein, Lehmann, GmbH, Miroslav Gja ik, SIKR s.r.o. Zpiisob ovladani: Ovladajici osoba ma podily jejichz hodnota Cini vice nez" 4 %. PropojenYmi osobami se pro fic'ely zpra.vy o vztazich rozumi: SIKR s.r.o. Ten Art s.r.o. Screen Servis s.r.o. Ludwig Krieger, GmbH Eurositex BG OOD Eurositex SPB EurositexRuscentr Eurositex BEL Eurositex Polska EurositexAdria EurositexLatvia PftEHLED UZAVIIENiTCH SMLUV, PRAVNICH UKONU A OPATIIEN1 (DALE JEN "AKTIVIT") c) Ovlidana osoba v ramci beinych obchodnich aktiv poskytovala tato pineni: Spriznend strana popis SIKR s.r.o. zboi Ten Art s.r.o. zbo1 Hein,Lehmann,GmbH zbo1,s1uby Ludwig Krieger, GmbH zbo1,s1uby Screen Servis s.r.o. zbo Eurositex BG OOD zbo Eurositex SPB zbo EurositexRuscentr zbo Eurositex BEL zbo Eurositex Polska zbo EurositexAdria zbo'i EurositexLatvia zboi 973

10 Pohledavky ke konci tketniho obdobi Spliznend strana Splatnost SIKR s.r.o. zbo Ten Art s.r.o. zbo1 Hein,LehmannGmbH zbo1, sluthy 3 17 Ludwig Krieger, GmbH zboi, sluby Screen Servis s.r.o. zbo Eurositex BG OOD zbo Eurositex SPB zbo EurositexRuscentr zbo Eurositex BEL zboi Eurositex Polska zbo EurositexAdria zbo EurositexLatvia zbo1 571 d) Ovladana osoba v ramci beinjrch obchodnich aktivit pfijimala tato plain: Spfiznend strana Popis SIKR s.r.o. zbo Ten Art s.r.o. poradenstvi Hein,LehmannGmbH zbon Ludwig Krieger, GmbH zbo Screen Servis s.r.o. zbo Eurositex BG OOD zb&" Eurositex SPB zbo EurositexRuscentr zbo Eurositex BEL zbo Eurositex Polska zb&i EurositexAdria zbon EurositexLatvia zbo1 7 Zavazky ke konci neetniho obdobi Spliznend strana Splatnost SIKR s.r.o. zbo Ten Art s.r.o. zbo1 Hein,Lehmann,GmbH zbo Ludwig Krieger, GmbH zbo Screen Servis s.r.o. zboz1 5 Eurositex BG OOD zbo1 Eurositex SPB zbo1 EurositexRuscentr zbo1 Eurositex BEL zb&"i Eurositex Polska zbozi EurositexAdria zb&"1 EurositexLatvia zbo1

11 e) neetni jednotka neuskuteeriovala mimofadna pineni PROHLAgENi STATUTARNIHO ORGANU ftetni JEDNOTKY Statutarni organ prohla uje, ze vysk uvedeny pfehled je upiny a spravny. Z vyk uvedenych aktivit nevznikla ueetni jednotce nebo propojene osobe Ajma. Vkchny aktivity byly realizovany v souladu s obchodnim zakonikem a nebylo jejich neelem zastfit jiny vztah. Vyk uvedene aktivity byly realizovany vkly v Arovni cen obvyklych. Tato zprava o vztazich neobsahuje udaje, jejich uvedeny by mohlo zpusobit vathou Ajmu spoleenosti, jine s ni propojene osobe. Dale v ni nejsou uvedeny Adaje, ktere tvofi pfedmet obchodniho tajemstvi spoleenosti a ddaje, ktere jsou utajovanymi skuteenostmi podle zvlagtniho zakona. V Pfibrami

12 Zprava nezavisleho auditora o oveteni tizetni zaverky za obdobi od do Zakladni identifika6ni Udaje ifdetni jednotky: zapis v obchodnim rejstfiku: Mests14/ soud, oddil C, vloka 6863 obchodni jmeno: Euro Sitex s.r.o. sidlo: Ptibram VI, K Podlesi 63, PSt 61 1 : hlavni pfedmet 6innosti: koupe zbonza ifeelem dalgiho prodeje Provedli jsme audit pfiloiene ucetni zaverky spole6nosti Euro Sitex s.r.o., ktera se skid& z rozvahy k , V)rtazu zisku a ztraty za rok kondci a pfilohy teto ucetni zaverky, ktera obsahuje popis pountsich podstatoch aetnich metod a dalgi vysvetlujici informace. Udaje o spoleenosti Euro Sitex s.r.o. jsou uvedeny v pfislugnsfch bodech pfilohy teto fie"etni zaverky. Odpovednost statutarniho organu tleetni jednotky za tleetni zaverku Statutarni organ spoleenosti Euro Sitex s.r.o. je odpoved za sestaveni de"etni zaverky, ktera podava vernst a poctivst obraz v souladu s 6eskStini Teetnimi pfedpisy, a za takovst vnitini kontrolni system, kter$, pova'uje za nezbytn5r pro sestaveni aetni zaverky tak, aby neobsahovala qznamne (materialni) nespravnosti zpiisobem podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nagi odpovednosti je vyjadfit na zaklade nageho auditu vsrrok k teto deetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, mezinarodnimi auditors4mi standardy a souvisejicimi aplikaa'nimi dolokami Komory auditoth Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrovat eticke poadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, e ucetni zaverka neobsahuje vsrznarrine (materialni) nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskstch postupfi k ziskani diikaznich informaci o 'oastkach a skute6nostech zvefejnen1rch v fie'etni zaverce. VSTber postupfi zavisi na iisudku auditora, zahmujicim i vyhodnoceni rizik v5/znamne (materialni) nespravnosti &Nu uvedens/ch v ifeetni zaverce zpfisobene podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfrii kontrolni system relevantni pro sestaveni 1.16etni zaverky podavajici vern3i a poctiv5t obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ii6innosti vnitiniho kontrolniho systemu 116etni jednotky. Audit tee zahrnuje posouzeni vhodnosti pooitsrch fieetnich metod, plimefenosti ueetnich odhadu provedensrch vedenim i posouzeni celkove prezentace deetni zaverky.

13 Jsme plesved6enf, e dukazni informace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostate6r4r a vhodny zaklad pro vyjacifeni nageho v5troku. VS/rok auditora: Podle nageho nazoru 116etni zfiverka podava vern57 a poctiv57 obraz aktiv a pasiv spoleenosti Euro Sitex s.r.o. k a nakladfi a N/inosti a v*sledku jejiho hospodafeni za rok koala v souladu s e'es4mi Oetnimi pfedpisy. Stanovisko: bez vyhrad Virok ke Zprave o propojetvch osobach bude vydan a po jejim pfedloeni. Datum zpravy: V Praze Podpis auditora: ing. Josef RiVieka, MBA auditor jednatel ObchodrA jmeno, sidlo a 61slo opravneni auditora: Ing. Josef Riiielca, s.r.o., eislo auditorskeho opravn6ni 339 Jmeno, prijmeni, opravneni auditora: Ing. Josef Wiliam, 61slo auditorskeho opravneni 156 Prfloha auditorske zpravy: tteetni zaverka za obdobi od do

14 Zpracovano v souladu s vyhlatkou C. 5/ Sb. ROZVAHA (BILANCE) rozvahovy den ( v cel9ch tisfcfch Ke ) pravni forma Rok Mesic IC s.r.o Obchodni firma nebo jiny nazev getni jednotky Euro Sitex s.r.o. Sidlo, bydate nebo misto podnikani tieetni jednotky K Podlesi 63 Pfibram oznao a AKTIVA b rad c Brutto 1 Beene Ueetni obdobi Korekce Netto 3 Min.uo. obdobi Netto 4 AKTIVA CELKEM (t ) A. Pohledavky za upsan5, zakladni kapital B. Dlouhodobje majetek ( ) B. I. B. I. 1 B. II B. II Dlouhodob9 nehmotni majetek (r.5 ai 1) Zrizovaci vydaje 5 Nehmotne vysledky vjakumu a vyvoje 6 Software Ocenitelna brava 8 Goodwill 9 Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonoeny dlouhodoby nehmotny majetek 11 Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majet 1 Dlouhodo139 hmoto majetek (r.14 ai ) Pozemky Stavby Samostatne movite veci a soubory nnovitych veci Pestitelske celky trvalych porostu 17 5 Zakladni stado a tana zvirata 6 Jiny dlouhodoby hmotny majetek 7 Nedokonoeny dlouhodoby hmotny majetek 8 Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek 9 Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku B. III. Dlouhodob9 finaneni majetek (f. 4 ai 3) B. III. 1 Podily v ovladany a rizenych osobach ittitica:' A Podily v iieetnich jednotkach pod podstatnym vlive 5 x spoio,, -`,,,,,,, "... -.,". t 3 Ostatni dlouhodoby cenne papiry a vklady 6,,,,:::?, Pujeky a every ovladan9m a rizenym osobam a 4 66etnim jednotkarn pod podstatnym vlivem 7,r. z :::,. 5 Jiny dlouhodoby finanoni majetek 8, ( 4,, svy:-..'.--' 6 Porizovany dlouhodoby finaneni majetek 9 -..r4iv-n nt V.6 7 Poskytnute zalohy na dlouhodoby finaneni majetek 3 1

15 oznae a AKTIVA b rad c Brutto 1 Nine itetnf obdobi Korekce Netto 3 Min.k. C. Mina aktiva (t ) C. I. Zasoby (t.33 az 38) C. I obdobi Material Nedokonoena vyroba a polotovary 34 Vyrobky 35 Zvf rata Zboil Poskytnute zalohy na zasoby 38 C. II. Dlouhodobe pohledavky (F. 4 az 46) 39 C. II Pohledavky z obchodnich vztaho 4 Pohledavky - ovladajfcf a rfdfcf osoba 41 Pohledavky - podstatny vliv 4 Pohledavky za spoleenfky, deny druistva a za tioastniky sdruienf 43 Dlouhodobe poskytnute zalohy 44 Dohadne ifoty aktivnf 45 Jine pohledavky 46 Odloiena danova pohledavka 47 C. III. Kratkodobe pohledavky (P. 48 az 56) C. III Pohledavky z obchodnich vztah Pohledavky - ovladajfcf a ridfci osoba 5 Pohledavky - podstatny vliv 51 Pohledavky za spoleenfky, deny druistva a za Cloastnficy sdruenf 5 Socialnf zabezpeeeni a zdravotnf pojittenf 53 Stat - dariove pohledavky Kradkodobe poskytnute zalohy Dohadne Ody aktivrif Jine pohledavky C. IV. Finandni majetek (t. 58 a 61) C. IV. 1 Penfze Oety v bankach Netto CV CO KratkodobY cenne papfry a podily.;.;--- \ Ito ICha Ponzovany kratkodoby finanoni majetek No%:.,4 -' stf8',,,c. t., Oasove rozli eni (P. 63 a 65) --tif Naklady pfletfch obdobi... ow' ,,, Komplexnf naklady prittich obdobf 1,.-;, y,,/, Prijmy prittich obdobi. li eree,f. fp -i fn

16 oznao a PASIVA b fad c Bek'ne 66. obdobi 5 Min.a. obdobi PASIVA CELKEM (t ) A. Vlastni kapital (t ) A. I. Zakladni kapital (t. 69 ai 71 ) 69 A. II. A. II. 1 A. IV. 1 ZakladnI kapital 7 Vlastni akcie a vlastnf obchodni podily (-) 71 3 Zmeny zakladnfho kapitalu A. IV. 1 co Kapitalove fondy (f. 73 ai 76) Emisnf at 74. Ostatni kapitalove fondy 75 Ocenovacf rozdily z precenenf majetku a zavazkii Ocenovaci rozdily z preceneni premenach 77 Rezervni fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zisku (t ) Zakonq rezervni fond / Nedeliteln9 fond Statutarni a ostatni fondy Vysledek hospodateni minulych let (f ) Nerozdeleny zisk minulych let Neuhrazena ztrata minulych let 83 A. V. Vysledek hospodateni beineho eidetniho obdobi (+/-) /f.1 - ( )/ _ B. Cizi zdroje (t ) B. I. B. I. 1 B. II. 3 4 B. II Rezervy (t. 86 ai 89) Rezervy podle zvla tnich pravnich predpis 87 Rezerva na achody a podobne zavazky 88 Rezerva na dan z pfljmo Ostatnf rezervy 9 Dlouhodobe zavazky (t. 91 ai 1) Zavazky z obchodnich vztahu 9 Zavazky k ovladan9m a rfzen5fm osobarn 93 Zavazky k Oaetnfm jednotkam pod podstatn9m vlivem 94 Zavazky ke spoleonikom, denim dru±stva a k itastnfkam sdru±enf Dlouhodobe prijate zalohy..----,,wm, v,4"--,voled,;4/:, i. 6 Vydane dluhopisy 4',4-'`,.,..af,b. 7 Dlouhodobe smenky k Oracle Dohadne Oety pasfvnf... c :.i,' A 9 Jine zavazky \ -_, fl,r,apyr,' 6n 5',6., W 1 Odloten9 da non4 zavazek rz>11,., 1 85 ii, - 6

17 oznao a PASIVA b rad c Bene 66. obdobi 5 Min.k. obdobi 6 B. III. B. III B. IV. B. IV. 1 3 C. I. C. I. 1 Kratkodobe zavazky (P. 1 az 11) Zavazky z obchodnich vztah Zavazky k ovladanym a rizenym osobam Zavazky k ketnim jednotkam pod podstatnym vlivem Zavazky ke spoleenikom, olenum druistva a k kastnikum sdru±eni 16 Zavazky k zamestnancum Zavazky ze socialniho zabezpedeni a zdravotniho pojiateni Stat - danove zavazky a dotace Kratkodobe prijate zalohy Vydane dluhopisy 111 Dohadne uoty pasivni Jine zavazky Bankovni (ivory a vypomoci (P. 114 az 116) 114 Bankovni Ovary dlouhodobe 115 Mine bankovni Ovary 116 Kratkodobe finaneni vypomoci 117 dasove rozli9eni (p ) 118 Vydaje priatich obdobi 119 Vynosy priatich obdobi 1 Predmet podnikani nebo jine dinnosti : koupe zbo1 za Odelem prodeje wka cti 1,7 ti Okambk sestaveni PodpisovY zaznam osoby odpovedne za sestaveni vykazu PodpisovY zaznam statutarniho organu nebo fyzicke osoby, ktera je Ueetni jednotkou ing. Miroslav Gja ik, jednatel 4

18 Zprecovano v souladu s vyhia kou c. 5/ Sb. VYKAZ ZISKU A ZTRATY rozvahov9 den ( v cei9ch tis(cich Ka ) pravni forma Rok 1Mesicl IC s.r.o Obchodnl firma nebo jiny nazev Cidetni jednotky Euro Sitex s.r.o. Sidlo, bydlime nebo misto podnikani utetni jednotky K Podlesi 63 Prf bram Oznaeeni a TEXT b Oislo radku c Skuteenost v uaetrilm obdobi sledovanem 1 minulern I. Trby za prodej zboii A. Naklady vynaloene na prodane zbo Cd CCi CCi d d d + Obchodni made (r. 1-) 3 58, II. II. 1 3 C Wkony (i.5+6+7) Trby za prodej vlastnich vyrobk a slideb Zmena stavu vnitropodnikovych zasob vlastrd vyroby 6 8 Aktivace 7 Wikonova spotfeba (f. 9+1) Spotreba materialu a energie Sldby Pisidana hodnota ( ) (NI co.4- Osobni naklady Mzdove naklady Odmeny alenum orgam) spoleanosti a drut.stva 14 Nakiady na socialnf zabezpeeeni a zdravotrif pojaterd Socialninaklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku F. III. III. 1 F. 1 F. G. Triby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu (r. +1) Trby z prodeje dlouhodobeho majetku Triby z prodeje materialu 1 nstatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu (f. 3+4) ZOstatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku Prodan material 4 Lmena tavu rezery a opravnycn poiozek v provozni mast' a Komplexmcn nakiaau nf 'Mirth nhrinhi IV. Ostatni provozni Npinosy H. Ostatni provozni naklady V. Prevod provoznich vynosci 8 I. Prevod provoznich neklado 9, Provozni vysledek hospodateni /(f (-8)+9)/

19 Oznadeni a TEXT b Oislo fadku c Skutednost v udetnim obdobi sledovanern 1 minuldm VI Tr±by z prodeje cenn9ch papin) 31 J. Prodand cenne papiry a vklady 3 VII. VII. 1 VII. VII. 3 Vynosy z dlouhodobeho finandniho majetku ( f ) Vjmosy z podilu v ovladan9ch a fizen9ch osobdm a v odetnich jednotkdch pod podstatn9m vlivem V9nosy z ostatnich dlouhodob9ch cenn9ch papfru a vkladd 35 V9nosy z ostatniho dlouhodobeho finandniho majetku 36 VIII. V9nosy z krdtkodobeho finandniho majetku 37 K. Ndklady z finandniho majetku 38 IX. V9nosy z preceneni cenn9ch paplru a derivato 39 L. Naklady z precenenl cenn9ch paplrei a derivat6 4 M. Zmena stavu rezery a opravn9ch poloek ve finanonf oblasti 41 X. V9nosove droky N. Nakladove Ciroky XI. Ostatni finandni vjmosy Ostatni finandn1 naklady XII. Pfevod finandnich v9nosu 46 P. Pfevod finandnich ndkladel 47 * Finandni v9sledek hospodafeni /(f (-46)+(-47))/ Dan z pfijmu za boinou dinnost (f ) d d CNI -splatnd odloiend ** V9sledek hospodafeni za beinou dinnost (f ) XIII. Mimorddne I./nosy 53 R. Mimoradnd naklady 54 Ui US CO Dan z pfijnui z mimofadmi tinnosti (f ) 55 -splatna 56 -odloend 57 * Mimofadr4 v9sledek hospodafeni (f ) 58 T. Prevod podilu na v9sledku hospodarenl spolednikfim (+1-) 59 *** V9sledek hospodafeni za Cidetni obdobi (+/-) (f ) V9sledek hospodafeni pied zdanenim (+/-) (f ) Pfednnet podnikani nebo jine einnosti : koupe zboiza aelem prodej Okarniik sestaveni Podpisovy zaznam osoby odpoyddne za sestaveni vykazu PodpisovY zaznam statutarniho organu nebo fyzicke osoby, ktera je Cleetni jednotkou ing. Miroslav Gjatik, jednatel

20 PIULOHA K teetni ZAVERCE ROZVAHOVY DEN: aletni OBDOBi Odaje jsou uvadeny v tis. Ka' OBECNE UDAJE (1) Popis tizetni jednotky Obchodni firma: Zapis do obchodniho rejsifficu: Datum vzniku Sidlo: Pravni forma: Euro SITEX s.r.o. MS v Praze, oddil C, vlo'zka Pfibram VI, K Podlesi 63 spoldnost s rue'enim omezenym : Ptedmet 6innosti: - koupe zbo1 zail6elem jeho prodeje a prodej - poradenstvi v oblasti obchodni spoldnosti - zprostfedkovani slueb - 6innost technickych poradcfi v oblasti stavebnictvi, architektury, strojirenstvi, chemie, potravinastvi, telebniho prilmyslu, trideni zejmena (nerostnych) surovin - pronajem a pilje'eni veci movitych - zprostfedkovani obchodu - zamdnictvi - silnidni motorova doprava nakladni vnitrostatni Jednatele k rozvahovemu dni Ing. Miroslav Gjagik jednatel Miroslav Hartman - jednatel Zakladni kapital udetni jednotky:,- Ke"

21 Osoby, ktere se podileji dvaceti a vice procenty na zakladnim kapitalu ite'etni jednotky: 4% Ing. Miroslav Gjagik 35% HeinLehmannTrenn undfordertechnikgmbh viz pfiloha 6.1 Popis zmen a dodatku provedeivch v uplynulem it6etnim obdobi v obchodnim rejstfiku: V roce 1 nebyly realizovany zadne zmeny. Popis organizaeni struktury a jeji zasadni zmeny behem uplynulehou6etniho obdobi: Zakladni princi fizeni vychazi z modelu valna hromada statutarni organ zamestnanci. U6etni jednotka je rozdelena na divize (iiseky). Informace o hlavnich a vedlejgich provozovnach, obchodnich mistech, ve'etne uvedeni kontaktnich adres, odkazu na webove stranky, Provozovna: K Podlesi 63, 61 1, Pribram 6 Zastoupeni v tuzemsku: Screen Servis s.r.o., Lubenice 156 (Morava) Ing. Jiff. HradeckST, Libgtat 36, 51 3 Libgtat (SeverovSichodni Cechy) Zastoupeni v zahraniel: () Nizev a sidlo obchodni spoleznosti ci druistva, v nichi ma tizetni jednotka vetgi nei % podil na zfildadnim kapitalu respektive i uzavfene smlouvy o ovladani jmeno Obchodnf spolednost % podilu na zildadnim kapitalu Vlastni 6etni HV kapital Eurositex BG OOD zakladni kapital 1 BGN % Eurositex SPB zakladni kapital 3. RUB % EurositexRuscentr zakladni kapital Eurositex BEL Eurositex Polska EurositexAdria EurositexLatvia % % % % % Z diivodu obezfetnosti se ue'etni jednotka odchdila od poz'adavkil pfeceneni na 414. Na 414 je pfecenen z dostupnstch podkladii podil na Polske entite. Na ostatni je vytvofena opravna poloka NTT' i 1 % polizovacich cen

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc )

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc ) -.~~--~-- --_.. -"" ~aha podle Pfilohy c. 1 vyhlmky C. 500/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci ucetni zaverku soucasne s dorucenim danoveho priznani za dan z pfijmu 1 x pfislusnemu financnimu uradu ROZVAHA

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více