ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION"

Transkript

1 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací/ On the basis of standard documentation published by the European Banking Federation RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU/ MASTER AGREEMENT ON FINANCIAL MARKET TRADING mezi/ between ATLANTIK finanční trhy, a.s. se sídlem/ Seated at: Pobřežní 297/14, Praha 8 IČ/ Company registration No.: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328 / Registered in the Commercial Register kept by the Metropolitan Court in Prague, Section B, File 7328 zastoupená: níže podepsanými oprávněnými osobami/ Represented by the undersigned authorised people (dále jen "Obchodník")/ (hereinafter only the Broker ) a/ and jméno a příjmení/ First name and surname: RČ/datum narození/ Birth. No./date of birth: (Datum narození pouze, nebylo-li přiděleno RČ)/ (date of birth to be filled in only when a birth number was not assigned): Adresa bydliště/ Residence: korespondenční adresa 1 / Correspondence address: kontaktní telefon/ Telephone: ová adresa/ address: zastoupen/ Represented by: (dále jen "Klient")/ (hereinafter only the Client ) 1 Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy bydliště. / To be filled in only if different from residence. Special provisions Page 1 from 17

2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ/ SPECIAL PROVISIONS Vydání 6/2015/ Edition 6/ Úvodní ustanovení/ Introductory provisions Nedílnou součástí tohoto ujednání ("Zvláštní ustanovení") jsou obecná ustanovení rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu, vydání 6/2015, publikovaná Českou bankovní asociací ("ČBA") na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací ("Obecná ustanovení") a veškeré v článku 2 níže uvedené přílohy (jednotlivě "Příloha" a společně "Přílohy") nebo doplňky (jednotlivě "Doplněk" a společně "Doplňky"), které byly rovněž publikovány ČBA. Text Obecných ustanovení, všech Příloh a Doplňků, vydání 6/2015, je publikován na internetových stránkách ČBA: An integral part of this arrangement (the Special Provisions ) is represented by the general provisions of the Master Agreement on the Financial Markets Trading, edition 6/2015, published by the Czech Banking Association ( CBA ) on the basis of model documents published by the European Banking Federation (the General Provisions ) and all Annexes listed in Article 2 below (individually, an Annex and collectively Annexes ) or supplements (individually, a Supplement and collectively Supplements ), which were also published by the CBA. The text of the General Provisions, all Annexes and Supplements, edition 6/2015, is published on the CBA's website Smluvní strany jsou si vědomy, že tato Zvláštní ustanovení spolu s Obecnými ustanoveními a všemi v článku 2 níže uvedenými Přílohami a Doplňky tvoří rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu ("Rámcová smlouva"), na základě které mohou smluvní strany uzavírat finanční transakce nebo kterou mohou smluvní strany do podmínek určitých nebo všech mezi nimi uzavřených finančních transakcí začlenit a tím tyto finanční transakce Rámcové smlouvě podřídit. Tato Zvláštní ustanovení přitom mění a doplňují Obecná ustanovení, která jsou součástí Rámcové smlouvy. Smluvní strany jsou si tedy vědomy, že Transakce, které mezi sebou uzavřely nebo uzavřou a které podléhají nebo budou podléhat Rámcové smlouvě, jakož i veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy či vztahy vzniklé podle Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou upraveny ani v podmínkách dohodnutých pro konkrétní Transakci ve vztahu k takové příslušné Transakci ani v těchto Zvláštních ustanoveních, se budou řídit Obecnými ustanoveními a všemi v článku 2 níže uvedenými Přílohami a Doplňky, včetně mj. Přílohy o udržování finančního zajištění, vydání 6/2015, není-li dohodnuto jinak. Smluvní strany potvrzují, že jsou jim Obecná ustanovení a všechny v článku 2 níže uvedené Přílohy a Doplňky, včetně mj. Přílohy o udržování finančního zajištění, vydání 6/2015 známy a že s nimi souhlasí, zavazují se je dodržovat a případně zabezpečit jejich dodržování jimi zmocněnými osobami. Pokud nejsou výslovně definovány v těchto Zvláštních ustanoveních, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Obecných ustanoveních a příslušné/příslušných Příloze/Přílohách a Doplňku/Doplňcích. The Parties acknowledge that these Special Provisions, together with the General Provisions and all Annexes and Supplements listed in Article 2 below, constitute the Master Agreement on the Financial Markets Trading (the Master Agreement ), under which the Parties may execute financial transactions or which may be incorporated by the Parties into the terms of some or all financial transactions executed between them, whereby such transactions shall become governed by the Master Agreement. At the same time, these Special Provisions modify and amend the General provisions, which constitute a part of the Master Agreement. Hence, the Parties acknowledge that the transactions executed between them which are or will be governed by the Master Agreement, as well as all rights and obligations arising from and relations established under the Agreement that are not regulated in the terms agreed for and in relation to the relevant Transaction or in these Special Provisions shall be governed by the General Provisions and by all Annexes and Supplements listed in Article 2 below, including, without limitation, the Annex on Maintaining Financial Security, edition 6/2015, unless agreed otherwise. The Parties confirm that they are familiar with and agree with the General Provisions and with all Annexes and Supplements listed in Article 2 below, including, without limitation, the Annex on Maintaining Financial Security, edition 6/2015, and undertake to comply with them and to ensure compliance with them by persons authorised by them. Unless expressly defined herein, capitalised terms have the same meaning as in the General Provisions and in the relevant Annex(es) and Supplement(s). Nedílnou součástí Rámcové smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s., které upravující základní podmínky, za kterých ATLANTIK finanční trhy, a. s., poskytuje investiční služby svým Klientům v platném a účinném znění (dále jen "Všeobecné obchodní podmínky"), které jsou závazné pro smluvní strany. Pojmy, které nejsou v Rámcové smlouvě definovány, mají význam uvedený ve Všeobecných obchodních podmínkách. Podpisem Rámcové smlouvy Klient souhlasí s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek. Bez ohledu na ustanovení 1. (3) Obecných ustanovení budou mít v případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Rámcové smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek přednost ustanovení Všeobecných obchodních podmínek, pokud to připouští povaha věci. General Trading Conditions of ATLANTIK finanční trhy, a.s., which regulate the basic conditions under which ATLANTIK finanční trhy, a. s. provides investment services to its Clients, as amended and effective, form an integral part hereof and are binding for the Parties. Any terms not defined in the Master Agreement have the meaning ascribed to them in the General Business Terms. By signing the Master Agreement, the Client expresses his consent with the updated version of the General Business Terms. Special provisions Page 2 from 17

3 Notwithstanding Art. 1. (3) of the General Provisions, the provisions of the General Business Terms shall prevail in case of any discrepancies between the parts of the Master Agreement and the General business Terms, if so permitted by the nature of the matter. Zvláštní ustanovení jsou vyhotoveny v českém a anglickém znění. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí Zvláštních ustanovení, bude rozhodující česká verze Zvláštních ustanovení. The Special provisions have been made in Czech and English versions. If there is any contradiction between Czech and English version of the Special provisions, the Czech version of Special provisions shall prevail. 2. Začlenění dokumentů/ Incorporation of documents Následující dokumenty vydané ČBA, které byly jednotně vyhotoveny v českém jazyce, se tímto začleňují do Rámcové smlouvy a tvoří tak její součást: The following documents published by the CBA, all in the Czech language, are thereby incorporated into the Master Agreement and shall accordingly form part thereof: (a) Obecná ustanovení, vydání 6/2015/ General Provisions, edition 6/2015 (b) následující Přílohy/ The following Annexes Produktové přílohy: (i) Repo obchody, vydání 6/2015 (ii) Půjčky cenných papírů, vydání 6/2015 (iii) Derivátové transakce, vydání 6/ Doplněk k Devizovým transakcím, vydání 6/ Doplněk k Úrokovým transakcím, vydání 6/ Doplněk k Opčním transakcím, vydání 6/ Doplněk ke Komoditním transakcím, vydání 6/2015 (iv) Příloha o udržování finančního zajištění, vydání 6/2015 Product annexes: (i) Repurchase Transactions, edition 6/2015 (ii) Securities Loans, edition 6/2015 (iii) Derivative Transactions, edition 6/ Supplement for Foreign Exchange Transactions, edition 6/ Supplement for Interest Rate Transactions, edition 6/ Supplement for Option Transactions, edition 6/ Supplement for Commodity Transactions, edition 6/2015 (iv) Margin Maintenance Annex, edition 6/ Adresy pro doručování oznámení (článek 8(1) Obecných ustanovení)/ Addresses for notices (Article 8(1) of the General Provisions) Adresy pro doručování oznámení a jiných sdělení mezi smluvními stranami jsou následující: Addresses for notices and other communication between the contracting parties: A) Obchodník (i) Informace ohledně uzavírání Transakcí: ATLANTIK finanční trhy, a. s. Odbor finančních trhů Pobřežní 297/ Praha 8 Česká republika Tel.: Fax: Special provisions Page 3 from 17

4 A) Broker (i) Information about entering into Transactions: ATLANTIK finanční trhy, a. s. Financial Markets Pobřežní 297/ Prague 8 Czech Republic Tel.: Fax: (ii) Informace ohledně vypořádání Transakcí: ATLANTIK finanční trhy, a. s. Odbor back office finančních trhů Pobřežní 297/ Praha 8 Česká republika Tel.: Fax: (ii) Information about settling Transactions: B) Klient B) Client ATLANTIK finanční trhy, a. s. Back office of Financial Markets Pobřežní 297/ Prague 8 Czech Republic Tel.: Fax: Kontaktní údaje uvedené Klientem v úvodu Zvláštních ustanovení. Contact details provided by the Client at the beginning of the Special Provisions. 4. Rozhodné právo, řešení sporů, jurisdikce, rozhodčí řízení (článek 11(1) a (2) Obecných ustanovení)/ Governing law, settlement of disputes, jurisdiction, arbitration (Article 11(1) and (2) of the General Provisions) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. The Agreement is governed by the legal order of the Czech Republic. Jurisdikce: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Jurisdiction: The Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic. Special provisions Page 4 from 17

5 Rozhodčí řízení: Pravidla rozhodčího řízení uvedená v čl. 11(2) Obecných ustanovení jsou Pravidla Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Smluvní strany se dohodly, že budou takové spory předkládat třem rozhodcům. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze. Jazyk rozhodčího řízení je čeština. Arbitration: The rules of arbitration referred to in Article 11(2) of the General Provisions are the Rules of Arbitration of the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic in Prague. The contracting parties agree to submit such disputes to three arbitrators. Such arbitration shall take place in Prague. The language in which arbitration shall be conducted is Czech. 5. Ustanovení sjednaná pro účely EMIR/ Provisions agreed for EMIR purposes (i) Role při oznamování (článek 2(3) Obecných ustanovení)/ (i) Role in reporting (Article 2(3) of the General Provisions) Obchodník bude oznamovat (a) Údaje o smluvní straně ve vztahu k Obchodníkovi a ke Klientovi a (b) Společné údaje ve lhůtě pro oznámení Příslušné transakce, jak je uvedena v článku 9 EMIR Příslušnému registru obchodních údajů. Klient tímto zmocňuje Obchodníka, aby jménem Klienta oznamovala (a) Údaje o smluvní straně ve vztahu ke Klientovi a (b) Společné údaje Příslušnému registru obchodních údajů. Společné údaje oznamované Obchodníkem se považují za odsouhlasené oběma stranami. The Broker shall report to the Relevant Register of Commercial Data (a) the Contractual Party's data relating to the Broker and the Client, and (b) the Joint Data within the time limit designated in Article 9 of EMIR. The Client hereby authorises the Broker to report in the Client's name (a) the Contractual Party's data relating to the Client, and (b) the Joint Data to the Relevant Register of Commercial Data. The Joint Data reported by the Broker are deemed approved by both Parties. Pro účely článku 2(3) Obecných ustanovení, této části 5(i) a části 5(ii) níže Příslušný registr obchodních údajů ve vztahu k Příslušné transakci bude Registr obchodních údajů zvolený Oznamující stranou (Obchodníkem) nebo ESMA, pokud pro zaznamenání údajů o této Příslušné transakci neexistuje žádný Registr obchodních údajů. For the purpose of Article 2(3) of the General Provisions, of this part 5(i) and part 5(ii) below, the Relevant Register of Commercial Data relating to the Relevant Transaction shall be the Register of Commercial Data elected by the Reporting Party (the Broker) or by ESMA in cases where no Register of Commercial Data exists for the recording the Relevant Transaction data. (ii) Náprava porušení Oznamovacích povinností (článek 2(3) Obecných ustanovení)/ (ii) Remedy of a breach of the Reporting Duties (Article 2(3) of the General Provisions) Aniž by tím byla dotčena práva, pravomoci a opravné prostředky ze zákona, pokud některá strana neučiní jakýkoli úkon vyžadovaný článkem 2(3) Obecných ustanovení a/nebo částí 5(i) výše, nebude to představovat Případ porušení ani Změnu okolností podle Smlouvy. Without prejudice to the rights, powers and remedies provided under the law, if a Party fails to execute any act required by Article 2(3) of the General Provisions and/or of part 5(i) above, this shall not represent an Event of Default or a Change of Circumstances under the Agreement. (iii) Vzdání se požadavku mlčenlivosti (článek 10 Obecných ustanovení)/ Waiver of the confidentiality requirement (Article 10 of the General Provisions) Článek 10 Obecných ustanovení se mění vložením za článek 10(13) nového článku 10(14), který zní: Article 10 of the General provisions is amended by inserting a new Article 10(14) after Article 10(13), which reads as follows: (14) Vzdání se požadavku mlčenlivosti. Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení této Smlouvy či jakékoli dohody o neposkytování informací, mlčenlivosti nebo jiné dohody mezi stranami tímto obě strany souhlasí s poskytnutím informací: (14) Waiver of the confidentiality requirement. Notwithstanding any contrary provision of this Agreement or any agreement by not providing information, confidentiality or other agreements between the parties that both parties agree to provide the information: (a) v rozsahu požadovaném nebo povoleném nebo učiněném v souladu s ustanoveními EMIR a příslušných souvisejících zákonů či předpisů ( EMIR a související předpisy ), které upravují oznamování a/nebo uchovávání informací o transakcích a podobných informací, nebo v rozsahu požadovaném nebo povoleném nebo učiněném v souladu s jakýmkoli příkazem nebo pokynem ve vztahu k EMIR a souvisejícím předpisům (nebo podle EMIR a souvisejících předpisů) ohledně oznamování a/nebo uchovávání informací o transakcích a podobných informací vydaným jakýmkoli orgánem nebo úřadem, v souladu s nímž je druhá strana zvyklá nebo povinná jednat ( Požadavky na oznamování ); nebo Special provisions Page 5 from 17

6 (a) to the extent required or permitted or made in accordance with provisions of EMIR and of the applicable related laws or regulations ( EMIR and related regulations ), regulating disclosure and/or preservation of information about transactions and similar information, or to the extent required, permitted or made in accordance with any order or instruction relating to or under EMIR and related regulations regarding the disclosure and/or preservation of information about transactions and similar information issued by any agency or authority in accordance with which the other Party is accustomed or obliged to act (the Disclosure Requirements ); or (b) centrále, pobočkám či Přidruženým subjektům nebo jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám, které poskytují služby této druhé straně nebo její centrále, pobočkám či Přidruženým subjektům, a mezi nimi, v každém případě v souvislosti s těmito Požadavky na oznamování. (b) to the headquarters, branches or Associated Entities or to any individuals or legal entities providing services to such other Party or its headquarters, branches or Associated Entities and between them, in any case in connection with these Disclosure Requirements. Obě strany jsou si vědomy toho, že podle EMIR a souvisejících předpisů regulátoři požadují oznamování údajů o obchodech, aby se zvýšila transparentnost trhů a aby regulátoři mohli monitorovat systémová rizika, aby se zajistilo celosvětové zavedení ochranných opatření. Both Parties acknowledge that, according to EMIR and related regulations, the regulators require disclosure of transaction data to increase market transparency and to enable the regulators to monitor system risks in order to ensure global introduction of protective measures. Obě strany jsou si rovněž vědomy toho, že poskytnutí informací na základě těchto ustanovení může zahrnovat mimo jiné poskytnutí informací o obchodech včetně totožnosti určité strany (podle jména, adresy, podnikatelské skupiny, identifikačního čísla či jinak) jakémukoli Registru obchodních údajů nebo jednomu nebo více systémům nebo službám provozovaným jakýmkoli takovým Registrem obchodních údajů ( ROÚ ) a jakýmkoli příslušným regulátorům (mimo jiné také ESMA a vnitrostátním regulátorům v Evropské unii) podle EMIR a souvisejících předpisů a že toto poskytování informací by mohlo způsobit, že určité anonymní údaje o transakcích a cenách by mohly být zpřístupněny veřejnosti. Obě strany jsou si rovněž vědomy toho, že pro účely plnění regulatorních oznamovacích povinností může strana použít třetí stranu poskytovatele služeb pro předávání informací o obchodech do ROÚ a že ROÚ může použít služby celosvětového registru obchodních údajů regulovaného jedním nebo více vládními regulátory. Obě strany jsou si rovněž vědomy toho, že informace poskytované podle těchto ustanovení mohou být poskytovány příjemcům v jiné jurisdikci než v jurisdikci poskytující strany nebo v jurisdikci, která nezbytně nemusí poskytovat obdobnou nebo adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, jako domácí jurisdikce této strany. Aby se předešlo pochybnostem, (i) pokud příslušné zákony o neposkytování informací, mlčenlivosti, bankovním tajemství, ochraně osobních údajů nebo jiné zákony zakazují, omezují či upravují požadavky ohledně poskytování informací o transakcích a obdobných informací, které musejí nebo mohou být poskytnuty podle této Smlouvy, ale zároveň straně nebo stranám umožňují zříci se či vzdát těchto zákazů, omezení či požadavků souhlasem, souhlas a potvrzení uvedená v této Smlouvě budou představovat souhlas obou stran pro účely takových zákonů; (ii) veškeré dohody stran o mlčenlivosti o informacích uvedených v této Smlouvě nebo v jakékoli jiné dohodě o neposkytování informací, mlčenlivosti nebo jiné dohodě budou nadále platit, pokud taková dohoda není v rozporu s poskytnutím informací v souvislosti s Požadavky na oznamování uvedenými v této Smlouvě; a (iii) žádné ustanovení této Smlouvy neomezuje rozsah žádného jiného souhlasu s poskytováním informací uděleného odděleně jakoukoli stranou druhé straně. Both Parties also acknowledge that the disclosure of information under these provisions may entail, inter alia, the provision of transaction data, including the identity of a Party (by its name, address, business group, identification number or otherwise) to any Register of Commercial Data or to one or more systems or services operated by any such Register of Commercial Data ( RCD ) and to any relevant regulators (including, without limitation, ESMA and domestic regulators in the European Union) under EMIR and related regulations and that such disclosure of information could cause public disclosure of certain anonymous transaction and pricing data. Both Parties also acknowledge that, for the purpose of compliance with regulatory disclosure obligations, a Party may use a third party service provider for transfer of transaction data to the RCD and the RCD may use the global commercial data register regulated by one or more government regulators. Both Parties also acknowledge that any information disclosed under these provisions may be provided to recipients in a jurisdiction other than the jurisdiction of the disclosing party or in a jurisdiction that need not provide a similar or an adequate personal data protection level as the domestic jurisdiction of the disclosing party. For the avoidance of any doubts, (i) if the applicable laws regarding non-disclosure, confidentiality, banking secret, personal data protection or other laws prohibit, restrict or regulate requirements regarding disclosure of transaction data and similar information that must or may be provided hereunder, but allow a Party or the Parties to renounce or waive by consent such prohibitions, restrictions or requirements, the consent and the confirmations stated in this Agreement shall represent the consent of both Parties for the purpose of such law; (ii) all confidentiality agreements of the Parties regarding any information stated herein or in any other non-disclosure agreement shall continue to apply unless such agreement is in conflict with the disclosure of information relating to the Disclosure Requirements stated herein; and (iii) none of the Special provisions Page 6 from 17

7 provisions of this Agreement restricts the scope of any other consent with disclosure of information granted separately by a Party to the other Party. Strana poskytující souhlas prohlašuje, že všechny třetí strany, vůči kterým má závazek mlčenlivosti ve vztahu k poskytnutým informacím, souhlasily s poskytnutím těchto informací. The consenting Party represents that all third parties to which it is bound by the obligation of confidentiality relating to the disclosed information have consented to such disclosure. I. Obecná ustanovení/ General Provisions (1) Článek 1(4) (Jediná Smlouva)/ Article 1(4) (Single Agreement) Ustanovení článku 1(4)(iii) ve vztahu mezi stranami bude platit. The provisions of Article 1(4)(iii) in relation between the parties shall apply. (2) Článek 2(1) (Forma)/ Article 2(1) Form Stranou zachycující vznik finančního zajištění záznamem ve svém elektronickém systému, který vznik finančního zajištění dokládá a umožňuje reprodukci v nezměněné podobě je Obchodník. The Party that captures the creation of the financial collateral by means of a record in its electronic system which evidences the creation of the financial collateral and allows reproduction thereof in an unchanged for shall be the Broker. (3) Článek 2(2) (Konfirmace)/ Article 2(2) (Confirmation) Ve vztahu k článku 2(2)(b) je Dokumentující stranou Obchodník. The Documenting Party in relation to Article 2(2)(b) is the Broker. Ve vztahu k Transakcím, které nejsou OTC derivátem, se Strany dohodly, že Konfirmaci vystavuje pouze Obchodník, přičemž Klient tuto potvrdí. Za potvrzení Konfirmace se považuje rovněž skutečnost, že Klient obsah Konfirmace nezpochybní do 7 dnů od dne jejího doručení. The Parties have agreed that the Confirmation relating to any Transactions other than OTC derivatives shall be issued solely by the Broker and the Client shall acknowledge such confirmation. If the Client does not contest the contents of any Confirmation within 7 days after its delivery, he shall be also deemed to have acknowledged the Confirmation. (4) Článek 3(4) (Platební započtení)/ Article 3(4) (Payment netting) Zásada uvedená v první větě článku 3(4) Obecných ustanovení se tímto rozšiřuje tak, že bude platit pro vzájemné platby ve stejné měně ve vztahu k následujícím typům Transakcí: - souhrnně pro všechny Repo obchody, Půjčky cenných papírů, Povolené debety, - souhrnně pro Derivátové transakce. The principle stated in the first sentence of Article 3(4) of the General Provisions is hereby expanded so as to apply to mutual payments in the same currency in respect of the following types of Transactions: - Collectively in respect of all Repurchase Transactions, Securities Loans, Permitted Debits, - Collectively in respect of Derivative Transactions. (5) Článek 3(5) (pozdní platba)/ Article 3(5) (late payment) Výše úrokové přirážky uvedené v článku 3(5) je aktuální výše sazby XBOR + 10 % p.a. The amount of interest surcharge stated in Article 3(5) is the current XBOR + 10% p.a. (6) Článek 3(8) (Tržní hodnota)/ Article 3(8) (Market Value) Cenovým zdrojem pro stanovení Tržní hodnoty Finančních nástrojů jsou data poskytovaná informačními agenturami Interactive Data Corporation, nebo Bloomberg, nebo Reuters. The data provided by information agencies Interactive Data Corporation, or Bloomberg, or Reuters are the price source for determining the Market Value of Securities. Nejsou-li z těchto zdrojů k dispozici ceny, ale pouze podkladové informace nezbytné pro vypočtení Tržní hodnoty Finančních nástrojů, bude Tržní hodnota Finančních nástrojů vypočtena na základě těchto podkladových informací způsobem obvyklým pro daný Finanční nástroj. Special provisions Page 7 from 17

8 If the sources do not quote prices but only provide underlying information necessary for the calculation of the Market Value of Securities, the Market Value of Securities shall be calculated on the basis of this underlying information in a way usual for the given Security. (7) Článek 5 (2) (Ručitel/Záruka)/ Article 5 (2) (Guarantor/Guarantee) - Ručitel znamená ve vztahu k Obchodníkovi a Klientovi: neaplikuje se - Záruka znamená ve vztahu k Obchodníkovi a Klientovi: neaplikuje se - A Guarantor means in relation to the Broker and the Client: not applied - A Guarantee means in relation to the Broker and the Client: not applied (8) Článek 5(3) (Prohlášení nefinanční strany)/ Article 5(5) Representation of a Non-financing Party Obchodník nečiní Prohlášení nefinanční strany. The Broker does not make a Representation of a Non-financing Party. Klient činí Prohlášení nefinanční strany. The Client does not make a Representation of a Non-financing Party. Pro účely článku 5(3)(b) adresa, na kterou Prohlašující strana nebo Neprohlašující strana má doručit Oznámení o clearingovém postavení, Oznámení o neclearingovém postavení, Oznámení o prohlášení nadprahové nefinanční strany, Oznámení o prohlášení nefinanční strany nebo Oznámení o neprohlášení, je: Address for the purposes of Article 5(3)(b) to which Pronouncing Party or Non-pronouncing Party has delivered Notification of the clearing position, Notification of non-clearing position, Notification of supra-threshold Non-financing Party, Notification of declaration Non-financing Party or a Notice of non-declaration, is: ve vztahu k Obchodníkovi / in relation to the Broker:: adresa uvedená v článku 3.A)(i)/ the address specified in Article 3.A(i) ve vztahu ke Klientovi / in relation to the Client: Pro účely elektronického párování a rozpoznávání stran jsou kódy stran: Codes of the Parties for electronic pairing and recognition purposes: ve vztahu k Obchodníkovi / in relation to the Broker: LEI (Legal Entity Identifier): ve vztahu ke Klientovi / in relation to the Client: LEI (Legal Entity Identifier): CICI: Jiný / Other: (9) Článek 6 (1)(a)(v) (Porušení Vybraných transakcí)/ Article 6(1)(a)(v) (Breach of Selected Transactions) Ustanovení článku 6(1)(a)(v) bude platit pouze pro Klienta a "Vybranými transakcemi" jsou všechny Transakce uzavřené s Obchodníkem. The provisions of Article 6(1)(a)(v) shall only apply to the Client and Selected Transactions mean all Transactions executed with the Broker. (10) Článek 6(1)(a)(vi) (Porušení jiných závazků)/ Article 6(1)(a)(vi) (Cross Default) Ustanovení článku 6(1)(a)(vi) bude platit pouze pro Klienta s následujícími změnami: The provision of Article 6(1)(a)(vi) shall apply only to the Client with the following changes: V prvním a druhém řádku článku 6(1)(a)(vi) se ve vztahu ke Klientovi slova "Jakýkoliv jiný závazek strany" nahrazují slovy "Jakýkoliv jiný závazek strany nebo Spřízněné osoby". On the first and the second line of the Article 6(1)(a)(vi) in relation to the Client the words any payment obligation of the party are replaced with any payment obligation of the party or a Related Person. "Spřízněná osoba" znamená jakoukoliv obchodní společnost, která je přímo či nepřímo ovládaná Klientem, přímo či nepřímo ovládající Klienta či společně s Klientem přímo či nepřímo ovládaná stejnou osobou. Special provisions Page 8 from 17

9 A Related Person means any company that is directly or indirectly controlled by the Client, is directly or indirectly controlling the Client or together with the Client is directly or indirectly controlled by the same person. (11) Článek 6(1)(b) (Automatické ukončení)/ Article 6(1)(b) (Automatic Termination) Ustanovení článku 6(1)(b), druhá věta bude platit pouze ve vztahu ke Klientovi. The provision of Article 6(1)(b), the second sentence, shall apply only in relation to the Client. (12) Článek 6(2)(a) (Změna okolností)/ Article 6(2)(a) (Change of Circumstances) Platnost článku 6(2)(a)(ii) se rozšiřuje i na Případ nemožnosti plnění. The force of Article 6(2)(a)(ii) shall be extended to apply also to the Impossibility Event. (13) Článek 7 (Částka závěrečného vyrovnání)/ Article 7 (Final Settlement Amount) Rámcová smlouva je dohodou o závěrečném vyrovnání dle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (ve smyslu ustanovení 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů). The Master Agreement is an agreement on final settlement under a special legal regulation on capital markets undertakings (within the provision of sec. 193 of Act No. 256/2004 Sb. on Capital Markets Undertakings, as amended). (14) Článek 7(1)(b) (Přepočet)/ Article 7(1)(b) (Conversion) "Základní měna" znamená českou korunu (Kč). Base currency means the Czech koruna (CZK). (15) Článek 8(1) (Způsob doručování oznámení)/ Article 8(1) (Manner of Giving Notices) Pro účely článku 8(1) budou použity následující elektronické komunikační systémy: elektronická pošta ( ), sms, případně telefonicky. For the purpose of Article 8(1) the following electronic communication systems shall be used: electronic mail ( ), SMS, or telephone. (16) Článek 10(9) (Předchozí transakce)/ Article 10(9) (Previous Transactions) Této Rámcové smlouvě ke dni její účinnosti podléhají v plném rozsahu veškeré transakce, které mezi sebou strany uzavřely a do dne účinnosti této Rámcové smlouvy takové transakce nevypořádaly nebo které kdykoli v budoucnu uzavřou, pokud konfirmace potvrzující její podmínky nestanoví jinak. Každá taková konfirmace bude Konfirmací ve smyslu této Smlouvy a každá taková transakce se považuje za Transakci ve smyslu této Smlouvy. V případě, že byla v souvislosti s těmito transakcemi poskytnuta mezi stranami nebo pouze jedné straně jakákoliv jistota, kreditní podpora nebo zajištění, která zůstala v platnosti a účinnosti ke dni účinnosti této Rámcové smlouvy, trvá takové zajištění v plném rozsahu nadále a bude tedy nadále zajišťovat příslušné pohledávky stran z takových transakcí, Smlouvy nebo příslušné pohledávky stran vzniklé podle Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní. Tato Rámcová smlouva se uzavírá s tím, že veškeré transakce, které mezi sebou smluvní strany uzavřely a které budou podléhat v plném rozsahu Rámcové smlouvě a jakékoli v budoucnu uzavřené Transakce tvoří od data účinnosti této Rámcové smlouvy jedno ujednání mezi smluvními stranami. As of its effective date, this Master Agreement shall govern to the fullest extent all transactions executed between the Parties and not settled by them until the effective date thereof or all transactions that shall be executed between the Parties in future unless specified otherwise in a confirmation of their terms. Each such confirmation shall be a Confirmation hereunder and each such transaction shall be deemed a Transaction within the meaning of this Agreement, If any security, credit support or collateral were provided between the Parties or to a Party in relation to such transactions, which would stay in force and effect as of the effective date hereof, such security, credit support or collateral shall persist to the fullest extent and shall continue to secure the relevant receivables of the Parties under such transactions, this Agreement or the relevant receivables of the Parties arising under or in connection with the Master Agreement. This Master Agreement is executed with the proviso that all transactions executed by the Parties that shall be fully governed in future by the Master Agreement and that any Transactions executed in future shall constitute from the effective date a single agreement between the Parties. (17) Článek 10(12) (Rekonciliace portfolií a řešení sporů)/ Article 10(12) Reconciliation of portfolios and dispute resolution) Obchodník je Subjekt posílající Údaje o portfoliích s tím, že Údaje o portfoliích budou zasílány elektronicky, pokud si strany nesjednají jiný způsob. The Broker is the Entity Sending Portfolio Data; the Portfolio Data shall be sent electronically unless another method is agreed by the Parties. Special provisions Page 9 from 17

10 Klient je Subjekt přijímající Údaje o portfoliích. The Client is the Entity Receiving Portfolio Data. II. Příloha o udržování finančního zajištění/ Margin Maintenance Annex (1) Povaha finančního zajištění/rozdíly od obecných zajišťovacích prostředků/ Nature of financial pledge/differences from general collateral instruments Obchodník tímto v souladu s ust. 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finančním zajištění") informuje Klienta o hlavních charakteristikách právní úpravy finančního zajištění a o tom, jak se právní úprava finančního zajištění liší od obecné úpravy zástavního práva a převodu věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele. Pursuant to sec. 7(4)(e) of Act No. 408/2010 Sb. on Financial Collateral, as amended (hereinafter only the Financial Collateral Act ) the Broker shall hereby notify the Client of the main features of legislation on financial collateral and of the difference between the legislation on financial collateral and the general law of secured transactions and transfer of property, rights or other property values in favour of a creditor. (i) Právní povaha finančního zajištění/ Legal nature of financial pledge Finanční zajištění má povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu nebo převodu finančního kolaterálu ve prospěch jeho příjemce. K převodu finančního kolaterálu dochází zpravidla na základě dohody o zpětném převodu finančního kolaterálu po splnění závazku. V případě finančních nástrojů pak též v rámci repo obchodu. Pokud to povaha finančního kolaterálu připouští a je-li to v souladu s ujednáním smluvních stran, dochází k převodu vlastnického práva k finančnímu kolaterálu na jeho příjemce. Financial pledge is in nature a security interest in margin or in transfer of margin in favour of its recipient. Transfer of margin is usually made upon an agreement on retransfer of margin after fulfilment of obligations and in the case of securities also as part of repurchase transactions. If the nature of the margin permits and if it is in conformity with the agreement between the contracting parties, the property right to the margin is transferred to its recipient. Finanční zajištění slouží k zajištění pohledávky finančního charakteru pro případ, že dojde k prodlení s jejím plněním, nebo nastane jiná skutečnost určená ve smlouvě, kterou se sjednává finanční zajištění, nebo dohodnutá v rámci závěrečného vyrovnání. Pohledávkou finančního charakteru se pro účely Rámcové smlouvy rozumí pohledávka z obchodů, jejichž předmětem jsou peněžní prostředky, investiční nástroje, jakož i práva a pohledávky s těmito obchody související. Financial pledge serves as security for a claim of financial character in case of default in its fulfilment or if another fact arises that is defined in a financial pledge contract or agreed on as part of the final settlement. For the purpose of the Master Agreement a claim of financial character shall mean a claim from transactions the subject of which are financial means, investment instruments as well as rights and claims related to such transactions. Právo příjemce uspokojit se z finančního kolaterálu nepodléhá omezením jinak plynoucím z obecné úpravy zástavního práva a převodu věcí, práv a jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele. Ve vztahu k zástavnímu právu se jedná zejména o omezení stanovená v ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"). Ve vztahu k převodu práva se jedná zejména o omezení stanovená v ust a násl. občanského zákoníku. The right of the recipient to satisfy its claim out of margin is not subject to restrictions otherwise resulting from the general law of secured transactions and transfer of property, rights or other property values in favour of a creditor. In relation to the law of secured transactions this concerns in particular restrictions stipulated in sec et seq.of Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code, as amended (hereinafter only the Civil Code ). In relation to transfer of rights this concerns in particular restrictions stipulated in sec of the Civil Code. (ii) Finanční kolaterál/ Margin Je-li poskytovatelem finančního kolaterálu fyzická osoba uvedená v ust. 7 odst. 4 zákona o finančním zajištění, finančním kolaterálem mohou být pouze peněžní prostředky a finanční nástroje, které má příjemce finančního kolaterálu ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby, a peněžní prostředky a finanční nástroje získané za tyto hodnoty pro poskytovatele, přičemž nemůže jít o peněžní prostředky, o kterých příjemce, účtuje jako o vkladech. If margin is provided by an individual under the provision of sec. 7(4) of the Financial Collateral Act, the margin may be only financial means and securities that the recipient of the margin has under its command for the purpose of providing an investment service, and financial means and securities acquired for these values for the provider, and the financial means may not be those that the recipient registers as deposits. Special provisions Page 10 from 17

11 (iii) Vznik finančního zajištění/ Arising of financial pledge Ke vzniku finančního zajištění je zapotřebí, aby byl finanční kolaterál odevzdán příjemci, připsán na určený účet příjemce nebo poskytnut jiným způsobem, kterým se umožňuje příjemci nebo osobě jednající na jeho účet jej držet nebo jinak právně nebo fakticky ovládat, nebo aby bylo zástavní právo k němu zapsáno do evidence investičních nástrojů ve prospěch příjemce. For a financial pledge to arise it is necessary that the margin be delivered to the recipient, registered in the given account of the recipient or provided in another way that enables the recipient or a person acting on its account to hold it or otherwise have under legal or factual control, or that the security interest in the margin be registered in the register of financial instruments in favour of the recipient. (iv) Nakládání se zastaveným finančním kolaterálem/ Disposal of pledged margin Smluvní strany se mohou dohodnout, že příjemce může nakládat se zastaveným finančním kolaterálem, zejména jej převést, zastavit, užívat nebo umožnit jeho užití jiným, přisvojovat si jeho přírůstky nebo užitky. Nakládá-li příjemce se zastaveným finančním kolaterálem, jeho zástavní právo k finančnímu kolaterálu zaniká. Příjemce, který se zastaveným finančním kolaterálem nakládal, jej nahradí nejpozději v okamžiku, kdy se zajištěná pohledávka stane splatnou. Nakládání se zastaveným finančním kolaterálem ani jeho nahrazení nemá vliv na vznik a trvání finančního zajištění. The Contracting Parties can agree that the recipient may dispose of pledged margin, in particular to transfer it, put is as a security, use it or allow it to be used by others, appropriate accessions thereto or proceeds thereof. If the recipient disposes of the pledged margin, the recipient's security interest in the financial collateral is extinguished. A recipient that disposed of the pledged margin shall replace it when the secured claim becomes due, at the latest. Disposal or replacement of the pledged margin shall not have any effect on the creation and duration of the financial pledge. Určuje-li tak smlouva, je příjemce oprávněn ponechat si poskytnutý finanční kolaterál i po splnění závazku, který odpovídá zajištěné pohledávce finančního charakteru, pro účely zajištění jiných pohledávek finančního charakteru. Obsahem takového ujednání může být rovněž dohoda stran, že po dobu, po kterou je příjemce oprávněn ponechat si poskytnutý finanční kolaterál, není povinen podle 13 zákona o finančním zajištění nahrazovat zastavený finanční kolaterál, se kterým nakládal. If stipulated by a contract, the recipient is entitled to retain the provided margin also upon fulfilment of an obligation which corresponds to the secured claim of financial character for the purpose of securing other claims of financial character. Such stipulation may also contain an agreement between parties that during the period that the recipient is entitled to retain the provided margin, the recipient is not obligated, pursuant to sec. 13 of the Financial Collateral Act, to replace the pledged margin that the recipient disposed of. (v) Výkon práva na uspokojení z finančního kolaterálu/ Exercise of right to satisfy claim out of margin Dojde-li k prodlení s plněním zajištěné pohledávky finančního charakteru, nebo nastane-li jiná skutečnost určená v Rámcové smlouvě, může se příjemce uspokojit způsobem, o němž se dohodl s poskytovatelem. In case of default in fulfilment of a pledged claim of financial character or if other situation defined in the Master Agreement occurs, the recipient may satisfy its claim in a way agreed on with the provider. Ponecháním či propadnutím zastaveného finančního kolaterálu se může příjemce uspokojit pouze, pokud byl tento způsob ujednán a pokud byla zároveň dohodnuta cena za ponechání nebo propadnutí anebo dohodnut způsob jejího určení, přičemž způsob určení ceny musí odpovídat zvyklostem na příslušném finančním trhu. The recipient may satisfy its claim by retaining the margin or by forfeiture thereof only if this method has been stipulated and simultaneously if the price for retaining or forfeiture has been agreed or if the method of setting the price has been agreed, and the method of setting the price shall correspond to practices on the relevant financial market. (vi) Ostatní/ Other provisions Právní účinky převodu finančního kolaterálu se řídí ustanoveními zákona o finančním zajištění a v jeho mezích ujednáními o finančním zajištění bez ohledu na obecnou úpravu zástavního práva a převodu věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele. Nedotčena zůstávají ostatní ustanovení občanského zákoníku upravující podmínky účinnosti postoupení nebo zastavení pohledávky vůči dlužníkovi a zachování námitek proti pohledávce, které dlužník mohl uplatnit v době jejího postoupení. The legal effects of transfer of margin are governed by the provisions of the Financial Collateral Act and within the extent thereof by provisions on financial pledge irrespective of the general law of secured transactions and transfer of property, rights or other property values in favour of a creditor. Other provisions of the Civil Code regulating the conditions of the effectiveness of assigning or pledging a claim against the debtor and the preservation of objections to the claim that the debtor could raise at the time of the assignment thereof shall remain unaffected. Special provisions Page 11 from 17

12 Podrobnější informace o charakteristikách právní úpravy finančního zajištění a o tom, jak se právní úprava finančního zajištění liší od obecné úpravy zástavního práva a převodu věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot ve prospěch věřitele, jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách a ve výše uvedených právních předpisech. More detailed information about the characteristics of the law regulating financial pledge and about the differences between the law regulating financial pledge and the general law of secured transactions and transfer of property, rights or other property values in favour of a creditor are specified in the General Commercial Terms and Conditions and in the abovementioned legal regulations. (2) Zahrnuté transakce a typy Transakcí/ Included transactions and Transaction types Čistá angažovanost bude vypočtena a Finanční kolaterál bude převeden ve vztahu k následujícím typům Transakcí: (i) souhrnně ke všem: a) Repo obchodům, b) Půjčkám cenných papírů, c) případně Povoleným debetům poskytnutým Klientovi Obchodníkem v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, (dohromady dále "Úvěrové transakce") (ii) souhrnně ke všem Derivátovým transakcím. Net Exposure shall be calculated and Margin transferred in relation to the following types of Transactions: (i) in the aggregate to all: a) Repurchase Transactions, b) Securities Loans, c) or to Permitted Debits provided to the Client by the Broker pursuant to the General Commercial Terms and Conditions, (collectively only Credit Transactions ) (i) in the aggregate to all Derivative Transactions. (3) Agent pro ocenění/ Valuation Agent Agentem pro ocenění je vždy Obchodník. The Broker shall always be the Valuation Agent. (4) Způsobilý Finanční kolaterál/ Eligible Margin Poskytovatelem Finančního kolaterálu je vždy a pouze Klient. Příjemcem Finančního kolaterálu je vždy a pouze Obchodník. Margin shall be provided always and only by the Client. Margin shall be received always and only by the Broker. (i) Finanční kolaterál v penězích/ Cash Margin Měna Ocenění v % Převodce Všechny měny, ve kterých Obchodník vede pro Klienta peněžní prostředky na účtech J&T Banky, a.s. nebo jiná měna stanovená Obchodníkem a zveřejněná na internetových stránkách Obchodníka Určené Obchodníkem a zveřejněné na internetových stránkách Obchodníka Klient Currency Valuation Percentage Transferring Party All currencies in which financial means kept at the accounts of J&T Banka, a.s. for the Client by the Broker are denominated or other currency determined by the Broker and published on the website of the Broker at Determined by the Broker and published on the website of the Broker at Client Special provisions Page 12 from 17

13 (ii) Finanční kolaterál ve Finančních nástrojích/ Margin Securities Způsobilé Finanční nástroje Ocenění v % Převodce Určené Obchodníkem a zveřejněné na internetových stránkách Obchodníka Určené Obchodníkem a zveřejněné na internetových stránkách Obchodníka Klient Eligible Securities Valuation Percentage Transferring Party Determined by the Broker and published on the web site of the Broker at Determined by the Broker and published on the web site of the Broker at Client (iii) Metoda oceňování/ukončení Úvěrových transakcí/ Method of valuation/termination of Credit Transactions a) "Poměr finančního zajištění" je vyjádřen vzorcem: Margin Ratio is expressed by a formula: V případě Repo obchodů PFZ = 1/ (1-HC) In case of Repo Transactions MR = 1/ (1-HC) V případě Půjček cenných papírů PFZ = 1 + HC In case of Securities loans MR = 1 + HC Kde znamená:/ Where: - "PFZ" - Poměr finančního zajištění. MR means Margin Ratio. - "HC" Otevírací haircut, jehož výše je pro každý Finanční nástroj, resp. skupinu Finančních nástrojů stanovená Obchodníkem a zveřejněná na internetových stránkách Obchodníka. HC je vztažen k celkové hodnotě Klientova portfolia a je vyjádřen poměrem vlastních zdrojů k celkovým aktivům Klienta. HC means Initial Haircut, the level of which is determined for each Security or a group of Securities by the Broker and published on the website of the Broker. HC is relative to the total value of the Client's portfolio and is expressed by the proportion of own sources to the total assets of the Client. - "Haircut" - Haircut definovaný ve smyslu článku 1(3) Přílohy o udržování finančního zajištění. Haircut means Haircut as defined in Article 1(3) of the Margin Maintenance Annex. Vztah mezi HC a Haircutem je vyjádřen následovně: The relation between HC and the Haircut is as following: V případě Repo obchodů, Haircut = HC/ (1 - HC) In case of Repo Transactions, Haircut = HC/ (1 - HC) V případě Půjček cenných papírů, Haircut = HC In case of Securities Loans, Haircut = HC b) "Práh angažovanosti" ve vztahu k Upravené čisté angažovanosti Obchodníka vůči Klientovi u Úvěrových transakcí je vyjádřen následujícím vzorcem. Exposure Threshold in relation to the Adjusted Net Exposure of the Broker to the Client in case of Credit Transactions is expressed by the following formula. V případě Repo obchodů In case of Repo Transactions Závazky Klienta +/- Nezávislá částka - Závazky Obchodníka > nebo = (PFZ 1)/(1 + PFZ) * Závazky Klienta Special provisions Page 13 from 17

14 Liabilities of the Client +/- Independent Amount - Liabilities of the Broker > or = (MR 1)/(1 + MR) * Liabilities of the Client V případě Půjček cenných papírů In case of Securities Loans Závazky Klienta +/- Nezávislá částka - Závazky Obchodníka > nebo = (PFZ 1)/(1 + PFZ) * Závazky Obchodníka Liabilities of the Client +/- Independent Amount - Liabilities of the Broker > or = (MR 1)/(1 + MR) * Liabilities of the Broker c) "Stop loss limit" ve vztahu k Upravené čisté angažovanosti Obchodníka vůči Klientovi u Úvěrových transakcí je vyjádřen následujícím vzorcem. Stop loss limit in relation to the Adjusted Net Exposure of the Broker to the Client in case of Credit Transactions is expressed by the following formula. V případě Repo obchodů In case of Repo Transactions Závazky Klienta +/- Nezávislá částka - Závazky Obchodníka > nebo = 7 * (PFZ 1)/ [10 + 7* (PFZ 1)] *Závazky Klienta Liabilities of the Client +/- Independent Amount - Liabilities of the Broker > or = 7 * (MR 1)/ [10 + 7* (MR 1)] * Liabilities of the Client V případě Půjček cenných papírů In case of Securities Loans Závazky Klienta +/- Nezávislá částka - Závazky Obchodníka > nebo = 7 * (PFZ 1)/ [10 + 3* (PFZ 1)] *Závazky Obchodníka Liabilities of the Client +/- Independent Amount - Liabilities of the Broker > or = 7 * (MR 1)/ [10 + 3* (MR 1)] * Liabilities of the Broker d) Datum ocenění" znamená každý Obchodní den. Valuation Date means each Business Day. e) Lhůta pro převod Finančního kolaterálu Margin Transfer Deadline i. V případě, že ve vztahu k Upravené čisté angažovanosti Obchodníka vůči Klientovi u Úvěrových transakcí dojde k překročení Prahu angažovanosti, je lhůta pro provedení převodu Finančního kolaterálu podle článku 2(2) Přílohy o udržování finančního zajištění 24 hodin od zaslání oznámení dle článku 2(2) Přílohy o udržování finančního zajištění (tzv. "Margin call") Obchodníkem Klientovi. If in relation to the Adjusted Net Exposure of the Broker to the Client in case of Credit Transactions the Exposure Threshold is exceeded, the time limit for executing a transfer of Margin according to Article 2(2) of the Margin Maintenance Annex is 24 hours of sending a notice according to Article 2(2) of the Margin Maintenance Annex (the so-called Margin Call ) to the Client by the Broker. ii. Bez ohledu na předchozí odstavec (i.), v případě, že ve vztahu k Upravené čisté angažovanosti Obchodníka vůči Klientovi u Úvěrových transakcí dojde k překročení Stop loss limitu, je Obchodník oprávněna okamžitě ukončit Special provisions Page 14 from 17

15 v souladu s odbornou péčí celou skupinu, případně část Transakcí, ke kterým je počítána Upravená čistá angažovanost ve smyslu článku 1(1) Přílohy o udržování finančního zajištění a provést závěrečné vyrovnání. Irrespective of the previous paragraph (i.), if in relation to the Adjusted Net Exposure of the Broker to the Client in case of Credits Transactions the Stop Loss limit is exceeded, the Broker is entitled to terminate immediately, acting with due professional diligence, the entire group, or part of the Transactions in respect whereof the Adjusted Net Exposure is calculated within Article 1(1) of the Margin Maintenance Annex and perform the final settlement. Tato situace je považována za Případ porušení ve smyslu článku 6(1) Obecných ustanovení, přičemž Obchodník je oprávněna s okamžitou účinností odstoupit od nevypořádaných Transakcí. Tímto postupem není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé Bance. This situation shall be deemed the Event of Default within Article 6(1) of the General Provisions, and the Broker is entitled to withdraw from unsettled Transactions with immediate effect. The claim for compensation of damage incurred by the Bank shall not be affected thereby. (iv) Metoda oceňování Derivátových transakcí/ Method of valuation of Derivative Transactions a) "Potenciální částka závěrečného vyrovnání" ve vztahu k Upravené čisté angažovanosti Obchodníka vůči Klientovi je vyjádřena následujícím vzorcem. Potential Final Settlement Amount in relation to the Adjusted Net Exposure of the Broker to the Client is expressed by the following formula. Kde znamená: / Where: PČZV = PČfz + AD PFSA = PAmm + AD - "PČZV" - Potenciální částka závěrečného vyrovnání. PFSA means the Potential Final Settlement Amount. - "PČfz" - Potenciální částka závěrečného vyrovnání definovaná ve smyslu článku 1(3) Přílohy o udržování finančního zajištění. PAmm means the Potential Final Settlement Amount defined within Article 1(3) of the Margin Maintenance Annex. - "AD" - Částka stanovená Obchodníkem v závislosti na parametrech konkrétní Derivátové transakce, zejména doby trvání Transakce a rizikovosti podkladového aktiva. AD means the amount determined by the Broker depending on the parameters of a specific Derivative Transaction, in particular duration of the Transaction and the level of risk of the underlying asset. b) "Datum ocenění" znamená každý Obchodní den. Valuation Date means each Business Day. c) Lhůta pro převod Finančního kolaterálu: 24 hodin od zaslání oznámení dle článku 2(2) Přílohy o udržování finančního zajištění Obchodníkem Klientovi. Margin Transfer Deadline: 24 hours of sending a notice according to Article 2(2) of the Margin Maintenance Annex to the Client by the Broker. III. Ostatní přílohy/ Other annexes Příloha - Repo obchody/ Annex Repurchase Transactions (1) Článek 2(4) (Transakce na požádání)/ Article 2(4) (On Demand Transactions) Všechny Transakce lze ukončit na požádání Obchodníka. All transactions may be terminated on demand of the Broker. (2) Článek 2(7)(v)/ Article 2(7)(v) Special provisions Page 15 from 17

16 Ustanovení článku 2(7)(v) Přílohy pro Repo obchody mezi stranami bude platit. The provision of Article 2(7)(v) of the Annex for Repurchase Transactions between the parties shall apply. Příloha - Půjčky cenných papírů/ Annex Securities Loans (1) Článek 2(4) (Transakce na požádání)/ Article 2(4) (On Demand Transactions) Všechny Transakce lze ukončit na požádání Obchodníka. All transactions may be terminated on demand of the Broker. (2) Článek 2(6)(v)/ Article 2(6)(v) Ustanovení článku 2(6)(v) Přílohy pro Půjčky cenných papírů mezi stranami bude platit. The provision of Article 2(6)(v) of the Annex for Security Loans between the parties shall apply. Příloha - Derivátové transakce/ Annex Derivative Transactions (1) Článek 1(2)(b)/ Article 1(2)(b) Ustanovení článku 1(2)(b) Přílohy pro Derivátové transakce nebude použito na devizové transakce s vypořádáním do dvou Obchodních dnů ode dne, kdy byla Transakce uzavřena. The provision of 1(2)(b) of the Annex for Derivatives Transactions shall not apply to foreign exchange transactions with settlement within two Business Days of the date of entering into the Transaction. (2) Článek 1(2)(c)/ Article 1(2)(c) Ustanovení článku 1(2)(c) Přílohy pro Derivátové transakce bude použito na následující typy Derivátových transakcí: a) Devizové transakce, b) Úrokové transakce, c) Opční transakce, d) Komoditní transakce. The provision of 1(2)(c) of the Annex for Derivatives Transactions shall apply to the following types of Derivatives Transactions: a) Foreign Exchange Transactions, b) Interest Rate Transactions, c) Option Transactions, d) Commodity Transactions. Doplněk - Úrokové transakce/ Supplement Interest Rate Transactions (1) Článek 13/ Article 13 "Metoda nulových úrokových sazeb" se neuplatní. "Zero Interest Rate Method" will not apply. Special provisions Page 16 from 17

17 V/ in..., dne/ on V/ in..., dne/ on Za Obchodníka:/ For the Broker: Klient:/ Client: Identifikaci provedl, a potvrzuje, že údaje uvedené v úvodu Zvláštních ustanovení odpovídají údajům uvedeným v originálu průkazu totožnosti a podoba Klienta souhlasí s vyobrazením v průkazu totožnosti. The identification was carried out by the following person, who confirms that the information stated at the beginning of the Special Provisions is identical to the information stated in the original of the identity card and that the appearance of the Client is identical to the picture in the identity card. Special provisions Page 17 from 17

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488

3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 2000 ISSN 0862 6162 Na překladu právních předpisů uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách se podílela ve spolupráci s Ministerstvem financí skupina

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ smluvní strany: ATLANTIK finanční trhy, a. s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více