Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 20. bfiezna 2008 Roãník 38 ãíslo 12 Program, kter v OKD nemá obdoby Zlat Permon pro DÛl Paskov PRAHA (syl) Dopis z âeského báàského úfiadu s potû ujícím sdûlením obdrïel pfied nûkolika dny fieditel Dolu Paskov Pavel Hadrava. Pí e se v nûm, Ïe závod Stafiíã tohoto dolu zvítûzil v I. kategorii VI. roãníku SoutûÏe za bezpeãnost v hornictví Zlat Permon za rok Jde o kategorii hornická ãinnost provádûná hlubinn m zpûsobem hlubinn dûl. SoutûÏ byla zaloïena v kvûtnu 2002 âesk m báàsk m úfiadem, Odborov m svazem pracovníkû hornictví, geologie a naftového prûmyslu a Odborov m svazem Stavba âeské republiky, spolu s hlavním partnerem poji Èovnou Kooperativa. Termín pfiedání v znamného ocenûní zatím není znám. DNES V HORNÍKU Limit na Lazech KARVINÁ Dvojnásob dobr pocit má osádka porubu z lazecké achty. NejenÏe dosáhla limitního v konu, ale navíc to bylo i ve sloji Natan s prûmûrnou mocností 104 centimetry kvalitního koksovatelného uhlí! str. 2 Oslavila 103 let OSTRAVA Josefa Odehnalová z ostravského sídli tû Bûlsk Les, která oslavila v tûchto dnech úctyhodné 103. narozeniny, je rodilá BrÀanka a k nám do regionu následovala chotû, kter se upsal ãernému fiemeslu a dûlal horníka. str. 5 Ka par v Ostravû OSTRAVA Ka parûv ostravsk t den. Tak se jmenuje divadelní pfiehlídka, která pod patronátem spoleãnosti OKD probûhne od 26. bfiezna do 3. dubna v Divadle Petra Bezruãe a Komorní scénû Aréna. str. 6 První ze série dûlních technologií v rámci POP 2010 je jiï v provozu KARVINÁ Investiãní program, kter nemá v historii OKD obdoby. Tak se hovofií o Programu Optimalizace Produkce 2010 (POP 2010) v hodnotû 8,5 miliardy korun, jehoï realizace je jiï v plném proudu. Pfiesvûdãili se o tom mj. novináfii, které generální fieditel OKD Klaus-Dieter Beck 13. bfiezna na Dole Darkov seznámil s první dûlní technologií instalovanou v podzemí této achty v rámci POP Oproti stávající technice má b t v kon novinky minimálnû dvojnásobn. Hlavní pfiedák Henryk Wójcik (druh zprava a ve v fiezu) s tankisty u nového kombajnu. Jde o razicí kombajn piãkov ch svûtov ch parametrû od védské spoleãnosti Sandvik. Hodnota padesátitunového kolosu je 85 milionû korun a tomu odpovídají i jeho pfiednosti. Od zaãátku bfiezna postupuje v raïbû chodby 5,5 metru iroké a 3,7 metru vysoké dennû o 12 aï 15 metrû. To v ak zdaleka není maximum. Jak tvrdí tûïafii, po dokonalej ím ovládnutím techniky se oãekávají je tû vy í v kony. Za minimum povaïují dvojnásobek toho, co raziãi svedou s dosavadní razicí technikou. Jak vysvûtlil manaïer projektu POP 2010 Richard Pavlík, védsk kombajn má vût í fiezn v kon, díky elektrické v bavû se snadnûji ovládá a jeho v kon lze sledovat i na dálku. Navíc je vybaven novou grafickou vizualizací, která umoïàuje sledovat velikost a tvar fiezného profilu a zároveà tvar profilu pfiedem zadat. Velkou pomocí bude i dálkovû ovládané manipulaãní rameno s vrtacím strojem, které umoïàuje vyvrtat rûzné typy vrtû od pfiedvrtání bezpeãnostních vrtû aï po speciální vrty pro instalaci svorníkové v ztuïe, dodal Pavlík. Dal ích sedm razicích kombajnû do OKD pfiibude v prûbûhu tohoto roku. ZároveÀ pokraãuje pfiíprava k instalaci pûti porubov ch komplexû. Do dvou let pak bude do OKD dodáno 10 porubov ch a 12 raïbov ch technologií. V rámci POP 2010 se poãítá i s dodávkou manipulaãní techniky pro pfiepravu a montáï tûï ích technologií. Pro své doly chceme koupit ty nejmodernûj í technologie, které jsou k dispozici na svûtovém trhu. Tím se zlep í pracovní podmínky na ich zamûstnancû v dole a také Termíny II. kola bowlingového turnaje strana 7 FOTO: Radek Luk a oãekáváme zv ení produktivity práce. Navíc budeme moci vytûïit i sloje o men ích mocnostech nebo ve vût ích hloubkách, fiekl novináfiûm Klaus-Dieter Beck. V závûru pak uvedl, Ïe v OKD se zaãalo s plánováním tfietí etapy programu POP 2010, jehoï cílem je zcela vymûnit stávající provozované staré technologie. Josef Lys Dal í informace na stranû 3 Velikonoce mají vonût uzen m B val horník Antonín Herman z Rychvaldu si umí zpfiíjemnit sváteãní dny RYCHVALD K hornick m VelikonocÛm patfií nejen karabáãe a malovaná vajíãka, ale také domácí uzené. VÛnû správnû vyuzené krkoviãky, bûãku ãi unkového kolena nejen podráïdí chuèové buàky, ale vnese také tu správnou sváteãní náladu. Bez uzeného si neumím Velikonoce vûbec pfiedstavit, vyprávûl 73let rychvaldsk hornick dûchodce Antonín Herman, kdyï u svého nevlastního syna Iva Fi era hlídal v nedûli v Rychvaldû maso, aby získalo tu správnou barvu a chuè. Pochází z Orlové- Na uzení se pouïívá dfievo ovocn ch stromû, zejména vestky, tfie nû ãi jablonû. Ale buk je prostû buk a uzené na buku nemá konkurenci! Hornick dûchodce Antonín Herman kontroluje, jestli je maso patfiiãnû vyuzené. Kopanin, na b val DÛl Doubrava nastoupil, kdyï mu je tû nebylo dvacet, a v rubání a poté na úpravnû tam odpracoval celkem ãtyfiicet let. Uzené na Velikonoce prostû musí b t! Stejnû tak jako pecinek, tedy uzené zapeãené v chlebovém tûstu. Bez toho to nejsou Ïádné svátky, tvrdí Antonín Herman. Pravda je, Ïe samo uzení je uï jen vyvrcholením mnohaãetn ch pfiíprav. Maso se musí nasolit a podle venkovní teploty na t den aï dva naloïit do vody. Dennû je ho tfieba obracet a hlídat. Nûkolik dnû pfied uzením se do láku pfiidá nakrájen ãesnek. AÏ pak uï mûïe pfiijít ta slavnostní chvíle: Na noc se maso zavûsí do uzáku, aby okapalo, a ráno se zapaluje. Samozfiejmû ne jen tak leccos. PouÏívá se dfievo ovocn ch stromû, zejména vestky, tfie nû ãi jablonû. Ale buk je prostû buk a uzené na buku nemá konkurenci! Na barvu je dobré pfiidat na závûr je tû trochu ol ky to je pak i pastva pro oãi. TakÏe dobrou chuè a veselé Velikonoce! TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Více na str. 9

2 2 Z OKD 20. bfiezna 2008 ÚVODEM Úãty se skládají aï na konci Nejen ve sportu, ale i v hornictví je velmi dûleïit start. A ten se nám na Dole Darkov letos podafiil. Mimofiádn ch v sledkû jsme docílili v tûïbû, metráïi i ve vybavovacích a likvidaãních pracích. V em zamûstnancûm za to patfií uznání. Chci podûkovat také tûm, o kter ch se nepí e na prvních stránkách novin, ale bez nichï bychom dobré v sledky nikdy nedosáhli. Mám na mysli elektrikáfie, dopraváfie, pásafie, zámeãníky, pracovníky úpravny a povrchu. Profese, které mnohdy vnímáme podvûdomû a jejich existenci si naplno uvûdomíme aï tehdy, kdyï se nûco zhroutí a tok uhlí se zastaví. Aby v e lapalo, potfiebujeme nezbytnû jejich zku enosti, znalosti a fortel. V únoru jsme v na em dole nasadili nov razicí kombajn MR 340. Tímto krokem jsme v OKD zaãali psát novou etapu, kapitolu 21. století, která se skr vá pod zkratkou a letopoãtem POP Bûhem nûkolika let dojde na Dole Darkov i na dal ích achtách revíru k v mûnû razicí a dob vací technologie. Cílem je zefektivnûní tûïební ãinnosti a hornické práce v oblasti v konû i bezpeãnosti. Musíme se pfiipravit na skuteãnost, Ïe nová zafiízení budou mohutnûj í, technologicky i provoznû nároãnûj í, s vyuïitím nejmodernûj í poãítaãové techniky. Oã se zjednodu í dob vání, o to sloïitûj í bude popou tûní do dolu, doprava a vybavování. VÏdyÈ jen hmotnost stropnice v ztuïe pfiesahuje devût tun. S tím souvisí pfiíprava ve keré infrastruktury od povrchu pfies v mûnu dráïky ZD 24 aï po pro kolení lidí. Samostatnou kapitolu tvofií ãinnost elektrikáfiû. V kaïdé domácnosti, v kaïdém novém autû se dnes ve velkém vyuïívají poãítaãe. Nová dûlní zafiízení nejsou v jimkou. Obrovské instalované v kony pro kombajn a TH dopravníky nás nutí pfiejít na napûtí 3000 voltû. S tím souvisí zv ené nároky na poãty elektrikáfiû, objem jejich práce a odbornost. A právû v tûchto profesních nemáme pracovníkû v hornictví nazbyt. Nábor, v chova a stabilizace nov ch zamûstnancû patfií vedle zvy ování úrovnû bezpeãnosti práce a zavádûní nové techniky v souãasnosti k nejdûleïitûj ím úkolûm. Není Ïádn m tajemstvím, Ïe osazenstvo dolu stárne. VÏdyÈ prûmûrn vûk zamûstnance Dolu Darkov je dnes 40 let, THZ dokonce 47 let. V úvodu jsem naznaãil, jak moc záleïí na dobrém startu. Úãty se ale skládají aï na konci. Z hornické praxe velmi dobfie víme, Ïe kaïd z dvanácti mûsícû roku je dûleïit pro koneãn v sledek. Nenechme se proto ukolébat pfiedstavou, Ïe nûjak ten dal í holt pfieïijeme a v e doïeneme ve fini i. Na ím cílem jsou nejen splnûné v robní a ekonomické úkoly, ale také zdraví a spokojení zamûstnanci. Boleslav Kowalczyk, fieditel Dolu Darkov SnaÏí se vyhovût potfiebám achty Firma WPBK - BIS CZ roz ifiuje na Dole Lazy poãty zamûstnancû DÒL LAZY Proã chci jít pracovat do âech? zamyslí se na chvíli mlad Polák Dawid Mi tus. Proto- Ïe tady jsou lep í v dûlky neï v Polsku. A také proto, Ïe tady pracuje mûj otec a je tu spokojen, vysvûtluje a zvûdavû se rozhlíïí kolem. Biska opût nabírá Lazecká kanceláfi dodavatelské firmy WPBK - BIS CZ, provoznû oznaãované jako Biska, je plná lidí. Firma získala novou zakázku na odlehlém dûlním pracovi ti a tak nabírá dal í zamûstnance a za pochodu se snaïí reorganizovat systém smûn, aby co nejlépe vyuïila fond pracovní doby. âást havífiû pfiejde z ãtyfismûnného provozu na tfiísmûnn s víkendov mi pfiesãasy. Je to vymy leno tak, Ïe jim vyjdou vïdy dva volné víkendy v mûsíci. âe tinou prokládanou polsk mi v razy to vysvûtluje pfiedákûm vedoucí provozu Bisky Petr Kohoutek. Má úspûch. Hovofiili jsme o tom v atnû a jsme ochotni do toho jít, pfiitakají urostlí chlapi ve fáraãkách. Zejména pro ty, ktefií dojíïdûjí zdaleka a bydlí v hotelu, to bude v hodné. Víkendy s rodinou ale nepohrdnou ani ti, ktefií to mají blíï. Lep í peníze a dobré zku enosti otce Tomasze åwik y to jsou dûvody, proã se mlad Polák Dawid Mi tus rozhodl jít pracovat do âeska. FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Ze sloje Natan hlásí limitní v kon Na Dole Lazy minimalizují nevydobyté zásoby dob vaného bloku Parametry porubu Délka porubu: PrÛmûrná mocnost: Vybavení: 157 metrû 104 cm Pluhové zafiízení PL 630 individuální hydraulická v ztuï Postup v únoru: 37,85 m Ranní smûna lazeck ch kolektivû Bisky. Celkem úspû n rok Firma WPBK - BIS má za sebou celkem úspû n rok. Pracuje na Darkovû a na Lazech, kde se specializuje na raïby klasickou technologií. Loni tu mûla v prûmûru 61 lidí. Nûkolik zamûstnancû vypomáhalo jin m osádkám, zbytek tvofiil raziãsk kolektiv, kter vyrazil celkem 1049 metrû dûlních dûl. ProtoÏe dva mûsíce pracoval pfii likvidaci a vybavování porubu, vychází to více neï 100 metrû za mûsíc. Zaznamenali jsme také jeden zajímav primát. Ve v ech mûsících jsme splnili úkoly pûvodního technického reïimu a nemûli jsme ani jeden v padek, chválí chlapy Petr Kohoutek. KARVINÁ Dvojnásob dobr pocit má osádka porubu z lazecké achty vedená hlavním pfiedákem Jifiím Markem. NejenÏe dosáhla limitního v konu, ale navíc to bylo i ve sloji Natan s prûmûrnou mocností 104 centimetry kvalitního koksovatelného uhlí! Kolektiv se tak zafiadil ke tfiem zdej ím partám z pole rubání, jeï se mohou limitem pochlubit. Vedla k tomu dlouhá cesta, která zaãala uï poãátkem loàského roku. Z utlumovaného závodu Dukla pfie la osádka, která si porub vybavila vãetnû rekonstrukce devíti pásov ch dopravníkû pro odtûïení, oznámil Jifií Chlebík z Dolu Lazy. TûÏit se zaãalo v bfieznu 2007 a dá se fiíci, Ïe pfiíroda nebyla k havífiûm dvakrát pfiátelská. Celou dobu provozu se pot káme s tektonick mi poruchami, nesoudrïn m stropem, pfiítoky vody z nadloïí, upfiesnil hlavní pfiedák Marek. Pfiesto byl v uplynulém roce postup asi 27 metrû za mûsíc. Letos v lednu to tam posílila parta zamûstnancû dodavatelské firmy KARDO. Kolektiv Jifiího Marka se smûnov mi pfiedáky Milanem âechem, Miroslavem Pokorn m, ZdeÀkem Cicákem, a Jaroslavem Smékalem, vedoucím úseku Martinem Papánkem a mechanikem ZdeÀkem Ra kou chytil druh dech, konstatoval Chlebík. V sledek? Únorov postup porubu 37,85 metru byl druh nejlep í v daném porubu a zrodil se z toho limitní v kon. To v ak pr není koneãné slovo. Na V porubu ve sloji Natan s kvalitním koksovateln m uhlím se zrodil dal í limitní v kon. Foto DÛl Lazy. Na dobré v sledky na Dole Lazy firma navázala také letos, kdyï v lednu vyrazila 92 metrû pfiekopu. Jak sebekriticky pfiiznává Petr Kohoutek, v únoru se ale situace trochu zamotala. Chlapi narazili dole na nezvykle obtíïné pfiírodní podmínky a vedení firmy mûlo mnoho problémû se zaji Èováním nov ch kvalifikovan ch lidí a sestavováním dal ího kolektivu. Horníci prostû nejsou! Stojí to opravdu mimofiádné úsilí horníci zkrátka nejsou! vysvûtluje Petr Kohoutek. SnaÏíme se ale vycházet vstfiíc potfiebám achty. Leto ní rok jsme zahájili se dvûma kolektivy. Pod vedením éfa úseku Ryszarda Ciekota a hlavních pfiedákû Józefa Janika a Ryszarda Sobase pracují na raïbû prûzkumné chodby a pfiekopu Od bfiezna jsme dostali poïadavek na dal í raïbu v ostravsk ch slojích. Nastoupil tam dal í kolektiv, kter vede Grzegorz Groszewski. Celkovû jsme poãet zamûstnancû pracujících na Lazech roz ífiili z pûvodních 60 na více neï 130. DÛleÏit je pfiístup FOTO: DÛl Lazy A hledají se dal í. Nejde to snadno. DÛleÏit je pfiístup k lidem a finanãní ohodnocení. KdyÏ OKD schválilo v kolektivní smlouvû sedmiprocentní rûst platû, Biska pfiijala stejn cíl. Firma navíc doplácí horníkûm polovinu ceny obûdû a snaïí se jim nabídnout i dal í v hody. Tvrdû jdeme napfiíklad v trendu zvy ování kvalifikací. kolení na lokomotiváfie, strojníky razicích strojû, kombajnéry ãi pfiedáky loni absolvovalo 23 osob. Pro chlapy je to ance získat lep í pracovní zafiazení a tím i lep í plat. Vydûlá na tom také dûl. Kvalifikovan ch horníkû není nikdy dost, fiíká Petr Kohoutek. Bohuslav KrzyÏanek achtû vûfií, Ïe kolektiv brzy pfiekoná i nejlep í dosavadní mûsíãní postup 43,6 metru! Nejvût í v znam posledního v konu vidí vedení Dolu Lazy v tom, Ïe minimalizuje nevydobyté zásoby v bloku porubu Krátí se totiï ãas tûïba v tûchto místech v listopadu konãí! V prosinci ji zahájíme ve vedlej ím porubu , kde nasadíme mechanizovanou v ztuï DBT 06/14 s pluhem RHH-42 a stûnov m dopravníkem PF3/882. Vûfiíme, Ïe to tam kolektiv zvládne, informovali ze achty. Od uvedené technologie se oãekává mûsíãní postup aï okolo sta metrû. Radek Luk a

3 20. bfiezna 2008 Z OKD 3 Kombajn fieãen,tank v akci Podle generálního fieditele OKD je to jako pfiesednout ze kodovky do mercedesu DARKOV Bardzo mocna maszyna! Hlavní pfiedák Alpex 7 Henryk Wójcik z raïby na darkovské achtû tak hovofiil o novém razicím kombajnu od védské firmy Sandvik, kter spoleãnost OKD pofiídila coby první techniku projektu POP Pfii oficiálním pfiedstavení se stroji v hodnotû asi 85 milionû korun zaãalo pfiezdívat tank. Vpfiedu kombajnu totiï trãí lafeta s razicím zafiízením podobná kanonu. Ten ná sice nestfiílí, ale taky sv m zpûsobem útoãí, komentoval to Boleslav Kowalczyk, fieditel Dolu Darkov. Rozdíly v ovládání star ch typû oproti novému (páãky versus joystick a poãítaã) si dovolil pfiirovnat k sovûtskému tanku T 34 a souãasnému americkému protûj- ku, za coï si ale vyslouïil napomenutí od generálního fieditele OKD. Mám námitku! Nûmecké tanky jsou totiï lep í neï americké, nechal se sly et Klaus-Dieter Beck. Generální fieditel uïil jiného hodnocení: Jako byste jezdili kodovkou vyrobenou pfied dvaceti lety, a teì pfiesedli do mercedesu tfiídy S. A takovou zmûnu by podle nûho mûli je tû letos pocítit také na ostatních achtách revíru v jimkou je kvûli specifick m podmínkám ta paskovská novinku mají dostat i oni. Produkce se zvy- uje o padesát procent, spoãítejte si návratnost, poznamenal Beck. ManaÏer investiãního projektu POP 2010 Richard Pavlík se nechal sly et, Ïe spou tûní kombajnu mu pfiipomínalo spí e instalaci v poãetního stfiediska neï nové technologie. To, co pfiivezly celkem ãtyfii kamiony, dostali dolû za dva dny. Dal ích deset dnû skládali padesátitunovou ma inu dohromady. Pavlík doplnil, Ïe osádky tankû ãeká nároãné pro kolení v Polsku ãi Nûmecku. Poprvé se kvûli tomu také na na e achty zavede kontrola kvality OKD najala externí nûmeckou firmu EAG. Tank má dennû razit aï 12 metrû chodby. Rekord darkovákû byl 15, pfiiãemï byl ihned hlá en panu Beckovi a do lo k úsmûvné situaci. Nejsem dokonal angliãtináfi. Patnáct je fifteen a padesát fifty, a nûjak mi to písmeno N na konci zaniklo, pfiiznal fieditel achty Kowalczyk. Dokud se chybiãka nevysvûtlila, byl tím generální fieditel doslova ohromen vïdyè mu fiekli, Ïe dosáhli padesátimetrového postupu Od novinky si nicménû hodnû slibují a na Darkovû by ji mûli provozovat ve dvou exempláfiích. achtu beru jako dort. Mezi tou buchtou je sladk krém, a kdyï si pfiedstavíte toho mlsného kluka, jak prstíkem vydloubává to sladké, tak to jsme my, horníci, zakonãil Kowalczyk. Radek Luk a FOTO: Radek Luk a, Josef Lys Nestfiílí, ale na horninu útoãí! Kombajn pfiezdívan tank. Generální fieditel spoleãnosti OKD Klaus-Dieter Beck se veze na kombajnu a sleduje novinku pfii práci. Zástupci spoleãnosti OKD a Dolu Darkov na tiskové konferenci. Jak vidí novináfii práci horníka Redaktofii, fotografové, kameramani sfárali 900 metrû pod zem DARKOV KdyÏ chcete o havífiinû psát, musíte ji poznat. A nejlépe na vlastní kûïi, nikoliv od stolu va í kanceláfie! Tato filozofie vedla ve spoleãnosti OKD k zorganizování prvního press tripu neboli v letu na achtu pro zástupce médií. Probûhl ve ãtvrtek 13. bfiezna na Dole Lazy a byl spojen s pfiedstavením první investice projektu POP Pfiedev ím kameramanûm a fotografûm jsme umoïnili i fárání, uvedl poradce fieditelky pro interní a externí média Vladislav Sobol. Novináfii, televizní táb (pouze redaktorka zûstala nahofie) ãi reportér z rozhlasu tak napfiíklad zjistili, Ïe v atnû musí kompletnû do saga a nafasují do dolu i tren rky. Nebo k ãemu slouïí pípátka na mostû pfied klecí a na patrech. Proto, kolegové, jak je vá dojem z fárání? Jak teì vidíte práci horníka? Vladislav Sobol (35), útvar komunikace OKD: Moje premiéra! Docela zvlá tní. KdyÏ mû pod zemí posadili do lanovky, usnul jsem. Pfiíprava fárání novináfiû pro mû znamenala znaãnou zátûï, takïe mû to uklimbalo. U kombajnu jsem se snaïil nepfiekáïet. Myslím, Ïe se to povedlo, a noviny i televize mohly pfiedstavit tûïkou práci horníkû i zámûry OKD poctivû a bez senzací. Libor Bûãák (35), redaktor Havífiovského deníku: Nefáral jsem poprvé, uï jsem mûl tu ãest se dolû podívat. Na- tûstí jen podívat, pracovat bych na achtû nechtûl, snad jen v pfiípadû, kdybych opravdu musel a nemûl na vybranou. Rozhodnû to tûm chlapûm nezávidím. Urãitû je dobfie, Ïe tu dfiinu havífiûm usnadàuje moderní technika, díky ní mají navrch nad pfiírodou. Novináfisk press trip byl do raïby na Dole Darkov. Jan Král (40), redaktor deníku Lidové noviny: Bylo to poprvé. Dfiíve jsem byl ve cviãn ch achtách, tak hluboko nikdy. âlovûk si pfiedstavuje, jaké to je, ale ve keré pfiedstavy jsou nepfiesné, musí to prostû vidût. Velmi horníky obdivuji. achta, to je ohromující lidské dílo. Aby to v echno fungovalo, aby tolik lidí vytûïilo tolik uhlí. Pfied tím je tfieba se sklonit. Artur Kubica (46), âesk rozhlas Ostrava: MÛj dojem je takov, Ïe bych tam nedûlal ani pût minut, natoï kaïd pracovní den v t dnu! Je to fyzicky nároãná práce v nároãném prostfiedí, aï z toho mám dojem, Ïe ãasem musí ãlovûk dost trpût. Je to i zdravotnû nebezpeãné povolání. Ostatnû, já jsem s havífii furt, hraju v jejich dechovém orchestru ve Stonavû. Drahoslav Ramík (57), fotograf na volné noze: Pro mû to není nic nového! Úplnû normální vûc. Od devûta edesátého do devadesátého roku jsem totiï sám v dole pracoval. A to i tady na Darkovû a pár lidí tu je tû znám. Byl jsem horník v normálním provoze, rubání, pfiípravy. Dûlal jsem i na odboru dûlního mûfiiãe a geologa. Teì jsou lep í podmínky i technika. TEXT A FOTO: Radek Luk a

4 4 Za branami OKD Spoleãnû do akce! K ne tûstím v pohraniãí vyrazí âesi i Poláci CIESZYN (bk) Staãí zvednout telefon a na pomoc ãlenûm záchrann ch jednotek v Moravskoslezském kraji a polském Slezském vojvodství pfiispûchají kolegové z druhé strany hranic. Dohodu o vzájemné spolupráci pfii záchrann ch akcích podepsali v Cieszynie moravskoslezsk hejtman EvÏen To enovsk, slezsk vojvoda Zygmunt ukaszczyk a velitelé hasiãsk ch záchrann ch sborû v obou krajích Zdenûk Nytra a Marek Ràczka. Spolupráce hasiãû a dal ích slo- Ïek integrovaného záchranného systému má mnohaletou tradici. Nynûj í smlouva formalizuje a odstraàuje dosavadní bariéry, které bránily vzájemné pomoci pfii záchrann ch akcích. Jedná se napfiíklad o zdravotní poji tûní na území sousedû, poji tûní za zpûsobenou kodu, povolení vjezdu s tûïkou technikou apod. V pfiípadû poïáru, povodní ãi dal ích katastrof uï nikdo nebude volat na úfiady k vyfiízení formalit, ale v ichni se soustfiedí na poskytnutí co nejúãinnûj í pomoci. Dohoda pfiedpokládá rovnûï vzájemné informování o hrozbách a spoleãná kolení a cviãení. Strany si nebudou vzájemnû úãtovat náklady za poskytnutou pomoc. Zprava Zygmunt ukaszczyk, EvÏen To enovsk a Zdenûk Nytra pfii podpisu smlouvy o vzájemné pomoci pfii záchrann ch akcích. Pfii pohromách se vïdycky bojuje s ãasem tak abychom ten ãas neztráceli, shrnul pfiínosy smlouvy hejtman EvÏen To enovsk. Souãástí integrovaného záchranného systému je také báàská záchranná sluïba. Na povrchu zasahují báà tí záchranáfii napfiíklad pfii závalech, zfiícení budov a podobnû. Naprosto dominantní je jejich úloha pfii akcích pod zemí nebo i pod vodou. V tomto smûru spolupracujeme s Hlavní báàskou záchrannou stanicí dlouhodobû a velmi kvalitnû, zhodnotil fieditel Hasiãského záchranného sboru moravskoslezského kraje Zdenûk Nytra. S pomocí báàsk ch záchranáfiû poãítá i jeho katovick kolega Marek Ràczka. U nás spolupracujeme s báàsk mi záchranáfii na základû smlouvy s Ústfiední báàskou záchrannou stanicí v Bytomi. Poãítáme s tím, Ïe do budoucna vyuïijeme v pfiípadû potfieby také znalosti a pomoci báàsk ch záchranáfiû z âeska. Je to skvûle organizovan sbor, kter má ve specializovan ch oblastech lep í pfiípravu a více zku eností neï hasiãi. 20. bfiezna 2008 Pomoc propagaci havífiiny Nadace Landek do konce bfiezna pfiijímá projekty OSTRAVA (syl) Pfiivítali byste pomoc pfii realizaci svého projektu propagujícího hornictví? Pokud ano, pak je urychlenû po lete Nadaci Landek. Ta do 31. bfiezna pfiijímá pfiihlá ky v rámci doplàujícího II. kola v bûrového fiízení na pfiíspûvky z Nadaãního programu 2008 na projekty spojené s havífiinou a její historií. anci budou mít ti, ktefií tematické okruhy ve sv ch pfiihlá kách zamûfií na: záchranu a údrïbu hornick ch památek a dokumentû ekologickou záchranu a obnovu lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti souvisely osvûtovou a publikaãní ãinnost související s tematikou hornictví, hornické historie a geologie podporu kultury v regionu i mimo nûj Projekty zpracované podle zásad pro poskytování nadaãních pfiíspûvkû spolu s vyplnûn m formuláfiem do v bûrového fiízení doruãte do 31. bfiezna 2008 na adresu: Nadace Landek, Proke ovo námûstí 6, , Ostrava. Více na Rozmar nek z Havífiova vystupoval v kategorii dûtí ve vûku od 13 do 15 let. FOTO: Edmund Kijonka Karvinskou pí Èalku podpofiili tûïafii KARVINÁ (uzi) Za podpory spoleãnosti OKD a zdravotní poji Èovny Revírní bratrská pokladna se první bfieznov den konala pfiehlídka kolákû hrajících na zobcové flétny Karvinská pí Èalka. V sále Základní umûlecké koly Bedfiicha Smetany vystoupily kolektivy i jednotlivci z Karviné a Havífiova v pûti kategoriích. Interpretaãní soutûï mlad ch flétnistû se má po tomto I. roãníku stát tradicí. Spolu s hejtmanem EvÏenem To enovsk m se podpisu dohody za ãeskou stranu zúãastnili fieditel a námûstek fieditele Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Zdenûk Nytra a Vladimír Vlãek. U mikrofonu slezsk vojvoda Zygmunt ukaszczyk. FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Setkání záchranáfiû z Dolu Fuãík PET VALD V pofiadí jiï esté setkání záchranáfiû-veteránû a pfiátel ze závodû Dolu Julius Fuãík od doby ukonãení tûïby v petfivaldské dílãí pánvi se uskuteãnilo v pátek 14. bfiezna v restauraci U Mokro Û v Petfivaldû. Hosty uvítal Tibor Racko, jeden z b val ch vedoucích ZBZS na Dole Fuãík. Pfiipomenul historii podniku a velká ne tûstí, ke kter m do lo na Fuãíku v roce 1970 ve sloji Eleonora a v roce 1977 pfii plenûní chodby za porubem Vyzvedl podíl záchranáfiû z Dolu Fuãík na likvidaci nehod na ostatních achtách v revíru. Hovofiil o postupném sluãování závodû a pfiemísèování Nejstar í úãastník setkání záchranáfiû z b valého Dolu Fuãík Václav âarneck mûl z daru kolegû neklamanou radost. ZBZS, aï do vytûïení posledního vozíku petfivaldského uhlí v roce Vzpomenul i na kamarády, ktefií nás opustili od posledního setkání. Pfiítomné Ïeny byly uvítány kvûtinou. Nejstar í úãastník setkání Václav âarneck obdrïel pûknû zdoben hornick kilof. Poté se rozproudila kamarádská zábava plná vzpomínání na dobu strávenou na Dole Fuãík. Podûkování za pûknû zorganizovanou akci patfií Tiboru Rackovi a Lojzovi Pazderovi. TEXT A FOTO: Václav Smiãka Festival harmonie, klidu a pohody KARVINÁ Pohoda, klídek, du evní rovnováha... Toho chtûli dosáhnout organizátofii, ale pfiedev ím náv tûvníci 10. roãníku festivalu Cesta k harmonii. Uskuteãnil se ve dnech 15. a 16. bfiezna v Mûstském domû kultury v Karviné. Bûhem dvou víkendov ch dnû zaznûla fiada pfiedná ek, konaly se meditace, poradenství, znûla duchovní hudba a ve ker program byl zamûfien na zdrav Ïivotní styl. Zájemci si také vyzkou eli pûsobení pyramidální energie, nebo si nechali poradit v oblasti alternativní medicíny. TEXT A FOTO: Edmund Kijonka

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...Pepíãku, vajíãka nemám, ale dám ti buchtiãku... SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Aranka na soutûïní fotografii ã. 11 zaujala. Pfii la mimofiádnû bohatá hromádka vtipn ch textû. Z nich jsme jako obyãejnû mohli vybrat jenom tfii. V herci jsou Libu e Kuãerová z Ostravy-Poruby, árka Kociolková z Albrechtic a Miroslav Hudzietz z Karviné-Hranic. DéÏo, utíkám za tebou z nemocnice, nemám na zaplacení. (lk) Pán velkomoïn, pohlídajtû mi prosím moje krásne dûti. Jdu se podívat, kde mám ich otcov. (sk) Och, boïínku Lacko, kde jsi, sociálka nám chce zebrat ty na e dûcká, a tak skonãí zlaté ãasy a ty bude muset robiè. (mh) Vûfiíme, Ïe dne ní fotografie s dobfie se bavícími mladíky za mfií- Ïemi bude inspirovat opût hezkou fiádku vtipálkû. Tak jdûte do toho. Na va e pfiíspûvky se budeme tû it do úter 25. bfiezna Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: , nebo em: SoutûÏní fotografie ã. 12 Kresba: V. Novák SoutûÏní foto ã. 11 Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 12 zvefiejníme v dal ím ãísle Horníka. Vdova po havífii má 103 let Josefa Odehnalová je nejstar ím obyvatelem na eho kraje Oslavenkynû s fotkou manïela, kter dûlal v Ostravû havífie. OSTRAVA Neb t achty a havífiiny, byl by s nejvût í pravdûpodobností nejstar ím obyvatelem Ostravy a Moravskoslezského kraje nûkdo zcela jin neï Josefa Odehnalová. DÛchodkynû z ostravského sídli tû Bûlsk Les, jeï oslavila v tûchto dnech úctyhodné 103. narozeniny, je totiï rodilá BrÀanka a k nám do regionu následovala chotû, kter se upsal ãernému fiemeslu. Bylo to v padesát ch letech. Oba jsme uï mûli okolo padesátky, popisovala oslavenkynû, kterak opustila jiïní Moravu. Nejprve pfiesídlili za synem do Starého Mûsta v podhûfií JeseníkÛ. Tam dûlal Rudolf Odehnal elektrikáfie, ale to jen dokud nezjistil, Ïe v dole bude penûz mnohem více. Za prací dojíïdûl pfies sto kilometrû, bydlel na ubytovnû, vzpomínala paní Josefa. Fotografie manïela, kter se doïil pouh ch pûtasedmdesáti let, ve fáraãkách ãi hornickém kroji bohuïel Odehnalová kdesi pozbyla. Pamatuji se na tu ãepici s bíl m chocholkem. Jednou jsme jeli i s dcerou vlakem do Ostravy na nûjakou havífiskou slávu. Museli jsme potom zûstat na ubytovnû na noc, popisovala. Nakonec se stûhovali do Poruby, kde její choè dostal kvart r. Co pfiesnû v havífiské profesi dûlal, to si uï vzhledem k poïehnanému vûku paní Josefa vybavit nedokázala. Bylo to v ak na Dole Anselm (tehdy Petr Urx) v Petfikovicích, kde je nynûj í Hornické muzeum OKD. Vím, Ïe za nedûli bylo sto korun, tehdy pûkné Josefa Odehnalová s chotûm Rudolfem za star ch ãasû. penízky. Uhlí nekopal, myslím, Ïe jim tam budoval v podzemí stropy. V edesáti ho poslali do penze, upfiesnila je tû. Z havífisk ch man rû podûdila Odehnalová lásku k pivu. ByÈ pûvodem Jihomoravanka, víno vûbec nemusí. íká cosi o kysel ch patocích vysvûtlila její vnuãka Petra Hrubá (32). Babiãka je doma jako generál nebo spí e tajgr dokáïe pûknû sprdnout, kdyï není po jejím! Obûdvá pfiesnû ve dvanáct, kafe si dává ve tfii a veãefií v est, hodinky by se pr daly podle ní fiídit. Nejstar í obyvatelka mûsta i kraje má dvû dûti, pût vnouãat a devût pravnouãat. K jejím zálibám patfií ãtení, sledování televize (hlavnû seriálû) a dokonce jízda na rotopedu. Potrpí si téï na dobré jídlo. S ãoãkou a zeleninou vás vyhodí. Jo, tak kufiátko, hranolky ãi sladké. VÏdyÈ byla sama kuchafika, sen o operní pûvkyni se jí narozdíl od obou jejich sester nesplnil, doplnila vnuãka. TEXT A FOTO Radek Luk a I ve 103 letech si paní Josefa nechá ráda od vnuãky Petry Hrubé nalít oblíbenou becherovku. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK V ãim to vlastnû Ïijem? LISTÁRNA Dobr den, pracuji jiï 22 let na Dole Darkov a zároveà jsem literátem amatérem slovensko-rusínského pûvodu. Své povídkové práce (zatím jen 20, ale je tû dal ích 40, mám na skladû ) publikuji na internetov ch stránkách Tento server nabízí elektronické knihy bezplatnû. Kdokoliv, tedy i kaïd zamûstnanec, si je mûïe zdarma stáhnout. Myslím, Ïe horníci si zaslouïí znát tuhle adresu na kvalitní literaturu, zvlá tû dnes, v období reformy financí, kdy koupit papírovou knihu si mûïe dovolit jen málo ÈastlivcÛ. Vasil Roman Pisal mi oto bratranek z Prahy, Ïe pry jak tu moïeme na tym zaprdûnym Ostravsku ÏiÈ. KdyÏ pry nam tu misto vzduchu koluje enem smrad a prach, zaãal vãerej i di put Na Upadnici Poldek. No, a co ty na to? zeptal sem se. Hned sem mu volal na mobil a poslal ho do fiiti! A doporuãil sem mu, aï se podiva na internet. Na stranky se ti nabiza video a pohled na Ostravu. Je to pod aglickim heslem Ostrava in motion, co, ty gnype, poãeski znamena Ostrava v pohybu. To sem mu v ecko vpalil, ale mam pocit, Ïe jednak nûumi s internetem ani po anglicku a uï vubec ni, co znamena gnype. V te suvislosti sem se spomnûl na tyn vtip, co zme se potichu vykladali na achtû za hlubokeho totaãa. To raz pfiijel prezident Husak dom na PraÏski hrad a furt se dival do zrcadla aï mu ta jeho pravi:,âo sa, Gustáv, stále pozerá do toho zrkadla?,ále zis- Èujem, ãi sa poná am na súdruha Kapka.,A preão zrovna na neho?,lebo keì som bol v Karvine na jedne achte a i iel som na záchod, pri el tam taki u mudlany baník a hovorí mi: >Uhni, sudruhu, kapku, abysem tû nepochcal!< TakÏe tûïko vûfiiè, Ïe by tyn muj PraÏak vûdûl, co je gnyp, vysvûtlil mi Poldek. Ja se myslim, Ïe to vi. DyÈ je pfieci tu od nas, ni?! namitnul sem. No ja, ale un v te Praze me ka uï skoro tyrycet rokuv. A vi, Ïe se pravi, Ïe nejpraï tûj i PraÏaci su ti, co pochazaju z Moravy a ze Slezska, pravil Poldek. V tym pfiipadku au! Ale stejnak se myslim, Ïe to video o Ostravû cigani, aï se z nûho pra i. Myslim se, Ïe tu zas neni vzduch jak ve Vysokich Tatrach ani ãisèuãko jak na lazeàske kolonadû. Myslim, Ïe se autofii tak trochu pfiibasnili a zrobili Ostravsku imiã, jaki e ãe zdaleka nûma. MoÏe se staè, Ïe se kerysik cizinec nûcha nachytaè, pfiijedû tu a uvidi a uciti tyn burdel z Mittala, chemiãky, Vitkovic a z inych fabrik, a tak nas doma pomluvi, Ïe uï nam nikdo nikdy nic nûuvûfii. Je to, jak se pravi, taka medvûdi sluïba. Raz to kehosik pfiitahnû, ale do buducnosti to narobi tyle marasu, Ïe uï ho nikdy nikdo nûuklidi! pravil sem svuj nazor na tyn videoklip. Ja bysem nûbyl taki pesimista. Pravda, jak u mofia to tu neni, ale take smradlave a zaãuzene, jak pravi, teï ni! A jak se pravi, kaïda reklama musi trochu pfiehaàaè. Zeber se enem ty knedliãkove polivki. Na obrazovce su knedle tak velke, Ïe by se do teho saãka, v jakich se polivki prodavaju, ve el maximalnû tak jeden. No a klupi se je a v nich najdû enem jakusik jatrovu ryïu! A posere se z teho? TeÏ ni! oponoval mi Antek. Ale to uï ho pfiefival Erìa: KdyÏ uï mluvitû o te Praze, to tam raz stoja dva kamo i z Karvine u vyklada a tyn jeden pravi:,divej, jak je tu v te Praze v ecko levne! Ko ula za osumdesat, galaty za stovku...,no ja, ale to neni obchod ale ãistiràa! Fajne, ni?! TuÏ zdafi buh, va Lojzek

6 6 Po ichtû OKD podporuje 20. bfiezna 2008 Divadelní spolek Ka par se chystá do Ostravy OSTRAVA (uzi) Ka parûv ostravsk t den. Tak se jmenuje akce, která pod patronátem spoleãnosti OKD probûhne od 26. bfiezna do 3. dubna v Divadle Petra Bezruãe a Komorní scénû Aréna. Divadelní spolek z Prahy pfiiveze uï posedmé nûkolik nov ch inscenací a letos jako bonbónek, pfiidá i naprosto v jimeãnou trilogii Elsinor. Je to poprvé, co jsme se pustili do tak nároãného projektu. Zahrát cel Elsinor rychle po sobû v jednom prostoru, to jsme je tû nikdy nedûlali a nikde nezaïili. Budeme u toho v ichni poprvé. Bude to fakt náfiez, mimofiádné pobavení, fiekl éf souboru Jakub palek. Nynûj í zájezd Ka parû do Ostravy bude i proto jejich nejdel í. Zdej í publikum si praï tí umûlci povaïují stejnû jako prostory, ve kter ch budou úãinkovat. Naprost hereck záïitek v kontaktu s publikem. Neãekali jsme takov úspûch, kdyï se cel projekt pfied lety plánoval. Celé je to o tom, Ïe Ostrava je pro nás tak daleko, Ïe se prostû vyplatí sem pfiijet na del í dobu, uvedl palek. Jakub palek. A Elsinor? Zkompletovali ho ze Shakespearovy klasiky Hamlet a her Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi od Toma Stopparda a Claudius a Gertruda od Jifiího Stránského a Jakuba palka. Mimoto Ka par odehraje i dal í dvû samostatná pfiedstavení pojmenovaná Draci noci a Vertigo. Publikum se mûïe tû it na inscenaci Claudius a Gertruda mimo jiné s Janem Potmû ilem. Na scénû bude i shakespearovská klasika Hamlet, a to zakomponovaná do unikátní trilogie Elsinor. FOTO Divadelní spolek Ka par Program Ka parova ostravského t dne Stfieda 26. bfiezna âtvrtek 27. bfiezna Pátek 28. bfiezna Sobota 29. bfiezna Nedûle 30. bfiezna Pondûlí 31. bfiezna Úter 1. dubna Stfieda 2. dubna ãtvrtek 3. dubna Hamlet (Divadlo Petra Bezruãe) Hamlet (Divadlo Petra Bezruãe) Hamlet (Divadlo Petra Bezruãe) Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi (Divadlo Petra Bezruãe) Draci noci /Divadlo Petra Bezruãe) Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi (Divadlo Petra Bezruãe/ Draci noci (Divadlo Petra Bezruãe) Claudius a Gertruda (Divadlo Petra Bezruãe) Claudius a Gertruda (Divadlo Petra Bezruãe) Vertigo (Komorní scéna Aréna) Vertigo (Komorní scéna Aréna) Kdo nás to bude bavit? Nezávisl divadelní spolek Ka par vznikl v Praze pfied 18 lety, za tu dobu uvedl 58 premiér. Sídlí a vût inou i hraje v Divadle v Celetné, pofiádá také v jezdy napfiíklad právû do Ostravy ãi Brna (Ka parovy t dny), jiïních âech (Ka parûv víkend), na hrad Ka perk (prázdninová, letní scéna). Roãnû máme na 350 pfiedstavení, zkou íme ãtyfii aï pût premiér, upfiesnila produkãní Katefiina Hálová. Kmenoví reïiséfii pracují se spolkem tfii J. iktancova, F. Nuckolls a J. palek hercû je asi desetkrát více. Jádrem souboru jsou J. Potmû il, P. Vobeck, T. Karger, E. Elsnerová, V. Jakoubek, B. Navrátil ãi M. Steinmasslová. Hostují napfiíklad M. Vanãurová, L. Frej, M. Hoffman, L. Vondráãková, B. Luke ová, B. Kodetová Ka par se pokou í o Ïivé podoby klasiky, je úspû n pfii vlastních dramatizacích, novinkou je projekt pojmenovan 12 a dost pfiedstavující moderní autory. K repertoáru patfií ale i malá noãní pfiedstavení a pohádky. Máme titul hran pod ir m nebem, dodala produkãní. Ke specialitám souboru patfií májové ãi vánoãní inscenace. (uzi) Destrukci pr zpûsobilo,honûní plánu Reakce ãtenáfie aneb Nûkolik slov o destrukci jámy IV. v Dole Fren tát Ne v echny zámûry bûhem více neï 225 let historie tûïby uhlí v ostravsko-karvinském revíru skonãily úspûchem. Îádn v ak nerozdûlil laickou i odbornou vefiejnost tak, jako dûl ve Fren tátû. Tak zaãínala poslední ãást na eho seriálu o jednotliv ch achtách zmiàující i destrukci jámy ãíslo IV. A právû na to reagoval inïen r Jan Kostruch z Ostravy. Nad enec do geologie a nûkdej í pracovník generálního fieditelství OKD zná pozadí pfiípadu! Na ãtyfice postupovali zhruba do esti set metrû bez vût ích potíïí. Poté o sobû zv en mi v lomy hornin a praskáním betonového zdiva dala vûdût pfiíroda. V e vyvrcholilo 15. listopadu 1985 destrukcí ãásti díla. DÛsledkem anomálního geomechanického jevu do lo od hloubky 788 metrû k více neï 140metrové devastaci jámového stvolu. Takto pfiipomenuto to bylo jen struãnû. Co v ak bylo pfiíãinou uvedeného jevu? V znamnou roli hrál i lidsk faktor, kter se snaïil plnit plán, ale zapomnûl se zajímat o doprovodné pfiírodní fenomény. A ty, jak se ukázalo, nebyly zanedbatelné, upozornil Kostruch. Pro ãást vysvûtlení podle nûj je tfieba zabrousit hluboko do minulosti nûkolika desítek milionû let. Tehdy u nás pfievládala fáze star- ích tfietihor, kdy posouvání afrického svûtadílu k severu vyvolalo poãátek takzvaného alpínského vrásnûní. Vznikaly Karpaty, Alpy a dal í pásemná pohofií, tedy i Beskydy. Projevilo se to i tím, Ïe na mlad í karpatské usazeniny starotfietihorního mofie (hradi Èskotû ínské jílovité bfiidlice) se nasunuly star í kfiídové usazeniny písãitého charakteru pevné godulské pískovce. Obojí tvofiilo souvrství nûkolik set metrû mocné. A zatímco pískovce jsou tvrdé a voda na nû tolik nepûsobí, jílovité bfiidlice jsou nasákavé a pfii ovlivnûní vodou se mûní na plastické. Zde máme jádro pudla, jak se o nûm povídalo pfied více neï dvaceti lety, kdy jsem je tû slouïil na G, vysvûtloval inïen r. Pfii hloubení jam tak pro li hlubiãi star í godulské pískovce v nadloïí bez vût ích trablû a nijak zvlá È se nezajímali o prosakující vodu. To by je zdrïovalo pfii plnûní plánu upozornil Kostruch. KdyÏ se pak dostali k jílovit m bfiidlicím, nepodchycená voda udûlala své. Bfiidlice zmûkly, staly se tvárn mi. NadloÏní pískovcová deska je svou vahou stlaãovala, bfiidlice vyvinuly siln boãní tlak na betonov jámov stvol. Ten samozfiejmû nevydrïel a ne tûstí bylo hotovo! Obrovsk m tûstím naopak bylo, Ïe se hlubiãûm podafiilo doslova v poslední chvíli vyfárat, takïe nikdo nepfii el o Ïivot, vysvûtloval inïen r. Vy etfiování se pak zamûfiilo na pokraãování karpatské orogenese, jeï dodnes pûsobí na zvedání Karpat, dále na nepfiedvídatelné horské tlaky ãi napûtí v horninách a podobné pfiírodní fenomény. Tato událost je dobr m pouãením pro pfiípad, kdyby se v zapoãatém hornickém díle ve Fren tátû pokraãovalo, zakonãil Kostruch. Pod Beskydami leïí poslední v znamné loïisko ãerného uhlí ve stfiední Evropû, o jeho pfiípadném vytûïení se zatím nerozhodlo. Radek Luk a OKD, a. s. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku DÛl Darkov se sídlem Karviná-Doly, ã. p. 2179, PSâ vyhla uje v bûrová fiízení v oblasti nákupu strojû a zafiízení: ISTR ãíslo fiádku 76 Dodávka vrtacího vozu ISTR ãíslo fiádku 81 a 86 Dodávka hfieblov ch dopravníkû ífie 500 a 600 mm ISTR ãíslo fiádku 99 Modernizace mechanické ãásti v sypu a fiízení TS Mír 4 Sever Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Milan Buda, ved. mechanik pro dûl, tel.: , Ing. Bfietislav Mencner, ved. provozu DD, tel.: v oblasti sluïeb: SL ãíslo fiádku 343 LoÏení kabelû v dole Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Le ek Palowski, ved. odboru elektrifikace, tel.: R 86/12 Letadlem z Ostravy * Egypt 11/12 dní od 6 990,- * To nejlep í z Egypta s plavbou po Nilu ,- * Thajsko od ,- * Turecko 8/15 dní od 9 790,- * Turecko 11/12 dní od ,- * ostrov Kypr 11/12 dní od ,- * panûlsko, C. Brava 11/12 dní od ,- * ostrov Mallorca 8/15 dní od ,- * Bulharsko 11/12 dní od 8 890,- * ecko, Olympská riviéra 11/12 dní od ,- * ostrov Thassos 11/12 dní od ,- * ostrov Kos 11/12 dní od ,- * ostrov Lesbos 11/12 dní od 9 990,- * ostrov Samos 11/12 dní od ,- * ostrov Rhodos 11/12 dní od ,- * ostrov Kréta 11/12 dní od 9 990,- * ostrov Lefkáda 11/12 dní od ,- Povinné pfiíplatky leti tní taxy a palivov pfiíplatek: Egypt 3 780,- Thajsko 6 880,- Turecko 3 840,- Bulharsko 3 680,- Kypr 4 040,- ecko 3 840,- panûlsko * ostrov Zakynthos 11/12 dní od 9 690,- * ostrov Korfu 11/12 dní od 6 590,- Autokarem z Ostravy (Karviné, F-M) * Maìarské termální láznû Harkány10 dní od 3 790,- * Chorvatsko 10 dní od 4 290,- * panûlsko, Costa Brava 10 dní od 5 690,- * PafiíÏ, královna turistiky 6 dní ,- * Krásy Slovácka 2 dny ,- * Zoo Safari, Adr pa ské skály 2 dny ,- Slevy za vãasn nákup konãí 31.3.! R16/12

7 20. bfiezna 2008 Panoráma Po ichtû 7 Startovní listina II. kola bowlingového turnaje Hráãi bowlingu, pozor! Druhé kolo bowlingového turnaje o Pohár t deníku Horník se hraje uï v následujícím t dnu po Velikonocích, tedy 29. a 30. bfiezna. Pfiesn termín a ãas najdete v startovní listinû. Doufáme, Ïe si o svátcích náleïitû odpoãinete, protoïe zaãíná pfiituhovat. Koneãné rozhodnutí o tom, kdo si zahraje finále, padne aï ve tfietím kole, které se bude hrát ve dnech 5. a 6. dubna. OSTRAVA Zuzana Sobota Prezence Sommer René Gajdo Patrik, Novák Petr, Kretek Libor 3. Sladãík Pavel Kovalãík Zbynûk, Varaìa Petr, Kfiístek Petr 8. Michn Jifií Tarkota Marcel, Paliãka Jaroslav, Stuchlík Jifií 14. Grygarãík Vilém Taraba Jifií, Tarkota Marek, Stopnicki Jifií 19. Bak ªudovít Ivánek Ladislav, Janu ka Bohumil, âech Jaroslav 29. Skugarevská TaÈana Kuãerová Hana, BrÛha Václav, Vyplel Ludûk 30. Czopik Alois Fr dl Jaroslav, Kutal Petr, Harák Jan 31. BaÀka Tomá âaniga Vlastimil, Kij Marián, Grondolsk Zdenûk 32. imon Vlastimil Kostelník David, Hájek Josef, Su il Pavel 39. Mrkvica Libor Míãek Radim, Javor Pavel, Dvorsk Ladislav 40. Fait Tomá Vavro Martin, Mika Stanislav, Zeman René 41. Golasovsk Tomá Godor Martin, Felgentrager Petr, Brada Pavel Sobota Prezence Dr. Kapitán Hráãi 92. Babinec Michal Polák René, imek Richard, Horák Josef 123. Lys Josef Luk a Radek, ÎÛrek Pavel, Seidl Michal 93. Gajdzica Rostislav Bártek Petr, Pusták Petr, Sladk Pavel 94. Kerbr Jifií Kadlãík Ale, Feber Jaroslav, Wranová Petra 95. Kreuzmann Petr Seget Marek, Michalisko Marian, Kutnák Radek 97. Mikulãák Ladislav Maceãek Oldfiich, Kukelka Jaromír, Kukelka Jifií 98. Poluda Roman Galvas Jan, Firla Ivo, Fiala Jaromír 99. Carbolová Erika ebestová Miroslava, Citnarová Lucie, Ka íková Jana 100. Lacina Jan Sobek Ivo, Chmel Vlastimil, Kurák Zdenûk 101. Macko Dalibor VaÀura Roman, ëula Robert, Hruzik Radim 102. Michoƒski Wojciech Szer Zbigniew, Kudela Mariusz, Boryka Leszek 108. Bele ãáková Vûra Bele ãák Jaroslav, Bele ãák Jaroslav, Bele ãák Jan 109. Dombrovsk Milo Fedor Oliver, imora Igor, Bartík Petr 110. Burger Antonín Kotas Petr, Holomek Radim, Dubiel Eugen 111. KáÀa Martin Koneãn Vlastimil, Macek Kamil, Hrabec Zbynûk 112. Paliãka Zdenûk Breksa Zdenûk, Breksová Krista, Breksa Zbynûk 122. Fr dl David Fr dl Oldfiich, Vozarik Du an, Kotkolík Miroslav HAVÍ OV Radegast aréna Sobota Prezence Kubín Josef Pavlík Martin, RusoÀ Stanislav, RusoÀ David 6. KuchyÀka Vlastimil Maláã Vladimír, Chlubna Ladislav, Suder Antonín 9. OÏana Roman Stacho Josef, Plato Antonín, Brinzik Antonín 20. Záruba Vlastislav Záruba Zdenek, Prymus Jaroslav, Waloszek Roman 22. Wernerová Lenka vancara Antonín, Kraina Václav, Neuwert Igor 33. Bu ta Milan Ka tovsk Lumír, Grabûc Kamil, Lyãka Du an 44. Burdek Jifií Gábor Milan, Fusek Zdenûk, Rataj Franti ek 82. Kfiístek Petr, ing Stratil Radek, BystroÀ Boleslav, Pokluda Bohdan Sobota Prezence Kuzma Ale Moldfiik Petr, Bláho Jifií, Kuzma Rostislav 35. Sebera Ivo Kostelenec Tomá, Hada Daniel, Pieter Martin 36. Grabovsk Ladislav Steber Lubomír, Koneãn Miroslav, Kfiístek Jifií 37. Cintav Ladislav Klajban Franti ek, Gebala Czeslaw, Josefi Jaroslav 42. vancara Zdenûk Barteãek Milan, Ivan Ivo, âtvrtlík Milo 43. Pefiinka Ivo Gold Miroslav, Hrub Rostislav, ebestík Petr 45. Folvarãn Lubomír Vála Zdenûk, Klus Franti ek, Fukala Rudolf 46. Indra Martin Schindler Radek, Miãánek Jifií, Ptáãek Jan 47. Candulas Tomas Hrdina Pavel, Vyskoãil Jifií, Záfieck Kamil 48. Cichoƒ Stanislaw Kohoutek Petr, Grzybowski Jacek, Borowy Zygmunt 70. Klusáãek Jifií Klusáãková Danu e, Mazur Václav, Bûlunek Miroslav 104. Übelauer Kamil Jano ec Dalibor, lachta Pavel, Urban Tomá Nedûle Prezence Filip Ladislav Micza Milo, palek Bfietislav, Kopeck Lubomír 12. Sarganek Radim Novosad Karel, Bafiina Václav, Pavlíãek Kamil 83. Mleziva Jaroslav Majtan Milan, Kristen Tadeusz, Powiestnik Václav 84. Mácha Ivan Pazdûra Jaroslav, Juchelka Erich, lahafiová Marcela 85. Recman Jakub Recman Petr, Recman David 86. Domes David Bojda Daniel, Till Pavel, Kozel Ladislav 87. ãerba David Knap Jifií, Valá ek Milan, Gallik Ondrej 88. Zahrádka Jifií Swider Petr, Vojtek Martin, efránek Zdenûk DruÏstva OKD jsou oznaãena zelenû. Nedûle Prezence Dr. Kapitán Hráãi 89. Va íãek Jifií Kfiivda Bedfiich, Vojtková Pavla, Swiderová Ivana 90. Streit Vladislav Musálek Tomá, íman Petr, Horák Tomá 91. Nicelnik Roman Bojko Marcel, Rosival Ladislav, âelár Jaromil 103. Rapant Jan Repík Rostislav, krovánek Radko, Malovec Franti ek 113. Tabak Jan Pisk Bohumil, Martencek Milan, Caletka Josef 114. Korynta Dan Trecha Eda, Zajíc Mirek, Konderla Pavel 115. Hamplová Zuzana Hamplová Jindfii ka, Huãík Václav, Hampel Dalibor KARVINÁ Albert Sobota Prezence Meszárosová BoÏena Meszárosová Lucie, Kochová Andrea, Meszárosová Sandra 15. ediv Milan Tonka Zdenûk, Pûgfiimek Zdenûk, Sláma Václav 16. Trávníãek Pavel Trávníãek Petr, Szamaransk EvÏen, Chytil Jan 25. Kudela Tomá Kudelová Iveta, Kudela Luká, Kudela Michal 26. Mészáros David Kajzar Marek, Pindroch Daniel, Jufienãák Pavel 28. Baran Rudolf Herink ªubomír, Przybyla Kamil, Taussig Róbert 49. Goluch Radovan Wachtarczyk Miroslav, Borusík Marcel, BystroÀ Martin 50. RÛÏiãka Miroslav Baãa Pavel, Slowik Antonín, Manãík Roman Sobota Prezence Hejda Tomá Salamon Wieslaw, Hanus Ladislav, Popov Petr 53. Orszulik Radek Orszulik âeslav, Krejãí Petr, Svítok Vladimír 54. alomounová Hana alomoun Jakub, Mrskoã Tomá, Ryãek Stanislav 55. Slavík Jaroslav Horák Ladislav, Ponczová Dá a, Gwuzd Radek 56. Steblová Markéta Stebel Lumír, âíïek Tomá, rámek Miroslav 57. Haluzík Marek Mar o Karel, Mar ová Anna, Hanák Marek 51. Sta ová Eva Sta ová Lucie, Sta Petr, Prachniar Martin 77. âech Josef paàhel Pavel, Helekal Marek, Suchanek Tomá Nedûle Prezence Dr. Kapitán Hráãi 78. Matejko Pavel David Jan, Klupa Ale, Mynáfi Stanislav 79. Laskovsk Milan Korcz Bronislav, Malatinsk Marian, Macháã Jaromír 80. BlaÏek Pavel Fierla Petr, Strako Pavel, Horák Milo 81. Blanik Marek Szamaransk Petr, Lincer Jifií, Zborovsk Karel 105. Lenghart Milan ãerba Jifií, Mészáros Julius, Dziewulski Zdenûk 106. Müller Pavel Chud Milo, David Ivo, Sná el Vladimír 107. Patoraj Miroslav Hampel Milan, Hampel Jaroslav, Kotajny Martin 116. âigá Mikulá Grochol Zbigniew, Wojnar Luká, Frysz Tomá 117. BieguÀ Josef Jung Jindfiich, Prudil Milan, Svoboda Rudolf 118. Gonsior Pavel íha René, Dancák Du an, Gonsior Luká 120. Klajs Vladislav Kicko Jifií, Kleczka Milan, Lodziana Jifií 124. Mihalcsak Silvester Gamrot Marcel, Tiszai Tibor, Germuska Pavel KARVINÁ U lesa Sobota Prezence Iház Lubomír ulc Jaroslav, Wanecki Zdenûk, Soldán Pavel 10. Barchanski Roman Kun tár Ivo, Mi kay Miroslav, Brynda Miroslav 11. Gaszczyk Miroslav Karas Miroslav, Dawid Josef, Waleczek Bfietislav 13. Krupa Rostislav Kubeãka Petr, Pejsar Jan, Re Pavel 17. Kolková Terézia ParÛÏek Pavel, Jaro Patrik, Bado ek Daniel 18. Müller Otto Russok Miroslav, CzyÏ Michal, Urbánik Ladislav 27. tuka Rudolf Ficnar Jan, Ruman Pavel, Miháliková Pavla 38. Poprock Michal Krátk Roman, Tich Jifií, Nerychel Ladislav Sobota Prezence Kalousek Libor Plocek Petr, Pavlík Michal, Pavlík Vincent 60. Jare Martin KostelÀák Jindfiich, Trombik Tomá, Kaplan Michal 61. Matiá Antonín Hrdina Petr, Novák Rostislav, Schlauch Pavel 62. Bezecn Luká Kollár Martin, Krampota Josef, Balon Radim 63. Baron Ladislav Maty ãák Josef, Páleník Miroslav, Románek Franti ek 64. Wanecki Jifií Huta Jaroslav, Hlaváã Josef, Kr ák Jan 65. Kompan Miroslav BeÀo Luká, Spurn Lubo, Hru ka Petr 66. kandera Pavel Krzystek Jaroslav, Miskoviã Du an, Zolich Jan Nedûle Prezence Mojak Wladyslaw CzyÏ Jan, Valeãek Ivo, Plesl Emil 58. Motyka Milan Balarín Jaroslav, Olszar Petr, Motyka Ladislav 67. Novák Kfii Èan Coural Jaroslav, Dworok Vladimír, Ple ivka Milan 68. Fanão Jaroslav Bortel Luká, Chrásteck Ota, Jastrzembská Martina 69. Kux Vítûzslav Maslowski Robert, Zeman Vít, Monczka Kamil 71. Kundrik Antonín Pali ek Jaroslav, Siuda Marcel, Vlãek Václav 72. Izaiasz Libor Hejna Dalibor, Vofií ek Zdenek, Stol Lubo 74. RadiÀák Libor Kubi Eduard, Nohavica Stanislav, Solich Vilém 75. DoleÏal René Vlk Jan, Kubiczek Adam 76. Seãkáfi Martin Solich Jaromír, Ferfecki Jifií, Feldy Jan 119. Bitto Ivan Czubaj Du an, Koupil Bedfiich, Ralidiak Rostislav 121. Pal a Pavel Palu ák Josef, Szotek Bfietislav, Odvarka David 125. Závorka Antonín Klim a Oldfiich, Gaboviã Ladislav, Drábek Mojmír TIPY HORNÍKA Velikonoãní jarmark KARVINÁ UÏ potfietí se na Masarykovû námûstí v Karviné-Fry tátû bude v pátek 21. bfiezna od h konat historicky ladûn jarmark Velikonoce v Karviné. Souãástí akce bude prodej tradiãních v robkû lidov ch fiemeslníkû a ukázky lidov ch fiemesel. Jarmark doprovodí celodenní program. Hudba pro v echny HAVÍ OV Kulturní dûm Radost v Havífiovû pofiádá ve stfiedu 26. bfiezna koncert první ãeské folkové skupiny zaloïené jiï v roce 1960 Spirituál kvintet. Hudba pro v echny vûkové kategorie. Zaãátek v Velikonoce ve skanzenu ROÎNOV JiÏ tradiãní velikonoãní program chystá Vala ské muzeum v pfiírodû ve dnech 22. aï 24. bfiezna. V sobotu ãeká náv tûvníky pestrá nabídka velikonoãního zboïí, v nedûli si pfiijdou na své v ichni, ktefií mají rádi ukázky zvykû v podání folklorních souborû. V pondûlí probûhne tradiãní migrust s programem v muzeu. Akce probíhají v Dfievûném mûsteãku vïdy od 9 do 16 hodin. Nejen pro Ïeny a dívky ORLOVÁ Lechtivé záïitky slibuje akce nazvaná Ladies party a MUDr. Radim Uzel, která se uskuteãní v pátek 21. bfiezna od v estrádním sále Domu kultury mûsta Orlové. Dvouhodinov program striptérû doplní beseda s pfiedním ãesk m sexuologem, fieditelem Spoleãnosti pro plánování rodiny a sexuální v chovu Radimem Uzlem. Zpívá Vûra pinarová OSTRAVA Hornická dûvucha a jedna z nejv raznûj ích osobností ãeského popu a rocku Vûra pinarová zazpívá ve stfiedu 26. bfiezna v ostravském kinû Luna. Koncert, na kterém ji bude doprovázet Adam Pavlík Band, zaãíná v Po na ymu o haviyfiach KARVINÁ Za symbolickou cenu 50 Kã se bude v karvinsk ch infocentrech pod radnicí a na nádraïí prodávat dotisk CD s názvem Po na ymu, kter vypráví v místním náfieãí o hornickém Ïivotû na Karvinsku v dobách ne tak dávno minul ch. CD si mûïete objednat i em na adrese Dotisk byl financován karvinskou radnicí pro nev ední zájem. Hvûzdy podle abecedy KARVINÁ Jedna z hvûzd loàského Dne horníkû v Hornickém muzeu OKD v Ostravû Vladimír Hron se chystá do Karviné. V Rehabilitaãním sanatoriu Lázní Darkov vystoupí ve stfiedu 26. bfiezna od se zábavn m programem Abeceda hvûzd, ve kterém imituje slavné hvûzdy na eho i mezinárodního oubyznysu v abecedním pofiadí. Dohoda v kostele KARVINÁ Iniciativa Dokofián zve na zázraãn koncert kapely 4DOHODY, kter probûhne v nedûli 23. bfiezna v rámci jejího malého moravského turné. Zaãátek je naplánován na Místem je jako obvykle v pfiípadû vnímavého a vytfiíbeného popu moderní evangelick kostel na karvinském námûstí. Smrtonosn unikát OSTRAVA VraÏdící golfov míãek se pfiezdívá tvoru pûvodem z Austrálie, kter bude poprvé na svûtû ukázán vefiejnosti. Exempláfi chobotnice modrokrouïkové (hapalochlaena maculosa) totiï mají v Mofiském akváriu na âerné louce v Ostravû! Potvora zabíjející více lidí neï v ichni Ïraloci dohromady patfií k nejjedovatûj ím ÏivoãichÛm planety. Îije pouhé tfii mûsíce. Pr nejjedovatûj í tvor planety. Kontakty sponzorû bowlingového turnaje VÍTKOVICE TOURS s. r. o. : on-line prodej zájezdû do Chorvatska na KATIM s.r.o.: Slovenská 26/501, Karviná-Hranice, tel.: , fax: , THIELE GmbH & Co. KG: mobil: EUREST spol. s r. o.: Hynek lachta regionální fieditel ING Îivotní poji Èovna N.V.: Ing. Zbynûk Dostál, fieditel agentury Ostrava Na Hradbách 2, Ostrava, Czech Republic tel.: , mobil: , fax: ,

8 8 Po ichtû Zábava K ÍÎOVKA O KNIHU 20. bfiezna 2008 Tajenka: Walther: Alterius veste nemo vestitur honeste. Nikdo nenosí... (dokonãení v tajence) Francovka Nula SPZ Ostravy Radovat se (pfienesenû) Souãást b valého Rakousko- -Uherska Osobní zájmeno Rudná Ïíla PfiedloÏka Souãást protoplazmy Pfiivést k úïasu PfiedloÏka Pfiístavní mûsto v Rusku Ne ikovn (pfienesenû) V tonidlo Jihoamerick had krtiã Stáj pro dobytek Povel pro psa Zane ení kalem Puklina Ukazovací zájmeno Rozvûtvená Anglicky den Zkratka Autonomní oblasti TAJENKA Zkratka Albánské tiskové agentury Solmizaãní slabika Stfiedoslovenské mûsto Li ãí doupû Organické rozpou tûdlo Solné jezero Zn. bulharsk ch cigaret Zkr. kanad. let. spol. Zkr. Sloven. nár. parku Základní mûfiidlo Jm. zpûvaãky Langerové Zkr. nemoc. oddûlení Hazard Smûneãn ruãitel Jméno reïiséra Kazana Právo zákazu Sdûlit Zkratka elektronvoltu Chuchvalec Stfielná zbraà Znaãka mobilního telefonu Porouchat Maìarská fieka Opuchlina Tajenka z minulého ãísla: Publilius Syrus: Amici mores noveris, non oderis. AÏ pozná zvyky nepfiítele, mûj na nû ohled. PomÛcka: TCA. Autor: Franti ek Krejãa Na vylosovaného lu titele ãeká za správné fie ení kniha z nakladatelství Alpress. Z lu titelû minulé kfiíïovky byl vylosován Radomír Kloda z Albrechtic. Prosíme v herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã , HOROSKOP Beran Bez ohledu na to, o jak dûleïité vûci pûjde, jednejte klidnû a rozváïnû. Úspûch vám neuteãe, ale urãitû na nûj nechcete dlouho ãekat. Bûhem dne se obãas podívejte do zrcadla, potkáte totiï nûkoho, na koho budete chtít udûlat dojem. U nûkter ch by se mohlo jednat o nov vztah, u jin ch o dobrodruïn románek. Rak Pocit, Ïe byste mohli hory pfiená et, je silnû pfiehnan. Nedávejte si nesmyslnû pfiehnané cíle, soustfieìte se jen na dûleïité vûci. Vyh bejte se zbyteãn m konfliktûm a zmatkûm. Na tûstí vám Venu e dodá osobit pûvab a v e vám bude hrát do karet. S dokonãením obzvlá È nebezpeãné záleïitosti vám pomûïe energie Marsu. Váhy Hvûzdy varují pfied fale nou nadûjí na rychlou zmûnu místa. Se sliby, které jste dostali, to není tak horké, neukvapte se s v povûdí. Velkou pfiízeà vám projeví opaãné pohlaví. Platí to zejména pro svobodné a nezadané, ktefií by se rádi zbavili tíïivé samoty. Ve vût í spoleãnosti se rozhodnû vyhnûte kritice nepfiítomn ch osob. Kozoroh Do realizace nápadû, které se vám rodí v hlavû, se mûïete smûle pustit poãátkem t dne. Hlavnû nic neuspûchejte a víkend vûnujte ãistû odpoãinku. Velmi zajímavû vypadá rovnûï nová etapa va í kariéry. V nejasn ch situacích se nebojte mlãet, i to mûïe b t velice v mluvné. Nezapomínejte na obnovu fyzick ch a du evních sil. B k Zdánlivû lákavá nabídka odvede va i pozornost od toho, co dávalo va í ãinnosti hlub í smysl. Nelze vylouãit spory vyvolané rozdíln mi názory na okolní dûní. Mûli byste se smífiit s tím, Ïe ne kaïd musí ctít a vyznávat stejné hodnoty jako vy. Postavení Venu e slibuje prohloubení citov ch vztahû v dlouholet ch partnersk ch vztazích. Lev První dny t dne mohou pfiinést lecjaké pfiekvapení. Budete muset jednat a pracovat rychleji neï obvykle. Nedá se uniknout drobn m sporûm ohlednû rozdûlení povinností. Zkuste zachovat klid, k tomu, abyste nûkoho jasnû pfieválcovali, nemáte dostatek sil. Potkáte osobu opaãného pohlaví, pfiesnû vá typ. VÛbec by nemuselo jít o pfiechodnou známost. tír Pfii úfiedním jednání poãítejte s potíïemi a prûtahy. Nemá smysl se rozãilovat, zvlá tû pokud jste si nûkterá nafiízení vykládali pfiíli subjektivnû. Díky pfiíznû planet nedopadnete nejhûfi. TûÏkou hlavu vám bude dûlat partnerova náladovost. Chvílemi by vás samou láskou doslova snûdl, aby vám vzápûtí udûlal scénu kvûli naprosté maliãkosti. Vodnáfi Va i pozornost si vyïádají rodinné zále- Ïitosti a povinnosti. Tím pádem budete muset odloïit projekt, do kterého jste se chtûli v tûchto dnech pustit. Dobrá zpráva je, Ïe se tím nemusíte trápit, protoïe vám nic neuteãe. V práci si snaïte udrïet pozici, jistého kolegu napadne, Ïe by se mohl vetfiít na va e místo. Mûjte oãi otevfiené. Setina hektaru Ukazovací zájmeno SPZ Náchoda Vysoká karta Leskl nátûr ímsk mi ãísly 495 Pálen cukr od 20. do 26. bfiezna 2008 BlíÏenci Mars vybízí k vût í aktivitû. Vyplatí se pokraãovat v tvûrãích zmûnách, které pfied vámi otevfiou nadûjné perspektivy. Rozhodnû se v ak vyhnûte jakékoli konfrontaci a mûfiení sil. Komplikovanou záleïitost dovedete ke zdárnému konci cestou kompromisu. Stojí za to pfiekonat lenost, hvûzdy pfiejí va im finanãním aktivitám. Nepromarnûte je. Panna Najdete zpûsob, jak si naklonit nabrou eného éfa. Kolegové se vám mohou po stranû po klebovat, ale ti o v i va eho platu nerozhodují. Podafií se vám koneãnû prodat vûc, kterou jiï del í dobu nepotfiebujete. Nebude snadné pfiesvûdãit partnera, Ïe jednáte dobfie a v Ïádném pfiípadû neprodûláte. Vroucí lásku vám vyzná dávn ctitel. Stfielec Slibné v sledky pfiinese jednání t kající se zlep ení va í finanãní situace. Klidnû dûslednû trvejte na sv ch poïadavcích, jakékoli zmûkãení va eho postoje by znamenalo ztrátu penûz. Postavení hvûzd naznaãuje drobné pfiekáïky v kaïdodenním Ïivotû a moïnost rodinn ch konfliktû. Pouze svou tolerancí jim pfiedejdete. Ryby B t v poklidu vám planety rozhodnû nedovolí. Chvílemi nebudete vûdût, kam dfiív skoãit. Musíte pracovat velice systematicky, nelze dopustit, aby vás nûkdo rozptyloval. Krátkou cestu budete muset podniknout v souvislosti se záleïitostí t kající se velmi blízké osoby. Oceníte pomoc a citliv pfiístup partnera....jedou poldové, asi nám chtûjí pomáhat a urãitû nás budou chránit... Kresba: V. Novák Hádanka: LeÏí pán na louce, je teplo, pán je obleãen, na zádech má ruksak a kolem poletují mouchy. Co má pán v ruksaku???? Padák! Baví se dva vysoko koláci: Ty vole, kdyï si uvûdomím, jak já jsem inïen r, tak mám normálnû strach jít k doktorovi...! Po dûkladné zdravotní prohlídce a v elijak ch vy etfieních vysvûtlil doktor své pacientce, Ïe v echny pokusy o záchranu jejího Ïivota selhaly a je jasné, Ïe jí zb vá pouh necel den Ïivota. Ta pfiijde domû a s pláãem se svûfií svému manïelovi. V slzách mu fiíká, Ïe má poslední pfiání: Ví, kdyï je to tak, chtûla bych, abychom se tu poslední na i spoleãnou noc divoce milovali aï do rána! ManÏel se zamyslí a povídá: Tobû se to lehko fiekne, BoÏko, kdyï nemusí zítra vstávat... K jednomu psychiatrovi pfii la krásná paní a nafiíká: Pane doktore, uï nevím, jak dál, pomozte mi. Jakmile se napiji nûjakého alkoholu, popadne mû taková zvlá tní posedlost a vrhnu se nejbliï ímu muïi do náruãe. Lékafi si pacientku je tû jednou prohlédne, jde ke skfiíni a fiíká: Víte co, já pfiipravím koktejl, napijeme se, a pak si cel problém dûkladnû prodiskutujeme. Hádají se Ameriãan, Rusák a âech, kdo mûl nejvût í pfiedky, co se t ká vzrûstu. Amerikánec se vytahuje: V na í rodinû jsme mûli tak vysoké pfiedky, Ïe jim stromy byly po kolena. Rusák kontruje: Na i pfiedkové dosahovali dokonce rukama aï na hvûzdy. âecháãek se nenechá zahanbit: A nebyly ty hvûzdy kulaté? ptá se Rusáka. Jasnû, pfiedkové tvrdili, Ïe byly. Tak to byly koule mého otce! doplàuje âecháãek. V ROKY HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ Nejodsouzeníhodnûj í, av ak nejãastûj í a nejstar í je nevdûk dûtí vûãi rodiãûm. Vauvenargues Optimista prohla uje, Ïe Ïijeme v nejlep ím moïném svûtû, a pesimista se obává, Ïe je to pravda. Hesse Historie uãí, Ïe nejvût í osobnosti jsou nepostradatelné jen do své smrti. G. Trevelyan âemu lidé ze zvyku fiíkají osud, jsou vût inou jejich vlastní hloupé kousky. Osud míchá karty, my hrajeme. Schopenhauer OKD, a. s. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku DÛl Paskov ã. p. 528, Stafiíã vyhla uje v bûrová fiízení na: SL ã. fiádku 522 Likvidace v stroje jámy I/1 Termín doruãení pfiihlá ek: do Kontaktní osoba: Zdenûk Havel, vedoucí povrchov ch provozû, tel.: OSTR ã. fiádku 571 Oprava portálového jefiábu Kontaktní osoba: Vlastimila Macháãová, vedoucí odboru investic a obchodu, tel.: R 85/12

9 20. bfiezna 2008 Velikonoce 9 Oslava jara pohanská, Ïidovská i kfiesèanská Velikonoce s duchovní oãistou ILHE OVICE Karabáã do ruky a hurá za Ïensk ma? O tomhle jsou velikonoãní svátky skuteãnû jen pro neznalé ãi neznabohy. KfiesÈané ale povaïují tyto dny za v znamné stejnû jako svátky vánoãní. Co se pomlázky samotné t ãe, traduje se, Ïe za biblick ch ãasû byly Ïeny bûïící od Kristova hrobu s tím, Ïe oïivl, od muïû lehány pruty a polévány vodou, aby se vzpamatovaly. O podstatû Velikonoc pro vûfiící jsme hovofiili s Petrem Huvarem, administrátorem farnosti v ilhefiovicích. Jak je vlastnû pûvod Velikonoc po duchovní stránce? JeÏí Kristus kráãí s kfiíïem, umírá, odpoãívá v hrobû a následnû vstává z mrtv ch po velké noci. Tato noc se naz vá nocí nejvût ího tajemství a zasahuje do nedûlního rána. Tento kfiesèansk svátek navázal na v znamn Ïidovsk svátek Pesach, jenï byl památkou vysvobození ÎidÛ z egyptského zajetí. I zde se hovofií o zvlá tní veliké noci, ve které Îidé opou tûjí Egypt. PÛvod slavení je v ak je tû hlub í, svátky vycházejí z daleko star í tradice. Ta souvisí s pfiíchodem jara, tepla a slunce. Mají se lidé na svátky pfiipravit, proã tak mají ãinit? Pfied Velikonocemi probíhá pro vûfiící ãtyfiicetidenní pfiíprava, jíï se fiíká postní doba. V dobû esti postních t dnû se má ãlovûk urãit m zpûsobem Ïivota, kter je spojen se soustfiedûním, zti ením, postem i újmou, pfiipravit ke slavení. âlovûk se má napfiíklad zdrïet hluãné zábavy, má se duchovnû vzdûlávat i rozjímat, projít obdobím jakési oãisty organismu. Mûl by kaïd kfiesèan podstoupit velikonoãní zpovûì? Vladislav Szmek (48), Písek u Jablunkova, hlavní inïen r: Z profesního hlediska to znamená odpoãinek, voln den nebo dny pro vût inu kolegû. Provoz na achtû je velmi omezen. Doma dodrïujeme tradice a pomlázka bude! Dfiíve jsem chodil poctivû od chalupy k chalupû, teì to uï pfiebírá mûj syn. Na mnû bude jen migrustování v rodinû. Daniel Folwarczn (32), Karviná, pomocník mûfiiãe: Hlavnû volno v práci! UÏ se tû ím, Ïe bude zase del í víkend. Jinak jsou Katolick knûz Petr Huvar ze ilhefiovic. FOTO: Pavla Fulneãková pro mû Velikonoce hlavnû svátky jara. Urãitû je to taky lidová tradice spojená s kfies- Èanstvím. Vajíãka, beránci, pomlázka. Urãitû vyrazíme vy migrustovat nûjaké Ïenské, spoleãnû s mlad m, tedy klukem. Miroslav ëuri (25), Karviná, dûlní dopraváfi: Tradice je to v první fiadû. Velikonoce pfiece nemusí slavit jen vûfiící. Sleze se zase celá rodina. Znamená to i poãátek jara. Já s karabáãem po Ïensk ch chodím, ale teì je to v mnohem men í mífie neï kdysi. A migrustovat na achtû? To ne, dole stejnû není koho, snad ty Èury. Karel Orel (48), âesk Tû ín, mûfiiãsk úsek: Vypráskat baby, aby alespoà Vypl vá to z v znamu pfiípravného období. Proto je to moudré. Katechismus doporuãuje vûfiícímu ãlovûku vykonat svátost smífiení minimálnû jednou do roka a vhodn m obdobím je právû doba postní pfiíprava na nejvût í svátky v roce. Mají Velikonoce nûjak zvlá tní v znam pro horníky? Myslím si, Ïe velikonoãní svátky mají v znam pro ãlovûka jako takového, tudíï samotné povolání v tom opravdu nehraje Ïádnou roli. V kostelích je pfied Velikonocemi ru no, lidé se pfiipravují na svátky, které jsou dûleïitou událostí pro cel kfiesèansk svût. Havífi od roboty spoãne, setká se s rodinou, taky Ïenské proïene... DARKOV Hlavnû, Ïe nebudeme muset do roboty, vût inu pfiíbuzn ch si po nûjaké dobû pfiipomeneme, jistû i jakousi tu pulku vypijeme, Ïensk m koïich vyprá- íme. A dûcka z toho budou mít radost! Tak se chystají na velikonoãní svátky pracovníci Dolu Darkov, závodu 2. Velikonoãní svátky den po dni: karedá stfieda karedá proto, Ïe se Jidá mraãil na Krista a v tento den ho zradil. Podle lidové víry by se nemûl nikdo mraãit, jinak mu to zûstane po cel rok. Zelen ãtvrtek Název je odvozen od zeleného roucha uïívaného v kostele, nebo od povûry, Ïe se toho dne musí jíst pouze zelená strava. Velk pátek Je to den smutku, fiíká se, Ïe je to nejti í den v roce. Jako by se zastavil ãas. Nekonají se m e, nehrají varhany, ani zvony nezvoní. Bílá sobota Je posledním dnem dlouhého pûstu. Její název je odvozen od bílého obleãení tûch, ktefií byli pokfitûni a pfiijati do fiad církve. BoÏí hod velikonoãní Velikonoãní nedûle pfiipomínala, Ïe Kristus vstal z mrtv ch za svítání. KfiesÈané se zaãali o nedûlích scházet pravidelnû a nazvali je dny Pánû. Velikonoãní pondûlí K tomuto dni se neváïou Ïádné liturgické úkony, není to ani církevní svátek. Z pohledu lidov ch zvykû je nejdûleïitûj ím dnem Velikonoc, protoïe se v nûm odb vá pomlázka. jednou za rok vûdûly, Ïe chlapi existují! Jinak jsou ty Velikonoce hlavnû o setkání se s rodinou, pochodíme po pfiíbuzn ch. Volno v práci, toho se dá vyuïít, vyrazit nûkam na hory, tfieba na poslední lyïování. Je konec zimy, Velikonoce pfiiná ejí jaro. Franti ek Frojda (37), Karviná, dûlník na povrchu: Dûcka nemám, po migrustu nechodím. Dá se ale dohromady celá rodina, sjíïdí se z daleka. Tady v práci baby spí e vytfiískají nás, teda obraznû. Polije je vodou nebo voàavkou, a ony po tobû chrstnou hned cel m k blem vody. Je tu hodnû soustruïnic, kupujeme jim ãokoládu. Stránku pfiipravili Radek Luk a, Pavla Fulneãková, Andrea Holeãková Irena Piedade (4) z centra Ostravy si mezi snûïenkami ve Svinovû zahrála na permonici. Pole snûïenek vítá jaro od první republiky OSTRAVA UÏ kdyï za první republiky vyráïeli zjara bratfii Alfons a Oldfiich Královi ze Svinova na smûnu na achtu, kvetlo na zahrádce u jejich stavení hotové snûïenkové pole. A nejinak tomu je i teì, byè naïivu zûstal pouze jedin ze tfií sourozencû, letos ãtyfiiaosmdesátilet Eduard. Já nikdy havífie nedûlal, byl jsem sváfieã u dráhy. Ale Alfons ORLOVÁ V doprovodu babiãky si pfii el do orlovského kulturního domu vybrat nezbytnou velikonoãní proprietu Robin Król (7) z Rychvaldu. Táta mi teì poradit nemûïe, pracuje na dole, je pod zemí, uvedl s váïnou tváfií synek inïen ra Jaroslava Króle, vedoucího jednoho z úsekû achty v Darkovû. V Orlové v ak nebyly k vidûní a pofiízení jen karabáãe, n brï celá kála symbolû Velikonoc a potaïmo i jara. Chceme pfiedvést krásu tûchto svátkû a tradic, které se k nim pojí. Stejnû tak ukázat, Ïe obãané mûsta a okolí jsou zruãní a leccos dovedou, sdûlila jedna z organizátorek akce Marie Pustelníková. P EHLED AKTUÁLNÍCH V BùROV CH ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA V B EZNU 2008 Investice stavební (ISTAV) 44, 51, 78, 79 fáral na Hlubinû a Olda na Trojici. Havífiinu dûlali cel Ïivot, a kdysi to bylo tûïké, nezamûstnanost, krize, t den práce byla, dal í ne, líãil Eduard Král. Ten je brán v Ostravû i za snûïenkového krále, roste jich u nûho nejvíce. Po bratfiích mu zûstaly hornické relikvie, ãehoï byla koda nevyuïít a neudûlat z malé sleãny Irenky permonici. TIPY NA AKCE NEJEN PRO DùTI OSTRAVA V areálu Miniuni budou v nedûli 23. bfiezna dûti do 15 let za sladkou odmûnu hledat obrázky zajíãka. FR DEK-MÍSTEK Na zámku se v nedûli 23. bfiezna od 15 hodin koná koncert ZU, v doprovodném programu bude od 13 do 18 hodin v stava o drátenictví a tabáku ãi prohlídka kaple sv. Barbory. OSTRAVA Kulturní dûm K-Trio v HrabÛvce pofiádá v nedûli 23. bfiezna od 17 hodin tradiãní pomlázkovou zábavu. FR DEK-MÍSTEK Speciální program velikonoãních hitû a soutûïí bude v nedûli 23. bfiezna od 18 hodin v Hudebním klubu Stoun. KARVINÁ Velikonoãní jarmark mají je tû ve ãtvrtek 20. a v pátek 21. bfiezna v KSVâ Juventus. Vyfouklá vajíãka s sebou. Táta sfáral, karabáã vybíral synek Robin Król si vybírá karabáã. Investice strojní (ISTR) samostatná v bûrová fiízení 24, 189, 206, 212 spoleãná v bûrová fiízení Opravy stavební (OSTAV) 5, 7, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 104, 106, 116, 117, 118, 119, 120, 121 Opravy strojní (OSTR) samostatná v bûrová fiízení 179, 180, 213, 226, 747, 748, 749, 750, 753, 756, 761 spoleãná v bûrová fiízení 21, 61, 281, 294, 487, 501, 504, 517, 547, 567, 603, 606, 608, 621, 726 Akce v oblasti sluïeb dûlnû stavební práce (DSP) a TPL 8, 9

10 10 Inzerce AÎ Kâ jiï od Kã/mûs. pro zamûstnance, dûchodce aï do 75 let a OSVâ navedení BEZ POPLATKU!!! splatnost aï 84 mûsícû od do Kã bez ruãitele Kã splátka jiï od 555 Kã Kã splátka jiï od 888 Kã Kã splátka jiï od Kã RPSN jiï od 9,51% Snadné a rychlé vyfiízení MoÏnost Ïádat i bez partnera! Peníze v hotovosti! Staãí jen zavolat a jednou nav tívit na i kanceláfi! R2/12 Ostrava, Karviná, Orlová, Havífiov, Tfiinec, Potřebujete peníze??? Rychlá půjčka na cokoli, nízké nároky na bonitu klienta, lehce dostupný všem, jak na mateřské, důchodcům, zaměstnancům, rentiérům. Nabízíme úvěry s pojištěním pro případ vaší neschopnosti splácet, bez ručitele, bez udání důvodů, žádné poplatky předem, okamžitě k vyřízení R 15/ bfiezna 2008 R83/12 EVROPSKÁ PŮJČKA soukromý investor všem, bez registru a prokazování příjmů směnka až Kč Nabízím spolupráci + auto + tel. R84/12 Volejte HIT ROKU 2008!!! Smûnka snadno a rychle.!!!soukrom investor!!! AÏ 500 tis. Zástavy, exekuce - expresní vyfiízení Tel.: , R58/12 GE Money Bank,a.s., Havífiov-Tesco, tel: GE Money Bank,a.s., Havífiov, Dlouhá tfi. 97, tel: GE Money Bank,a.s., Karviná, ÎiÏkova 2379, tel: GE Money Bank, a.s., Orlová, Masarykovo nám.1333, tel: S teplem vystačí ten, kdo si je správně rozdělí! Objednejte si brikety»bouře V PECI«či pytlované černé uhlí o vysoké výhřevnosti na tel. č.: nebo POHODLN A LEVN NÁKUP TEPLA! dodá Orlová R28/12 Vila Vyšehrad Luhačovice Vila, kterou v minulosti pravidelně navštěvovali čtenáři našich novin, je nyní opět v provozu. Je po kompletní rekonstrukci a s možností ubytování i s polopenzí za výhodné ceny. Pro více informací tel , R50/12 ZAMùSTNANCÒM OKD ZDARMA BLAHOP EJEME Dne oslaví své narozeniny ná kamarád, pan Stanislav Jedrzejczyk. Do dal ích let mu pfiejme hlavnû zdraví a tûstí. Kamarádi z Dolu âsa Dodo, Jano a Laìa. B79/12 PRODEJ R10/12 Malého pudlíka, pravidelnû odãerven a oãkovan. Inf. na tel.: B78/12 VZPOMÍNÁME R14/12 Dal jsi nám v echno, co jsi mohl dát. Ode el od v eho, cos mûl tak rád. S láskou a bolestí si dne pfiipomeneme 1. smutné v roãí úmrtí pana Ivana Ploskonky. Vzpomínají man- Ïelka, dûti, vnuãka a rodina. 87/12 Trápí vás bolesti kloubû rukou? V prosinci 2007 probûhlo setkání revmatologû na Jáchymovsk ch revmatologick ch dnech Na tomto odborném fóru byla pfiednesena pfiedná ka doc. MUDr. R. Beãváfie, CSc. Geladrink v léãbû gonartrózy a erozivní osteoartrózy rukou. Pfiedná ka se t kala nového pohledu na v sledky klinické studie pod názvem Dvojitû slepá, randomizovaná, placebem kontrolovaná, multicentrická studie ovûfiující úãinky pfiípravkû Geladrink Forte u pacientû s osteoartrózou kolene. Komplexní arthronutraceutikum GELADRINK Forte je v souãasné dobû jedin m pfiípravkem na svûtû s úãinností prokázanou klinickou studií dle nároãn ch pravidel Medicíny zaloïené na dûkazech provedenou prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc., fieditelem Revmatologického ústavu v Praze a pfiedsedou Revmatologické spoleãnosti âeské republiky. Do studie bylo zafiazeno 150 pacientû s osteoartrózou kolenního kloubu (gonartrózou) II. a III. stupnû. Studie probûhla jako dvojitû slepá (kdy lékafi ani pacient nevûdí, zda uïívá úãinn pfiípravek, nebo placebo bez úãinku), randomizovaná (podle náhodného v bûru pacientû pfiidûlen ch ve statistickém stfiedisku poãítaãem), placebem kontrolovaná (jeden z podávan ch pfiípravkû je zcela bez úãinku) a multicentrická (studie provedená na více specializovan ch pracovi tích v celé âeské republice pod dohledem fiady revmatologû akreditovan ch Revmatologickou spoleãností k provádûní klinick ch studií, toto vyluãuje moïnost opakované chyby). Více informací o této klinické studii naleznete na Závûrem této nároãné klinické studie je potvrzení, Ïe GELADRINK Forte je úãinn a bezpeãn pfiípravek, bez vedlej ích negativních vlivû na organismus pacienta. Rozsah sní- Ïení bolesti u pacientû léãen ch preparátem GELADRINK Forte 90 dní byl v rozsahu jako pfii uïití neselektivních nesteroidních antirevmatik (neselektivní NSA jsou ibuprofen, diclofenac, naproxen, indometacin, piroxikam), av ak bez gastrointestinální a kardiovaskulární toxicity. Tolerance léãby byla velmi dobrá, bez vedlej ích negativních úãinkû. Klinickou studií bylo prokázáno, Ïe GELADRINK Forte sniïuje bolestivost kloubû, sniïuje spotfiebu analgetik a dle biochemick ch parametrû sledování hladiny pyridinolinu a deoxypyridinolinu v moãi se dá pfiedpokládat i vliv na sníïení odbourávání a regeneraci kolagenu tvofiícího pojivové tkánû kloubního systému. Dále byl GELADRINK v kombinaci Geladrink FAST a Geladrink FORTE podroben klinickému testování v rámci Pilotního klinického hodnocení u nemocn ch erozivní osteoartrózou drobn ch ruãních kloubû. Erozivní osteoartróza rukou je velmi bolestivé a obtíïnû léãitelné onemocnûní, které ve Více informací a PORADNU ZDARMA najdete na s prolinkem na nebo na bezplatné lince tel.: , kde si mûïete vyïádat slevové kupony na pfiípravky fiady Geladrink, Calcidrink a Imunitin v akcích ARTRÓZA, OSTEOPORÓZA, ENDOPROTÉZA, BOLESTI ZAD, BOLESTI RUKOU, BORELIÓZA platn ch do Více na vûku 65 aï 74 let postihuje 40 % Ïen a 30 % muïû. V pilotní studii u erozivní osteoartrózy rukou do lo po 6mûsíãním uïívání Geladrinku FAST a Geladrinku FORTE u 40 % nemocn ch k subjektivnímu zlep ení, poklesu poãtu otekl ch kloubû a souãasnû v ultrasonografickém obraze k ústupu aktivní synovialitidy na sledovan ch kloubech. Tolerance Geladrinku Forte a Geladrinku Fast byla velmi dobrá, v echny nemocné dokonãily klinické hodnocení. U v ech nemocn ch v roãním intervalu nedo lo k progresi rentgenového nálezu. Vûdecké objasnûní úãinnosti kombinovaného kolagenního arthronutraceutika GELADRINK Forte tak dává moïnost jasné volby mezi skuteãnû efektivním pfiípravkem k ochranû a regeneraci kloubû a pohybového ústrojí a mezi preparáty, které tento objektivní prûkaz nemají. DÛkazem odbornosti a objektivity klinické studie s GELADRINKEM Forte a velk m odborn m úspûchem firmy ORLING, v robce Geladrinku, je pfiijetí souhrnu klinické studie do ABSTRACTS mezinárodního kongresu Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), kter se konal v ãervnu 2007 v Barcelonû. Jako nejlep í zpûsob ovlivnûní bolestí kloubû zpûsoben ch degenerativními procesy pojivov ch tkání, jejichï v sledkem je osteoartróza, se ukazuje uïívání komplexních arthronutraceutik znaãky GELADRINK ve vysoce úãinné tfiímûsíãní kúfie: Geladrink FAST první mûsíc pro potlaãení zánûtliv ch procesû v kloubech díky vysokému obsahu boswellinu, Geladrink FORTE druh mûsíc pro hloubkovou regeneraci a zv - ení hydratace kloubních tkání, Geladrink ARTRODIET tfietí mûsíc aï TRVALE pro vitalizaci a stimulaci jater a kloubních tkání. Pfii uïívání této tfiímûsíãní kúry je dûleïité dodrïovat pitn reïim, pít alespoà 2 litry ãisté vody dennû, aby mohla b t zv ena hydratace kloubních chrupavek a zlep eny elasticko-mechanické vlastnosti pojivov ch tkání kloubû. Tím je zlep ena pohyblivost kloubû, sní- Ïena bolestivost pfii pohybu i v klidu a zlep ena kvalita Ïivota nemocn ch osteoartrózou. Pfiípravky renomované znaãky GELADRINK zakoupíte v LÉKÁRNÁCH. R41/12

11 Górnik KOPALNIA DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW 20 MARCA 2008 ROCZNIK 5 NUMER 12 OsobistoÊç górnictwa Prezes âbú R. Makarius opuêci urzàd PRAGA (eu) Ikona czeskiego górnictwa, 70-letni profesor Roman Makarius, zdecydowa si odejêç z czo a Czeskiego Urz du Górniczego (âbú). W organach nadzoru górniczego pracowa od 1977 roku, ostatnich 11 lat pe ni funckj prezesa âbú. List rezygnacyjny wystosowa do premiera RC Mirka Topolánka na poczàtku marca, odejêç na emerytur zamierza z koƒcem bie àcego miesiàca. Dzi ki Romanowi Makariusowi nadzór górniczy w okresie ostatnich 20 lat przyczyni si do stabilizacji sektora górnictwa, szczególnie w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy. Jako ceniony specjalista w sprawach prawa górniczego sta u narodzin nowego prawodawstwa górniczego po 1989 roku, a nast pnie jego zharmonizowania z legislatywà Unii Europejskiej. Prezes âbú by te centralnà postacià renesansu tracycji górniczych. Zawnioskowa i wprowadzi w ycie TEMAT TYGODNIA odznaczenia dla ratowników górniczych, za zas ugi o czeskie górnictwo oraz za bezpieczeƒstwo pracy. Z Barbarà do Wiednia i Krakowa CARBOKOV Za aktywnà wspó pracà z polskim Êrodowiskiem górniczym Romana Makariusa odznaczono m.in. honorowà odznakà Zas u- ony dla górnictwa RP. W siedzibie Wy szego Urz du Górniczego w Katowicach przekaza mu jà 26 kwietnia 2007 r. prezes WUG Piotr Buchwald. Fot. WUG HAWIERZÓW SzeÊçdziesiàt szeêç prac polskich i czeskich fotografików, plon ubieg orocznego XIV Biennale Plakatu Fotograficznego organizowanego przez P ockie Towarzystwo Fotograficzne im. Aleksandra Macieszy, oglàdaç mo na do koƒca marca w galerii Domu Kultury Radost w Hawierzowie. Konkurs plakatu fotograficznego organizujemy jako jedyni w Europie ju od 30 lat. Jego celem jest pokazaç, e fotografia to nie tylko pi kne obrazki, ale e mo e ona tak e przemawiaç, nieêç z sobà przes anie. Wystawa pokazana by a w P ocku i Warszawie, a dziê, dzi ki wieloletniej dobrej wspó pracy z fotografikami z Hawierzowa, trafi a tak e do Czech powiedzia w Êrod 5 marca podczas wernisa u prezes PTF Artur Kras. Fot. Bogus aw Krzy anek OSTRAWA (bk) Tak e w tym roku Stowarzyszenie Obywatelskie Âwi ta Barbara przygotuje kilka wycieczek dla dzieci, których ojcowie zgin li przy pracy na kopalni. Przyczynià si do tego pieniàdze przekazane w minionych dniach przez dwie brygady górnicze z Kopalni Darków oraz jednà z Kopalni âsa. W sumie na konto stowarzyszenia wp yn y 34 tys. koron. Tak e dzi ki tym darom dzieci zobaczà Wiedeƒ, zwiedzà Morawski Kras i przepaêç Machoch oraz wyjadà do Krakowa poinformowa a wiceprezes fundacji Vûra Breiowa. Âwi ta Barbara pomaga dzieciom z niepe nych rodzin górniczych od czterech lat. W minionym roku wspomog a swych podopiecznych kwotà 1,75 mln koron. Ponad 540 tysi cy koron posz o na edukacj, prawie 800 tysi cy zap acono za pobyty zdrowotne dla dzieci, kolejnych 400 tysi cy rozdano dzieciom przed poczàtkiem roku szkolnego oraz przed Êwi tami Bo ego Narodzenia. Do kopalƒ wkracza nowoczesnoêç Kompleksy chodnikowe dla OKD kompletuje si w Tychach DARKÓW Kopalnie spó ki w glowej OKD stanà si przyk adem nowoczesnoêci i wydajnoêci. Program inwestycyjny POP 2010 (Program Optymalizacji Produkcji) zak ada, e do przedsi biorstw wydobywczych trafi 10 najnowoczeêniejszych kompleksów Êcianowych oraz 12 technologii chodnikowych. WartoÊç inwestycji si gnie 8,5 miliarda koron. Chcemy kupiç dla naszych kopalƒ te najnowoczeêniejsze technologie, jakie sà w chwili obecnej dost pne na rynkach Êwiatowych. W ten sposób ulegnà poprawie warunki i higiena pracy na dole, a jednoczeênie wzroênie wydajnoêç. Dodatkowo b dziemy mogli eksploatowaç pok ady o ni szej mià szoêci lub zalegajàce na wi kszych g bokoêciach powiedzia prezes zarzàdu i dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck. Górnicy powoli si przyzwyczajajà i ju teraz jest jasne, e b dzie to dla nich ogromna pomoc. Program realizowany b dzie w dwu etapach. Pierwszy, w ramach którego na do owe stanowiska pracy sprowadzone zostanà kompleksy chodnikowe, rozpoczà si w lutym. Pierwszà maszynà, która pracuje ju w podziemiach, jest kombajn chodnikowy MR 340 Ex-S szwedzkiej firmy Sandvik. 55-tonowy czo g wartoêci 85 mln koron zainstalowano w Kopalni Darków. Kompleks tworzà dalej urzàdzenia odstawy, odpylanie, pompy, systemy odwadniajàce, jak te spe niajàce najwy sze standardy rozwiàzania zwalczania metanu. W porównaniu z dotychczas u ywanymi, nowy kombajn dysponuje wi kszà mocà, a dzi ki systemom elektronicznym atwiej jest nim sterowaç, i to tak e na odleg oêç. Prawd mówiàc, kiedy instalowaliêmy go na dole, mia em wra- enie, e uruchamiamy centrum obliczeniowe, a nie kombajn górniczy zauwa y mened er projektu POP 2010 Richard Pavlík. Z pracà nowego kompleksu chodnikowego zapoznali dziennikarzy w czwartek 13 marca dyrektor OKD Klaus-Dieter Beck, dyrektor Kopalni Darków Boleslav Kowalczyk oraz mened er Richard Pavlík. Maszyna pracuje na dole przy rozcince pok adu nr RYCHWA D Górnicza Wielkanoc musi pachnieç domowà w dzonkà. Taka jest w rejonie karwiƒskim tradycja i taki zwyczaj dotrzymuje równie 73-letni Antonín Herman, emeryt górniczy, który przepracowa 40 lat w by ej Kopalni Dàbrowa. Od lewej dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck, dyrektor Kopalni Darków Boleslav Kowalczyk oraz mened er projektu POP 2010 Richard Pavlík podczas spotkania z dziennikarzami od miesiàca i w tym czasie wydrà y a ju 132 metry wyrobiska o profilu K16 (wysokoêç 370, szerokoêç 550 cm), osiàgajàc dobowe post py na poziomie 12 metrów. Dla porównania przy zastosowaniu dotychczas u ywanej techniki drà y si w czasie doby od 7 do 10 metrów chodnika. Dla górników jest to wielka zmiana. Zamiast z dêwigniami, pracujà teraz z joystickiem i ekranem komputera. Ale powoli si przyzwyczajajà i ju teraz jest jasne, e b dzie to dla nich ogromna pomoc. Jeszcze w tym roku powinniêmy otrzymaç drugi taki kompleks i bardzo nas to cieszy powiedzia dyrektor Boleslav Kowalczyk. W spotkaniu z dziennikarzami wzià udzia równie wiceprezes europejskiego regionu firmy Sandvik, a zarazem prezes zarzàdu zwiàzanej z koncernem firmy Technika Górnicza i Tunelowa w Tychach, Andrzej Jagie o. Jak poinformowa, kompleksy dla OKD kompletowane sà w aênie w Polsce, a tyska firma zapewnia dla nich serwis 24 godziny na dob i siedem dni w tygodniu. Z OKD wspó pracujemy ju od 40 lat i cieszy nas zaufanie, jakim nas obdarza skonkludowa Andrzej Jagie o. Obecnie W dzonka na Wielkanoc po prostu musi byç, tak samo, jak pecynek, czyli mi so w dzone zapiekane w cieêcie chlebowym powiedzia w niedziel podczas przygotowaƒ do tegorocznych Âwiàt Wielkanocnych. A konkretniej mówiàc podczas w dzenia dostarczamy dla OKD cztery kompleksy chodnikowe, a w planach sà kolejne cztery. Jest to dla nas oczywiêcie du y biznes, ale tak e ogromne wyzwanie. Dostarczane przez nas systemy to pe ne wyposa- enie przodka. Taki jest dzisiaj trend na ca ym Êwiecie. Klienci chcà ca ych systemów technologicznych, rozwiàzujàcych ich problemy, a nie poszczególnych produktów. Tekst i zdj cia: Bogus aw Krzy anek Za sterami nowego kobajnu MR 340 Ex-S zasiad Henryk Wójcik, g ówny przodowy jednej z brygad przodkowych firmy Alpex. Weso ych Âwiàt Wielkanocnych! Wiosenne Êwiàteczne dni pachnà w górniczych domach w dzonkà mi sa u swego przybranego syna Ivo Fi era w Rychwa dzie. Bez tego to adne Êwi ta doda Antonín Herman. Jak zdradzili doêwiadczeni domowi w dliniarze, w dziç mo na na drewnie drzew owocowych, szczgólnie Êliwki, czereêni lub jab oni, ale najlepszy jest buk tu nie ma konkurencji. Dla koloru pod koniec w dzenia dobrze jest do o yç do ognia troch olchy. W dzonka przedstawia wtedy uczt nie tylko dla podniebienia, ale tak e dla oka. Zatem smacznego i weso ych Âwiàt Wielkanocnych! Tekst i zdj cie: Bogus aw Krzy anek Górnik DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogus aw Krzy anek Tel.: , Komórka: W dzony karczek, boczek lub golonko tak pachnie Wielkanoc w ostrawsko-karwiƒskim regionie górniczym. W tle Ivo Fi er.

12 12 Sport Fr dek-místek vyzve obhájce titulu âtvrtfinále play off házenkáfiû zaãíná v sobotu 29. bfiezna v Karviné 20. bfiezna 2008 R61/12 Vojtûch Petrovsk (vlevo) pfiestoupil z Fr dku do Karviné, Roman PoÏárek opaãnû. KARVINÁ (tam) UÏ je to stoprocentní: v prvním kole play off házenkáfiû uvidíme regionální derby. Obhájci titulu, Baníku OKD Karviná se postaví Fr dek-místek. Série na tfii vítûzná utkání zaãíná pfií tí víkend na palubovce karvinského t mu. V sledky posledního kola uï na pfiedpokládaném sloïení ãtvrtfinálov ch dvojic pranic nezmûnily. Pre ov zdolal Hranice 38:27, a pokud tento t den zvládne i dohrávku proti Hustopeãím, zajistí si první místo po základní ãásti. âeské play off v ak slovensk t m hrát nebude. Z první pfiíãky tedy do boje o medaile pûjde T INEC (tam) KdyÏ dostal rozhodující gól celé ãtvrtfinálové série proti Slavii Praha, padl na led a nehybnû leïel. Brankáfi Martin Vojtek podával v celé sezonû vynikající v kony, pfiesto to na vysnûné semifinále opût nestaãilo. Byl jsem stra nû zklaman, to se ani nedá popsat. Do poslední chvíle jsem vûfiil, Ïe postoupíme. A pak se to v jediném okamïiku zhroutilo KaÏd hokejista se s vyfiazením z boje o titul dostává po svém, jak to vypadá ve va em pfiípadû? To ani nechtûjte vûdût (smích). S tím se musí vyrovnat kaïd sám, nûkdo to stráví lépe, nûkdo hûfi. Nejlep í je ale odjet nûkam pryã a nebabrat se v tom. Já jsem byl v Tfiinci jen chvilku a pak jsem odjel domû do Pfierova, kde jsem se vûnoval rodinû. UÏ víte, v ãem vás praïská Slavia pfiedãila? Musela b t lep í, kdyï vyhrála sérii 4:1 Rozhodujícím zápasem byl podle mého názoru ten domácí, ve kterém jsme prohráli 0:1. Místo aby to bylo 2:2, jsme prohrávali 1:3 a z tohoto stavu je velmi tûïké sérii otoãit. Jak trávíte ãas po nároãné sezonû? Hlavnû se dávám zdravotnû dohromady, protoïe jsem mûl Zubfií, které v posledním kole ztrapnilo Lovosice pomûrem 34:15. Karvinsk Baník skonãil druh a narazí tedy na sedm celek tabulky Fr dek- Místek. Dvojice pro play off: Zubfií (1.) Hranice (8.) Karviná (2.) Fr dek-místek (7.) Dukla Praha (3.) PlzeÀ (6.) Lovosice (4.) Jiãín (5.) Navzájem se dokonale známe, nemáme se ãím pfiekvapit, míní trenér Karviné Rastislav Trtík. Spí e to bude o dokonalém soustfiedûní na hru a plném nasazení. nûkolik men ích zranûní, které nebylo ãas doléãit. TakÏe si uïívám volného ãasu s rodinou a líïu si rány. Uvidíme vás v tfiineckém dresu i v pfií tí sezonû? Snad se mnou v Tfiinci byli spokojeni. Smlouvu mám do roku 2010 a nerad bych mûnil pûsobi - tû. Jsem tady spokojen, za tûch osm let jsem se s tfiineck m prostfiedím sïil. A diváci jsou tady nejlep í v lize, nemám dûvod nûco mûnit. FOTO: Ivo Dudek Vûfiím tomu, Ïe podcenûní soupefie z na í strany nehrozí. Máme pfied sebou jedin cíl, obhajobu titulu, takïe první kolo play off musíme zvládnout. TrtíkÛv protûj ek na laviãce Fr dku-místku Lubomír Kavka tvrdí: Jsme v tomto duelu outsidery, ale chceme mistra potrápit. Musíme kaïdopádnû zlep it promûàování ancí, na to jsme v posledním zápase proti Karviné doplatili. Jsme ale limitováni úzk m kádrem, ze kterého nám navíc pro zranûní vypadl klíãov hráã Martin Toms. Pfiesto se pfiedem nevzdáváme. Vojtek léãí rámy na tûle i na du i Brankáfie OceláfiÛ vyfiazení dostalo, ale z Tfiince prchat nechce V médiích se ãasto propírá vá vztah s Romanem âechmánkem, kterého jste v born mi v kony vytlaãil z branky PfiestoÏe jsme naprosto v pohodû. âeman pfii el loni a vytáhl nás do play off. Letos se zranil a já jsem anci vyuïil. Nemáme si co závidût. Koho tipujete na mistra? Vyhrají âeské Budûjovice. Mají perfektnû vyváïen t m a nejlep ího gólmana v extralize Edu Turka. Martin Vojtek vytlaãil z tfiinecké branky Romana âechmánka, ale dál neï do ãtvrtfinále svûj t m nedovedl. FOTO: Tomá Tikal PoÏárek touïí po skalpu Baníku CO NÁS âeká SOBOTA Fotbal I. liga: Baník Ostrava ÎiÏkov (17), MSFL: Karviná FM (15), divize E: Havífiov Slaviãín (15). FR DEK-MÍSTEK (tam) Házenkáfi Roman PoÏárek patfií Baníku OKD Karviná a letos hostuje ve Fr dku-místku. A právû tyto dva t my proti sobû nastoupí ve ãtvrtfinále play off. Do poslední chvíle jsme doufali, Ïe dostaneme nûkoho lehãího. Ale je to Baník, coï je pro mû obrovská v zva. Pokud chceme uspût, musíme podat stoprocentní v kon a Karviná by musela zklamat. Ale dopfiedu nic nevzdáváme. Nedávno jsme doma Baníku podlehli jen o dva góly 28:30 a ovûfiili jsme si, Ïe i proti nejlep ímu ãeskému t mu se dá hrát. V echny kluky z karvinského kádru znám, nejãastûji se st kám s Marjanoviãem a Indjiãem. Sedneme na kafe, pokecáme, ale o blíïícím se vzájemném souboji se radûji nebavíme. UkáÏe se na hfii ti. Karviná je samozfiejmû po v ech stránkách vyspûlej í klub neï Fr dek-místek. Má lep í zázemí, zku- enûj í hráãe, pravidelnû hraje Ligu mistrû a sbírá ãeské tituly. Hráãi trénují mnohem více neï my, jsou profesionálové. My se sejdeme k tréninku jen veãer, a to je tû ne v ichni. Ale na na í stranû je zase bojovnost a touha prosadit se proti papírovû silnûj ímu soupefii. Teoreticky je moïné, Ïe pokud Karviná Fr dek-místek vyfiadí, stáhne si mû z hostování na zbytek play off zpût. To ale pfiedbíhám. Play off brzy propukne a my jsme pfiipraveni bojovat o postup. Roman PoÏárek Ale Hekera se tû í na Evropu ALBRECHTICE (eb) Reprezentaãní brankáfi Ale Hekera se stal nejlep ím gólmanem leto ní sezony sálové kopané. Na závûreãném turnaji v Jilemnici vybojoval se sv m t mem Premium Havífiov bronzové medaile. Na i sáloví fotbalisté pravidelnû vozí medaile nejen z PMEZ, ale i z evropsk ch ampionátû. Zamûstnanec OKD Ale Hekera má za sebou MS v exotick ch zemích (Paraguay a Argentina), jeho bohatou sbírku zdobí i medaile evropské stfiíbro z Bûloruska a bronz ze panûlska. Tam vyhráli Rusové. A právû tento profesionální t m bude na ím prvním soupefiem. Pak nás ãeká Ukrajina. Základ tvofií hráãi uhlobaronského t mu Donbass Donûck ti byli vloni na PMEZ v Turecku druzí. Ukrajinci za námi skonãili ãtvrtí na ME v Bûlorusku. Hrát se bude v La Louviére, hlavním mûstû b valé uhelné oblasti Centre. Konãíme proti Norsku, které bylo v Argentinû aï patnácté. Druhou skupinu tvofií Belgie, Francie, Itálie a Katalánsko, které nahradilo na poslední chvíli odstoupiv í Izrael. Ten nenastoupí vzhledem ke sloïité vnitropolitické situaci. Z V SLEDKÒ HÁZENÁ Extraliga muïû: Kopfiivnice FM 31:28, po 24. kole: 1. Zubfií 41, 2. Pre- ov 40, 3. Karviná 40, 8. FM 19. FOTBAL I. liga: Olomouc Baník 1:0 (19. Hudec), po 21. kole: 1. Slavia 45, 2. Sparta 43, 3. Teplice 36, 4. Baník 35. MSFL: Zábfieh Karviná 0:4, FM Olomouc B 0:1, po 16. kole: 1. Olomouc B 39, 2. Znojmo 33, 3. Finálové zápasy probûhnou tento víkend v pûtitisícové hale v Lutychu, doufejme, Ïe Ale Hekera, Jaroslav Goj, Jifií Lalák a dal í na i hráãi pfiivezou dal í medaile. Premium v akci. FOTO: E. BystroÀ FM 28, 6. Karviná 25. Divize E: Orlová Velké Karlovice 0:0, Bohuslavice Havífiov 1:2, Kravafie v. Ostrava B 1:1, po 16. kole: 1. Kravafie 34, 2. Ostrava B 33, 3. V. Losiny 26, 7. Orlová 23, 16. Havífiov 12. FLORBAL âtvrtfinále extraligy muïû: Havífiov Stfie ovice 6:7 po náj. a 6:8 (koneãn stav série 1:3). NEDùLE Fotbal divize E: Baník Ostrava B v. Bohuslavice (10.15, Sareza Poruba). Vydává: IMPACT MEDIA, s. r. o., Pfiedseda v konné redakãní rady: Vladislav Sobol, éfredaktor: Mgr. Josef Lys Adresa redakce: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava do redakce: Telefonní spojení: sekretariát: , fax: , pfiíjem inzerce: ostatní spojení pfies ústfiednu: Vychází ve ãtvrtek Registrace MK âr E Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem severní Morava, ãj.: 99/99-P/1 ze dne Tiskne: Ringier Print CZ, a. s., Praha 10, âernokostelecká 613 NevyÏádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

13 Mladá smûna LIST NEJEN PRO HAVÍŘE DOLU ČSM ROâNÍK II. âíslo bfiezna 2008 Jak se v únoru vypofiádali s v robními a hospodáfisk mi úkoly na Dole âsm V mûsíci únoru se podafiilo navázat na vynikající v sledky mûsíce ledna. Nejednalo se sice o dal í útok na historicky nejvy í tûïby, ale stanoven dûlnû technick plán byl splnûn na 101,3 %. Za první dva mûsíce jsme tak vytûïili navíc tun. Nejvy ích tûïeb za leden aï únor dosáhl dodavatelsk kolektiv firmy POLCARBO na závodû sever. Z vlastních pak rubáàov kolektiv veden Tomá em Langrem ze závodu jih. RovnûÏ byly splnûny a pfiekroãeny ukazatele prûmûrné Vzdûlávací zafiízení Dolu âsm zaji Èuje kvalifikaci i odborn rûst zamûstnancû Zábûr z novû zrekonstruovaného stfiediska, kde probíhají pravidelná pro kolování stál ch i nov ch zamûstnancû. Na snímcích Radomíry Grimmové zachycen lektor Jan Vrtal. Od zaãátku roku 2008 pracuje vzdûlávací zafiízení Dolu âsm Stonava opût na plné obrátky v souladu se schválen m Technickoorganizaãním opatfiením k zabezpeãení povinného periodického kolení a pfiezku ování dûlních i povrchov ch zamûstnancû. Rok zapoãal periodick m pro- kolováním a pfiezku ováním povrchov ch zamûstnancû (provoz povrchov ch sluïeb, úpravna, hasiãi, povrchoví zamûstnanci dûlních závodû atd.). V souãasné dobû probíhá periodické kolení poïárních hlídaãû pásov ch dopravníkû, ostatních dûlních zamûstnancû, úvodní za kolování nov ch zamûstnancû, elektrikáfiû, zamûstnancû dodavatelsk ch firem. Uskuteãnily se také kvalifikaãní kurz Hornické minimum 4 TT, periodické kolení a psychotechnická vy etfiení fiidiãû lokomotiv na závûsn ch dráhách. V prvním pololetí roku 2008 dále probûhnou periodická kolení sváfieãû, obsluh vyhrazen ch technick ch zafiízení tlakov ch a zdvihacích, fiidiãû motorov ch vozíkû, práce ve v kách a nad volnou hladinou, zamûstnanci provozu dûlní dopravy se podrobí psychotechnick m vy etfiením a na to navazujícímu periodickému kolení. Do konce 1. pololetí roku 2008 se uskuteãní dal í kvalifikaãní kurzy Technologie raïení a dob vání 5 denní tûïby u jednoho porubu, rubáàov a dûlní v kon celkem. V oblasti pfiípravn ch prací bylo v únoru vyraïeno 1530 m dlouh ch dûlních dûl, coï pfiedstavuje splnûní technického reïimu na 101,0 %. Nebylo dosaïeno metráïe stanovené dûlnû technick m plánem zejména z dûvodu niï ího poãtu dodavatelsk ch kolektivû o jeden. Tato skuteãnost v ak neohrozila potfiebnou stavební pfiipravenost a zpfiístupnûní dal ích tûïebních kapacit. Plnûní a pfiekroãení v robních TT, Speciální práce v hornictví- 6TT. Ve 2. pololetí roku 2008 probûhne periodické kolení profese instruktor, stálého dozoru pfii speciální práci, periodické kolení fiidiãû kolejov ch lokomotiv, pfiedákû kombajnérû rubání a pfiíprav. Vedle v e uvedeného je vzdûlávací zafiízení Dolu âsm Stonava schopno zajistit jak koliv poïadavek dûlních i povrchov ch provozû. V leto ním roce i v odpoledních smûnách. Souãasnû se zaji tûním periodického pro kolování a pfiezku ování zaji Èuje vzdûlávací zafiízení i vysílání zamûstnancû Dolu âsm Stonava do odborn ch kurzû, které zaji Èuje pfiedev ím Institut celoïivotního úkolû v prvních dvou mûsících leto ního roku se pfiíznivû projevilo rovnûï v ekonomick ch v sledcích, zejména v oblasti splnûní tvorby hospodáfiského v sledku, produktivity a nákladovosti. S ohledem na mimofiádnou událost na ãelbû /2 dne (zvefiejnûno v pfiedchozích ãíslech) jsou a budou úkoly v bfieznu i v dal ím období zaji Èovány s velk m dûrazem na bezpeãnost. Ing. Miroslav Slowik, ekonomicko-personální námûstek fieditele vzdûlávání v Havífiovû. Zamûstnanci jsou tam vysíláni do odborn ch kurzû, které se jiï uskuteãnily nebo se uskuteãní. Jedná se o kurzy pfiedák-kombajnér rubání a pfiíprav, pfiedák ostatních dûlních pracovi È, lokomotiváfi, automatikáfi pásov ch dopravních systémû MJM, údrïba hydrauliky dob vacích a razicích zafiízení, vrtmistr, instruktor, pfiibírkové stroje, pfiedák povrchov ch pracovi È, splétaã lan. Zvy ování odborné kvalifikace, pravidelné pro kolování a pfiezku ování zamûstnancû dûlních i povrchov ch provozû je dûleïit m pfiíspûvkem k zaji tûní bezpeãnosti práce a vysoké profesionality ve keré jejich pracovní ãinnosti. Mgr. Miroslav Skyba Hodnocení kvality za únor I na konci února byla provedena kontrola kvality raïeb. Tato kvalita byla posouzena na dvaceti dûlních dílech a ty byly raïeny celkem dvanácti raziãsk mi kolektivy. Kolektivy raziãû obou závodû se tentokrát vytáhly. Z 1373 metrû bylo jen velmi málo tûch, ke kter m mûly komise pfiipomínky. VÏdyÈ jen na 28 metrech nebyl dostateãnû zaloïen prostor za v ztuïí, na 7 metrech nebyl dobfie obloïen strop díla. KdyÏ k tomu pfiipoãítáme pár kusû chybûjících rozpínek, vyjde kvalita, která uï tady opravdu dlouho nebyla. Z uvedeného vypl vá i to, Ïe vût- ina osádek razila bez kvalitativních závad. V minulosti byl úspû n mûsíc povaïován ten, ve kterém mûly alespoà ãtyfii kolektivy své Liga rubaãû za únor 2008 Pofi. Pfiedák Skut. Proc. 1. Szczotka ,2 2. Wowry ,5 3. Valchafi ,2 4. Langer ,1 5. Dàbek ,0 6. palek ,6 7. Koval ,2 Liga raziãû za únor 2008 Pofi. Pfiedák Skut. Proc. 1. Gorecki ,8 2. Karásek ,5 3. Kufa ,4 4. Szotkowski ,4 5. Kuczyƒski ,1 6. Alpex ,9 7. Kuha ,0 8. otola ,1 9. Tolnay 26 76,5 10. Savary 67 51,1 Odchody do dûchodu V minul ch mûsících ode li nebo v bfieznu odejdou na zaslouïen odpoãinek (dûchod) následující dlouhodobí zamûstnanci Dolu âsm. Pan Vincent DRUS je zamûstnancem Dolu âsm od 21. ãervna Do dûchodu ode el z funkce horník v úseku dopravy a v klizu po ZD na závodû jih. Pan Petr KOVA ÍK je zamûstnancem Dolu âsm od 18. února Do dûchodu ode el z funkce horník vybavovaã z úseku vybavování a likvidace ze závodu sever. Pan Karel NÁVRAT je zamûstnancem Dolu âsm od 1. kvûtna Do dûchodu ode el z funkce revírník úseku dopravy a v klizu po ZD ze závodu sever. Jubilanti Do dal ích let pfiejeme mnoho úspûchû a Ïivotní pohody zamûstnancûm, ktefií v bfieznu mají v roãí svého nástupu na DÛl âsm. 35 LET 15. bfiezna Vincent âmelík elektrikáfi na úpravnû, 21. bfiezna Pavel GRYGA zámeãník v mechanické dílnû na závodû jih. 30 LET 1. bfiezna Helena NIEMCZYKOVÁ strojnice degazace na závodû sever, Bedfiich LUBOJACKI zámeãník horizontální dopravy materiálu na závodû jih. 25 LET 1. bfiezna Petr DROZD eletrikáfi specialista v úseku elektro na závodû jih, Miroslav HILL kolejov dispeãer v horizontální dopravû materiálu na závodû jih, 3. bfiezna Milan KOLA zámeãník údrïby TZ v úseku vertikální dopravy na závodû sever, 9. bfiezna Václav TOLMAN PTP geomechaniky a seismiky na závodû sever, Ludûk BAHOUNEK báàsk záchranáfi ãetafi v úseku ZBZS na závodû jih, Ivan KOVÁâ instalatér na teplárnû. 20 LET 1. bfiezna Pavel TOMICZEK zámeãník vertikální dopravy materiálu na závodû sever, 2. bfiezna raïby bez závad na kvalitû. Únor byl v jimkou i v tom, Ïe takov ch osádek bylo celkem osm. Své rovnomûrné zastoupení mají v této osmiãce jak závod sever a jih, tak kolektivy vlastní a dodavatelské. Je tûïké z takovéhoto v sledku vyzvednout alespoà jeden kolektiv. Mohl by to b t napfiíklad Alpex 6 razící v oblasti 29. sloje 2. kry, kter mûl nejvíce posuzovan ch metrû, nebo osádka Jána Savaryho, která zaznamenala nejvût í zlep ení v porovnání s lednovou kvalitou. Uznání v ak patfií i dal ím esti, a to vlastním kolektivûm Dominika otoly, Rudolfa Szotkowskeho, Martina Kufy a dodavatelsk m AlpexÛm 4, 5 a 7. Bc. Libor Paciorek, ved. odd. mûfiictví Liga rubaãû za leden únor 2008 Pofi. Pfiedák Skut. Proc. 1. Szczotka ,9 2. palek ,8 3. Valchafi ,5 4. Langer ,1 5. Wowry ,5 6. Dàbek ,4 7. Koval ,6 Liga raziãû za leden únor 2008 Pofi. Pfiedák Skut. Proc. 1. Szotkowski ,3 2. Karásek ,4 3. Gorecki ,7 4. Kuha ,0 5. Kufa ,6 6. Alpex ,0 7. otola ,2 8. Tolnay 57 93,4 9. Kuczyƒski ,4 10. Savary ,7 Pan Bohuslav BYSTRO je zamûstnancem Dolu âsm od 30. ledna Do dûchodu ode el z funkce zámeãník teplárny. Pan Miroslav CHOBOT je zamûstnancem Dolu âsm od 1. ãervence Do plného invalidního dûchodu ode el z funkce horník v úseku rubání na závodû sever. Pan Karel KANIA je zamûstnancem Dolu âsm od 1. fiíjna Do dûchodu ode el z funkce horník v úseku pfiíprav na závodû sever. Do dal ích let jim pfiejeme, aè si starobní dûchod plnû uïijí ve zdraví, Ïivotní spokojenosti a pohodû. Roman BRANN instruktor v úseku rubání 1 na závodû jih. 15 LET 1. bfiezna Miroslav KOVA ÍK elektrikáfi vybavování na závodû sever, Jifií JADAMÍK elektrikáfi vybavování na závodû sever, Robert BONCZEK materiálov operátor na závodû sever, Milan HOFERIK operátor seizmiky na závodû sever, Jaromír JURÁ EK revírník úseku rubání 1 na závodû jih, 2. bfiezna Ladislav POLANSK horník v úseku pfiíprav na závodû sever, 10. bfiezna Jifií LIPKA horník v úseku vûtrání a asanace na závodû jih, 16. bfiezna Roman VOSTR provozní elektrikáfi v úseku elektro na závodû jih, 22. bfiezna Milan WAWROSZ zámeãník ve strojním úseku na závodû sever, 23. bfiezna Pavol BE O poïárník v úseku rubání na závodû sever, Zdenûk FIEDLER zámeãník hydrauliky a diagnostiky v úseku technického rozvoje na závodû sever. 10 LET 1. bfiezna Rostislav BALON mechanik v úseku elektro na závodû jih, 3. bfiezna Michal BRODA báàsk záchranáfi v úseku ZBZS na závodû sever, 6. bfiezna Roman FAJâÍK raziã v úseku pfiíprav na závodû sever, Jaromír BARO rubaã v úseku rubání na závodû jih, Jifií KOTULA provozní elektrikáfi v úseku elektro na závodû jih.

14 Paskovák ObtíÏn zaãátek roku Obdobnû jako v roce 2007, ani v leto ním roce se Dolu Paskov vstup do nového roku tûïebnû pfiíli nevydafiil. V lednu 2008 bylo dosaïeno tûïby tun ROTP, v únoru tun ROTP. Oproti loàsku ( tun a tun ROTP) je to sice urãité zlep ení, ale pfiesto nejsou plnûny úkoly vypl vající z dûlnû-technického plánu pro leto ní rok. Za první dva mûsíce dluïíme tun ROTP. DÛvodÛ neplnûní plánu je nûkolik. Stejnû jako v loàském roce tûïíme pouze s pûti kolektivy, místo plánovan ch esti. Loni bylo dûvodem postupné stûhování a konsolidace rubáàového kolektivu z Dukly. Letos, z dûvodu úbytku zamûstnancû dodavatelské firmy Carbokov, musela b t stabilizována tûïba v jednom porubu a zbytek zamûstnancû druhé osádky posílil kolektiv strojního úseku. Dal ím podstatn m dûvodem jsou sloïité geologické pomûry v porubech. Negativnû je ovlivnûna zejména tûïba v porubech vybaven ch mechanizovanou v ztuïí. V porubech a dochází k propadávání nadloïí nad rozsah sekcí, úklony slojí se místnû zvy ují i pfies 30 st. V porubu si navíc rozsáhlá tektonika LIST NEJEN PRO HAVÍŘE DOLU PASKOV ROâNÍK V. âíslo bfiezna 2008 Za první dva mûsíce dluïíme tun uhlí vyïádala raïbu kanálu pfied porubní frontou. Ani ve stojkov ch porubech není situace jednoduchá. Dob vání porubu /1 bylo z dûvodu nepfiíznivého v voje tektoniky doãasnû zastaveno. V porubu /1 musela b t rovnûï pfiekonána tektonika, která byla nafárána na tûïní tfiídû a nasunula se do Stále bojujeme o naplnûní plánu pro leto ní rok ve v i tun ROTP. dob vaného bloku. V porubu dochází k nárûstu mocnosti proplástku a tím ke zv ení rozsahu trhacích prácí. Porub byl dokopán za zv en ch bezpeãnostních opatfiení z hlediska ochrany proti prûtrïím uhlí a plynu. Ani spolehlivost dûlních strojû a zafiízení nám práci neusnadnila. Zv ená poruchovost pfievodovek a fietûzov ch kol v porubu , v mûna fietûzu a ÏlabÛ rubáàového dopravníku a pluhového tûlesa v porubu /1, témûfi celodenní porucha skipu, elektroporuchy na centrálním odtûïení a dal í zpûsobily prostoje a v padky v tûïbû. Mnoho poruch je zpûsobeno zastaral m strojním a elektro zafiízením. Ale stejné mnoïství poruch je ovlivnûno poru ením technologické káznû, nedostateãnou údrïbou a nekvalitnû proveden mi opravami náhradních dílû. Nyní se podívejme trochu optimistiãtûji do budoucna. V e technického reïimu na mûsíc bfiezen je tû sice nenaplàuje plán v tûïbû, byla v ak pfiijata opatfiení pro zv - ení tûïby ve 2. ãtvrtletí roku Strojní úsek, posílen zamûstnanci provozu rubání, pfiipravuje na konec bfiezna kapacitní porub , kter bude vybaven mechanizovanou v ztuïí. V dubnu bude následovat vybavení porubu /11 a v kvûtnu porubu Zv en m náborem pracovníkû firmy Carbokov bude snaha od mûsíce kvûtna opût realizovat tûïbu Dolu Paskov esti kolektivy. Urãité pfiilep ení tûïby se dá oãekávat rovnûï od rozjíïdûjící se nové dob vací metody dob vání zbytkov ch pilífiû pomocí dlouh ch irokoprûmûrov ch vrtû. V souãasné dobû probíhá na na em dole zku ební provoz této nové dob vací metody a vrtného stroje VS SEAL 625 P2 ve sloji 080. I kdyï se zaãátek roku v tûïbû pfiíli nevydafiil, stále bojujeme o naplnûní plánu pro leto ní rok ve v i tun ROTP. Jsme teprve na zaãátku cesty a do konce roku zb vá je tû hodnû ãasu. Ing. Jifií Pokorn, vedoucí provozu rubání Bavili jsme se na Hornickém plesu Dolu Paskov Ve dnech 29. února a 1. bfiezna se konal tradiãní Hornick ples Dolu Paskov. Zábava byla v teãná, atmosféra skvûlá, program zajímav, zábavn i lehce pikantní. Zkrátka ples, jak má b t. V znamné akce v minulém období Vedení Dolu Paskov blahopfieje zamûstnancûm raziãského kolektivu hlavního pfiedáka Petra Plaãka a TH zamûstnancûm úseku pfiípravy 3 vedeného Ing. Robertem Duchonûm k dosaïení prvního standardního v konu v roce 2008 na díle 2251/3. Pfii raïbû 3 metry za den kolektiv vyrazil za 31 provozních dnû celkem 93 metrû. Standardní v kon byl dosaïen v úpadním pfiekopu 15 st. v období od 18. ledna do 4. bfiezna Dne 6. bfiezna byla na Dole Paskov, závodû Stafiíã, zahájena Generální provûrka bezpeãnosti, ochrany zdraví pfii práci a bezpeãnosti provozu. Zahájení se zúãastnili zástupci âeského báàského úfiadu v Praze, Obvodního báàského úfiadu v Ostravû, Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravû, zástupci OKD, zástupci OS PHGN Dolu Paskov a vedení Dolu Paskov. Generální provûrka na závodû Stafiíã probûhne ve dnech aï Kromû fyzick ch kontrol pracovi È a provozoven v dole je provûrka rozdûlena do odborn ch skupin: Organizace a fiízení bezpeãnosti práce a provozu, plnûní opatfiení po mimofiádn ch událostech, Vedení dûlních dûl, odvodàování, Ochrana proti prûtrïím uhlí a plynû, pfiesãasová práce, DÛlní mûfiictví a geologie, Nakládání s v bu ninami, Vûtrání, klimatizace, degazace a ochrana proti v buchu uhelného prachu, Havarijní plán, poïární ochrana, ZBZS, Svislá doprava, energetická zafiízení, povrchové provozy, Elektrická zafiízení v dole a na povrchu, Horizontální a úklonná doprava v dole, dopravní zafiízení, dûlní stroje, vyhrazená technická zafiízení, Pra nost, hygienické podmínky na pracovi tích. Bûhem generální provûrky bude provûfiován stav bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci na v ech provozovan ch pracovi tích a rovnûï bude provedena kontrola vedení ve keré dokumentace t kající se fiízení a dozoru nad hornickou ãinností a ãinností provádûnou hornick m zpûsobem. NáplÀ hygienické provûrky bude zamûfiena mimo fyzické kontroly vybran ch dûlních a povrchov ch pracovi È, zejména na vyhodnocení hygienického dozoru, rozbor kategorizace prací a vyhodnocení pracovních podmínek, problematiku osobních ochrann ch pracovních prostfiedkû, zaji tûní závodní preventivní péãe a na dal í otázky hygieny práce. Rozsah a náplà generální provûrky se vztahuje i na pracovi tû dodavatelsk ch organizací, která budou zahrnuta do jednotliv ch provûrkov ch skupin. V robní v sledky rubáàov ch kolektivû v mûsíci únoru 2008 TûÏní Vedoucí úseku Pfiedák Porub TûÏba úsek ROTP (t) T 2 Leszek Zareba Tomasz Szadziewicz /1 745 T 2 Leszek Zareba Tomasz Szadziewicz / T 3 Michal Hykl Petr Prokop T 4 Pavel Balon Petr Zeman T 5 Jifií Drábek Vladislav Horák T 6 Roman Gajdzica Ivan Hudec MimorubáÀová tûïba Ostatní Celkem V pfiípravách se na dosaïen ch v sledcích nejvíce podílely tyto kolektivy: Dílo Kolektiv Celkem m /3 Opálka Hantschel Illek /1 Lampa /3 Hyrák 94 V robní v sledky v mûsíci únoru 2008 DÛl Paskov Plán Skuteãnost Rozdíl % TûÏba, tuny ,7 MetráÏ, m ,0 V robní v sledky za leden únor 2008 DÛl Paskov Plán Skuteãnost Rozdíl % TûÏba, tuny ,1 MetráÏ, m ,6 Úrazovost v mûsíci únoru 2008 Ve víru tance. SNÍMKY: Jan Pollák Vítan m zpestfiením Hornického plesu bylo vystoupení bfii ní taneãnice Oriany. Ukazatel Rozdíl Poãet evidovan ch úrazû celkem Poãet registrovan ch úrazû v dole Poãet registrovan ch úrazû na povrchu Poãet registrovan ch úrazû celkem Z toho smrteln ch závaïn ch (hospitalizace nad 5 dnû) Úrazovost za leden únor 2008 Ukazatel Rozdíl Poãet evidovan ch úrazû celkem Poãet registrovan ch úrazû v dole Poãet registrovan ch úrazû na povrchu Poãet registrovan ch úrazû celkem Z toho smrteln ch závaïn ch (hospitalizace nad 5 dnû) BLAHOP EJEME V bfieznu 2008 slaví svá Ïivotní jubilea tito zamûstnanci Dolu Paskov. 50 let Václav Hanyá, Josef Hrtus, Libor Novobilsk, Marie Pokludová 55 let Franti ek Bafiinka, ZdeÀka Kobzová, Franti ek Moãkor, Petr Václavík 60 let Ladislav Bosok, Jifií Bfiíza, Josef rubafi, Metodûj Válek V em jubilantûm srdeãnû gratulujeme a do dal ích let pfiejeme pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu, pracovní úspûchy a tûstí v zamûstnání.

15 Darkovák ROâNÍK XVI. âíslo bfiezna 2008 SLOVO EDITELE Technick reïim (TR) tûïby v únoru splnûn nebyl. DÛl Darkov celkem vytûïil m 3 âop (ãistého odrubaného prostoru) s procentem plnûní na 99,8 %. Po pûlroce jsme se dostali s podnikovou tûïbou pod hranici m 3, coï není trend zcela pfiízniv! Závod 2 technick reïim naplnil na 104,3 % a vytûïil m 3. Kolektiv Z. Rzidkého v porubu natûïil pouh ch t a nenaplnil tak v i TR. Naopak kolektivy R. Badury a M. Prekopa se bl skly a dosáhly i na limitní v kony. Prvnû jmenovaná osádka vytûïila t, vãetnû prodlouïení porubu na kapacitnûj í délku. Kolektiv M. Prekopa dokonãil vytáãení porubní fronty a z porubu vytûïil t. Dodavatelsk kolektiv Polalpex 1 (Tomczyk) dokonãil likvidaci porubu a v závûru února úspû nû rozkopal nov porub Závod 3 v únoru vytûïil m 3 âop (TR na 96,7 %). Mûsíc zde byl ve znamení pfiíprav porubû k likvidaci. Jak kolektiv R. Walici v porubu , tak kolektiv Polcarba v porubu ukonãily na pracovi tích provoz a pfiipravily se také na rozjezd nov ch porubû j a Dodavatelsk kol. Polalpex 2 (Witek) dosáhl v porubu na tûïbu nejvy í tun. I tento v sledek ale byl hluboko pod pfiedpokládan m reïimem. V únoru se závodu 2 v pfiípravách dafiilo. Z vyraïen ch 1657 m (splnûní TR na 105,21 %) bylo 1577 metrû provozní metráïe (PM) a 80 m investiãní metráïe (IM). PM vyrazily vlastní kolektivy 834 m, dodavatelé LIST NEJEN PRO HAVÍŘE DOLU DARKOV Ve druhém mûsíci roku 2008 DÛl Darkov jiï nenavázal na tak dobré v sledky, jaké byly v lednu. I pfiesto jsme tûïbou ve v i tun ROTP podnikatelsk zámûr v únoru pfiekroãili o tun. Také 2444 vyraïen ch metrû (plnûní na 104 %) potvrdilo úspû n trend nastoupen od poãátku roku. Celková v roba dolu za první dva mûsíce dosáhla objemu tun uhlí. Provádûcí plán jsme tím pfiekroãili o tun (plnûní na 116 %). V dole bylo vytûïeno 800 tisíc tun ROTP a úpravna vyrobila z uheln ch kalû tun odbytov ch sortimentû uhlí. Z prodan ch tun uhlí pfiedstavovalo uhlí vhodné pro koksování tun, coï ãiní 71% podíl. Se ctí jsme se vyrovnali také s úkoly provádûcího plánu metráïe. VyraÏením 4718 metrû provozní metráïe jsme pfiekroãili plán o 488 metrû, investiãních 318 metrû pfiedstavuje pfiekroãení o 48 metrû. V borné v sledky ve v robû mûly pozitivní vliv na ekonomiku dolu. Z hodnocení ledna a února nám vychází: byly to dobré mûsíce! Takové v sledky ale nebude lehké zopakovat. Musíme si uvûdomit, Ïe jsme dokopali kapacitní poruby a a nemáme adekvátní náhradu. Stojíme na prahu období, ve kterém budeme muset zmobilizovat v echny síly pro plnûní podnikatelského zámûru. Neobejde se to bez aktivního pfiístupu kaïdého zamûstnance. V souãasné dobû se vybavují kapacitní poruby na závodû 2 a na závodû 3, které najedou v kvûtnu a od kter ch hodnû oãekáváme. V rámci projektu POP 2010 jsme zaãali razit tûïní tfiídu porubu , kde byla nasazena nová moderní technologie razicího komplexu MR 340. Fárání pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele OKD Dr. Ing. Klause-Dietera Becka, které na tomto pracovi ti na závodû 3 probûhlo 13. bfiezna, a zájem médií o celou akci, potvrzuje její v znam pro DÛl Darkov i celé OKD. Na rozdíl od optimistick ch zpráv z v robní sféry zûstává situace v oblasti bezpeãnosti práce na na em dole stále velmi nepfiíznivá. V mûsíci únoru byl opût pfiekroãen poãet registrovan ch úrazû proti roku Celkem jsme za první dva mûsíce leto ního roku zaznamenali 27 úrazû, coï je proti 20 úrazûm v loàskému roce v sledek opravdu nepfiízniv. Mírné zlep ení vykazuje bfiezen, kdy v jeho první polovinû bylo registrováno 5 pracovních úrazû. Pfiíznivûj í situace je v oblasti evidovan ch úrazû. Za leden a únor jich bylo zaevidováno celkem 68 proti 80 evidencím v roce Aktuální informace o stavu úrazovosti jsou uvedeny na informaãních tabulích na obou závodech. Ing. Boleslav Kowalczyk Bilancujeme mûsíãní v sledky rubání a pfiíprav 743 m. IM raïená dvûma dodavatelsk mi kolektivy byla splnûna na sto procent. Z vlastních kombajnov ch osádek docílil nejlep ího v sledku kolektiv J. Novotného. Na raïbû vyrazil 215 m a splnil parametry limitního v konu. Limitní v kon pfiekonaly také kombajnové kolektivy J. Bartonû a M. Frola. Z vlastních klasick ch kolektivû vyrazil nejvíce (33 m) kolektiv J. PrÛchy na raïbû Mezi dodavateli si nejlépe vedl kolektiv Alpex 1, kter pomocí razicího kombajnu AM 50 vyrazil 203 m. PfiípraváfiÛm na závodû 3 se únorov technick reïim splnit nepodafiilo. Celkem vyrazili 787 m (TR na 97,16 %). V PM 722 m, z toho 241 m vlastní zamûstnanci a 481 m dodavatelsky. V IM 65 m dodavatelsky (plnûní na 100 %). Z vlastních kombajnov ch osádek dosáhl nejlep ího v sledku kolektiv P. Borového. Vyrazil 113 m na tfiídách /3 a Parametry limitního v konu se mu ale splnit nepodafiilo. Jedin m úspû n m limitáfiem se tak v únoru na závodû 3 stal kolektiv R. Valenãíka. Pochvalu si zaslouïí také kolektiv úseku pfiíprav 1, kter pod vedením vedoucího úseku J. Pavelky úspû nû zvládl nasazení nového typu razicího kombajnu MR 340 Ex na raïbû Z dodavatelû patfií uznání kolektivu Alpex 7 vedenému J. Wójcikem, kter na tfiídách a vyrazil 213 m a dokonãil stavební pfiipravenost porubu (vm, er) Z vyhodnocení limitních v konû. S hornick m flekem pfiedák raziãû Jan Novotn (vlevo) a vedoucí úseku ing. Peter Debre. Kolektivy nepolevují: est únorov ch limitních v konû! Pfiedák (LV v 2008) Vedoucí úseku Pracovi tû Limit. v kon Skuteãnost Plnûní Jaromír BartoÀ (1) Ing. Jaroslav Król m 150 m 100,00 % kombajn Rastislav Valenãík (2) Jifií Pavelka /1, /5 102 m 104 m 102,00 % kombajn Marian Frolo (1) Libor Chrobok m 140 m 103,70 % kombajn Jan Novotn (2) Ing. Peter Debre , m 215 m 126,50 % kombajn Miroslav Prekop (1) Marian Hradil t t 101,10 % rubání Roman Badura (1) Petr Vûãorek t t 108,00 % rubání Pofiadí kolektivû podle kvality vyraïen ch dûlních dûl Únor 2008 Pofi. Pfiedák Pracovi tû Závod Kontrol. SráÏka Kã/m Firma metráï [Kã] 1. Mackowiak , 454/3 ALPEX ,0 2. Hamarcsik ,223.3, ,0 3. Valenãík /5, 527/ ,0 4. Borov / ,0 5. Kielbasa ALPEX ,0 6. PrÛcha , ,0 7. Kodenko ,0 8. Trawinski ,0 9. Kuriak ,0 10. Kuczera POLALPEX ,0 11. Kuczera POLALPEX ,0 12. Novotn ,0 13. Mackowiak , 223 ALPEX ,4 14. Zguda ALPEX ,7 15. Zguda , 551 ALPEX ,0 16. Mackowiak POLALPEX ,2 17. Kielbasa ALPEX ,0 18. Masiarek ALPEX ,3 19. BartoÀ ,6 20. Mackowiak POLALPEX ,7 21. Frolo ,5 22. Kielbasa ALPEX ,8 23. Fojt ,6 24. pernoga ,5 Leden únor 2008 Pofi. Pfiedák Závod Kontrolovaná SráÏka Kã/m Firma metráï [Kã] 1. Hamarcsik ,00 2. PrÛcha ,00 3. Kielbasa 2 POLALPEX ,00 4. Trawinski ,00 5. Kuczera 2 POLALPEX ,00 6. Kuriak ,00 7. Kodenko ,00 8. Kuczera 1 POLALPEX ,00 9. Borov , Novotn , Mackowiak 3 ALPEX , Valenãík , Zguda 3 ALPEX , Mackowiak 2 POLALPEX , Mackowiak 4 POLALPEX , Zguda 2 ALPEX , Kielbasa 1 ALPEX , Kielbasa 3 ALPEX , BartoÀ , Frolo , Fojt , Masiarek ALPEX , Mackowiak 6 ALPEX , pernoga ,33 P EDSTAVUJEME Marian Frolo 42 let, Ïenat, tfii dcery. Nov hlavní pfiedák jednoho z pfiípraváfisk ch kolektivû Dolu Darkov Marian Frolo se vyuãil na poãátku osmdesát ch let mechanikem-opraváfiem pro dûlní stroje a zafiízení na tehdej ím SOU Dolu 1. máj v Karviné. Na DÛl Darkov (v té dobû je tû 1. máj) nastoupil v roce 1984 do pfiípraváfiského kolektivu hlavního pfiedáka Nováka. Díky nabyt m zku enostem a pro své osobní pfiedpoklady se postupnû vypracoval do funkce smûnového pfiedáka. V roce 1995 pfie el do osádky Jana Novotného. PÛsobil zde na postu zámeãníka a pozdûji zástupce hlavního pfiedáka. Od 12. února 2008 byl jmenován do funkce hlavního pfiedáka úspû ného pfiípraváfiského kolektivu, kter aï dosud vedl Julius Hlinka. Marian Frolo vûnuje maximum volného ãasu rodinû, v letûm do Beskyd, JeseníkÛ a svému oblíbenému houbafiení. Je také vá niv m motoristou aè uï pfii fiízení auta, nebo za fiídítky motocyklu. Pfiejeme novému hlavnímu pfiedákovi hodnû úspûchû a hornického tûstí pfii vedení kolektivu! Darkovsk permoník se hlásí o slovo Znovu jsme zahájili soutûï v bezpeãnosti práce Darkovsk permoník. Tentokrát také za úãasti dodavatelsk ch firem. Zatímco v pfiípraváfiské kategorii se na ãele tabulky usadily kolektivy sestavené z vlastních zamûstnancû, konkrétnû osádky vedené F. Kuriakem a R. Valenãíkem, v kategorii provozovan ch, likvidovan ch a vybavovan ch porubû jsou v ãele dodavatelé (kolektiv firmy BASTAV likvidace a kolektiv Polalpex 2 veden p. Witkem, kter tûïí v porubu ). Vzhledem k tomu, Ïe soutûï bude ukonãena aï v dubnu, jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe kolektivy uzavírající tabulky pfiehodnotí svûj pfiístup. Chce to vûnovat otázkám bezpeãnosti práce maximální pozornost a dokázat tak zmûnit nepfiízniv stav. Jedná se zvlá tû o kolektivy firmy ALPEX, které pûsobí na lokalitû pomocného závodu. Co se t ãe bezpeãnostních ukazatelû, zvlá tû úrazové ãetnosti, je situace po uzavfien ch prvních dvou mûsících velmi patná. Na druhé stranû musíme pochválit závod 3 a provoz povrchov ch sluïeb, které dokázaly zvrátit celkov nepfiízniv v voj a podkroãily ukazatel úrazové ãetnosti ve srovnání s rokem Ing. Milan Macura, vedoucí OBHP

16 Na e achta LIST NEJEN PRO HAVÍŘE DOLU ČSA ROâNÍK XIII. âíslo bfiezna 2008 Zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob v 11. kfie budoucnost Dolu âsa V ichni víme, Ïe 11. kra v dûlním poli J-K je jednou z nosn ch ker na eho dolu. Aby tomu tak mohlo b t i v pfií tím období, zaãínají se v této dob vací kfie razit dal í dva otvírkové pfiekopy, které budou vedeny úpadnû pro nafárání sloje ã. 24 vrchní lávka, ã. 24 stfiední lávka a ã. 26. Tyto pfiekopy spolu se stávajícími otvírkov mi pfiekopy 01194, a mají dlouhodobou Ïivotnost a v budoucnu je bude moïno vyuïít pro dal í investiãní zámûry. Pfiekop navazující na pfiekop bude pfiekopem úvodním pro pfiivedení ãerstv ch nepou- Ïit ch vûtrû, souãasnû bude slouïit jako dopravní cesta, a to jak pro odtûïení pásov mi dopravníky, tak i pro dopravu materiálu po závûsné dráïce. Tímto pfiekopem budou také vedeny potrubní tahy pro pfiivedení v ech potfiebn ch médií (provozní a poïární voda, NT vzduch, dusík) a také klimatizaãní potrubí. Z dûvodu jeho v znamné funkce a Ïivotnosti bude pfiekop raïen v profilu OO-O-18 a bude vyztuïen TH oblouky váhového stupnû 36 s hustotou budování 0,5 metru. Pfiekop 11000/1 navazující na pfiekop a bude pfiekopem v du n m a bude raïen v profilu OO-O-16. RaÏba obou pfiekopû veden ch témûfi v celé jejich délce v kameni nebude snadnou záleïitostí. Kromû obvykl ch problémû vyskytujících se v úpadních raïbách, pfiedev ím s oãekávan m pfiítokem dûlní a provozní vody, musí b t bezpodmíneãnû dodrïeny smûr, niveleta, úpln základkov pol táfi a v echny ostatní pfiedepsané parametry. Je to úkol pro razicí kolektivy, vedení realizaãních firem VOKD a POL- ALPEX, ale také pro fiadu úsekû závodu âsa a odborn ch útvarû dolu, které zaji Èují sluïby podmi- Àující fiádn chod obou pracovi È. Je si tfieba uvûdomit, Ïe tato dûlní díla budou mít dlouhodob charakter a tomuto musí odpovídat i kvalita raïeb. Samozfiejmostí je, Ïe i na tûchto pracovi tích nejsou dûleïité jenom v sledky v metráïi a kvalitû pfiekopu, ale musí b t zaji tûna bezpeãnost osádky a v ech ostatních pracovníkû. Právû z dûvodu odli ného charakteru práce u pfiekopních raïeb musí b t zaji tûní bezpeãnosti práce vûnována mimofiádná pozornost ze strany v ech zodpovûdn ch pracovníkû. Ing. Tadeá Konieczny, vedoucí odboru investic Jak se etfií materiálem Není to tak dávno, co na na í achtû skonãily provûrky, na které jsme byli pfiipraveni po v ech stránkách. Zamûfime se na jednu z nich pofiádek na pracovi tích a pfiístupov ch cestách k nim. íkáte si, Ïe pofiádek a titulek tohoto ãlánku (Jak se etfií materiálem) nemá nic spoleãného? Omyl. Zaãínají se opût objevovat chodby na pracovi ti, kde se hromadí rûzn zapomenut nov, je tû nepouïit materiál: TH v ztuï, TH rouby, pytle s obyãejn mi rouby, se an ry, noïi do kombajnû a také se zde nacházejí rozpínky, fietûzy, závûsy ZD atd. Kolem tohoto materiálu dennû projdou desítky, moïná stovky pracovníkû. Copak nikomu tento materiál neschází? Ale schází! JenÏe je asi jednodu í ho znovu nafasovat, nebo objednat a nechat si ho dopravit aï na pracovi tû. Je jen málo takov ch, ktefií si fieknou NE a vyhrabou z prachu pytel s kombajnov mi noïi, pytel se an ry nebo se roubky a odnesou jej tûch 200 m moïná 400 m aï na pracovi tû. U etfií tím nûkolik tisíc korun ve vynaloïen ch nákladech. Díky jim za to. Dal ím problémem v etfiení materiálem je, Ïe se ãasto objevuje po dopravní trase z pfiekladi tû na pracovi tû pfiíprav rozházen nové TH rouby a rozpínky. Jak k tomu dochází? Jednodu e; bûhem dopravy materiálu po ZD- 24! Je to tak tûïké zastavit LZH, vystoupit, sehnout se, zvednout tento spadl materiál a znovu ho uloïit do kontejneru urãeného pro dopravu a pokraãovat v jízdû? Myslím si, Ïe ne. A navíc takov spadl materiál mûïe b t i zdrojem úrazu. Nevûfiíte? Vûfite. Pfiedstavte si, Ïe je konec pracovní smûny, tû íte se domû na obûd, pivko a místo toho máte vyvrtnut kotník, protoïe jste pfii chûzi z pracovi tû lápl na takto pohozen materiál. Závûrem tohoto neúplného v ãtu problémû v hospodafiení s materiálem bych chtûl upozornit na demontáï luten luko D800 na chodbû pro znovupouïití. Muselo dojít pfii jejich demontáïi k tomu, Ïe ãást z nich se uï nedá pouïít, protoïe jsou rozbité tím, jak se shazovaly voln m pádem na poãvu? Tento odstavec je urãen k zamy lení tûm, ktefií byli na tuto práci urãeni, vãetnû pracovníka povûfieného kontrolou splnûní tohoto úkolu. Doufám, Ïe ãlánek nevyvolá jen negativní ohlas typu já ne, já ne, to ty, to ty, ale pfiimûje nás, kter ch se to t ká, k zamy lení. Libor Rzymanek, materiálov hospodáfi Asanaãnû-rekultivaãní ãinnost Dolu âsa DÛl âsa jako kaïdoroãnû i letos vynaloïí nemalé finanãní prostfiedky na sanaci a rekultivaci území postiïen ch hornickou ãinností, kdy do lo v dûsledku probûhl ch poklesû území k devastaci krajiny (zmûny v modelaci reliéfu povrchu, spádov ch a hydrologick ch pomûrû, po kození stavebních objektû). DÛl âsa svojí dûlní ãinností v dob vacím prostoru Doubrava a Karviná Doly I ovliv- Àuje zejména území obce Doubrava a ãásteãnû mûsta Karviné a mûsta Orlové. Ze zákona vypl vá pro tûïební organizaci povinnost náhrady kod zpûsoben ch její hornickou ãinností. Nejrozsáhlej í oblastí pfii zahlazování následkû hornické ãinnosti jsou rekultivaãní práce, které jsou prostfiednictvím IMGE realizovány v rámci komplexního fie ení území a projednávány s orgány ãinn mi v oblasti ekologie v návaznosti na územní plány. Cílem rekultivaãního procesu je zdevastované území zaãlenit zpût do krajiny. Rekultivaãní práce jsou spojeny s tvarováním území, obnovou vodoteãí, pfieloïkami inïen rsk ch sítí a následn m ozelenûním. V souãasné dobû má DÛl âsa pfiipravené k zahájení stavby revitalizaãního charakteru kácení nemocn ch a such ch dfievin, zdravotní probírky hustého náletu, likvidace kfiídlatky, odstranûní nedokonãen ch demolic, ãern ch skládek, terénní úpravy, odvodnûní atd. Po ukonãené technické ãásti následuje biologická rekultivace zatravnûní, v sadba stromû a kefiû s pûtiletou údrïbou. Na území mûsta Orlová bude v leto ním roce zahájena 2. a 3. ãást rekultivace Cingrova kopce. Na ãásti území Orlové a obce Doubrava je plánována úprava po demolicích u Skrblíka, na území obce Doubrava s III. a IV. ãástí rekultivace starého odvalu. Na území mûsta Karviná má b t zahájena 2. etapa rekultivace Barteãkov ch rybníkû. Na území Doubravy je dále pfiipravena k zahájení akce fie ící odvodnûní v centru obce kolem místní komunikace u Národního domu aï po námûstí v Doubravû, a to pod názvem Úprava toku Doubravského potoka a odvodnûní pozemkû, II. etapa. Poãítá se rovnûï se zahájením III. etapy, zahrnující úsek od námûstí v Doubravû aï po zaústûní do Karvinského potoka. Odvodnûní území je také fie eno na území Karviné, a to 2. ãástí úpravy pozemkû, vãetnû Karvinského potoka v prostoru pluchova. V leto ním roce se bude v zájmovém území ohraniãeném prav m bfiehem Karvinského potoka, místní vodoteãí Ml nkou a fiekou Ol í pokraãovat v kácení dfievin a ve skr vkách kulturních vrstev zemin, a to v souvislosti s postupnû vznikající vodní plochou, která se vlivem poddolování vytváfií v oblasti Kozince. Martina Kfienková, techniãka ZD Nebuìme lhostejní Nedávn pfiípad odcizení kabelu zaji Èujícího pohon tûïního stroje jámy Doubrava III Sever, vãetnû záloïního kabelu, musí b t pro nás v echny váïn m varováním. Zde jiï totiï ne lo jen o pouhou krádeï, která má za následek kodu na majetku, ale souãasnû o ohroïení bezpeãnosti a zdraví lidí, coï je moïno posoudit jako trestn ãin obecného ohroïení. Pouze díky tomu, Ïe v momentû v padku napájení nebyl tûïní stroj v pohybu a neprobíhala doprava osob (coï ov em pachatel nemohl s jistotou pfiedpokládat), nedo lo k ohroïení nebo zranûní na ich zamûstnancû. V padek by jinak mûl za následek uvíznutí dopravní nádoby tûïního stroje s lidmi v jámû, jejich obtíïné vypro Èování a s tím související bezprostfiední ohroïení na zdraví a Ïivotû. Samotn m odcizením kabelu vznikla znaãná koda a jelikoï ze zji tûn ch skuteãností vyplynulo dûvodné podezfiení, Ïe byl spáchán trestn ãin, bylo Státnímu zastupitelství Karviná podáno oznámení o V robní v sledky za únor 2008 V robní v sledky za leden únor 2008 DÛl âsa Plán Skuteãnost Rozdíl % TûÏba, tuny ,4 Prov. metráï celkem, m ,9 Úrazovost v mûsíci lednu 2008 DÛl âsa DÛl Povrch Ukazatel Rozdíl Rozdíl Rozdíl Poãet evidovan ch úrazû Poãet registrovan ch úrazû Z toho smrteln ch závaïn ch hromadn ch Úrazovost za leden únor 2008 podezfiení ze spáchání trestného ãinu. V souãasné dobû je celá zále- Ïitost v etfiení orgánû ãinn ch v trestním fiízení. Neménû dûleïité, ne-li je tû dûleïitûj í neï fiádné pro etfiení tohoto pfiípadu, je ov em zabránit tomu, aby se podobné pfiípady opakovaly. Toho mûïeme dosáhnout jen tak, Ïe kaïd zamûstnanec si bude v ímat dûní kolem sebe a bude vãas reagovat na jak koli náznak nezodpovûdného ãi protiprávního chování. Vyz váme proto v echny zamûstnance, aby nebyli ke svému okolí lhostejní, nebáli se upozornit i na nepatrné maliãkosti, které by mohly mít závaïné následky. Dívejme se pozornû kolem sebe, v ímejme si svého okolí a upozor- Àujme na pohyby nepovolan ch osob, vïdyè se jedná o bezpeãnost nás v ech. UpozorÀujme na vûci, které se nám zdají podezfielé. Heslo: Nehas, co tû nepálí zde nemá místo! VÏdyÈ ochrana majetku je nejen povinností v ech zamûstnancû, ale je i v jejich nejvlastnûj ím zájmu. SoÀa Wdówková,VOK DÛl âsa Plán Skuteãnost Rozdíl % TûÏba, tuny ,3 Prov. metráï celkem, m ,5 DÛl âsa DÛl Povrch Ukazatel Rozdíl Rozdíl Rozdíl Poãet evidovan ch úrazû Poãet registrovan ch úrazû Z toho smrteln ch závaïn ch hromadn ch BLAHOP EJEME Na i dárci Po splnûní limitních v konû kolektivu pfiíprav vedeného hlavním pfiedákem Zdeno Gardonûm a kolektivu rubání vedeného hlavním pfiedákem, panem Martinem Bradou se oba kolektivy rozhodly vûnovat ãást finanãní odmûny Obãanskému sdruïení svatá Barbora. Ve dnech 25. února a 7. bfiezna pfievzala od kaïdého kolektivu finanãní dar v hodnotû Kã místopfiedsedkynû OS svatá Barbora Vûra Breiová. V bfieznu slaví Ïivotní jubileum 50 let Jan Herák, Milan Horsinka, Radomír Jaworek, Ing. Stanislav Kolek, Jaroslav Kondel, Miroslav Mynáfi, Vojtûch Posel, Rudolf Pytlik, Libor evít a Milan Trojan. edesátku oslaví Jifií Hájek, Josef Fukala a Stanislav Pietrasz. V em jubilujícím zamûstnancûm Dolu âsa srdeãnû gratulujeme.

17 Karbon LIST NEJEN PRO HAVÍŘE DOLU LAZY ROâNÍK XIII. âíslo bfiezna 2008 Kdo je pfiipraven, není pfiekvapen Únorové limitní v kony K pokusu o dosaïení limitních úseku Jifiího Bohu e (91 m). V poli v konû se v únoru pfiihlásilo deset rubání se podafiilo naplnit parametry limitních v konû tfiem kolekti- kolektivû úsekû rubání a pfiíprav. V poli pfiíprav splnily parametry vûm. Je to kolektiv hlavního pfiedáka Martina DzierÏi a vedoucího limitních v konû ãtyfii kolektivy. Jsou to raziãi hlavního pfiedáka úseku Vladimíra Domese, kter Jifiího Burdka, kter vyrazil 124 m, mûl mûsíãní postup 58,45 m, kolektiv hlavního pfiedáka Lumíra Mos- hlavního pfiedáka Libora Poppa (146 m) a hlavního pfiedáka Petra lera a vedoucího úseku Petr Weisse Funioka (142 m). Tyto kolektivy s mûsíãním postupem 90,1 m, a kolektiv hlavního pfiedáka Jifiího jsou fiízené vedoucím úseku Radimem Sargankem. Dále jsou to raziãi hlavního pfiedáka Bartolomûje Martinem Pamánkem, kter docílil Marka veden vedoucím úseku Kovacse, pod vedením vedoucího postupu 37,85 m. Vyhodnocení limitních v konû v tûïbû a metráïi za období 1 2 / 2008 kolektiv poãet pfiihlá ek poãet splnûní DzierÏa 2 1 Mosler 1 1 Pitel 1 0 Marek 2 1 Burdek 2 2 Funiok 2 2 piãka 2 1 Kovács 2 2 Gallik 2 0 Popp 2 2 celkem V em úspû n m kolektivûm blahopfiejeme a pfiejeme mnoho úspûchû pfii plnûní kriterií limitních v konû v mûsíci bfieznu Ing. Petr Karko ka, vedoucí v roby âást kolektivu hlavního pfiedáka Lumíra Moslera. Zaãíná se stávat pfiíjemnou tradicí, Ïe ná kolektiv hlavního pfiedáka Lumíra Moslera z úseku vedeného Petrem Weissem vykazuje skvûlé a hlavnû stabilní tûïební v kony, a to i v na em novém pûsobi ti rubání Svûdãí o tom mimo jiné také zdolání limitního v konu za únor v hodnotû 53 tisíc tun, ãímï byl pfiekonán technick reïim o témûfi 9 tisíc tun. Navíc jsme k mûli dobfie na lápnuto na dal í limit a v neposlední fiadû se urãitû nemusíme stydût za úspû n rozjezd porubu a pfiekroãení technického reïimu v lednu. Zaklepejme to nûkam na dfievo a pojìme se podívat, co nás ãeká. Vlivem kaïdodenních prûmûrn ch postupû kolem 3,6 m se nezadrïitelnû blíïí dojezd na eho rubání na propojení s proráïkou a tím jeho prodlouïení o 22 sekcí Meos 17/37 a sedm sekcí Fazos 17/37, tedy celkem na délku183 m. Dáme tímto moïnost na im,, roubkûm (mechanici a zámeãníci), aby pfiedvedli, co v nich vûzí. Sekce a základní Ïlaby stûnového dopravníku jsou jiï v proráïce nainstalovány úsekem Ladislava Balona, pfiiãemï dojezd na propojení se pfiedpokládá nûkdy kolem konce bfiezna. Na pfiesné napojení obou ãástí jsme se pfiipravili dûkladn m promûfiením a instalací mûfiicího pásku (hodiny) ve spolupráci s úsekem ODMG veden m Janem Cvilinkem s dostateãn m pfiedstihem, a to jiï 70 metrû od místa propojení. Souãasnû také probíhá doplàování hydraulick ch uzlû do sekcí v prodluïované ãásti pod taktovkou ÚSÚ vedoucího Milana Pûtvalského. Na samotné propojení porubu nám mechanik pole Václav Palák zpracoval harmonogram v ech prací a stanovill nám na nû pouh ch est dní. Pfiehnaná dûvûra? Uvidíme! Práce na spojení budou sestávat z demontáïe a pfiemístûní pohonu, FOTO: DÛl Lazy pfiemístûní sedmi atypick ch základních ÏlabÛ stûnového dopravníku na novou vrchní úvraè, a na místo nich, vtaïení jedenácti obyãejn ch základních plechû. Dále prota- Ïení pojezdového fietûzu Dynaride v emi Ïlaby v prodluïované ãásti a v neposlední fiadû z v mûny celé délky obou vûtví fietûzû stûnového dopravníku. Bude také nutno prodlouïit závûsnou dráïku pro dopravu materiálu aï do cca 80 sekce stávajícího porubu. K tûmto operacím budeme potfiebovat spoustu materiálu, na jehoï pfiípravû uï horeãnû pracuje ná mechanik Petr ilhánek. Nakonec musíme vyplenit cca 90 kusû TH v ztuïe z proráïky. Tedy práce aï nad hlavu. Urãitû se v ak nepletu, kdyï za cel ná kolektiv fieknu, Ïe se tûchto úkolû nebojíme a tû íme se na odmûnu za dal í limitní v kon, kter byl za nû vypsán. TakÏe aè nám to vyjde! Zdafi BÛh! Radek Roik, zástupce vedoucího úseku âást kolektivu Libora Poppa (první vlevo). První leto ní lyïafisk zájezd zamûstnancû achty PfiestoÏe se s pfiedstihem a usilovnû hlásí jaro, sníh v Evropû stále je tû najdete První z fiady leto ních lyïafisk ch zájezdû absolvovali zamûstnanci Dolu Lazy s rodinn mi pfiíslu níky v únoru. Cílem byly rakouské Alpy. Zájezdov autobus mûl koneãnou zastávku u penzionu Landhaus Tirol (viz foto) v jednom z mnoha lyïafisk ch stfiedisek Tyrolska Zillertalu. Z dojmû úãastníkû ãtyfidenního zájezdu vybíráme nûkolik postfiehû: I kdyï po Evropû bylo snûhu málo, tak tam, kde jsme byli, bylo snûhu dost. Nejv, kde jsme lyïovali, bylo 3500 metrû nad mofiem na ledovci Hintertuxer Gletscher. V horní ãásti byla mlha, takïe se lyïovalo dosti patnû. VyuÏívali jsme proto jen dolní ãást ledovce. NejúÏasnûj í záïitek dva dny lyïování ve stfiedisku Penken. Autobus nás odvezl z penzionu asi 5 km a mohli jsme si vybrat sjezdovky vlevo, vpravo, vpfiedu, vzadu, prostû v ude kolem. Extrémní záïitek? Sjezdovka Harakiri svah s klesáním 78 stupàû! KdyÏ k tomu nakonec pfiidáme dva dny nádhernû sluneãného poãasí na závûr pobytu... Co dodat? Nechtûlo se nikomu domû! Dal í lyïafiské zájezdy jsou pfiipraveny na konci bfiezna a zaãátku dubna. VyjíÏdí se také do rakousk ch Alp, jen lyïafiská stfiediska jsou jiná a urãitû nádherná, napfi. Pitzdal. Podle informací ze závodního v boru odborového svazu je je tû nûjaké místeãko volné. Snûhové svahy ãekají! Mgr. Josef Hoìák Tady jsme bydleli.

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce.

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 13 Bowlingov turnaj pokraãuje. Pfiijìte do heren vãas. strana 7 DNES V HORNÍKU Tvofiíme v born t m PRAHA Generální

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích.

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 29. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 22 Orlov tí se bavili pod patronátem OKD strana 4 DNES V HORNÍKU Poslanci mezi havífii KARVINÁ V dubnu a kvûtnu

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 6. listopadu 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 45 DÛl Darkov prochází pfievratnou inovaãní zmûnou strana 3 DNES V HORNÍKU Chvilka s televizí DÒL KARVINÁ Speciální

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 19 Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! strana 7 Spoleãnost OKD ve Svazu prûmyslu a dopravy âr

Více

První bûh studia hornictví na karvinské prûmyslovce je u konce

První bûh studia hornictví na karvinské prûmyslovce je u konce Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 19. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 25 OKD podpofiilo turnaj v ragby strana 6 strana 6 DNES V HORNÍKU DÛl Darkov chce golf KARVINÁ Karvin tí radní

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 11. prosince 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 50 Velké pfiedvánoãní BarboRadování strana 6 strana 6 DNES V HORNÍKU Dûlají nám ãest PRAHA Pûtice osobností

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více