USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 111/ /2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 111/ /2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. Č. usnesení 111/2011 Valná hromada společnosti Městské lesy Česká Lípa s r. o. Předkládá: JUDr. Bubeník Karel, zastupitel schvaluje v působnosti valné hromady, jako jediný společník společnosti Městské lesy Česká Lípa s r. o., program valné hromady: a) Program Valné hromady společnosti Městské lesy Česká Lípa s r.o. dne , b) Zapisovatelku Valné hromady společnosti Městské lesy Česká Lípa s r. o. pí Zuzanu Březinovou, tajemnici dozorčí rady společnosti, c) Výroční zprávu společnosti Městské lesy Česká Lípa s r. o. za rok 2010, d) Účetní závěrku společnosti Městské lesy Česká Lípa s r. o. za rok 2010, e) Schválení rozdělení disponibilního zisku za rok 2010, Za zdaňovací období 2010 byl vytvořen disponibilní zisk ve výši ,79 Kč. Z této částky bude odvedeno nájemné ve výši 50% ,40 Kč dle nájemní smlouvy A /2005. Do bude odvedeno nájemné ve výši ,40 Kč na účet pronajímatel. Toto odvedené nájemné se promítne do hospodářského výsledku roku f) Schválení nerozděleného zisku společnosti Městské lesy Česká Lípa s r. o. z minulých let , Nerozdělený zisk z minulých let činí ,44 Kč, zdaněný disponibilní zisk z roku 2010 je ,79 Kč, CELKEM nerozdělený zisk z minulých let je ve výši ,23 Kč. Rozdělení zisku z předešlých let: - 50% vyplacení podílu na zisku jedinému společníkovi Městu Česká Lípa ve výši Kč, - v nerozděleném zisku z předešlých let zůstane ,23 Kč. Navrhujeme převést na ostatní fond, z kterého bude prováděno přímé čerpání na úhradu nakupovaných služeb týkajících se reprezentace firmy a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, bere na vědomí Zprávu o výkonu funkce dozorčí rady společnosti Městské lesy Česká 1

2 Lípa s r. o. za rok Č. usnesení 112/2011 Plnění usnesení rady města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města k datu Č. usnesení 113/2011 Odpis pohledávek po RK RINT schvaluje odpis pohledávek převzatých po RK RINT, spravované SBD Sever, Lipová 596/7, Liberec, v celkové výši 189,97 Kč dle důvodové zprávy. Č. usnesení 114/A/2011 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni a souhlasu se zřízením stavby a uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů související s akcí "Statické zajištění zemního svahu opěrnou zdí" v ul. Na Výsluní v České Lípě na pozemku parc. č. 5825/234 v k.ú. Česká Lípa 1./ schvaluje uzavření smlouvy č. BVB/11/027/LIB o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku města parc. č. 5825/234 v k.ú. Česká Lípa, se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno v navrhovaném znění. 2./ schvaluje uzavření smlouvy č o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ , se sídlem Plynárenská 499/1, Brno v navrhovaném znění. Přeložka plynovodu bude provedena v rámci připravované akce "Statické zajištění zemního svahu opěrnou zdí" v ul. Na Výsluní v České Lípě. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 500,- Kč + DPH a bude uhrazena až po realizaci stavby na základě geometrického plánu a po vkladu smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. Cena za pořízení geometrického plánu bude cca 6.200,- Kč + DPH a cena za zpracování smlouvy o zřízení věcného břemene bude 5.900,-Kč + DPH + správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. Č. usnesení 114/B/2011 2

3 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na inženýrské sítě v pozemku p. č. 19 v k. ú. Dolní Libchava souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 19 v k. ú. Dolní Libchava s panem Ing. Zdeňkem Černým a paní Janou Černou, oba bytem Libchavská 132, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává stavba Přípojka kanalizace pro stavbu RD na p.p.č. 380/1 a 19 v k.ú. Dolní Libchava vedená přes pozemek ve vlastnictví města. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 114/C/2011 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na inženýrské sítě v pozemku p. č. 123 v k. ú. Dolní Libchava souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 123 v k. ú. Dolní Libchava s panem Tomášem Hřebíkem a paní Vladimírou Hřebíkovou, oba bytem Dolní Libchava 76, Česká Lípa, Věcným břemenem se stává stavba Přípojka kanalizace pro stavbu RD č. p. 76 v k.ú. Dolní Libchava vedená přes pozemek ve vlastnictví města. Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě geometrického plánu. Č. usnesení 115/A/2011 Nebytové prostory v areálu Poříční čp ukončení smluv bere na vědomí předloženou výpověď pana Radka Kadeřábka a neschvaluje ukončení nájemních smluv č. A /2005 ze dne a č. A /2008 ze dne s panem Radkem Kadeřábkem, Zahrádky u České Lípy 71, IČ: dohodou ke dni a dle doporučení výboru pro pronájem a prodej nemovitostí trvá na uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni Č. usnesení 115/B/2011 Nebytové prostory v čp. 231, ul. Žižkova snížení nájemného bere na vědomí předloženou žádost o snížení nájemného z nebytových prostor - kanceláře neschvaluje snížení nájemného z nebytových prostor kanceláře o výměře 38,14m2 vyplývající ze smlouvy uzavřené dne s Českým svazem bojovníků za svobodu na adrese čp. 231, ul. Žižkova v České Lípě 3

4 Č. usnesení 115/C/2011 Nebytové prostory v čp. 135 nám. T. G. Masaryka - snížení nájemného bere na vědomí předložené odvolání k usnesení rady města číslo 67/2011/G ze dne neschvaluje snížení nájemného o skladové prostory o výměře 27,25 m 2 a vyčlenění těchto prostor ze smlouvy uzavřené dne s Narcisou Hruškovou, Česká Lípa, IČ: Č. usnesení 115/D/2011 Nebytové prostory v čp. 64 v ul. U Vodního hradu - nájem schvaluje nájem nebytových prostor v I. nadz. podl. budovy čp. 64 v ul. U Vodního hradu v České Lípě o celkové výměře 43 m 2 Janě Mrkvičkové, Česká Lípa, IČ: , na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování svatebního studia Nella (půjčování svatebních šatů, seznamovací agentura apod.) a prodeje svatebních šatů, společenských oděvů a spotřebního zboží (bižuterie, spodní prádlo apod.) za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 116/A/2011 Pozemek p. č. 131/8 v k. ú. Stará Lípa - nájem schvaluje nájem části pozemku p. č. 131/8 v k. ú. Stará Lípa o výměře 400 m 2 Jaroslavu Česnohlídkovi, bytem Brechtova 779, Praha 4, za účelem umístění holubníku a chovu holubů na dobu určitou do s účinností ode dne podpisu smlouvy za roční cenu nájemného ve výši 4.000,- Kč bez DPH + valorizace s dodržením podmínek uvedených v důvodové zprávě a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 116/B/2011 Pozemek p. č. 5825/162 v k. ú. Česká Lípa - nájem schvaluje bezplatné užívání části pozemku p. č. 5825/162 v k. ú. Česká Lípa o výměře 11 m 2 Miroslavu Fabiškovi, bytem Jana Wericha 2349, Česká Lípa, na dobu neurčitou 4

5 s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem umístění roštové rampy pro nájezd do domu čp a za podmínky uvedené v důvodové zpráva a souhlasí s uzavřením výpůjční smlouvy v předloženém znění. Č. usnesení 116/C/2011 Pozemek p. č. 109/5 v k. ú. Častolovice u České Lípy - nájem schvaluje u nájemní smlouvě č. A /2010 ze dne s firmou Statek Skalice a.s., Chbany-Hořenice 2, Žatec, IČ: , navýšení pronajatých pozemků o nový pozemek p. č. 109/5 v k. ú. Častolovice u České Lípy o výměře m2 za účelem zemědělského hospodaření, včetně orby, setby a sklizně obilovin, na dobu neurčitou s účinností od a zvýšení roční ceny nájemného na 1.600,- Kč bez DPH + valorizace a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 v předloženém znění. Č. usnesení 116/D/2011 Pozemek p. č. 295 v k. ú. Česká Lípa - ukončení schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. A /2008 ze dne s Františkem Hrabalem, Česká Lípa, IČ: , dohodou ke dni Č. usnesení 116/E/2011 Nájem části pozemku p. č. 181/1 v k. ú. Česká Lípa o výměře 100 m2 - parkovací místa pro hotelové hosty a uzavření nájemní smlouvy schvaluje nájem části pozemku p. č. 181/1 v k. ú. Česká Lípa o výměře 100m2 firmě Hotel Morris CL s. r. o., sídlem Na Homolce 51, Praha 5 Motol, IČ , za účelem zřízení parkovacích míst pro hotelové hosty na dobu neurčitou od za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a dále za stanovených podmínek dle bodů 1 7 důvodové zprávy. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou Hotel Morris CL s. r. o., sídlem Na Homolce 51, Praha 5 Motol, IČ , za účelem zřízení parkovacích míst pro hotelové hosty na dobu neurčitou od za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a dále za stanovených podmínek dle bodů 1 7 důvodové zprávy. Č. usnesení 116/F/2011 Prodloužení smlouvy o nájmu pozemku č. A /2010 5

6 neschvaluje neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu pozemku č. A /2010 ze dne uzavřenou s firmou Martin Halasník, nákladní automobilová doprava, Sosnová 43, Česká Lípa, IČ na nájem části pozemku p. č. 5825/565 v k. ú. Česká Lípa o výměře 930m2, za účelem provozování parkoviště. Č. usnesení 117/2011 Smlouva o právu k provedení stavby žadatel pan Ing. arch. Miroslav Pavljuk stavba předzahrádky schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby Přístřešek předzahrádka na p. p. č. 5825/247 v k. ú. Česká Lípa stavba je umístěna na pozemku města Česká Lípa. Investorem stavby je pan Ing. arch. Miroslav Pavljuk, bytem ul. Kinského 3050, Česká Lípa, Tato práva jsou zřízena bezúplatně na dobu pěti let. Č. usnesení 118/2011 Darovací smlouva se spol. BusLine a.s. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Česká Lípa a společností BusLine a.s., sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, Semily, IČ , ve znění dle důvodové zprávy. Č. usnesení 119/2011 Výpověď nájemní smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení pro reklamní účely ze dne včetně dodatku č.1 ze dne schvaluje okamžitou výpověď nájemní smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení k reklamním účelům č. A /2010 ze dne , včetně Dodatku č.1 na pronájem vybraných pozemků na umístění sloupků na komunikacích města pro reklamní účely ze dne uzavřenou s firmou RENO WORK SERVICES s.r.o., zastoupenou jednatelem Zdeňkem Novákem, Šluknovská 2877, Česká Lípa, IČ ukládá ORMI připravit podmínky zveřejnění nového záměru na pronájem sloupů veřejného osvětlení a vybraných pozemků na komunikacích města na umístění sloupků pro reklamní účely. 6

7 Č. usnesení 120/2011 Pronájem inzertních ploch na autobusových zastávkách ve správě města Česká Lípa neschvaluje pronájem inzertních ploch na autobusových zastávkách ve správě města Česká Lípa. Č. usnesení 121/2011 Rekonstrukce ulice 5. května - dodatek ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 se společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, kterým se mění termíny plnění a rozpis ceny díla. Č. usnesení 122/A/2011 Přidělení veřejné zakázky Výměna lodžiových stěn v objektu MŠ Bratří Čapků II. etapa souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna lodžiových sten v objektu MŠ Bratří Čapků II. etapa" dodavateli KN STAV s.r.o., Mimoňská 184, Česká Lípa, IČ dle důvodové zprávy. Celková cena za stavební práce činí ,57 Kč včetně DPH. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Č. usnesení 122/B/2011 Přidělení veřejné zakázky "Stavební úpravy soc. zařízení družiny ZŠ Antonína Sovy, Česká Lípa" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Stavební úpravy soc. zařízení družiny ZŠ Antonína Sovy, Česká Lípa" dodavateli AFC Servis DC s.r.o., Březová 137/62, Děčín 3, IČ: dle důvodové zprávy. Celková cena za stavební práce činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 7

8 Č. usnesení 122/C/2011 Přidělení veřejné zakázky "PD - Stavební úpravy a statické zajištění části Komunitního centra čp. 2213, ul. Školní,Česká Lípa" souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "PD - Stavební úpravy a statické zajištění části Komunitního centra čp. 2213, ul. Školní, Česká Lípa" dodavateli Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Sabinova 3, Praha 3, IČ: dle důvodové zprávy. Celková cena za služby činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně DPH. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Č. usnesení 123/A/2011 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Výměna vzduchotechniky - ZŠ Partyzánská - školní jídelna" schvaluje zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna vzduchotechniky - ZŠ Partyzánská - školní jídelna" dle důvodové zprávy a navrhuje složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek. Č. usnesení 123/B/2011 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce ÚT a vodoinstalace v objektu ZŠ Školní - II. etapa" schvaluje zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce ÚT a vodoinstalace v objektu ZŠ Školní - II. etapa" dle důvodové zprávy a navrhuje složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek. Č. usnesení 123/C/2011 Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku "Oprava střechy na objektu ZUŠ - I. etapa" schvaluje zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava střechy na objektu ZUŠ - I. etapa" dle důvodové zprávy a navrhuje složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek. Č. usnesení 124/2011 Elektronické zadávání veřejných zakázek 8

9 Předkládá: Kočandrle Jiří, I. místostarosta města bere na vědomí předložené informace o možnosti elektronického zadávání veřejných zakázek a souhlasí se zavedením elektronického zadávání jako jedné z forem zadávání veřejných zakázek města. Č. usnesení 125/2011 pronájem pokoje v ubytovně CENTRUM N schvaluje pronájem pokoje v ubytovně CENTRUM N paní Nikole Cínové RČ /2461. Č. usnesení 126/A/2011 žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města schvaluje - výjimku z doby konání akce Pálení čarodějnic, a to podle čl. 2 obecně závazné vyhlášky města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, dne až do hodin dne Akce se uskuteční před restauraci Neptun v České Lípě, Litoměřická ul. - výjimku z doby konání akce Pálení táboráku "Čarodejnice", pořádané Václavem Smolíkem v zahrádkářské kolonii v ul. B. Němcové dne do hodin dne Vedoucí správního odboru se ukládá usnesení rady oznámit neprodleně žadatelce, městské policii a Policii ČR - výjimku z doby konání akce "Čarodejnice" v obci Dobranov dne od až do hod dne SDH Dobranov, zastoupeno p. H. Hnídkem, starostou. - výjimku z doby konání akce "Pálení čarodejnic" u hospody U Kocoura v Žizníkově od do nejpozději hod, při účasti cca osob, zastoupeno p. Petrem Ďuračkou, pořadatelem akce a ukládá vedoucí správního odboru usnesení rady města oznámit neprodleně žadatelům, Městské policii a Policii ČR. Č. usnesení 126/B/2011 žádost o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 schvaluje výjimku z doby konání akce stanovené obecně závaznou vyhláškou města Česká Lípa č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, a to na žádost Michaela Kašáka, provozovatele Baru Bejvák v ul. Paní Zdislavy 302, dne do hodin a ukládá vedoucí správního odboru usnesení rady města oznámit neprodleně žadatelům, 9

10 Městské policii a Policii ČR. Č. usnesení 127/A/2011 Příspěvek z fondu rady města MBHB umělecká společnost schvaluje poskytnutí příspěvku z fondu rady města občanskému sdružení MBHB umělecká společnost, sídlem Eliášova 940, Česká Lípa, IČ , na výdaje spojené s realizací koncertu Svatý Jiří v Dobranově ve výši ,- Kč Kč (propagace, výlep plakátů, dopravné, cestovné, honoráře účinkujících hostů, odměny pro děti). schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 127/B/2011 Příspěvek z fondu rady města Konfederace politických vězňů ČR schvaluje poskytnutí příspěvku z fondu rady města Konfederaci politických vězňů ČR, sídlem Škrétova 6, Praha 2, IČ , na výdaje spojené s činností pobočky v České Lípě ve výši 2.000,- Kč (realizace pietních aktů v České Lípě - kytice, věnce, fotopráce) a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 127/C/2011 Příspěvek z fondu rady města Československá obec legionářská schvaluje poskytnutí příspěvku z fondu rady města Československé obci legionářské, se sídlem Praha 2, Sokolská 486/33, IČ , zastoupené jednotou Česká Lípa, se sídlem Žižkova 231, Česká Lípa, na výdaje spojené s činností v roce 2011 ve výši ,- Kč (účast členů Jednoty ČSOL v České Lípě na pietních oslavách výročí osvobození ČSR a výročí SNP - věnce, kytice). schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z FRM dle důvodové zprávy. Č. usnesení 127/D/2011 Žádost o poskytnutí finančních prostředků z fondu Rady města na úhradu provozních nákladů neschvaluje finanční příspěvek z fondu Rady města ve výši ,- Kč pro Útočiště o. s., Brněnská 486, Sokolov, IČ: na provozní náklady spojené s poskytováním sociální služby Útočiště, o. s., Azylový dům v Oloví a 10

11 neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku. Č. usnesení 127/E/2011 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z fondu Rady města Česká Lípa schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutní finančního příspěvku ve výši ,- Kč z fondu rady města s Petrem Jasanským, Na Blatech 2057, Česká Lípa , RČ: /0073, IČ: Požadovaná částka bude použita na: nákup krmiva a nutné techniky (čerpadla, osvětlení) a pro zajištění provozu živých expozic Veřejného akvária v České Lípě. Č. usnesení 127/F/2011 Příspěvek z fondu rady města pro ZŠ 28. října schvaluje poskytnutí příspěvku z fondu Rady města Česká Lípa ve výši 2.000,- Kč Základní škole, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace na výdaje spojené s organizováním akce Českolipská píšťalka, 3. ročník - občerstvení pro účastníky, květinové dary a diplomy. Č. usnesení 127/G/2011 Poskytnutí finančního příspěvku z fondu rady města Česká Lípa na zajištění akce u příležitosti oslav Dne Země schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z fondu rady města Česká Lípa ve výši ,- Kč Občanskému sdružení Na větrné hůrce, U Šporky 186, Česká Lípa, na zajištění akce u příležitosti oslav Dne Země 2011 a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku v předloženém znění. Č. usnesení 128/2011 Delegace veřejné služby na Farní charitu Česká Lípa schvaluje delegaci veřejné služby na Farní charitu Česká Lípa a uzavření příkazní smlouvy dle přílohy. 11

12 Č. usnesení 129/2011 Informace o sporu s firmou VETT a. s. bere na vědomí zprávu právního zástupce společnosti VETT, a. s. ze dne a souhlasí s tím, aby mezi právními zástupci města Česká Lípa a společnosti VETT, a. s. bylo dále jednáno o všech možnostech mimosoudního řešení vzájemných sporných nároků. Č. usnesení 130/2011 Revokace plánu a údržby místních komunikací pro rok 2011 revokuje své usnesení č. 98/2011 ze dne souhlasí s upraveným plánem oprav a údržby místních komunikací ve vlastnictví města Česká Lípa pro rok 2011 dle důvodové zprávy. Č. usnesení 131/2011 Jmenování ředitele ZŠ Pátova A// odvolává pana PhDr. Františka Kočího z funkce ředitele Základní školy, Česká Lípa 406, příspěvková organizace s účinnosti od B// jmenuje pana Mgr. Petra Jonáše, bytem Svatopluka Čecha 2122, Česká Lípa, s účinností od ředitelem Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. Č. usnesení 132/2011 Jmenování konkurzní komise na obsazení funkce ředitele/ředitelky Samostatné školní jídelny. jmenuje konkurzní komisi pro posouzení uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky Samostatné školní jídelny, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace ve složení uvedeném v důvodové zprávě a současně určuje tajemnicí uvedené konkurzní komise paní Janu Veindlovou. 12

13 Č. usnesení 133/2011 Klíčové úkoly ředitelů školských příspěvkových organizací. schvaluje ředitelům školských příspěvkových organizací klíčové úkoly jako jeden z podkladů pro přiznání mimořádné odměny v roce 2011 dle tabulky v příloze. Č. usnesení 134/2011 Mimořádná odměna řediteli příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa schvaluje udělení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa dle důvodové zprávy. Č. usnesení 135/2011 Stanovení osobního příplatku ředitelce příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa schvaluje změnu platových náležitostí ředitelky příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa, paní Bc. Jiřiny Kučerové, s platností od dle důvodové zprávy a její přílohy. Č. usnesení 136/2011 Schválení specifických ukazatelů rozpočtu školských příspěvkových organizací schvaluje školským příspěvkovým organizacím specifické ukazatele rozpočtu na rok 2011 dle tabulky v příloze. Č. usnesení 137/2011 Specifické ukazatele rozpočtu sportovní a kulturních příspěvkových organizací na rok 2011 schvaluje specifické ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací Sport Česká Lípa, Městská knihovna Česká Lípa, Kultura Česká Lípa a Lipý Česká Lípa na rok 2011 dle důvodové zprávy ve variantě C. 13

14 Č. usnesení 138/2011 Schválení sponzorského daru schvaluje Základní škole, Praktické škole a Mateřské škole, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace přijetí sponzorského daru od firmy Bombardier Transportation Czech Republic, a.s., Svatopluka Čecha 1205, Česká Lípa ve výši ,- Kč pro účely zlepšení podmínek vzdělávání a péče o postižené děti. Č. usnesení 139/2011 Přijetí darů příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy schvaluje přijetí darů příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy, Školní 2213, Česká Lípa, IČ: a to dle důvodové zprávy. Č. usnesení 140/2011 Prodej vyřazeného majetku. schvaluje Základní škole Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace prodej vyřazeného majetku vyjmenovaného v důvodové zprávě za cenu šrotu. Č. usnesení 141/2011 Změna v odpisovém plánu na r příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa schvaluje změnu odpisového plánu na r příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa dle důvodové zprávy. Č. usnesení 142/2011 Smlouva o vyrozumívání JSDH Česká Lípa schvaluje smlouvu v předloženém znění dle důvodové zprávy a pověřuje starostku města podpisem smlouvy a ceníku poskytovaných služeb. 14

15 Č. usnesení 143/A/2011 Zápis z 5. zasedání komise pro komunikaci s veřejností ze dne , Statut komise pro komunikaci s veřejností, Předběžný plán činnosti komise pro komunikaci s veřejností (období 2011/2012) Předkládá: Hudec Tomáš, předseda komise pro komunikaci s veřejností bere na vědomí předložený zápis z jednání Komise pro komunikaci s veřejností ze dne schvaluje předložený Statut komise pro komunikaci s veřejností a Předběžný plán činnosti komise pro komunikaci s veřejností (období 2011/2012). Č. usnesení 143/B/2011 Zápis z jednání Komise prevence kriminality Předkládá: Mgr. Policer Jan, předseda komise prevence kriminality bere na vědomí předložený zápis z jednání Komise prevence kriminality ze dne Č. usnesení 144/2011 Pro informaci bere na vědomí materiály pro informaci Č. usnesení 145/2011 Organizační změny II/2011 Kočandrle Jiří, I. místostarosta města Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ stanovuje s účinností od dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě rozdělení pravomocí v městském úřadu, ruší s účinností od dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě v odboru rozvoje, majetku a investic investiční oddělení, zřizuje s účinností od dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě v odboru rozvoje, majetku a investic oddělení investic a dotací, schvaluje s účinností od a od dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě další organizační změny v městském úřadu a stanovuje s účinností od dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě celkový počet zaměstnanců města Česká Lípa zařazených do městského úřadu na 201 a společensky 15

16 účelných pracovních míst 3. Č. usnesení 146/2011 Nařízení města č. 1/2011 změna tržního řádu schvaluje nařízení města č. 1/2011, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 2/2005 Tržní řád. Mgr. Hana Moudrá, starostka Jiří Kočanrle, místostarosta 16

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 R 534/14 R 535/14 R 536/14 R 537/14 R 538/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 01. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015)

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011)

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze 43. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 30. dubna 2008

Zápis ze 43. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 30. dubna 2008 Zápis ze 43. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 30. dubna 2008 Přítomni: Host: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 18. jednání Rady Města Žatce konané dne 14.7.2008 Usnení č. 612 /08 667 /08 612/08 Schválení programu 613/08 Kontrola usnení 614/08 Zproštění mlčenlivosti 615/08 Pozemky pro výstavbu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 23. září 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 23. září 2009 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 23. září 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Marie Brunová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová František

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost paní Xxxx o prominutí části nájmu za využívání nebytových

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 010/15 z

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rok 2015 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 21.01.2015 Rada města Semily po projednání: 150121/RM/31 A) zápis z jednání Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou vsemilech ze dne 08.01.2018

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více