Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od hodin v kanceláři starosty města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města"

Transkript

1 Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Petr Kadavý Klára Vondrová, DiS. Program jednání: 1. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu 2. Kontrola usnesení minulých jednání 3. Pronájem obecních pozemků: a) Žádost pana Františka Jindřiška o pronájem pozemku ppč. 61/2 v k.ú. Rokytno b) Žádost Drahoslavy a Josefa Malíkových o pronájem pozemků ppč a 1680 k. ú. DR 4. Záležitosti města: a) Schválení jednostranného zvýšení nájemného b) Změna výkupních cen papíru a lepenky v případě školských organizací c) Obsazení bytu v Domě s pečovatelskou službou d) Zadání zakázky na zpracování PD na Rekonstrukci místní komunikace na Zimní straně v DR a rekonstrukci místní komunikace od penzionu Barborka k hotelu Modrá Hvězda v HR e) Schválení textu výzvy na podání nabídky na Zhotovení návrhu rekonstrukce budovy radnice f) Schválení používání služby KB E Trading g) Nabídka propagace města v publikaci Travel quide 2008 h) Schválení povodňového plánu obce i) Uzavření kupní smlouvy na nákup motorové nafty j) Předložení návrhu Plánu péče o KRNAP k) Žádost Českého červeného kříže o finanční příspěvek l) Projednání problematiky budoucího provozu majetku VHS m) Žádost o vyřazení majetku z evidence města n) Předložení vybraných místních poplatků za měsíc srpen 2008 o) Bezplatný termín odkládání odpadu ve sběrném dvoře p) Schválení programu rokytnické pouti Průběh jednání: 1. Rada města schválila program jednání a ověřovatele zápisu pana Ing. Leoše Pavlatu. 2. Kontrola usnesení z minulých jednání: Paní Vávrová, člen rady města informovala radu města o nutnosti nátěru a naimpregnování uměleckých dřevěných soch na území města Rokytnice nad Jizerou a to zejména sochy v prostoru Dolního náměstí. Starosta informoval, že provedení nátěru a impregnace je již naplánováno. Dále rada města diskutovala o zavedení vyplácení příspěvků osobám v hmotné nouzi prostřednictvím poukázek, jejichž zavedení rada města schválila již na jaře letošního roku. Jediným problémem pro zavedení poukázek je neochota společnosti Tesco tyto poukázky přijímat. Jednání starosty s firmou v této záležitosti je prozatím neúspěšné. Za poukázky je možné pořídit potraviny, oděvy, obuv a základní hygienické prostředky a jejich používání bylo dohodnuto v 5-ti vybraných prodejnách v Rokytnici nad Jizerou a Jablonci nad Jizerou. Jediná prodejna Tesco tyto poukázky nepřijímá z důvodu údajné finanční nevýhodnosti. Rada města pověřila starostu města dalším jednáním s vedením Tesco. Rada města pověřuje starostu dalším jednáním s vedením společnosti Tesco, ohledně používání poukázek v hmotné nouzi od společnosti Accor Services CZ, s.r.o.

2 3. Pronájem obecních pozemků: a) Radě města byla předložena žádost pana Františka Jindřiška, bytem Rokytno 3, Rokytnice nad Jizerou o pronájem pozemku ppč. 61/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších za účelem udržování zeleně. Rada města schválila záměr pronájmu a pověřila pracovnici pozemkového oddělení vyvěšením tohoto záměru na úřední desku Městského úřadu. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku ppč. 61/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších. b) Radě města byla předložena žádost Drahoslavy a Josefa Malíkových, bytem Dolní Rokytnice 133, Rokytnice nad Jizerou o pronájem pozemků ppč a 1680 v k. ú. Dolní Rokytnice. Rada města tento záměr prodiskutovala a schválila pronájem výše uvedených pozemků s tím, že manželé Malíkovi doloží souhlas okolních majitelů pozemků s pronájmem výše uvedených pozemků. Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků ppč a 1680 v k. ú. Dolní Rokytnice s tím, že ze strany žadatelů o pronájem bude doložen souhlas s pronájmem ze strany majitelů sousedních nemovitostí. 4. Záležitosti města: a) Tajemnice úřadu informovala radu města, že v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, může Město z titulu pronajímatele bytových jednotek opět jednostranně zvýšit nájemné, a to od Této možnosti Město využilo již v předchozích dvou letech, neboť jednostranné zvyšování nájemného je dle citovaného zákona možné tři roky po sobě, od roku 2007 do roku V případě bytů I. kategorie, kterých se tato záležitost týká, by se jednalo o 35,3 % navýšení. Rada města tento návrh schválila. Rada města schvaluje v souladu se zákonem č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující jednostranné zvýšení nájemného z bytů s účinností od 1. ledna 2009: - v případě bytů I. kategorie o 35,3 %. Rada města zároveň pověřuje finanční úsek zpracováním písemného oznámení o jednostranném zvýšení nájemného z bytu a jeho zasláním nájemníkům bytových prostor nejpozději do Rada města zároveň konstatuje, že jednostranné zvýšení nájemného z bytu se netýká těch bytů, kde bylo nájemné volně sjednáno, u bytů, na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace a bytů v domech zvláštního určení. b) Tajemnice městského úřadu informovala členy rady města, že s účinností od dochází ze strany společnosti Severočeské komunální služby, s.r.o. ke změně související se sběrem a výkupen surovin ve školách. Podíl společnosti při výkupu papíru a lepenky je 0,- Kč/kg, býval 0,50 Kč/kg. Důvodem je, že výkupní cena zpracovaného papíru a lepenky klesla od října 2007 přibližně o 1,10 Kč/kg a tudíž se společnost bohužel nemůže na výkupu podílet. Město Rokytnice nad Jizerou na tento systém přispívá ze svého rozpočtu částkou 0,50 Kč/kg. Zároveň dochází k úpravě ceny za přepravu, neboť došlo k nárůstu cen pohonných cen. Rada města vzala tyto informace na vědomí. Rada města bere na vědomí informace ohledně toho, že s účinností od se společnost Severočeské komunální služby, s.r.o. nebude podílet na výkupu papíru a lepenky ze škol příspěvkem 0,50 Kč/kg a zároveň, že od tohoto data dochází k úpravě cen za dopravu. c) Radě města byla jako další vhodná uchazečka o volný byt v Domě s pečovatelskou službou doporučena paní Marie Štěpánková, trvale bytem Paseky nad Jizerou čp S paní Štěpánkovou bylo jednáno, o byt má zájem s tím, že by nastěhování mohlo proběhnout k Rada města přidělení bytu paní Štěpánkové schválila.

3 RM schvaluje přidělení volné bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou čp. 384 v Dolní Rokytnici paní Marii Štěpánkové, trvale bytem Paseky nad Jizerou čp d) Radě města bylo předloženo ke schválení zadání zakázky č na zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce místní komunikace na Zimní straně v Dolní Rokytnici a rekonstrukce místní komunikace od penzionu Barborka k hotelu Modrá Hvězda v Horní Rokytnici. V souvislosti s akcí Čistá Jizera související investice proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Byla vybrána firma Nýdrle, projektová kancelář, U Sila 1328, Liberec, která započala zpracovávat dokumentace jednotlivých úseků podle zadání. Teprve po ukončení výběrového řízení a zadání zakázky firmě Nýdrle byly VHS Turnov navrženy i další úseky v obci, o které bude výstavba kanalizace a vodovodu rozšířena. V souvislosti s tím, je nebytné zajistit ze strany města projektovou dokumentaci konečných úprav těchto nově řešených úseků. Vypsání nového výběrového řízení na dodatečné zpracování potřebné projektové dokumentace by ohrozilo harmonogram termínů výběrového řízení na dodavatele celé akce Čistá Jizera, vypisovaného VHS Turnov, které již probíhá. Důvodem přímého zadání je i skutečnost, že firma Nýdrle provedla v souvislosti s prvotním zadáním potřebná geodetická zaměření a tyto nově zpracované úseky na již vyprojektované musí navazovat. Pokud by byla zakázka zadána jiné firmě, způsobilo by předávání technických informací další zdržení v projektových pracích. Ceny za zpracování požadované dokumentace vychází z předchozí nabídky na zpracování projektových dokumentací v rámci Čistá Jizera související investice. Cena za zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce místní komunikace na Zimní straně v Dolní Rokytnici a rekonstrukce místní komunikace od penzionu Barborka k hotelu Modrá Hvězda v Horní Rokytnici činí ,- včetně DPH. Rada města schválila zadání zakázky firmě Nýdrle. Rada města schvaluje zadání zakázky č na zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce místní komunikace na Zimní Straně v Dolní Rokytnici a rekonstrukce místní komunikace od penzionu Barborka k hotelu Modrá Hvězda v Horní Rokytnici firmě NÝDRLE, projektová kancelář, U Sila 1328, Liberec za cenu ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. e) Radě města byl předložen ke schválení text výzvy na podání nabídky na Zhotovení návrhu (studie) rekonstrukce budovy radnice čp. 197 v Horní Rokytnici. Tato studie bude sloužit pro stanovení rozsahu prováděných stavebních prací a finanční náročnosti celého záměru a zároveň pro vyhodnocení projekční i prováděcí etapizace záměru s ohledem na provoz školy i možnost využití jednotlivých dotačních titulů. Návrh bude podkladem pro projednání a schválení záměru Zastupitelstvem města a jako podklad pro další fáze projektové přípravy a povolovacích procesů. Radě města byl dále předložen ke schválení seznam obesílaných firem a hodnotící komise ve složení Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková, Ing. Leoš Pavlata, náhradníci: Petr Kadavý, Zdeněk Hák, Ing. Miroslav Jína. Rada města schvaluje předložený text výzvy na podání nabídky na Zhotovení návrhu (studie) rekonstrukce budovy radnice čp. 197 v Horní Rokytnici schvaluje seznam obesílaných firem jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková, Ing. Leoš Pavlata, náhradníci ve složení: Petr Kadavý, Zdeněk Hák, Ing. Miroslav Jína. f) Radě města byl předložen ke schválení návrh na zhodnocování volných finančních prostředků města pomocí služby Komerční banky E-Trading. Vzhledem k tomu, že město doposud nebylo úspěšné v případě žádání o dotace z fondů EU nebo na rozhodnutí teprve čeká, je na běžných účtech města poměrně vysoká částka, se kterou bylo počítáno jako s povinnou finanční spoluúčastní k jednotlivým projektům. Tyto finanční prostředky však na běžných účtech prakticky nejsou zhodnocovány a město je přitom nemůže použít, protože s realizací jednotlivých projektů počítá a pro neúspěšné projekty připravuje nové přepracované žádosti. Komerční banka a.s. v rámci služby Profibanka -elektronické bankovnictví, nabízí službu E-Trading, jejíž poskytnutí je pro města zdarma, a pomocí

4 které lze velmi snadno investovat volné finanční prostředky od výše ,-Kč do krátkodobých depozitních obchodů, kde je garantována jak zpětná výplata, tak úroková sazba. Depositní obchod zároveň nepředstavuje žádné tzv. kursové riziko, a zároveň přináší poměrně zajímavé zhodnocení finančních prostředků ( úroková sazba se pohybuje v závislosti na výši a délce vkladu). Používání služby je přitom velmi jednoduché a nepředstavuje prakticky žádnou administrativu depositní obchody jsou zavírány přímo prostřednictvím aplikace Profibanka tedy přímo z účtárny Městského úřadu. Rada města bere na vědomí zhodnocování volných finančních prostředků města pomocí služby Komerční banky a.s., E-Trading a pověřuje starostu města předložením návrhu používání této služby na dalším jednání zastupitelstva města. g) Radě města byla předložena nabídka propagace města Rokytnice nad Jizerou v publikaci Travel quide Tuto publikaci vydává jednou ročně společnost COMPEDIUM, s.r.o., správce informačního serveru cestovního ruchu SEVERNÍ ČECHY.info. V publikaci inzerují i jednotliví podnikatelé z Rokytnice nad Jizerou a je určena informačním centrům ve všech městech České Republiky. Městu byla nabídnuta poslední obálková stránka formátu A4 za cenu ,-Kč. Rada města po projednání využití této nabídky neschválila. Rada města neschvaluje zadání inzerce města v publikaci Travel quide 2008 od společnosti COMPEDIUM, s.r.o.. Hlasování: proti: 3 členové rady pro: Ing. Petr Matyáš h) Starosta Ing. Matyáš předložil radě města ke schválení nový povodňový plán obce, který vypracovala paní Jana Stejskalová, organizační a ekonomické poradenství, Trutnov. Rada města tento dokument schválila a jmenovala povodňovou komusi města ve složení: předseda: Ing. Petr Matyáš, místopředseda: Petr Kadavý, zapisovatelka: Martina Šubrtová, člen: Romana Primásková. Rada města zároveň zrušila Povodňový plán schválený radou města dne 12. ledna Rada města schvaluje Povodňový plán města Rokytnice nad Jizerou schvaluje povodňovou komisi ve složení předseda: Ing. Petr Matyáš, místopředseda: Petr Kadavý, zapisovatelka: Martina Šubrtová, člen: Romana Primásková ruší předchozí Povodňový plán schválený radou města dne 12. ledna 2004 i) Radě města byla předložena ke schválení kupní smlouva ze strany ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, Semily, která upravuje nákup pohonných hmot (motorové nafty). Rada města uzavření této kupní smlouvy schválila a pověřila starostu města jejím podpisem. Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, Semily, která upravuje nákup pohonných hmot (motorové nafty). j) Starosta města předložil členům rady města pracovní návrh nového plánu péče o Krkonošský národní park a jeho ochranném pásmu, který město obdrželo k připomínkování od Správy KRNAP. Materiál obdrželi k připomínkování i jednotlivé odbory městského úřadu, kterých se Plán péče týká. Do konce záři je potřeba za město zpracovat připomínky k návrhu, které budou následně projednány se zástupci Správy KRNAP a uplatněny při schvalování dokumentu. Starosta města dále informoval, že tento dokument bude ze strany města zaslán k připomínkování i Spartaku Rokytnice,a.s., které se vzhledem k umístění areálu Horní domky bezprostředně týká. Připomínky Spartaku budou poté zapracovány do stanoviska města. Rada města bere na vědomí informace starosty města o stavu projednávání Plánu péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo.

5 k) Radě města byla předložena žádost paní Zdeňky Javůrkové, ředitelky Oblastního spolku Českého Červeného Kříže Semily, sídlo Jablonec nad Jizerou o poskytnutí finančního příspěvku na jimi pořádanou akci v poskytování první pomoci. Akce je pořádána pro děti základních škol okresu Semily, kde se pod vedením lékařů a zdravotních sester učí poskytovat laickou první pomoc. Účastní se jí i 5 žáků, kteří navštěvují Základní školu, Dolní Rokytnice čp Rada města schválila, stejně jako v loňském roce, poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč na tuto akci. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč na akci pořádanou Oblastním spolkem Českého Červeného Kříže Jablonec nad Jizerou. l) Rada města znovu diskutovala nad problematikou budoucího provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Vodohospodářského sdružení Turnov od roku 2010 s cílem, aby zástupci Rokytnice nad Jizerou v řídícím orgánu Radě sdružení VHS Turnov (Ing. Matyáš, Ing. Pavlata), vyslechli názory členů rady města, které by vedly k jejich odpovědnějšímu finálnímu rozhodnutí a hlasování v tomto orgánu. V rámci diskuze se členové rady města shodli, že v současné době, kdy je připravována zásadní akce VHS Čistá Jizera, bude nejvhodnější zvolit cestu Koncesního řízení na provozovatele než zakládat vlastní provozní společnost. Rada města doporučuje zástupcům města ve Vodohospodářském sdružení Turnov ing. Matyášovi a ing. Pavlatovi prosazovat v otázce provozování majetku od roku 2010 cestu Koncesního řízení na provozovatele. m) Radě města byl předložen ke schválení návrh na vyřazení majetku z evidence Města Rokytnice nad Jizerou. Jedná se o majetek vyřazovaný z důvodu jeho zastaralosti a nefunkčnosti. Rada města schvaluje vyřazení následujícího majetku z evidence Města Rokytnice nad Jizerou: inv.č soubor počítačů a tiskáren (užívaných Základní školou Rokytnice nad Jizerou) inv.č. RA 421 PC CPU Celeron 1,7 GHz (užívaný městským úřadem) inv.č. SL 51 Bruska uhlová malá (užívaná Drobnými službami města) inv.č. PS 64 Lednice Calex 175 (užívaná Domem s pečovatelskou službou) n) Radě města byly předloženy na vědomí vybrané místní poplatky za měsíc srpen Rada města bere na vědomí předložené vybrané místní poplatky za měsíc srpen o) Radě města byl předložen ke schválení druhý termín pro bezúplatné odkládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou ze strany poplatníků místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rada města schválila tento termín: středa až neděle: , vždy od hodin do hodin. RM stanovuje následující termín pro bezplatné odkládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou ze strany poplatníků místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: středa až neděle: , vždy od hodin do hodin. p) Tajemnice městského úřadu informovala členy rady města o připravovaném programu pouti sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou, která se bude konat Pouťové atrakce bude zajišťovat na základě smlouvy pan Jaroslav Janeček z Brandýsa nad Labem, který jako obvykle na své náklady zajistí ohňostroj. Ze strany Města je připravován sobotní odpolední program, ve kterém vystoupí Krkonošská dechovka z Jablonce nad Jizerou, mažoretky z DDM, skupina Naboso, Patrockles, břišní tanečnice včetně ohňové noční show a dále bude 3 x sehrána krátká pohádka pro děti. Program bude poté následovat pouťovou zábavou u Skiservisu Udatný, kterou pořádá pan

6 Milan Fojt. Rada města vzala předložené informace na vědomí a schválila program rokytnické pouti včetně doprovodných akcí. RM schvaluje následující program a doprovodné akce v rámci Rokytnické pouti dne 4. a : sobotní zábavný doprovodný program na prostředním centrálním parkovišti (Krkonošská dechovka, skupina Naboso, skupina Patrokles, břišní tanečnice, ohňová noční show, mažoretky z Domu dětí a mládeže Pod střechou, 3 x krátká pohádka pro děti), který bude zakončen slavnostním ohňostrojem, pořádání sobotní pouťové zábavy u Skiservisu Udatný ze strany pana Milana Fojta. Jednání skončilo v hodin.

7 USNESENÍ: 279. Rada města schválila program jednání a ověřovatele zápisu pana Ing. Leoše Pavlatu Rada města pověřuje starostu dalším jednáním s vedením společnosti Tesco, ohledně používání poukázek v hmotné nouzi od společnosti Accor Services CZ, s.r.o Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku ppč. 61/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků ppč a 1680 v k. ú. Dolní Rokytnice s tím, že ze strany žadatelů o pronájem bude doložen souhlas s pronájmem ze strany majitelů sousedních nemovitostí Rada města schvaluje v souladu se zákonem č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující jednostranné zvýšení nájemného z bytů s účinností od 1. ledna 2009: v případě bytů I. kategorie o 35,3 % Rada města zároveň pověřuje finanční úsek zpracováním písemného oznámení o jednostranném zvýšení nájemného z bytu a jeho zasláním nájemníkům bytových prostor nejpozději do Rada města zároveň konstatuje, že jednostranné zvýšení nájemného z bytu se netýká těch bytů, kde bylo nájemné volně sjednáno, u bytů, na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace a bytů v domech zvláštního určení Rada města bere na vědomí informace ohledně toho, že s účinností od se společnost Severočeské komunální služby, s.r.o. nebude podílet na výkupu papíru a lepenky ze škol příspěvkem 0,50 Kč/kg a zároveň, že od tohoto data dochází k úpravě cen za dopravu RM schvaluje přidělení volné bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou čp. 384 v Dolní Rokytnici paní Marii Štěpánkové, trvale bytem Paseky nad Jizerou čp Rada města schvaluje zadání zakázky č na zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce místní komunikace na Zimní Straně v Dolní Rokytnici a rekonstrukce místní komunikace od penzionu Barborka k hotelu Modrá Hvězda v Horní Rokytnici firmě NÝDRLE, projektová kancelář, U Sila 1328, Liberec za cenu ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy Rada města schvaluje předložený text výzvy na podání nabídky na Zhotovení návrhu (studie) rekonstrukce budovy radnice čp. 197 v Horní Rokytnici schvaluje seznam obesílaných firem jmenuje hodnotící komisi ve složení Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková, Ing. Leoš Pavlata, náhradníci ve složení: Petr Kadavý, Zdeněk Hák, Ing. Miroslav Jína Rada města bere na vědomí zhodnocování volných finančních prostředků města pomocí služby Komerční banky a.s., E-Trading a pověřuje starostu města předložením návrhu používání této služby na dalším jednání zastupitelstva města Rada města neschvaluje zadání inzerce města v publikaci Travel quide 2008 od společnosti COMPEDIUM, s.r.o.. Petr Kadavý Ing. Leoš Pavlata Ing. Petr Matyáš místostarosta ověřovatel zápisu starosta města

8 292. Rada města schvaluje Povodňový plán města Rokytnice nad Jizerou schvaluje povodňovou komisi ve složení předseda: Ing. Petr Matyáš, místopředseda: Petr Kadavý, zapisovatelka: Martina Šubrtová, člen: Romana Primásková ruší předchozí Povodňový plán schválený radou města dne 12. ledna Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy s ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, Semily, která upravuje nákup pohonných hmot (motorové nafty) Rada města bere na vědomí informace starosty města o stavu projednávání Plánu péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč na akci pořádanou Oblastním spolkem Českého Červeného Kříže Jablonec nad Jizerou Rada města doporučuje zástupcům města ve Vodohospodářském sdružení Turnov ing. Matyášovi a ing. Pavlatovi prosazovat v otázce provozování majetku od roku 2010 cestu Koncesního řízení na provozovatele Rada města schvaluje vyřazení následujícího majetku z evidence Města Rokytnice nad Jizerou: inv.č soubor počítačů a tiskáren (užívaných Základní školou Rokytnice nad Jizerou) inv.č. RA 421 PC CPU Celeron 1,7 GHz (užívaný městským úřadem) inv.č. SL 51 Bruska uhlová malá (užívaná Drobnými službami města) inv.č. PS 64 Lednice Calex 175 (užívaná Domem s pečovatelskou službou) 298. Rada města bere na vědomí předložené vybrané místní poplatky za měsíc srpen RM stanovuje následující termín pro bezplatné odkládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou ze strany poplatníků místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: středa až neděle: , vždy od hodin do hodin RM schvaluje následující program a doprovodné akce v rámci Rokytnické pouti dne 4. a : sobotní zábavný doprovodný program na prostředním centrálním parkovišti (Krkonošská dechovka, skupina Naboso, skupina Patrokles, břišní tanečnice, ohňová noční show, mažoretky z Domu dětí a mládeže Pod střechou, 3 x krátká pohádka pro děti), který bude zakončen slavnostním ohňostrojem, pořádání sobotní pouťové zábavy u Skiservisu Udatný ze strany pana Milana Fojta. V Rokytnici nad Jizerou dne 15. září Petr Kadavý Ing. Leoš Pavlata Ing. Petr Matyáš místostarosta ověřovatel zápisu starosta města

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. února 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. února 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. února 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Zápis z 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 31. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 31. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 31. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Mgr.

Více

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. ledna 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. ledna 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 9. ledna 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. května 2013 od 16.30 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. května 2013 od 16.30 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. května 2013 od 16.30 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, zástupce tajemnice

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. května 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. května 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 28. května 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Omluven: Zapisovatel: 4 členové rady města Jana Černá Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města Martin Pozdníček,

Více

Zápis ze 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. března 2013 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. března 2013 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 6. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 18. března 2013 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, zástupce tajemnice

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice Bc. M. Šubrtová

Více

Zápis z mimořádného 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. dubna 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z mimořádného 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. dubna 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z mimořádného 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. dubna 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2009 2. Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 1. července 2009 od 18.30 hodin. 2. Informace o dotaci na opravu místních komunikací

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 1. července 2009 od 18.30 hodin. 2. Informace o dotaci na opravu místních komunikací Z á p i s č. 6/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 1. července 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 4 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 19.10.2005 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: Petera Jiří ověřovateli byli zvoleni: p.marelová

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.9. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.9. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.9. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef Bedřich,

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 48 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 16.09.2010 v 17.00 hodin Přítomni: Čapek Jar., Vobrová Dr.,Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Pudil Zd., Ing. Popela P., Mgr.

Více

č.j. SVO/395/2014 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 68. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 19.2.2014

č.j. SVO/395/2014 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 68. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 19.2.2014 *MESUX000F20S* č.j. SVO/395/2014 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 68. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 19.2.2014 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne20.8.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 19.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne20.8.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 19.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne20.8.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 19.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.00 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Kofránek Josef ml., Lukáč

Více

Podklady na zasedání ZM dne 26.dubna 2012. Název materiálu : č. 5 Plán činnosti KV na rok 2012 Zpráva o činnosti KV za rok 2011

Podklady na zasedání ZM dne 26.dubna 2012. Název materiálu : č. 5 Plán činnosti KV na rok 2012 Zpráva o činnosti KV za rok 2011 Podklady na zasedání ZM dne 26.dubna 2012 Název materiálu : č. 5 Plán činnosti KV na rok 2012 Zpráva o činnosti KV za rok 2011 Předkládá : PhDr. Alena Svobodová, předsedkyně KV ZM Vypracoval : PhDr. Alena

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni:

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny : Omluveni: 1 (p. Krumpholc) Hosté: 4 Zastupitelstvo:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2013 od 15,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov Zasedání ZO 01/2013 ze dne 06.03.2013 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 01/2013 dne 6. března 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, I.Hátašová,

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard a Návratová Dagmar, Říha Václav Do návrhové

Více

Zápis č. 02/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 02/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 02/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 31.března 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomni: Mgr. Libor Vanko omluven Petr Semerád - omluven Zapisovatel: Blanka Chalupová

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. srpna 2009 od 17.00 hodin ve školní jídelně

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. srpna 2009 od 17.00 hodin ve školní jídelně 1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. srpna 2009 od 17.00 hodin ve školní jídelně přítomno: omluveni: ověřovatelé zápisu: návrhová komise: zapisovatelka:

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010.

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. února 2009 od 16 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. února 2009 od 16 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 16. února 2009 od 16 hodin v kanceláři starosty přítomno: ověřovatel zápisu: omluveni: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2011

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2011 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 5/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 7.9.2011 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 8 členů

Více

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016

Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. schůze v roce 2016, konané 12. ledna 2016 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI 31.01. 981 Taj. 31.01. 983 Taj. (ONI) 31.01. 879 Taj. (ONI) 31.01. 1 OSVV 09.02. 1361

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Pronájem zahrady p. p. č. 907/11 v k. ú. Velká Ves schvaluje Žádost o snížení ceny nájemného nebytových prostor Restaurace Střelnice zamítá

Pronájem zahrady p. p. č. 907/11 v k. ú. Velká Ves schvaluje Žádost o snížení ceny nájemného nebytových prostor Restaurace Střelnice zamítá Jednání Rady města Broumova č. 94 ze dne 30. 8. 2006 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Ringel, pan Marek, Ing. Pěnkava, PaedDr. Kulhánek, paní Kačerová a Ing. Blažková - tajemnice. Omluven: MUDr. Veselý. Ověřovatel:

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 5 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 10. 9. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

2.Volba návrhové, mandátové komise a volební komise, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.Volba návrhové, mandátové komise a volební komise, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Zápis z jednání 5.valné hromady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou konaného dne 3.12.2007 od 17:00 hod. v jídelně Základní školy v Dolní Rokytnici nad Jizerou Přítomno: Omluveni:

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011 a č. 22M/2011 ze dne 24. 11. 2011

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011 a č. 22M/2011 ze dne 24. 11. 2011 USNESENÍ č. 23/2011 ze schůze Rady města Čelákovic 1. prosince 2011 Rada města Čelákovic: Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3., 2.4. 3.4., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 6.6., 8.3., 8.4.,

Více

Libor Šimůnek, člen rady

Libor Šimůnek, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 17/2015 konaného dne 27. 5.2015 od 15:30 hodin v terénu města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Lukáš Voleman, člen rady Radek Pelc, člen

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Místo jednání: OÚ Kobylí Datum: 20. 8. 2015 začátek 19:05 konec 22:00 Přítomni: 10 omluveni: A. Kovářík, M. Kunický, L. Křivka, P. Kotík, Z.

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 201

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 201 Datum: 10. 4. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 201 Od do: 9:50 14:15 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), doc. Dr. Ing. Vladimír

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Členové rady : Hosté. Omluveni

Členové rady : Hosté. Omluveni M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 /2009 konané dne 22.9.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis č. 1-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 02. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 1-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 02. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 1-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 02. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 209

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 209 Datum: 5. 6. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 209 Od do: 9:45 16:00 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 11 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 12.2.2016

ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 12.2.2016 ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 dne 12.2.2016 Zahájení: Starosta přivítal zastupitele i přítomné na zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně svoláno a oznámeno vč. programu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

- 2 - V souladu s ustanovením 10 odst. 3) písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných

- 2 - V souladu s ustanovením 10 odst. 3) písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných ZÁPIS č.12 ze zasedání Zastupitelstva města Seč konaného dne 17.4.2008 v zasedací místnosti MěÚ v Seči. ------------------------------------------------------------------------------------- Dle prezenční

Více

Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015

Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015 Zápis č. 5 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 2. 7. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Zápis z 24. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 24. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 24. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 5. 10. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (příchod v 16:00), zástupce starosty Martin Lonek (odchod v 18:25), radní

Více

Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011

Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011 Jednání Rady města Broumova č. 6 ze dne 19. ledna 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, MUDr. Jiří Veselý, Mgr. Jiří Ringel, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde a Ing.

Více

Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 22. 5. 2014 v 13 hodin v

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2013

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 5/2013 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 27.6.2013 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 6 členů

Více

M Ě S T A K R U P K A

M Ě S T A K R U P K A U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 01.12.2014 Přítomno: 18 Nepřítomno: 3 Omluveno: 3 Zasedání zastupitelstva města bylo usnášení schopné. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010.

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010. Zápis z 5. schůze rady města ze dne 15. 02.2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Rudolf Vecka, Karel Kubíček

zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Rudolf Vecka, Karel Kubíček Zápis ze 34. zasedání rady MČ Praha Čakovice konaného dne 7. ledna 2008 volební období 2006-2010 Přítomni: zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Rudolf

Více