E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem"

Transkript

1 E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem Funkční princip analyzátoru Podle chování plynů v magnetickém poli rozlišujeme plyny paramagnetické a diamagnetické. Charakteristickou konstantou paramagnetických a diamagnetických látek je magnetická susceptibilita. Magnetická susceptibilita paramagnetických látek je větší než nula, látek diamagnetických menší než nula. Paramagnetické látky jsou vtahovány do nehomogenního magnetického pole, diamagnetické látky jsou z magnetického pole naopak vypuzovány. Většina technicky důležitých plynů jsou látky diamagnetické; paramagnetické vlastnosti vykazují např.: O, NO, NO, ClO. V tabulce 1 jsou uvedeny poměrné magnetické susceptibility některých plynů (v %), vztažené k susceptibilitě kyslíku při 0 C a pro tlak Pa. Tabulka 1 látka poměrná magnetická susceptibilita O 100,0 NO 44,0 H -0,1 N -0,6 CO -0,6 Paramagnetismus plynů se vysvětluje přítomností nepárového elektronu v molekule, u kyslíku pak nespřaženým párem elektronů o paralelním spinu. Při zvyšování teploty se magnetická susceptibilita paramagnetických plynů snižuje podle vztahu C X = (1) T kde je X magnetická susceptibilita (1), C konstanta (K), T termodynamická teplota (K). Analyzátory založené na měření magnetických vlastností využívají výjímečného postavení kyslíku k jeho selektivnímu stanovení v plynných směsích. Při konstrukci automatických analyzátorů se využívá buď statické metody, při které se měří síla, kterou působí nehomogenní magnetické pole na určitý objem plynu anebo dynamické metody, při které se měří prouděné vznikající tzv. termomagnetickou konvekcí. Přístroj používaný v laboratorní úloze pracuje s dynamickou metodou a jeho princip je znázorněn na obr. 1. Analyzovaný plyn přichází do prstencové komory 1, v níž je napříč umístěna tenkostěnná skleněná trubice, ovinutá platinovým odporovým vinutím, jež je vyhříváno elektrickým proudem. Vinutí je rozděleno na dvě poloviny, které tvoří dvě větve Wheatstoneova můstku. Jedna část vinutí je umístěna mezi pólovými nástavci permanentního magnetu, který vytváří nehomogenní magnetické pole. Je-li příčná trubice ve vodorovné poloze, pak pokud není v plynu přítomen O, plyn trubkou neproudí. Je-li v měřeném plynu obsažen kyslík, je vtahován do magnetického pole. V trubce je plyn ohříván, jeho magnetická susceptibilita klesá a proto je teplejší plyn vypuzován plynem chladnějším o vyšší susceptibilitě. Vzniká tzv. termomagnetická konvekce a v jejím důsledku proudění plynu způsobuje nestejné ochlazování obou částí platinového vinutí. Rychlost proudění plynu, tím i teplota a odpor vi- 1

2 nutí jsou úměrné koncentraci kyslíku v analyzovaném vzorku (přesněji počtu molekul kyslíku v objemové jednotce). Symbolický měřicí přístroj 4 v diagonále můstku může udávat přímo objemovou koncentraci kyslíku (v %). Potenciometr 5 pak slouží k seřízení nulové polohy měřicího přístroje. O U stab. Obr.1: Prstencová komora magnetického analyzátoru. Analyzátory tohoto typu umožňují měření v různých rozsazích objemových koncentrací od 0 % do 100 %. Nakloněním příčné trubice lze provést potlačení části měřicího rozsahu a upravit rozsah např. na 0 % až 1 % nebo na 95 % až 100 %. Nejmenší rozsahy objemové koncentrace jsou 0 % až 1 % s relativní chybou ± % z rozsahu. Předpokladem správné funkce přístroje je termostatování prostoru prstencové komory, stabilizace napájecího napětí měřicího můstku, justace polohy analyzátoru a korekce vlivu atmosférického tlaku na údaj analyzátoru. Laboratorní zařízení: Celkové schéma laboratorního zařízení je na obr.. Hlavní částí měřicího zařízení je analyzátor 1, který využívá paramagnetických vlastností kyslíku a slouží prakticky k selektivnímu stanovení kyslíku v plynných směsích. Analyzátor, s kterým budete pracovat v laboratoři má tři rozsahy objemové koncentrace kyslíku 0 % až 1 %, 0 % až 10 % a 0 % až 6 %. Při práci budete používat jen největší rozsah. Kompletní magnetický analyzátor kyslíku tvoří vlastní analyzátor 1, převodník napětí/proud, ukazovací profilový měřicí přístroj, rezistor 9, stabilizátor absolutního tlaku plynu 19 a příslušenství pro odběr, čištění a stabilizaci průtoku vzorku 4 až 8. K analyzátoru je rovněž připojen kompenzační liniový zapisovač 0, který slouží k registraci výstupního signálu. V laboratorní úloze se analyzátoru využívá k měření koncentrace kyslíku ve spalinách odcházejících z modelového plynového topeniště 10. Tlaková láhev s dusíkem 11 slouží jako zdroj plynu potřebného pro nastavení nulového údaje. Vlastní magnetický analyzátor PERMOLYT je zabudován v prachotěsné a proti stříkající vodě odolné skříni. Na obr. je znázorněn pohled dovnitř přístroje při otevřených dveřích skříně. Analyzátor se skládá ze dvou hlavních částí: termostatovaného prostoru 1 a

3 ovládacího panelu. V termostatovaném prostoru 1 je uložena prstencová komora s magnetickým systémem. Prstencová komora spolu s rezistory tvoří Wheatstoneův můstek napájený stabilizovaným napětím. Výstupní napětí z můstku je napojené na převodník napětí/proud pro další zpracování měřicího signálu. Hlavní přepínač analyzátoru (označený BETRIEB) má tři polohy. Poloha 0 znamená vypnuto, poloha 1 znamená zapnuto s vyšším příkonem topení do termostatu (používá se při zapnutí analyzátoru a při nízkých teplotách) a konečně poloha, znamenající zapnuto s normálním příkonem topení. Přepínač rozsahů 4 (MESSBEREICH) má čtyři polohy. Polohy 0 se používá pro odpojení výstupního napětí z diagonály od převodníku napětí/proud, polohou 1 volíme rozsah 0 % až 1 % kyslíku, polohou rozsah 0 % až 10 % a polohou rozsah 0 % až 6 % kyslíku v plynu. Napravo od dvou přepínačů jsou dvě kontrolní světla. Horní světlo signalizuje zapnutí přístroje, dolní kontrolní světlo signalizuje topení v termostatovaném prostoru. Potenciometrem 6 (označeným BRÜCKENSPANNUNG) je možno nastavit napájecí stabilizované napětí na můstku, které lze případně měřit voltmetrem napojeným na dvojici svorek 7. Nulovací potenciometr 8 (s označením >0<) slouží k nastavení nulové polohy analyzátoru na ukazovacím přístroji pomocí dusíku, potenciometr 5 (s označením MESSBEREICH 1) slouží k nastavení rozsahu analyzátoru na ukazovacím přístroji pomocí vzduchu (1 % O ). V prostoru za ovládacím panelem je umístěn také regulátor teploty, který slouží pro regulaci teploty v termostatovaném prostoru 1. Analyzovaný plyn vstupuje do analyzátoru přívodem 9 a odchází odvodem 10. Pro trvalý provoz je nutno tento vývod napojit na barostat, zařízení které udržuje v analyzátoru konstantní absolutní tlak. Tím se odstraní závislost údaje na změnách atmosférického tlaku. Pro naše krátké měření v laboratoři nepředpokládáme změny atmosférického tlaku a toto zařízení není zapojeno. Analyzátor musí být spuštěn asi tři hodiny před počátkem měření, aby se vyrovnaly a ustálily potřebné teploty jak ve vlastním analyzátoru, tak hlavně v termostatovaném prostoru. Při seřizování analyzátor otevíráme jen na krátkou a nezbytnou dobu, aby se nenarušovala tepelná rovnováha v přístroji. Do diagonály můstku je zapojen převodník napětí/proud (viz obr. ), typu W -75AN, který je již mimo vlastní analyzátor. Převodník převádí napětí 5 mv na proud 0 ma. Tento proud je pak veden jednak na profilový ukazovací magnetoelektrický přístroj se stupnicí v objemové koncentraci kyslíku (%), a dále na sériově napojený rezistor 9, na němž vzniká napětí 1 V. Toto napětí se pak vede do zapisovacího přístroje 0 typu TZ 460, který měří sice napětí, avšak hlavně slouží pro registraci průběhu údaje a jeho změn v čase. Příslušenství analyzátoru je zakresleno na celkovém schématu na obr. a tvoří jej keramický filtr 5, membránové elektromagnetické čerpadlo 6, kapalinový manostat 7, rotametr 8 a přepínací trojcestné kohouty. Přepnutím kohoutu 4 je možno přivádět do analyzátoru buď analyzovaný vzorek či vzduch z atmosféry nebo dusík z tlakové lahve 11 pro seřízení nulové polohy.

4 PLYN VZDUCH PERMOLYT 0 1 MESSBEREICH BETRIEB DUSÍK MESSBEREICH + 0 Obr.: Celkové schéma měřicí stanice 4

5 1 MESSBEREICH BETRIEB 0 1 MESSBEREICH Obr.: Magnetický analyzátor PERMOLYT Na obr. je znázorněno rovněž schéma plynového topeniště. Model je tvořen plynovým hořákem, umístěným v kovovém komínu se slídovým průzorem 1. Nad hořákem je umístěno tělísko z keramického materiálu, které slouží ke stabilizaci plamene hořáku i při nepříznivých poměrech palivo/vzduch. Do hořáku se přivádí plyn z rozvodné sítě přes jehlový regulační ventil 1 a rotametr 14 a vzduch z tlakového rozvodu přes ventil 15 a rotametr 16. V komínu je zabudována trubka pro odběr vzorku spalin pro analyzátor. V horní části je komín opatřen odnímatelným krytem 17. Měděné odběrové potrubí je zde ve funkci chladiče, na jehož dolní části je zařazen lapač kondenzátu 18 s odpouštěcím kohoutem. Stupnice vyznačené na trubicích rotametrů 14 a 16 neodpovídají skutečnému průtoku zemního plynu a vzduchu proudícího do hořáku. Skutečné hodnoty průtoků zemního plynu a vzduchu získáme přepočtem naměřených údajů z kalibračních grafů na obr.4 a obr.5. Způsob odečtení skutečného průtoku z grafů je následující. Např. pro údaj x naměřený na rotametru pro zemní plyn 00 ml/min bude na svislé ose grafu odečtena číselná hodnota 6, osa 5

6 je označena výrazem y 10 ml min y 10. Způsob interpretace je pomocí rovnice = 6. ml min Úpravou této rovnice získáme skutečnou hodnotu průtoku zemního plynu y = 600 ml / min. Kromě přímého odečtu z grafu můžete použít i jiný způsob. Přesně odečtete z grafu dva body, z těchto bodů odvoďte rovnici přímky a za použití této lineární závislosti provádějte přepočty údaje rotametru na průtok nebo naopak. Tento způsob můžete použít na oba grafy, jak pro plyn, tak také pro vzduch. y 10 ml min x - údaj rotametru y - průtok zemního plynu x ml min Obr.4: Kalibrační graf rotametru pro zemní plyn 6

7 5,0 y 10 ml min 4,5 4,0,5,0,5,0 x - údaj rotametru y - průtok zemního plynu x ml min Obr.5: Kalibrační graf rotametru pro vzduch Zadání práce: 1. Seřiďte magnetický analyzátor Permolyt.. Proměřte dynamické chování analyzátoru.. Proměřte složení spalin odcházejících z modelu plynového topeniště v závislosti na měnícím se poměru objemových průtoků zemního plynu a vzduchu, závislost vyjádřete graficky. Protokol obsahuje: - stručný popis a blokové schéma laboratorního zařízení, dále postup seřízení analyzátoru, - graf naměřené přechodové charakteristiky, - vyhodnocení přechodové charakteristiky (hodnoty T d, T u, T n, T 90 ) a její aproximaci, - graf závislosti koncentrace kyslíku ve spalinách jako funkci poměru objemového průtoku zemního plynu ku průtoku vzduchu, - výpočet teoretického poměru palivo/vzduch pro stechiometrickou spalovací reakci a porovnání s naměřenými výsledky. 7

8 Pracovní postup: 1. Pro správnou funkci magnetického analyzátoru je třeba, aby teplota v termostatu byla 55 C. Vytemperování termostatu trvá asi 4,5 hodiny od zapnutí analyzátoru. Při zahájení laboratorního cvičení je analyzátor již zapnut. Na údaj analyzátoru má kromě teploty ještě vliv atmosférický tlak, poloha prstencové komory a velikost napájecího napětí. Přesvědčte se pomocí zápisu na zapisovači, zda je pracovní režim analyzátoru ustálený, tj. zda údaj nemá tendenci změny. Analyzátor budete seřizovat na rozsahu 1, (viz přepínač rozsahů na obr.). Při seřízení rozsahu přístroje se přivádí do analyzátoru střídavě vzduch z atmosféry a dusík z tlakové láhve (obr.). Dopravu vzorku obstarává membránové čerpadlo 6, které se zapíná páčkovým vypínačem, umístěným na levé straně tělesa čerpadla vzadu. Kohout 4 nastavte pro odběr vzduchu z atmosféry a výkon čerpadla seřiďte regulační páčkou na přední straně čerpadla tak, aby v manostatu 7 unikala asi jedna bublinka za sekundu. Jehlovým ventilem na rotametru 8 doregulujte průtok tak, aby údaj rotametru odpovídal hodnotě vyznačené ryskou, tedy 0 L/h. Při seřízení nulové polohy se přivádí do analyzátoru dusík z tlakové lahve 11, při nastavení tlaku na redukčním ventilu tlakové lahve postupujte následujícím způsobem: - na počátku je jehlový ventil na výstupu plynu uzavřen, vřeteno redukčního ventilu je vyšroubováno proti směru hodinových ručiček až do uvolnění, - otevřete uzavírací ventil tlakové láhve; tlakoměr udává tlak plynu v láhvi, - postupným utahováním vřetena redukčního ventilu nastavíte pak podle vnějšího tlakoměru na hodnotu menší než asi 50 kpa, - otevřete částečně odpouštěcí ventil láhve a otáčením vřetena redukčního ventilu upravíte průtok dusíku podle manostatu 7, - průtok vzorku do analyzátoru jemně seřiďte ventilkem na rotametru 8. Po ustálení údaje seřiďte nulovou polohu měřicího přístroje nulovacím potenciometrem 8 (obr.). Podle údaje na tlakové lahvi určete čistotu dusíku a rozhodněte se, zda budete při nastavení nuly brát korekci na tyto nečistoty. Seřízení nulové polohy i údaje pro 1 % kyslíku ve vzduchu proveďte několikrát za sebou po přepnutí přívodu dusíku či vzduchu kohoutem 4 a ustálení polohy ukazovatele měřicího přístroje. Ustálení údaje kontrolujte na zapisovači. Při kontrole ustalování nastavte rychlost posunu papíru na 0, cm/min.. Zjištění dynamických vlastností analyzátoru proveďte proměřením přechodové charakteristiky. Vstupní veličinou je koncentrace analyzovaného vzorku, výstupní veličinou je údaj měřicího přístroje analyzátoru. Skokovou změnu vstupní veličiny realizujte přepnutím kohoutu 4 nebo odpojením hadice s dusíkem. Odezvu analyzátoru snímejte zapisovacím přístrojem s nastavenou rychlostí posuvu cm/min. Změnu plynu proveďte v přesně definované době na zápisu, nejlépe v okamžiku, kdy zapisovací pero prochází příčnou čarou. Zápis ze zapisovače vyhodnoťte, vyznačte dopravní zpoždění T d, dobu průtahu T u a dobu náběhu T n. Proveďte aproximaci přechodové charakteristiky přechodovou charakteristikou 1. řádu s časovou konstantou T 6, a dopravním zpožděním. U samočinných analyzátorů se někdy místo časové konstanty T 6, používá k charakterizaci dynamického chování konstanta T 90, označovaná těž doba skokové odezvy. Je to doba, měřená od okamžiku skokové změny ve složení plynu, za kterou dosáhne údaj analyzátoru 90 % celkové konečné změny. Tento časový údaj je odvozen z požadavku znát, za jak dlouho se údaj ustálí na nové hodnotě. Teoreticky dojde k ustálení při exponenciálním průběhu přechodové charakteristiky až při t. I když se prakticky údaj ustálí v konečném čase, není okamžik ustálení přesně a reprodukovatelně měřitelný. Z toho důvodu je proto vhodnější měřit T 90. Tuto konstantu vyhodnoťte rovněž z naměřené přechodové charakteristiky. Na zápisu ze zapisovače uveďte rychlost posuvu registračního papíru. 8

9 . Při měření složení spalin z modelu plynového spalovacího zařízení propojte přívod od kondenzační nádobky 18 (obr.) s kohoutem 4. Při zapalování plynového hořáku v modelovém topeništi postupujte následujícím způsobem: - zapalte laboratorní plynový kahan; - nadzdvihněte asi o 10 mm kryt komínu 17; - ventilem 15 nastavte průtok vzduchu podle rotametru 16 na hodnotu údaje rotametru 1000, tj. průtok asi ml/min (viz kalibrační graf); - ventilem 1 nastavte průtok zemního plynu podle rotametru 14 na hodnotu údaje rotametru 00, viz kalibrační graf; - přiblížením zapáleného laboratorního kahanu k horní části komínu zapalte hořák; - zapálení plamene zkontrolujte vizuálně průzorem 1, nehoří-li plamen, zapálení opakujte; - přitlačte kryt komínu 17 na doraz. Vyčkejte několik minut, až se prohřeje keramické tělísko nad hořákem a plamen se stabilizuje. Při konstantním průtoku vzduchu potom měňte průtok zemního plynu v poměrně úzkých mezích od 150 do 50 údaje na stupnici rotametru 14. Zkontrolujte přitom průzorem nebo zvukem hoření plamene. V případě jeho zhasnutí plamen znovu zapalte uvedeným způsobem. V závislosti na změně poměru objemového průtoku zemního plynu ku průtoku vzduchu zaznamenejte údaj analyzátoru kyslíku. Ustalování údaje sledujte na zapisovači při rychlosti posuvu 0, cm/min. Vzhledem k tomu, že tlak plynu v rozvodu poněkud kolísá, mění se i jeho průtok a následně i koncentrace kyslíku ve spalinách. Z těchto důvodů je třeba průtok plynu podle potřeby seřizovat ventilkem 1 a případné kolísání údaje vyhodnocovat podle průběhu na zapisovači jako průměrnou hodnotu ze zápisu zapisovače. Za tímto účelem musíte znát (alespoň v oblasti měření) vztah mezi údajem zapisovače a koncentrací kyslíku na měřicím přístroji. Naměřené výsledky zpracujte do grafu, kde na svislou osu vynášejte objemovou koncentraci kyslíku (v %), na vodorovnou osu pak vynášejte poměr objemového průtoku zemního plynu V 1 ku objemovému průtoku vzduchu V (obr.6). Vypočtěte teoretický směšovací poměr objemových množství zemního plynu a vzduchu pro stechiometrický poměr spalovací reakce. Uvažujte, že zemní plyn je tvořen pouze methanem. Teoreticky vypočtenou hodnotu směšovacího poměru zemní plyn/vzduch vyznačte do grafu a porovnejte s hodnotou získanou měřením. V 1 objemový průtok zemního plynu (ml/min), V objemový průtok vzduchu (ml/min), c objemová koncentrace kyslíku ve spalinách (%). c % O Obr.6: Teoretický průběh závislosti koncentrace kyslíku na směšovacím poměru palivo/vzduch V V 1 teoretický směšovací poměr 9

10 Příloha 1: Čistota dusíku v tlakové láhvi Dusík se dodává v tlakové láhvi opatřené zelenou barvou. Je-li na štítku tlakové láhve uvedena čistota symbolem,5, znamená to, že plyn obsahuje 99,95 % dusíku a 0,05 % nečistot (většinou kyslík a vzácné plyny). Symbol před desetinnou čárkou značí počet devítek, tedy 99,9% a symbol 5 za desetinnou čárkou značí číslici za poslední devítkou. 10

Návod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ

Návod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ Návod k laboratorní práci: MĚŘENÍ A REGULACE TLAKU, KALIBRACE TLAKOMĚRŮ Cíl laboratorní práce: V laboratorní úloze se studenti seznámí s funkcí provozního inteligentního snímače tlaku, s analogovým a číslicovým

Více

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření plynem indukovaných změn voltampérových charakteristik chemických vodivostních senzorů 1. Úvod

Více

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK

Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK a/ PNEUMATICKÉHO PROPORCIONÁLNÍHO VYSÍLAČE b/ PNEUMATICKÉHO P a PI REGULÁTORU c/ PNEUMATICKÉHO a SOLENOIDOVÉHO VENTILU ad a/ Cejchování

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úloha č. 2 Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úkoly měření: 1. Určete dynamickou viskozitu z měření doby pádu kuličky v kapalině (glycerinu, roztoku polysacharidu ve vodě) při laboratorní

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

1.2 Výkonová charakteristika, výpočet spotřeby paliva, zhodnocení účinnosti palivového článku

1.2 Výkonová charakteristika, výpočet spotřeby paliva, zhodnocení účinnosti palivového článku 1.2 Výkonová charakteristika, výpočet spotřeby paliva, zhodnocení účinnosti palivového článku Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je vyrobit vodík, změřit výkonovou charakteristiku PEM palivového článku

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky

Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav fyziky a měřicí techniky. Detekce hořlavých a toxických plynů OLDHAM MX32

Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav fyziky a měřicí techniky. Detekce hořlavých a toxických plynů OLDHAM MX32 Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav fyziky a měřicí techniky Detekce hořlavých a toxických plynů OLDHAM MX32 Návod k laboratorní práci Bc. Jan Vlček, Doc. Ing. Karel Kadlec CSc. Praha září

Více

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ 20-60 KLO - elektronické zapalování 20-60 PLO - zapalování plamínkem 20-40 KLZ - elektronické zapalování - vestavěný

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Ověřte funkci diferenčního kapacitního tlakoměru pro měření malých tlakových rozdílů. 2. Změřte závislost obou kapacit na tlakovém rozdílu.. Údaje porovnejte s průmyslovým diferenčním

Více

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma. Richard Philips Feynman "Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman Tato publikace vznikla díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily

2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily Honeywell SÉRIE V4043/8043/4044/8044 2-cestné a 3-cestné rozdělovací vodní ventily POUŽITÍ PŘÍRUČK VÝROKU Rozdělovací vodní ventily série V umožňují přesné řízení směru průtoku teplé a/nebo studené vody.

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu Datum měření: 23. 10. 2009 Měření Poissonovy konstanty vzduchu Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 1 Ročník

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 4 Název úlohy: Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Úkol měření a) Změřte teplotu topné desky IR teploměrem. b) Porovnejte měření teploty skleněným

Více

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ 215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ ÚVOD Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy koloidního charakteru. Obsahují především asfalteny, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším

Více

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT 215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT ÚVOD Snižování emisí výfukových plynů a jejich škodlivosti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti motorových paliv. Po úspěšném snížení obsahu

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 23 CLN, TCLN Závěsný plynový kotel Obsah 1. Všeobecné informace...3 1.1 Použití....3 1.2 Podrobnosti o zařízení...3 1.2.1 Popis zařízení...3 1.2.2 Varianty

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Fotovoltaické panely a palivové články v současné době představují perspektivní oblast alternativních zdrojů elektrické energie

Více

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY

BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY Tento dokument je k disposici na internetu na adrese: http://www.vscht.cz/ufmt/kadleck.html BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY Bezdotykové teploměry doznaly v poslední době značného pokroku a rozšíření díky pokroku

Více

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH strana: 1 /počet stránek 22 OBSAH: 1. Přístroje, pomůcky a materiálové zajištění... 3 2. Postup měření... 3 2.1. Geometrie

Více

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1

THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 THS TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-2/THS-1 Automatický parní středotlaký kotel THS na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech jako standardní výrobek. Palivo Zemní plyn, svítiplyn,

Více

Mikroelektronika a technologie součástek

Mikroelektronika a technologie součástek FAKULTA ELEKTROTECHNKY A KOMUNKAČNÍCH TECHNOLOGÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V BRNĚ Mikroelektronika a technologie součástek laboratorní cvičení Garant předmětu: Doc. ng. van Szendiuch, CSc. Autoři textu: ng.

Více

Filmová odparka laboratorní úlohy

Filmová odparka laboratorní úlohy VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Filmová odparka laboratorní úlohy Část 1 ÚLOHY PRO VÝUKU PŘEDMĚTU MĚŘICÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA Verze: 1.0 Prosinec 2004 ÚLOHA 1 Regulace tlaku v brýdovém prostoru

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav počítačové a řídicí techniky Ústav fyziky a měřicí techniky LABORATOŘ OBORU IIŘP ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY Zpracoval: Miloš Kmínek

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

DKH 512. Regulátor tlakové diference a průtoku ENGINEERING ADVANTAGE

DKH 512. Regulátor tlakové diference a průtoku ENGINEERING ADVANTAGE Regulátory tlakové diference DKH 512 Regulátor tlakové diference a průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE DKH 512 je regulátor tlakové

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Osoby, které nejsou obeznámeny s níže uvedenými pokyny, nesmí používat zařízení PumpWave. Doporučujeme kontaktovat spolehlivého instalatéra

Více

1 Všeobecná upozornění

1 Všeobecná upozornění 1 Všeobecná upozornění Tato příručka je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být předána uživateli spolu se zařízením. Součástí tohoto zařízení musí zůstat při každé změně vlastníka. Příručku uchovávejte

Více

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení.

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení. RD 1700 zapisovač 6.2 Zapnutí napájení a stav zapisovače 6.3 Tisk zkušebního obrazce 6.4 Činnost v normálním módu 7.1 Nastavení a kontrola parametrů 7.2 Přehled postupu nastavení parametrů 7.3 Nastavení

Více

Návod k obsluze, seřízení a montáži

Návod k obsluze, seřízení a montáži 2 0 4 bar 2 0 4 bar CZ NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ KOTEL Topení + teplá voda Model s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži cc c Obsah Strana - Všeobecný popis...4 2- Rozměry...5 -

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži THERM 28 TKZA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku Otázky k úloze, domácí příprava Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku a) Co je to piezo-rezistivní jev? b) Jaký je rozdíl mezi absolutním (absolute), relativním (gauge) a diferenčním (differential) tlakovým

Více

334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000,

334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000, Vyhl. č. 334/2000 Sb., stránka 1 z 9 334/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS Ministerstvo

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. 8.1. Dynamické měření tlaku. 8.2. Měření tlaků 0-1 MPa

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. 8.1. Dynamické měření tlaku. 8.2. Měření tlaků 0-1 MPa Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Proveďte kalibraci polovodičového čidla tlaku 0..0 kpa. Zaznamenejte časový průběh tlaku při zkoušce tlakové odolnosti.. Proveďte kalibraci tenzometrického snímače do 1 MPa

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č 1 EPELNÉ ÚČINKY EL POUDU Jméno(a): Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Stanoviště: 6 Datum: 21 5 28 Úvod

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY MODELY H P/G-15 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 2 1. INSTALACE 1.1. Rozměry 1.2. Umístění Umístění a připojení přístrojů

Více

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 28. června 1977 o sbližování právních

Více

REGULAČNÍ VENTILY REGULAČNÍ VENTILY STV DOPLŇKOVÝ SORTIMENT DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

REGULAČNÍ VENTILY REGULAČNÍ VENTILY STV DOPLŇKOVÝ SORTIMENT DOPLŇKOVÝ SORTIMENT STV POPIS Know-how regulačních ventilů převzala spolupracující firma MMA, která tento výrobní sortiment dále rozvíjí. Regulační ventily STV jsou vysoce kvalitní výrobky, umožňující přesné nastavování a

Více

Fotosyntetický výdej kyslíku

Fotosyntetický výdej kyslíku 6 TÉMA TEORETICKÝ ÚVOD Fotosyntéza je pochod, kterým některé druhy baktérií, nižší a vyšší rostliny přeměňují zářivou energii pohlcenou chlorofylem a jinými doprovodnými barvivy v energii chemických vazeb

Více

Šetrná jízda. Sborník úloh

Šetrná jízda. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Šetrná jízda Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací program

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

2 Přímé a nepřímé měření odporu

2 Přímé a nepřímé měření odporu 2 2.1 Zadání úlohy a) Změřte jednotlivé hodnoty odporů R 1 a R 2, hodnotu odporu jejich sériového zapojení a jejich paralelního zapojení, a to těmito způsoby: přímou metodou (RLC můstkem) Ohmovou metodou

Více

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů Modifikované verze Dewarových nádob Konstrukce řešena pro vložení exp. aparatury (nebo její části) ta pracuje za nízkých teplot Kryostaty - různé

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY S O F T S M A R T STREAM

NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY S O F T S M A R T STREAM NÁVOD NA POUŽITÍ CHLAZENÍ S VÝROBOU SODOVKY S O F T S M A R T STREAM SOFT a SMART STREAM Průtočné suché chlazení s výrobou sodovky TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení: 230V/50Hz Typ El. Příko n [W] Chl. Výkon [W]

Více

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p 6 1 61-0 - 0269 INDEX: p POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: NÁZEV: MĚŘENÍ A SEŘIZOVÁNÍ PŘEDVSTŘIKŮ NA MOTORECH TEDOM I. DYNAMICKÝ PŘEDVSTŘIK PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250 Následující všeobecné pokyny

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 6 Název úlohy: Elektrická měření proud, napětí, odpor Úkol měření a) Změřte v propustném i závěrném směru voltampérovou charakteristiku - křemíkové

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úloha č. 1b Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úkoly měření: 1. Sestrojte Voltův článek. 2. Seznamte se s multimetry a jejich zapojováním do obvodu. 3. Sestavte obvod pro určení vnitřního odporu

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi. 1. Cíl práce. 2. Princip

5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi. 1. Cíl práce. 2. Princip 5 Vsádková rektifikace vícesložkové směsi Teoretický základ separačních metod založených na rozdílném bodu varu složek je fyzikální rovnováha mezi kapalnou a parní fází. Rovnováha je stav dosažený po nekonečné

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T 1 Pracovní úkol 1. Změřte účiník (a) rezistoru (b) kondenzátoru (C = 10 µf) (c) cívky Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí 3. úloha EZ1 Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí Cíl úlohy Orientační stanovení účinnosti tepelného zdroje na biomasu pomocí elektrochemické analýzy kouřových plynů respektive pomocí zjednodušeného

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

AMCOR. Odvlhčovač D 1000. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

AMCOR. Odvlhčovač D 1000. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 AMCOR Odvlhčovač D 1000 - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění a montáž 2.3 Příprava

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. II Název: Měření odporů Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal dne:...

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 04 Obsah 1. Popis výrobku 3 2. Instalační instrukce

Více

Návod k uvedení do provozu a údržbě

Návod k uvedení do provozu a údržbě 6304 4375 0/006 CZ Pro odbornou firmu Návod k uvedení do provozu a údržbě Modroplamenný hořák Logatop BE.3 a.3 Před uvedením do provozu a údržbou pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Objednací číslo: 19 58 47 Použití: Profesionální laboratorní síťový adaptér - pro: - dílny, školy - laboratoře, radioamatéry - počítače 100 % stabilita napětí Technická

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný

Více

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2.

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2. Tel: +420 596 232 996, 596 232 997, Fax: +420 596 232 998 avemarcz, web: wwwavemarcz 01XX Strana: 1/7 REVIZE: 1 Obsah 1 Sestava plastového stavoznaku 70001XX 2 Oblast použití 3 Popis stavoznaku 31 Kuličkové

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor tlakové diference Technický list pro 4007 Vydání CZ 0711 Montážní rozměry v mm Objednací číslo DN Rp L Velikost klíče H D1 D2 1 4007 01 DN 15 1/2 100 27 170 50 125 1 4007

Více

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB -TU Ostrava PŘEHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového členu ke zdroji stejnosměrného napětí Návod do

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více