Jiří Kotek, 1.náměstek ODPOVĚDI K JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Kotek, 1.náměstek ODPOVĚDI K JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 15.2.2011"

Transkript

1 Jiří Kotek, 1.náměstek ODPOVĚDI K JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne Opoziční zastupitelé vznesli při jednání zastupitelstva řadu otázek, na které dostali odpovědi bezprostředně. V médiích pak bylo masivně prezentováno jejich ohrazení, že jim nebylo odpovězeno a že čekají písemnou odpověď. Pouze pro objektivní vnímání reality a uspokojení dotazů opozičních zastupitelů, zpracoval jsem odpovědi v této písemné formě. Její podstatná část vychází z autentického přepisu zvukového záznamu jednání zastupitelstva, ze kterého vyplývá nejen forma, ale také obsah odpovědí. Po přečtení úvodů a odpovědí je patrné, že odpovědi byly nejen slušně formulované, ale zároveň byly také obsahově vyčerpávající. Původně jsem zamýšlel - na v médiích zmiňované nezodpovězené dotazy skutečně písemně odpovědět do tohoto ZÁPISU ze zastupitelstva, ale při jeho čtení jsem nenašel žádný konkrétní a smysluplný dotaz, na který by bylo třeba dodatečně odpovídat. Dokládám, že odpovědi opozičních zastupitelů byly a jsou zodpovězeny. Jiří Kotek Jednací řád Zastupitelstva Tento jednací bod byl uveden v souvislostech vzniku jednacího řádu. Je to identický a platný jednací řád, který byl účinný v minulém volebním období. Byly do něj pouze zaneseny takové změny, které jsem předkládal jako opoziční zastupitel na konci roku Tyto změny směřovaly k odbourání diskriminačních bariér opozičních zastupitelů v četnosti vystoupení (dříve 2 krát v rámci jednoho bodu jednání), v uvolnění délky jednotlivého vystoupení (dříve 3 minuty), v účasti veřejnosti v průběhu diskuse (dříve aţ po jejím ukončení), v pouţívání audiovizuální techniky (dříve znemoţněno). Celá struktura jednacího řádu byla logicky narovnána. Ing. Jiří Kotek (doslovný zápis odpovědi z jednání zastupitelstva) protože je vyčerpávající ve vztahu k předneseným dotazům, je uvedený zápis v nekráceném původním znění: Pakliţe jsem správně pochopil, ţe uţ se nehlásí další lidé do diskuse, bude diskuse uzavřena. Takţe bych shrnul v podstatě připomínky, návrhy, které z této debaty vyšly a posunul bych bod k hlasování. Děkuji za konkrétní a věcnou připomínku, která se vztahovala k tomu, ţe nám tam vypadlo, sloveso mělo, tak jako předkladatel návrhu si ho dovolím osvojit a do toho textu rovnou poznamenat, aby byl součástí tedy toho hlasovaného textu, tak jak je předloţen. K ostatním připomínkám tady vznikla šťavnatá debata a myslím si, ţe zcela jednoznačně, kdokoliv ze zastupitelů má pocit, ţe diskuse je jalová, nikam nevede, ţe je zbytečně dlouhá a ţe diskutujeme dlouho, kdokoliv můţe navrhnout to, aby byla ukončena, aby byla omezena, a o tom návrhu se bude hlasovat, není to autoritativní právo řídícího schůze. Řídící schůze, protoţe je odpovědný za průběh jednání zastupitelstva a projednávaného bodu, tak je tady jenom zdůrazněno textem, tak ţe tuto roli má a tuto diskusi můţe moderovat a tuto diskusi můţe i v rámci toho jak cítí, jak tady ta diskuse probíhá, jí také navrhnout k nějakému omezení, takţe nic z těch šťavnatých přídomků, které jste uţili. Audiovizuální záznam, ten se tady probíral, chystáme se v rámci transparentnosti dojít k tomu, abychom byli schopni dělat přímé přenosy ze zastupitelstva, jako je to běţné dneska všude v republice i u nás na kraji, takţe tam dojde k posunu. Tento návrh není třeba zapracovávat do jednacího řádu je to technická věc, která nesouvisí s pravidly pro průběh diskuse, takţe tam také nepatří.

2 Ještě jsem zaznamenal jednu věc, kterou Vlasta Lepík nezmínil, to je omluva z jednání zastupitelstva. Já si myslím, ţe kaţdý z nás jsme natolik kultivován nebo vnímá, ţe kdyţ nepřijde na zastupitelstvo, ţe se omluví primátorovi a notabene je to dáno ze zákona, zastupitel je povinen se zúčastnit, a kdyţ ne, má se omluvit, takţe si myslím, ţe to je nadbytečné, aby to bylo uvedené v jednacím řádu. Takţe tím jsem shrnul připomínky, které byly racionální a věcné. Staţení jednacího řádu, samozřejmě bylo by moţné, můţeme jet podle starého, jednací řád máme, ale myslím si, ţe naše deklarování otevřenosti je celkem zcela jasné a zřetelné, kaţdý rozumný, kdo si ho přečte, kdo bude vnímat diskusi, tak to uvidí a vy jste ve svých vystoupeních hodně předjímali to, co se tady bude dít. Pojďme schválit tento jednací řád v předloţené podobě, a nechme ukázat vývojem, jak budeme to, co vy jste říkali, jak se to bude naplňovat, já se toho nebojím, takţe prosím hlasovat, nejprve návrhovou komisi o ukončení diskuse, jak jsem předloţil návrh technický a potom k programu, děkuji. Výběrového řízení na advokátní kanceláře / Ing. Werner Hauptmann informaci ohledně Výběrového řízení na advokátní kanceláře, rád bych se dopídil více informací, protoţe jsem si akorát přečetl něco v tisku a nerozumím tomu schvalovacímu procesu, kdy náměstek si nechá schválit nějaké zadání a primátor to následně musí rušit. K čemu tam došlo prosím? ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Hledání advokátní kanceláře je hluboce, hluboce podlimitní záleţitostí, která je v řádu desíti tisíc. Zákon o zadávání veřejných zakázek hovoří o úplně jiných částkách na sluţby, na investice o dvou milionech, do kterých se nedosáhne, takţe toto výběrové řízení byla pouze snaha transparentně předvést, jak lze najít advokátní kancelář. Bohuţel v našich řadách došlo v tomto k nedorozumění ve věci výkladu a chápání toho, jak je vypsáno. Já jsem to vypisoval ve své kompetenci, odpovědnosti a gesci. Tak jsem to učinil a v podstatě včerejším datem ten termín skončil. Děkuji. Bezplaté povolenky k vjezdu do lázeňského území /Mgr. Tomáš Hybner Chtěl jsem se zeptat, co vedlo radu města k tomu, ţe nevyhověla ţádosti Kancelář stavebního inţenýrství povolenku k vjezdu do lázeňského území, kdyţ tato společnost je smluvní partner města Karlovy Vary a zajišťuje nám opěrné zdi v rámci pasportizace těchto opěrných zdí. Nedostala souhlasné stanovisko k tomu, aby obdrţela povolenku. ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Bezplatné povolenky k vjezdu - stejně jako asi deset dalších stejných bodů, kdy firmy pracující pro město na základě nějakého tendru, dělající komerční činnost také pro město, si ţádali, aby měli bezplatný vjezd do lázeňského území. Přistoupili jsme ke všem ţadatelům paušálně úplně stejně, protoţe jsme v obchodním vztahu a pravidla pro vjezd do lázeňského území jsou jednoznačná. Naším záměrem je omezit vjezd do lázeňské zóny, takţe to byly rezonující hlavní motivy, proč všechny tyto ţádosti rada zamítnula. Děkuji. Výstavba krytého plaveckého bazénu / Markéta Wernerová Já bych měla dotaz k výstavbě krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště ohledně zpracování kvalifikované oponentury projektu stavby Výstavba krytého plaveckého bazénu, a to přesně konkrétně na to, kdo tedy zajistí oponenturu v případě, ţe to bude odbor investic, 2

3 pokud bude vypisovat výběrové řízení. Kolik předpokládáte, ţe bude tento projekt stát nebo respektive tato oponentura. Pokud bude zpracovávána, asi dojde k dosti značné časové prodlevě a to realizace tohoto projektu. Následně co bude s oponenturou činěno. K jakým závěrům můţeme dojít a pokud vím, tak nemůţeme zasahovat do projektů, a to podle pravidel pro udělování grantů z Evropské unie. Takţe já bych potřebovala tento bod konkrétně vysvětlit, a jakým způsobem bude propracován. Děkuji. ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Tento bod je samostatným bodem dnešního jednání, včetně smlouvy o dílo ke schválení. Rada, těsnou většinou schválila zadání auditu nebo oponentního posudku ke stavbě, a to z toho důvodu zkušenosti, kterou jsme udělali v době výstavby multifunkční arény např. kauza kolem pilotů. Proto, abychom my sami věděli, ţe Bazén bude v pořádku tak, jak je neprojektován, ţe tam nejsou naddimenzované částky, coţ laicky lze těţko, proto jsme v radě schválili zadání takovéhoto posudku, abysme si mohli konfrontovat rozpočtovou část, statickou část toho, toho projektu na bazén. Kolik to bude stát. To vám neřeknu, to nevíme, to vzejde ze zadaného výběrového řízení řádově předpokládáme desítky tis.kč. (Markéta Wernerová) Pardon. Ještě doplňující otázku. Chápu to tedy dobře, ţe my vlastně nevíme, co s tou oponenturou budeme dělat? My můţeme zasahovat do projektu. Ptám se Vás. Můţeme v případě, ţe najdeme výraznější nedostatky, zasahovat do projektu? Můţeme? ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Vstoupil jsem do jednání s dodavatelem stavby, tedy tím, kdo je zastupuje s Metrostavem. Jednáme o tom, jak je stavba drahá, jestli jsou tam prostředky nebo nejsou na to, kde by se dalo ušetřit a společně hledáme cesty, jak sníţit cenu toho projektu. Hledáme tzv. úsporná opatření. V dané době nejsou peníze. Hala je poměrně drahá, takţe budeme-li mít v ruce oponentní posudek, můţeme kvalifikovaněji diskutovat o tom, jestli je moţné ušetřit v uvozovkách na pilotech, ţe nebude třeba. Je jich tam padesát, ale vystačíme, pakliţe statika to unese a jakékoli další věci v té věci. Piloty jsem pouţil jenom ilustrativně, abyste mi dobře rozuměla. Takţe je to proto, aby se mohlo kvalifikovaně s firmou jednat o případných šetrných opatřeních. Není to o tom, ţe bysme měnili zadání nebo něco. Smlouvu o dílo máte předloţenou a budeme o ní mluvit. Takţe já bych tuto diskusi s dovolením, protoţe teď uţ přechází někam jinam, neţ je tento doplňující ten, odsunul do tohoto bodu. 10. Uzavření smluv o bezúročné půjčce z Fondu pro ekonomickou podporu zaměstnanců strategických zaměstnavatelů a schválení změny statutu Fondu pro ekonomickou podporu zaměstnanců strategických zaměstnavatelů ÚVOD BODU - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Úprava pravidel pro Statut fondu pro ekonomickou podporu zaměstnanců, který umoţňuje městu Karlovy Vary, aby poskytlo v naléhavých případech dar některým obyvatelům postiţeným konkurzem velké firmy, coţ neslo větší sociální třesk. Statut byl ovšem nastaven v době, kdy se to týkalo porcelánky tady ve Staré Roli, jedné a celý ten státu byl příliš okatě stavěn pouze na model této jedné firmy. Změna statutu, která je vám dneska předloţena, je otevřenější, aby v takovémto případě, kdy postihne konkurz větší podnik, coţ má i větší dopad do sociálního ţivota města tak, aby zdejší zaměstnanci mohli v době, kdy jsou tím postiţeni nejvíce, to znamená v době, kdy ještě nemají zákonný nárok podle zákonu o sociálních věcech čerpat ze sociálního úřadu tak, aby město mělo institut a mohlo v této chvíli 3

4 zaskočit a pomoci. Původně jsme ho nakoncipovali pro formu daru, to bylo na to zastupitelstvo, které se nemohlo udát, to jsme šili horkou jehlou, abychom to zvládnuli na to minulé zastupitelstvo, mohlo to proběhnout tím, ţe se zastupitelstvo odročilo do dnešního dne, tak se v tomto statutu ještě upravila ta moţnost, ţe nejde jenom o dar, ale ţe jde o půjčku bezúročnou, takţe můţeme půjčit zaměstnancům v době postiţení určitou částku. Ve fondu původně bylo vyhrazeno 10milionů korun, teď tam zůstávají miliony dva. Tento sociální třesk v konkrétním případě porcelánky Moritz Zdekauer, taky tady ve Staré Roli se týká asi 129 zaměstnanců, přesně v tom minulém zastupitelstvu, které nebylo, kde jsme hovořili o daru, ale v mezidobí došlo k tomu, ţe firma byla přihlášena do konkurzu, mohl nastoupit institut sociálních podpor, takţe v tuto chvíli, kdyby dostávali dary, tak by se dostávali zaměstnanci zase do střetu se sociálními zákony, komplikoval by to situaci, nicméně půjčku by bylo moţné vymezit. Takţe návrh je předloţen v této podobě, budou-li zaměstnanci mít zájem, mohou vyuţít oné půjčky a podle informací aktuálních se to týká pravděpodobně asi tak plus, mínus - aktuálně, to je ţivé asi 50 zaměstnanců, kteří by se případně na město obrátili s ţádostí o půjčku. Fond pro ekonomickou podporu / Mgr. Tomáš Hybner V minulém zastupitelstvu jste byl proti tomto statutu, kde nastal tak zásadní obrat o 360 stupňů? Je dost moţné, ţe se roztrhne pytel jiných společností v insolvenci a budeme sanovat potom další a další společnosti. Chtěl bych jenom vědět, kdo bude kontrolovat kritéria pomoci této bezúročné půjčky a jakým způsobem to opravdu bude kontrolováno, vyúčtováno, kdo bude sledovat to vracení, to by mě opravdu zajímalo, jestli k tomu bude vyčleněn samostatný úředník, děkuji. Fond pro ekonomickou podporu / Ing. Werner Hauptmann Já bych to ještě doplnil, kdyţ pan Kotek říká, ţe něco bylo šito na míru, tak přesně tak je to šito nyní na míru. Týká jenom toho fondu a té součastné rezervy, která tam zůstala po našem vedení, to bych rád ještě před hlasováním chtěl upřesnit, děkuji. Fond pro ekonomickou podporu / Martin Zeman Já se chci zeptat, právě jedna z věcí, která byla u tohoto statutu toho původního z vaší strany velmi, velmi kritizována bylo, ţe jsem se nechtěli starat jenom o občany Karlových varů, ale i karlovarského kraje, čili se ptám v čem je ten posun těch vašich myšlenek, ţe kritéria, která musí splnit ten zaměstnanec je, ţe je jeho bydliště na území Karlovarského kraje, čili vy jste nás předtím kritizovali, ţe se staráme vlastně i o neobčany Karlových Varů a nyní děláte to samé, tak já proti tomu nic nemám, jenom by mě zajímal ten myšlenkový posun. ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Takţe k ţádnému dramatickému posunu mém osobním ani v našem dříve opozičním nenastalo, diskriminační podmínky, které jsem kritizoval, ţe byly šity na míru, protoţe kdyby to tak nebylo, tak jsme statut mohli vzít a podle něho lidem ve firmě Moritz Zdekauer poskytnout nějakou výpomoc v době, kdy to bylo nutné, protoţe to moţné nebylo, proto jsme museli ten statut upravit a právě z něj vyndat ty diskriminační podmínky, kvůli tomu dneska máme statut na stole, to abych vysvětlil tu diskriminační vítku. Posun ve vztahu k zaměstnancům, jestli jsou z kraje, k ničemu nedošlo, my jsme vzali statut takový jaký je a nevyškrtli jsme to, co tam v něm bylo, to co tady předřečník taky kritizoval, takţe také to není předmětem. Proto chci zejména vysvětlit tu výhradu, ţe někomu dáme, někomu nedáme. V zastupitelstvu bude předloţeno, jestli to bude dáno, jestli to bude půjčka a zastupitelé samy rozhodnou u kaţdého konkrétního tedy v tom případě en bloc sestavě zaměstnanců, jestli poskytne nebo neposkytne ne onen dar nebo půjčku, takţe to je v tomto fóru, nikdo nic 4

5 neusurpoval a to teritoriální vymezení, ţe je tam liberálně napsáno, ţe je to pro občany nebo firmy Karlovarského kraje vnímáme v tom, ţe zaměstnanci i dojíţdějící do strategické firmy i u nás ve městě v Karlových Varech přispívali do fungování této firmy, proto tam zůstalo asi to, ţe by to byli zaměstnanci z této firmy, anebo firma nemusí sídlit přímo v katastru města Karlovy Vary, ale zase významná část zaměstnanců z Karlových Varech do ní můţe dojíţdět, proto tam je volně poznamenáno u obou kategorií, jak zaměstnanecké, tak firemní, ţe jsou na území kraje, ale je na vůli zastupitelstva, stejně jako předkladatelů materiálu do zastupitelstva, jestli se rozhodne poskytovat firmu v Aši, která je na území kraje, coţ asi nepřichází logicky moc do úvahy, ano takţe proto to je tam vymezeno, takto, já uţ jsem na příkladech uvedl to absoldrum, které tam nehrozí. A naprosto chápu výtku, která tady vzešla z toho, ţe magistrát není sociální zabezpečovací ústav a neměl by vstupovat do takových to procesů, nicméně díváme se na to tak, ţe i občan, který se dostane do takových to problémů, tak je tak zahlouben do těch problémů povinnosti rychle splácet, rychle dělat, ţe nemusí dosáhnout v danou chvíli na institut volného trhu a úročení volného trhu, které v tuto chvíli sice nabíhá, ale s jakým úrokem, za jakých podmínek, z jaké dosaţitelnosti, takţe ten člověk můţe být v situaci, kdy za těchto okolností na to nedosáhne, sám můţe být jinak zadluţen, předluţen a my chceme sociální pocit v této dané chvíli, proto ten institut město navrhuje a je na vašem svobodném právu a volbě, jak se rozhodnete teď hlasovat, jestli tento institut podpoříte nebo nepodpoříte, anebo můţete dát protinávrh, pane Hauptmanne, abychom tento statut zcela zrušili a vůbec se tím skutečně nezajímali, coţ zcela odpovídá pragmatickému politickému názoru pravicového spektra, jak já ho vnímám, děkuji. Fond pro ekonomickou podporu / Martin Zeman Samozřejmě, velice se mi líbí, jak pan náměstek Kotek v obhajování toho bydliště v Karlovarském kraji snad pouţívá naprosto stejná slova jaká jsme pouţívali my před těma několika málo lety, jo, bohuţel tenkrát proti tomu vystupoval naprosto hystericky, ţe je potřeba se starat jenom o občany města Karlových Varů, já to chápu byla to líbivá opoziční politika, která říkala karlovarským občanům volte jenom mě, ale já právě proto potřebuju, abych mohl pochopit některá rozhodnutí pana náměstka, která mi skutečně nejsou jasná, protoţe nemaj logiku, tak bych chtěl pochopit ty myšlenkové postupy, proto bych chtěl vysvětlit ten posun je to přece jednoduché, tak ano uţ mám rád i občany karlovarského kraje, nejenom Varáky, to stačí, ale ať mi odpoví na otázku, ať neodpovídá dlouho, ale o ničem, vţdyť to jste nám taky vţdycky vyčítali. Budou krajské volby přesně aha, tak já, protoţe nepůsobím v Karlovarském kraji v zastupitelstvu, tak tohle jsem nechápal, můj rozhled končí u města Karlovy Vary. Samozřejmě za necelé dva roky budou krajské volby, takţe karlovarský kraj je potřeba oslovovat také, nejenom město. Takţe v podstatě děkuju svým kolegům za odpověď za pana náměstka. Fond pro ekonomickou podporu / Ing. Werner Hauptmann Ano děkuji, pane primátore za slovo, já bych ještě na úvod, neţ vznesu ten můj dotaz chtěl říci panu prvnímu náměstkovi, ţe není potřeba zase se tady líbivě politicky prezentovat a nutit mě osobně k nějakému politickému přehodnocování ohledně statutu, jestli si vzpomenete, tak byl jsem to právě já, který na těch minulých zastupitelstvech na těch bouřlivých protestech, vašich protestech se snaţil tento statut nějakým způsobem prezentovat, připravit a schválit, takţe nevidím teď důvod, proč se do mě obouváte, abych ho rušil, kdyţ jsem ho připravil a společně s naším klubem ODS a s koalicí jsme ho nakonec úspěšně schválili a dneska jej vidíme, ţe je schválen, a ţe je dobrou věcí. Můj dotaz a spíše vítka zní v duchu předchozích bodů, kdy jsme měli bod významných jednání a opět se vracím k tomu, co jsem říkal, vraťme se především na půdu Karlových Varů. Vy jste vedli jednání s porcelánkou Moritz Zdekauer, neinformovali jste nás nijak v písemné podobě ani tady při vaší ústní prezentaci, kdy vedení 5

6 města mělo široký prostor na to, aby nám řeklo, jak jednali. My jsme tenkrát, kdyţ jsme připravovali pomoc některým těm významným firmám, tak jsme jasně prezentovali jak na tom je karlovarský porcelán, jaká bude jeho moţná budoucnost a ţe chceme především udrţet zaměstnance v práci, protoţe bylo evidentní, ţe jsou zájemci o jeho koupi. Já se chci zeptat, protoţe to tady nikde nemám, od vás jsem to neslyšel, jak se jeví vůbec budoucnost Starorolského porcelánu, zachraňujeme tady pouze jenom lidi při končící firmě, anebo při těch jednáních je také uţ evidentní, ţe jsou zájemci o koupi tohoto porcelánu, ţe ty zaměstnance udrţujeme opět v práci, aby nový majitel stejně tak, jako v případě karlovarského porcelánu kupoval závod, který je v běhu a který není zavřený, a kde nestojí stroje apod. To by mě taky zajímalo, v jaké jsme teďko pozici, děkuji. Fond pro ekonomickou podporu / Mgr. Monika Makkiehová Dobrý den, já bych teďka chtěla se trošku zastat pana inţenýra Kotka, protoţe nevím určitě, jestli to byl on v tom minulém zastupitelstvu, který vystupoval proti tomu, co říkal pan Zeman, protoţe určitě jsem proti tomu vystupovala já a měla jsem problém s tím, ţe ty finanční prostředky budou poskytnuty občanům, který nebydlí v Karlových Varech, protoţe jsem prostě tvrdila, ţe to je z daní Karlovaráků. To byl ten můj problém, vy jako teď stávající koalice, tak coby minulá opozice jste samozřejmě vystupovali k tomu, ţe ta částka se vám zdá neadekvátní a vůbec ten postup celý. Já chápu tady ten váš smysl uzavřít tady ty smlouvy o nějaký, bezúročných půjčkách, určitě ten krok je správný, akorát si opravdu zkuste představit, byť pan primátor říká, ţe o tom budete rozhodovat v zastupitelstvu, ţe kaţdý občan vás poţádá o půjčku, teď tady bude sedět, brečet, vy mu budete říkat, ţe ne, nebo ţe jo, k tomu druhýmu nevím, jaký si najdete argumenty. Já prostě si myslím, ţe jak opozice, tak koalice se dostanete, do neskutečný situace, kdy si myslím, ţe teď máte problém řešit 5 milionů na Karlovarskou nemocnici, tvrdíte, ţe to je věc Karlovarského kraje a teď chcete řešit problémy občanů v tíţivých situacích z celého kraje. Asi nějakej statut by měl bejt, ale já si myslím, ţe by jste to prostě měli něčím ohraničit, udělat fakt nějaký parametry, protoţe si vemte jenom kolik má Karlovarský kraj nezaměstnaných, kolik těch lidí je z Varů, kolik těch lidí se sejde v tý tíţivý situaci a teď nevím, jestli chcete opravdu suplovat banku, protoţe, pak by jste měli teda připravit, ţe buď budete garantovat někomu, ţe dostane nějakej minimální úvěr nebo úroky nebo já nevím, co by jste chtěli teda dělat, ale neumím si to představit, stačili mi ty dvě zaměstnankyně z toho porcelánu, které tedy tehdy byly na tom zastupitelstvu, kdy já jsem byla proti a umím si představit, kdyţ vám jich sem přijde tolik a teď vy budete říkat, tady u tý paní jsme našli ten argument, ţe jo a tý druhý jsme teda našli, ţe ne, takţe si myslím, ţe ten váš krok je správný a ţe můj osobní názor za občana Karlových Varů je, ţe asi by jste to měli, já nevím opravdu nějak specifikovat blíţe komu tu podporu dáte. Fond pro ekonomickou podporu / Mgr. Vladimír Hůrka Já chci jenom ještě navázat na kolegu Hauptmanna, jako opravdu vy předkládáte materiál k nám na to a nejednáte s vedením firmy, ţe jednáte jenom s odbory, já to chápu, to je v pořádku, ale jestli chceme pomoc jakoby tý firmě pro ty zaměstnance bylo by záhadno, aby ta informace v jakým stavu ta firma je, jak bude dál pokračovat, tak bych byl rád, aby vedení města vyvolalo co nejrychlejší jednání, protoţe já problém, protoţe já problém jako, samozřejmě to chci podpořit, ale ta situace, jestli zbouraj barák, nebo já nevím odnesou, my je podpoříme, pak uţ tam nebudou dělat ty lidi, jak to bude fungovat. Bylo by dobré, kdyţ předkládáte jakýkoliv materiál, aby ty podpory byly v jednání, jak teda se zaměstnanci, tak samozřejmě s vedením, to znamená s tou firmou, takţe bych byl ještě jednou, to znamená apeluju na vás, abyste potom nám odpověděli v co nejkratší době, jak firma dál bude postupovat, děkuju. 6

7 ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) V tuto chvíli je moţné podat návrh na ukončení diskuse, v podstatě vše bylo řečeno. Není to politikum, abychom tady byli dohodnuti, ţe 20 je pro a 18 bude proti, hlasujte všichni podle svého svědomí a vůle, rozhodujete o materiálu jaký je, ţádný návrh, proti návrh jsem nezaznamenal, nebo má-li ho návrhová komise v dané věci, nebo je-li na tom něco špatně, tak to argumentujte a navrhněte něco jiného a my jsme vyšli z toho, jak je zaloţena situace, politikum, jestli to je nebo není dobře, ţe to přinese práci, ano přinese to práci do úřadu, kterou úřad bude muset zvládnout, kterou ho tím my zastupitelé zatěţujeme, ale je to na vašem hlasování, říkal jsem klidně vzneste návrh, ţe tento statut můţeme úplně celý zrušit, nebo ho nepotřebujem, nebo ho velmi restriktivně omezte, navrhněte to není s tím problém, takţe bych vyzval k tomu, abychom hlasovali, děkuji. Návrh rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2011 Rozpočet / veřejnost, Mgr. Zdeněk Vikor odvolaný ředitel KSO Dobrý den, váţené dámy a pánové. Chtěl jsem říci, ţe minulý reţim zanechal a podepsal se na převáţné populaci našeho karlovarského národa. Mám pocit, ţe o tom, ţe karlovarská radnice byla vţdy perfektně informována, není ţádných pochyb. Tyto informace vycházely z Karlovarského symfonického orchestru prostřednictvím rodinných klanů, který byly odborně řízeny prvním náměstkem inţenýrem Jiřím Kotkem. Ten za jejich loajalitu je odměnil tím, ţe tyto své spolupracovníky nainstaloval do některých komisí spadající pod magistrát města Karlovy Vary. Osobně jsem přesvědčenej, ţe potenciál pana Kotka je nevyuţit, ţe v současné době na radnici je nevyuţitý a já ani pro vás není moţná tajemstvím, ţe pod jeho hrudním košem se nalézá atomový reaktor, který potřebuje k aktivaci tu správnou horkou půdu, ten kotel, kterej se momentálně nachází třeba v Egyptě. Já si myslím, ţe by tou svojí proslulou kotkanizací mohl ukázat karlovarské veřejnosti, ale i celému světu tu správnou českou cestu. Nicméně k rozpočtu. Dobře víte, ţe se mi nelíbí situace a to dění kolem karlovarské HC Energie a vráţení klínů mezi sport a kulturu. Myslím si, ţe oba tyto subjekty patří do tohoto regionu, reprezentujou toto město a myslím si, ţe by se mělo zváţit, jak se s těmito věci bude nakládat. Kaţdopádně jsem přesvědčenej, takové ty nešťastné výbuchy v podobě tlakových vln, které si dopouští pan náměstek, ţe hokej se bude hrát na zamrzlých rybnících a ţe nezanikne, mě mrzí a nezávidím panu primátorovi tu jeho situaci, ţe musí tyto nešťastné výroky ţehlit. Jsem přesvědčenej, osobně víte, ţe kdyţ jsem přebíral řízení po panu Jeţkovi, tak jsem převzal ze 75 členů, jsem převzal 53člennej orchestr. Tzn., ţe musím prohlásit, ţe vedení minulé dokázalo, i přesto, ţe byla zkrácena dotace o 5 milionů, dokázalo, a to prokazatelně hospodařit s 20 miliony, protoţe jako správní hospodáři jsme se dostali do plusu konečně, a to sice na částku korun. To se nepodařilo ani takové ikoně, jako byl pan Jeţek, který roky strádal a milionově se utápěl prostě v dluzích. Nicméně já jsem osobně přesvědčen, ţe Karlovarskému symfonickému orchestru by stačilo 22,5 milionu, moţná 23, a to důstojně, aby mohl fungovat, protoţe víme, ţe jsou tam nastaveny mechanismy ohledně nájmu Lázní III., kdy se vrací někomu milion dvě stě čtyřicet ročně za nájem. Za Husovku, pakliţe si pamatuju, to bylo kvartálně, coţ asi s těma nájmama a za sluţby, cenama, to můţe dělat korun. Takţe já jsem opravdu přesvědčen, ţe částka 22,5 by mohla stačit. To je můj názor. Pak mám na pana inţenýra Kotka, který teďka odešel, dva dotazy. Já bych souzněl s vaším jednacím řádem, tak jsem ho chtěl poprosit o písemnou odpověď, a sice, z jakého důvodu nainstaloval pana Janouška do kulturní komise, jestli by mi na to mohl písemně odpovědět a dále s tím souvisí druhá otázka, jestli je členem jeho politické strany, coţ by zodpovědělo vlastně vše. Toť vše a jenom jsem chtěl poprosit, ţe má adresa je k dispozici na právnickým oddělení, se kterým teď komunikuju prostřednictvím Okresního soudu v Karlových Varech. Děkuji za pozornost. 7

8 Rozpočet / veřejnost - Mgr. Monika Makkiehová, bývalá zastupitelka Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na konkrétní poloţky. Jedna je teda k panu inţenýrovi Kotkovi - odbor dopravy. Pan primátor tady uvedl, ţe jste navýšili příspěvek pro naše městské hromadné dopravní podniky a zeptám se, vzhledem k tomu, ţe se jedná jenom o neinvestiční dotaci. Já nechci posuzovat, jestli se má dát něco na investice, protoţe to asi Dopravní podnik ví lépe, jestli má dostat na nové autobusy nebo ne. Ale zeptám se. Je součástí toho, ţe bude navýšen tento příspěvek o těch 20 milionů i to, co jste se mnou i vy kritizovali v tom minulém zastupitelstvu, proto ty Dopravní podniky dostaly míň, ţe je navýšené to jízdné? Ptám se, je to moje otázka, jestli součástí teda tý smlouvy o navýšení tý dotace je i to, ţe bude sníţená ta cena toho jízdného pro občany a studenty. A já kdyţ tak budu pokračovat, abych vás teď hned moţná teda nezahltila tím, ţe se bude moţná zjišťovat odpověď. Další moje připomínka je k odboru školství. Zeptám se pana magistra Klsáka, poloţka Jsou tam významné sportovní akce, je tam rezerva 6,2 milionů korun. Vzhledem k tomu, ţe ty akce nejsou specifikovaný, tak vycházím z toho, moţná předpokládáte, ţe nějaká akce se objeví v průběhu roku, tak proto by se tam nějaké peníze měly, já nevím, to je můj dotaz. Pak se ale ptám, proč například Tělovýchovné jednotě AC START jste neposkytli tedy ani korunu, přestoţe se jedná o atletický oddíl, který tady léta působí, a asi vám nemusím říkat, který mistři světa z tohoto vlastně klubu vyrostli. Já se domnívám, ţe prostě těch korun, které by mělo dostat AC START, je podle mě teda zanedbatelná poloţka v rámci toho, ţe tam necháte 6 milionů 200. Já tady za nikoho nelobuju, já prostě jenom chci říct, ţe někdo teda ty peníze dostane a někdo ty peníze nedostane. Ten AC START je dostával. To, ţe byl v loni vyškrtnut, tak byl vyškrtnut proto, protoţe na jiné poloţce samozřejmě dostal půl milionu korun. Takţe tady zní můj dotaz. Ještě se zeptám na KV ARENU. Víte, ţe jsme kritizovali, ţe těch 10 milionů na KV ARENU ta dotace velká. Já neumím teď říct, jestli je velká nebo není, protoţe předpokládám, ţe někdo, kdo řídí teda teďka multifunkční halu, donese potom do zastupitelstva nějakou zprávu, v jaké výši se to má odvíjet a ne. Nicméně tam přibyla poloţka jeden milion korun na pronájem palub. A teď teda nevím, jestli se jde tím stejným tandemem, jakoţe těch 10 milionů bylo hodně, kdyţ teď je to 11. Ale moţná, ţe se prostě zjistilo, ţe fakt na ty palubky, já nevím. Je zapotřebí tam dát jeden milion? Takţe to je další můj dotaz. Poloţka 6121 k odboru investic, sanace haly po tom poţáru. Chtěla jsem se jenom zeptat, jestli teda pojišťovna uznala nárok města na uhrazení pojistného, které vzniklo z toho poţáru, nebo neuznala. Zeptám se, kdo teda spočítal, ţe to bude těch 16 milionů. Pak jsem se chtěla zeptat, na kolik byla uzavřena zakázka tendr na rekonstrukci Staré Louky Trţiště, protoţe tam je dofakturace 35 milionů korun. Nevím, jestli jsou to vícepráce anebo jestli ta částku byla opravdu těch 100 a 35, 135. Takţe to je můj dotaz. A poslední je, nebo předposlední ještě k odboru majetku. Chtěla bych se zeptat, , kino Čas. Jsou to běţné výdaje, takţe předpokládám, ţe tam je asi nějaká oprava, coţ bych chápala, ale pak nechápu, ţe se výběrové řízení vyhlásilo za tak směšně nízkou částku, která je niţší, neţ jsme to vlastně dali divadlu. A to já nemůţu pochopit. To divadlo je dostalo za nějakejch Ta částka, která byla vyhlášena, byla nějakejch 213. Nevím, kolik nabídl ten, který tedy je vítězem toho výběrového řízení, ale upřímně vám řeknu. To, co vy za rok vyberete na nájmu, neuhradí ani z jedné pětiny, a troufnu si říct ani z jedné desetiny, opravu a údrţbu. O tom spíš polemizuju, protoţe my neprojímáme jako město kino, ale my pronajímáme kino s kavárnou, coţ je opravdu diametrální rozdíl. Do toho jsme narvali zhruba 6,3 milionů korun a teď teda jdeme s touhle částkou. Já nevím, jestli by se přihlásil někdo, kdo by dal víc, ale myslím si, ţe opravdu ten parametr toho, ţe někdo bude platit předběţně, já nevím, kolik to asi vychází měsíčně s tím, ţe i tam má tu kavárnu za těch x milionů. Mě teda nepřijde adekvátní k tomu, co teď se tady na to bude vynakládat v rámci těch oprav a tý údrţby. Odbor kultury a Husovka - chtěla bych se zeptat, proč je tam na poloţce 5901 navýšení o korun. 8

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma.

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma. Z á p i s z 33. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2014 Váţené kolegyně zastupitelky, váţení kolegové zastupitelé, vítám také občany, hosty a pracovníky kanceláře. Váţené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, už máme 3 minuty zasedat, tak se,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás vítám na dnešním

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.)

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.) 13. zasedání ZMČ Praha 5 18. 9. 2008 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 13. zasedání ZMČ. Konstatuji, že na dnešním jednání je přítomno 38 zastupitelek a zastupitelů. Omlouvá se mgr. Šupová, pan kolega

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník únor 2011 2/2011 Slovo o zimě Únor pomalu končí a krom milovníků zimních sportů jiţ většina lidí vzhlíţí k březnu, který by měl přinést jaro, a já pevně věřím, ţe se tak stane. A stane se tak nejen astronomicky,

Více

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Lukáš Martin Ing. Jiří Rutkovský Program Paní primátorka přivítala přítomné na zasedání rady

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2.

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2. OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více