Jiří Kotek, 1.náměstek ODPOVĚDI K JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Kotek, 1.náměstek ODPOVĚDI K JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 15.2.2011"

Transkript

1 Jiří Kotek, 1.náměstek ODPOVĚDI K JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne Opoziční zastupitelé vznesli při jednání zastupitelstva řadu otázek, na které dostali odpovědi bezprostředně. V médiích pak bylo masivně prezentováno jejich ohrazení, že jim nebylo odpovězeno a že čekají písemnou odpověď. Pouze pro objektivní vnímání reality a uspokojení dotazů opozičních zastupitelů, zpracoval jsem odpovědi v této písemné formě. Její podstatná část vychází z autentického přepisu zvukového záznamu jednání zastupitelstva, ze kterého vyplývá nejen forma, ale také obsah odpovědí. Po přečtení úvodů a odpovědí je patrné, že odpovědi byly nejen slušně formulované, ale zároveň byly také obsahově vyčerpávající. Původně jsem zamýšlel - na v médiích zmiňované nezodpovězené dotazy skutečně písemně odpovědět do tohoto ZÁPISU ze zastupitelstva, ale při jeho čtení jsem nenašel žádný konkrétní a smysluplný dotaz, na který by bylo třeba dodatečně odpovídat. Dokládám, že odpovědi opozičních zastupitelů byly a jsou zodpovězeny. Jiří Kotek Jednací řád Zastupitelstva Tento jednací bod byl uveden v souvislostech vzniku jednacího řádu. Je to identický a platný jednací řád, který byl účinný v minulém volebním období. Byly do něj pouze zaneseny takové změny, které jsem předkládal jako opoziční zastupitel na konci roku Tyto změny směřovaly k odbourání diskriminačních bariér opozičních zastupitelů v četnosti vystoupení (dříve 2 krát v rámci jednoho bodu jednání), v uvolnění délky jednotlivého vystoupení (dříve 3 minuty), v účasti veřejnosti v průběhu diskuse (dříve aţ po jejím ukončení), v pouţívání audiovizuální techniky (dříve znemoţněno). Celá struktura jednacího řádu byla logicky narovnána. Ing. Jiří Kotek (doslovný zápis odpovědi z jednání zastupitelstva) protože je vyčerpávající ve vztahu k předneseným dotazům, je uvedený zápis v nekráceném původním znění: Pakliţe jsem správně pochopil, ţe uţ se nehlásí další lidé do diskuse, bude diskuse uzavřena. Takţe bych shrnul v podstatě připomínky, návrhy, které z této debaty vyšly a posunul bych bod k hlasování. Děkuji za konkrétní a věcnou připomínku, která se vztahovala k tomu, ţe nám tam vypadlo, sloveso mělo, tak jako předkladatel návrhu si ho dovolím osvojit a do toho textu rovnou poznamenat, aby byl součástí tedy toho hlasovaného textu, tak jak je předloţen. K ostatním připomínkám tady vznikla šťavnatá debata a myslím si, ţe zcela jednoznačně, kdokoliv ze zastupitelů má pocit, ţe diskuse je jalová, nikam nevede, ţe je zbytečně dlouhá a ţe diskutujeme dlouho, kdokoliv můţe navrhnout to, aby byla ukončena, aby byla omezena, a o tom návrhu se bude hlasovat, není to autoritativní právo řídícího schůze. Řídící schůze, protoţe je odpovědný za průběh jednání zastupitelstva a projednávaného bodu, tak je tady jenom zdůrazněno textem, tak ţe tuto roli má a tuto diskusi můţe moderovat a tuto diskusi můţe i v rámci toho jak cítí, jak tady ta diskuse probíhá, jí také navrhnout k nějakému omezení, takţe nic z těch šťavnatých přídomků, které jste uţili. Audiovizuální záznam, ten se tady probíral, chystáme se v rámci transparentnosti dojít k tomu, abychom byli schopni dělat přímé přenosy ze zastupitelstva, jako je to běţné dneska všude v republice i u nás na kraji, takţe tam dojde k posunu. Tento návrh není třeba zapracovávat do jednacího řádu je to technická věc, která nesouvisí s pravidly pro průběh diskuse, takţe tam také nepatří.

2 Ještě jsem zaznamenal jednu věc, kterou Vlasta Lepík nezmínil, to je omluva z jednání zastupitelstva. Já si myslím, ţe kaţdý z nás jsme natolik kultivován nebo vnímá, ţe kdyţ nepřijde na zastupitelstvo, ţe se omluví primátorovi a notabene je to dáno ze zákona, zastupitel je povinen se zúčastnit, a kdyţ ne, má se omluvit, takţe si myslím, ţe to je nadbytečné, aby to bylo uvedené v jednacím řádu. Takţe tím jsem shrnul připomínky, které byly racionální a věcné. Staţení jednacího řádu, samozřejmě bylo by moţné, můţeme jet podle starého, jednací řád máme, ale myslím si, ţe naše deklarování otevřenosti je celkem zcela jasné a zřetelné, kaţdý rozumný, kdo si ho přečte, kdo bude vnímat diskusi, tak to uvidí a vy jste ve svých vystoupeních hodně předjímali to, co se tady bude dít. Pojďme schválit tento jednací řád v předloţené podobě, a nechme ukázat vývojem, jak budeme to, co vy jste říkali, jak se to bude naplňovat, já se toho nebojím, takţe prosím hlasovat, nejprve návrhovou komisi o ukončení diskuse, jak jsem předloţil návrh technický a potom k programu, děkuji. Výběrového řízení na advokátní kanceláře / Ing. Werner Hauptmann informaci ohledně Výběrového řízení na advokátní kanceláře, rád bych se dopídil více informací, protoţe jsem si akorát přečetl něco v tisku a nerozumím tomu schvalovacímu procesu, kdy náměstek si nechá schválit nějaké zadání a primátor to následně musí rušit. K čemu tam došlo prosím? ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Hledání advokátní kanceláře je hluboce, hluboce podlimitní záleţitostí, která je v řádu desíti tisíc. Zákon o zadávání veřejných zakázek hovoří o úplně jiných částkách na sluţby, na investice o dvou milionech, do kterých se nedosáhne, takţe toto výběrové řízení byla pouze snaha transparentně předvést, jak lze najít advokátní kancelář. Bohuţel v našich řadách došlo v tomto k nedorozumění ve věci výkladu a chápání toho, jak je vypsáno. Já jsem to vypisoval ve své kompetenci, odpovědnosti a gesci. Tak jsem to učinil a v podstatě včerejším datem ten termín skončil. Děkuji. Bezplaté povolenky k vjezdu do lázeňského území /Mgr. Tomáš Hybner Chtěl jsem se zeptat, co vedlo radu města k tomu, ţe nevyhověla ţádosti Kancelář stavebního inţenýrství povolenku k vjezdu do lázeňského území, kdyţ tato společnost je smluvní partner města Karlovy Vary a zajišťuje nám opěrné zdi v rámci pasportizace těchto opěrných zdí. Nedostala souhlasné stanovisko k tomu, aby obdrţela povolenku. ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Bezplatné povolenky k vjezdu - stejně jako asi deset dalších stejných bodů, kdy firmy pracující pro město na základě nějakého tendru, dělající komerční činnost také pro město, si ţádali, aby měli bezplatný vjezd do lázeňského území. Přistoupili jsme ke všem ţadatelům paušálně úplně stejně, protoţe jsme v obchodním vztahu a pravidla pro vjezd do lázeňského území jsou jednoznačná. Naším záměrem je omezit vjezd do lázeňské zóny, takţe to byly rezonující hlavní motivy, proč všechny tyto ţádosti rada zamítnula. Děkuji. Výstavba krytého plaveckého bazénu / Markéta Wernerová Já bych měla dotaz k výstavbě krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště ohledně zpracování kvalifikované oponentury projektu stavby Výstavba krytého plaveckého bazénu, a to přesně konkrétně na to, kdo tedy zajistí oponenturu v případě, ţe to bude odbor investic, 2

3 pokud bude vypisovat výběrové řízení. Kolik předpokládáte, ţe bude tento projekt stát nebo respektive tato oponentura. Pokud bude zpracovávána, asi dojde k dosti značné časové prodlevě a to realizace tohoto projektu. Následně co bude s oponenturou činěno. K jakým závěrům můţeme dojít a pokud vím, tak nemůţeme zasahovat do projektů, a to podle pravidel pro udělování grantů z Evropské unie. Takţe já bych potřebovala tento bod konkrétně vysvětlit, a jakým způsobem bude propracován. Děkuji. ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Tento bod je samostatným bodem dnešního jednání, včetně smlouvy o dílo ke schválení. Rada, těsnou většinou schválila zadání auditu nebo oponentního posudku ke stavbě, a to z toho důvodu zkušenosti, kterou jsme udělali v době výstavby multifunkční arény např. kauza kolem pilotů. Proto, abychom my sami věděli, ţe Bazén bude v pořádku tak, jak je neprojektován, ţe tam nejsou naddimenzované částky, coţ laicky lze těţko, proto jsme v radě schválili zadání takovéhoto posudku, abysme si mohli konfrontovat rozpočtovou část, statickou část toho, toho projektu na bazén. Kolik to bude stát. To vám neřeknu, to nevíme, to vzejde ze zadaného výběrového řízení řádově předpokládáme desítky tis.kč. (Markéta Wernerová) Pardon. Ještě doplňující otázku. Chápu to tedy dobře, ţe my vlastně nevíme, co s tou oponenturou budeme dělat? My můţeme zasahovat do projektu. Ptám se Vás. Můţeme v případě, ţe najdeme výraznější nedostatky, zasahovat do projektu? Můţeme? ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Vstoupil jsem do jednání s dodavatelem stavby, tedy tím, kdo je zastupuje s Metrostavem. Jednáme o tom, jak je stavba drahá, jestli jsou tam prostředky nebo nejsou na to, kde by se dalo ušetřit a společně hledáme cesty, jak sníţit cenu toho projektu. Hledáme tzv. úsporná opatření. V dané době nejsou peníze. Hala je poměrně drahá, takţe budeme-li mít v ruce oponentní posudek, můţeme kvalifikovaněji diskutovat o tom, jestli je moţné ušetřit v uvozovkách na pilotech, ţe nebude třeba. Je jich tam padesát, ale vystačíme, pakliţe statika to unese a jakékoli další věci v té věci. Piloty jsem pouţil jenom ilustrativně, abyste mi dobře rozuměla. Takţe je to proto, aby se mohlo kvalifikovaně s firmou jednat o případných šetrných opatřeních. Není to o tom, ţe bysme měnili zadání nebo něco. Smlouvu o dílo máte předloţenou a budeme o ní mluvit. Takţe já bych tuto diskusi s dovolením, protoţe teď uţ přechází někam jinam, neţ je tento doplňující ten, odsunul do tohoto bodu. 10. Uzavření smluv o bezúročné půjčce z Fondu pro ekonomickou podporu zaměstnanců strategických zaměstnavatelů a schválení změny statutu Fondu pro ekonomickou podporu zaměstnanců strategických zaměstnavatelů ÚVOD BODU - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Úprava pravidel pro Statut fondu pro ekonomickou podporu zaměstnanců, který umoţňuje městu Karlovy Vary, aby poskytlo v naléhavých případech dar některým obyvatelům postiţeným konkurzem velké firmy, coţ neslo větší sociální třesk. Statut byl ovšem nastaven v době, kdy se to týkalo porcelánky tady ve Staré Roli, jedné a celý ten státu byl příliš okatě stavěn pouze na model této jedné firmy. Změna statutu, která je vám dneska předloţena, je otevřenější, aby v takovémto případě, kdy postihne konkurz větší podnik, coţ má i větší dopad do sociálního ţivota města tak, aby zdejší zaměstnanci mohli v době, kdy jsou tím postiţeni nejvíce, to znamená v době, kdy ještě nemají zákonný nárok podle zákonu o sociálních věcech čerpat ze sociálního úřadu tak, aby město mělo institut a mohlo v této chvíli 3

4 zaskočit a pomoci. Původně jsme ho nakoncipovali pro formu daru, to bylo na to zastupitelstvo, které se nemohlo udát, to jsme šili horkou jehlou, abychom to zvládnuli na to minulé zastupitelstvo, mohlo to proběhnout tím, ţe se zastupitelstvo odročilo do dnešního dne, tak se v tomto statutu ještě upravila ta moţnost, ţe nejde jenom o dar, ale ţe jde o půjčku bezúročnou, takţe můţeme půjčit zaměstnancům v době postiţení určitou částku. Ve fondu původně bylo vyhrazeno 10milionů korun, teď tam zůstávají miliony dva. Tento sociální třesk v konkrétním případě porcelánky Moritz Zdekauer, taky tady ve Staré Roli se týká asi 129 zaměstnanců, přesně v tom minulém zastupitelstvu, které nebylo, kde jsme hovořili o daru, ale v mezidobí došlo k tomu, ţe firma byla přihlášena do konkurzu, mohl nastoupit institut sociálních podpor, takţe v tuto chvíli, kdyby dostávali dary, tak by se dostávali zaměstnanci zase do střetu se sociálními zákony, komplikoval by to situaci, nicméně půjčku by bylo moţné vymezit. Takţe návrh je předloţen v této podobě, budou-li zaměstnanci mít zájem, mohou vyuţít oné půjčky a podle informací aktuálních se to týká pravděpodobně asi tak plus, mínus - aktuálně, to je ţivé asi 50 zaměstnanců, kteří by se případně na město obrátili s ţádostí o půjčku. Fond pro ekonomickou podporu / Mgr. Tomáš Hybner V minulém zastupitelstvu jste byl proti tomto statutu, kde nastal tak zásadní obrat o 360 stupňů? Je dost moţné, ţe se roztrhne pytel jiných společností v insolvenci a budeme sanovat potom další a další společnosti. Chtěl bych jenom vědět, kdo bude kontrolovat kritéria pomoci této bezúročné půjčky a jakým způsobem to opravdu bude kontrolováno, vyúčtováno, kdo bude sledovat to vracení, to by mě opravdu zajímalo, jestli k tomu bude vyčleněn samostatný úředník, děkuji. Fond pro ekonomickou podporu / Ing. Werner Hauptmann Já bych to ještě doplnil, kdyţ pan Kotek říká, ţe něco bylo šito na míru, tak přesně tak je to šito nyní na míru. Týká jenom toho fondu a té součastné rezervy, která tam zůstala po našem vedení, to bych rád ještě před hlasováním chtěl upřesnit, děkuji. Fond pro ekonomickou podporu / Martin Zeman Já se chci zeptat, právě jedna z věcí, která byla u tohoto statutu toho původního z vaší strany velmi, velmi kritizována bylo, ţe jsem se nechtěli starat jenom o občany Karlových varů, ale i karlovarského kraje, čili se ptám v čem je ten posun těch vašich myšlenek, ţe kritéria, která musí splnit ten zaměstnanec je, ţe je jeho bydliště na území Karlovarského kraje, čili vy jste nás předtím kritizovali, ţe se staráme vlastně i o neobčany Karlových Varů a nyní děláte to samé, tak já proti tomu nic nemám, jenom by mě zajímal ten myšlenkový posun. ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) Takţe k ţádnému dramatickému posunu mém osobním ani v našem dříve opozičním nenastalo, diskriminační podmínky, které jsem kritizoval, ţe byly šity na míru, protoţe kdyby to tak nebylo, tak jsme statut mohli vzít a podle něho lidem ve firmě Moritz Zdekauer poskytnout nějakou výpomoc v době, kdy to bylo nutné, protoţe to moţné nebylo, proto jsme museli ten statut upravit a právě z něj vyndat ty diskriminační podmínky, kvůli tomu dneska máme statut na stole, to abych vysvětlil tu diskriminační vítku. Posun ve vztahu k zaměstnancům, jestli jsou z kraje, k ničemu nedošlo, my jsme vzali statut takový jaký je a nevyškrtli jsme to, co tam v něm bylo, to co tady předřečník taky kritizoval, takţe také to není předmětem. Proto chci zejména vysvětlit tu výhradu, ţe někomu dáme, někomu nedáme. V zastupitelstvu bude předloţeno, jestli to bude dáno, jestli to bude půjčka a zastupitelé samy rozhodnou u kaţdého konkrétního tedy v tom případě en bloc sestavě zaměstnanců, jestli poskytne nebo neposkytne ne onen dar nebo půjčku, takţe to je v tomto fóru, nikdo nic 4

5 neusurpoval a to teritoriální vymezení, ţe je tam liberálně napsáno, ţe je to pro občany nebo firmy Karlovarského kraje vnímáme v tom, ţe zaměstnanci i dojíţdějící do strategické firmy i u nás ve městě v Karlových Varech přispívali do fungování této firmy, proto tam zůstalo asi to, ţe by to byli zaměstnanci z této firmy, anebo firma nemusí sídlit přímo v katastru města Karlovy Vary, ale zase významná část zaměstnanců z Karlových Varech do ní můţe dojíţdět, proto tam je volně poznamenáno u obou kategorií, jak zaměstnanecké, tak firemní, ţe jsou na území kraje, ale je na vůli zastupitelstva, stejně jako předkladatelů materiálu do zastupitelstva, jestli se rozhodne poskytovat firmu v Aši, která je na území kraje, coţ asi nepřichází logicky moc do úvahy, ano takţe proto to je tam vymezeno, takto, já uţ jsem na příkladech uvedl to absoldrum, které tam nehrozí. A naprosto chápu výtku, která tady vzešla z toho, ţe magistrát není sociální zabezpečovací ústav a neměl by vstupovat do takových to procesů, nicméně díváme se na to tak, ţe i občan, který se dostane do takových to problémů, tak je tak zahlouben do těch problémů povinnosti rychle splácet, rychle dělat, ţe nemusí dosáhnout v danou chvíli na institut volného trhu a úročení volného trhu, které v tuto chvíli sice nabíhá, ale s jakým úrokem, za jakých podmínek, z jaké dosaţitelnosti, takţe ten člověk můţe být v situaci, kdy za těchto okolností na to nedosáhne, sám můţe být jinak zadluţen, předluţen a my chceme sociální pocit v této dané chvíli, proto ten institut město navrhuje a je na vašem svobodném právu a volbě, jak se rozhodnete teď hlasovat, jestli tento institut podpoříte nebo nepodpoříte, anebo můţete dát protinávrh, pane Hauptmanne, abychom tento statut zcela zrušili a vůbec se tím skutečně nezajímali, coţ zcela odpovídá pragmatickému politickému názoru pravicového spektra, jak já ho vnímám, děkuji. Fond pro ekonomickou podporu / Martin Zeman Samozřejmě, velice se mi líbí, jak pan náměstek Kotek v obhajování toho bydliště v Karlovarském kraji snad pouţívá naprosto stejná slova jaká jsme pouţívali my před těma několika málo lety, jo, bohuţel tenkrát proti tomu vystupoval naprosto hystericky, ţe je potřeba se starat jenom o občany města Karlových Varů, já to chápu byla to líbivá opoziční politika, která říkala karlovarským občanům volte jenom mě, ale já právě proto potřebuju, abych mohl pochopit některá rozhodnutí pana náměstka, která mi skutečně nejsou jasná, protoţe nemaj logiku, tak bych chtěl pochopit ty myšlenkové postupy, proto bych chtěl vysvětlit ten posun je to přece jednoduché, tak ano uţ mám rád i občany karlovarského kraje, nejenom Varáky, to stačí, ale ať mi odpoví na otázku, ať neodpovídá dlouho, ale o ničem, vţdyť to jste nám taky vţdycky vyčítali. Budou krajské volby přesně aha, tak já, protoţe nepůsobím v Karlovarském kraji v zastupitelstvu, tak tohle jsem nechápal, můj rozhled končí u města Karlovy Vary. Samozřejmě za necelé dva roky budou krajské volby, takţe karlovarský kraj je potřeba oslovovat také, nejenom město. Takţe v podstatě děkuju svým kolegům za odpověď za pana náměstka. Fond pro ekonomickou podporu / Ing. Werner Hauptmann Ano děkuji, pane primátore za slovo, já bych ještě na úvod, neţ vznesu ten můj dotaz chtěl říci panu prvnímu náměstkovi, ţe není potřeba zase se tady líbivě politicky prezentovat a nutit mě osobně k nějakému politickému přehodnocování ohledně statutu, jestli si vzpomenete, tak byl jsem to právě já, který na těch minulých zastupitelstvech na těch bouřlivých protestech, vašich protestech se snaţil tento statut nějakým způsobem prezentovat, připravit a schválit, takţe nevidím teď důvod, proč se do mě obouváte, abych ho rušil, kdyţ jsem ho připravil a společně s naším klubem ODS a s koalicí jsme ho nakonec úspěšně schválili a dneska jej vidíme, ţe je schválen, a ţe je dobrou věcí. Můj dotaz a spíše vítka zní v duchu předchozích bodů, kdy jsme měli bod významných jednání a opět se vracím k tomu, co jsem říkal, vraťme se především na půdu Karlových Varů. Vy jste vedli jednání s porcelánkou Moritz Zdekauer, neinformovali jste nás nijak v písemné podobě ani tady při vaší ústní prezentaci, kdy vedení 5

6 města mělo široký prostor na to, aby nám řeklo, jak jednali. My jsme tenkrát, kdyţ jsme připravovali pomoc některým těm významným firmám, tak jsme jasně prezentovali jak na tom je karlovarský porcelán, jaká bude jeho moţná budoucnost a ţe chceme především udrţet zaměstnance v práci, protoţe bylo evidentní, ţe jsou zájemci o jeho koupi. Já se chci zeptat, protoţe to tady nikde nemám, od vás jsem to neslyšel, jak se jeví vůbec budoucnost Starorolského porcelánu, zachraňujeme tady pouze jenom lidi při končící firmě, anebo při těch jednáních je také uţ evidentní, ţe jsou zájemci o koupi tohoto porcelánu, ţe ty zaměstnance udrţujeme opět v práci, aby nový majitel stejně tak, jako v případě karlovarského porcelánu kupoval závod, který je v běhu a který není zavřený, a kde nestojí stroje apod. To by mě taky zajímalo, v jaké jsme teďko pozici, děkuji. Fond pro ekonomickou podporu / Mgr. Monika Makkiehová Dobrý den, já bych teďka chtěla se trošku zastat pana inţenýra Kotka, protoţe nevím určitě, jestli to byl on v tom minulém zastupitelstvu, který vystupoval proti tomu, co říkal pan Zeman, protoţe určitě jsem proti tomu vystupovala já a měla jsem problém s tím, ţe ty finanční prostředky budou poskytnuty občanům, který nebydlí v Karlových Varech, protoţe jsem prostě tvrdila, ţe to je z daní Karlovaráků. To byl ten můj problém, vy jako teď stávající koalice, tak coby minulá opozice jste samozřejmě vystupovali k tomu, ţe ta částka se vám zdá neadekvátní a vůbec ten postup celý. Já chápu tady ten váš smysl uzavřít tady ty smlouvy o nějaký, bezúročných půjčkách, určitě ten krok je správný, akorát si opravdu zkuste představit, byť pan primátor říká, ţe o tom budete rozhodovat v zastupitelstvu, ţe kaţdý občan vás poţádá o půjčku, teď tady bude sedět, brečet, vy mu budete říkat, ţe ne, nebo ţe jo, k tomu druhýmu nevím, jaký si najdete argumenty. Já prostě si myslím, ţe jak opozice, tak koalice se dostanete, do neskutečný situace, kdy si myslím, ţe teď máte problém řešit 5 milionů na Karlovarskou nemocnici, tvrdíte, ţe to je věc Karlovarského kraje a teď chcete řešit problémy občanů v tíţivých situacích z celého kraje. Asi nějakej statut by měl bejt, ale já si myslím, ţe by jste to prostě měli něčím ohraničit, udělat fakt nějaký parametry, protoţe si vemte jenom kolik má Karlovarský kraj nezaměstnaných, kolik těch lidí je z Varů, kolik těch lidí se sejde v tý tíţivý situaci a teď nevím, jestli chcete opravdu suplovat banku, protoţe, pak by jste měli teda připravit, ţe buď budete garantovat někomu, ţe dostane nějakej minimální úvěr nebo úroky nebo já nevím, co by jste chtěli teda dělat, ale neumím si to představit, stačili mi ty dvě zaměstnankyně z toho porcelánu, které tedy tehdy byly na tom zastupitelstvu, kdy já jsem byla proti a umím si představit, kdyţ vám jich sem přijde tolik a teď vy budete říkat, tady u tý paní jsme našli ten argument, ţe jo a tý druhý jsme teda našli, ţe ne, takţe si myslím, ţe ten váš krok je správný a ţe můj osobní názor za občana Karlových Varů je, ţe asi by jste to měli, já nevím opravdu nějak specifikovat blíţe komu tu podporu dáte. Fond pro ekonomickou podporu / Mgr. Vladimír Hůrka Já chci jenom ještě navázat na kolegu Hauptmanna, jako opravdu vy předkládáte materiál k nám na to a nejednáte s vedením firmy, ţe jednáte jenom s odbory, já to chápu, to je v pořádku, ale jestli chceme pomoc jakoby tý firmě pro ty zaměstnance bylo by záhadno, aby ta informace v jakým stavu ta firma je, jak bude dál pokračovat, tak bych byl rád, aby vedení města vyvolalo co nejrychlejší jednání, protoţe já problém, protoţe já problém jako, samozřejmě to chci podpořit, ale ta situace, jestli zbouraj barák, nebo já nevím odnesou, my je podpoříme, pak uţ tam nebudou dělat ty lidi, jak to bude fungovat. Bylo by dobré, kdyţ předkládáte jakýkoliv materiál, aby ty podpory byly v jednání, jak teda se zaměstnanci, tak samozřejmě s vedením, to znamená s tou firmou, takţe bych byl ještě jednou, to znamená apeluju na vás, abyste potom nám odpověděli v co nejkratší době, jak firma dál bude postupovat, děkuju. 6

7 ODPOVĚĎ - Ing. Jiří Kotek (autentická odpověď z jednání zastupitelstva) V tuto chvíli je moţné podat návrh na ukončení diskuse, v podstatě vše bylo řečeno. Není to politikum, abychom tady byli dohodnuti, ţe 20 je pro a 18 bude proti, hlasujte všichni podle svého svědomí a vůle, rozhodujete o materiálu jaký je, ţádný návrh, proti návrh jsem nezaznamenal, nebo má-li ho návrhová komise v dané věci, nebo je-li na tom něco špatně, tak to argumentujte a navrhněte něco jiného a my jsme vyšli z toho, jak je zaloţena situace, politikum, jestli to je nebo není dobře, ţe to přinese práci, ano přinese to práci do úřadu, kterou úřad bude muset zvládnout, kterou ho tím my zastupitelé zatěţujeme, ale je to na vašem hlasování, říkal jsem klidně vzneste návrh, ţe tento statut můţeme úplně celý zrušit, nebo ho nepotřebujem, nebo ho velmi restriktivně omezte, navrhněte to není s tím problém, takţe bych vyzval k tomu, abychom hlasovali, děkuji. Návrh rozpočtu města Karlovy Vary na rok 2011 Rozpočet / veřejnost, Mgr. Zdeněk Vikor odvolaný ředitel KSO Dobrý den, váţené dámy a pánové. Chtěl jsem říci, ţe minulý reţim zanechal a podepsal se na převáţné populaci našeho karlovarského národa. Mám pocit, ţe o tom, ţe karlovarská radnice byla vţdy perfektně informována, není ţádných pochyb. Tyto informace vycházely z Karlovarského symfonického orchestru prostřednictvím rodinných klanů, který byly odborně řízeny prvním náměstkem inţenýrem Jiřím Kotkem. Ten za jejich loajalitu je odměnil tím, ţe tyto své spolupracovníky nainstaloval do některých komisí spadající pod magistrát města Karlovy Vary. Osobně jsem přesvědčenej, ţe potenciál pana Kotka je nevyuţit, ţe v současné době na radnici je nevyuţitý a já ani pro vás není moţná tajemstvím, ţe pod jeho hrudním košem se nalézá atomový reaktor, který potřebuje k aktivaci tu správnou horkou půdu, ten kotel, kterej se momentálně nachází třeba v Egyptě. Já si myslím, ţe by tou svojí proslulou kotkanizací mohl ukázat karlovarské veřejnosti, ale i celému světu tu správnou českou cestu. Nicméně k rozpočtu. Dobře víte, ţe se mi nelíbí situace a to dění kolem karlovarské HC Energie a vráţení klínů mezi sport a kulturu. Myslím si, ţe oba tyto subjekty patří do tohoto regionu, reprezentujou toto město a myslím si, ţe by se mělo zváţit, jak se s těmito věci bude nakládat. Kaţdopádně jsem přesvědčenej, takové ty nešťastné výbuchy v podobě tlakových vln, které si dopouští pan náměstek, ţe hokej se bude hrát na zamrzlých rybnících a ţe nezanikne, mě mrzí a nezávidím panu primátorovi tu jeho situaci, ţe musí tyto nešťastné výroky ţehlit. Jsem přesvědčenej, osobně víte, ţe kdyţ jsem přebíral řízení po panu Jeţkovi, tak jsem převzal ze 75 členů, jsem převzal 53člennej orchestr. Tzn., ţe musím prohlásit, ţe vedení minulé dokázalo, i přesto, ţe byla zkrácena dotace o 5 milionů, dokázalo, a to prokazatelně hospodařit s 20 miliony, protoţe jako správní hospodáři jsme se dostali do plusu konečně, a to sice na částku korun. To se nepodařilo ani takové ikoně, jako byl pan Jeţek, který roky strádal a milionově se utápěl prostě v dluzích. Nicméně já jsem osobně přesvědčen, ţe Karlovarskému symfonickému orchestru by stačilo 22,5 milionu, moţná 23, a to důstojně, aby mohl fungovat, protoţe víme, ţe jsou tam nastaveny mechanismy ohledně nájmu Lázní III., kdy se vrací někomu milion dvě stě čtyřicet ročně za nájem. Za Husovku, pakliţe si pamatuju, to bylo kvartálně, coţ asi s těma nájmama a za sluţby, cenama, to můţe dělat korun. Takţe já jsem opravdu přesvědčen, ţe částka 22,5 by mohla stačit. To je můj názor. Pak mám na pana inţenýra Kotka, který teďka odešel, dva dotazy. Já bych souzněl s vaším jednacím řádem, tak jsem ho chtěl poprosit o písemnou odpověď, a sice, z jakého důvodu nainstaloval pana Janouška do kulturní komise, jestli by mi na to mohl písemně odpovědět a dále s tím souvisí druhá otázka, jestli je členem jeho politické strany, coţ by zodpovědělo vlastně vše. Toť vše a jenom jsem chtěl poprosit, ţe má adresa je k dispozici na právnickým oddělení, se kterým teď komunikuju prostřednictvím Okresního soudu v Karlových Varech. Děkuji za pozornost. 7

8 Rozpočet / veřejnost - Mgr. Monika Makkiehová, bývalá zastupitelka Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na konkrétní poloţky. Jedna je teda k panu inţenýrovi Kotkovi - odbor dopravy. Pan primátor tady uvedl, ţe jste navýšili příspěvek pro naše městské hromadné dopravní podniky a zeptám se, vzhledem k tomu, ţe se jedná jenom o neinvestiční dotaci. Já nechci posuzovat, jestli se má dát něco na investice, protoţe to asi Dopravní podnik ví lépe, jestli má dostat na nové autobusy nebo ne. Ale zeptám se. Je součástí toho, ţe bude navýšen tento příspěvek o těch 20 milionů i to, co jste se mnou i vy kritizovali v tom minulém zastupitelstvu, proto ty Dopravní podniky dostaly míň, ţe je navýšené to jízdné? Ptám se, je to moje otázka, jestli součástí teda tý smlouvy o navýšení tý dotace je i to, ţe bude sníţená ta cena toho jízdného pro občany a studenty. A já kdyţ tak budu pokračovat, abych vás teď hned moţná teda nezahltila tím, ţe se bude moţná zjišťovat odpověď. Další moje připomínka je k odboru školství. Zeptám se pana magistra Klsáka, poloţka Jsou tam významné sportovní akce, je tam rezerva 6,2 milionů korun. Vzhledem k tomu, ţe ty akce nejsou specifikovaný, tak vycházím z toho, moţná předpokládáte, ţe nějaká akce se objeví v průběhu roku, tak proto by se tam nějaké peníze měly, já nevím, to je můj dotaz. Pak se ale ptám, proč například Tělovýchovné jednotě AC START jste neposkytli tedy ani korunu, přestoţe se jedná o atletický oddíl, který tady léta působí, a asi vám nemusím říkat, který mistři světa z tohoto vlastně klubu vyrostli. Já se domnívám, ţe prostě těch korun, které by mělo dostat AC START, je podle mě teda zanedbatelná poloţka v rámci toho, ţe tam necháte 6 milionů 200. Já tady za nikoho nelobuju, já prostě jenom chci říct, ţe někdo teda ty peníze dostane a někdo ty peníze nedostane. Ten AC START je dostával. To, ţe byl v loni vyškrtnut, tak byl vyškrtnut proto, protoţe na jiné poloţce samozřejmě dostal půl milionu korun. Takţe tady zní můj dotaz. Ještě se zeptám na KV ARENU. Víte, ţe jsme kritizovali, ţe těch 10 milionů na KV ARENU ta dotace velká. Já neumím teď říct, jestli je velká nebo není, protoţe předpokládám, ţe někdo, kdo řídí teda teďka multifunkční halu, donese potom do zastupitelstva nějakou zprávu, v jaké výši se to má odvíjet a ne. Nicméně tam přibyla poloţka jeden milion korun na pronájem palub. A teď teda nevím, jestli se jde tím stejným tandemem, jakoţe těch 10 milionů bylo hodně, kdyţ teď je to 11. Ale moţná, ţe se prostě zjistilo, ţe fakt na ty palubky, já nevím. Je zapotřebí tam dát jeden milion? Takţe to je další můj dotaz. Poloţka 6121 k odboru investic, sanace haly po tom poţáru. Chtěla jsem se jenom zeptat, jestli teda pojišťovna uznala nárok města na uhrazení pojistného, které vzniklo z toho poţáru, nebo neuznala. Zeptám se, kdo teda spočítal, ţe to bude těch 16 milionů. Pak jsem se chtěla zeptat, na kolik byla uzavřena zakázka tendr na rekonstrukci Staré Louky Trţiště, protoţe tam je dofakturace 35 milionů korun. Nevím, jestli jsou to vícepráce anebo jestli ta částku byla opravdu těch 100 a 35, 135. Takţe to je můj dotaz. A poslední je, nebo předposlední ještě k odboru majetku. Chtěla bych se zeptat, , kino Čas. Jsou to běţné výdaje, takţe předpokládám, ţe tam je asi nějaká oprava, coţ bych chápala, ale pak nechápu, ţe se výběrové řízení vyhlásilo za tak směšně nízkou částku, která je niţší, neţ jsme to vlastně dali divadlu. A to já nemůţu pochopit. To divadlo je dostalo za nějakejch Ta částka, která byla vyhlášena, byla nějakejch 213. Nevím, kolik nabídl ten, který tedy je vítězem toho výběrového řízení, ale upřímně vám řeknu. To, co vy za rok vyberete na nájmu, neuhradí ani z jedné pětiny, a troufnu si říct ani z jedné desetiny, opravu a údrţbu. O tom spíš polemizuju, protoţe my neprojímáme jako město kino, ale my pronajímáme kino s kavárnou, coţ je opravdu diametrální rozdíl. Do toho jsme narvali zhruba 6,3 milionů korun a teď teda jdeme s touhle částkou. Já nevím, jestli by se přihlásil někdo, kdo by dal víc, ale myslím si, ţe opravdu ten parametr toho, ţe někdo bude platit předběţně, já nevím, kolik to asi vychází měsíčně s tím, ţe i tam má tu kavárnu za těch x milionů. Mě teda nepřijde adekvátní k tomu, co teď se tady na to bude vynakládat v rámci těch oprav a tý údrţby. Odbor kultury a Husovka - chtěla bych se zeptat, proč je tam na poloţce 5901 navýšení o korun. 8

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 * * * Přítomni členové ZO: Mgr. Honzáková (později), P. Blabla, A. Škuta, V. Pohludka, X. Starobová, Mgr. E. Bartečková,

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Z Á P I S Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 KONANÉHO DNE 11. DUBNA 2014 OD 10.00 HODIN

Z Á P I S Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 KONANÉHO DNE 11. DUBNA 2014 OD 10.00 HODIN Z Á P I S Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 KONANÉHO DNE 11. DUBNA 2014 OD 10.00 HODIN V JEDNACÍM SÁLE ZMČ NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 PRAHA 6, ČS. ARMÁDY 23 Starostka MČ paní Marie

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Obec Miroslavské Knínice Obecní úřad Miroslavské Knínice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 25. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice konaného dne 27.

Více

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 23. 9. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc Ing. Jiří Rutkovský K bodu č. 1 Zahájení Paní primátorka zahájila 7. mimořádnou

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Zasedání zastupitelstva města Touţim

Zasedání zastupitelstva města Touţim Zasedání zastupitelstva města Touţim Číslo : 2 / 2011 Datum : 28. 4. 2011 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Toužim konaného dne 28. dubna 2011 Přítomni: Dle presenční listiny je přítomno

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

Vážený pane profesore, zasílám odpověď na dotaz, který jste mi položil na 9. ZML:

Vážený pane profesore, zasílám odpověď na dotaz, který jste mi položil na 9. ZML: Slezáková Dagmar Od: věra rosenbergová Odesláno: 19. listopadu 2012 15:03 Komu: 'prof. Sedlbauer'; slezakova.dagmar@magistrat.liberec.cz Předmět: odpověď prof.šedlbauerovi Příznak

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 31.3.2015 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 17.25 hodin Konec schůze: 19.15 hodin Přítomni: K. Salačová, L. Kodešová, M. Kadeřávková Omluveni:

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 CÍL SETKÁNÍ SEZNÁMENÍ OBČANŮ S HOSPODAŘENÍM MĚSTA A PŘEDSTAVENÍ VIZE V TÉTO OBLASTI Z POHLEDU NAŠEHO SDRUŽENÍ. OBLAST HOSPODAŘENÍ

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Výpis jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 4. 10. 2007

Výpis jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 4. 10. 2007 Výpis jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 4. 10. 2007 Nezveřejněné části tohoto výpisu jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Program: 1) Zahájení 2) Schválení

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná.

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná. Zápis č. 10/08 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 30. 9. 2008 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel: Iva Štohanzlová Ověřovatel zápisu: Ing. Jitka Havlanová Sčitatelé

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.5 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Ivan Franc Od: Eva Zhřívalová [EvaZhrivalova@seznam.cz] Odesláno: 1. dubna 2014 19:53

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2008 Závěrečný účet roku 2008 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 13. 5. 2009 Sejmuto dne: 28. 5. 2009 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-03/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov Předsedající, starosta

Více

Reakce na námitky pana inženýra Josefa Pohana, člena finančního výboru (a občana Města Lanškroun)

Reakce na námitky pana inženýra Josefa Pohana, člena finančního výboru (a občana Města Lanškroun) Ing. Zdeněk Nejezchleb, U Štítu 382, 530 03 Pardubice osvědčení KA ČR 1940 Reakce na námitky pana inženýra Josefa Pohana, člena finančního výboru (a občana Města Lanškroun) problematika schvalování účetní

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

fi MIRROR Moravia, s.r.o.

fi MIRROR Moravia, s.r.o. 1.Úvod P. starostka zahájila jednání a konstatovala, že jednání bylo řádně svoláno a zveřejněno podle platného jednacího řádu. Zasedání je přítomno 8 členů ZO. Ing. Peš omluven. 2. Jmenování zapisovatele

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 8A) statutárního města Liberec na rok 2015 Stručný obsah:

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě

Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě Zápis ze 192. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity konaného dne 20. 4. 2010 v Opavě Přítomni: Omluveni: Vaněk, Kolibová, Mrověcová, Siostrzonek, Římovská, Botlík, Harasimová, Brázdil, Janiš,

Více

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program: ZÁPIS mimořádného jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 11. 2. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 15. 12. 2011

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 15. 12. 2011 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 15. 12. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, X. Starobová, E. Grygarová, V. Pohludka, M. Gongolová, Mgr. E. Bartečková, A. Škuta

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více