stí 440, Kroměř zskomenskeho.cz IČO O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stí 440, 767 01 Kroměř 2005-2010 www.zskomenskeho zskomenskeho.cz komen.km@.km@zskomenskeho.cz IČO O 708 799 40"

Transkript

1 Základní škola Kroměř ěříž,, Komenského náměstn stí 440, příspěvková organizace Kroměř ěříž Projekt Bezpečná škola zskomenskeho.cz zs.komen IČO O

2 Kdo jsme Jsme středn edně velká městská škola, kterou navštěvuje vuje 282 žáků,, kteří jsou vyučov ováni ve 13 třídách. t Ve škole působí 26 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických pracovníků. Škola mám moderní vybavení,, odborné učebny informační centrum, výpočetn etní technika, biologie, cizí jazyky, výtvarná a hudební výchova, chemie a fyzika, keramická dílna, tělocvična a venkovní hřiště s umělým povrchem. Součást stí školy je školní družina a školní jídelna.

3 Vyučujeme ujeme podle školního vzdělávac vacího programu pro základnz kladní vzdělávání Most do života a dle programu ZákladnZ kladní škola. Projekt Tvořiv ivá škola jehož obsahem je činnostní učení využíváme ve výuce na 1. stupni, stejně tak i daltonské vyučov ování.. Ve všech v třídách postupně zařazujeme azujeme interaktivní výuku. Od roku 2003 jsme zapojeni do celonárodn rodní sítě škol podporujících ch zdraví Zdravá škola rozvíjíme životní kompetence každého dítěte d te tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědn dně ke zdraví svému i druhých patřila mezi jeho celoživotn ivotní priority. Pracujeme v projektu Motýl aneb výlety trochu jinak - vedeme děti d ke zdravému životnímu stylu. Od roku 2005 pracujeme na programu Bezpečná škola, který je zaměř ěřen na prevenci úrazů dětí.

4 Všichni lidé mají právo na zdraví a bezpečí tento požadavek tvoří základ pro plán prevence nehodovosti a snížen ení úrazů dětí a mláde deže e nejen ve škole, ve třídě, t, ale v rámci celé Bezpečné komunity města m Kroměř ěříž.

5 Nabídka školy aneb co se u nás n s děti d naučí? Problematika Bezpečné školy je zakotvena ve Školním m vzdělávac vacím programu pro základnz kladní vzdělávání Most do života. V rámci programu Bezpečná škola realizujeme ve všech v třídách t 1. stupně projekt Bezpečná třída. Máme M třídnt dní pravidla bezpečného chování a jednání,, která dodržujeme. Učíme U se jak nezpůsobit úraz sobě ani druhému. Učíme se, jak si počínat, nebo přivolat p pomoc při p úrazu nebo mimořádn dné události. Ve školní družin ině pracujeme podle projektu Bezpečná školní družina, který je orientovaný na osobní bezpečí a předchp edcházení úrazům m ve školní družin ině i mimo ni. Plán činností a aktivit se odvíjí od možných rizik v jednotlivých ročních obdobích. Žáci druhého ho stupně připravují pro své mladší spolužáky projekty, ve kterých formou děti učíu děti prohlubují vědomosti a dovednosti mladší ších spolužáků v oblasti První pomoci, dopravních situací či i osobního bezpečí.

6 Speciáln lní péče e je věnovv nována na žákům m se specifickými vzdělávac vacími potřebami (individuáln lní vzdělávac vací plány, dva reedukační kroužky: ky: logopedický a dyslektický, asistentka pedagoga, pravidelné konzultační hodiny speciáln lního pedagoga z PPP v Kroměř ěříži). Při i výuce využíváme moderní formy práce pro žáky zajímav mavé a motivující Krizový plán n pro případ p pad ohrožen ení bezpečí žáků zahrnuje vymezení kompetencí a přímou p návaznost n na systém m podpory veřejn ejného zdraví a ochrany obyvatelstva za mimořádných událost lostí V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků navštěvujeme vujeme semináře e a školení a zvyšujeme tak kompetence ped.. pracovníků v oblasti řešení krizových situací.

7 Když potřebujeme radu? Ve škole pracuje žákovský parlament složený ze zástupcz stupců jednotlivých tříd, t který na pravidelných schůzk zkách projednává s vedením školy své návrhy, náměty n a problémy. Je zřízena zena schránka důvěry d a máme m me možnost konzultovat své starosti a problémy s třídními učiteli, u výchovnou poradkyní,, speciáln lními pedagogy a psychology z PPP Kroměř ěříž,, výchovnou poradkyní pro volbu povolání, školním metodikem pro prevenci patologických jevů.

8 Organizace výuky Přestávky jsou určeny k relaxaci a odpočinku. Všichni V žáci se mohou volně pohybovat v prostorách školy. O velké přestávce mají možnost využít školní hřiště nebo tělocvit locvičnu. Bezpečnost dětíd zajišťuj ují pedagogické dozory.

9 Zajímav mavé školní projektové dny Osobní bezpečí pro 1. stupeň Bezpečná cesta do školy Bezpečná školní družina Bezpečná třída Na kolo jen s přilboup První pomoc pro žáky 5. roč. připravují žáci IX. třídy t Kolo je můj m j kamarád d pro žáky 4. roč.. připravujp ipravují žáci VIII. třídyt Třídní klima pro žáky VI. třídt Seznamovací výlety pro žáky VI. třídt Šikana pro žáky VII. třídt Den proti kouřen ení Den bez aut Dny zdraví

10 Spolupracujeme Do programu zahrnujeme aktivity, které směř ěřují k podpoře e zdraví a prevenci sociáln lně patologických jevů.. Ve spolupráci se školním metodikem prevence, PPP a SVP nabízíme žákům m zajímav mavé aktivity. Využíváme navázanou spolupráci s organizacemi a odborníky: městská policie a Policie ČR Ajaxův zápisník, Akce Dopisy řidičům, Červený kříž, k, Středn ední zdravotnická škola, Středn ední pedagogická škola a K-centrum - preventivní akce a besedy, HZS Zlínsk nského kraje, občansk anské sdružen ení Jaspis volnočasov asové aktivity, dopravní hřiště,, Knihovna Kroměř ěřížska,, Bezpečná komunita města m Kroměř ěříž. Zveme rodiče e k účasti na společných akcích ch a hledáme optimáln lní způsoby zapojení rodičů do programu.

11 Projekt Dny zdraví

12 Bezpečná ulice je jednou z aktivit Bezpečné komunity města m Kroměř ěříž, kterou pro děti d organizují složky Integrovaného záchrannz chranného ho systému. Na kolo jen s přilboup vede žáky k ochraně svého zdraví respektování dopravních předpisp edpisů a zvládnut dnutí role cyklisty na vozovce.

13 Učíme se nejen ve škole Žáci všech v tříd t d I. stupně vyjíždějí do škol v přírodě,, kde probíhá výuka formou projektového vyučov ování. Žáci 3. a 4. ročníku se účastní plaveckého výcviku. V rámci dopravní výchovy žáci navštěvuj vují dopravní kroužek a dopravní hřiště kde získajz skají ve IV. třídět průkaz cyklisty. V VI. třídách t realizujeme seznamovací výlety s nově vytvořenými třídnt dními kolektivy, protože e k nám m přichp icházejí žáci z neúplných základnz kladních škol. V VII. ročníku žáci absolvují lyžařský výcvikový kurz. Každoro doročně pořádáme řadu exkurzí, školních výletů a zájezdů.

14 Volný čas zájmové aktivity Naše škola je od r členem Asociace školních sportovních klubů.. V rámci tohoto klubu rozvíjí svou činnost 5 sportovních kroužků. Nabídka je široká: : volejbal, pohybové hry, fotbal, florbal míčové hry. Z další ších zájmových kroužků,, které pracují na naší škole, dětem d nabízíme: dopravní,, divadelní, klávesový, maňáskový kroužek zdravého stylu života, redakce školního časopisu.

15 Spolupracujeme s o. s. Jaspis Organizujeme pro žáky projekt Volnočasové aktivity Učíme žáky jak trávit aktivně a zajímavě volný čas

16 Hodnocení současn asného stavu Naše škola je sice nejstarší základní školou v Kroměř ěříži, v roce 2005 oslavila 100 let od svého založen ení,, avšak ak život uvnitř je moderní a v neustálém m vývoji. Hlásíme se k novým formám m a metodám práce, a tedy i k projektu Bezpečné školy, který úzce souvisí s programem podporujícím m zdraví ve škole. Je zřejmz ejmé, že e v dnešní uspěchan chané době je nezbytné a ve škole zvláš ášť,, věnovat v dětem d maximáln lní úsilí v rozvoji a formování jejich osobností,, ale nelze ani opomíjet jejich bezpečí a jejich zdraví právě vhodnou prevencí ve snížen ení úrazovosti.

17 Projekt Osobní bezpečí Žáci 9. ročníku učí mladší spolužáky jak se správně připoutat v autosedačce co jsou to mimořádné události k čemu slouží a jak se používá hasicí přístroj

18 BEZPEČNÁ ŠKOLA V NAŠICH PODMÍNK NKÁCH V oblasti zajištění bezpečí žáků pravidelnými kontrolami a revizemi nářadí,, náčinn iní a prostor předchp edcházíme možným nebezpečím m a úrazům. Před vstupem do odborných pracoven, před p zahájen jením m sportovních školních i mimoškoln kolních akcí žáky vždy v poučíme o bezpečnosti a chování. V pracovnách, ch, ve třídách t i na chodbách školy dohlížíme na bezpečnost dětíd pedagogickým dozorem a citlivě korigujeme jejich chování a jednání. Motivujeme žáky k aktivní účasti v programu. Důsledně dodržujeme pravidla bezpečného provozu školy všemi v účastníky. Budujeme pozitivní sociáln lní klima ve třídách t a ve škole.

19 Pokusme se tedy společnými silami vytvářet pro naše e děti d bezpečný svět. Integrujeme Výchovu ke zdraví,, sledující cíle bezpečné školy přímo p v ŠVP, formováním m kompetencí žáků v oblasti zdravého životního stylu. Vedeme žáky k samostatnému mu rozhodování a toleranci k druhým. Využíváme aktivit města m Kroměř ěříž konaných v rámci Bezpečné komunity (Den Země,, Na kolo jen s přilbou, NárodnN rodní dny bez úrazů a jiné aktivity Projektu Zdravé město). Učíme děti d chránit své bezpečí,, adekvátn tně reagovat v mimořádných situacích, ch, zajistit, případnp padně poskytnout První pomoc. V rámci programu Ochrana člověka za mimořádných událost lostí,, který je integrován n do výuky na I. i II. stupni ZŠ, Z, připravujeme p děti d na tyto mimořádn dné situace a seznamujeme je s jejich závaz važností.

20 Projekt První pomoc žáci 9. ročníku učíu své mladší spolužáky, jak zvládnout základy z resuscitace, ošetření zraněného či i přivolp ivolání odborné pomoci. Dopisy řidičům aktivita ta dětíd 1. stupně,, která využívá spolupráce s městskou m policií.

21 Co chceme Úrazy dětíd a mláde deže e jsou globáln lním m problémem současn asné společnosti. Ale úraz není,, aža na výjimky, náhoda. n Velká část dětských d úrazů má stejné okolnosti, které se opakují,, a proto lze velké části úrazům m předejp edejít. Program Bezpečná komunita je zaměř ěřený na snížen ení incidence a závažnosti úrazů pro všechny v věkovv kové kategorie, ve všech v oblastech lidské činnosti. První informace o problematice Bezpečné školy jsme získali na 1. mezinárodn rodním m semináři i o Bezpečných školách, který se konal v Kroměř ěříži i v roce V roce 2005 jsme zahájili spolupráci s Ing. Zdeňkem Vopičkou kou.. Pravidelně se účastníme akcí a aktivit, které organizuje kancelář Zdravé město a Bezpečná komunita Kroměř ěříž.. Od roku 2000 se účastníme NárodnN rodních dnů bez úrazů v Kroměř ěříži. Součást stí těchto dnů byla i mise DětstvD tství bez úrazů,, tehdy získala z naše škola prvenství a vítěznv zné družstvo bylo odměněno no účastí v Praze v soutěž ěžním klání pořádan dané ve spolupráci s OPS PODANÁ RUKA. V roce 201O jsme podali přihlp ihlášku do Mezinárodn rodní sítě Bezpečných škol.

22 Vzhledem k tomu, že e se naše škola nachází v rušném m centru města m obklopená ze všech v stran nebezpečným ným dopravním m ruchem, rozvíjíme na 1. stupni téma t Bezpečná cesta do školy,, které není v Bezpečné komunitě nijak nové,, avšak ak je stále aktuáln lním m problémem. Podle metodiky Centra dopravního výzkumu byl v roce 2004 zpracován audit dopravní bezpečnosti škol. MěstskM stská policie dohlíží na bezpečný dopravní provoz v blízkosti naší školy v ranních hodinách, kdy děti d přicházejí do školy. Nadále se touto tematikou chceme zabývat, aby si děti včas v uvědomily, že e jsou i jako chodci rovnocennými účastníky silničního provozu se svými právy i povinnostmi.

23 Spolupracujeme s Ing. Zdeňkem Vopičkou besedujeme školíme se diskutujeme o problémech

24 Expedice K2 lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku učíme žáky zvládnout První pomoc při lyžování a zimních hrách ošetření poranění či úrazu doprava raněného v náročných podmínkách

25 Priority Rozpoznat, co můžm ůže e způsobit úraz či i poškozen kození. Chovat se tak, abych nezpůsobil úraz sobě ani druhému. Umět t si poradit v předcházení i při p vzniku úrazu. Pochopit své místo a úlohu v prevenci úrazů dětí a mláde deže. e. Aktivně se zapojit do protiúrazov razové výchovy. Svoji činností nezpůsobit (nezavinit) úraz, poškozen kození.

26 Závěr Projekt Bezpečná škola bude úspěšně realizován n pouze tehdy, jestliže e pedagogický sbor ve spolupráci s rodičovskou ovskou veřejnost ejností a spolupracujícími orgány a institucemi bude pracovat a postupovat jako jednotný tým. Jestliže e budou svou každodenn dodenní práci vykonávat vat s chutí a tvořiv ivě hledat nové cesty jak lépe l tento program naplňovat. Přáli bychom si, aby naše škola byla vždy v místem m výchovy a vzdělání,, jak k tomu byla před p více v než sto lety předurp edurčena, ena, ale také místem, kde se děti d i dospělí cítí bezpečně. Příjemné psychosociáln lní klima vytváří prostor pro aktivní práci, vnáší do lidského života radost a pohodu. A to je cílem naší práce.

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví. Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007 26.června 2007 schváleno Radou školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více