ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123"

Transkript

1 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2007/2008

2 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín příspěvková organizace, zřizovatel: město Kopřivnice IZO: datum zařazení do sítě škol: b) zaměření školy Základní škola je součástí výchovně-vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vyučování ve škole probíhá podle učebních dokumentů schválených MŠMT. Škola zřizuje třídy s rozšířenou výukou jazyků a třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Součástí školy je školní družina (IZO ) a školní jídelna (IZO ). c) vybavení školy vyučovacími pomůckami, technikou apod. druh počet z toho pro řízení a provoz televizory 15 1 fax 1 1 rádia a magnetofony + CD přehrávače 58 gramofony 9 hifi věže 3 video 11 videokamera 1 *) DVD (rekordér, přehrávač) 3 projektory včetně KP8 25 digitální fotoaparát 5 *) meotary 17 kopírka 2 *) počítače 77 7 tiskárny 10 4 LEGO DACTA pro I. stupeň 3 LEGO DACTA pro II. stupeň 3 mikroskop STM 2 + CCD kamera 1 interaktivní tabule 4 dataprojektor 5 jazyková laboratoř 1 Poznámka k tabulce: *) využíváno současně pro potřebu výuky i pro řízení a provoz školy. 1

3 d) tabulka počtu žáků a tříd celkem žáků počet tříd I. stup. počet tříd II. stup. počet odd. ŠD Přehled učebních plánů / 96 2 vzdělávací program Základní škola pro 1. až 9. ročník / pro třídy s rozšířenou výukou jazyků / pro třídy s rozšířenou výukou informatiky a výp. techniky ŠVP ZV Učení pro život 3. Údaje o zaměstnancích školy a) provozní zaměstnanci V provozu pracovalo v profesích ekonomický zástupce ředitele, školník, uklízečka, účetní, administrativní pracovnice, vedoucí školní jídelny a pracovnice školní jídelny celkem 17 zaměstnanců z toho dva muži; dva zaměstnanci měli neúplné úvazky. b) pedagogičtí zaměstnanci Ve škole bylo zaměstnáno celkem 29 pedagogických zaměstnanců a 3 vychovatelky; z toho 7 mužů, všichni až na tři výjimky měli vysokoškolské vzdělání, průměrný věk pedagogického pracovníka na ZŠ Alšova činil 42,9 roku. c) aprobovanost výuky na 1. stupni 85,8 % na 2. stupni 81,8 % 2

4 d) výuka cizích jazyků v ročníku povinné předměty: cizí jazyk počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti anglický německý e) výuka cizího jazyka v 1., ročníku povinné a volitelné předměty: cizí jazyk počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti anglický f) nabídka volitelných a nepovinných předmětů název třídy volitelné předměty Fyz. paktikum 6. roč. Hrátky s psanou angličtinou 6. roč. Konverzace v Aj 6.roč. ICT 6. roč. Německý jazyk 6. roč. Textilní a výtvarné techniky 6. roč. Sportovní hry roč. ICT 7. roč. Seminář přírod.předmětů 7. roč. Anglický jazyk 1. roč. Pohybové hry 1. roč. nepovinné předměty Instrumentální soubor roč. Zdravotní tělesná vých roč. g) integrovaní zdravotně postižení žáci Ve škole bylo integrováno 28 žáků ( 20 chlapců, 8 dívek ) s vývojovou poruchou učení nebo tělesným postižením. h) zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova se vyučovala 1 hodinu týdně v počtu 10 dětí. 3

5 4. Údaje o přijímacím řízení Počet dětí: s odročenou docházkou 17 ve školní družině 74 zapsaných do 1. tříd 67 odročeno 15 MUDr. + PPP 14 MUDr. + SPC 1 a) závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ve školním roce 2007/2008 třída žáci celkem chlapci dívky 9. A B C Celkem 9. roč celkem % chlapci % dívky % Gymnázia 16 23,5 4 15, ,5 SŠ a SOU s maturitou 41 60, , ,3 SOU učební obory 11 16,2 8 30,8 3 7,1 b) rozmístění žáků podle typu škol v okrese Nový Jičín: žáci 9. ročníku G Příbor 10 (4 ch, 6 d) G + SŠ Nový Jičín 8 (8 d) VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 19 (16 ch, 3 d) SŠ elektrotechnická Frenštát p. R. 2 (2 ch) Mendelova SŠ Nový Jičín 15 (2 ch, 13 d) SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát p. R. 3 (3 d) SŠ přírodovědná a zemědělská NJ 1 (1 d) SŠ Odry 1 (1 d) SpgŠ a SZŠ sv. Anežky Odry 1 (1 d) SŠ stavební Valašské Meziříčí 1 (1 d) Střední umělecká škola Ostrava 3 (3 d) SŠ obchodní Ostrava 1 (1 d) SŠ nábytkářská Bystřice p. H. 1 (1 ch) SŠ uměleckoprům. Valašské Meziříčí 1 (1 d) SOŠ požární ochrany F-M 1 (1 ch) žáci 5. ročníku 4

6 G Příbor 4 (4 d) žáci 6. ročníku SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát p. R. 1 (1 d) žáci 7. ročníku G + SŠ Nový Jičín 2 (2 d) žáci 8. ročníku SOU Šenov 1 (1 ch) 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka docházky omluvených hodin celkem neomluvených hodin celkem prům. počet omluvených hodin na žáka prům. počet neomluvených hodin na žáka počet žáků s 2. stupněm z chování počet žáků s 3. stupněm z chování 1. stupeň ,48 0, stupeň ,08 1, CELKEM ,83 0, b) tabulka prospěchu ročník poč. žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifikováno celkem za 1. stupeň celkem za 2. stupeň CELKEM

7 6. Údaje o mimoškolních aktivitách a) umístění v soutěžích 2007/2008 pouze okresní, krajské, celostátní, mezinárodní kolo název soutěže umístění v okresním kole umístění v regionálním, celostátním a mezinárodním kole Baltík a Baltazar 5., 6., 9. místo (celostátní) Vánoce s Baltíkem 1., 15. místo (celostátní) Baltík Ekolog , 9. místo (celostátní) Baltík , 6., 9. místo (celostátní) Baltík , 11. místo (mezinárodní) Matematická olympiáda 4., 5. místo úspěšný řešitel Pythagoriáda 1. místo Recitační soutěž 1. místo etwinning projekt Vesmír ve škole a) Národní certifikát kvality, b) Národní cena etwinningu, c) Mezinárodní certifikát kvality b) účast na životě v obci, kulturní vystoupení, projekty Výtvarnými pracemi žáků se škola prezentovala účastí na soutěžích Kopřivnická strašidla, Einsteinové 21. století aneb jak vypadá a co dělá dnešní vědec, Buďme svorni, Můj sen, ve které jsme získali 1. místo. Škola byla spoluorganizátorem soutěží v programování s regionální i celostátní působností. Třída 5.A získala za mezinárodní etwinningový projekt Vesmír ve škole ocenění (viz tabulka soutěží). Výsledkem bylo nejenom významné ocenění, ale také možnost této třídy a vedoucích projektu navštívit budovu OSN ve Vídni. Instrumentální soubor ZŠ Petr-klíč vystupoval pro žáky školy - hraní na prázdniny. Dále vystupoval soubor na akcích pořádaných KDK a MÚ - Slavnostní večer škol, Evropský svátek hudby a na koncertech pro veřejnost, které připravil společně s ostatními základními školami Vánoční koncert, Jarní koncert. Škola uspořádala dva týdenní výchovně-vzdělávací pobyty. Jeden v partnerském městě Zwönitz a druhý v Anglii. 6

8 c) prevence sociálně-patologických jevů 1) počet pracovníků pověřených prevencí : 2, z toho 1 vyškolený 2) preventivní aktivity pro žáky: a) jednorázové: - průzkum sociálně-psychologického klimatu ve všech ročnících formou anonymní ankety, popř. aktuálně v problémových třídách - uskutečnění besed k prevenci sociálně-patologických jevů a besed se žáky - návštěvy akcí pořádaných Kulturním domem Kopřivnice, Klubem Kamarád a domem dětí - úspěšné zapojení žáků do různých soutěží (městských, regionálních, celostátních i mezinárodních) - individuální pohovory při zjištění problémů souvisejících se soc.-patolog. jevy, pomoc žákům spolupráce s psychology - uspořádání projektových hodin k prohloubení pozitivního klimatu v jednotlivých třídních kolektivech (třídní učitelé) b) průběžné: - výchova ke zdravému životnímu stylu (zvl. v hodinách Př, Ch, Rv, Ov) - využití metodiky kurzů, např. Prevence soc.-patolog. jevů, Dokážu to?, Šikana, Respektovat a být respektován apod., ve vyučování, EDUNET - výroba informačních materiálů, plakátů s tematikou prevence a jejich prezentace v prostorách školy (Vv, Ov, Rv) - seznamování žáků 1. i 2.stupně s otázkami právního vědomí, lidských práv a práv dětí - zapojení vybraných žáků do práce ve školní samosprávě a předávání informací prostřednictvím těchto žáků přímo ve výuce - osvojování dovedností v sociální komunikaci ve všech předmětech, zařazování otázky sociálních vztahů, multikulturních problémů, zvládání stresu, asertivity apod. - poskytování informačních materiálů (PPP, VZP, ISP apod.) - komunikace přes schránku důvěry 3) preventivní aktivity pro rodiče: a) jednorázové: - seznámení rodičů se školním řádem a zdůrazňování bodů souvisejících se soc.-patolog. jevy, poskytnutí informací o práci a aktivitách školy v prevenci - seznámení rodičů s prací ŠMP a možnostmi pomoci 7

9 b) průběžné: - předávání různých informačních materiálů - kontakt školy s rodiči problémových žáků a osobní pohovory zainteresovaných pracovníků školy s rodiči problémových žáků 4) preventivní aktivity pro učitele: - seznamování s výsledky průzkumů sociálně-psychologického klimatu ve třídách - vyhotovování zápisu z jednání s rodiči, vyplňování monitorovacího listu - sledování chování s prvky soc.-patolog. jevů - účast v dalším vzdělávání učitelů v obl. prevence (KVIC, PPP apod.) - jednotný postup při zjištění soc.-patolog. jevů u žáků - úzká spolupráce výchovného poradce, ŠMP s vedením školy a třídními učiteli 5) předpokládané preventivní aktivity pro šk. rok 2008/ usilovat o splnění preventivních aktivit daných školní preventivní strategií, pokračovat v preventivních aktivitách (viz výše) - zorganizovat besedu s drogovou problematikou - více využívat schránky důvěry k řešení problémů žáků - více využívat nové poznatky ze školení projektu Edunet při práci s třídními kolektivy směřující k celkovému pozitivnímu klimatu školy - spolupráce učitelů při řešení problémů souvisejícími se soc.-patol. jevy d) vydávání školního časopisu Ve škole vychází jednou za měsíc časopis nazvaný Školní Miksér. Ve školním roce 2007/2008 se na jeho tvorbě podíleli všichni žáci sedmých až devátých ročníků. Úkolem každé třídy bylo vytvořit jedno číslo Mikséru jedna třída, jeden měsíc. V něm měli představit svoji třídu, informovat ostatní o novinkách či o situaci ve škole (zprávy, rozhovory s novými učiteli, se spolužáky ), napsat, co zajímavého se děje v Kopřivnici. Další obsah byl vytvořen podle toho, co zajímalo žáky dané třídy (hudba, zvířata apod.). Žáci vytvářeli časopis samostatně, navrhovali i grafickou podobu svého čísla, učitelé jim pomáhali s korekturami textu. Co se týče rozsahu, jedno číslo mělo zhruba 10 až 12 stránek. 8

10 e) zájmové kroužky škola organizovala tyto zájmové útvary : - informatika 5 kroužků s různým zaměřením pro žáky I. stupně - florbal 2 kroužky pro chlapce a dívky II. stupně - basketbal 1 kroužek pro žáky II. stupně - volejbal 1 kroužek pro žáky II. stupně - ruský jazyk 1 kroužek pro žáky II. stupně - informatika 1 kroužek pro žáky II. stupně Celkem tyto kroužky navštěvovalo 134 žáků. f) kulturní pořady, přednášky a besedy Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou připravil Kulturní dům Kopřivnice a Loutkové divadlo Ostrava. Rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě, zejména ZUŠ Zd. Buriana. Kulturní akce KDK 10/2007 Michal na hraní roč. 12/2007 Vánoční hra 3. roč. 1/2008 Výlet ( P. Novák ) roč. 2/2008 Rytmus v nás 5. roč. 3/2008 Malování na tmu 5. roč. 4/2008 Alenka zamilovaná roč. 5/2008 Taneční koncert ZUŠ roč. 6/2008 Evropský svátek hudby roč. 6/2008 Poslední zvonění 9. roč. Kino PULS 10/2007 Staropražské pověsti 5. roč. 11/2007 Moderní doba roč. 1/2008 Kouzelná chůva N. McPhe roč. 2/2008 Obchod na korze roč. 4/2008 Osudy dob.vojáka Švejka roč. Divadlo Ostrava 4/2008 Čert a Káča roč. 9

11 Loutkové divadlo Ostrava 12/2007 Půjdem spolu do Betléma 4. roč. 2/2008 Pinocchio 3. roč. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pracovníci naší školy se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: název kurzu, semináře počet zúčastněných pracovníků Základy první pomoci pro ped. prac. 2 Metodika práce s dětmi s ADHD v pod. školy 1 Kooperativní učení v matematice 2 Aktivní učení v matematice v praxi 2 Efektivní metody výuky - jak aktivizovat žáky 2 Splývavé čtení aneb čtení pro všechny děti 1 Tvořivě na 1. stupni ZŠ 1 Šance-regionální setkání - matematika 1 Šance-regionální setkání - jak na klíčové kompetence 1 Školní matrika - Bakaláři 2 Metodik výuka Aj 1 Dětská kresba okno do duše dítěte 2 50 způsobů, jak prezentovat 1 Hravá a zábavná výchova pohybem 1 Aktivity pro nejmenší studentíky Aj 1 Vánoce výrobky z přírod. materiálů 1 Adventní a vánoční vazba 1 Nuda při češtině 1 Koordinátor - supervize 2 Jak rozvíjet ICT ve škole 1 Specializační studium školský management 2 ICT koordinátor 1 Konference Počítač ve škole 2 Seminář Informatika ve škole 1 Mezinárodní seminář etwinning - Norsko 1 Mezinárodní workshop etwinning - Praha 1 Mezinárodní seminář etwinning - Polsko 2 Národní konference etwinningu 3 Hodnocení většiny akcí bylo kladné. Zkušenosti, znalosti a dovednosti získané na kurzech pedagogové využili ve vyučovacím procesu a při tvorbě a aktualizaci ŠVP. 10

12 8. Žákovská samospráva - školní rok 2007/2008 V minulém školním roce se zástupci z řad žáků 5. až 9. tříd pravidelně scházeli s učiteli a s vedením školy. Schůzky probíhaly dle požadavku žáků, nejméně jednou za měsíc. Na těchto sezeních se otevřeně diskutovalo, jak zlepšit školní prostředí a jak odstranit různé problémy. Žáci se pak aktivně podíleli na těchto změnách. 9. Inspekční činnost Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena žádná inspekce ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření Poskytnuté finanční dotace v roce 2007 Příjem Výdej Zůstatek KÚ , ,- 0.- Výnosy Náklady Hosp.výsledek MÚ , , ,- Minusový hospodářský výsledek vyrovnán z fondů školy 11. Závěr Tato zpráva vznikla na základě 10 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musela být zpráva částečně omezena v oblasti osobních informací. V Kopřivnici dne Mgr. Milan Chaloupka ředitel školy 11

13 12

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul.

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul.

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok 2005/2006 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012 Základní škola Ostrava Stará Bělá IZO 102 520 151 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2011/2012 1 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola Ostrava Stará

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2012/2013 Základní škola Ostrava Stará Bělá IZO 102 520 151 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Ostrava-Stará Bělá za školní rok 2012/2013 1 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola Ostrava Stará

Více

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 02 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 203/204 OBSAH.! CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3! 2.! PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5! 3.! RÁMCOVÝ POPIS

Více

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015

Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 102 244 456. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín IZO 2 244 456 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 24/25 OBSAH. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 5 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21. 3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 9/ schváleno školskou radou dne: Charakteristika školy název školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/ 2 0 1 4

Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 2013/ 2 0 1 4 Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013/ 2 0 1 4 Zprávu předkládá: Mgr. Jiří

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Výroční zpráva základní školy... str. 3 17 Základní údaje Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2012 2013

školní rok 2012 2013 2012-2013 Výroční zpráva Výroční zpráva Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno Školskou radou dne 14. 10. 2013 školní rok 2012 2013 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Více