Úvod do problematiky multiagentních systémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do problematiky multiagentních systémů"

Transkript

1 OBSAH: Úvod do problematiky multiagentních systémů 1. Současný stav dané problematiky MAS 1.1 Základní pojmy 1.2 Motivace vzniku 2. Agentní systémy 2.1 Charakteristiky a typy agentů 2.2 Sociální znalosti a jejich úloha 2.3 Architektura agenta 2.4 Okolní prostředí 2.5 Nástroje pro návrh 3. Standardizace pojmů, algoritmů a protokolů 3.1 Sociální chování agentů v multiagentní komunitě 3.2 Návrh metodologie tvorby agentních systémů 3.3 Bezpečnost agentních systémů 4. Sociální aspekty v multiagentních systémech 4.1 Společné schopnosti agentů a jejich zájmy 4.2 Strategie agentů 4.3 Dohody a koalice 4.4 Závazky 5. Komunikace v multiagentních systémech 5.1 Dialogy a zprávy 5.2 Komunikační jazyky 5.3 Metody navazování komunikace 5.4 Interakční protokoly 6. Správa sociálních znalostí a její modely 6.1 Správa znalostí 6.2 Vylepšování znalostí 7. Plánování 7.1 Planning versus Scheduling 7.2 Reprezentace plánu 7.3 Hierarchické plánování 7.4 Podmínkové plánování 7.5 Přeplánování 7.6 Plánování v MAS 8. Modelování multiagentních systémů 7.1 Motivace 7.2 Model MAS 7.3 Skupiny modelů MAS 9. Nástroje pro implementaci 9.1 Implementace založené na agentních principech 9.2 RETSINA 9.3 Swarm 9.4 Některé další nástroje 10. Zdroje Ing. Arnoštka Netrvalová ( ZČU v Plzni, FAV, KIV - místnost: UK 412, tel.: ) 1

2 1. Současný stav dané problematiky 1.1 Základní pojmy Na počátku vzniku a vývoje agentních systémů (Agent Systems, AS) stojí distribuovaná umělá inteligence (Distributed Artificial Intelligence, DAI), v níž autonomní jednotky, které jsou schopné řešit určité problémy, se nazývají aktéři (Actors). Z nich se pak vyvinul pojem agenti (Agents). Princip autonomního agenta (tzv. reaktivního agenta) popsal Rodney Brooks, pracovník AI laboratoří MIT. Princip inteligentních agentů (Intelligent Agents) popsal M. J. Wooldridge. Ve většině případů se agenti rozhodují na základě svých znalostí. Pak hovoříme o tzv. racionálním agentovi. V intenčním systému (intence = záměr) sestavuje agent plán k dosažení vytyčeného cíle nebo užitím BDI principu (Beliefes, Desires and Intention) se pak jednání agenta řídí jistým druhem mentálního stavu. Zde se zavádí další dva stavy agentovy představy a to jsou důvěra (v informace o okolním prostředí a v efekty svých akcí) a přání (tužby, záměry). Zatím nejpopulárnějším přístupem k řešení tohoto pojetí je PRS (Procedural Reasoning Systém) 1.2 Motivace vzniku Řešení složitých a rozsáhlých úloh: Zvýšením flexibility Zvýšením autonomnosti jednotlivých zdrojů znalostí v rámci modulární architektury Volnou integrací modulů pomocí komunikace formou zasílání zpráv ( peer-to-peer ) Redukcí role centrálního prvku Tak vznikly tzv. multiagentní systémy. Multiagentní systém (Multi-agent system, MAS) je možno popsat jako skupinu volně propojených autonomních systémů (agentů) spolupracujících v zájmu dosažení společného cíle. Použitím těchto systémů jako technického řešení přináší podobné výhody jako u týmové práce. Vzhledem k možnostem paralelního postupu je to zkrácení doby řešení a dále lze očekávat snížení nároků na komunikaci, protože jednotliví členové týmu si nepředávají dál všechny zjištěné údaje, ale především své závěry o nich (narozdíl od centrálně řízeného distribuovaného systému). Zvyšuje se tak operativnost a spolehlivost, protože komunita může přibírat další členy a nebo se někteří mohou zastupovat. 2. Agentní systémy Agentní systém (Agent System, AS) je dán prostředím, v němž působí agent vybavený určitou dávkou inteligence, jež je využita k řešení problému. Agent (Agent, A) je definován jako aktivní prvek systému vytvořený člověkem za určitým účelem. Výsledkem činnosti agenta je pak změna AS z aktuálního do cílového stavu. Rozeznáváme tři přístupy: Postupná transformace do požadovaného stavu Konzultace s expertem (člověkem) a pak postupná transformace do požadovaného stavu Zkoumání systému, hledání vnitřních zákonitostí, získání nových poznatků a pak postupná transformace do požadovaného stavu 2.1 Charakteristiky a typy agentů Agenty lze rozdělit následovně: 1) Biologičtí agenti - lidé 2) Techničtí agenti roboti 2

3 3) Programoví agenti softboti (uplatnění Javy) Agenti v počítačových hrách Počítačové viry Agenti pro specifické úkoly Agenti entity umělého života Obr. 1: Schéma inteligentního softwarového agenta Základní charakteristiky agenta: Autonomnost agenti jsou proaktivní, cílově orientované moduly, schopné samostatného řešení určitých úloh bez nezbytné komunikace s okolím, avšak schopní komunikace, koordinace činnosti či kooperace s jinými agenty v rámci určité komunity. Mají možnost dobrovolně vstupovat a opouštět komunitu, poskytovat či požadovat výsledky o Reaktivita agenti jsou aktivováni událostmi, schopni reakce v souladu s vnímáním reálného času Intencionalita schopnost mít na paměti dlouhodobé cíle, organizace chování k dosahování těchto cílů, formulace vlastních plánů a využití svých úsudků Schopnost sociálního chování agenti jsou schopni: spolupráce pro dosažení společných cílů, udržování informace o jiných agentech a vytváření úsudků o nich, sdružování do koalic a týmů, od nichž očekávají vzájemný prospěch Obr. 2 Typy agentů 3

4 Agenty lze tudíž dále rozlišit na následující typy (viz obr. 2): Agent inteligentní má schopnost plnit cíle s využitím logické dedukce Agent reaktivní má schopnost reakce na podněty Agent deliberativní (rozvážný) má schopnost plánovat postup svých akcí, provádět výpočty, ovlivňovat prostředí tak, aby získal výhodu (proaktivita) Agent kognitivní má schopnost vyvozovat logické závěry ze svých pozorování okolního prostředí. Je schopen se učit a vytvářet bázi znalostí ( ukládá tam informace a znalosti získané dedukcí). Musí mít deliberativní schopnosti. Pak může provádět vnitřní akce jako je analýza scény, překlad a získávání dalších znalostí. Agent racionální musí mít všechny výše uvedené schopnosti. Jeho struktura obsahuje plánovací jednotku i kognitivní jednotku včetně báze znalostí. Na základě svých poznatků je schopen se učit a pak racionálním způsobem plánovat svou činnost pro dosažení cílů. 2.2 Sociální znalosti a jejich úloha Znalosti agenta lze rozdělit na: Problémově-orientované znalosti (problem oriented knowledge) asociální typ znalostí, sloužící k lokálnímu, samostatnému řešení úloh (např. poskytování expertizy, hledání ve vlastní databázi agenta atd.) Znalosti o sobě samém (self knowledge) znalosti o vlastním chování, vnitřním stavu, závazcích apod. Sociální znalosti (social knowledge) znalosti o chování jiných agentů, o jejich schopnostech, zatížení, zkušenostech, závazcích, o jejich znalostech, záměrech a víře Sociální znalosti umožňují agentům: Delegovat odpovědnost Dekomponovat úlohu na jednodušší úlohy Kontrahovat optimálně spolupracující agenty Formovat týmy a koalice Vyhledávat chybějící informace 2.3 Architektura agenta Agent má obvykle následující strukturu: Obal - je zodpovědný za plánování a realizaci sociálních interakcí a tvoří jej: Komunikační vrstva Model sociálního chování (acquaintance model) Vlastní tělo - nemá informace o komunitě Struktura agenta je znázorněna na obr. 3. Obal agenta Rozhraní Tělo agenta Obr. 3: Struktura agenta 4

5 Možnosti modelování sociálních znalostí: Centrální komunikační jednotka Všesměrové šíření zpráv (spojené např. s metodikou kontrahování agentů na bázi contract-net-protocol ) Komunikace s využitím lokálně umístěných sociálních modelů ( acquaintancemodel-based contract-bidding strategies) je cílená, opírá se o znalosti udržované průběžnou a nenáročnou komunikací v nekritických časových intervalech 2.4 Prostředí (okolí) Prostředím nazýváme vše, s čím agent přichází do styku. Prostředí může být: Plně nebo částečně pozorovatelné (plně pozorovatelné je prostředí tehdy, může-li agent sledovat jeho kompletní stav) Statické nebo dynamické (statické prostředí se může měnit pouze s akcemi agenta) Deterministické nebo nedeterministické (v deterministickém prostředí je jeho stav dán pouze předchozím stavem a vykonanou akcí) Diskrétní nebo spojité (diskrétní prostředí má konečnou nebo spočetnou množinu stavů například binární řetězec údajů ze senzorů) 2.5 Nástroje pro návrh Pro účely popisu mentálních stavů agenta jsou používány formální logiky (např. BDI logika). Algoritmus podle Wooldridge: Plán je posloupnost akcí vedoucí k dosažení nějakého záměru. Záměr je vybrán podle agentova přání v závislosti na aktuálním stavu prostředí. Může docházet k přehodnocování plánu, filtraci záměrů, kontrole, zda plán odpovídá záměru, atd. Základní algoritmus: opakuj { přijmi vjem z okolí uprav vnitřní model prostředí vyber záměr sestav plán pro dosažení záměru spusť plán } Tento základní algoritmus je pouze ukázkou možného přístupu k realizaci agenta jako entity řízené nekonečným cyklem. Jako nástroj pro návrh je používána PRS architektura. V ní je navíc zaveden pojem knihovna procesů (tj. aplikovatelných plánů). Parciální plány (procedurální znalosti) jsou pak posloupnosti akcí transformující systém z počátečního do cílového stavu. Každý takovýto plán má podmínku spuštění, tělo (posloupnost akcí) a konečný efekt, kdy celý proces rozhodování agenta je řízen interpretem (viz obr.4). Přání Představy Interpret Knihovna Záměry Prostředí Obr. 4: Blokové schéma architektury PRS 5

6 3. Standardizace pojmů, algoritmů a protokolů Na sjednocení výzkumného úsilí pracuje organizace FIPA (Foundation for Intellgent Physical Agent). Záběr jejích standardů je široký a vede od specifikace životního cyklu agenta, mobility agentů, komunikačních jazyků, přes ontologie, komunikační protokoly až po bezpečnost v multiagentních systémech. Výchozím prvkem všech specifikací je FIPA architektura agenta. Předpokladem je realizace agenta jako internetové služby. Abstraktní architektura však není šablonou pro vytváření konkrétních agentů. Zahrnuje sice principy společné pro většinu vytvořených agentních systémů, ale nezmiňuje například vůbec problematiku plánování a racionálního jednání. Na obr. 5 jsou zobrazeny základní bloky specifikace správy agenta (AMS, Agent Management Specification). Obr. 5: Blokové schéma specifikace správy agenta V rámci jedné platformy existuje jedna AMS a agent v ní musí být registrován. Agenti mohou využívat vlastnosti systému pro registraci služeb v adresáři služeb a umístění v adresáři agentů a komunikovat s jinými agenty prostřednictvím jazyka a transportu zpráv. 3.1 Sociální chování agentů v multiagentní komunitě Každý agent se zapojuje do skupiny a respektuje určitá pravidla, sdílí prostředky, nabízí služby, přijímá závazky a koordinuje svou činnost v souladu s globálními cíli skupiny (kooperace agentů). Mechanismus vzájemného dorozumívání podporuje vznik komunikačních jazyků jako KMQL (Knowledge Query Manipulation Language) a ACL (Agent Communication Language). 3.2 Návrh metodologie tvorby agentních systémů Při vytváření modelu se používá objektově orientovaný návrh agenta. Zde je agent chápán jako objekt rozšířený o schopnost vlastního řízení. Používají se jazyky UML (Unified Modelling Language) a AUML (Agent-based Unified Modelling Language). jednou z dalších možností je nástroj Gaia, kde je agent entitou s rolí v systému, zodpovědností a přidělenými zdroji. 3.3 Bezpečnost agentních systémů Pro komerční využití je pak nezbytné řešení otázky bezpečnosti agentních systémů zejména vzhledem k jejich zpřístupnění široké veřejnosti (důležitost autentikace). 4. Sociální aspekty v multiagentních systémech Multiagentní systémy (Multi-agent systems, MAS) jsou takové systémy, kde se v prostředí pohybuje více než jeden agent. Multiagentní problematika s sebou přináší nová témata jako například témata sociální. S tím souvisí třeba vytváření skupin na základě společných zájmů. Tudíž musí nutně docházet ke spolupráci agentů a je tedy zapotřebí vytvoření prostředků pro vzájemnou komunikaci. 4.1 Společné schopnosti agentů a jejich zájmy Agenti musí mít společné: Vnímaní pojmů Pravidla vzájemné komunikace Jazyk 6

7 Agenti mohou navzájem ovlivňovat svoje chování, svou činnost mohou provádět v souladu s ostatními nebo pouze nenarušovat činnost ostatních a nebo dokonce působit proti ostatním. Dále lze agenty dělit na: Kooperativní mají společné cíle Kompetitivní mají protichůdné cíle Kolaborativní navzájem spolupracující Nejčastěji mají agenti partikulární zájmy a dochází pak k souladu nebo kolizím záměrů jednotlivých agentů. 4.2 Strategie agentů Strategie agenta udává, která akce z báze akcí bude vykonána jako reakce na aktuální stav prostředí. Dominantní strategie je pro agenta nejlepší strategie nezávisle na zvolených strategiích ostatních agentů. Racionální agent pak volí vždy dominantní strategii. Nashova rovnováha Strategií skupiny je tzv. Nashova rovnováha pokud každá ze strategií je nejlepší individuální strategií příslušného agenta vzhledem ke strategiím zvoleným ostatními agenty. Obecně platí, že k volbě strategie vedoucí k optimálnímu zisku celé skupiny musí svá jednání agenti koordinovat a proto spolu musí komunikovat a mít i vůli v prospěch celé skupiny. Skupina agentů může mít společné mentální postoje vyjádřené vzorci a všichni musí o společném postoji vědět. 4.3 Dohody a koalice Základem pro vytváření dohod a koalic (obr. 6) jsou společné mentální postoje. Skupinu agentů pak tvoří agenti, kteří přijmou závazky a obecná pravidla (normy) skupiny a těmi se řídí. Spolupracující agenti musí mít schopnost vzájemné komunikace. Ta umožňuje koordinaci individuálních jednání a hledání společných strategií pro dosažení cílů ve společném zájmu. Ve svých bázích znalostí musí mít uložena základní pravidla spolupráce a musí být schopni plánování své činnosti. Racionální agent vstupuje do závazku spolupráce s jinými agenty pouze tehdy, pokud z této spolupráce očekává zisk. Dohodou dosáhnou agenti lepšího stavu prostředí, kterého by dosáhli samostatnou nekoordinovanou činností a nebo dosáhnou kompromisu při případném konfliktu zájmů. Spolupráce i kompromis se týká sdílení cílů, sdílení prostředků a poskytování informací. To vede k dohodám o spolupráci a k dohodám o kompromisu. Obr. 6: Blokové schéma vytvořené koalice 7

8 4.4 Závazky Agenti vyjadřují vůli spolupracovat prostřednictvím závazků. Závazkem je udržování mentálního postoje. Typy závazků: Dosažení cíle např. nalezení protiopatření na riziko Status Quo např. závazek informovat při zjištění rizika Obecně podmíněný Ve většině případů jsou mezi agenty sjednávány závazky podmíněné. Výjimku tvoří normy skupiny. Sociální skupinu agentů lze definovat i tak, že je dána normami a agenty, kteří tyto normy sdílí po celou dobu své existence v této skupině. Skupiny lze kategorizovat podle důvodů zájmů o spolupráci na: Skupiny se sdílením cílů Skupiny se sdílením prostředků Skupiny s poskytováním informací 5. Komunikace v multiagentních systémech V multiagentních systémech tvoří okolí agenta i ostatní agenti, kteří jsou v tomto systému. Záměrem agenta tedy může být i změna vnitřního (mentálního) stavu jiného agenta. Existují dva způsoby ovlivnění: Nepřímé agent mění stav okolí jiného agenta, aby tento při kontaktu s okolím změnil svůj postoj žádaným směrem Přímé agent působí přímo a jediným možným způsobem je komunikace 5.1 Dialogy a zprávy Důvodů ke komunikaci může být několik. Rozeznáváme šest základních typů dialogu: Dotazování hledání informace tam, kde agent věří, že je. Hledání informace společné pátrání agentů po informaci, kterou nemají Přesvědčování snaha agenta o získání jiného agenta pro svůj záměr Vyjednávání agenti vyjednávají o podmínkách sdílení sdílení prostředků nebo o poskytnutí služeb tak, aby všichni dosáhli maximálního zisku Porada cílem je nalezení řešení problému, které je v zájmu všech. Agenti poskytují své znalosti a schopnosti a usnáší se na dalším postupu. Eristický dialog je dialog s expresivní výměnou informace za účelem dosažení svých záměrů (hádka). Vlastní komunikace je proces, během kterého si dva nebo více agentů vyměňují informace ve formě elementárních komunikačních zpráv tzv.řečových aktů. Každá elementární zpráva má odesílatele, příjemce, obsah a informaci o typu, který určuje význam obsahu zprávy. Typy elementárních zpráv jsou: Otázka Nabídka Zamítnutí Informování Pokud chce agent komunikovat, musí mít schopnost nalézt partnera vhodného pro záměr. Řešení může vycházet z nástrojů pro distribuované systémy jako je vysílání (broadcasting) nebo nástěnky. Dalšími možnostmi jsou adresáře služeb nebo speciální agenti pro zprostředkování komunikace nebo pro vyhledávání služeb, tzv. mediátoři, brokeři nebo facilitátoři (viz obr.7). Posledním známým přístupem jsou sociální modely. Nejprve dojde k vysílání uvnitř skupiny a pak při neúspěchu vysílání ostatním skupinám. 8

9 Obr. 7: Schéma funkce facilitátora 5.2 Komunikační jazyky Každý jazyk je dán abecedou, syntaxí a sémantikou. Obvykle se opírají o teorii řečového aktu. Sdílení informace probíhá na třech úrovních: syntaktická problém je jednoduchý, syntaxi lze snadno definovat sémantická tvorba znalostních ontologií pragmatická s kým hovořit, kde ho nalézt, jak iniciovat komunikaci- není složité V současné době je hlavním jazykem pro komunikaci agentů ACL(Agent Communication Language). Tento jazyk vychází z jazyka KQML(Knowledge Query Manipulation Language) KQML Jazyk KQML vyjadřuje jeden řečový akt, který se liší podle typu (dotaz, nabídka, otázka, souhlas, odmítnutí, ). Každá zpráva se skládá z identifikátoru určujícího o jaký řečový akt se jedná a dále následují jednotlivé prvky zprávy dvojice ve tvaru identifikátor (klíčové slovo) a obsah. Je to první pokus o formalizaci a standardizaci a je zaměřen na pragmatické a sémantické aspekty komunikace. Základní principy: zavedení performativů jako základních komunikačních aktů zavedení facilitátorů, tj. centrálních agentů poskytujících určité komunikační služby Každá zpráva sestává ze jména performativu a jeho parametrů. Vlastní obsah zprávy může být zapsán v libovolném jazyce a představuje obsah jednoho parametru Typická zpráva: (ask-one :sender agent A :receiver server_ceník :language PROLOG :ontology SCP_seznam :content cena(unipetrol,cena). ) 9

10 Obsahem performativu může být další perfomativ jako požadovaná forma odpovědi a může dokonce docházet k vícenásobnému vnořování. Tři typy perfomativů: Performativy pro vedení diskuse: ask-if, ask-all, ask-one, tell, untell, deny, insert, uninsert, delete-one, delete-all, undelete, advertise, unadvertise, subscribe Performativy pro zasahování do diskuse: error, sorry, standby, ready, next, rest, discard Performativy pro síťování a podporu facilitátora: register, unregister, broadcast, forward, transport-address, broker-one, broker-all, recommend-one, recommend-all, recruit-one, recruit-all Jazyk KQML předpokládá, že většina dohadovacích procedur mezi agenty probíhá nepřímo prostřednictvím facilitátora. Každý facilitátor zodpovídá za jednu doménu. Veškerá komunikace vně domény jde výlučně přes příslušné facilitátory. Velmi často se používá kombinace performativů advertise-subscribe Nejčastěji se používají tři dohadovací mechanismy - odpovídající role agentů matchmaker (obr: 8) broker mediator Obr. 8: Schéma funkce matchmakera 10

11 5.2.2 ACL Sdružení FIPA (Foundation for Physical Intelligent Agents) navrhlo svůj vlastní ACL. Ten vychází z principů KQML: opět se používá performativů a jejich syntaxe je téměř stejná jako v KQML. Obsah performativů je však jiný. FIPA jich stanovila pouze uzavřenou množinu (20) a nové perfomativy mohou vzniknout jen přípustnou kombinací těch základních. Řečovými akty jsou tedy takové zprávy, jejichž typy odpovídají řečovým aktům tak, jak jsou obecně chápány. Proto pro každý z těchto aktů může existovat formální zápis vyjadřující jeho efekt na komunikačního partnera. Každý typ zprávy má určenu podmínku použití a dopad na mentální stav příjemce nazývaný racionální efekt (Racional Effect, RE). Racionálním efektem je tedy skutečnost, že agent věří v platnost formule. Sémantika jazyka striktně formalizována pomocí výrazových prostředků modální logiky v rámci FIPA-SL. Agenti však nebývají vybaveni příslušnými vyvozovacími algoritmy. Sémantika závisí na informacích typu belief, které nebývají přístupné jiným agentům a často se mění. Ve FIPA-ACL nejsou k dispozici performativy pro síťování a administraci zpráv, FIPA tento problém přenechává implementátorům. FIPA vydává standardy normativní - FIPA-AA (Abstract Architecture), FIPA-ACL, FIPA-SL, FIPA-KIF (Knowledge Interchange Format), FIPA-RDF (Resource Description Framework), FIPA-AMT (Agent Message Transport) informativní - Agent SW Integration, Personal Travel Assistance, Personal Assistant, Audio-visual Entertainment and Broadcasting, Network Management and Provisioning, AgentCities, úsilí v oblasti holonických výrobních systémů Open-source implementace: JADE, FIPA-OS, APRIL, ZEUS Protokoly spolupráce agentů FIPA-ACL podporuje standardní protokoly spolupráce agentů: Contract Net Protocol, anglická dražba, holandská dražba obálková metoda aukce typu Vickrey Obr. 9: Agentově orientované programování - ukázka 11

12 5.3 Metody navazování komunikace Agent má k dispozici jazyk, dokáže formulovat zprávu a určit její význam. Možné metody navazování komunikace: Vysílání Nástěnka Komunikace pomocí prostředníka Sociální model Vysílání (broadcasting) Požívá se v distribuovaných systémech a spočívá v rozesílání zprávy všem dostupným účastníkům. V multiagentním systému agent rozešle žádost o navázání komunikace všem agentům s nimiž má k dispozici komunikační kanál. Výhody a nevýhody tohoto přístupu jsou všeobecně známé. Vysílání zpráv zahlcuje informační kanály a zpracování zprávy příjemci zpomaluje činnost systému. Lze ale nalézt vhodného partnera vždy, když partner existuje Nástěnka Nástěnka (Black Board) je pasivní sdílený prostředek, na kterém mohou agenti zveřejňovat různé informace a ze kterého pak tyto informace mohou jiní agenti číst. Pokud tedy má agent záměr vykonat nějaký požadavek, potom je součástí jeho strategie pozorovat nástěnku a reagovat na vložené požadavky. Nástěnka není v současné době často užívaným prostředkem pro navazování komunikace v multiagentních systémech Komunikace pomocí prostředníka Pro prostředníka se používají anglické pojmy mediator, broker nebo facilitator. Z jejich významu vyplývá, že role takového agenta je zprostředkovávat komunikaci mezi vhodnými partnery. Obecně má agent - prostředník přání získávat informace o schopnostech, záměrech a přáních jednotlivých agentů v systému a pokud je některým z nich požádán, vyhledá mu dostupného partnera, který má požadované schopnosti nebo znalosti. Rolí prostředníka může být i moderování diskuse ve skupině, řízení hlasování a dražeb Sociální model Sociální model spojuje dohromady dva výše uvedené přístupy tj. vysílání a komunikaci pomocí prostředníka. Princip činnosti spočívá v tom, že agent hledá spolupráci pouze uvnitř komunity a to ze všech dostupných agentů v rámci komunity nebo jistou skupinou agentů, která má normy pro přijímání závazků, poskytování služeb a prostředků a informací. Princip hledání partnera se dá popsat: Vysíláním v rámci skupiny Přijetím závazku role prostředníka Šířením požadavku v jiných sociálních skupinách Agent nejprve hledá partnera uvnitř skupiny. Pokud takto partnera nenalezne, nabídne mu prostředník zprostředkování požadavku v jiné skupině. Pokud agent tuto nabídku akceptuje, prostředník přijme požadavek za svůj a vysílá jej v jiných skupinách, kterých je členem. 5.4 Interakční protokoly Agent již zná komunikační jazyk a má prostředky pro navázání komunikace s vhodným partnerem. Zbývá tedy stanovení pravidel pro vedení dialogu. Interakční protokoly udávají pravidla komunikace mezi agenty. Tato pravidla musí vymezit jak má být komunikace vedena, kdy a za jakých podmínek mohou partneři v diskusi odpovídat, jakými typy zpráv, případně, kdy dialog končí a s jakými výsledky pro zúčastněné agenty. Pravidla se liší podle druhu komunikace. Při vyjednávání o prostředcích nebo nabídce služeb bude komunikační protokol vycházet z principu dražeb. Pro rozhodování o koordinaci postupů je vhodné použít protokolů hlasování. Dalším typem komunikace je argumentace, kdy agenti podporují svoje argumenty proti argumentům jiného agenta. 12

13 Dále jsou uvedeny 4 typy interakčních protokolů: Kontraktní síť Dražba Hlasování Argumentace Kontraktní síť Tento protokol se týká debaty o vykonání služby a nazývá se protokol kontraktní sítě (Contract Net Protocol, CNP). Podobá se vysílání. Princip komunikace v kontraktní síti je takový, že požadavek na službu je vysílán iniciátorem a část agentů na tento požadavek zareaguje tím, že navrhne jeho vykonání za nějakou cenu. Iniciátor informuje agenty na jejichž požadavky přistoupil a navrhne jim cenu. Část agentů s navrženou cenou souhlasí, ostatní vykonání požadavku odmítnou. Po vykonání požadavku je iniciátor informován příslušnými agenty či jejich skupinami o výsledku (úspěchu, neúspěchu, o hodnotě výsledku) Dražba Dražba je interakční protokol pro sjednávání služeb nebo sdílení prostředků. Problém cen a platidel se modeluje obvykle tak, že každý agent má v okamžiku svého vzniku přidělenu počáteční sumu prostředků se kterou obvyklým způsobem hospodaří (za úplatu využívá nebo poskytuje služby a prostředky). Specifikace protokolu dražeb vychází z principu dražeb, známých z reálného života: Anglická dražba Holandská dražba V případě anglické dražby je zadána vyvolávací cena a účastníci dražby postupně tuto cenu zvyšují. To se opakuje tak dlouho, dokud nikdo nepodá návrh s vyšší než aktuální cenou. Protokol popisuje dražbu tak, že na začátku jsou agenti informováni o zahájení dražby a jsou žádáni o návrhy nových cen. Dražba pokračuje až do okamžiku, kdy již nikdo nezvyšuje nabídku. Pak dražba končí a účastníci jsou informováni o jejím výsledku. V případě holandské dražby je na počátku stanovena nadnesená cena a ta se snižuje tak dlouho, dokud se nenajde zájemce nebo dokud cena nedosáhne úrovně, pod níž už dražitel nesmí jít (NoBid) Hlasování Hlasování řeší problém strategického rozhodování v rámci skupiny, ale není však standardem FIPA. Hlasování předpokládá, že existuje množina prvků a cílem skupiny je vybrat z ní jeden prvek. Hlasování je rozděleno do dvou etap: Shromažďování návrhů Hlasování o návrzích Předpokládejme rozhodování o strategii skupiny. Výsledkem musí být přijetí množiny plánů pro jednotlivé agenty, jejichž vykonáním skupina dosáhne některých ze svých záměrů. V první etapě je vybrán jeden agent (elektor), který bude řídit volbu. Tento agent vyhlásí volbu, požádá o návrhy strategií a informuje o výsledku (vytvoření báze strategií). Po představení možných strategií informují jednotliví agenti elektora, které ze strategií dávají svůj hlas. Elektor následně informuje všechny členy skupiny o tom, která strategie byla vybrána. Uvedený postup neřeší problém rovnosti hlasů (elektor může vybrat jednu z vítězných strategií sám nebo náhodně) Argumentace Argumentace je dialog, kdy agenti diskutují o pravdivosti informace a tuto pravdivost podporují nebo vyvracejí argumenty. Je třeba nalézt argument a specifikovat podmínky, za kterých má být informace přijata nebo zamítnuta. Dialog probíhá tak dlouho, dokud jeden z aktérů nepřistoupí na argumenty druhého. 13

14 6. Správa sociálních znalostí a její modely 6.1 Správa znalostí Kooperační báze - permanentní znalosti Báze úloh: Problémová sekce - je permanentní Plánovací sekce - je spravována v průběhu přeplánování Báze stavů - je udržována buď formou: Periodických revizí jedná se o pravidelnou výměnu informací v časových úsecích, kdy není komunikační infrastruktura příliš zatížena Performativů avdertise-subscribe (asynchronní údržba) 6.2 Vylepšování znalostí Vylepšování znalostí na úrovni jednotlivých agentů agent se sám učí, optimalizuje, reorganizuje svoji činnost, samostatně vyvozuje a mění i permanentní znalosti Vylepšování na meta-úrovni realizuje se za pomoci nezávislého agenta - tzv. metaagenta, jenž pozoruje aktivity celé komunity nebo její části a zobecňuje posbíraná data, která pak zobecňuje na získané poznatky Vylepšování znalostí je jednou z forem sociálního uvažování. 6.3 Modely Používají se dva základní modely: twin-base model (Cao, Hartwigsen) tri-base model (viz obr.10) Tri-base acquaintance model (3bA): kooperační báze-permanentní/semipermanentní znalosti (adresa, jazyk, schopnosti agentů) báze úloh - sestává ze sekce problémové (obecné znalosti pro dekompozice úloh) a ze sekce plánovací (konkrétní instance pravidel s ohledem na aktuální zatížení a schopnosti) báze stavů - obsahuje stále se měnící informace o spolupracujících agentech a o stavu řešení úloh Agent 1 Agent 2 STATE BASE Agent States Task States COOPERATOR BASE TASK BASE Problem Knowledge Actual Plans Agent 3 Obr. 10: Tri-bázový model 14

15 7. Plánování (Planning, Scheduling) Jednou z instancí chování inteligentního agenta je vzájemný vztah mezi: agent prostředí úloha Obr. 11: Vzájemný vztah agent, prostředí, úloha Plán není nic jiného než úvaha o hypotetickém vzájemném vztahu mezi agentem a prostředím při respektování dané úlohy. Motivací tohoto procesu je vytvoření možného sledu akcí, které pro dosažení záměru změní prostředí. 7.1 Planning versus Scheduling Zatímco plánování (scheduling) přiřadí prostředky v čase jednotlivým procesům, plánování (planning) bere v úvahu možné interakce mezi komponentami. Na následujícím obrázku je uveden příklad plánování. Uzly zde reprezentují stavy, šipky akce, start a finish představují počáteční a koncový stav a cesta řešení určuje plán (viz obr. 12). Obr. 12: Plánování Vlastnosti plánu Plán je správný tehdy, poskytuje-li řešení záměru a je-li celistvý a konzistentní. 7.2 Reprezentace plánu Výsledkem může být plán: částečný (parciální) úplný Další dělení (viz obr. 13): lineární nelineární Obr. 13: Příklad lineárního a nelineárního plánu 15

16 7.3 Hierarchické plánování Příklad principu hierarchického plánování je uveden na obr 14. Obr. 14: Příklad hierarchického plánování Užívá s principu dekompozice. Tento princip je znázorněn na Obr.15. Obr. 15: Příklad dekompozice problému K vytvořenému abstraktnímu plánu, který je úplný a konzistentní, ale obsahuje abstraktní operátory, lze nalézt tzv. primitivní plán (bez abstrakcí). Vytvoří se binární strom, ve kterém 16

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita 1 Modul 1... 5 1.1 Základní systémové pojmy... 5 1.1.1 Systém...5

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku disertační práce Autor: Školitel: Ing. Jan Tyrychtr doc. Ing.

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy

Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních metod manažerské vědy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Barbora Vlková Řízení projektu podnikového informačního systému s podporou kvantitativních

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Petr HANÁČEK 1, Jan STAUDEK 2 1 Ústav inteligentních systémů,fit VUT Brno Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Botanická 68a, 602 00 Brno

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada"

Metody znalostního managementu v hotelu Ramada Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ilyasova Vladlena Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada" Bakalářská práce 2009

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více