Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od hodin v jídelně základní školy

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy"

Transkript

1 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od hodin v jídelně základní školy přítomno: nepřítomni: ověřovatelé zápisu: návrhová komise: zapisovatelka: 14 členů zastupitelstva města Libor Stober MUDr. Daniela Zajícová, Mgr. Jarmila Vávrová Ing. Leoš Pavlata, Hana Hejralová, Ing. Miroslav Jína Martina Šubrtová Program jednání: 1. Úvod, schválení programu 2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky 3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne Hospodaření města: a) Schválení rozpočtového výhledu b) Schválení smlouvy o poskytnutí investiční dotace s VHS Turnov 5. Schválení podání žádostí o dotace z fondů Evropské unie a) Změna usnesení k projektu Spolupráce hasičů v ERN b) Změna usnesení k projektu Spolupráce policií v ERN c) Změna usnesení Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic d) Návrh na schválení projektového záměru a podání žádosti o dotaci na projekt Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektu v polsko-českém příhraničí 6. Různé: a) Zpráva o činnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou za rok 2007 b) Zpráva o činnosti Drobných služeb města za rok 2007 c) Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2007 d) Zpráva o činnosti rady města e) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků f) Vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 7. Diskuse 8. Závěr Jednání řídil starosta města Ing. Petr Matyáš. Při zahájení jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva města. 1. Úvodem starosta města Ing. Petr Matyáš přivítal přítomné zastupitele a veřejnost. Prohlásil, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů a tudíž se zastupitelé mohou usnášet. Dále seznámil přítomné s navrženým programem jednání a vyzval je k jeho schválení. ZM schvaluje program jednání. Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 2. Starosta města vyzval zastupitele ke schválení návrhové komise ve složení Ing. Leoš Pavlata, Ing. Miroslav Jína a Hana Hejralová, ověřovatele zápisu ve složení MUDr. Daniela Zajícová, Mgr. Jarmila Vávrová a zapisovatelku Martinu Šubrtovou. Hlasování: pro: 0 proti: 0 zdržel se: 0 Při projednávání tohoto bodu se dostavila paní Hana Zuzánková a Ing. Petr Štěpánek, počet přítomných zastupitelů se tímto zvýšil na 14 osob. 3. Starosta města vyzval zastupitele ke vznášení připomínek k zápisu z minulého jednání ze dne Vzhledem k tomu, že nebylo žádných dotazů ani připomínek, byl zápis schválen. ZM schvaluje zápis z minulého jednání ze dne Hospodaření města a) Schválení rozpočtového výhledu na období Zastupitelům města byl předložen návrh rozpočtového výhledu města Rokytnice nad Jizerou na období Tento rozpočtový výhled jednak vychází z dokumentu předchozího, který byl schválen zastupitelstvem a dále vychází z předpokládaných příjmů a výdajů uvedených v rozpočtu města na rok 2008.

2 2 Ing. Matyáš informoval zastupitele, že minulý a předminulý týden proběhlo jednání s Vodohospodářským sdružení Turnov o investiční akci Čistá Jizera a o náležitostech žádosti o dotaci, kterou bude VHS podávat v dubnu K této žádosti musí jednotlivá města doložit způsob financování podílu města na akci. Financování této akce proto bylo konkrétně doplněno do schvalovaného rozpočtového výhledu. Veškerá čísla týkající se Rokytnice jsou patrná z přiložené tabulky. Tato čísla se téměř neliší od čísel, které v souvislosti s Čistou Jizerou projednávalo ZM v červnu a září minulého roku. Zastupitelům byla rovněž předložena přehledná tabulka, ze které je zřejmé financování celé akce ze strany města. Při návrhu financování bylo vycházeno z částky alokované v rozpočtu města na splátky investic souvisejících s Čistou Jizerou ve výši ,- Kč ročně. Tato částka vychází z možností rozpočtu a byla zahrnuta i ve variantě, kterou zastupitelé obdrželi v podkladech pro jednání zastupitelstva. ZM schvaluje v souladu s 3 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled na období Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled schválený usnesením zastupitelstva města číslo 181 ze dne 26. září ZM souhlasí s návrhem financování podílu města v projektu Čistá Jizera, který je zahrnut ve schváleném rozpočtovém výhledu na období b) Schválení smlouvy o poskytnutí investiční dotace s VHS Turnov Starosta města Ing. Petr Matyáš informoval zastupitele, že v roce 2005 byla mezi městem a VHS uzavřena Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku ve výši ,- Kč pro rok 2005 a pro rok 2006 byl uzavřen dodatek k této smlouvě. Tato suma odpovídá příjmům plynoucím městu ze dvou nájemních smluv ,- Kč (nájem kanalizačního sběrače) a ,- Kč (nájem ČOV bez DPH u technologické části). Pro rok 2008, stejně jako v roce 2007, jsou příspěvek i nájemné zahrnuty do schváleného rozpočtu. Je tedy třeba pouze formálně schválit poskytnutí tohoto příspěvku pro letošní rok. ZM schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ve výši ,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města v roce Schválení podání žádostí o dotace z fondů Evropské unie a) Změna usnesení k projektu Spolupráce hasičů v ERN b) Změna usnesení k projektu Spolupráce policií v ERN c) Změna usnesení Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic Ing. Matyáš úvodem vysvětlil, že se jedná se o změnu usnesení z minulého jednání ZM k žádostem o dotace na projekty Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech, Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA a Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic. Tyto změny jsou vyvolány změnou názvu projektu ze strany Euroregionu Nisa, úpravami rozpočtů při přípravě žádosti a požadavkem ERN, aby částky financování projektu byly uvedeny v usnesení v Eurech (rozpočet projektu se do žádosti uvádí v eurech, dotace je poskytována v eurech). Místostarosta Petr Kadavý přítomným zastupitelům zároveň vysvětlil problematiku kurzového rizika, dále jaký kurz a proč byl v tomto případě zvolen. Ing. Matyáš informoval zastupitele, že z časových důvodů nebylo možné zajistit podklady pro změnu usnesení v případě žádosti Rekonstrukce mateřských škol v Rokytnici nad Jizerou, proto bude uskutečněno avízované mimořádné jednání zastupitelstva města dne od hodin ve školní jídelně. Dalším bodem jednání bude i plnění rozpočtu a schválení rozpočtového opatření. Zároveň doporučil, aby se plánované pracovní jednání ve věci dalšího využití objektu základní školy v Horní Rokytnici uskutečnilo v dubnu. Bylo dohodnuto, že se bude konat přímo v budově horní školy. Rozprava: - Ing. Petr Matyáš a Petr Kadavý vysvětlili zastupitelům způsob předfinancování realizací projektů, pokud bude přiznána dotace. Dotace se vyplácí zpětně po realizaci projektu, ovšem tuto realizaci lze rozdělit do etap po 3 měsících. Znamená to, že např. dodavatel díla po každých třech měsících vyfakturuje již zrealizovanou práci a město bude moci požádat o vyplacení dotace na tuto část. U předfinancování projektů se počítá s kontokorentním či krátkodobým úvěrem. Rozfázování projektu do tříměsíčních cyklů bude sice administrativně náročnější, ale finančně výhodnější.

3 3 - Ing. Štěpánek se zeptal, na jakém principu funguje proplácení dotačních prostředků v případě dotace na opravu místních komunikací v Rokytnici i v Polsku. Panem Kadavým bylo vysvětleno, že Rokytnice a Wojcieszów jsou partneři projektu, přičemž polské město je tzv. Leadpartnerem čili vedoucím projektu. Vedoucí partner shromáždí veškeré podklady k žádosti za obě města a zajistí podání žádosti. Po přiznání dotace finanční prostředky obdrží vedoucí partner, kterému se předkládají veškeré faktury a doklady a on následně alikvotní část dotace zašle parnterovi. Každý partner je odpovědný za dodržování podmínek dotace a je zodpovědný za případnou škodu způsobenou druhému partnerovi, pokud podmínky dotace nedodrží. Finanční částky, které jsou uvedeny v usnesení, se ale týkají pouze předpokládaných nákladů v Rokytnici nad Jizerou - Ing. Matyáš doplnil, že veškeré kroky po celou dobu průběhu čerpání dotace potvrzují kontroloři, kteří mají svá územní pracoviště, v případě České republiky v Liberci a v případě Polska ve Walbrzychu. - Paní Hejralová se zeptala, jaká je předpokládaná realizace jednotlivých projektů. Ing. Matyáš uvedl, že v případě spolupráce policí se jedná o zařízení, které lze pořídit ihned. Dodání hasičského auta se kvůli výrobě předpokládá cca v červnu V případě rekonstrukce hasičské zbrojnice by zahájení prací mohlo začít ještě na konci roku 2008, dokončení se předběžně předpokládá do června Návrhy usnesení: Zastupitelstvo města ruší: a) své usnesení č. 272 ze dne , b) své usnesení č. 273 ze dne , c) své usnesení č. 274 ze dne Zastupitelstvo města schvaluje: a) projektový záměr Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech, b) partnerství města Rokytnice nad Jizerou v projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech, c) finanční krytí vlastního podílu projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( EUR), což je 15% celkových způsobilých výdajů projektu, d) předfinancování projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( ,33 EUR), e) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (v příloze) k projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech mezi Euroregionem Nisa a městem Rokytnice nad Jizerou a) se zmocněním ing. Petra Matyáše, starosty města a Petra Kadavého, místostarosty města ve všech jednáních spojených s přípravou a realizací projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech včetně podpisu všech smluv souvisejících s tímto projektem. Zastupitelstvo města schvaluje: a) projektový záměr Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA, b) partnerství města Rokytnice nad Jizerou v projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA, c) finanční krytí vlastního podílu projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( EUR), což je 15% celkových způsobilých výdajů projektu, d) předfinancování projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH (79 166,67 EUR), e) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (v příloze) k projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA mezi Euroregionem Nisa a městem Rokytnice nad Jizerou a) se zmocněním ing. Petra Matyáše, starosty města a Petra Kadavého, místostarosty města ve všech jednáních spojených s přípravou a realizací projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA včetně podpisu všech smluv souvisejících s tímto projektem. Zastupitelstvo města schvaluje: a) projektový záměr Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic, b) partnerství města Rokytnice nad Jizerou v projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic c) finanční krytí vlastního podílu projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH (31 124,79 EUR), což je 15% celkových způsobilých výdajů projektu, d) předfinancování projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( ,62 EUR), e) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (v příloze) k projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava

4 4 hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a městem Wojcieszów (PL) a) se zmocněním ing. Petra Matyáše, starosty města a Petra Kadavého, místostarosty města ve všech jednáních spojených s přípravou a realizací projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic včetně podpisu všech smluv souvisejících s tímto projektem, b) s předložením projektové žádosti do programu Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, oblast podpory 1.3 Prevence rizik. d) Návrh na schválení projektového záměru a podání žádosti o dotaci na projekt Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektu v polsko-českém příhraničí Dotační titul: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, oblast podpory 1.1 Posilování dostupnosti Popis projektu: Na základě několika setkání zástupců města Rokytnice n.j. a Wojcieszów se ukázalo, že v obě města mají stejný problém se špatným stavem místních komunikací, který výrazně zhoršuje dopravní obslužnost a bezpečnost území obou měst. Projekt řeší na české straně rekonstrukci komunikace Horní ves Na vrších Františkov, která je v PD rozdělena na tři úseky 1.úsek Šístková Křížek Horní Ves, 2.úsek Hančovi Na Vrších, 3.úsek Na Vrších SCHD Hartigovi. Všechny tři úseky silnice v katastru Horní Rokytnice nad Jizerou jsou typickou komunikací obslužného, lokálního významu, která spojuje místní části města a navazuje na silnice zajišťující spojení s okolními městy a obcemi. Komunikace jsou využívány trvale žijícími občany pro přístup k soukromým i podnikatelským objektům, rekreační dopravou pro přístup k objektům cestovního ruchu a zpřístupňují několik turistických zajímavostí na území města Rokytnice nad Jizerou (Muzeu a galerie Starý kravín, vyhlídka na Stráži, ). Po úsecích těchto komunikací je vedena cyklotrasa nadregionálního významu č. 22 a turistický poznávací okruh Okolo Rokytnice. Šířka makadamové konstrukce kolísá v rozsahu 3,80m až 4,20m s oboustrannými krajnicemi nepravidelné šíře. V celém předmětném úseku je povrch různé kvality a různého stupně porušení. Dle stavu stávajících povrchů bude realizována oprava s různým množstvím asfaltobetonu, který je určen na správku výtluků. Jedná se o rekonstrukci povrchu vozovky formou vysprávky výtluků, vyrovnávkou a překrytím asfaltobetonovým kobercem ABS I. Odvodnění komunikace je v současnosti řešeno příčným a podélným spádem přes nezpevněné krajnice do podélných příkopů. Technický stav příkopů není dobrý, příkopy jsou zanesené a zarostlé vegetací a budou muset být vyčištěny a prohloubeny. Dále bude v tomto úseku použito svodnic SILVAKO, které v místech jednostranných příkopů budou svádět vodu přitékající z lesa nebo ze strání. V rámci řešení odvodnění komunikací budou zrekonstruovány stávající propusty. Zastupitelstvo města schvaluje: a) projektový záměr Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí, b) partnerství města Rokytnice nad Jizerou v projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí, c) finanční krytí vlastního podílu projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,05 Kč včetně DPH (41 118,79 EUR), což je 15% celkových způsobilých výdajů projektu, d) předfinancování projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polskočeském příhraničí z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( ,29 EUR), e) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (v příloze) k projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a městem Wojcieszów (PL) a) se zmocněním ing. Petra Matyáše, starosty města a Petra Kadavého, místostarosty města ve všech jednáních spojených s přípravou a realizací projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí včetně podpisu všech smluv souvisejících s tímto projektem, b) s předložením projektové žádosti do programu Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, oblast podpory 1.1 Posilování dostupnosti.

5 5 6. Různé a) Zpráva o činnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou za rok 2007 b) Zpráva o činnosti Drobných služeb města za rok 2007 c) Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2007 Zastupitelům byly předloženy zprávy o činnosti za rok 2007 ze strany Městské policie, organizační složky Drobné služby města a Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tyto informace byly zastupiteli vzaty na vědomí ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou za rok ZM bere na vědomí zprávu o činnosti organizační složky Drobné služby města za rok ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rokytnice nad Jizerou za rok Hlasování: pro: 14 proti: zdržel se: d) Zpráva o činnosti rady města Zastupitelům byla předložena zpráva o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za uplynulé období od posledního zasedání zastupitelstva města. K předložené zprávě nebylo žádných dotazů ani připomínek. ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 4. února 2008 do 18. února e) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků V souvislosti s návrhem nového územního plánu Rokytnice nad Jizerou je pro lepší zpřístupnění části obce Studenov plánováno rozšíření MK 3000/1 v k.ú. Dolní Rokytnice. Manželé Janouškovi žádají o souhlas s rozdělením pozemku parc.č.1304/2 a 1238/1 rovněž v k.ú. Dolní Rokytnice. Při zpracování GP č /2007 respektovali požadavek města na oddělení pásu šíře 3 m souběžného s ppč.3000/1 a určeného právě pro rozšíření této komunikace. Pro upřesnění vzájemných vztahů byla sepsána smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, která zavazuje manžele Janouškovi po nabytí právní moci územního rozhodnutí na rozšíření této komunikace nejpozději však 10 let od podpisu uvedené smlouvy, k odprodeji pozemku ppč.1304/34 a 1238/10 Městu Rokytnice nad Jizerou. Rozprava: Paní Hejralová se zeptala, kudy vede předmětná komunikace. Ing. Matyáš uvedl, že původně měla vést prostředkem pozemků této lokality, ovšem proti tomuto návrhu byli dotčené orgány státní správy i vlastníci dotčených pozemků. Z tohoto důvodu je nově navrhovaná komunikace vedena v trase původní komunikace. ZM města schvaluje budoucí koupi pozemků parc.č.1304/34 a 1238/10 v k.ú. Dolní Rokytnice (dle GP č /2007) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na tyto pozemky s manželi Lidmilou a Josefem Janouškovými, Dolní Rokytnice 440, Rokytnice nad Jizerou. Hlasování: pro: 14 proti: zdržel se: f) Vyplácení odměn neuvolněných členům zastupitelstva města Tajemnice MěÚ informovala členy zastupitelstva, že s účinností od došlo ke změně v případě odvádění zdravotního pojištění. Od tohoto data jsou ze svých odměn za výkon funkce členů rady a předsedů výborů a komisí povinni odvádět zdravotní pojištění neuvolnění členové zastupitelstva města včetně Města. Tito neuvolnění zastupitelé byli proto vyzváni, aby doložili potvrzení zaměstnavatele či čestné prohlášení, že je za ně odváděno zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu 8.000,- Kč. Pokud by to doloženo nebylo, muselo by Město zákonné podíly odvádět z uvedeného vyměřovacího základu 8.000,- Kč, což by pro Město představovalo zbytečný, neúměrně vysoký a nesmyslný náklad. Bylo proto dohodnuto, že v případě nepředložení příslušného potvrzení či čestného prohlášení, budou konkrétní případy předloženy zastupitelstvu města s návrhem na pozastavení vyplácení odměny. 7. Ing. Petr Matyáš vyzval přítomnou veřejnost a zastupitele ke vznášení dotazů a připomínek v rámci diskuse: - Ing. Matyáš informoval zastupitele o provedené demolici skautské klubovny s tím, že prázdný prostor zůstane v majetku města a bude udržován jako veřejné prostranství. - Mgr. Vávrová se zeptala, v jakém stavu je plánovaná oprava komunikace na Rezek. Ing. Matyáš uvedl, že Liberecký kraj podává žádost o dotaci na opravu této komunikace. V rámci rekonstrukce by měl vzniknout nový povrch, odvodnění, apod.

6 6 - Ing. Jína uvedl, že komunikace je již nyní v havarijním stavu a k opravě z dotace může dojít až na konci roku Bylo by vhodné na tento stav vlastníka komunikace upozornit, aby byla na jaře provedena alespoň provizorní oprava a komunikace se v roce 2008 mohla používat. - Ing. Štěpánek se zeptal, kdy začne být realizována rekonstrukce bývalého skladu Prelog u Kroupů. Ing. Matyáš uvedl, že bohužel žádné aktuální potvrzené informace nemá, na rekonstrukci je vydané stavební povolení, které dosud platí. Údajně by se mělo s pracemi započít poté, co firma dokončí své stávající projekty v jiných městech. - Ing. Matyáš informoval, že v případě výstavby ze strany spol. Tre Colli nad Korejí v současné době probíhá územní řízení. V případě Hotelu Modrá Hvězda došlo ke změně vlastníka objektu a nový vlastník zde uvažuje o celkové přestavbě na víceúčelový objekt. Dále informoval, že výstavba víceúčelového objektu pod Horním náměstím v lokalitě bývalé pily bude projednávána na jednom z příštích jednání zastupitelstva, neboť by měl být schválen konečný prodej pozemku, na kterém bude objekt a zázemí k němu z části umístěno. - Mgr. Nechanická doporučila přijmout nějaké opatření nebo obecně závaznou vyhlášku, která by řešila pravidelný úklid v okolí objektů a sekání pozemků tak, aby nebyl narušován vzhled obce. Zejména některé lokality u hlavních komunikací nepůsobí dobrým dojmem. Upozorněno bylo např. na objekt pana Linka v Dolní Rokytnici, kde jsou zabrány i pozemky města. Paní Zuzánková doporučila tuto věc řešit např. vydáním platebního výměru za neoprávněný zábor veřejného prostranství. Pan Janata v této věci doporučil např. vyhlásit soutěž o největšího nepořádníka, který by si touto cestou alespoň nepřímo uvědomil, že něco není v pořádku. - Závěrem Ing. Matyáš informoval zastupitele, že obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství s největší pravděpodobností zrušena nebude a zůstane v platnosti. Důvodem je, že stejná diskutovaná vyhláška Města Ústí nad Labem byla ze strany Ministerstva vnitra nakonec akceptována a nebude předložena s návrhem na zrušení Ústavnímu soudu. Město Rokytnice nad Jizerou přijalo vyhlášku v téměř stejném znění, tudíž nemusí být obava, že bude pozastavena. 8. Závěrem starosta města poděkoval přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast a ukončil jednání. Jednání skončilo v hodin.

7 7 USNESENÍ: 283.ZM schvaluje program jednání. 284.ZM schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Jarmila Vávrová a MUDr. Daniela Zajícová, návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata, Ing. Miroslav Jína a Hana Hejralová a zapisovatelku Martinu Šubrtovou. 285.ZM schvaluje zápis z minulého jednání ze dne ZM schvaluje v souladu s 3 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled na období Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled schválený usnesením zastupitelstva města číslo 181 ze dne 26. září ZM souhlasí s návrhem financování podílu města v projektu Čistá Jizera, který je zahrnut ve schváleném rozpočtovém výhledu na období ZM schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ve výši ,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města v roce ZM ruší: a) své usnesení č. 272 ze dne , b) své usnesení č. 273 ze dne , c) své usnesení č. 274 ze dne ZM schvaluje: a) projektový záměr Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech, b) partnerství města Rokytnice nad Jizerou v projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech, c) finanční krytí vlastního podílu projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( EUR), což je 15% celkových způsobilých výdajů projektu, d) předfinancování projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( ,33 EUR), e) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (v příloze) k projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech mezi Euroregionem Nisa a městem Rokytnice nad Jizerou a) se zmocněním ing. Petra Matyáše, starosty města a Petra Kadavého, místostarosty města ve všech jednáních spojených s přípravou a realizací projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa v horských oblastech včetně podpisu všech smluv souvisejících s tímto projektem. 291.ZM schvaluje: a) projektový záměr Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA, b) partnerství města Rokytnice nad Jizerou v projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA, c) finanční krytí vlastního podílu projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( EUR), což je 15% celkových způsobilých výdajů projektu, d) předfinancování projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH (79 166,67 EUR), e) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (v příloze) k projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA mezi Euroregionem Nisa a městem Rokytnice nad Jizerou a) se zmocněním ing. Petra Matyáše, starosty města a Petra Kadavého, místostarosty města ve všech jednáních spojených s přípravou a realizací projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu NISA včetně podpisu všech smluv souvisejících s tímto projektem. Petr Kadavý Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Matyáš místostarosta starosta města

8 8 292.ZM schvaluje: a) projektový záměr Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic, b) partnerství města Rokytnice nad Jizerou v projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic c) finanční krytí vlastního podílu projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH (31 124,79 EUR), což je 15% celkových způsobilých výdajů projektu, d) předfinancování projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( ,62 EUR), e) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (v příloze) k projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a městem Wojcieszów (PL) a) se zmocněním ing. Petra Matyáše, starosty města a Petra Kadavého, místostarosty města ve všech jednáních spojených s přípravou a realizací projektu Spolupráce záchranných služeb v česko-polském příhraničí - příprava hasičských jednotek, odstranění jazykových bariér, rekonstrukce hasičských zbrojnic včetně podpisu všech smluv souvisejících s tímto projektem, b) s předložením projektové žádosti do programu Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, oblast podpory 1.3 Prevence rizik. 293.ZM schvaluje: a) projektový záměr Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí, b) partnerství města Rokytnice nad Jizerou v projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí, c) finanční krytí vlastního podílu projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,05 Kč včetně DPH (41 118,79 EUR), což je 15% celkových způsobilých výdajů projektu, d) předfinancování projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou ve výši ,- Kč včetně DPH ( ,29 EUR), e) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika (v příloze) k projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a městem Wojcieszów (PL) a) se zmocněním ing. Petra Matyáše, starosty města a Petra Kadavého, místostarosty města ve všech jednáních spojených s přípravou a realizací projektu Zlepšeni stavu dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dostupnosti turistických objektů v polsko-českém příhraničí včetně podpisu všech smluv souvisejících s tímto projektem, b) s předložením projektové žádosti do programu Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, oblast podpory 1.1 Posilování dostupnosti. 294.ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou za rok ZM bere na vědomí zprávu o činnosti organizační složky Drobné služby města za rok ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rokytnice nad Jizerou za rok ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od 4. února 2008 do 18. února ZM města schvaluje budoucí koupi pozemků parc.č.1304/34 a 1238/10 v k.ú. Dolní Rokytnice (dle GP č /2007) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na tyto pozemky s manželi Lidmilou a Josefem Janouškovými, Dolní Rokytnice 440, Rokytnice nad Jizerou. Petr Kadavý Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Matyáš místostarosta starosta města

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů.

Zápis. K bodu 1. Úvod, usnášeníschopnost, schválení programu jednání, schválení přítomnosti hostů. Zápis z 10. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 10. 2013 v 8,30 hodin v zasedací místnosti N2 903 v budově KÚ Přítomni: Bc. P.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 ZÁPIS o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, Brno

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. srpna 2009 od 17.00 hodin ve školní jídelně

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. srpna 2009 od 17.00 hodin ve školní jídelně 1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. srpna 2009 od 17.00 hodin ve školní jídelně přítomno: omluveni: ověřovatelé zápisu: návrhová komise: zapisovatelka:

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších

Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Z Á P I S z jednání zastupitelstva obce Břasy konaného dne 25. dubna 2007 zahájeného v 18.00 hod s místem konání ve Staré hospodě v Kříších Přítomni: 12 členů zastupitelstva obce 2 členové omluveni Jednání

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 10. srpna 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členů rady města + tajemnice

Více

Masarykovo nám. čp. 1 PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1 PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1 PSČ 281 26 Z á p i s č. : 1-2008 z 1. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 24.1. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Petr Kadavý

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. února 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. února 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis ze 4. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. února 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 20.09.2001 v salonku hotelu Starý Ještěr v Hradci nad Moravicí 2. strana zápisu č. 13 Ověřovatelem předchozího

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012

Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012 Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Jana Boučková Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Mgr. Miluše Bubeníková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.13/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 10. prosince

Více

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14)

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14) Zápis č. 9 ze zasedání ZM ze dne 30. 9. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 26. 10. 2015 (pondělí) od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 3. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 10. 12. 2014 Čas zasedání: 19:00 22:45 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 23. září 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 23. září 2009 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 23. září 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Marie Brunová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová František

Více

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. ledna 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

Bc. Andělová Jaroslava, Ing. Voda Vladimír, Slanina Oldřich. 2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Změny rozpočtu č.

Bc. Andělová Jaroslava, Ing. Voda Vladimír, Slanina Oldřich. 2/ Seznámení s programem. 3/ Určení ověřovatelů zápisu. 4/ Změny rozpočtu č. MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 17.12.2015 Přítomni: Omluveni: Ing. Kotouček Ladislav, Dlabal Jaroslav, Mgr. Sedlaříková

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 24. dubna 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 10 Ověřovatelé: Matuš Leoš Volejník

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 2/2015

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 2/2015 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 15.4.2015 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 28.4.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Pohořalý

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 26. 10. 2015 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19.00 hodin. Přítomno:

Více

3.Žádost o účast na jednání zastupitelstva obce paní Věra Dvořáková - stanovisko paní Dvořákové k prodeji p.č. 1926/5:: společná studna a vedení vody

3.Žádost o účast na jednání zastupitelstva obce paní Věra Dvořáková - stanovisko paní Dvořákové k prodeji p.č. 1926/5:: společná studna a vedení vody 1 č.j. 5/2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 17.9.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: zapisovatel: ing. Lenka Fajmonová - ověřovatelé

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-03/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov Předsedající, starosta

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.b.wolf, p.k.schwarz, p.m.pisingerová, p.m.novotná

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Z Á P I S z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Řídil: Místo: Zahájení: Přestávka: Ukončení: Přítomni: Omluven: Jiří Jangot, starosta zasedací místnost OÚ

Více

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Zápis ze 17. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. srpna 2007 od 17.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis ze 17. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. srpna 2007 od 17.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis ze 17. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. srpna 2007 od 17.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Podzimková,

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015 konaného dne 22. 10. 2015 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

Bod č.1 Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu dvacátého osmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 06.01.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Soubor usnesení - 8/ZM/2013

Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Soubor usnesení - 8/ZM/2013 Konáno dne: 25.9.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 8/232/ZM/13 - Program 8.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod.

Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod. Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod. 1 / 4 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 4 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 4 Kontrola

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více