ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul."

Transkript

1 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok 2005/2006

2 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín příspěvková organizace, zřizovatel: město Kopřivnice IZO: datum zařazení do sítě škol: b) zaměření školy Základní škola je součástí výchovně-vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vyučování ve škole probíhá podle učebních dokumentů schválených MŠMT. Škola zřizuje třídy s rozšířenou výukou jazyků a třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Součástí školy je školní družina (IZO ) a školní jídelna (IZO ). c) vybavení školy vyučovacími pomůckami, technikou apod. druh počet z toho pro řízení a provoz televizory 14 1 fax 1 1 rádia a magnetofony 48 gramofony 9 hifivěže 3 video 11 videokamera 1 *) projektory včetně KP8 25 digitální fotoaparát 4 *) meotary 17 kopírka 2 *) počítače 76 7 tiskárny 10 4 LEGO DACTA pro I. stupeň 3 LEGO DACTA pro II. stupeň 3

3 mikroskop STM 2 + CCD kamera 1 dataprojektor 4 jazyková laboratoř 1 Poznámka k tabulce: *) využíváno současně pro potřebu výuky i pro řízení a provoz školy. d) tabulka počtu žáků a tříd celkem žáků počet tříd I. stup. počet tříd II. stup. počet odd. ŠD Přehled učebních plánů / 96 2 vzdělávací program Základní škola pro 1. až 9. ročník / pro třídy s rozšířenou výukou jazyků / pro třídy s rozšířenou výukou informatiky a výp. techniky 3. Údaje o zaměstnancích školy a) provozní zaměstnanci v provozu pracovalo v profesích ekonomický zástupce ředitele, školník, uklízečka, účetní, administrativní pracovnice celkem 10 zaměstnanců z toho dva muži; tři zaměstnanci na neúplné úvazky b) pedagogičtí zaměstnanci ve škole bylo zaměstnáno celkem 29 pedagogických zaměstnanců a 2 vychovatelky. Z toho 7 mužů, všichni až na dvě výjimky měli vysokoškolské pedagogické vzdělání, průměrný věk pedagogického pracovníka na ZŠ Alšova činil 42,6 roku

4 c) aprobovanost výuky na 1. stupni 88,5 % na 2. stupni 87,2 %

5 d) výuka cizích jazyků v ročníku povinné předměty: cizí jazyk počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti anglický německý e) výuka cizího jazyka ve ročníku cizí jazyk počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti anglický ,9 f) nabídka volitelných a nepovinných předmětů název volitelné předměty informatika 7.A nepovinné předměty seminář přír.předmět. 7.B,C sportovní výchova 7.A,B,C instrumentální soubor roč. sportovní výchova sportovní výchova konverzace Aj roč roč. třídy 7., 8., 9. roč

6 g) integrovaní zdravotně postižení žáci Ve škole bylo integrováno 46 žáků ( 32 chlapců, 14 dívek ) s vývojovou poruchou učení nebo tělesným postižením h) zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova se vyučovala 2 hodiny týdně v počtu 14 a 13 dětí (celkem 27). 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí Počet dětí: s odročenou docházkou 12 do třídy s rozšířenou výukou jazyků 27 do tříd s rozšířenou výukou inf. a výp. tech. 19 navštěvujících zdravotní TV 27 ve školní družině 56 zapsaných do 1. tříd 68 odročeno 17 MUDr. + PPP 15 MUDr + SPC 2

7 Závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ze ZŠ Kopřivnice,ul. Alšova - školní rok 2004/2005 třída žáci celkem chlapci dívky 9. A B Celkem 9.roč celkem % chlapci % dívky % Gymnázia 10 19,2 2 3,8 8 15,4 SŠ a SOU s maturitou SOU učební obory 35 67, , ,6 7 13,5 5 9,6 2 3,8 Rozmístění žáků podle typu škol v okrese Nový Jičín:

8 žáci 9. ročníku G Příbor 5 (2 ch, 3 d) G + SŠ Nový Jičín 6 (1 ch, 5 d ) G Frenštát 1 (3 d) G Šternberk 1 (1 d) Soukromé G Frýdek-Místek 1 (1d) VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 15 (7 ch, 8 d) SPŠE Frenštát p. R. SŠ Nový Jičín SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát p. R. SŠ Šenov u NJ SŠ přírodovědná a zemědělská NJ SŠ Odry SpgŠ Přerov SŠ technická Ostrava SOŠ chemická Ostrava SPŠ stavební Lipník na Bečvou SŠ stavební Valašské Meziříčí SOU potravinářské Praha SOŠ Luhačovice SZŠ Hranice SOUŠ varhanářská Krnov 6 (6 ch) 3 (3d) 2 (2d) 1 (1ch) 1 (1d) 1 (1d) 1 (1d) 1 (1ch) 1 (1ch) 1 (1ch) 1 (1ch) 1 (1ch) 1 (1ch) 1 (1d) 1 (1d) žáci 5. ročníku 8 leté G Příbor 6 (4ch, 2 d) žáci 6. ročníku OU a Praktická škola NJ 1 (1ch) žáci 7. ročníku SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát p. R. 1 (1d)

9 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka docházky omluvených hodin celkem neomluvených hodin celkem prům. počet omluvených hodin na žáka prům. počet neomluvených hodin na žáka počet žáků s 2. stupněm z chování počet žáků s 3. stupněm z chování 1. stupeň ,53 0, stupeň ,71 0, CELKEM ,09 0, b) tabulka prospěchu ročník poč. žáků prospělo s vyzn. prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifikováno celkem za 1. stupeň

10 celkem za 2. stupeň CELKEM Údaje o mimoškolních aktivitách a) umístění v soutěžích 2005/2006 pouze okresní, krajské, celostátní kolo název soutěže Baltík a Baltazar Vánoce s Baltíkem Matematická olympiáda Recitační soutěž Zeměpisná olympiáda Vv soutěž Svět dobro.. Kopaná - dívky Florbal - dívky umístění v okresním kole 1. místo 2. místo 3. místo 1. místo 2. místo umístění v regionálním a celostátním kole 8. místo (celostátní) 11. místo (celostátní) úspěšný řešitel b) účast na životě v obci, kulturní vystoupení, projekty, soutěže Výtvarnými pracemi žáků se škola prezentovala účastí v soutěži ke Dni Země, na Fojtství byly vystaveny práce ze soutěže Fantazie 2006, další práce byly vystaveny v KD. Škola byla účastníkem třídenní prezentace výtvarných prací v Českých Budějovicích Veletrh práce a řemesel Instrumentální soubor ZŠ Petr-klíč vystupoval pro žáky školy - hraní na prázdniny, Slavnostní večer., Evropský svátek hudby. V červnu se uskutečnil týdenní vzdělávací pobyt žáků v Anglii. Škola se zapojila i do projetků, z nichž některé přinesly škole finanční prostředky mimo vlastní rozpočet. Viz. Údaje o hospodaření.

11 c) prevence sociálně patologických jevů 1. Počet pracovníků pověřených prevencí : 2, z toho 2 vyškolení 2. Preventivní aktivity pro žáky: a) jednorázové: - průzkum sociálně-psychologického klimatu v 6. a 9. ročnících formou anonymní ankety, popř. aktuálně v problémových třídách - uskutečnění besed k prevenci sociálně-patologických jevů beseda s právníkem na téma Právní vědomí mladistvých a besed se žáky na téma Šikana - návštěvy akcí pořádaných Kulturním domem Kopřivnice, Klubem Kamarád a domem dětí - uspořádání projektu Evropský den jazyků pro žáky 2. stupně s cílem poznání jiných kultur a tolerance k jiným rasám a národům - úspěšné zapojení žáků do různých soutěží (městských, regionálních, celostátních i mezinárodních) - individuální pohovory při zjištění problémů souvisejících se soc.-patolog. jevy, pomoc žákům spolupráce s psychology - uspořádání, ve spolupráci s třídním učitelem, projektového dne k prohloubení pozitivního klimatu v jednotlivých kolektivech b) průběžné: - výchova ke zdravému životnímu stylu (zvl. v hodinách Př, Ch, Rv, Ov) - využití metodiky kurzů, např. Prevence soc.-patolog. jevů, Dokážu to?, Šikana, Respektovat a být respektován apod., ve vyučování - výroba informačních materiálů, plakátů s tematikou prevence a jejich prezentace v prostorách školy - seznamování žáků 1. i 2.stupně s otázkami právního vědomí, lidských práv a práv dětí - zapojení vybraných žáků do práce ve školní samosprávě a předávání informací prostřednictvím těchto žáků přímo ve výuce - osvojování dovedností v sociální komunikaci ve všech předmětech, v Ov a Rv zařazování otázky sociálních vztahů, multikulturních problémů, zvládání stresu, asertivity apod.

12 - poskytování informačních materiálů (PPP, VZP, ISP apod.) - komunikace přes schránku důvěry 3. Preventivní aktivity pro rodiče: a) jednorázové: - seznámení rodičů se školním řádem a zdůrazňování bodů souvisejících se soc.-patolog. jevy, poskytnutí informací o práci a aktivitách školy v prevenci - seznámení rodičů s prací ŠMP a možnostmi pomoci b) průběžné: - předávání různých informačních materiálů - kontakt školy s rodiči problémových žáků a osobní pohovory zainteresovaných pracovníků školy s rodiči problémových žáků 4. Preventivní aktivity pro učitele: - seznamování s výsledky průzkumů sociálně-psychologického klimatu ve třídách - vyhotovování zápisu z jednání s rodiči, vyplňování monitorovacího listu - sledování chování s prvky soc.-patolog. jevů - účast v dalším vzdělávání učitelů v obl. prevence (KVIC, PPP apod.) - jednotný postup při zjištění soc.-patolog. jevů u žáků - úzká spolupráce výchovného poradce, ŠMP s vedením školy a třídními učiteli 5. Předpokládané preventivní aktivity pro šk. rok 2006/ usilovat o splnění preventivních aktivit daných v Preventivním programu, pokračovat v preventivních aktivitách (viz výše) - zorganizovat besedu s drogovou problematikou přímo ve škole - více využívat schránky důvěry a nástěnek k řešení problémů žáků - více využívat nové poznatky ze školení projektu Edunet při práci s třídními kolektivy

13 směřující k celkovému pozitivnímu klimatu školy d) vydávání školního časopisu Škola vydává vlastní školní časopis nazvaný Školní Miksér. Na jeho tvorbě se podílelo přibližně 5 žáků z 2. stupně v rámci zájmového kroužku - žurnalistika - pod vedením ped. pracovníka. Děti píší časopis na počítačích a za pomoci počítače, skeneru a internetu, samy se podílejí na výsledné grafické podobě jednotlivých čísel. e) zájmové kroužky škola organizovala tyto zájmové útvary : - informatika 10 kroužků s různým zaměřením pro žáky I. a II. stupně - florbal 1 kroužek pro chlapce a 1 kroužek pro dívky II. stupně - žurnalistika kroužek pro žáky II. stupně - ruský jazyk kroužek pro žáky II.stupně - výtvarný kroužek pro žáky I. a II. stupně Celkem tyto kroužky navštěvovalo 256 žáků. f) kulturní pořady, přednášky a besedy Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice, Loutkové divadlo Ostrava. Rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě, zejména ZUŠ Zd. Buriana.

14 Kulturní akce KDK 10/2005 Pajdulák je Michal roč. 11/2005 O pejskovi a kočičce 1. roč. 11/2005 Sluha dvou pánů roč. 12/2005 Tři pohádky na Vánoce roč. 12/2005 Poutníci roč 2/2006 Pohádkové muzikály roč. 3/2006 Jak čmeláček vítal jaro 1. roč. 5/2006 Jarní taneční koncert roč. Kino PULS 10/2005 Ukradená vzducholoď 6. roč 1/2006 Babička roč 3/2006 Jan Hus roč Divadlo Ostrava 5/2006 Hadrián z Římsů roč. Loutkové divadlo Ostrava 11/2005 Gulliver roč. 1/2006 Tři zlaté vlasy děda Vševěda 3. roč. 4/2006 O rybáři a rybce 4. roč. 5/2006 Stepující stonožka 5. roč.

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pracovníci naší školy se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: název kurzu, semináře počet zúčastněných pracovníků Vzpomínání na léto (Výrobky z přírod.mat.) 1 Tvoříme ŠVP 2 Tvorba vyuč. předmětu ČJ a liter.v ŠVP 4 Tvorba a reali. vzděl. prog. pro zákl. vzd. 1 Třídní management - jak prezentovat 1 Tělo Olomouc 1 Tajemství barev 1 Školní zralost, školní připravenost Škatule, škatule, hejhejte se Spolupráce-podmín. pro rozvoj klíč. kom. 3 Speciální výuka speciálních dovedností 2 Slovní hodnocení a sebehodnocení žáků 2 Setkávání učitelů - PAU 4 SIPVZ P0 4 SIPVZ Užití multim. a med.vých. ve výuce 6 Řízené a polořízené kreativní psaní 3 Rozvoj ŠVP pro zákl. vzdělávání 2 Práce s žáky s VPU v hodinách SPP 3 Počítač ve škole 3 Organizační řád školy a jeho součásti 1 Neverbální komunikace - Skrytá sdělení 1 Netradiční hry v tělocvičně 1 Neklidné dítě, problémový žák 2 Nakládání s nebez. chem. látkami a přípr. 1 Motivační náměty pro dětský aerobik 1 Metoda dobrého startu 1 Klíčové kompe. jako smysl vzděl. procesu 2 Jak učit průřezové téma RVP 2 1

16 Jak učit na 1. stupni ZŠ 2 Jak motivovat děti k činnostem v ŠD 1 Hry v přírodě 1 Hry jako prevence závislostních poruch 1 Hrátky s rýmem 2 Genetická metoda čtení na 1. stupni ZŠ 1 Evaluační techniky pro řídící pracovníky 1 Euromanažer - Workshop projekt. tvorby 1 Euromanažer - Strukturální fondy EU 1 Euromanažer - Projektový management 1 Euromanažer - efektivní práce v týmu 1 Dysfázie 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 Činnostní učení 1 Co, jak a proč změnit ve výuce ČJ 3 Cizí jazyky a SPU 1 Angličtina pro nejmenší 2 EDUNET OSV_A 16 EDUNET-Cesty k efektivnější výuce 26 Většina akcí byla hodnocena jako výborná, znamenala přínos pro učitele. Zkušenosti, znalosti a dovednosti získané na kurzech pedagogové využili ve vyučovacím procesu. 8. Žákovská samospráva - školní rok 2005/2006 V minulém školním roce probíhala soutěž třídních samospráv o putovní trofej Alšováka. Soutěže se zúčastnily všechny třídy druhého stupně - 9 tříd. Hodnotilo se chování, prospěch, účast a umístění tříd v různých školních soutěžích, estetika a výzdoba tříd při různých příležitostech např. Vánoce, Velikonoce. Zástupci třídních samospráv se scházeli jednou za čtvrtletí.

17 9. Inspekční činnost Ve školním roce 2005/2006 provedla Česká školní inspekce na naší škole inspekci v termínu května Závěry jsou součástí inspekční zprávy. 10.Základní údaje o hospodaření Poskytnuté finanční dotace v roce 2005 Příjem Výdej Zůstatek KÚ , ,- 0.- Výnosy Náklady Hosp.výsledek MÚ , ,- 0,- Další mimorozpočtové finanční zdroje získané prostřednictvím projektů, do kterých se škola zapojila. Poskytovatel Popis Částka KÚ INTERAKTIVNÍ EVROPA ,- KÚ ŠKOLNÍ INFOR. DÁLNICE ,- KÚ TVOŘVÁ INFORMATIKA ,- CELKEM 3 projekty ,- 11. Závěr Tato zpráva vznikla na základě 10 ods.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musela být zpráva částečně omezena v oblasti osobních informací.

18 V Kopřivnici dne Mgr. Milan Chaloupka ředitel školy

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul.

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více