INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011"

Transkript

1 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

2

3 OBSAH ÚVOD PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH OBCÍM K FORMOU KOMPENZAČNÍCH PENĚŢNÍCH OPERACÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ BĚŢNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY UHRAZENÉ SPLÁTKY DLOUHODOBÝCH PŘIJATÝCH PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY TVORBA A POUŢITÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ SOCIÁLNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE FOND IDS INVESTIČNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE REZERVNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZADLUŢENOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VLASTNÍ ZADLUŢENOST KRAJE (INVESTIČNÍ ÚVĚROVÝ PROGRAM FINANCOVANÝ EVROPSKOU INVESTIČNÍ BANKOU) ZADLUŢENOST PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM PŘEHLED DOTACÍ, PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ SCHVÁLENÝCH A POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU JMK PROJEKTY PODPOROVANÉ Z FONDŮ EU A DALŠÍCH NADNÁRODNÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZŘIZOVANÝCH A ZAKLÁDANÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ HOSPODAŘENÍ NEŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ZALOŢENÝCH A SPOLUZALOŢENÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE, VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ... 35

4 SEZNAM GRAFŮ A TABULEK Graf č. 1 Srovnání daňových výnosů JMK v letech Graf č. 2 Přehled příjmů Jihomoravského kraje k Graf č. 3 Čerpání výdajů Jihomoravského kraje k Graf č. 4 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných JMK k Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k Tabulka č. 2 Přehled plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v letech čtvrtletí Tabulka č. 3 Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k v členění dle poskytovatele. 40 Tabulka č. 4 Přehled dotací poskytnutých obcím k formou kompenzačních peněţních operací Tabulka č. 5 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k v členění dle oddílů 45 Tabulka č. 6 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k v členění dle oddílů a paragrafů. 46 Tabulka č. 7 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k v členění dle správců rozpočtových prostředků a akcí Tabulka č. 8 Přehled čerpání výdajů politických klubů k Tabulka č. 9 Tvorba a čerpání peněţních fondů Jihomoravského kraje k Tabulka č. 10 Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k (Smlouva II s EIB ze dne ) Tabulka č. 11 Úroky hrazené JMK z čerpaného rámce poskytnutého EIB (Smlouvy s EIB ze dne a ).. 81 Tabulka č. 12 Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK k Tabulka č. 13a Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k Tabulka č. 13b Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí k Tabulka č. 13c Přehled dotací schválených v letech k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k Tabulka č. 14 Výdaje a přijaté dotace a příspěvky na projekty podporované z fondů EU a z dalších nadnárodních zdrojů financování v programovém období k Tabulka č. 15 Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2010 a jejich změn k Tabulka č. 16 Účelově určené příspěvky na provoz poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím z rozpočtu JMK k v rámci dotačních titulů a akcí. 101 Tabulka č. 17 Prostředky poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu k Tabulka č. 18 Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK a jejich změn k

5 Tabulka č. 19 Tabulka č. 20 Tabulka č. 21 Tabulka č. 22 Účelově určené příspěvky na provoz pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k v členění podle akcí Dotace na investice pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k v členění podle akcí Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných zdrojů neškolským příspěvkovým organizacím k Přehled hospodaření příspěvkových organizací zřízených JMK k

6 ÚVOD Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání dne v souladu s ustanovením 35 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, schválilo usnesením č. 1125/10/Z 19 Jihomoravského kraje na rok Rada Jihomoravského kraje následně na svém zasedání dne v souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provedla rozpis rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 v podrobném členění podle rozpočtové skladby a stanovila odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje odpovědné za čerpání výdajů z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok Rozpočet byl v souladu se zmocněním Zastupitelstva Jihomoravského kraje upravován formou rozpočtových opatření. Celková bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k je uvedena v tabulce č. 1. Z bilance vyplývá, ţe příjmy Jihomoravského kraje k dosáhly výše tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 28 %, výdaje Jihomoravského kraje k dosáhly výše tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu byly čerpány na 22,6 %. Hospodaření Jihomoravského kraje bylo k datu uzavřeno přebytkem (tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji) ve výši tis. Kč. Vysoké saldo příjmů a výdajů je způsobeno především dotacemi, které kraj přijal ze státního rozpočtu, z Národního fondu a od Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod v celkovém objemu tis. Kč. Dotace se na skutečném plnění příjmů kraje k podílely 65,2 %. Objemově nejvýznamnější dotace (93,8 % z přijatých dotací) obdrţel Jihomoravský kraj na financování regionálního školství. 4

7 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ příjmů Jihomoravského kraje na rok 2011 byl stanoven v objemu tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 došlo k navýšení rozpočtu příjmů o částku tis. Kč, upravený příjmů tak činil tis. Kč. Ke zvýšení rozpočtu příjmů došlo především vlivem zapojení dotací ze státního rozpočtu v celkové výši tis. Kč. Příjmy Jihomoravského kraje dosáhly k celkové výše tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 28 %. K získal Jihomoravský kraj následující příjmy: 1.1 Daňové příjmy daňových příjmů na rok 2011 činil tis. Kč, v průběhu 1. čtvrtletí nedošlo k ţádným úpravám rozpočtu. K dosáhly daňové příjmy výše tis. Kč a tím byl naplněn na 26,97 %. Výnosy ze sdílených daní, které představují stěţejní vlastní příjmy kraje, činily k tis. Kč a jejich schválený byl naplněn na 26,97 %. Rozpočet správních poplatků činil tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo výše 595 tis. Kč, čímţ byl naplněn z 34,42 %. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu byly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč a k byly naplněny na 32,25 %, v absolutním vyjádření 32 tis. Kč. Plnění rozpočtu daňových příjmů bylo ovlivněno především vývojem inkasa daně z přidané hodnoty, jejíţ podíl na rozpočtu daňových výnosů představuje cca 50 %. Příjmy z této daně k byly naplněny na 24,45 % schváleného rozpočtu a činily tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, která je druhým objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem kraje, byla naplněna na 34,87 % schváleného rozpočtu a její inkaso činilo tis. Kč. Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků činilo tis. Kč, coţ představuje plnění rozpočtu na 26,77 %. Výnosy daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti činily tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 28,98 % a inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů činilo tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 14,09 %. Výnosy ze sdílených daní za období leden aţ březen 2011 byly sice ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 vyšší o tis. Kč, nicméně průběh inkasa daňových výnosů je v roce 2011 nerovnoměrný a další vývoj těchto příjmů nelze nyní spolehlivě odhadnout. Z tohoto důvodu je plnění daňových výnosů kraje neustále monitorováno tak, aby v případě rizika nenaplnění schváleného rozpočtu mohla být včas přijata potřebná opatření. Příjmy ze správních poplatků se ve sledovaném období zvýšily ve srovnání s rokem 2010 o 200 tis. Kč. Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 9 tis. Kč. Srovnání plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v průběhu let 2006 aţ 2011 první čtvrtletí je uvedeno v tabulce č. 2. 5

8 1.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 stanoveny ve výši tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 se těchto příjmů zvýšil o tis. Kč na celkových tis. Kč. Podstatnou část rozpočtu nedaňových příjmů tvoří odvody příspěvkových organizací ve výši tis. Kč. Tyto příjmy budou plněny postupně v souladu se splátkovými kalendáři v průběhu roku Dále nedaňových příjmů výrazně ovlivňují nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši tis. Kč tvořené zejména příspěvky od obcí do Fondu IDS na zajištění dopravní obsluţnosti a fungování systému IDS JMK, které jsou na účet fondu přijímány postupně v souladu s uzavřenými smlouvami. Mezi další významné nedaňové příjmy v rozpočtu patří platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši tis. Kč, kam patří zejména očekávané dotace na financování projektů EU, které budou v průběhu roku přijaty. Nedaňové příjmy dosáhly k celkové výše tis. Kč, coţ představuje 42 % upraveného rozpočtu. Výši těchto příjmů nejvíce ovlivnily příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ve výši tis. Kč, příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ve výši tis. Kč, platby za odebrané mnoţství podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ve výši tis. Kč a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši tis. Kč (jedná se zejména o příspěvky od obcí do Fondu IDS na zajištění dopravní obsluţnosti a fungování systému IDS JMK). 1.3 Kapitálové příjmy kapitálových příjmů zahrnoval příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Jihomoravského kraje alokované v Investičním fondu JMK a pro rok 2011 byl stanoven ve výši tis. Kč. Tato částka zahrnuje příjmy z prodeje pozemků v objemu 250 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí v objemu tis. Kč. Z důvodu moţného výpadku příjmů z prodeje nemovitostí ve správě Nemocnice Znojmo, p.o., bylo schváleno vázání výdajů rozpočtu ve výši tis. Kč na tento příjem. Ve skutečnosti obdrţel Jihomoravský kraj kapitálové příjmy v celkové výši tis. Kč, coţ představuje 0,5 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí činily tis. Kč a zahrnovaly prodej budovy s pozemky v k. ú. Staré Brno ve výši 500 tis. Kč firmě JAMOZ, s. r. o., a v k. ú. Krhovice ve výši 500 tis. Kč panu Jiřímu Hozákovi. Dále byly na účet kraje přijaty příjmy z prodeje pozemků ve výši 57 tis. Kč a finanční prostředky za prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 115 tis. Kč. 1.4 Přijaté dotace K obdrţel Jihomoravský kraj dotace v celkové výši tis. Kč. Součástí schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2011 je pouze dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši tis. Kč schválená v rámci zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, která zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. K byla v rámci souhrnného dotačního vztahu přijata částka tis. Kč. Ostatní dotace, o jejichţ přidělení bylo rozhodnuto aţ v průběhu 6

9 1. čtvrtletí roku 2011, byly průběţně zapojovány do upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Z celkového objemu dotací, které Jihomoravský kraj obdrţel k , se převáţná část týkala regionálního školství, především přímých nákladů na vzdělávání a výdajů se vzděláváním souvisejících (např. program Hustota a specifika, zabezpečení soutěţí ve školských organizacích, krytí výdajů soukromých škol, aj.). Na celkovém objemu poskytnutých dotací v 1. čtvrtletí se dotace směřované do oblasti vzdělávání podílely 93,8 %. Na spolufinancování individuálních projektů Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací v rámci programů podporovaných z Evropské unie byly poskytnuty finanční prostředky v celkové výši tis. Kč představující podíl státního rozpočtu ( tis. Kč) a podíl strukturálních fondů EU ( tis. Kč). Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k v členění dle poskytovatele je uveden v tabulce č. 3. 7

10 2 PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH OBCÍM K FORMOU KOMPENZAČNÍCH PENĚŢNÍCH OPERACÍ Pro rok 2011 zůstal zachován způsob převádění finančních prostředků státního rozpočtu do rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí. Tento způsob je stanoven usnesením vlády č ze dne 6. listopadu Finanční prostředky poskytované obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou i v roce 2011 poskytovány prostřednictvím krajů. V případě, ţe je kraji dána pravomoc rozhodovat o objemu a účelu finančních prostředků, obdrţí kraj finanční prostředky formou dotace kraji a svým rozhodnutím určí příjemce těchto prostředků a poskytne je formou své dotace obcím. V případě, ţe o objemu a účelu finančních prostředků určených obcím nemůţe kraj rozhodovat (objem a účel stanoví státní ), tyto prostředky krajem protečou do rozpočtů obcí formou kompenzační peněţní operace. V případě těchto operací figuruje Jihomoravský kraj pouze jako zprostředkovatel toku finančních prostředků mezi poskytovatelem, tj. státním rozpočtem, a příjemci, tj. obcemi. Jedná se o operace ve smyslu 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Výše takto přijatých prostředků se neprojeví v rozpočtu kraje a neovlivní jeho hospodaření. K Jihomoravský kraj obdrţel a následně jako kompenzační peněţní operace převedl na bankovní účty obcí finanční prostředky v celkovém objemu tis. Kč. Z této částky představovaly největší objem neinvestiční dotace poskytované obcím z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postiţené, příspěvku na péči a dotace pro poskytovatele sociálních sluţeb ve výši tis. Kč, dále pak dotace poskytované obcím ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši tis. Kč. Přehled o jednotlivých dotačních titulech je uveden v tabulce č

11 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ výdajů Jihomoravského kraje pro rok 2011 představoval částku tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen o tis. Kč, takţe upravený k činil tis. Kč. K navýšení schváleného rozpočtu došlo z důvodu zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, mezinárodních institucí a od Regionální rady Regionu soudrţnosti Jihovýchod ( tis. Kč), zapojení dosud nerozpočtovaných vlastních příjmů (2 312 tis. Kč), zapojení finančních prostředků z minulých let ( tis. Kč) a zapojení úvěru od Evropské investiční banky (226 tis. Kč). Dále byly v rámci rozpočtu výdajů provedeny přesuny mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby, a to na základě vývoje čerpání výdajů v jednotlivých oblastech rozpočtového hospodaření. Tyto přesuny neměly vliv na celkový objem rozpočtu výdajů. Výdaje Jihomoravského kraje k dosáhly výše tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu, který činil tis. Kč, byly čerpány na 22,6 %. Čerpání běţných výdajů představovalo částku tis. Kč, kapitálové výdaje dosáhly výše tis. Kč. Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k v členění dle oddílů je uveden v tabulce č. 5. Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k dle oddílů a paragrafů je uveden v tabulce č. 6. Přehled čerpání výdajů JMK k v členění podle správců rozpočtových prostředků a jednotlivých akcí se stručným komentářem k vývoji rozpočtu u dané akce je uveden v tabulce č. 7. Přehled čerpání výdajů politických klubů k je uveden v tabulce č Běţné výdaje běţných výdajů činil tis. Kč a v průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen na tis. Kč, tj. o tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo k vyčerpáno tis. Kč, tj. 25,2 % upraveného rozpočtu. K navýšení běţných výdajů došlo zejména v důsledku zapojení dotací ze státního rozpočtu, přičemţ největší objem představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, zejména dotace ke krytí přímých výdajů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem a obcemi na území kraje (do rozpočtu kraje zapojeno tis. Kč). Jako další významné neinvestiční dotace lze uvést finanční prostředky na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. (do rozpočtu zapojeno tis. Kč), na dotaci pro soukromé školy (do rozpočtu kraje zapojeno tis. Kč), dotaci na rozvojový program Podpora řešení dopadu meziročního sníţení počtu ţáků a s ním spojené nutnosti sniţování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného ÚSC ( Hustota ) a podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti ÚSC ( Specifika ) 11

12 ve výši tis. Kč a dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekt Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK ve výši tis. Kč. Objemově nejvýznamnější skupinu běţných výdajů představovaly výdaje oddílů 31 a 32 Vzdělávání a školské sluţby, které dosáhly k výše tis. Kč (71,6 % podíl na běţných výdajích). Tato skutečnost byla způsobena zapojením účelových dotací z MŠMT ČR do rozpočtu kraje, jak jiţ bylo popsáno výše. Největší podíl na výdajích oddílů 31 a 32 představovaly přímé výdaje na vzdělávání obecních škol ve výši tis. Kč a přímé výdaje na vzdělávání škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve výši tis. Kč. Přímé výdaje na vzdělávání byly k vyčerpány celkem v objemu tis. Kč a kromě oddílů 31 a 32 byly uvolněny také z oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost (domovy mládeţe) ve výši tis. Kč a z oddílu 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti (dětské domovy) ve výši tis. Kč. Na čerpání výdajů z oddílů 31 a 32 se dále významnou měrou podílely příspěvky na provoz zřízeným školským příspěvkovým organizacím poskytnuté z vlastních zdrojů kraje ve výši tis. Kč a další dotace z MŠMT ČR (např. dotace pro soukromé školy ve výši tis. Kč). Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byla doprava (oddíl 22), kde bylo k vyčerpáno tis. Kč (13,6 % podíl na běţných výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést příspěvek na provoz z vlastních zdrojů kraje pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic JMK ve výši tis. Kč, výdaje na dopravní obsluţnost v dráţní dopravě ve výši tis. Kč, výdaje na dopravní obsluţnost včetně souvisejících nákladů v rámci IDS ve výši tis. Kč a na financování činnosti společnosti KORDIS JMK, s.r.o. ve výši tis. Kč. Významnou skupinu výdajů tvořil oddíl 43 Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti (vyčerpáno tis. Kč, tj. 4,2 % podíl na běţných výdajích) a oddíl 35 Zdravotnictví (vyčerpáno tis. Kč, tj. 2,3 % podíl na běţných výdajích). U obou oddílů představovaly největší podíl příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím poskytnuté z vlastních zdrojů kraje na zabezpečení běţného provozu, v oblasti zdravotnictví činily tis. Kč, v oblasti sociálních věcí tis. Kč a v oblasti školství (dětské domovy) činily tis. Kč. Jako další významné výdaje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví lze uvést tis. Kč vynaloţených na projekt Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK. V důsledku změny systému financování sociálních sluţeb od roku 2007 (v návaznosti na přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách) nejsou jiţ do rozpočtu kraje zapojovány dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální sluţby, ale tyto finanční prostředky rozpočtem kraje pouze protékají jako kompenzační finanční operace. Z tohoto důvodu nefiguruje částka poskytnutá jednotlivým poskytovatelům sociálních sluţeb v čerpání výdajů kraje k JMK obdrţel a dále jednotlivým poskytovatelům uvolnil na výše uvedené účely v průběhu 1. čtvrtletí 2011 dotaci z MPSV ČR ve výši tis. Kč. Lze konstatovat, ţe objemově nejvýznamnější druh běţných výdajů představovaly příspěvky na provoz pro zřízené příspěvkové organizace, jejichţ výše činila tis. Kč (z vlastních zdrojů kraje bylo uvolněno tis. Kč, dotacemi ze státního rozpočtu bylo kryto tis. Kč). Nejvýznamnějšími běţnými výdaji oddílu 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany byly k výdaje na činnost Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve 12

13 výši tis. Kč a výdaje na provoz Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši tis. Kč. Výdaje uvedeného oddílu činily celkem tis. Kč a na běţných výdajích se podílely 2,8 %. Jako další významné běţné výdaje, které byly k uvolněny z rozpočtu Jihomoravského kraje, lze uvést například výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč, dotaci JIC ve výši tis. Kč, dotaci Moravské zemské knihovně v Brně na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši tis. Kč. 3.2 Kapitálové výdaje kapitálových výdajů činil tis. Kč a v průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen na částku tis. Kč, tj. o tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo k vyčerpáno tis. Kč, tj. 6,9 % upraveného rozpočtu. Na posílení kapitálových výdajů se podílelo zejména zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let. Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových výdajů představovaly výdaje oddílu 22 Doprava, které dosáhly k výše tis. Kč (50,4 % podíl na kapitálových výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést dotace na investice pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, přičemţ z vlastních zdrojů kraje byly poskytnuty finanční prostředky na splátky jistiny úvěru ve výši tis. Kč. Dále byly příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje uvolněny finanční prostředky z Regionální rady Regionu soudrţnosti Jihovýchod na projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 Dostupnost dopravy ve výši tis. Kč. Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byl oddíl 23 Vodní hospodářství, kde bylo vyčerpáno tis. Kč (15,2 % podíl na kapitálových výdajích). Výdaje do vodního hospodářství byly čerpány na dotace na vodohospodářské stavby kanalizace a čistírny odpadních vod a vodovody. V oddílech 31 a 32 Vzdělávání a školské sluţby bylo vyčerpáno tis. Kč (22,4 % podíl na kapitálových výdajích). Podstatnou část kapitálových výdajů v oblasti vzdělávání tvořily dotace na investice školským příspěvkovým organizacím na akce financované především z úvěru Evropské investiční banky. Jako další významné kapitálové výdaje, které byly k uvolněny z rozpočtu Jihomoravského kraje, lze uvést dotace na investice příspěvkové organizaci Regionální muzeum v Mikulově ve výši tis. Kč a poskytnutí vyrovnávací platby Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmovému sdruţení právnických osob ve výši 500 tis. Kč. Dále byly uvolněny finanční prostředky na akce financované z úvěru Evropské investiční banky, a to dotace na investice pro Domov pro seniory Zastávka ve výši tis. Kč, pro Nemocnici TGM Hodonín ve výši tis. Kč. 13

14 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2011 byl sestaven jako deficitní se schodkem ve výši tis. Kč, coţ znamená, ţe rozpočtované příjmy byly plánovány niţší neţ výdaje o uvedenou částku. financování činil tis. Kč; tato částka obsahovala předpokládané zapojení finančních prostředků z minulých let (poloţka 8115) ve výši tis. Kč, čerpání úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou (poloţka 8223) ve výši tis. Kč a splátky jistiny úvěru od EIB poskytnutého na základě smlouvy z roku 2005 (poloţka 8224) ve výši tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 byl financování stanoven ve výši tis. Kč ( tis. Kč na poloţce 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, tis. Kč na poloţce 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky a tis. Kč na poloţce 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků). Skutečná výše financování činila v 1. čtvrtletí tis. Kč, coţ znamená, ţe příjmy Jihomoravského kraje byly k vyšší neţ výdaje o tuto částku. Na poloţce 8115 se projevil přírůstek finančních prostředků (tj. sníţení financování) ve výši tis. Kč, skutečnost poloţky 8223 činila tis. Kč a představovala čerpání druhé tranše úvěru od EIB. Na poloţce 8902 Nerealizované kurzové rozdíly byla proúčtována částka -1 tis. Kč, skutečnost poloţky 8224 byla nulová, neboť ve sledovaném období JMK nerealizoval splátku jistiny úvěru. 4.1 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech K byl na poloţce 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech stanoven ve výši tis. Kč. poloţky 8115 ve výši tis. Kč byl v průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 navýšen o částku tis. Kč; jednalo se o zapojení finančních prostředků z minulých let nad rámec schváleného rozpočtu. Zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let ve výši tis. Kč na poloţce 8115 představovalo: zapojení zůstatku Fondu rozvoje Jihomoravského kraje z minulých let v celkové výši tis. Kč, zapojení zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje z minulých let v celkové výši tis. Kč, zapojení zůstatku Fondu IDS z minulých let ve výši tis. Kč, zapojení nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2010 ve výši tis. Kč na financování navýšení vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné sluţby pro JIC, zájmové sdruţení právnických osob v roce 2011, zapojení zůstatku zálohových dotací poskytnutých Jihomoravskému kraji v minulých letech (včetně úroků z těchto prostředků) v celkové výši tis. Kč. 4.2 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v roce 2009 přijetí úvěru pro Jihomoravský kraj ve výši mil. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a 15

15 ostatních významných projektů Jihomoravského kraje. Smlouva mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou o úvěru byla podepsána dne 25. listopadu Na poloţce 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky byl schválený stanoven ve výši tis. Kč, coţ odpovídalo předpokládané výši čerpání úvěru pro rok V průběhu 1. čtvrtletí byl navýšen o 226 tis. Kč v souvislosti se změnou celkových nákladů akce Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská rekonstrukce. Upravený na poloţce 8223 k datu tak činil tis. Kč. Skutečnost poloţky 8223 činila k datu tis. Kč, coţ vyjadřuje připsání 2. tranše úvěru na účet kraje (1. tranši úvěru načerpal kraj v roce 2010 v objemu tis. Kč). 4.3 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Na poloţce 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků byl schválený stanoven ve výši tis. Kč. Tato částka představuje splátku jistiny úvěru od Evropské investiční banky (smlouva z roku 2005) na financování projektů zahrnutých do úvěrového investičního programu Jihomoravského kraje. K nebyla splátka úvěru realizována, dle smlouvy uzavřené mezi Jihomoravským krajem a Evropskou investiční bankou musí být splátka jistiny ve výši tis. Kč uhrazena k a další splátka jistiny ve výši tis. Kč uhrazena k V letech 2012 aţ 2017 bude kaţdoročně splácena jistina ve výši 120 mil. Kč, v roce 2018 by měla být uhrazena poslední splátka jistiny ve výši 60 mil. Kč. 4.4 Nerealizované kurzové rozdíly Na poloţce 8902 Nerealizované kurzové rozdíly nebyl v průběhu 1. čtvrtletí stanoven. K datu byla proúčtována částka -1 tis. Kč, představující přecenění hodnoty stavu Euro účtu vedeného v měně z pevného kurzu na kurz ČNB k datu sestavení mezitímní účetní závěrky, tj. k

16 5 TVORBA A POUŢITÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ Jihomoravský kraj měl k zřízeno 6 účelových peněţních fondů. Hospodaření peněţních fondů JMK se řídí platnými statuty nebo pravidly pro hospodaření schválenými Zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Zůstatky peněţních fondů JMK se v souladu se statuty a pravidly pro hospodaření převádějí do následujícího roku. Příjmy a výdaje peněţních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu JMK. V 1. čtvrtletí roku 2011 představovaly příjmy peněţních fondů zejména příděly z rozpočtu do peněţních fondů, příjmy a odvody z prodeje majetku JMK svěřeného do správy příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem a další příjmy v souladu se statuty fondů a pravidly pro hospodaření se zvláštním účtem. Příjmy peněţních fondů, které jsou předmětem DPH, jsou zdrojem peněţních fondů ve výši bez DPH. K financování výdajů z peněţních fondů byly dále vyuţity zůstatky peněţních fondů k Z peněţních fondů byly čerpány finanční prostředky na účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU, dotace subjektům v Jihomoravském kraji, výdaje na dopravní obsluţnost a jiné výdaje dle účelu, pro který byl daný peněţní fond zřízen. Přehled o tvorbě a čerpání peněţních fondů Jihomoravského kraje k je uveden v tabulce č. 9. Jedná se o následující peněţní fondy: 5.1 Sociální fond Jihomoravského kraje Tvorba Sociálního fondu Jihomoravského kraje Stav fondu k činil tis. Kč. V rámci rozpočtu na rok 2011 byl schválen příděl do Sociálního fondu JMK ve výši 4,5 % hrubých odměn za výkon funkce uvolněných členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje a z vyplacených hrubých platů zaměstnanců Jihomoravského kraje zařazených do krajského úřadu. Tvorba fondu je v souladu se statutem prováděna zálohově, vţdy na počátku daného čtvrtletí s tím, ţe po skončení čtvrtletí je provedeno vyúčtování podle skutečného objemu vyplacených platů a odměn. Výše přídělu do Sociálního fondu Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí roku 2011 činila tis. Kč Čerpání Sociálního fondu Jihomoravského kraje Výdaje ve schváleném rozpočtu byly plánovány ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly navýšeny usnesením orgánů kraje na částku tis. Kč, z níţ představovalo tis. Kč výdaje na projekt Snadný návrat po rodičovské dovolené a tis. Kč ostatní výdaje dle statutu fondu. Sociální fond Jihomoravského kraje byl čerpán v souladu se statutem v celkové výši tis. Kč, a to na následující účely: příspěvek na stravování ve výši tis. Kč příspěvek je poskytován ve výši 50,- Kč na stravenku, přičemţ hodnota stravenky činila 70,- Kč, 17

17 příspěvek na rekreaci ve výši 314 tis. Kč příspěvek byl poskytnut 122 zaměstnancům Jihomoravského kraje, z toho 55 osob vyčerpalo příspěvek v plné výši 3 000,- Kč, příspěvek na kulturní akce ve výši 37 tis. Kč příspěvek byl poskytnut ve výši 50 % nákladů zaměstnancům Jihomoravského kraje a jejich rodinným příslušníkům na komedii Dokonalá svatba, penzijní připojištění ve výši 518 tis. Kč příspěvek byl poskytován v souladu se statutem ve výši 300,- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, dary ve výši 61 tis. Kč dary u příleţitosti ţivotního jubilea, případně u příleţitosti prvního ukončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod obdrţelo celkem 11 osob. K činil zůstatek Sociálního fondu Jihomoravského kraje tis. Kč. 5.2 Fond rozvoje Jihomoravského kraje Tvorba Fondu rozvoje Jihomoravského kraje Stav fondu k činil tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 byla schválena tvorba fondu v částce tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 došlo ke sníţení na částku tis. Kč. Tato částka zahrnuje příděl z rozpočtu JMK na rok 2011 v objemu tis. Kč, příjmy, odvody a vratky v souvislosti s uskutečněným předfinancováním projektů EU ve výši tis. Kč a vratky dotací poskytnutých z fondu v minulých letech ve výši 102 tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly na účet fondu přijaty vratky a odvod v souvislosti s prostředky poskytnutými v minulých letech ve výši 438 tis. Kč Čerpání Fondu rozvoje Jihomoravského kraje Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byly stanoveny finanční prostředky ve výši tis. Kč. Celková schválená výše čerpání prostředků fondu na základě usnesení volených orgánů kraje představovala k částku tis. Kč. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly vyčleněny na rezervu na financování projektů EU a ve výši tis. Kč na výdaje na povinné spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje. Tyto prostředky jsou průběţně převáděny na projekty EU realizované Jihomoravským krajem a jím zřízenými a zaloţenými organizacemi. V 1. čtvrtletí 2011 bylo na jednotlivé projekty EU (včetně dotace Regionální radě a společnosti KORDIS na financování projektů ROP) stanoveno tis. Kč. Dále byly finanční prostředky fondu určeny na dotace v oblasti rozvoje cykloturistiky (7 023 tis. Kč), na dotace na zpracování územních plánů obcí (6 958 tis. Kč), na převody do rozpočtu (5 904 tis. Kč) a na další výdaje na podporu rozvoje kraje v objemu tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány dle schváleného účelu a v souladu se statutem fondu v celkové výši tis. Kč. Na financování projektů EU bylo vynaloţeno tis. Kč. Z fondu byly do rozpočtu převedeny finanční prostředky ve výši tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno tis. Kč na poskytnutí dotací, a to na udrţování čistoty cyklostezek, na územní plány obcí, na podporu včelařství a pro začínající podnikatele. Rozpis výdajů na jednotlivé akce je uveden v tabulkovém přehledu o tvorbě a čerpání Fondu rozvoje JMK (tabulka č. 9). 18

18 Zůstatek Fondu rozvoje Jihomoravského kraje k činil tis. Kč. 5.3 Fond IDS Tvorba Fondu IDS Stav fondu k činil tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 byla stanovena tvorba fondu na částku tis. Kč, která zahrnovala příděl z rozpočtu Jihomoravského kraje do fondu ve výši tis. Kč a příspěvky obcí do Fondu IDS dle uzavřených smluv ve výši tis. Kč. V roce 2011 byly na účet fondu přijaty finanční prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho tis. Kč představoval příděl z rozpočtu, tis. Kč příspěvky od obcí na IDS a 580 tis. Kč ostatní příjmy v souvislosti s IDS Čerpání Fondu IDS Ve schváleném rozpočtu byly stanoveny prostředky ve výši tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly výdaje navýšeny na částku tis. Kč, která zahrnovala prostředky na financování výdajů na dopravní obsluţnost v rámci Integrovaného dopravního systému JMK ve výši tis. Kč a ostatní výdaje dle statutu fondu ve výši tis. Kč. Z fondu bylo ve sledovaném období čerpáno tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty dopravců a úhradu nákladů na zajištění fungování a koordinace IDS JMK (pojištění, sluţby spojené s provozováním Centrálního dispečinku IDS, opravy majetku pořízeného z projektu SROP na rozvoj dopravní obsluţnosti apod.). Zůstatek Fondu IDS k činil tis. Kč. 5.4 Investiční fond Jihomoravského kraje Tvorba Investičního fondu Jihomoravského kraje Stav fondu k činil tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 byla stanovena tvorba fondu ve výši tis. Kč. K byla na základě usnesení orgánů kraje schválena tvorba fondu v částce tis. Kč, která zahrnovala odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství ve výši tis. Kč, příjmy a odvody z prodeje majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím ve výši tis. Kč a vratky nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací ve výši tis. Kč. Z důvodu moţného výpadku příjmů z prodeje nemovitostí ve správě Nemocnice Znojmo, p.o., bylo schváleno vázání výdajů rozpočtu ve výši tis. Kč na tento příjem. Na účet fondu byly ve sledovaném období přijaty příjmy ve výši tis. Kč, z toho příjmy a odvody z prodeje majetku ve výši tis. Kč a vratky nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací ve výši 720 tis. Kč. Z přijaté částky za prodej nemovitého majetku představovalo tis. Kč příjmy, které byly inkasovány na účet JMK v roce 2010, ale byly převedeny do fondu aţ v roce 2011 po zavkladování prodejů do katastru nemovitostí. S těmito příjmy bylo počítáno v rozpočtu fondu na rok 2010, a byly 19

19 tudíţ ve výši tis. Kč pouţity ke krytí převodu do rozpočtu, který nebyl v roce 2010 realizován z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu fondu Čerpání Investičního fondu Jihomoravského kraje Ve schváleném rozpočtu bylo stanoveno pouţití fondu v objemu tis. Kč. Tato částka byla v 1. čtvrtletí 2011 navýšena na tis. Kč. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly určeny na dotace na investice pro příspěvkové organizace kraje, ve výši tis. Kč na převod do rozpočtu kraje, ve výši tis. Kč na výkupy nemovitostí a ve výši tis. Kč na ostatní výdaje v souladu se statutem fondu. Z fondu bylo k vyčerpáno celkem tis. Kč, z toho tis. Kč na převod do rozpočtu, tis. Kč na výkupy nemovitostí a 732 tis. Kč na účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče. K činil zůstatek Investičního fondu Jihomoravského kraje tis. Kč. 5.5 Rezervní fond Jihomoravského kraje Tvorba Rezervního fondu Jihomoravského kraje Stav fondu k činil tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla stanovena tvorba fondu z přídělu z rozpočtu JMK na rok 2011 ve výši tis. Kč. Převod nebyl v 1. čtvrtletí 2011 proveden Čerpání Rezervního fondu Jihomoravského kraje V rámci schváleného rozpočtu bylo schváleno čerpání fondu v částce tis. Kč, která byla navýšena na částku tis. Kč. Ve fondu byla vytvořena rezerva na platy a energie příspěvkovým organizacím ve výši tis. Kč, rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof v objemu tis. Kč a rezerva na financování příspěvkových organizací v oblasti sociálních sluţeb ve výši tis. Kč. Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly určeny na výdaje spojené s povodněmi. V 1. čtvrtletí 2011 nebyl Rezervní fond JMK čerpán. Zůstatek Rezervního fondu Jihomoravského kraje k činil tis. Kč. 5.6 Zvláštní účet pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje Tvorba Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK Stav fondu k činil tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu byla stanovena tvorba Zvláštního účtu v celkové částce tis. Kč, která zahrnovala příděl z rozpočtu JMK ve výši tis. Kč a platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly přijaty finanční prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho platby za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši tis. Kč a vratky dotací poskytnutých obcím v minulých letech v oblasti vodního hospodářství ve výši 159 tis. Kč. 20

20 5.6.2 Čerpání Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK Zvláštní účet slouţí v souladu s pravidly pro hospodaření se Zvláštním účtem jako zvláštní účet dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ročně doplňovaný do výše tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií a jsou vedeny odděleně od ostatních prostředků Zvláštního účtu. V rámci schváleného rozpočtu bylo stanoveno čerpání Zvláštního účtu ve výši tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2011 byly tyto prostředky navýšeny na tis. Kč. Finanční prostředky Zvláštního účtu byly určeny na dotace v oblasti vodohospodářských staveb ve výši tis. Kč, dotace v rámci Programu vodního hospodářství ve výši tis. Kč, výdaje ze zvláštního účtu podle vodního zákona ve výši tis. Kč, přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši tis. Kč a další výdaje dle pravidel pro hospodaření se Zvláštním účtem ve výši tis. Kč. Ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK byly uhrazeny dotace na vodohospodářské stavby v objemu tis. Kč, dotace v rámci Programu vodního hospodářství ve výši tis. Kč a přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody ve výši 928 tis. Kč. Celkem bylo ze Zvláštního účtu vyčerpáno tis. Kč. K činil zůstatek Zvláštního účtu pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje tis. Kč. 21

21 6 ZADLUŢENOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 6.1 Vlastní zadluţenost kraje (Investiční úvěrový program financovaný Evropskou investiční bankou) V souladu s usnesením ZJMK č. 279/05/Z 5 byla dne podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem na financování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a ostatních projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací (dále jen Smlouva I ). Na základě uzavřené Smlouvy I byl Jihomoravský kraj oprávněn čerpat od Evropské investiční banky (dále jen EIB ) úvěrový rámec ve výši tis. Kč na financování maximálně 50 % investičních nákladů definovaného Investičního úvěrového programu JMK, tvořeného jednotlivými konkrétními akcemi, které musely být odsouhlaseny a zařazeny EIB do Technického popisu smlouvy. Čerpání úvěrových prostředků v jednotlivých letech bylo upřesňováno dle reálných potřeb JMK v návaznosti na realizaci konkrétních projektů. Čerpání úvěru (celkem osm tranší) bylo ukončeno v roce Splácení jistiny je stanoveno dle splátkového kalendáře po dobu 10 let od ukončení čerpání úvěrových prostředků, v pololetních splátkách od do Výše jednotlivých splatných částek činí 5 % úvěru, tj tis. Kč. Ke dni bylo v souladu se splátkovým kalendářem uhrazeno pět splátek jistiny ve výši tis. Kč. Na základě usnesení ZJMK č. 576/09/Z 10 ze dne byla schválena Smlouva o financování mezi EIB a JMK na financování Projektu regionální infrastruktury JMK II, která se týká projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie a ostatních projektů JMK a jím zřízených příspěvkových organizací ve výši tis. Kč (dále jen Smlouva II ), která byla podepsána dne Jde o projekty JMK realizované zejména v sektoru infrastruktura cestovního ruchu, lázeňství, infrastruktura sociální péče, doprava, věda, výzkum a inovace, zdravotnictví a ţivotní prostředí s potřebou čerpání finančních prostředků od roku 2010 do roku RJMK schválila Seznam akcí v rámci IÚP JMK II, který ke dni obsahoval celkem 82 akcí, z toho 45 alokovaných akcí, 35 nealokovaných akcí a 2 akce v zásobníku akcí. Seznam akcí v rámci IÚP JMK II je uveden v tabulce č. 10. Z důvodu upřesňování parametrů a probíhajících změn u jednotlivých akcí je tento seznam průběţně aktualizován. Uvolnění čerpání úvěru na základě Smlouvy II bude probíhat nejvýše v patnácti tranších, částka kaţdé tranše bude činit nejméně tis. Kč. Kaţdá tranše bude samostatně splácena. JMK si můţe zvolit úrokovou sazbu, kterou bude podle indikativní nabídky EIB povaţovat za nejvýhodnější (buď pevnou úrokovou sazbu, nebo plovoucí úrokovou sazbu), dále periodicitu splácení úroků a délku splácení jistiny. V termínu do můţe JMK ţádat o alokaci úvěru, tj. o uplatnění prostředků z úvěru od EIB na financování jednotlivých akcí. V termínu do můţe JMK případně ţádat o realokaci kterékoli části úvěru, která byla alokována, avšak nebyla JMK dosud na alokované akce čerpána. Realizace projektu (tj. všech alokovaných akcí) musí být ukončena do

22 K došlo k čerpání celkem dvou tranší. V roce 2010 byla načerpána první tranše úvěru ve výši tis. Kč a dne druhá tranše úvěru ve výši tis. Kč. K zaplatil JMK, v souladu s podmínkami Smlouvy I a Smlouvy II a ve stanovených termínech, na úrocích částku v celkové výši tis. Kč, z toho v roce tis. Kč. Částky úroků za jednotlivá období jsou uvedeny v tabulce č Zadluţenost příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen po předchozím souhlasu zřizovatele. Usneseními Rady Jihomoravského kraje bylo příspěvkovým organizacím, jejichţ zřizovatelem je Jihomoravský kraj, schváleno uzavření úvěrových smluv a půjček v celkové výši tis. Kč. Většina z poskytnutých úvěrů byla příspěvkovými organizacemi JMK pouţita na zabezpečení financování projektů podporovaných z fondů EU. Skutečně čerpaná výše úvěrů a půjček představuje k částku tis. Kč. Objem nesplacených úvěrů a půjček představuje k celkovou výši tis. Kč, coţ je 53,7 % celkové výše poskytnutých úvěrů a půjček a 66,2 % skutečně čerpané výše úvěrů a půjček. Splacená výše úvěrů a půjček dosáhla částky tis. Kč. Vzhledem k výši a délce trvání úvěru ovlivňují JMK z hlediska zadluţenosti jeho příspěvkových organizací největší měrou úvěry příspěvkové organizace kraje Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje a dále úvěr poskytnutý Nemocnici Znojmo, p. o. V roce 2005 schválila RJMK přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši tis. Kč příspěvkové organizaci kraje Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje. Z poskytnutého úvěru byly zrealizovány nejnaléhavější investiční akce na důleţitých silnicích JMK a byl odstraněn nevyhovující stav vybraných silničních mostů v rozmezí let v souladu s programem Program výstavby rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji pro rok Realizace investičních akcí probíhala v letech Na splátky úvěru poskytuje Jihomoravský kraj investiční dotace ze svého rozpočtu. Příspěvková organizace Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje dále v roce 2009 přijala krátkodobý kontokorentní úvěr (moţnost průběţného čerpání a splácení) ve výši tis. Kč pro finanční zajištění investičních akcí na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví JMK podporovaných z fondů EU. Splatnost úvěru je do Tento úvěr umoţňuje zejména krátkodobé krytí předfinancování dotace ze státního rozpočtu (národních zdrojů), která u těchto investičních akcí nemůţe být předfinancovaná ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V roce 2008 schválila RJMK příspěvkové organizaci Nemocnice Znojmo poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši tis. Kč. Úvěr je určen k financování stavební akce Nemocnice Znojmo rekonstrukce a dostavba úvěr dle zadávací dokumentace veřejné zakázky Poskytnutí úvěru na financování stavby Nemocnice Znojmo. Přehled veškerých úvěrů a půjček přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK je uveden v tabulce č

23 7 PŘEHLED DOTACÍ, PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ SCHVÁLENÝCH A POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU JMK K byly z rozpočtu Jihomoravského kraje schváleny dotace, příspěvky a dary v celkovém objemu tis. Kč, z toho v rámci dotačních programů bylo schváleno tis. Kč. Zbývající schválené prostředky byly poskytnuty formou individuálních dotací poskytovaných mimo dotační programy; tyto dotace představují 79 % z celkového objemu schválených dotací. Jednotlivým příjemcům byly z rozpočtu Jihomoravského kraje uvolněny prostředky ve výši tis. Kč. Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k je uveden v tabulce č. 13a. Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí je uveden v tabulce č. 13b. Dále byly z rozpočtu roku 2011 k poskytnuty finanční prostředky ve výši tis. Kč subjektům, kterým byly dotace schváleny v roce a v souladu s uzavřenými smlouvami mohou být čerpány v dalších letech. Jedná se převáţně o dlouhodobější projekty, např. zpracování územních plánů obcí a program pro začínající podnikatele, na které jsou finanční prostředky uvolněny po předloţení všech nákladů na akci. Přehled dotací schválených v letech k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje je uveden v tabulce č. 13c. 24

24 8 PROJEKTY PODPOROVANÉ Z FONDŮ EU A DALŠÍCH NADNÁRODNÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ JMK získal v rámci programového období moţnost realizovat projekty s finanční podporou fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování (dále jen projekty EU). Přehled o výdajích JMK na projekty EU k , jejichţ podání či příprava byla odsouhlasena orgány kraje, je uveden v tabulce č. 14, a to včetně dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod na povinné spolufinancování kraje projektů předkládaných vybranými subjekty do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP). Tabulka obsahuje rovněţ údaje o přijatých dotacích na projekty EU a odvodech investičních zdrojů a provozních prostředků uloţených příspěvkovým organizacím do rozpočtu JMK v souvislosti s poskytnutým předfinancováním. Projekty bez finančního dopadu do rozpočtu JMK, projekty zřízených či zaloţených organizací JMK bez finanční spoluúčasti JMK a dotace na financování projektů jiných subjektů, neţ JMK a organizací jím zřízených či zaloţených, nejsou v přehledu obsaţeny. Čerpání výdajů na projekty EU činilo k celkem tis. Kč. Některé z projektů EU byly zařazeny do investičního úvěrového programu JMK financovaného z EIB. Povinné spolufinancování a nezpůsobilé výdaje jsou u těchto projektů hrazeny z úvěru od EIB, předfinancování je hrazeno z rozpočtu JMK. Z výše uvedené částky tak tis. Kč činilo čerpání výdajů na projekty nezařazené k financování z EIB a tis. Kč na projekty zařazené k financování z EIB. V členění na jednotlivé operační programy a další nástroje pomoci bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2011 čerpáno: tis. Kč na globální granty JMK a projekty jejich technické podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK), tis. Kč na projekty JMK v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tis. Kč na projekty JMK a jeho příspěvkových organizací v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí, tis. Kč na projekty JMK realizované v rámci ROP, tis. Kč na projekty JMK a jeho příspěvkových organizací v rámci operačních programů Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce, tis. Kč na projekty JMK v oblasti integrace cizinců v rámci Obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, tis. Kč na projekt JMK Moravian Science Centre Brno v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, tis. Kč na projekt JMK Jihomoravský program pro špičkové vědce v rámci 7. rámcového programu pro vědu a výzkum, - 23 tis. Kč na projekt JMK egovernment v kraji, část výzvy I.-VI. v rámci Integrovaného operačního programu, - 1 tis. Kč na projekt JMK Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Tyto částky zahrnují i finanční prostředky, čerpané k financování výdajů příslušných projektů z přijatých dotací ze státního rozpočtu, fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování. 25

25 U některých projektů realizovaných Správou a údrţbou silnic JMK (dále jen SÚS JMK) v rámci ROP je čerpání v letech vyjádřeno zápornou částkou. Tyto záporné poloţky vyjadřují závěrečné zúčtování nákladů projektů ve vazbě na celkovou poskytnutou dotaci ROP a výdajů na projektovou přípravu za období , a to vţdy ke konkrétnímu projektu ROP. Záporné částky jsou uvedeny u těch projektů ROP, u kterých JMK financoval v předchozích letech projektovou přípravu a tyto náklady se později, v průběhu realizace projektu, staly částečně nebo zcela způsobilými v rámci ROP. Část výdajů na projektovou přípravu, uskutečněných v předchozích letech, se tak SÚS JMK v roce 2010 vrátila ve formě dotace z ROP. Tyto finanční prostředky byly následně SÚS JMK pouţity ke spolufinancování nebo úhradě nezpůsobilých výdajů jiných projektů ROP v roce Vláda ČR dne rozhodla o zrušení podílu spolufinancování projektů ROP ze státního rozpočtu, který dosud činil 7,5 % celkových způsobilých výdajů. U projektů, schválených po , tak tato povinnost přešla na samotné realizátory projektů, tedy i na JMK a jím zřízené či zaloţené organizace. Dále došlo v rámci ROP s účinností k k zavedení tzv. systému modifikovaných plateb, který umoţňuje získat u projektů se způsobilými výdaji nad 30 mil. Kč dotaci z ROP ještě před úhradou výdajů, čímţ je zbavuje nutnosti předfinancování z vlastních zdrojů. Tato změna se pozitivně projeví uţ v průběhu roku 2011, a to zejména u projektů předkládaných SÚS JMK. Dotace a příspěvky na projekty EU a odvody provozních prostředků a investičních zdrojů, nařízené příspěvkovým organizacím v souvislosti s poskytnutým předfinancováním, byly v 1. čtvrtletí 2011 připsány na účty JMK ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč činily přijaté zálohové dotace určené k financování konkrétních projektů. Významný objem výdajů realizuje JMK formou globálních grantů (dále jen GG) v rámci OPVK. GG je forma skupinového projektu, který je nástrojem pro přidělování části pomoci z fondů EU prostřednictvím nositele GG jednotlivým konečným příjemcům. Umoţňuje, aby kraj sám rozděloval finanční prostředky ze strukturálních fondů, případně státního rozpočtu, na relativně menší projekty (akce) předkládané jednotlivými ţadateli. V případě JMK se jedná o následující GG OPVK: - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 1.1 OPVK, - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II realizovaný v rámci oblasti podpory 1.1 OPVK, - Rovné příleţitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 1.2 OPVK, - Rovné příleţitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II realizovaný v rámci oblasti podpory 1.2 OPVK, - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 1.3 OPVK, - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji II realizovaný v rámci oblasti podpory 1.3 OPVK, - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji realizovaný v rámci oblasti podpory 3.2 OPVK. Maximální výše podpory na akce konečných příjemců činila v souladu s uzavřenými smlouvami a jejich dodatky tis. Kč z fondů EU a tis. Kč ze státního 26

26 rozpočtu. JMK se na financování těchto závazků z vlastních zdrojů nepodílí. Závazky jsou hrazeny ze zálohových dotací poskytovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 byly jednotlivým konečným příjemcům na základě smluv a ţádostí o proplacení způsobilých výdajů uvolněny finanční prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho tis. Kč z fondů EU a tis. Kč ze státního rozpočtu. Dále bylo k na základě kontrol, provedených u projektů v rámci grantových schémat Společného regionální operačního programu realizovaných v programovém období , v některých případech zjištěno porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Celková částka neoprávněně čerpaných finančních prostředků EU a státního rozpočtu činí tis. Kč a bude vrácena do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vracení finančních prostředků probíhá na základě splátkového kalendáře na roky V roce 2011 bude vráceno celkem tis. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2011 zatím ţádná splátka provedena nebyla. 27

27 9 HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZŘIZOVANÝCH A ZAKLÁDANÝCH JIHOMORAVSKÝM KRAJEM 9.1 Hospodaření školských příspěvkových organizací K byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 214 organizací v oblasti školství. Ke dni byl sloučen Dům dětí a mládeţe, Šumná 124, s Domem dětí a mládeţe, Znojmo, Sokolská 8. K datu tak byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 213 organizací v oblasti školství. Organizace hospodařily k s peněţními prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny, s příspěvky na provoz bez účelového určení, s účelově určenými příspěvky na provoz a dotacemi na investice z rozpočtu JMK, s prostředky svých fondů, s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a státních fondů, s dotacemi, příspěvky a dary od jiných subjektů a s prostředky z fondů Evropské unie. Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k (vyjma závazných ukazatelů účelově určených příspěvků na provoz - stanovených v rámci dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem a v rámci akcí, jmenovitě uvedených v rozpočtu kraje) je uveden v tabulce č. 15. Příspěvky na provoz bez účelového určení byly ke dni stanoveny v celkovém objemu tis. Kč, tj. oproti schválenému rozpočtu, který činil tis. Kč, došlo na základě usnesení z únorového zasedání ZJMK ke sníţení o 59 tis. Kč. Schválené příspěvky na provoz byly zasílány příspěvkovým organizacím v souladu se splátkovým kalendářem, k datu bylo uvolněno tis. Kč. K datu byly dále stanoveny závazné ukazatele dotace na investice účelově určené na stavební akce jednotlivých škol a školských zařízení v celkovém objemu tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu, který činil tis. Kč, došlo k navýšení o tis. Kč. Toto navýšení souviselo s financováním projektů školských příspěvkových organizací zařazených do investičního úvěrového programu EIB (navýšení o tis. Kč) a s financováním projektu Střední odborné školy a středního odborného učiliště Blansko, Bezručova 33, z Fondu rozvoje JMK (3 991 tis. Kč). Z celkové výše stanovených dotací na investice bylo tis. Kč určeno na projekty EIB, tis. Kč na spolufinancování a neuznatelné náklady projektů podporovaných z prostředků Evropské unie a tis. Kč na ostatní investiční akce, zejména rekonstrukce objektů škol a odstranění havarijních stavů. Ve sledovaném období bylo uvolněno tis. Kč na akci Střední odborné školy a středního odborného učiliště Rajhrad Výstavba nové školní budovy a tis. Kč pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g, na akci Bezbariérové propojení objektů školy jako předfinancování potřeby čerpání úvěru z Evropské investiční banky v období leden únor K byly školským příspěvkovým organizacím stanoveny účelově určené příspěvky na provoz (vyjma závazných ukazatelů účelově určených příspěvků na provoz stanovených v rámci dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem a v rámci akcí, jmenovitě uvedených v rozpočtu kraje) v celkovém objemu tis. Kč, tj. oproti schválenému rozpočtu, který činil tis. Kč, došlo k navýšení o tis. Kč. Ze schválené výše účelově určených příspěvků na provoz činily příspěvky na běţné výdaje 28

28 související s investicemi tis. Kč, příspěvky z Fondu rozvoje JMK na financování projektů podporovaných z fondů Evropské unie a dalších nadnárodních zdrojů financování 300 tis. Kč, účelově určené příspěvky v souvislosti s realizací akcí zařazených do investičního úvěrového programu EIB tis. Kč a ostatní účelově určené příspěvky 30 tis. Kč. K datu bylo zasláno 300 tis. Kč z Fondu rozvoje JMK na projekt Střediska sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé a 30 tis. Kč Střední škole uměleckoprůmyslové a technické, Velké Opatovice na náklady spojené s Národní cenou za studentský design. Na únorovém zasedání ZJMK byly stanoveny závazné ukazatele odvody investičních zdrojů pro příspěvkové organizace v oblasti školství v celkovém objemu tis. Kč do Investičního fondu Jihomoravského kraje. Nařízení odvodů investičních zdrojů navazovalo na usnesení ZJMK přijaté v rámci projednání návrhu rozpočtu JMK na rok 2011, kterým bylo uloţeno nařídit odvody investičních zdrojů příspěvkovým organizacím zřízeným Jihomoravským krajem v oblasti školství k financování výdajů Investičního fondu JMK. K datu nebyly tyto prostředky na účet Investičního fondu JMK odvedeny, nařízené odvody budou připisovány na účet JMK postupně v průběhu roku V rámci dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem a v rámci akcí, jmenovitě uvedených v rozpočtu kraje, byly stanoveny školským příspěvkovým organizacím závazné ukazatele příspěvky na provoz s účelovým určením v celkové výši tis. Kč. Jednalo se o výdaje na podporu vynikajících výsledků talentovaných ţáků (1 620 tis. Kč), soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání (1 310 tis. Kč), stipendia pro ţáky v učebních oborech (1 266 tis. Kč) a podporu environmentálního vzdělávání (183 tis. Kč). Přehled o výši účelově určených příspěvků na provoz poskytnutých z rozpočtu JMK v rámci dotačních titulů nebo akcí je uveden v tabulce č. 16. Veškeré schválené prostředky byly příspěvkovým organizacím v plné výši uvolněny. Dále příspěvkové organizace obdrţely účelově určené dotace z MŠMT ČR a MMR ČR, jejichţ přehled je uveden v tabulce č. 17. Stejně jako v minulých obdobích představovaly největší objem dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání, kdy bylo zřízeným příspěvkovým organizacím uvolněno tis. Kč. K skončilo 142 organizací svoji činnost se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši tis. Kč, zbývajících 71 organizací skončilo se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši tis. Kč. Nejčastěji uváděným důvodem zhoršených výsledků hospodaření jsou vysoké náklady na energie. Dle vyjádření organizací lze předpokládat vyrovnání ztrát během roku. Celkovým výsledkem hospodaření ke dni je zisk ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč bylo dosaţeno v hlavní činnosti a tis. Kč v doplňkové činnosti. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem k datu je uveden v tabulce č Hospodaření neškolských příspěvkových organizací Jihomoravský kraj byl ke dni zřizovatelem 50 neškolských příspěvkových organizací, a to: 29

29 - 7 organizací v oblasti kultury a památkové péče, - 28 organizací v oblasti sociálních sluţeb, - 4 dětských léčeben a kojeneckých ústavů, - 8 nemocnic, - 1 zdravotnické záchranné sluţby, - 1 organizace v oblasti dopravy, - 1 organizace v oblasti vnějších vztahů. Příspěvkové organizace hospodařily k s peněţními prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny, s příspěvky na provoz bez účelového určení, s účelově určenými příspěvky na provoz, dotacemi na investice z rozpočtu JMK, s příspěvky a dotacemi ponechanými z minulých let, s prostředky svých fondů, s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu a státních fondů, s dary od jiných subjektů a s dotacemi z fondů EU. Z rozpočtu JMK byly neškolským příspěvkovým organizacím k stanoveny příspěvky na provoz bez účelového určení v celkové výši tis. Kč, účelově určené příspěvky na provoz ve výši tis. Kč a dotace na investice ve výši tis. Kč. Odvody provozních nebo investičních prostředků do rozpočtu zřizovatele nebyly organizacím ve sledovaném období uloţeny. Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK k je uveden v tabulce č. 18. Dále byly organizacím ponechány k vyuţití nevyčerpané účelově určené příspěvky na provoz z minulých let ve výši tis. Kč a dotace na investice z minulých let ve výši tis. Kč. Přehled účelově určených příspěvků na provoz v členění podle jednotlivých neinvestičních akcí, k jejichţ financování jsou určeny, je uveden v tabulce č. 19. Přehled dotací na investice v členění podle jednotlivých investičních akcí, k jejichţ financování jsou určeny, je uveden v tabulce č. 20. Přehled finančních prostředků (dotací a příspěvků), které neškolské příspěvkové organizace obdrţely od jiných subjektů neţ JMK, je uveden v tabulce č. 21. K byly u neškolských příspěvkových organizací realizovány tyto významnější investiční akce: - Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dokončila ve sledovaném období akci Přemístění nemocniční lékárny, na kterou byly vynaloţeny v roce 2011 výdaje ve výši tis. Kč, celkové výdaje této akce dosáhly výše tis. Kč a byly hrazeny z dotace na investice od JMK. - Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, zahájila akci Zateplení objektů Nemocnice TGM Hodonín. Akce bude financována z dotace na investice od JMK ve výši tis. Kč a z dotace z OPŢP ve výši tis. Kč. K byly na akci vynaloţeny prostředky ve výši tis. Kč poskytnuté z úvěru EIB. - Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, vynaloţila za sledované období na akci Rekonstrukce pavilonu prostředky ve výši tis. Kč, které byly poskytnuty z rezervy JMK. Dokončení akce je plánováno na rok 2011 s celkovými předpokládanými náklady tis. Kč ( tis. Kč z EIB a tis. Kč z investičního fondu organizace). 30

30 - Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, pokračovala v akci Depo regionální správy silnic v Břeclavi. Za sledované období byly vynaloţeny výdaje ve výši tis. Kč, celkové výdaje této akce prozatím dosáhly výše tis. Kč, z toho tis. Kč bylo financováno z úvěru EIB. Organizace dále financovala akci III/4292 Uhřice průtah. Za sledované období byly vynaloţeny výdaje ve výši tis. Kč, celkové výdaje této akce prozatím dosáhly výše tis. Kč, z toho tis. Kč bylo financováno z úvěru EIB. Hospodaření neškolských příspěvkových organizací k za hlavní i doplňkovou činnost skončilo ztrátou v celkové výši tis. Kč, z toho za hlavní činnost byla vykázána celková ztráta ve výši tis. Kč a za doplňkovou činnost zlepšený výsledek hospodaření ve výši tis. Kč. Výsledky hospodaření jednotlivých neškolských příspěvkových organizací k jsou uvedeny v tabulce č. 22. Výsledky hospodaření některých organizací byly zkresleny zaúčtováním poskytnutých příspěvků na provoz a neinvestičních dotací v rozporu s Metodickým sdělením č. 3/2011 odboru ekonomického KrÚ JMK neškolským příspěvkovým organizacím zřízeným JMK, podle kterého jsou výnosy z poskytnutých prostředků na provoz účtovány měsíčně v alikvotní výši k čerpaným nákladům, případně rovnoměrně měsíčně. Ke zkreslení došlo zaúčtováním celkové výše poskytnutých prostředků do výnosů, čímţ se neúměrně navýšil výsledek hospodaření. Dalším faktorem, který velmi výrazně ovlivnil výsledky hospodaření organizací ve sledovaném období, je spotřeba energií. Vzhledem k zimnímu období vykazovala většina organizací náklady na energie zhruba ve výši 30 % rozpočtovaných nákladů, coţ mělo na jejich hospodaření negativní dopad. Některé organizace naopak vykazovaly tyto náklady ve výši pod 10 % rozpočtované částky, důvodem bylo nevyfakturování energií za únor a březen. Celková ztráta u nemocnic poskytujících akutní péči zřizovaných JMK dosáhla k výše tis. Kč. Hlavními důvody záporných výsledků hospodaření organizací jsou sníţené úhrady od zdravotních pojišťoven a nárůst platů lékařů od , který zatím nebyl kompenzován ve výnosech úhradou od zdravotních pojišťoven. Ztráta společnosti Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, k ve výši tis. Kč byla způsobena především vysokými odpisy, které nejsou kryté příspěvkem na provoz. Vzhledem k zaloţení společnosti CEJIZA, s.r.o., za účelem zvýšení efektivity fungování příspěvkových organizací zřízených JMK a za účelem zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím centrálního zadavatele se očekává v dalším období sniţování provozních nákladů, a to hlavně za energie, plyn, odpady, pojištění, telekomunikační sluţby, atd., coţ by mělo příznivě ovlivnit hospodaření příspěvkových organizací. 31

31 9.3 Hospodaření obchodních společností zaloţených a spoluzaloţených Jihomoravským krajem a) Obchodní společnost v oblasti dopravy KORDIS JMK, spol. s.r.o. Obchodní společnost KORDIS JMK, spol. s r. o. byla zaloţena dvěma zakladateli, a to JMK, který je drţitelem obchodního podílu ve výši 51 % a statutárním městem Brnem, které je drţitelem obchodního podílu ve výši 49 %. Základní kapitál společnosti činí tis. Kč. Do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byla společnost zapsána dne Společnost obdrţela k na základě mandátní smlouvy uzavřené s JMK provozní zálohu ve výši tis. Kč. Statutární město Brno jí poskytlo na základě mandátní smlouvy 900 tis. Kč, dotaci od statutárního města Brna ve výši tis. Kč společnost zatím neobdrţela. Další výnosy jsou tvořeny zejména fakturacemi jednotlivým dopravcům ve výši 617 tis. Kč bez DPH, pokutami od dopravců a od občanů v celkové výši 97 tis. Kč a trţbami z prodeje jízdních řádů, map IDS JMK, trţbami infostánků a úroky z běţného účtu v souhrnné výši 44 tis. Kč. Na základě celkových dosaţených výnosů ve výši tis. Kč a při vynaloţených nákladech ve výši tis. Kč vykázala společnost k ztrátu ve výši 782 tis. Kč. b) Obchodní společnost v oblasti lázeňství Thermal Pasohlávky, a. s. Dne zaloţil JMK společně s obcí Pasohlávky akciovou společnost Thermal Pasohlávky a. s. za účelem vybudování rekreační zóny v obci Pasohlávky. JMK vloţil jako základní kapitál peněţitý vklad do této společnosti ve výši tis. Kč, obec Pasohlávky vloţila pozemky v odhadní ceně tis. Kč. Tato akciová společnost byla dne zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. K zvýšil JMK základní kapitál o částku tis. Kč na celkovou výši tis. Kč. Obchodní podíl JMK tedy činí 68 % a obchodní podíl obce Pasohlávky činí 32 %. Společnost zpracovává zprávu o hospodaření jedenkrát za rok, a to vţdy k roku následujícího. Poté, co je ověřena nezávislým auditorem, se stává součástí výroční zprávy, která je předloţena k projednání dozorčí radě a nejpozději do je předloţena ke schválení valné hromadě akcionářů společnosti. Z tohoto důvodu společnost není schopna poskytnout informace o výsledku hospodaření. c) Obchodní společnost v oblasti zadávání veřejných zakázek CEJIZA, s.r.o. Obchodní společnost CEJIZA, s. r. o. byla zaloţena JMK jako jediným zakladatelem dne za účelem zvýšení efektivity fungování příspěvkových organizací zřízených JMK a za účelem zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím centrálního zadavatele. Do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byla obchodní společnost zapsána JMK vloţil do obchodní společnosti základní kapitál ve výši tis. Kč, dále poskytnul příplatek na naplnění zákonného rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč a příplatek na navýšení ostatních kapitálových fondů nad základní kapitál ve výši tis. Kč. 32

32 K obdrţela společnost od JMK první část dotace na úhradu provozních nákladů ve výši tis. Kč. Obchodní společnost dosáhla k výnosů ve výši tis. Kč při nákladech ve výši tis. Kč. Vykázala tedy zisk ve výši tis. Kč. d) Obchodní společnost v oblasti autoopravárenství CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. Obchodní společnost CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. byla zaloţena v roce 1995 Středním odborným učilištěm zemědělským v Boskovicích, dnes Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Andre Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a, z důvodů zabezpečení získávání praktických dovedností ţáků prostřednictvím moderního vybavení v rámci prodeje a servisu osobních a uţitkových automobilů Citroën. Novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinná od , v 37a stanoví, ţe příspěvková organizace nesmí zřizovat a zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo zaloţené za účelem podnikání. Z tohoto důvodu byl obchodní podíl v obchodní společnosti CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. ve výši tis. Kč převeden dnem ze školské příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Andre Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a na JMK, který se stal jediným společníkem této obchodní společnosti se základním kapitálem tis. Kč. Změna společníka obchodní společnosti byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne Činnost společnosti není JMK nijak dotována. Společnost vykazovala k výnosy v celkové výši tis. Kč a náklady ve výši tis. Kč. Hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2011 skončilo ztrátou ve výši 41 tis. Kč. Vzhledem k tomu, ţe se některé výnosy účetně projeví aţ v měsíci dubnu, lze předpokládat, ţe ztráta bude ve 2. čtvrtletí vyrovnána. 9.4 Hospodaření Ústavu archeologické památkové péče, veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, vznikla dnem 1. ledna Hlavní činností Ústavu archeologické památkové péče je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Instituce dosáhla k vlastních trţeb ve výši tis. Kč. Provozní dotace byly poskytnuty v celkové výši tis. Kč, z čehoţ dotace na podporu činnosti poskytnutá JMK činila tis. Kč a dotace na projekt financovaný z ESF činila 655 tis. Kč. Ostatní výnosy organizace dosáhly za sledované období výše 198 tis. Kč. Instituce vykázala k výnosy v celkové výši tis. Kč a náklady ve výši tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2011činí tis. Kč. 33

33 10 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Hospodaření Jihomoravského kraje bylo k datu uzavřeno přebytkem (tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji) ve výši tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena vyšším plněním příjmů, především v důsledku přijetí dotací ze státního rozpočtu (plnění příjmů představovalo 28,0 % upraveného rozpočtu), neţ činilo čerpání výdajů (22,6 % upraveného rozpočtu) ve sledovaném období. Přebytek hospodaření je kryt finančními prostředky na běţných účtech Jihomoravského kraje u Komerční banky, a.s. 35

34 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k (v Kč) Položka Upravený Skutečnost % % Třída P Ř Í J M Y k 3/2011 S/SR S/UR Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků , , ,00 26,8 26, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , ,00 29,0 29, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,00 14,1 14, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 34,9 34, Daň z přidané hodnoty , , ,00 24,5 24, Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu , , ,00 32,3 32, Správní poplatky , , ,00 34,4 34,4 1 Daňové příjmy - celkem , , ,00 27,0 27,0 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků , , ,66 27,4 27, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 35,4 35, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 0,0 0, Ostatní odvody příspěvkových organizací , , ,20 88,7 88, Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 0,00 0,0 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,20 112,4 95, Příjmy z úroků (část) , , ,51 16,4 16, Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 56, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,99 112,5 112, Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 0, , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 0, , Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0, , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,34 23,6 23, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 0,6 0, Platby za odebrané mnoţství podzemní vody , , ,00 37,5 37,5 2 Nedaňové příjmy - celkem , , ,43 42,4 42,1 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 22,6 22, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 0,5 0, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobobého majetku 0,00 0, , Kapitálové příjmy - celkem , , ,00 0,5 0,5 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3) , , ,43 26,7 26,7 Přijaté dotace 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , , ,7

35 Tabulka č Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 25,0 25, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,83-28, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , , , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,50-98, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,20-67,8 4 Přijaté dotace - celkem , , , ,5 28,7 PŘÍJMY CELKEM (třída 1 až 4) , , ,44 75,1 28,0 Podses. Upravený Skutečnost % % Položka V Ý D A J E k 3/2011 S/SR S/UR Třída Běžné výdaje 501X Platy , , ,50 22,9 22,2 502X Ostatní platby za provedenou práci , , ,00 27,1 25,2 503X Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,50 23,2 22,5 513X Nákupy materiálu , , ,52 11,4 10,1 514X Úroky a ostaní finanční výdaje , , ,00 4,2 5,5 515X Nákupy vody, paliv a energie , , ,95 27,8 27,5 516X Nákupy sluţeb , , ,11 39,8 17,6 517X Ostatní nákupy , , ,67 45,5 37,9 518X Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry , , ,90 257,3 257,3 519X Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , ,96 25,3 25,3 521X Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům , , ,23 972,4 52,6 522X Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organ , , , ,9 25,3 531X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0, , ,00-0,8 532X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,24 134,6 27,4 533X Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , ,56 77,3 26, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 26,8 26,6 * příspěvkové organizace v oblasti školství , , ,00 24,9 24,5 * příspěvkové organizace v oblasti kultury , , ,00 24,1 24,1 * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb , , ,00 65,1 65,1 * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví , , ,00 23,9 23,9 * příspěvkové organizace v oblasti dopravy , , ,00 26,0 26,0 * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů , , ,00 25,0 25, Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,26-25,5 * příspěvkové organizace v oblasti školství 0, , ,76-25,4 * příspěvkové organizace v oblasti kultury 0,00 0,00 0, * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb 0,00 0,00 0, * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 0, , ,50-81,0 * příspěvkové organizace v oblasti dopravy 0, ,00 0,00-0,0 * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů 0,00 0,00 0, X Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,12 678,1 677,6 542X Náhrady placené obyvatelstvu , , ,00 28,0 25,8 549X Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,87 30,8 24,5 553X Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , ,00 0,00 0,0 0,0 590X Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 0,3 0,3 5 Běžné výdaje - celkem , , ,19 80,3 25,2

36 Tabulka č. 1 Kapitálové výdaje 611X Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 5,9 5,4 612X Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,50 12,3 12,3 613X Pozemky , , ,65 27,7 17,8 631X Investiční transfery podnikatelským subjektům 0, , ,00-38,5 632X Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , ,00 13,1 7,5 634X Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 94,1 11,4 635X Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , ,50 23,3 11, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,50 23,3 11,5 * příspěvkové organizace v oblasti školství , , ,50 24,5 7,5 * příspěvkové organizace v oblasti kultury , , ,00 23,6 19,6 * příspěvkové organizace v oblasti sociálních sluţeb , , ,00 23,0 8,6 * příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví , , ,00 8,9 8,8 * příspěvkové organizace v oblasti dopravy , , ,00 26,0 17,2 * příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů 0,00 0,00 0, X Ostatní kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,0 0,0 6 Kapitálové výdaje - celkem , , ,65 7,8 6,9 VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6) , , ,84 57,3 22,6 Položka Upravený Skutečnost % % Třída F I N A N C O V Á N Í k 3/2011 S/SR S/UR Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , ,00 13,0 13, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , ,00 0, Nerealizované kurzové rozdíly 0,00 0, ,48 8 Financování - celkem , , ,60 FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8) , , ,60 Upravený Skutečnost % % Třída P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í k 3/2011 S/SR S/UR 1 aţ 4 Příjmy celkem , , ,44 75,1 28,0 5 aţ 6 Výdaje celkem , , ,84 57,3 22,6 Saldo příjmů a výdajů , , ,60 Financování , , ,60

37 Tabulka č. 2 Přehled plnění daňových výnosů Jihomoravského kraje v letech 2006 až čtvrtletí (tis. Kč) % % % % % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2007/ / / / / Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , , , , , ,62 107,54 105,98 94,76 101,63 104, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , , , , ,90 95,16 128,16 73,37 77,24 101, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , , , ,67 115,63 131,23 95,81 100,08 109, Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené krajem) , , , , , ,63 102,31 155,45 78,98 125,82 95, Daň z přidané hodnoty , , , , , ,04 94,04 109,15 98,95 106,34 105,32 Celkem , , , , , ,85 99,46 120,14 91,20 109,77 102,23

38 Tabulka č. 3 Přehled dotací přijatých Jihomoravským krajem k v členění dle poskytovatele (v Kč) Položka ÚZ Věcná náplň Komentář Ministerstvo financí ČR Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2011 Dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v roce Dotace na volby do zastupitelstev v obcích Dotace na výdaje vzniklé krajskému úřadu při volbách do zastupitelstev v obcích Sociálně právní ochrana dětí u obcí Dotace na výdaje související s agendou sociálně právní ochrany dětí u obcí. Dotace budou obcím vyplaceny v následujícím období Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými ţivočichy 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými ţivočichy. Dotace je explicitně vymezena zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011 a zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Dotace určené pro vlastní kraj Dotace určené pro příspěvkové organizace zřizované JMK Dotace určené pro obce a příspěvkové organizace zřizované obcemi Dotace určené soukromým školám Dotace určené fyzickým a právnickým osobám DOTACE CELKEM , , , , , , , , , ,00 Celkem ,00 0, ,00 0, , ,40 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK (podíl SR) - akce Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK (podíl EU) - akce Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK (podíl SR) - akce Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK (podíl EU) - akce 1528 Dotace na úhradu příspěvků pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Podíl státního rozpočtu na financování projektu "Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu "Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Podíl státního rozpočtu na financování projektu "Podpora plánování sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu "Podpora plánování sociálních sluţeb na území JMK", realizovaného Jihomoravským krajem v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost , , , , , , , , , , , , Dotace na projekt Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb v Paprsku, p.o. (podíl SR) Dotace na projekt Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb v Paprsku, p.o. (podíl EU) Podíl státního rozpočtu na financování projektu Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb realizovaného příspěvkovou organizací Paprsek. Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu Zvyšování kvality poskytovaných sociálních sluţeb realizovaného příspěvkovou organizací Paprsek , , , ,50 Celkem , , ,00 0, , ,34 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Financování dělených hodin pilotním gymnáziím Dotace na financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G/GP Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích na 1.-8./ Program "Hustota" a "Specifika" Dotace na financování rozvojového programu "Podpora řešení dopadu meziročního sníţení počtu ţáků a s ním spojené nutnosti sniţování počtu zaměstnanců regionálního školství ("Hustota") a podpora řešení specifických problémů regionálního školství ("Specifika) Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním Dotace na financování programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním , , , , , , , ,00

39 Tabulka č. 3 Položka ÚZ Věcná náplň Komentář Dotace určené pro vlastní kraj Dotace určené pro příspěvkové organizace zřizované JMK Dotace určené pro obce a příspěvkové organizace zřizované obcemi Dotace určené soukromým školám Dotace určené fyzickým a právnickým osobám DOTACE CELKEM Program EU peníze školám Dotace na financování programu OP Vzdělávání pro , ,20 konkurenceschopnost - EU peníze školám určené pro obecní školská zařízení. Finanční prostředky budou obcím zaslány v následujícím období Program EU peníze školám Podíl státního rozpočtu na financování OP Vzdělávání pro , ,06 konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám Program EU peníze školám Podíl strukturálních fondů na financování OP Vzdělávání pro , ,34 konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám Krytí výdajů soukromých škol Dotace na krytí výdajů na vzdělávání pro soukromé školy , , Realizace soutěţí škol Dotace na zabezpečení soutěţí a přehlídek pro vybrané školy v působnosti Jihomoravského kraje Financování asistentů pedagogů pro ţáky se Dotace na financování asistentů pedagogů pro ţáky se zdravotním zdravotním postiţením postiţením v soukromých školách v roce Krytí přímých výdajů na vzdělávání Dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání krajských a obecních škol Krytí přímých výdajů na vzdělávání - sportovní Dotace na krytí přímých výdajů na vzdělávání pro Sportovní gymnázia gymnázium Ludvíka Daňka, Brno Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování programu Zvyšování kvality konkurenceschopnost (podíl SR) ve vzdělávání - akce Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl strukturálních fondů na financování programu Zvyšování konkurenceschopnost (podíl EU) kvality ve vzdělávání - akce Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování programu Další vzdělávání konkurenceschopnost (podíl SR) pracovníků škol a školských zařízení - akce Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl strukturálních fondů na financování programu Další konkurenceschopnost (podíl EU) vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - akce Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování programu Rovné příleţitosti konkurenceschopnost (podíl SR) ve vzdělávání - akce Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl strukturálních fondů na financování programu Rovné konkurenceschopnost (podíl EU) příleţitosti ve vzdělávání - akce Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování programu Podpora nabídky konkurenceschopnost (podíl SR) dalšího vzdělávání - akce Dotace na OP Vzdělávání pro Podíl strukturálních fondů na financování programu Podpora konkurenceschopnost (podíl EU) nabídky dalšího vzdělávání - akce Dotace na OP VK Vzdělávání pro Podíl státního rozpočtu na financování projektu JMSKOLY - portál konkurenceschopnost (podíl SR) Jihomoravského školství, realizovaného Střediskem sluţeb školám a Zařízením pro další vzdělávávní pedagogických pracovníků Brno Dotace na OP OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Dotace na OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) Dotace na OP OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Dotace na OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl SR) Dotace na OP OP VK Vzdělávání pro konkurenceschopnost (podíl EU) Podíl strukturálních fondů na financování projektu JMSKOLY - portál Jihomoravského školství, realizovaného Střediskem sluţeb školám a Zařízením pro další vzdělávávní pedagogických pracovníků Brno. Podíl státního rozpočtu na projekt Další vzdělávání pedagogů pracujících se ţáky s autismem. Podíl strukturálních fondů na projekt Další vzdělávání pedagogů pracujících se ţáky s autismem. Podíl státního rozpočtu na projekt Vzdělávání k udrţitelnému rozvoji pro střední školy realizovaný Lipkou - školským zařízením pro enviromentální vzdělávání. Podíl strukturálních fondů na projekt Vzdělávání k udrţitelnému rozvoji pro střední školy realizovaný Lipkou - školským zařízením pro enviromentální vzdělávání , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Celkem , , , ,00 0, ,64 Ministerstvo kultury ČR

40 Tabulka č. 3 Položka ÚZ Věcná náplň Komentář Dotace určené pro vlastní kraj Dotace určené pro příspěvkové organizace zřizované JMK Dotace určené pro obce a příspěvkové organizace zřizované obcemi Dotace určené soukromým školám Dotace určené fyzickým a právnickým osobám DOTACE CELKEM Kulturní aktivity Dotace na realizaci projektu Seminář ruských filmů a Seminář , ,00 thajwanských filmů je určena pro Městské kulturní středisko Veselí n. M. Celkem 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

41 Tabulka č. 3 Položka ÚZ Věcná náplň Komentář Dotace určené pro vlastní kraj Dotace určené pro příspěvkové organizace zřizované JMK Dotace určené pro obce a příspěvkové organizace zřizované obcemi Dotace určené soukromým školám Dotace určené fyzickým a právnickým osobám DOTACE CELKEM Ministerstvo vnitra ČR Dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2011 Neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek , ,00 dobrovolných hasičů obcí pro rok Finanční prostředky budou obcím přiděleny v následujícím období Dotace na Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK (podíl Podíl strukturálních fondů na financování projektu Řízení lidských , ,00 EU) zdrojů na KrÚ JMK Dotace na Jihomoravské centrum pro cizince 2010 Podíl strukturálních fondů EU na financování projektu , ,00 (podíl EU) Jihomoravské centrum na podporu integrace cizinců Celkem ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Ministerstvo zemědělství ČR Náklady na činnost odborného lesního hospodáře Dotace na financování nákladů na činnost odborného lesního , ,00 hospodáře. Finanční prostředky budou obcím zaslány v následujícím období. Celkem 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Ministerstvo zdravotnictví ČR Dotace na zřízení rezidenčních míst Dotace na financování rezidenčních míst v nemocnicích , ,00 zřizovaných JMK. Celkem 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Dotace na projekt Československý časopis (podíl SR) Dotace na projekt Československý časopis (podíl SR) Podíl státního rozpočtu na financování projektu Československý časopis realizovaný Obchodní akademií Břeclav, p.o. Podíl státního rozpočtu na financování projektu Československý časopis realizovaný Obchodní akademií Břeclav, p.o , , , ,50 Celkem 0, ,35 0,00 0,00 0, ,35 Regionální rada soudržnosti Jihovýchod ROP - Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (podíl SR) ROP - Marketingová propagace JMK ve východní Evropě (podíl EU) ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy (podíl SR) ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy (podíl EU) Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci (podíl SR) Podíl státního rozpočtu na financování projektu Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Podíl strukturálních fondů na financování projektu Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Podíl státního rozpočtu na uznatelných výdajích projektu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK. Podíl strukturálních fondů EU na uznatelných výdajích projektu NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 1 - Dostupnost dopravy v rámci ROP. Dotace je určena pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK. Podíl státního rozpočtu na financování projektu Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci , , , , , , , , , , Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově , ,45 multimediálními průvodci (podíl EU) Podíl strukturálních fondů na financování projektu Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci. Celkem , ,20 0,00 0,00 0, ,28 CELKEM , , , , , ,01

42 Tabulka č. 4 Přehled dotací poskytnutých obcím k formou kompenzačních peněžních operací Položka ÚZ Věcná náplň Příjemce Částka Ministerstvo financí ČR Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 všechny obce na území Jihomoravského kraje , Účelová dotace na výdaje spojené s novými a opakovanými volbami do zastupitelstev obcí Brumov, Citonice, Dobré Pole, Horní Kounice, ,00 Chvalatice, Mikulov, Moravský Krumlov, Tišnov, Vranov nad Dyjí, Znojmo Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb obce s rozšířenou působností , Dotace na zabezpečení agendy sociálně - právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností , Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu všechny obce na území Jihomoravského kraje ,00 Celkem ,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Úhrada pojistného pro osoby vykonávající veřejnou sluţbu podle zákona č. 111/2008 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Bzenec, Boskovice, Ivančice, Malá Roudka, Olšany, Rosice, Ţidlochovice , Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Hodonín, Znojmo , Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a pro zdravotně postiţené obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou ,00 působností Dotace na výplatu příspěvku na péči obce s rozšířenou působností , Dotace poskytovatelům sociálních sluţeb Adamov, Blansko, Brno, Bzenec, Hustopeče, Ivančice, Jedovnice, Lomnice, Moravská Nová Ves, Petrovice(Bl), Šlapanice, Valtice, Velké Bílovice, Ţidlochovice ,00 Celkem ,13 Ministerstvo vnitra ČR Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - "Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností" Boskovice , Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Blansko, Boskovice, Brno, Hrušovany nad Jevišovkou, ,79 "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU" - neinvestice Hustopeče, Pohořelice, Veselí nad Moravou Dotace obcím, na jejichţ území se nalézá azylové zařízení Brno, Zastávka , Dotace na realizaci integrace azylantů Brno , Dotace na realizaci projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Hustopeče ,00 "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU" - investice Celkem ,39 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst Brno ,00 Celkem ,00

43 Tabulka č. 4 Položka ÚZ Věcná náplň Příjemce Částka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Blansko, Blučina, Borkovany, Bořetice, Brankovice, Bratčice, Brno, Břeţany, Dolní Kounice, Doubravice nad Svitavou, Drnovice (Vy), Dubňany, Hodonín, Hostěradice, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany u Brna, Chudčice, Ivančice, Ivanovice na Hané, Jezeřany- Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Jiříkovice, Kobeřice u Brna, Kostelec, Krumvíř, Křtiny, Kunštát, Kuřim, Lednice, Lelekovice, Lipovec, Lipůvka, Lomnice, Mašovice, Medlov, Měnín, Moravské Bránice, Milešovice, Moravany(B-v), Moravské Knínice, Moravský Krumlov, Moutnice, Nedvědice, Novosedly, Olbramovice, Oleksovice, Opatovice, Ostrov u Macochy, Ostrovačice, Pavlice, Podomí, Popůvky, Pouzdřany, Pozořice, Prace, Práče, Pravlov, Předklášteří, Přibice, Přísnotice, Pustiměř, Račice-Pístovice, Rajhrad, Rakvice, Rajhradice, Ráječko, Rudice, Rybníky, Říčany, Stráţovice, Svitávka, Syrovice, Střelice(B-v), Šakvice, Šardice, Šebetov, Šitbořice, Švábenice, Tasovice(Zn), Těšany, Troubsko, Tvaroţná Lhota, Uherčice(Bř), Uhřice(Ho), Újezd u Brna, Valtice, Velká nad Veličkou, Velké Pavlovice, Voděrady, Vojkovice, Vranov, Vrbice, Vrbovec, Vyškov, Zaječí, Zbýšov(B-v), Ţabčice, Ţďárná ,20 Celkem ,20 Celkem ,72

44 Tabulka č. 5 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k v členění dle oddílů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odd. Název oddílu Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % S/SR S/UR S/SR S/UR S/SR S/UR 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , , ,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , , ,00 0,0 0,0 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby , , ,50 35,2 28, , , ,00 1,2 1, , , ,50 18,2 15,9 22 Doprava , , ,93 26,0 25, , , ,80 18,7 15, , , ,73 24,6 23,6 23 Vodní hospodářství , , ,00 8,9 8, , , ,00 28,5 9, , , ,00 26,2 9,2 25 Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , ,00-100, , , ,00 3,7 3,6 31,32 Vzdělávání a školské sluţby , , ,34 338,7 25, , , ,50 9,1 8, , , ,84 225,7 25,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,00 22,8 22, , , ,00 21,5 17, , , ,00 22,6 21,9 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 65,8 22, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 65,1 22,5 35 Zdravotnictví , , ,80 20,6 20, , , ,00 1,5 1, , , ,80 13,0 12,9 36 Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj , , ,20 10,3 9, , , ,65 0,5 0, , , ,85 2,6 2,7 37 Ochrana ţivotního prostředí , , ,89 6,5 6, , , ,00 16,0 13, , , ,89 8,7 7,9 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,0 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a , , ,24 76,3 27, , , ,00 1,8 1, , , ,24 31,6 18,4 politice zaměstnanosti 52 Civilní přpravenost na krizové stavy , , ,00 2,4 2,4 0, ,00 0,00-0, , , ,00 2,4 2,3 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 1,6 0,8 0,00 0,00 0, , , ,00 1,6 0,8 55 Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,00 0,3 0, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 0,1 0,1 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , ,79 21,6 20, , , ,70 8,7 8, , , ,49 21,3 20,4 62 Jiné veřejné sluţby a činnosti , , ,00 6,4 5,1 0,00 0,00 0, , , ,00 6,4 5,1 63 Finanční operace , , ,00 4,2 5,5 0,00 0,00 0, , , ,00 4,2 5,5 64 Ostatní činnosti , , ,50 55,9 57, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,50 29,7 36,3 CELKEM , , ,19 80,3 25, , , ,65 7,8 6, , , ,84 57,3 22,6

45 Tabulka č. 6 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k v členění dle oddílů a paragrafů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % S/SR S/UR S/SR S/UR S/SR S/UR Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ostatní záleţitosti lesního hospodářství , , ,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , , ,00 0,0 0, Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , , ,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , , ,00 0,0 0, Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , , ,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , , ,00 0,0 0, Ostatní záleţitosti těţebního průmyslu a energetiky , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Podpora podnikání a inovací , , ,00 47,1 44, , , ,00 3,3 2, , , ,00 32,7 29, Ostatní odvětová a oborová opatření , , ,97 30,0 30,0 0,00 0,00 0, , , ,97 30,0 30, Ostatní záleţitosti zahraničního obchodu , , ,00 15,2 15,2 0,00 0,00 0, , , ,00 15,2 15, Cestovní ruch , , ,53 21,3 14, , , ,00 0,5 0, , , ,53 7,6 6, Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,50 35,2 28, , , ,00 1,2 1, , , ,50 18,2 15, Silnice , , ,50 26,0 26, , , ,00 15,9 13, , , ,50 22,2 20, Ostatní záleţitosti pozemních komunikací 0, , ,97-44, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,97 11,4 7, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,99 19,6 20,5 0,00 0,00 0, , , ,99 19,6 20, Bezpečnost silničního provozu , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ostatní záleţitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,0 0, ,00 0,00-0, Vodní cesty , ,00 0,00 0,0 0,0 0, ,00 0,00-0, , ,00 0,00 0,0 0, Provoz veřejné ţelezniční dopravy , , ,00 24,5 24,5 0,00 0,00 0, , , ,00 24,5 24, Ostatní záleţitosti ţelezniční dopravy 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, Letiště , , ,00 168,8 98, , , ,80 110,4 74, , , ,80 125,9 81, Ostatní záleţitosti v dopravě , , ,47 25,8 25, , , ,00 0,0 0, , , ,47 25,4 25, Doprava , , ,93 26,0 25, , , ,80 18,7 15, , , ,73 24,6 23, Pitná voda , , ,00 9,3 9, , , ,00 162,0 37, , , ,00 60,2 28, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0,00 0,00 0, , , ,00 19,6 6, , , ,00 19,6 6, Prevence znečišťování vody , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ostatní správa ve vodním hospodářství , , ,00 5,7 5,7 0,00 0,00 0, , , ,00 5,7 5, Vodní hospodářství , , ,00 8,9 8, , , ,00 28,5 9, , , ,00 26,2 9, Podpora podnikání , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , ,00-100, , , ,00 3,7 3, Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , ,00-100, , , ,00 3,7 3, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , ,43 26,1 25, , , ,80 18,3 12, , , ,23 24,3 21, Předškolní zařízení 0, , ,00-24,2 0, ,00 0,00-0,0 0, , ,00-24, Speciální předškolní zařízení , , ,00 203,3 23, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 185,1 23, Základní školy 0, , ,00-25,4 0, ,00 0,00-0,0 0, , ,00-25, Speciální základní školy , , ,61 205,9 28, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,61 109,6 25, První stupeň základních škol 0, , ,00-26,3 0,00 0,00 0, , , ,00-26, Gymnázia , , ,00 182,0 26, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 179,2 26, Střední odborné školy , , ,85 176,7 25, , , ,50 0,0 0, , , ,35 138,0 24, Střední odborná učiliště a učiliště , , ,00 132,1 28, , , ,00 15,3 14, , , ,00 71,4 25, Speciální střední školy , , ,00 146,1 25, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 134,6 24, Střediska praktického vyučování a školní hospodářství , , ,00 24,0 24,0 0,00 0,00 0, , , ,00 24,0 24, Konzervatoře , , ,00 239,5 24, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 100,0 21, Sportovní školy - gymnázia , , ,00 55,9 40, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 10,0 8, Výchovné ústavy a dětské domovy se školou 0, , ,00-53,4 0,00 0,00 0, , , ,00-53, Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , , , ,9 26,2 0,00 0,00 0, , , , ,9 26, Ostatní školní stravování , , ,00 73,9 27, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 45,9 22, Školní druţiny a kluby , , , ,3 24,9 0,00 0,00 0, , , , ,3 24, Internáty , , ,00 108,8 31,1 0,00 0,00 0, , , ,00 108,8 31, Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče , , ,00 197,2 25,5 0,00 0,00 0, , , ,00 197,2 25, Domovy mládeţe , , ,00 134,9 25, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 76,0 22, Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeţe , , ,19 30,2 28,4 0,00 0,00 0, , , ,19 30,2 28, Vyšší odborné školy , , ,00 213,0 25,8 0,00 0,00 0, , , ,00 213,0 25, Základní umělecké školy , , ,00 906,1 26,9 0,00 0,00 0, , , ,00 906,1 26, Záleţitosti zájmového studia jinde nezařazené , , ,00 23,9 23,9 0,00 0,00 0, , , ,00 23,9 23, Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ostatní záleţitosti vzdělávání , , ,69 463,9 21,4 0, , ,00-11, , , ,69 480,0 20,8 3 31,32 Vzdělávání a školské služby , , ,34 338,7 25, , , ,50 9,1 8, , , ,84 225,7 25, Divadelní činnost , , ,00 2,2 2,2 0,00 0,00 0, , , ,00 2,2 2, Hudební činnost , , ,00 32,2 32,1 0,00 0,00 0, , , ,00 32,2 32, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaţďování audiovizuálních archiválií , , ,00 89,5 81,0 0, ,00 0,00-0, , , ,00 89,5 74, Činnosti knihovnické , , ,00 18,2 18,2 0,00 0,00 0, , , ,00 18,2 18, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 24,3 24, , , ,00 23,6 19, , , ,00 24,2 23, Vydavatelská činnost , , ,00 30,0 26,1 0,00 0,00 0, , , ,00 30,0 26, Výstavní činnosti v kultuře , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ostatní záleţitosti kultury , , ,00 17,7 17,7 0,00 0,00 0, , , ,00 17,7 17, Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků , , ,00 50,0 50,0 0,00 0,00 0, , , ,00 50,0 50, Zachování a obnova kulturních památek , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického , ,00 0,00 0,0 0,0 0, ,00 0,00-0, , ,00 0,00 0,0 0,0 povědomí Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví , , ,00 1,1 1,1 0,00 0,00 0, , , ,00 1,1 1, Rozhlas a televize 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,0 0, ,00 0,00-0, Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků , , ,00 12,8 12,8 0,00 0,00 0, , , ,00 12,8 12, Ostatní záleţitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků , , ,00 30,2 28,5 0,00 0,00 0, , , ,00 30,2 28, Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,00 22,8 22, , , ,00 21,5 17, , , ,00 22,6 21, Sportovní zařízení v majetku obce 0, ,00 0,00-0,0 0, ,00 0,00-0,0 0, ,00 0,00-0, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 3,0 2,6 0, ,00 0,00-0, , , ,00 3,0 2, Vyuţití volného času dětí a mládeţe , , ,00 93,2 26, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 91,6 25, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 305,1 13,8 0, ,00 0,00-0, , , ,00 305,1 13, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 65,8 22, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 65,1 22, Všeobecná ambulantní péče , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Lékařská sluţba první pomoci , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ostatní nemocnice , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 1,6 1, , , ,00 1,5 1, Odborné léčebné ústavy , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Léčebny dlouhodobě nemocných , , ,00 27,1 27, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 3,8 3, Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria , , ,00 25,5 25,5 0,00 0,00 0, , , ,00 25,5 25, Ostatní ústavní péče , , ,00 25,2 25, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 24,4 24, Zdravotnická záchranná sluţba , , ,00 25,1 25, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 24,5 24,5

46 Tabulka č. 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % S/SR S/UR S/SR S/UR S/SR S/UR Ostatní zdravotnická zařízení a sluţby pro zdravotnictví 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,0 0, ,00 0,00-0, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví 0, , ,80-9,9 0,00 0,00 0, , , ,80-9, Ostatní činnost ve zdravotnictví , , ,00 10,9 8,5 0,00 0,00 0, , , ,00 10,9 8, Zdravotnictví , , ,80 20,6 20, , , ,00 1,5 1, , , ,80 13,0 12, Územní plánování , , ,00 0,4 0, , , ,00 9,0 6, , , ,00 8,5 5, Územní rozvoj , , ,00 0,1 0, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 0,0 0, Komunální sluţby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,62 14,5 14, , , ,65 2,7 2, , , ,27 7,4 7, Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ostatní záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje , , ,58 42,6 32,4 0,00 0,00 0, , , ,58 42,6 32, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,20 10,3 9, , , ,65 0,5 0, , , ,85 2,6 2, Monitoring ochrany ovzduší , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, Vyuţívání a zneškodňování nebezpečných odpadů , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Monitoring nakládání s odpady , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Dekontaminace půd a čištění spodní vody , , ,00 0,4 0,4 0,00 0,00 0, , , ,00 0,4 0, Ochrana druhů a stanovišť , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Chráněné části přírody , , ,00 3,4 3,2 0, , ,00-100, , , ,00 13,4 11, Protierozní, protilavinová a protipoţární ochrana 0, , ,49-66, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,49 4,4 4, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0, , ,40-94,0 0,00 0,00 0, , , ,40-94, Ostatní správa v ochraně ţivotního prostředí , , ,00 3,2 3,2 0,00 0,00 0, , , ,00 3,2 3, Ekologická výchova a osvěta , , ,00 9,5 10,0 0,00 0,00 0, , , ,00 9,5 10, Ochrana životního prostředí , , ,89 6,5 6, , , ,00 16,0 13, , , ,89 8,7 7, Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Služby pro obyvatelstvo , , ,23 179,6 25, , , ,15 4,7 4, , , ,38 109,3 23, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ústavy péče pro mládeţ , , ,00 88,5 23, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 44,5 18, Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 0, , ,00-54,6 0,00 0,00 0, , , ,00-54, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeţi 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Zařízení pro výkon pěstounské péče , , ,00 15,6 15,6 0,00 0,00 0, , , ,00 15,6 15, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manţelství , , ,00 1,7 1,7 0,00 0,00 0, , , ,00 1,7 1, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0, , ,08-14,4 0,00 0,00 0, , , ,08-14, Sociální rehabilitace 0, , ,39-28,6 0,00 0,00 0, , , ,39-28, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva , , ,33 865,4 27,9 0,00 0,00 0, , , ,33 865,4 27, Osobní asistence, pečovatelská sluţba a podpora samostatného bydlení , , ,00 100,0 4,1 0,00 0,00 0, , , ,00 100,0 4, Průvodcovské a předčitatelské sluţby 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Chráněné bydlení 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Týdenní stacionáře 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Denní stacionáře a centra denních sluţeb 0, ,00 0,00-0, , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, Domovy , , ,00 61,0 57, , , ,00 2,1 2, , , ,00 17,3 17, Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální péče 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Raná péče a sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 0, , ,33-29,7 0,00 0,00 0, , , ,33-29, Krizová pomoc 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Domy na půl cesty 0, , ,61-25,0 0,00 0,00 0, , , ,61-25, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0, , ,60-22,2 0,00 0,00 0, , , ,60-22, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 0, , ,68-21,2 0,00 0,00 0, , , ,68-21, Sluţba následné péče,terapeutické komunity a kontaktního centra 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Sociálně terapeutické dílny 0, , ,04-33,8 0,00 0,00 0, , , ,04-33, Terénní programy 0, , ,61-16,1 0,00 0,00 0, , , ,61-16, Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální prevence 0, , ,57-9,6 0,00 0,00 0, , , ,57-9, Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti 0, , ,00-7,6 0,00 0,00 0, , , ,00-7, Inspekce poskytování sociálních sluţeb , , ,00 21,9 21,9 0,00 0,00 0, , , ,00 21,9 21, Ostatní záleţitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti , , ,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , , ,00 0,0 0, Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a , , ,24 76,3 27, , , ,00 1,8 1, , , ,24 31,6 18,4 politice zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnannosti , , ,24 76,3 27, , , ,00 1,8 1, , , ,24 31,6 18, Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0,0 0, ,00 0,00-0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení , , ,00 2,4 2,4 0,00 0,00 0, , , ,00 2,4 2, Civilní přpravenost na krizové stavy , , ,00 2,4 2,4 0, ,00 0,00-0, , , ,00 2,4 2, Ostatní záleţitosti bezpečnosti veřejného pořádku , , ,00 1,6 0,8 0,00 0,00 0, , , ,00 1,6 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 1,6 0,8 0,00 0,00 0, , , ,00 1,6 0, Poţární ochrana - dobrovolná část , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, Ostatní záleţitosti poţární ochrany 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00-0, Mezinárodní spolupráce v oblasti poţární ochrany a integrovaném záchranném 0, , ,00-6,6 0,00 0,00 0, , , ,00-6,6 systému Ostatní záleţitosti poţární ochrany a integrovaného záchranného systému , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,00 0,3 0, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 0,1 0, Bezpečnost státu a právní ochrana , , ,00 0,7 0, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 0,3 0, Zastupitelstva krajů , , ,62 23,7 23,7 0,00 0,00 0, , , ,62 23,7 23, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 0, , ,85-11,3 0,00 0,00 0, , , ,85-11, Činnost regionální správy , , ,32 21,4 20, , , ,70 8,7 8, , , ,02 21,0 20, Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , ,79 21,6 20, , , ,70 8,7 8, , , ,49 21,3 20, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) , , ,00 6,9 5,3 0,00 0,00 0, , , ,00 6,9 5, Ostatní zahraniční pomoc , , ,00 2,0 2,0 0,00 0,00 0, , , ,00 2,0 2, Jiné veřejné služby a činnosti , , ,00 6,4 5,1 0,00 0,00 0, , , ,00 6,4 5, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,00 4,2 5,5 0,00 0,00 0, , , ,00 4,2 5, Ostatní finanční operace , , ,00 2,9 2,9 0,00 0,00 0, , , ,00 2,9 2, Finanční operace , , ,00 4,2 5,5 0,00 0,00 0, , , ,00 4,2 5,5

47 Tabulka č. 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % Upravený Skutečnost % % S/SR S/UR S/SR S/UR S/SR S/UR Finanční vypořádání minulých let , , , , ,8 0,00 0,00 0, , , , , , Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,00 5,0 5, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,00 2,6 3, Ostatní činnosti , , ,50 55,9 57, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,50 29,7 36, Všeobecná veřejná správa a služby , , ,29 24,4 24, , , ,70 0,8 1, , , ,99 21,0 21, CELKEM , , ,19 80,3 25, , , ,65 7,8 6, , , ,84 57,3 22,6

48 Tabulka č. 7 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k v členění dle správců rozpočtových prostředků a akcí (v Kč) ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Finanční vypořádání 0,00 0, ,25 - Upravený bude stanoven po schválení závěrečného účtu v měsíci červnu Jedná se o vratky dotací na výdaje při volbách do PS Parlamentu ČR (39,1 tis. Kč), při volbách do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (40,7 tis. Kč) a výdaje spojené s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů (349,7 tis. Kč) poskytnutých v roce 2010 z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Politické kluby , , ,12 10,94 Jedná se o výdaje politických klubů, zejména o nákup modemu, poštovné, hovorné, dobití MT, konzultační, poradenské a organizační činnosti, poplatky za televizní a rozhlasový přijímač, cestovné, výdaje na drobná občerstvení Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání , , ,50 22,08 Výdaji jsou vyplacené odměny uvolněných a neuvolněných členů ZJMK za měsíc prosinec 2010 a leden - únor 2011, refundace platů jiným organizacím za účast jejich zaměstnanců (neuvolněných členů ZJMK) na jednáních orgánů kraje a paušální náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členů ZJMK, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení a vzdělávání, vyplacené platy zaměstnancům a úředníkům kraje za měsíc prosinec 2010 a leden a únor Čerpání je ovlivněno niţším počtem zaměstnanců a i tím, ţe u nově nastupujících úředníků nejsou přiznávány nenárokové sloţky platu při nástupu, ale aţ po uplynutí zkušební doby. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, školení a vzdělávání a náhrady mezd v době nemoci Provoz JMK - materiál , , ,42 10,77 Akce zahrnuje výdaje na nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, pracovní oděvy pro pracovníky OKŘ, nákup odborné literatury a tisku, pořízení drobného dlouhodobého majetku (např. kancelářský nábytek, mobilní telefony, modemy, chladničky, mikrovlnná trouba, varné konvice, kávovar, kopírovací stroj), nákup ostatního materiálu (např. vizitky, razítka, údrţbový materiál, tonery do frankovacích strojů, pneumatiky, pokutové bloky, tiskopisy, nádobí). K vyššímu čerpání dojde v následujícím období - nákup xerox papíru, kancelářského materiálu, tonerů, reklamních předmětů, a to na základě ukončených výběrových řízení Provoz JMK - voda, paliva a energie , , ,74 27,60 Výdaje jsou určeny na nákup pohonných hmot, na úhrady za vodné a stočné, teplo, plyn a elektrickou energii. Ve výdajích jsou zahrnuty rovněţ náklady spojené s provozem pronajatých prostor od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Města Znojma Provoz JMK - sluţby , , ,29 20,58 Výdaje zahrnují úhrady poštovného, výdaje za sluţby telekomunikací, peněţních ústavů, cestovní pojištění, havarijní a zákonné pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti za škody, pronájem poštovních schránek na detašovaných pracovištích ve Znojmě a Hodoníně, nájemné nebytových prostor a pronájem prostor za účelem školení, za konzultační, poradenské a právní sluţby, inzerce, překlady a tlumočení, preventivní lékařské prohlídky, výdaje na opravy a údrţbu budov KrÚ v Brně, servis automatického parkovacího systému, opravy sluţebních vozidel, kopírovacích strojů, cestovné, výdaje na pohoštění, dálniční poplatky a víza. Tato akce také zahrnuje stav vlastní pokladny ve výši ,90 Kč Provoz JMK - ostatní nákupy , , ,00 13,18 Čerpání výdajů zahrnuje kurzové rozdíly při vratkách záloh valutových prostředků ze zahraničních pracovních cest zaměstnanců JMK a členů ZJMK. Čerpání se odvíjí od počtu pracovních cest, z výše kurzu a mnoţství valut při odprodeji. Dále jsou do čerpání zahrnuty úhrady nákladů soudních řízení, nákup drobných věcných darů, poplatky za vyhotovení výpisů z rejstříku trestů a katastru nemovitostí pro potřeby kraje Rekonstrukce budovy Ţerotínovo nám. 1/ , ,00 0,00 0,00 Výdaje jsou určeny na zadávací řízení na zhotovitele stavby, zajištění náhradních prostor pro zaměstnance během rekonstrukce a na vlastní zahájení celkové rekonstrukce budovy Ţerotínovo nám. 1/2. K čerpání finančních prostředků dojde v následujícím období Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ , , ,20 8,03 Do čerpání výdajů je prozatím zahrnuto dodání a montáţ tepelné clony ke dveřím v prostoru vstupu u zadního schodiště v budově Ţerotínovo nám. 3/5, rozšíření strukturované kabeláţe v objektu Cejl 73, dodání elektrického vázacího stroje na centrální rozmnoţovnu a nákup IP telefonů s příslušenstvím.

49 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Sociální fond , , ,87 26,16 Výdaje ze sociálního fondu jsou čerpány na nákup stravenek, vstupenek na hromadné společenské akce, na odměny při odchodu do důchodu a při ţivotním jubileu, na penzijní připojištění, na rekreaci, dětské tábory, léčebnou kosmetiku apod. v souladu se schváleným statutem Sociálního fondu Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK 0, , ,00 4,45 Jedná se o neinvestiční dotaci, která je čerpána pouze na vyplacení platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, náhrady mezd v době nemoci a na pořízení fotoaparátu v souladu s podmínkami čerpání přidělené dotace. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Pracoviště krizového štábu JMK , ,00 0,00 0,00 Výdaje jsou určeny na nákup kancelářského materiálu, techniky pro prezentaci, výpočetní a spojovací techniky, panelů pro umístění map apod. K čerpání dojde v následujícím období Volby 0, , ,85 11,33 Jedná se o neinvestiční výdaje související s organizačně technickým zabezpečením dodatečných voleb do zastupitelstva obcí Brumov a Horní Kounice dne Dotace byla pouţita na nákup pohonných hmot, poštovné, hovorné, kopírování a cestovné. Celkem odbor kancelář ředitele , , ,24 21, Rezerva na platbu DPH , , ,00 2,93 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu daňové povinnosti kraje k DPH ve výši 29,29 tis. Kč Finanční vypořádání 0,00 0, ,89 - Jedná se o výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v minulých letech. Upravený bude stanoven po schválení závěrečného účtu v měsíci červnu Splátky úroků z úvěru , , ,00 5,52 Jedná se o výdaje na úhradu úroků z vyčerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Evropskou investiční bankou. Rozpočet zahrnuje předpokládané splátky úroků vyplývající z první smlouvy o úvěru uzavřené dne i z druhé smlouvy uzavřené dne V průběhu 1. čtvrtletí byl schválený sníţen o tis. Kč přesunem do rozpočtu spravovaného odborem kancelář hejtmana (na akci č. 1124). V prvním čtvrtletí byly uhrazeny úroky ve výši 3 588,86 tis. Kč Rezerva na navýšení prostředků na platy příspěvkovým organizacím , ,00 0,00 0,00 Rezerva byla vytvořena v rámci schváleného rozpočtu Rezervního fondu JMK na řešení dopadů legislativních změn přijatých v oblasti odměňování v roce 2010 pro příspěvkové organizace zřízené JMK. Ve sledovaném období nebyla rezerva čerpána Rezerva na podíl JMK na projekty EIB , ,00 0,00 0,00 Rezerva byla vytvořena na financování vlastního podílu kraje akcí financovaných z Evropské investiční bankou. V průběhu 1. čtvrtletí byl schválený sníţen o ,7 tis. Kč a převeden na jednotlivé akce financované Evropskou investiční bankou. Do rozpočtu odboru dopravy bylo převedeno tis. Kč, do rozpočtu odboru investic tis. Kč a do rozpočtu odboru regionálního rozvoje 3 899,70 tis. Kč. 4 x Finanční vypořádání - obce 0,00 0, ,91 - Výdaje vyplývající z finančního vypořádání dotací mezi obcemi. Upravený bude stanoven po schválení závěrečného účtu v měsíci červnu Celkem odbor ekonomický , , ,80 33, Podpora rozvoje zemědělství , ,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na podporu akcí v oblasti zemědělské politiky JMK. Čerpání finančních prostředků se předpokládá během následujících čtvrtletí. Výdaje této akce byly poníţeny převedením finančních prostředků na Dotační program na podporu včelařství (2 000 tis. Kč) a dotační program Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (1 500 tis. Kč) Podpora malého a středního podnikání , ,00 0,00 0,00 Prostředky jsou určeny na podporu malého a středního podnikání na celém území kraje. Finanční prostředky budou vyplaceny v průběhu následujících čtvrtletích formou individuálních dotací hospodářským komorám a na podporu malého a středního podnikání v JMK a Jihomoravskému stavebnímu společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice na realizaci akce Jihomoravská stavba roku Prezentace investičních příleţitostí/obchodní mise , , ,97 35,71 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů spojených s prezentací JMK na veletrhu MIPIM a URBIS INVEST, včetně pořízení propagačních materiálů. Dále je plánována obchodní mise. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Propagační materiály JMK, internetová prezentace , , ,00 6,37 Prostředky jsou určeny a čerpány na údrţbu webových stránek, výrobu propagačních materiálů, prezentaci v tisku či jiných médiích a marketing Zahraniční prezentace JMK- oblast cestovního ruchu , , ,00 15,17 Prostředky jsou určeny na účast JMK na zahraničních veletrzích, prezentacích a na sluţby s účastí spojené (např. spedice materiálů, grafika). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.

50 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR , , ,53 64,81 Prostředky jsou určeny a čerpány na prezentaci JMK na domácích veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Holiday World 2011, na prezentaci turistických informačních center JMK v Praze a na Česko-slovenský galavečer Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na realizaci Programu rozvoje cestovního ruchu JMK, například na propagaci JMK v rámci festivalu Brno - město uprostřed Evropy. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy , , ,00 100,00 Z těchto prostředků byl uhrazen roční příspěvek JMK Centrále cestovního ruchu Jiţní Moravy Poradenská a technická pomoc , , ,00 3,75 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na výdaje spojené s účastí na veletrhu FOR BIKES, zpracování studií, konference, přednášky, informační CD, knihy, broţury, pozvánky a pohoštění. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích Dotace JIC na činnost , , ,00 47,81 Z prostředků je hrazena vyrovnávací platba Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmové sdruţení právnických osob, na úhradu nákladů spojených s výkonem sluţeb v rámci závazku veřejné sluţby. Finanční prostředky jsou hrazeny dle splátkového kalendáře. Výdaje této akce byly navýšeny zapojením zůstatku z minulého roku za účelem vykrytí dodatku ke smlouvě o závazku veřejné sluţby a vyrovnávací platbě za jeho výkon Dotace RRA JM , , ,00 45,45 Z prostředků je hrazena vyrovnávací platba Regionální rozvojové agentuře jiţní Moravy na úhradu nákladů spojených s výkonem sluţeb v rámci závazku veřejné sluţby. Finanční prostředky jsou zasílány příjemci dle splátkového kalendáře. Výdaje této akce byly posíleny převodem finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč z rozpočtu spravovaného odborem vnějších vztahů Zkvalitnění sluţeb TIC , ,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na poskytování dotací pro jednotlivé ţadatele z JMK na rozvoj turistických a informačních center. Čerpání prostředků se předpokládá v průběhu dalších čtvrtletí Program rozvoje venkova , ,00 0,00 0,00 Prostředky jsou určeny na poskytování dotací pro jednotlivé ţadatele z řad obcí a mikroregionů v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova JMK. Čerpání prostředků se předpokládá v průběhu dalších čtvrtletí po schválení dotací v orgánech kraje Dotační program pro začínající podnikatele , , ,00 9,42 Jedná se o prostředky na poskytování dotací podnikatelským subjektům v rámci Dotačního programu Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele. Dotační program je určen k realizaci prioritních opatření Programu rozvoje kraje. Finanční prostředky jsou vypláceny začínajícím podnikatelům zpětně po předloţení prvotních účetních dokladů. Výdaje této akce byly posíleny zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulého roku GS 1.1 Podpora malých a stř. podniků na rok , ,00 0,00 0,00 Jedná se o vratky dotací, které byly v minulých letech poskytnuty konečným uţivatelům v rámci grantového schématu SROP. Z důvodu nedodrţení podmínky udrţitelnosti projektu konečným uţivatelem je zapotřebí poskytnuté dotace vrátit zpět Ministerstvu pro místní rozvoj. Finanční prostředky budou hrazeny dle splátkového kalendáře , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období na vyhlášené veřejné zakázky v oblasti aktualizace dat a programových dokumentů JMK Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace dat Značení turistických cest a cyklotras , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou čerpány formou individuální dotace na obnovu značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU , ,00 0,00 0,00 Výdaje jsou určeny na zpracování ţádostí k projektům EU a na další výdaje spojené s přípravou nových projektů EU. Výdaje budou čerpány v následujícím období Finanční vypořádání 0,00 0,00 50,00 - Jedná se o finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, kterou Jihomoravský kraj obdrţel v roce 2010 od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v rámci Radonového programu ČR vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu. Nevyčerpaná část dotace ve výši 50 tis. Kč byla vrácena zpět na účet poskytovatele. Rozpočet bude stanoven po schválení Závěrečného účtu JMK za rok Dotace Regionální radě Jihovýchod , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotaci Regionální radě Jihovýchod na financování projektů v rámci Regionálního operačního programu a budou zasílány v souladu s uzavřenou smlouvou na základě ţádostí Regionální rady TA Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 0, , ,00 41,52 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR v JMK. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU.

51 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje , ,00 0,00 0,00 Akce je určena na povinné spolufinancování projektů Jihomoravského kraje a jeho zřízených či zaloţených organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. Finanční prostředky jsou postupně převáděny do rozpočtů spravovaných odvětvovými odbory, které administrují příslušné projekty EU Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou vyplaceny Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu formou členského příspěvku, a to za účelem úhrady výdajů spojených s administrací projektů Moravian Science Centre Brno a South Moravian Programme Enterprise. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím čtvrtletí CEITEC Science Park (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu CEITEC Science park. Finanční prostředky budou pouţity na úhradu výdajů vyplývajících z nájemní a podnájemní smlouvy. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK , ,00 0,00 0,00 Jedná se o prostředky na poskytnutí dotací na vybudování cyklostezek a cyklotras. Dotace budou zasílány příjemcům v souladu s uzavíranými smlouvami. Výdaje akce byly navýšeny zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let Podpora NNO v JMK , , ,00 100,00 Jedná se o dotaci na činnost Asociace nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly zaslány na účet příjemce TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.1 0, , ,65 72,89 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na úhradu výdajů spojených s administrací globálních grantů, jenţ byly nebo budou podány v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.2 0, ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zajištění včasného a efektivního informování potenciálních ţadatelů o moţnostech čerpání pomoci z ESF v rámci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zajištění širokého povědomí o těchto globálních grantech. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let TA pro GG OP VK - oblast podpory 5.3 0, , ,00 1,07 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na zajištění absorpční kapacity subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů a zajištění plynulého průběhu čerpání pomoci z fondů EU prostřednictvím podpory tvorby projektů. Rozpočet akce byl stanoven zapojením zůstatku zálohové dotace ze státního rozpočtu z minulých let RECOM CZ - AT - Interreg 0, , ,35 27,65 Akce je určena a čerpána na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu Regional Cooperation Management AT CZ, RECOM CZ AT. Z této akce byly hrazeny mzdy a cestovné pracovníků podílejících se na administraci projektu, jazyková výuka, telekomunikační sluţby a další náklady spojené s projektem. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na financování projektů EU Rozvoj spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky 0, , ,96 4,74 Finanční prostředky byly čerpány na mzdy projektového týmu, telefonní hovory a inzerci v rámci projektu Rozvoj spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (515,2 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků na projekt z minulých let (2 982,8 tis. Kč) RESPOS - TTSK a JMK 0, , ,27 16,04 Finanční prostředky byly pouţity na mzdy projektového týmu, pohoštění a telefonní sluţby v rámci projektu Podpora spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů. Rozpočet výdajů byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (365,1 tis. Kč) a zapojením zůstatku finančních prostředků na projekt z minulých let (787,9 tis. Kč) Provoz ţelezniční tratě Břeclav Lednice , ,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na dotaci na provoz turisticky zajímavé ţelezniční tratě Břeclav - Lednice. Čerpání se předpokládá v následujících čtvrtletích Rezerva na financování projektů EU , ,00 0,00 0,00 Prostředky rezervy jsou pouţívány pro financování projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených či zaloţených organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. Finanční prostředky jsou postupně převáděny z rezervy do rozpočtů spravovaných odvětvovými odbory, které administrují příslušné projekty Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na vytvoření a realizaci strategického dokumentu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Výdaje budou čerpány v následujícím období.

52 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Moravian Science Centre Brno 0, , ,00 9,82 Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu výdajů spojených s přípravou projektu Moravian Science Centre Brno. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (3 930,6 tis. Kč) a převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (738,3 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Archeopark Mikulčice (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity na úhradu za zpracování projektové ţádosti. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického Centrum JMK pro cizince , , ,40 90,64 Prostředky jsou vyčleněny a čerpány na financování výdajů v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Rozpočet akce byl stanoven převodem z výdajů vyčleněných na projekty EU (146,5 tis. Kč) a zapojením zůstatku zálohové dotace na projekt z minulých let včetně úroků (415,7 tis. Kč) Rozdílné přístupy II. 0, , ,00 58,58 Akce je určena k financování výdajů na projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU II. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje pracovníků administrujících projekt. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU Mezinárodní strojírenský veletrh , ,00 0,00 0,00 Akce je určena na financování zabezpečení účasti JMK na mezinárodním veletrhu odborného vzdělávání a pracovních příleţitostí v oblasti strojírenství. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Podpora v oblasti propagace regionálních produktů , ,00 0,00 0,00 Akce je určena na poskytování dotací v oblasti propagace tradičních regionálních produktů a krajových specialit v JMK. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Vzdělávací egoncentrum JMK 0, , ,00 11,18 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje v souvislosti s realizací projektu Vzdělávání v egoncentru Jihomoravského kraje. Rozpočet byl stanoven zapojením očekávané zálohové dotace na projekt (719,4 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (127 tis. Kč) Projekt 3 v 1 0, , ,50 11,36 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje, školení, telefonní sluţby a další výdaje v souvislosti s realizací projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu JMK a příspěvkových organizací JMK. Rozpočet byl stanoven zapojením očekávané zálohové dotace na projekt (2 032,5 tis. Kč), zapojením zůstatku zálohové dotace na projekt z minulých let (1 867,6 tis. Kč), zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (104,9 tis. Kč) a z prostředků vyčleněných na projekty EU (583,4 tis. Kč) Dotační program na podporu včelařství 0, , ,00 15,26 Finanční prostředky jsou určeny a čerpány na podporu včelařských krouţků a zájmových včelařů z JMK. Rozpočet akce byl stanoven převodem finančních prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství (2 000 tis. Kč) a zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulého roku (2 000 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích Marketingová propagace JMK ve východní Evropě 0, , ,00 1,36 Prostředky jsou vyhrazeny na financování projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod - (ROP) Marketingová propagace JMK ve východní Evropě. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Zaţít kraj vína a památek na kole 0, , ,97 2,85 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje, překlady a telefonní hovory v souvislosti s projektem Zaţít kraj vína a památek na kole. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let (878,7 tis. Kč) a převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (3 457,9 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích Löw-Beerova vila (EIB) 0, , ,00 11,00 Z této akce jsou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Obnova secesní památky vila a ţivot rodiny Löw-Beerů. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výdajů za zpracování projektové dokumentace. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. Zbývající finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje (EIB) 0, , ,00 0,09 Z této akce jsou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Kompetenční centrum Kuřim obráběcí stroje. Finanční prostředky byly pouţity na projektovou dokumentaci. Rozpočet byl stanoven převodem z Rezervy na podíl JMK na projekty EIB alokované v rozpočtu odboru ekonomického. Zbývající finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období.

53 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací 0, , ,00 88,34 Finanční jsou čerpány na dotační program Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK z minulých let. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v dalších čtvrtletích Centrum JMK pro cizince , , ,68 6,19 Finanční prostředky byly čerpány na pronájem, sluţby a vybavení Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců a na mzdové výdaje související se zajištěním projektu. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU (2 810 tis. Kč) a zapojením zálohové dotace na projekt včetně očekávané zálohové dotace (2 458,4 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Rozdílné přístupy III. 0, , ,00 5,37 Finanční prostředky byly čerpány na mzdové výdaje související se zajištěním projektu Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU III. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Výdaje v oblasti energetiky , ,00 0,00 0,00 Z této akce bude hrazena příprava a zavádění energetického managamentu, zahrnujícího řadu činností na odpovídající úrovni na bázi procesních a technologických opatření, která budou implementovaná pro JMK, příspěvkové organizace JMK a vybrané společnosti s majoritním vlastnickým podílem JMK. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období SoMoPro - Enterprise , ,00 0,00 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizace stáţí výzkumných pracovníků v délce pobytu minimálně 12 měsíců. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období Lázně Lednice - infrastruktura , ,00 0,00 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizaci projektu Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období po schválení projektu řídícím orgánem Thermal Pasohlávky - infrastruktura (EIB) , ,00 0,00 0,00 Z této akce budou poskytnuty finanční prostředky formou dotace na realizaci projektu Thermal Pasohlávky páteřní technická a dopravní infrastruktura. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období po schválení projektu řídícím orgánem IS IZS (IOP) 0, ,00 0,00 0,00 Z této akce budou hrazeny výdaje spojené s přípravou projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek IZS. Rozpočet byl stanoven převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Finanční prostředky budou čerpány v následujícím období Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK 0, ,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na financování dotací v rámci dotačního programu Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK. Výdaje akce byly posíleny převodem finančních prostředků z akce Podpora rozvoje zemědělství. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období Zaţijte Jiţní Moravu (ROP) 0, ,00 0,00 0,00 Prostředky jsou vyhrazeny na financování projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod - Zaţijte Jiţní Moravu. Prostředky byly posíleny převodem z prostředků vyčleněných na projekty EU. Finanční prostředky budou hrazeny v následujícím období. 5 x Globální granty OPVK 0, , ,04 27,96 Jedná se o prostředky na úhradu dotací konečným příjemcům v rámci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3. a 3.2. Rozpočet byl stanoven zapojením zálohových dotací ze státního rozpočtu (včetně zůstatků zálohových dotací a úroků na zvláštních účtech). Finanční prostředky jsou průběţně zasílány příjemcům v souladu s uzavřenými smlouvami. Celkem odbor regionálního rozvoje , , ,32 15, Likvidace škod v lesním hospodářství , ,00 0,00 0,00 Čerpání výdajů probíhá na základě ţádostí. Ţádná ţádost zatím přijata nebyla Kontrolní rozbory vody , ,00 0,00 0,00 V současné době je vypsána veřejná zakázka na provedení odběru vzorků a sledování jejich znečištění do výše 200 tis. Kč Projektová dokumentace v oblasti vodního hospodářství , ,00 0,00 0,00 Na 22. ZJMK byly schváleny dotace na projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství v celkové výši tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány na základě postupně uzavíraných dotačních smluv Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na důkazní posudky a analýzy Likvidace nepouţitelných léčiv , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky slouţí jako rezerva pro překlenutí období mezi úhradou výdajů za likvidaci nepouţitelných léčiv na základě podaných ţádostí od lékáren a přijetím dotace ze státního rozpočtu Podklady pro rozhodovací činnost - odpady , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů ve výši 114 tis. Kč plynoucích ze smlouvy na vyhodnocení plánu odpadového hospodářství a na úhradu posudků a analýz, slouţících jako důkazní materiál pro vydání rozhodnutí v přenesené působnosti kraje.

54 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou čerpány především na monitoring fauny a flóry v evropsky významných lokalitách Péče o přírodní rezervace a přírodní památky , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou čerpány především v druhé polovině roku na zlepšení přírodního a krajinného prostředí Integrované povolování , , ,00 6,34 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu znaleckých posudků pro realizaci investičních záměrů do doby, neţ investoři tyto náklady kraji zpětně nahradí Environmentální vzdělávání , ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl sníţen o 183 tis. Kč ve prospěch rozpočtu odboru školství na dotaci v rámci environmentálního vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny na dotace v oblasti environmentálního vzdělávání neziskovým organizacím, schválené na 22. ZJMK v celkové výši tis. Kč, a dále na soutěţ "Zelené úřadování" a "Diplomové práce v oblasti EVVO", které se budou konat v druhé polovině roku Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV , , ,00 6,81 Rozpočet akce byl zvýšen o ,9 tis. Kč zapojením zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na úhradu dotací schválených v minulých letech. Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků při stavbách kanalizací a ČOV v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci Program vodního hospodářství - vodovody , , ,00 37,72 Rozpočet akce byl zvýšen o ,6 tis. Kč zapojením zůstatku Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK na úhradu dotací schválených v minulých letech. Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků na zajištění zásobování pitnou vodou v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci Příspěvky a sluţby na hospodaření v lesích , , ,00 0,02 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu příspěvků na hospodaření v lesích na základě ţádostí příjemců a zpětné kontrole odborem ţivotního prostředí Zvláštní účet - sanace , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou v rozpočtu kraje vyhrazeny na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a jsou určeny na výdaje spojené s odstraňováním následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií Program odpadového hospodářství , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotace v rámci dotačního programu pro odpadové hospodářství. Sběr ţádostí o dotace bude ukončen Objem dosud podaných ţádostí uţ převyšuje objem dotačního programu Prevence závaţných havárií , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu stanovení zóny havarijního plánování pro jednotlivé firmy. Tuto povinnost má kraj ze zákona. Čerpání výdajů se předpokládá v závěru roku Náhrada škod způsobená zvláště chráněnými. ţivočichy 0, , ,40 99,94 Rozpočet akce byl zvýšen o přijatou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 946,5 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v plné výši na náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými ţivočichy, o které prostřednictvím kraje poţádali příjemci MF ČR Kontrola kvality ovzduší , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů na dlouhodobý monitoring a generální rozptylovou studii a dále na aktualizaci programu ke zlepšení kvality ovzduší v JMK, která se zpracovává kaţdé tři roky Síť EVVO v JMK , , ,00 33,30 Finanční prostředky byly čerpány na základě smlouvy o spolupráci s o.s. Rezekvítek v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Zbývající finanční prostředky jsou určeny na další etapu sítě EVVO dle výzvy OPŢP, jejíţ vyhlášení se předpokládá ve druhé polovině roku Podklady pro rozhodovací činnost - vodní hospodářství , , ,00 5,71 Finanční prostředky jsou určeny na prezentaci kraje na veletrzích VODOVODY-KANALIZACE a ENVIBRNO, které se konají v květnu Přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody , , ,00 9,29 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu přeplatků ze záloh přijatých krajem v minulém roce za odebrané mnoţství podzemní vody. Skutečnou výši poplatků stanovuje Česká inspekce ţivotního prostředí vţdy aţ v následujícím roce. Kraj má zákonnou povinnost tyto přeplatky odběratelům podzemních vod vrátit. V současné době obdrţel kraj rozhodnutí o vrácení přeplatků v celkové výši cca tis. Kč Podpora staveb protipovodňové ochrany , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na podporu obcí a jejich svazků na na podporu staveb protipovodňové ochrany v rámci Dotačního programu v oblasti vodního hospodářství. Čerpání je nerovnoměrné, protoţe závisí na splnění podmínek pro čerpání dotací jednotlivými příjemci.

55 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Natura 2000 v JMK 0, , ,00 100,00 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Finanční prostředky byly pouţity na úhradu realizace průzkumů a zpracování plánů péče Postsanační monitoring 0, , ,00 6,39 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu CEFRAME - protipovodňová opatření 0, , ,49 66,86 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Projekt je realizován v rámci nadnárodní spolupráce spolu s Dolnorakouskou vládou. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu cestovného, sdílených nákladů projektu se zahraničními spolupartnery a bankovní poplatky Natura 2000 v JMK III. etapa 0, , ,00 76,89 Rozpočet projektu byl stanoven pouţitím rezerv Fondu rozvoje JMK, určených na financování projektů EU. Finanční prostředky jsou z těchto rezerv převáděny postupně, na základě aktuálních poţadavků na jejich čerpání v rámci projektu. Finanční prostředky jsou čerpány na úhradu plánů péče v rámci projektu Natura 2000 v JMK - označení ptačích oblastí 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet projektu byl stanoven zapojením očekávané dotace ze státního rozpočtu a EU. Finanční prostředky budou pouţity na úhradu výdajů spojených s pořízením tabulí k označení hranic ptačích oblastí v rámci projektu. Celkem odbor životního prostředí , , ,89 8, Rezerva na řešení mimořádných situací školských PO , ,00 0,00 0,00 Ze schváleného rozpočtu byla převedena částka 6 tis. Kč na úhradu smluvní pokuty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na akci č Naopak rezerva byla posílena o 59 tis. Kč v důsledku sníţení příspěvků na provoz bez účelového určení školským příspěvkovým organizacím. Pouţití zůstatku rezervy se očekává v následujícím období Multietnická setkání , ,00 0,00 0,00 V následujícím období se očekává čerpání výdajů vyplývajících ze smlouvy na zajištění akce "Den národnostních menšin v Jihomoravském kraji" uzavřené se spol. ALCI s.r.o. Brno ve výši 280 tis. Kč Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu , , ,00 5,80 Rozpočet byl navýšen o 900 tis. Kč převodem z akce č z důvodu úhrady dotací subjektům působícím v oblasti tělovýchovy a sportu. Ze schválených dotací bylo uvolněno 400 tis. Kč, zbývající dotace ve výši 500 tis. Kč budou zaslány po podpisu smluv. Dále došlo k navýšení rozpočtu o tis. Kč převodem z akce č na krytí dotace pro Nadační fond Emil na zajištění Evropských her handicapované mládeţe. Finanční prostředky budou uvolněny taktéţ po podpisu smlouvy. O pouţití zbývajících finančních prostředků akce bude rozhodnuto v následujícím období Dotace v oblasti volného času dětí a mládeţe , , ,00 5,41 Ve sledovaném období byl navýšen o 200 tis. Kč převodem z akce č k financování dotace pro GO klub Brno na zajištění Mistrovství Evropy juniorů a ţáků v deskové hře GO. Tyto prostředky byly v plné výši uvolněny. Dále se očekává čerpání dotace na rekonstrukci skautské základny Kaprálův mlýn pro Junák svaz skautů a skautek ČR, okres Brno město ve výši tis. Kč. O pouţití zbývajících finančních prostředků bude rozhodnuto v následujícím období Environmentální vzdělávání , , ,00 26,79 V průběhu 1. čtvrtletí byly výdaje posíleny o 183 tis. Kč na zabezpečení 7. ročníku soutěţní přehlídky projektů Programu environmentálního vzdělávání ENERSOL 2011, kterou zastřešuje příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice. Prostředky byly přesunuty z rozpočtu OŢP, z akce č. 1102, a byly v plné výši uvolněny. Čerpání zbývajících finančních prostředků proběhne v následujícím období Operativní výdaje na jednorázové akce 0, , ,00 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č Výdaje byly čerpány jako úhrada smluvní pokuty Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Podpora vzdělávání národnostních menšin , ,00 0,00 0,00 Výdaje budou čerpány jako dotace vybraným subjektům působícím v oblasti národnostních menšin po podpisu smluv s konečnými příjemci Zabezpečení minimální protidrogové prevence , ,00 0,00 0,00 Ve sledovaném období byly schváleny dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje vybraným subjektům působícím v oblasti protidrogových aktivit ve výši 708 tis. Kč, které budou uvolněny konečným příjemcům po podpisu smluv. Čerpání zbývajících výdajů proběhne v následujícím období.

56 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Zajištění 3. letní ODM , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly převedeny na akci č na financování dotace pro Nadační fond Emil. K čerpání výdajů na zajištění letní olympiády dětí a mládeţe dojde v následujícím období Podpora vynikajících výsledků talentovaných ţáků , , ,00 24,92 Na 21. ZJMK byly schváleny příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na programy v této oblasti v celkové výši tis. Kč. Tyto prostředky byly v plné výši uvolněny, o pouţití zbývajících výdajů bude rozhodnuto v následujícím období Dotace v oblasti prevence kriminality , , ,00 2,00 Čerpání proběhlo formou dotace pro Sdruţení Linka bezpečí na projekt Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva - Hasík. O pouţití zbývajících finančních prostředků bude rozhodnuto v následujícím období Finanční vypořádání 0,00 0, ,93 - Jedná se o výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelově určených prostředků poskytnutých v minulých letech ze státního rozpočtu. Rozpočet bude stanoven po schválení Závěrečného účtu JMK za rok 2010 v ZJMK Zimní ODM , ,00 0,00 0,00 Vzhledem ke skutečnosti, ţe se zimní olympiáda dětí a mládeţe uskuteční počátkem roku 2012, budou výdaje čerpány aţ v závěru roku Dotační program "Do světa!" , ,00 0,00 0,00 Ve sledovaném období nebyly výdaje čerpány, neboť o pouţití prostředků bylo rozhodnuto v orgánech kraje aţ v měsíci dubnu Evaluace kvality vzdělávání , , ,00 99,85 Čerpání prostředků bylo uskutečněno na základě plnění uzavřené smlouvy se společností s.r.o. a vystavené faktury Podpora mládeţnických sportovních center , ,00 0,00 0,00 Na únorovém zasedání ZJMK byla schválena dotace ve výši tis Kč pro Jihomoravské basketbalové centrum na podporu pravidelné tréninkové činnosti sportovně-talentované mládeţe v basketbalu chlapců, po podpisu smlouvy budou prostředky uvolněny konečnému příjemci. Dále RJMK schválila poskytnutí účelových dotací vybraným subjektům působícím v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 600 tis. Kč, které budou uvolněny taktéţ po podpisu smluv Velká cena Brna a JMK v atletice , ,00 0,00 0,00 Ve schváleném rozpočtu je částka 400 tis. Kč určena jako dotace pro Vysoké učení technické, přičemţ finanční prostředky budou uvolněny po podpisu smlouvy Síť zdravých škol , ,00 0,00 0,00 Návrh na čerpání finančních prostředků na podporu škol zapojených do sítě programu "Škola podporující zdraví" nebyl zatím předloţen k projednání v orgánech kraje Účast regionů na sportovních akcích JMK , ,00 0,00 0,00 V průběhu 1. čtvrtletí byla schválena úhrada dopravy a reprezentačních dresů pro atletické druţstvo Jihomoravského kraje na 5. Ţupné olympiádě stredoškolskej mládeţe v Trnavskom samosprávnom kraji v celkové výši 60 tis. Kč. Uvolnění těchto prostředků, stejně jako rozhodnutí o pouţití zbývajících výdajů, se očekává v následujícím období Audit ochrany osobních údajů , ,00 0,00 0,00 Čerpání výdajů se předpokládá v následujícím období. V době zpracování rozborů hospodaření bylo vyhlášeno výběrové řízení a probíhal sběr nabídek Jednotný evidenční program pro SPC , ,00 0,00 0,00 Pouţití prostředků se předpokládá na pořízení programu pro výkaznictví speciálních pedagogických center v následujícím období, a to formou stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace zřízené JMK Zlatý Ámos , ,00 0,00 0,00 Původně byly prostředky vyčleněny jako dotace ve výši 50 tis. Kč pro občanské sdruţení Klub Domino, Dětská tisková agentura, na zabezpečení 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos 2010/2011 ; na 21. zasedání ZJMK byla tato částka sníţena na 25 tis. Kč. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány uvedenému příjemci dotace Stipendia pro ţáky v učebních oborech , , ,00 18,09 Na 21. zasedání ZJMK byl vybraným středním školám schválen účelový příspěvek na poskytování prospěchových stipendií, celkem se jednalo o částku tis. Kč na 1. pololetí školního roku 2010/2011. Prostředky byly zaslány jednotlivým subjektům v plné výši, další čerpání prostředků na 2. pololetí školního roku se předpokládá po schválení změn závazných ukazatelů na ZJMK v červnu Soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání , , ,00 87,33 V 1. čtvrtletí bylo schváleno poskytnutí příspěvku účelově určeného na zabezpečení pořádání 60. ročníku ústředního kola matematické olympiády pro příspěvkovou organizaci Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 (250 tis. Kč). Dále byly stanoveny příspěvky na zabezpečení okresních kol soutěţí a přehlídek v zájmovém vzdělávání v Jihomoravském kraji v roce 2011 v celkové výši tis. Kč. Finanční prostředky byly zaslány příspěvkovým organizacím v plné výši.

57 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Sportovec Jihomoravského kraje , ,00 0,00 0,00 RJMK schválila přijetí návrhu na uzavření smlouvy na realizaci zakázky Sportovec Jihomoravského kraje pro spol. TK PLUS s.r.o, ve výši 400 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou pouţity v následujícím období ke krytí dotace Českému Olympijskému výboru na projekt "Ţijeme Londýnem" ME baseballistů do 21 let 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č jako dotace pro Českou baseballovou asociaci na zajištění Mistrovství Evropy kadetů. Po uzavření smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci dotace Podpora tanečního sportu 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č jako dotace na podporu tanečního sportu a na zajištění Mezinárodní taneční soutěţe Brno Open 2011 pro DSP KOMETU BRNO. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci Czech Cadet Open - mezinárodní MČR kadetů ve stolním tenisu 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č jako dotace pro SKST ČSAD Hodonín na zajištění Czech Junior and Cadet Open Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci Běh Luţánkami 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet byl stanoven převodem z akce č jako dotace pro AC Track & Field Brno na zajištění 66. ročníku Běhu Luţánkami. Po podpisu smlouvy budou finanční prostředky zaslány konečnému příjemci Podpora sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeţe 0, , ,00 100,00 Rozpočet byl stanoven přesunem z akce č jako dotace pro RSM Hodonín-Šardice, tréninkové centrum o.s., na zajištění pravidelné činnosti dětí a mládeţe. Finanční prostředky byly v plné výši zaslány konečnému příjemci Přehlídka České ručičky , ,00 0,00 0,00 Stanovení závazných ukazatelů - příspěvků na provoz zřízeným p.o. bylo provedeno na dubnovém zasedání ZJMK SOŠ a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy ,00 0,00 0,00 - (EIB) SŠ Polytechnická - Bezbariérové propojení objektů ,00 0,00 0,00 - školy (EIB) Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Přístavba ,00 0,00 0,00 - JMK. učeben (EIB) SOŠ a SOU Brno-Bosonohy - Sníţení energetické ,00 0,00 0,00 - náročnosti objektů školy (EIB) Vybavení PPP a SPC diagnostickými nástroji , ,00 0,00 0,00 Výdaje jsou plánovány na pořízení moderních diagnostických nástrojů v pedagogickopsychologických poradnách a speciálních pedagogických centrech. Předpokládá se schválení závazných ukazatelů vůči zřízeným p.o. na ZJMK konaném v červnu Podpora mimořádně nadaných ţáků v ZŠ , ,00 0,00 0,00 Prostředky budou pouţity v následujícím období. Předpokládá se schválení závazných ukazatelů na ZJMK konaném v červnu Dotace v oblasti sportu různým subjektům , ,00 0,00 0,00 Rozpočet byl sníţen o částku 900 tis. Kč převodem na akci č. 1057, o 200 tis. Kč převodem na akci č. 1059, o 50 tis. Kč převodem na akci č. 1571, o 200 tis. Kč převodem na akci č. 1565, o 100 tis. Kč převodem na akci č. 1564, o 200 tis. Kč převodem na akci č a o částku 500 tis. Kč převodem na akci č z důvodu financování schválených dotací Zájmové vzdělávání , ,00 0,00 0,00 Čerpání výdajů na programy "neformální výchovy" se předpokládá v následujícím období Projekt protidrogové prevence , ,00 0,00 0,00 Výdaje byly v rámci schváleného rozpočtu vyčleněny jako dotace Sdruţení podané ruce na "Projekt protidrogové prevence". Čerpání výdajů se předpokládá v následujícím období Preventivní programy škol , ,00 0,00 0,00 Rozdělení prostředků na preventivní programy škol proběhlo na dubnovém zasedání ZJMK MŠ a ZŠ Ţelešice - Zateplení MŠ a ZŠ Ţelešice ,00 0,00 0,00 - (EIB) MŠ, ZŠ a DD Ivančice - Realizace energetického ,00 0,00 0,00 - opatření budovy MŠ (EIB) SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav - Zateplení obvod ,00 0,00 0,00 - plášťů a výměna otvor.výplní-so 01-areál SOŠP (EIB) SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav-Zateplení obvod ,00 0,00 0,00 - plášťů a výměna otvorových výplní-so 02-areál SOU (EIB) SZdŠ a VOŠ Znojmo - Zateplení budov a výměna oken (EIB) ,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK.

58 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář ,00 0,00 0, SŠPU a VOŠ Hodonín - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) SPŠ stavební Brno - Zateplení budovy, výměna ,00 0,00 0,00 - oken a dveří tělocvičny (EIB) SOŠ Stráţnice - Regenerace - zateplení SOŠ ve ,00 0,00 0,00 - Stráţnici (EIB) SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace ,00 0,00 0,00 - (EIB) SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice - Výměna oken ,00 0,00 0,00 - a zateplení hlavní budovy školy (EIB) ISŠ Hodonín - Stavební úpravy - zateplení objektu ,00 0,00 0,00 - ISŠ Hodonín (EIB) SOU Kyjov - Revitalizace objektu školy SOU Kyjov ,00 0,00 0,00 - tělocvičny (EIB) SŠ lesnická a rybářská Bzenec - Sníţení ,00 0,00 0,00 - energetické náročnosti objektů (EIB) SŠ potravinářská a sluţeb Brno - Revitalizace ,00 0,00 0,00 - objektů školy (EIB) SOŠ a SOU obchodní Brno - Sníţení energetické ,00 0,00 0,00 - náročnosti objektů (EIB) SOŠ a SOU automobilní Kyjov - Zateplení fasády ,00 0,00 0,00 - objektů (EIB) ISŠ polygrafická Brno - Sníţení energetické ,00 0,00 0,00 - náročnosti objektu - Kudelova 6 (EIB) OU Cvrčovice - Zateplení pláště budovy, výměna ,00 0,00 0,00 - výplní otvorů (EIB) DD Vranov - rekonstrukce (EIB) ,00 0,00 0, ZŠ,PrŠ a DD Brno, Vídeňská - rekonstrukce (EIB) ,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 7 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK , , ,00 24,39 byl upraven na základě posouzených ţádostí škol a školských zařízení a následného schválení sníţení závazných ukazatelů o 59 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny na akci č Čerpání příspěvků na provoz probíhá v souladu se splátkovým kalendářem. 7 x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK , , ,00 100,00 Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s účelově určenými příspěvky na provoz na výdaje související s investičními akcemi v objemu tis. Kč, které byly v průběhu 1. čtvrtletí převedeny v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK na odbor investic. Naopak ke stanovení rozpočtu o 300 tis. Kč došlo převodem z Fondu rozvoje JMK na financování projektu Střediska sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno "Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé ". Dále byla převedena částka 30 tis. Kč z rozpočtu spravovaného odborem kancelář hejtmana jako příspěvek na provoz pro Střední školu uměleckoprůmyslovou a technickou Velké Opatovice na náklady spojené s Národní cenou za studentský design. Oba účelové příspěvky byly zaslány v plné výši. 7 x Dotace na investice poskytované JMK ,00 0,00 0,00 - Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s výdaji na dotace na investice z vlastních zdrojů kraje školským příspěvkovým organizacím. Rozpočtovaná částka byla převedena na odbor investic z důvodu organizační změny v rámci KrÚ. 7 x Výdaje hrazené ze státního rozpočtu 0, , ,15 25,77 Upravený byl stanoven zapojením účelových dotací z Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj. Jako nejvýznamnější dotace pro organizace v regionálním školství, které byly zapojeny do rozpočtu kraje, lze uvést např. dotaci na přímé náklady na vzdělávání krajských a obecních škol (do rozpočtu zapojeno tis. Kč, zasláno tis. Kč), dotaci pro soukromé školy (do rozpočtu zapojeno tis. Kč, zasláno tis. Kč) a dotaci na posílení platové úrovně pedagogů (do rozpočtu zapojeno tis. Kč, zasláno tis. Kč). Celkem odbor školství , , ,08 25,54

59 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Úhrada nákladů spojených s LSPP , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na účelový příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným v oblasti zdravotnictví a na úhradu sluţeb souvisejících se zabezpečením činnosti lékařské sluţby první pomoci (LSPP) a budou čerpány v souladu se splátkovým kalendářem a uzavřenými smlouvami v následujícím období Činnost protialkoholní záchytné stanice , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení činnosti protialkoholní záchytné stanice a budou čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou v následujícím období Úhrada výdajů na kalmetizaci , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování výdajů souvisejících s prováděním kontroly a dohledu nad tuberkulózou. V 1. čtvrtletí 2011 potřeba čerpání finančních prostředků na tento účel nevznikla Činnost územní znalecké komise , , ,00 10,98 Finanční prostředky jsou určeny na činnost územní znalecké komise, vypracování znaleckých posudků a cestovné. Čerpání v rámci této akce je těţce odhadnutelné a záleţí na počtu posuzovaných případů Posudková a expertní činnost , ,00 900,00 0,36 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s vypracováním lékařských posudků odbornými lékaři a specialisty za účelem šetření stíţností na poskytnutí zdravotní péče. Čerpání výdajů na posudkovou a expertní činnost můţe být v rámci roku značně nerovnoměrné, neboť lékařské posudky se vypracovávají za účelem objektivního posuzování zdravotního stavu občanů podle podaných stíţností Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s vyhlášením výběrových řízení a s činností ustavené komise. Tyto náklady musí, dle 49 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hradit vyhlašovatel. V 1. čtvrtletí 2011 potřeba čerpání finančních prostředků na tento účel nevznikla Dotace nestátním neziskovým subjektům , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na dotace nestátním neziskovým subjektům v oblasti zdravotnictví. V současné době jiţ proběhlo vyhodnocení dotačního řízení, schválení dotací se předpokládá ve 2. čtvrtletí Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví ,00 0,00 0,00 - Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu odboru investic Projekt Zdraví - Gesundheit 0, , ,80 9,87 Původně nulový byl navýšen o částku 710 tis. Kč na úkor rozpočtu odboru regionálního rozvoje - rezerv na financování projektů EU a zapojením zůstatku finančních prostředků Fondu rozvoje JMK. Finanční prostředky jsou určeny na financování výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu Zdraví - Gesundheit a jsou průběţně uvolňovány na výdaje spojené s projektem Projekt Zdravý kraj a MA , , ,00 37,50 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů vyplývajících z Ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21, který byl schválen ZJMK dne Finanční prostředky byly čerpány na úhradu členského příspěvku do asociace Národní sítě zdravých měst České republiky Nemocnice Břeclav - Stravovací provoz (EIB) ,00 0,00 0,00 - Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu Nemocnice Vyškov - Mezioborová JIP (EIB) ,00 0,00 0,00 odboru investic Americký fond pro české studenty , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové dotace Americkému fondu pro české studenty, o.p.s. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v následujícím období Nemocnice Kyjov - zateplení (EIB) ,00 0,00 0,00 - Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu Nemocnice TGM Hodonín - zateplení (EIB) ,00 0,00 0,00 - odboru investic Nemocnice Vyškov - zateplení (EIB) ,00 0,00 0, Nemocnice Ivančice - zateplení budovy J (EIB) ,00 0,00 0, Finanční prostředky byly z důvodu úpravy organizační struktury KrÚ JMK převedeny do rozpočtu Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny ,00 0,00 0,00 - odboru investic. (EIB) Dětské centrum Znojmo - zateplení (EIB) ,00 0,00 0,00-8 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK , , ,00 25,14 Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví. Čerpání probíhá na základě splátkových kalendářů. Celkem odbor zdravotnictví , , ,80 21,19

60 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava , , ,99 20,80 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány především na úhradu provozu veřejné linkové osobní dopravy mimo IDS v rozsahu stanoveném ve smlouvách o veřejných sluţbách. Část prostředků byla převedena na akci IDS JMK - úhrada jízdného zaměstnanců HZS Podpora vodních cest a plavby , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly pouţity na dotaci na podporu činnosti společnosti Baťův kanál o.p.s. a dále na dotaci společnosti Lodní doprava Břeclav s.r.o. na nákup plavidla ve výši 500 tis. Kč (čerpání proběhlo v dubnu 2011) Dopravní obsluţnost v JMK - ţelezniční doprava , , ,00 24,54 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu prokazatelné ztráty z provozu veřejné dráţní dopravy hrazené dle smlouvy o závazku veřejné sluţby v dráţní dopravě s Českými drahami Operativní výdaje na jednorázové akce 0, , ,00 98,18 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu nákladů spojených s aktualizací dat schválených Základních technických popisů v roce 2010 od společnosti Autimo CZ s.r.o Dopravní obsluţnost v rámci IDS , , ,47 25,87 Finanční prostředky alokované ve Fondu IDS jsou průběţně čerpány na úhradu prokazatelné ztráty dopravců v rámci IDS a na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním fungování IDS BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou postupně čerpány v následujícím období roku na základě smlouvy uzavřené s občanským sdruţením Centrum AMAVET k zajištění činnosti v oblasti BESIP. Ke sníţení rozpočtu došlo převodem prostředků ve výši 1,1 tis. Kč na akci Operativní výdaje na jednorázové akce v rámci odboru dopravy Podpora rozvoje ţelezniční sítě , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v následujícím období roku na zadání Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské ţelezniční dopravy Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. tříd , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky na tuto akci nebyly prozatím čerpány, čerpání se předpokládá v následujícím období roku Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno , , ,80 99,66 V průběhu 1. čtvrtletí došlo k navýšení rozpočtu o tis. Kč (především z důvodu navýšení faktury za pořízení nového majetku a úhradu oprav provedených na pronajímaném majetku o DPH). Finanční prostředky byly pouţity v souladu se Smlouvou o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště Brno Tuřany, na pořízení nového majetku a technického zhodnocení pronajatého majetku na základě rozhodnutí o nezbytnosti těchto investic pro provoz letiště orgány JMK a na opravu a údrţbu pronajímaného majetku. Dále jsou prostředky postupně uvolňovány na úhradu silniční daně za vozidla vyuţívaná letištěm, která jsou v majetku JMK (doplatek za rok 2010 a zálohy na rok 2011 dle daňového kalendáře) Finanční vypořádání 0,00 0, ,32 - Jedná se o vratku dotací poskytnutých Ministerstvem dopravy v roce 2010, určených na doplnění finančních zdrojů kraje na úhradu prokazatelné ztráty vznikající ze smlouvy o závazku veřejné sluţby ve veřejné dráţní osobní dopravě ( Kč) a na úhradu zvýšených odměn za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě ( ,32 Kč) Projektová příprava terminálů a zastávek IDS , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny především na zadání investičních záměrů na přestupní uzly Miroslav, Letovice, Louka, Archlebov a zpracování projektové dokumentace zastávky IDS Brno, Jezírko. Čerpání prostředků se předpokládá v následujícím období roku Podpora dětských dopravních hřišť v JMK , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na investice do dětských dopravních hřišť dle ţádostí jednotlivých obcí v rámci Jihomoravského kraje. Čerpání prostředků se předpokládá v následujícím období roku ŢUB - terminály, severojiţní diametr - koncepce , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny především na dofinancování aktualizace studie proveditelnosti, zpracování studie vizualizace severojiţního diametru a zadání technické studie 1. etapy diametru (dokončení 2012). Město Brno zadalo v letošním roce Generel veřejné dopravy. Z toho důvodu bude vhodné odloţit studie na řešení přestupních uzlů IDS v rámci ŢUB na rok 2012 v návaznosti na výstupy generelu. Čerpání vyčleněných prostředků se předpokládá v následujícím období roku Podpora výstavby terminálů a zastávek IDS JMK obcemi , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky nebyly prozatím čerpány, jsou určeny na podporu výstavby terminálů a zastávek IDS JMK jednotlivými obcemi, čerpání se předpokládá v následujícím období roku ROP - projektová příprava SÚS JMK , ,00 0,00 0,00 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, část prostředků ve výši tis. Kč je vázáno na získání zdrojů IF JMK z prodeje nemovitostí. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb Financování společnosti KORDIS JMK , , ,00 33,58 Finanční prostředky této akce jsou určeny na úplatu za rok 2011 sjednanou na základě mandátní smlouvy mezi KORDIS JMK, spol. s r. o. a JMK, na základě které KORDIS JMK spol. s r.o. pro kraj zabezpečuje fungování, koordinaci a servisní činnost v oblasti IDS JMK. Finanční prostředky jsou uvolňovány průběţně v termínech stanovených smlouvou.

61 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky této akce jsou určeny zejména k poskytování dotací obcím a společnostem, které se podílí na zkvalitňování dopravní infrastruktury v JMK. Čerpání se předpokládá v následujícím období Dotace na investice SÚS JMK (EIB) , ,00 0,00 0,00 Jedná se o prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Správa a údrţba silnic JMK, které budou čerpány v rámci tranší investičního úvěrového programu financovaného EIB. Z těchto prostředků a rezervy JMK na financování projektů EIB bude postupně stanovován závazný ukazatel pro SÚS JMK k financování projektů EIB IDS JMK - právní a poradenské sluţby , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky této akce jsou určeny zejména na úhradu právních a poradenských sluţeb spojených s veřejnými zakázkami na administrátora výběrového řízení Brněnsko, Externí analýzu systému IDS JMK a Poradce nabídkového řízení na dráţního dopravce. Čerpání se předpokládá v následujícím období IDS JMK - úhrada jízdného zaměstnanců HZS 0, ,00 0,00 0,00 Jedná se o prostředky vyčleněné z akce Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava určené na základě rozhodnutí RJMK na úhradu jízdného v rámci systému IDS JMK vybraným zaměstnancům Hasičského záchranného sboru (do nabytí platnosti změny Tarifu IDS JMK). Čerpání se předpokládá v následujícím období na základě faktur HZS. 9 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK , , ,00 25,99 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK určeného na údrţbu a opravu silnic. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 9 x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK , , ,00 26,16 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, určený na úhradu úroků z úvěru a nákladů za sluţby. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 9 x Dotace na investice poskytované JMK , , ,00 13,42 Jedná se o závazný ukazatel stanovený příspěvkové organizaci Správa a údrţba silnic JMK, určený na úhradu jistiny úvěru, investice nesplňující kritéria ROP, technické vybavení a protihluková opatření, část prostředků ve výši tis. Kč je vázána na příjmy IF JMK z prodeje nemovitostí. Čerpání probíhá na základě schváleného rozpisu plateb. 9 x Výdaje hrazené ze státního rozpočtu 0, , ,00 65,73 Jedná se o prostředky získané p.o. SÚS JMK v rámci programů spolufinancovaných EU zasílané příspěvkové organizaci řídícím orgánem přes účet zřizovatele. Celkem odbor dopravy , , ,58 23, Technická pomoc , , ,00 0,36 V 1. čtvrtletí byly čerpány pouze finanční prostředky za odborný posudek odtokových poměrů povrchových vod a přívalových sráţek v souvislosti se stavbou ochranného valu. Další čerpání finančních prostředků se předpokládá v následujícím období, především v souvislosti s veřejným projednáním Zásad územního rozvoje JMK Územně analytické podklady , , ,00 29,19 Finanční prostředky byly čerpány na základě smlouvy za II. etapu aktualizace územně analytických podkladů JMK (581,7 tis. Kč) a za export dat ubytovacích kapacit JMK (2 tis. Kč) Územně plánovací podklady , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zpracování územně plánovacích podkladů - územních studií, čerpání se předpokládá ve 4. čtvrtletí roku Příspěvek na zpracování ÚPO a jejich změn , , ,00 5,31 Rozpočet byl navýšen o 7 179,7 tis. Kč zapojením zůstatku Fondu rozvoje JMK. Finanční prostředky ve výši 726 tis. Kč byly čerpány na poskytnutí dotací obcím na zpracování územních plánů a na změny územně plánovací dokumentace související s homogenizací trasy silnice I/53 schválených v předchozích letech Zásady územního rozvoje , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zpracování zásad územního rozvoje, čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí roku Celkem odbor územního plánování a stavebního řádu , , ,00 5, Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci , ,00 0,00 0,00 Jedná se o dotaci na zajištění provozu videokonference všech krajských úřadů, jejíţ realizace se ujal Moravskoslezský kraj. K čerpání dojde v následujícím období Výpočetní technika a programové vybavení , , ,00 7,59 Výdaje zahrnují zejména nákup fotoaparátů, dodávku a instalaci aktivní technologie v objektu Cejl 73, nákup drobného spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, úhradu za zpracování dat externí organizací, za opravy výpočetní techniky, renovace tonerů, správu serveru, poplatky za domény, údrţbu a servis programového vybavení egovernment v kraji 0, , ,00 0,67 Neinvestiční dotace je čerpána na vyplacení platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a náhrady mezd v době nemoci v souladu s podmínkami čerpání přidělené dotace. Celkem odbor informatiky , , ,00 6, Podpora v oblasti divadelního a tanečního umění , ,00 0,00 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu.

62 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu Podpora v oblasti hudebního umění , ,00 0,00 0, Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk , ,00 0,00 0,00 Dotace Filharmonii Brno na Mezinárodní hudební festival Špilberk Čerpání se předpokládá v následujícím období Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, , , ,00 33,33 Dotace je zarezervována ve výši tis. Kč a poskytována zálohově dle uzavřené smlouvy. o.p.s.- Concentus Moraviae Podpora ostatních muzeí a galerií , ,00 0,00 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti , ,00 0,00 0,00 Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti bude čerpána v následujícím období Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti , ,00 0,00 0,00 Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti bude čerpána v následujícím období Dotace na vydavatelskou činnost , ,00 0,00 0, Příprava a realizace kulturních výstav , ,00 0,00 0, Dotace v oblasti kultury , ,00 0,00 0, Zachování a obnova kulturních památek , ,00 0,00 0,00 Prostředky budou čerpány na dotace schválené v rámci dotačního programu Dotace k zachování a obnově kulturních hodnot , ,00 0,00 0, Dotace a příspěvky na společenské akce , ,00 0,00 0, Dotace na činnost v oblasti filmové tvorby , ,00 0,00 0, Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci , ,00 0,00 0, Dotace Statutárnímu městu Brnu - Moravský podzim , ,00 0,00 0,00 Dotace Statutárnímu městu Brnu na Moravský podzim. Čerpání se předpokládá v následujícím období Regionální funkce knihoven , , ,00 18,22 Dotace je určena na Moravské zemské knihovně v Brně na výkon regionálních funkcí knihoven. Finanční prostředky jsou průběţně čerpány v souladu se splátkovým kalendářem dle smlouvy Technická pomoc odboru kultury , , ,00 1,13 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány na náklady na činnost odboru kultury a památkové péče např. na zpracování odborného posudku a pořízení fotodokumentace Finanční vypořádání 0,00 0, ,00 - Vratka finančních prostředků do státního rozpočtu od Masarykova muzea v Hodoníně za akci Velkomoravské Mikulčice a od Muzea Brněnska za akci VISK 6 Memoriare Mundi Series Bohemica - Digitalizace souboru teologických rukopisů z fondu Benediktinské knihovny v Rajhradě II Propagace JMK v oblasti kultury , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na propagaci Muzejní noci a budou čerpány v následujícím období Dotace JAMU - Soutěţ Leoše Janáčka , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na podporu mezinárodní soutěţe. Čerpání se předpokládá v následujícím období Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora činnosti , , ,00 25,00 Částka tis. Kč ročně na dobu neurčitou je určena na podporu činnosti Filharmonie Brno, na pořádání vybraných koncertů, které se vyznačují účastí proslulých zahraničních sólistů a dirigentů. Poskytování dotace probíhá podle splátkového kalendáře dle smlouvy uzavřené s Českým filharmonickým sborem Brno Dotace na vydávání časopisu Malovaný kraj , , ,00 100,00 Dotace je určena občanskému sdruţení Malovaný kraj na vydávání časopisu a byla uvolněna příjemci v plné výši Dotace DS Bratří Mrštíků Boleradice - krajská divadelní přehlídka , , ,00 100,00 Dotace DS Bratří Mrštíků Boleradice na Krajskou divadelní přehlídku byla uvolněna příjemci v plné výši Dotace na podporu činnosti veřejné výzkumné instituce , , ,00 50,00 Dotace je určena pro Ústav archeologické památkové péče Brno na jeho vědecko výzkumnou činnost. Finanční prostředky jsou uvolňovány podle splátkového kalendáře dle uzavřené smlouvy Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu- Hudební festival Znojmo , , ,00 100,00 Dotace je určena Znojemskému hudebnímu festivalu na akci Hudební festival Znojmo a byla uvolněna příjemci v plné výši Dotace sdruţení Q - na podporu činnosti sdruţení , , ,00 100,00 Dotace je určena na podporu činnosti Sdruţení Q, které sdruţuje umělce ze všech druhů umění, částka byla uvolněna příjemci v plné výši Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na pořádání vybraných koncertů. Čerpání se předpokládá v následujícím období Dotace ŘK duchovní farnosti u baziliky N.P.M. Staré Brno - stříbrný oltář , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Římskokatolické duchovní farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Staré Brno na opravu stříbrného oltáře. Částka bude uvolněna v následujícím období Dotace Brněnskému kulturnímu centrum - Mezinárodní Divadelní svět Brno , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Brněnskému kulturnímu centru na Mezinárodní Divadelní svět Brno, částka bude uvolněna v následujícím období.

63 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Dotace Městskému divadlu Brno - publikace Městské divadlo Brno , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na vydání publikace Městské divadlo Brno Částka bude uvolněna v následujícím období Dotace Národnímu divadlu Brno na podporu vybraných projektů , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Národnímu divadlu Brno na podporu vybraných projektů, částka bude uvolněna v následujícím období Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na projekt Mozartovy děti spočívajícího v hudebně vzdělávacím týdnu hudebních her a soutěţí pro ţáky ZUŠ na celém území kraje. Částka bude uvolněna v následujícím období Dotace kinematografu bratří Čadíků s.r.o. - Mezinárodní filmový festival CINEMA MUNDI , , ,00 100,00 Dotace je určena Kinematografu bratří Čadíků na pořádání Mezinárodního filmového festivalu CINEMA MUNDI Částka byla uvolněna příjemci v plné výši Dotace Svazu letců ČR - filmový dokument Historie československého vojenského letectví , , ,00 100,00 Dotace je určena Svazu letců ČR na další pokračování filmového dokumentu o historii československého vojenského letectví. Částka byla uvolněna příjemci v plné výši Dotace ŘF u kostela sv. Václava v Mikulově - Restaurování obrazu Velká Kalvárie , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava v Mikulově na Moravě na restaurování obrazu Velká Kalvárie. Částka bude uvolněna v následujícím období Dotace Folklórnímu sdruţení České republiky - folklórní akce v JMK , , ,00 100,00 Dotace je určena Folklórnímu sdruţení České republiky na folklórní akce v JMK. Částka byla uvolněna v plné výši Soutěţ Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje související s realizací soutěţe Nejlépe opravená kulturní památka JMK. Čerpání se předpokládá v následujícím období Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Kráska a zvíře , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Kráska a zvíře, částka bude uvolněna v následujícím období Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Měsíční kámen , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Měsíční kámen, částka bude uvolněna v následujícím období Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Jméno růţe , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Městskému divadlu Brno na inscenaci Jméno růţe, částka bude uvolněna v následujícím období Dotace Filharmonii Brno - Symfonický orchestr JMK , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena Filharmonii Brno na koncerty ve významných městech a místech Jihomoravského kraje. Částka bude uvolněna v následujícím období Dotace JAZZFESTBRNO - festival , , ,00 100,00 Dotace je určena občanskému sdruţení JAZZFESTBRNO na pořádání mezinárodního JAZZFESTBRNO hudebního festivalu. Částka byla uvolněna v plné výši Dotace TWENTYFOURSEVEN Promotions , , ,00 100,00 Dotace je určena společnosti TWENTYFOURSEVEN Promotions na festival HRADOLOGIE. festival HRADOLOGIE Částka byla uvolněna v plné výši Dotace Bohemia JazzFest - festival Bohemia JazzFest , ,00 0,00 0,00 Dotace je určena o.p.s. Bohemia JazzFest na mezinárodní hudební festival JazzFest. Částka bude uvolněna v následujícím období Dotace Masarykově univerzitě - podpora činnosti Mendelova muzea , , ,00 100,00 Dotace je určena Masarykově univerzitě na podporu činnosti Mendelova muzea. Částka byla uvolněna v plné výši Dotace Moravské galerii - výstavní projekty u příleţitosti 50 let vzniku , , ,00 100,00 Dotace je určena Moravské galerii na výstavní projekty u příleţitosti 50 let vzniku galerie. Částka byla uvolněna v plné výši Dotace SNIP & CO - Ruská kultura v České republice , , ,00 100,00 Dotace je určena společnosti SNIP & CO na podporu mezinárodního kulturního festivalu Ruská kultura v České republice. Částka byla uvolněna v plné výši Soutěţ Skrytá paměť Moravy , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené s literární soutěţí pro mladé autory prozaických textů. Částka bude uvolněna v plné výši Dotace městu Kyjov na Slovácký rok , , ,00 100,00 Dotace je určena městu Kyjov na realizaci přehlídky lidové kultury národopisné oblasti Slovácka. Částka byla uvolněna v plné výši Dotace Biskupství brněnskému na Noc kostelů , , ,00 100,00 Dotace je určena Biskupství brněnskému na akci Noc kostelů Částka byla uvolněna v plné výši. 13 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK , , ,00 25,11 Příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 13 x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK , , ,00 17,84 Účelové příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 13 x Dotace na investice poskytované JMK , , ,00 70,86 Dotace na investice příspěvkových organizací. Jejich poskytování probíhá v souladu s platebním kalendářem. 13 x Výdaje hrazené ze státního rozpočtu 0, ,00 0,00 0,00 Prostředky z ROP jsou určené pro Regionální muzeum v Mikulově na splátku úvěru. Celkem odbor kultury a památkové péče , , ,00 24, Dopravní obsluţnost v JMK - autobusová doprava 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 100 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace obci Blatnice pod sv. Antonínkem na provoz školního autobusu. Částka bude příjemci uvolněna v následujícím období.

64 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Podpora v oblasti hudebního umění 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 59,6 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace Muţskému a ţenskému sboru Dolní Dunajovice na dopravu na vystoupení. Částka bude příjemci uvolněna v následujícím období Dotace na vydavatelskou činnost 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 150 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací na vydavatelskou činnost. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Zachování a obnova kulturních památek 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 260 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace Opatství Brno (200 tis. Kč) a Římskokatolické farnosti Babice nad Svitavou (60 tis. Kč). Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Dotace k zachování a obnově kulturních hodnot 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 290 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Hypolita (90 tis. Kč) a Muzeu průmyslových ţeleznic Zbýšov (200 tis. Kč). Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích , , ,00 12,78 Finanční prostředky byly čerpány na úhradu výroby a distribuce vydání měsíčníku Listy jiţní Moravy Dotace a příspěvky na společenské akce 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 290 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací na společenské akce. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Dotace v oblasti volného času dětí a mládeţe 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 577 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti tělovýchovy a sportu. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 443 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje a z akce Pomoc obcím JMK za účelem poskytnutí dotací v oblasti sociální péče. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Zajištění havarijní a krizové připravenosti , , ,00 2,41 Finanční prostředky byly čerpány na základě fakturace na úhradu sluţeb operátora SMS zpráv systému EMOFF a na úhradu výdajů spojených se školením starostů obcí JMK v oblasti krizového řízení Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a budou uvolněny v následujícím období Členský příspěvek Asociaci krajů ČR , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu členského příspěvku Asociaci krajů ČR. Členský příspěvek je hrazen v průběhu roku na základě výzvy AK ČR Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof , ,00 0,00 0,00 Rezerva na řešení mimořádných situací, které vyţadují neodkladné řešení. Finanční prostředky budou čerpány dle potřeby v průběhu roku Pomoc obcím JMK , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč byly přesunuty na akci Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby. Finanční prostředky jsou určeny na pomoc obcím JMK a budou čerpány v následujícím období Operativní výdaje na jednorázové akce 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje a z akce Dotace profesionálním sloţkám IZS za účelem poskytnutí schválených dotací. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o celkovou částku tis. Kč na úkor ostatních výdajů kraje. Finanční prostředky jsou z akce postupně čerpány na schválené dotace Dotace na činnost v oblasti filmové tvorby 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl stanoven na částku 397 tis. Kč převodem prostředků z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje za účelem poskytnutí dotací v oblasti filmové tvorby. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Dotace vodní záchranné sluţbě , ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o 280 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace VZS ČCK Brno-město a Blansko. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období.

65 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Zásahy a cvičení sloţek IZS , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zásahy a cvičení IZS a budou čerpány v následujícím období Dotace pro sdruţení dobrovolných hasičů 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o 120 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace sdruţení Kradlov sobě (50 tis. Kč), SHČMS-SDH Bzenec (30 tis. Kč) a SDH Klobouky u Brna (40 tis. Kč). Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Dotace na ostatní zájmovou činnost a rekreaci 0, ,00 0,00 0,00 Rozpočet akce byl navýšen o 408 tis. Kč z akce Rezerva na krytí mimořádných výdajů kraje na schválené dotace v oblasti zájmové činnosti a rekreace. Finanční prostředky budou uvolněny v následujícím období Příspěvek na pořádání Velké ceny , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na pořádání Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně. Prostředky budou čerpány v následujícím období Finanční vypořádání 0,00 0, ,88 - Jedná o vratku finančních prostředků do rozpočtu státu jako nedočerpané finanční prostředky pro JSDH obcí CEJIZA, s.r.o , , ,00 60,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů na provoz CEJIZA s.r.o. Dle uzavřené smlouvy budou finanční prostředky odeslány ve dvou splátkách Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rakouska 0, , ,00 6,61 Finanční prostředky byly čerpány na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu Přeshraniční zásahy jednotek IZS JMK a Dolního Rakouska Prezentace a akce JMK , , ,00 4,17 Finanční prostředky jsou průběţně čerpány na prezentace a akce JMK, např. vítání prvních občánků kraje, pietní akce, apod Dotace profesionálním sloţkám IZS , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly přesunuty na akci Operativní výdaje na jednorázové akce. Finanční prostředky jsou určeny na dotace profesionálním sloţkám IZS a budou čerpány v následujícím období. Celkem odbor kancelář hejtmana , , ,88 5, Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky , , ,00 13,65 Ze schváleného rozpočtu byla částka 40 tis. Kč převedena na akci č z důvodu úhrady rozdílu ceny podle 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k.ú. Letonice. Vyčerpané finanční prostředky byly pouţity na úhradu daně z převodu nemovitostí, znalecké posudky, geometrické plány, správní poplatky a inzerci v novinách Daň z nemovitostí , , ,62 15,77 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu daně z nemovitostí obci Niţná Boca v SR Výkup nemovitostí , , ,65 0,32 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu výkupu pozemku v k.ú. Ostrov u Macochy a správních poplatků, ověřování listin a podpisů ke koupi pozemku v k.ú. Dobrá Voda v SR Pojištění majetku ve vlastnictví JMK , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity ve druhém pololetí roku 2011 na úhradu pojistného za bývalé hraniční přechody v k.ú. Poštorná a Valtice Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v měsíci listopadu 2011 na základě nájemní smlouvy uzavřené s firmou B.A.W.D.F., tj. s majitelem pozemků, které si pronajímá Letiště Brno, a.s. ke své činnosti. Tyto výdaje jsou plně refundované příjmy z pronájmu pozemků Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi , , ,50 23,47 Rozpočet byl posílen o 40 tis. Kč z akce č na úhradu rozdílu ceny podle 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v k.ú. Letonice. Dále byly finanční prostředky vyuţity na výkupy pozemků pod silnicemi, soudní náhrady, poštovné, správní poplatky a úhradu dohod o mimosoudním narovnání Věcná břemena , , ,00 48,62 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu věcných břemen na základě uzavřených smluv. K vyššímu čerpání došlo z důvodu nutnosti dodrţení smluvních vztahů Hraniční přechody , , ,00 12,53 Finanční prostředky byly pouţity na úhradu spotřeby elektrické energie, telefonů, opravy elektronického zabezpečovacího systému, revize elektronických zabezpečovacích systémů, údrţbu kotelny a ostrahu objektů bývalých hraničních přechodů Poštorná a Valtice Úhrada nájemného , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou pouţity v měsíci září 2011 na základě nájemní smlouvy uzavřené s MUDr. Ungerovou za pronájem pozemků pod silnicí. Celkem odbor majetkový , , ,77 13, Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem , , ,00 12,42 Finanční prostředky jsou vyuţívány převáţně k zabezpečení pohoštění, ubytování, cestovného a nákupu ostatních sluţeb v rámci tuzemských i zahraničních oficiálních akcí pořádaných JMK. Částka ve výši 300 tis. Kč byla pouţita v souladu s usnesením RJMK č. 7621/11/R 104 k poskytnutí darů organizacím poskytujícím péči o děti a mládeţ Dotace RRA JM ,00 0,00 0,00 - Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí dotace pro Regionální rozvojovou agenturu Jiţní Moravy. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu regionálního rozvoje.

66 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Podpora hospodářsky slabého regionu , , ,00 2,00 Finanční prostředky jsou vyuţívány k nákupu sluţeb spojených s webovou prezentací aktivit v Šumadijském regionu (Srbsko). Další čerpání se předpokládá na financování finančních darů pro obce Šumadijského regionu Propagační předměty a dary , , ,00 29,64 Finanční prostředky jsou vyuţívány k nákupu materiálu a darů, které slouţí k propagaci JMK při akcích pořádaných odborem vnějších vztahů Operativní výdaje na jednorázové akce , , ,00 2,61 Rozpočet akce byl sníţen o částku 70 tis. Kč, která byla převedena do rozpočtu odboru sociálních věcí za účelem poskytnutí finančního daru Sociálnímu a nadačnímu fondu města Brna. Prostředky jsou dále vyuţívány k financování jednorázových aktivit, přičemţ hrazeno byly pouze cestovní výdaje Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství , , ,00 16,00 Finanční prostředky jsou vyuţívány k poskytnutí kapesného třem srbským studentům v souladu s usnesením RJMK č. 7193/10/R Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky budou určeny k poskytnutí dotace ve výši tis. Kč Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdruţení právnických osob, která byla schválena ZJMK dne Čerpání se předpokládá v průběhu 2. čtvrtletí Spolupráce s regiony mimo EU , , ,00 3,02 Finanční prostředky akce jsou vyuţívány k financování spolupráce s regiony mimo EU, zejména k zajištění pohoštění, nákupu sluţeb, ubytování, cestovních výdajů, darů apod Spolupráce s regiony EU , , ,00 2,00 Finanční prostředky akce jsou vyuţívány k financování spolupráce s regiony EU, zejména k zajištění pohoštění, nákupu sluţeb, ubytování, cestovních výdajů, darů apod Projekt Centrope Capacity 0, ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu Centrope Capacity. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku na tuto akci z roku 2010 (192,7 tis. Kč) a z prostředků Fondu rozvoje JMK, a to z akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje (75 tis. Kč) a akce Rezerva na financování projektů EU (425 tis. Kč). Čerpání se předpokládá v průběhu 2 a 3. čtvrtletí SoMoPro 0, , ,00 1,66 Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu SoMoPro. Rozpočet byl stanoven zapojením zůstatku na tuto akci z roku 2010 (6 119,5 tis. Kč) a z prostředků Fondu rozvoje JMK, a to z akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje (2 000 tis. Kč) a z akce Rezerva na financování projektů EU (200 tis. Kč). Čerpání se očekává v průběhu 2. a 3. čtvrtletí Dosud byly prostředky čerpány zejména na mzdové výdaje spojené s úvazkem v rámci administrace projektu. 18 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK , , ,00 25,05 Finanční prostředky jsou určeny k financování závazného ukazatele pro Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. Prostředky jsou uvolňovány v souladu se splátkovým kalendářem pro rok Čerpání finančních prostředků této akce se nepředpokládá v plné výši. Celkem odbor vnějších vztahů , , ,00 7, Zařízení pro výkon pěstounské péče , , ,00 15,61 Finanční prostředky byly v souladu s uzavřenou dohodou čerpány na úhradu odměny pěstouna, odměny za trvalou výpomoc při péči o dítě vyţadující mimořádnou pomoc, 9/10 poměrné části nákladů na domácnost za svěřené děti. Čerpání výše uvedených výdajů probíhá průběţně v kaţdém čtvrtletí. Dále se předpokládá čerpání výdajů v souvislosti s nákupem drobného dlouhodobého hmotného majetku v průběhu 2. a 3. čtvrtletí Konzultace o výkonu pěstounské péče , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky slouţí na zabezpečení konzultací o výkonu pěstounské péče. Jedná se o setkání odborníků na výchovné a sociální problémy a pěstounských rodin. Ve sledovaném období nebyla konzultace o výkonu pěstounské péče realizována. Její realizace se předpokládá v průběhu 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku Dotace NNO poskytujícím sociální sluţby , ,00 0,00 0,00 ZJMK schválilo usnesením č.1256/11/z 21 Dotace na podporu a rozvoj Poskytovatelů sociálních sluţeb na jednoleté (7 721 tis. Kč) a víceleté období ( tis. Kč). Čerpáno bude ve 2. čtvrtletí 2011 v návaznosti na oboustranné podepsání smluv Operativní výdaje na jednorázové akce 0, ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu odboru vnějších vztahů. Tyto prostředky budou v plné výši čerpány k poskytnutí finančního daru na prázdninový ozdravný pobyt zdravotně postiţených a sociálně znevýhodněných dětí z Ukrajiny v průběhu 2. čtvrtletí (bylo schváleno usnesením RJMK č. 7791/11/R 108). Čerpání proběhlo v dubnu Finanční vypořádání 0,00 0, ,32 - Jedná se o finanční vypořádání dotací MPSV na poskytování sociálních sluţeb poskytnutých příjemcům dotace prostřednictvím JMK v roce Částka Kč byla jako nevyčerpaná vrácena v únoru 2011 na příjmový účet MPSV.

67 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Rodinné pasy , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou v rámci této akce pouţity na komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou na období se společností Sun Drive Communications s.r.o. Čerpání výdajů bude dle smlouvy o dílo probíhat na základě faktur vystavených čtvrtletně Přípravy ţadatelů k přijetí dítěte do rodiny , , ,00 8,57 Přípravy ţadatelů k přijetí dítěte do rodiny a čerpání výdajů ( Kč) probíhaly v 1. čtvrtletí na základě 2 smluv o provedení přípravy fyzických osob budoucích pěstounů a osvojitelů uzavřených se společností TRIALOG do Ve 2. čtvrtletí se předpokládá uzavření nových smluv na zajištění výše uvedených příprav v období Čerpání v následujících čtvrtletích bude probíhat dle těchto smluv Poradní sbor , ,00 160,00 0,64 Finanční prostředky byly ve sledovaném období pouţity na úhradu pohoštění při jednání poradního sboru. Předpokládá se průběţné čerpání výdajů především na refundaci platu předsedy poradního sboru a úhradu pohoštění při jednání poradního sboru Dotace obcím na komunitní plánování , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny k zajištění účasti a expozice JMK na veletrhu Medical Fair Brno/Rehaprotex 2011 v termínu od 18. do Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí Inspekce kvality sociálních sluţeb , , ,00 21,88 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu externím inspektorům kvality sociálních sluţeb dle objednávek na provedení inspekční činnosti a uzavřených dohod o provedení práce Podpora prorodinné politiky , ,00 0,00 0,00 Ve 2. čtvrtletí budou čerpány výdaje na základě smlouvy o dílo se společností Air team, s.r.o., jejímţ předmětem je správa webového portálu rodinné politiky Jihomoravského kraje. Předmětem dalšího plánovaného čerpání je Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního souţití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti a Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území JMK 0, , ,83 24,48 Rozpočet byl navýšen o tis. Kč podle předpokládaných výdajů poskytovatelů vybraných sociálních sluţeb na celý rok. Průběţné čerpání probíhá na základě faktur vystavených poskytovateli vţdy za uplynulé čtvrtletí Senior pasy , ,00 0,00 0,00 Čerpání se předpokládá ve 2. a 3. čtvrtletí na základě smlouvy o dílo k realizaci projektu "Senior pasy" uzavřené se společností Sun Drive Communications s.r.o. na dobu určitou do Ve 3. čtvrtletí se předpokládá realizace veřejné zakázky na další pokračování v zabezpečení projektu Senior pasy Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče ,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK Podpora plánování rozvoje soc. sluţeb v JMK 0, , ,33 38,37 Původně nulový akce byl navýšen o částku 4 511,40 tis. Kč na úhradu výdajů z přijatých očekávaných zálohových dotací v roce 2011 a ze zůstatku zálohové dotace přijaté v předchozích letech. Částka 973,48 tis. Kč byla převedena do rozpočtu z roku 2010 (rezervy na financování projektů EU). Jedná se o nevyčerpané prostředky, které byly určeny na úhradu výdajů projektu Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK. Projekt je plně hrazen z EU (85%) a státního rozpočtu ČR (15%), z rozpočtu JMK je pouze předfinancován do doby přijetí další zálohové platby Rezerva na financování PO v oblasti sociálních sluţeb , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na překlenutí případných finančních drobných diferencí pro příspěvkové organizace. Čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba ,00 0,00 0,00 - (EIB) Domov pro seniory Hustopeče - výstavba (EIB) ,00 0,00 0, Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba (EIB) ,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce ,00 0,00 0,00 - pavilonu (EIB) Senior centrum Blansko - přístavba (EIB) ,00 0,00 0, Gerontologická supervize a podpora aktivizačních činností , ,00 0,00 0,00 Jedná se o dotaci pro Českou Alzheimerovskou společnost z rozpočtu JMK na gerontologické a organizační supervize PO sociálních sluţeb v oblasti péče o seniory (schváleno usnesením č. 1257/11/Z 21). Čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2011 v návaznosti na podpis smlouvy Dotace Diecézní charitě Brno - dostavba Centra pro sociálně znevýhodněné Jaroška , ,00 0,00 0,00 Jedná se o investiční dotaci na rekonstrukci a dostavbu zázemí prostor pro sluţby sociálního poradenství. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu.

68 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Dotace Ruka pro ţivot, o.s. - Denní stacionář pro mentálně postiţené , ,00 0,00 0,00 Jedná se o rekonstrukci budovy školy na ul. Boţetěchova na stacionář pro jiţ dospělé a mentálně postiţené klienty. Čerpání se předpokládá ve 2. čtvrtletí Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu Podpora aktivizačních činností , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na zlepšení kvality v zařízeních sociálních sluţeb - podpora sociálně aktivizačních metod práce. Čerpání se předpokládá ve 3. čtvrtletí Domov pro seniory Zastávka - revitalizace budovy ,00 0,00 0,00 - (EIB) Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní ,00 0,00 0,00 - JMK. budovy (EIB) Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb ČR 5 000, , ,00 40,00 V souvislosti s přidruţeným členstvím kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních sluţeb vzniká povinnost úhrady ročního členského poplatku Rada seniorů České republiky , ,00 0,00 0,00 V průběhu 3. čtvrtletí se přepokládá v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace čerpání výdajů v plném rozsahu. Dotace byla schválená v rámci schváleného rozpočtu. 20 x Příspěvky na provoz PO poskytované JMK , , ,00 69,13 Čerpání příspěvku na provoz bez účelového určení probíhá v souladu s platebním kalendářem. 20 x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK ,00 0,00 0,00 - Rozpočet této akce byl převeden na odbor investic v důsledku organizační změny v rámci KrÚ JMK. 20 x Výdaje hrazené ze státního rozpočtu 0, , ,00 54,61 Finanční prostředky na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc nejsou zahrnuty do schváleného rozpočtu. MPSV tyto finanční prostředky poskytuje Jihomoravskému kraji podle skutečných nároků jednotlivých zřizovatelů. Do rozpočtu kraje jsou tyto prostředky pravidelně zahrnovány prostřednictvím rozpočtových opatření. Celkem odbor sociálních věcí , , ,48 28, Technická pomoc , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace (tisk a plotrování výkresových částí projektové a zadávací dokumentace) uchazečům v zadávacích řízeních veřejných zakázek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Finanční prostředky nebyly čerpány vzhledem k tomu, ţe nebyly vyhlášeny další nové veřejné zakázky. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku Poradenská a technická pomoc , ,00 0,00 0,00 Akce je sledována na Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s odbornými poradenskými, znaleckými nebo organizačními sluţbami v rámci přípravy veřejných zakázek, resp. plánovaných investičních akcí (specializované zpracování a vyhodnocení). Upravený byl stanoven přesunem finančních prostředků na akci INBIT - biotechnologický inkubátor na úhradu nájemného za pozemek (0,10 tis. Kč). Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví 0, ,00 0,00 0,00 Jedná se o výdaje na reprodukci majetku JMK ve zdravotnictví. Finanční prostředky budou uvolňovány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011, upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic INBIT - Biotechnologický inkubátor (EIB) 0,00 100,00 2,00 2,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Poradenská a technická pomoc" na úhradu nájmu pozemku MU pod budovu INBITu. Uhrazena byla částka ve výši 2 Kč ŢUB - terminály, severojiţní diametr - koncepce , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících se zpracováním dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí akce Průchod SJKD prostorem nového nádraţí, vč. geologických průzkumů, technické pomoci investora SŢDC a zajištění závěrů procesu "Velká EIA". Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku Lávka pro pěší a cyklisty Mikulčice 0, , ,00 20,29 Finanční prostředky jsou alokovány ve FR JMK a upravený byl stanoven jejich zapojením pouze ve výši mzdy hrazené v rámci uznatelných výdajů akce ve výši 122,40 tis. Kč (z toho: zapojení zůstatku FR JMK z roku 2010 ve výši 29,38 tis. Kč, rezerva na financování projektů EU 83,72 tis. Kč a výdaje na spolufinancování projektů schválených orgány kraje 9,3 tis. Kč). V prvním čtvrtletí bylo vynaloţeno na mzdy 24,84 tis. Kč CEITEC Science Park (EIB) , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s činnosti zástupce zadavatele při výběru zhotovitele projektové dokumentace a vlastním zpracováním projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

69 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Letiště Brno - komplexní zabezpečení (EIB) 0, , ,00 19,89 Upravený byl stanoven zapojením finančních prostředků alokovaných ve FR JMK usnesením ZJMK 766/10/Z 13 na odkup pozemků (7 000 tis. Kč) a převodem z 6409 akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (1 080 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány na odkup pozemků (1 207,2 tis. Kč) a na úhradu výdajů spojených se zpracováním a projednáním PD komplexního zabezpečení letiště vč. licence k jejímu uţití a získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení (399,60 tis. Kč) Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny např. na rekonstrukci výtahu, hyg. zázemí, zdroje energie apod. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Archeopark Mikulčice (EIB) , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů za vyhotovení projektové dokumentace vč. získání stavebního povolení. K jejich vyuţití dojde v průběhu roku SOŠ a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy (EIB) 0, , ,00 44,92 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu nové školní budovy. Akce pokračuje z roku V 1. čtvrtletí bylo čerpáno tis. Kč SŠ Polytechnická - Bezbariérové propojení objektů školy (EIB) Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - Přístavba učeben (EIB) Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba (EIB) 0, , ,00 100,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky byly pouţity na dofinancování výstavby spojovacího krčku a nadstavby stávajícího objektu. 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na vybudování přístavby učeben nad šatnami, včetně vyřešení hygienických poţadavků. Předpokládaný termín zahájení je 7/2011 a čerpání finančních prostředků v období 8-12/ , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na přestavbu bývalé transfúzní stanice na domov pro seniory se sociálními sluţbami a zvláštním reţimem odlehčovací sluţby. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Domov pro seniory Bučovice - výstavba (EIB) , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (932 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na přestavbu objektu bývalých jeslí na domov pro seniory. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku Domov pro seniory Hustopeče - výstavba (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Jedná se o výstavbu nového objektu domova pro seniory s kapacitou 56 lůţek. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Domov pro seniory Miroslav - výstavba (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (145 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby a na pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků proběhne v následujících čtvrtletí roku Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba (EIB) , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB" (165 tis. Kč). Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby a na pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních sluţeb na odbor investic. Jedná se o přístavbu nového čtyřpodlaţního objektu funkčně propojeného a navazujícího na stávající budovu hlavního centra s navýšením kapacity o 60 lůţek. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu (EIB) 0, , ,00 7,02 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na demolici stávajícího objektu a výstavbu nového objektu s propojením na hlavní objekt domova při zvýšení kapacity o 48 lůţek. V 1. čtvrtletí bylo čerpáno tis. Kč Senior centrum Blansko - přístavba (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Jedná se o přístavbu nového pavilonu ke stávajícímu objektu centra s plánovanou novou kapacitou 40 lůţek. Stavba bude situována v areálu organizace s propojením na hlavní objekt. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

70 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Nemocnice Břeclav - Stravovací provoz (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na komplexní rekonstrukci stravovacího provozu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Nemocnice Vyškov - Mezioborová JIP (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Jedná se o dobudování mezioborové jednotky intenzivní péče, zahrnující přístavbu samostatně stojící budovy B směrem k budově A včetně propojení. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku SOŠ a SOU Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci projektu bude provedeno zateplení, výplně otvorů, změna vytápění. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Löw-Beerova vila (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB". Finanční prostředky jsou určeny na úhradu technického dozoru při přípravě stavby. Předpokládané čerpání finančních prostředků v průběhu následujících čtvrtletí roku Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje (EIB) , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci objektu bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim s cílem vybudovat kompetenční centrum v odvětví těţkých a středně těţkých obráběcích strojů. Čerpání finančních prostředků se předpokládá v průběhu následujících čtvrtletí roku Domov pro seniory Zastávka - revitalizace budovy (EIB) Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy (EIB) MŠ a ZŠ Ţelešice - Zateplení MŠ a ZŠ Ţelešice (EIB) MŠ, ZŠ a DD Ivančice - Realizace energetického opatření budovy MŠ (EIB) SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav - Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor.výplní-so 01-areál SOŠP (EIB) SOŠ E.Beneše a SOU Břeclav-Zateplení obvod. plášťů a výměna otvorových výplní-so 02-areál SOU (EIB) SZdŠ a VOŠ Znojmo - Zateplení budov a výměna oken (EIB) SŠPU a VOŠ Hodonín - Sníţení energetické náročnosti objektů školy (EIB) SPŠ stavební Brno - Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na stavební práce výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a současně výměna klempířských výrobků a hromosvodu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru sociálních věcí na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na stavební práce zahrnující zejména odbourání průchozích pokojů, rekonstrukci hygienických zařízení, odpadů, rozvodů vody a elektrické energie a budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na provedení zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a provedení výměny otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na zateplení střešních konstrukcí, obvodových stěn a výměnu otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Předmětem akce je provedení zateplení obvodových stěn, střech, podlahy a výměny otvorových výplní. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Předmětem akce je provedení zateplení obvodových stěn, střech, podlahy a výměny otvorových výplní. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce dojde k zateplení konstrukcí stěn, výměně výplní otvorů a zateplení vodorovných stavebních konstrukcí. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna otvorových vnějších prvků. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

71 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce SOŠ Stráţnice - Regenerace - zateplení SOŠ ve Stráţnici (EIB) SŠ informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace (EIB) SOŠ a SOU A. Citroena Boskovice - Výměna oken a zateplení hlavní budovy školy (EIB) ISŠ Hodonín - Stavební úpravy - zateplení objektu ISŠ Hodonín (EIB) SOU Kyjov - Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny (EIB) SŠ lesnická a rybářská Bzenec - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB) SŠ potravinářská a sluţeb Brno - Revitalizace objektů školy (EIB) SOŠ a SOU obchodní Brno - Sníţení energetické náročnosti objektů (EIB) SOŠ a SOU automobilní Kyjov - Zateplení fasády objektů (EIB) ISŠ polygrafická Brno - Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 (EIB) OU Cvrčovice - Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů (EIB) Upravený Skutečnost % S/UR Komentář 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Akce zahrnuje zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměnu výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Bude realizováno zateplení střechy, fasády, výměna oken a dveří, zazdění otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku , ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. V rámci akce bude provedeno zateplení konstrukcí, výplní otvorů, obvodového zdiva a střechy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku DD Vranov - rekonstrukce (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Realizací akce dojde k rekonstrukci stávajícího objektu a dvorní přístavby a půdní vestavby. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku ZŠ,PrŠ a DD Brno, Vídeňská - rekonstrukce (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru školství na odbor investic. Jedná se o generální rekonstrukci objektu a jeho přístavbu. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011, Nemocnice Kyjov - zateplení (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na zateplení obvodových stěn, stropu a ploché střechy a výměnu oken objektu Interny (6 602 tis. Kč) a Ústavní lékárny (5 019 tis. Kč). Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku 2011.

72 Tabulka č. 7 ORJ Číslo akce Název akce Upravený Skutečnost % S/UR Komentář Nemocnice TGM Hodonín - zateplení (EIB) 0, , ,00 16,34 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt spočívá v zateplení 2 objektů - lůţkového pavilonu a transfúzní stanice s umístěním solárních kolektorů pro ohřev TUV. V 1. čtvrtletí byla čerpána částka ve výši 3 774,2 tis. Kč Nemocnice Vyškov - zateplení (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt řeší revitalizaci fasád a střech (zateplení) budov A7 a D1 včetně výměny veškerých výplní stavebních otvorů v obvodových pláštích budovy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Nemocnice Ivančice - zateplení budovy J (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Projekt řeší zateplení budovy J (ústavní lékárny) včetně výměny veškerých výplní stavebních otvorů v obvodových pláštích budovy. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Bude provedena modernizace na lůţkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Dětské centrum Znojmo - zateplení (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odboru zdravotnictví na odbor investic. Dojde k zateplení vnějšího pláště objektu, včetně střechy, výměny oken a dveří. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Löw-Beerova vila - zahrada (EIB) 0, ,00 0,00 0,00 Upravený byl stanoven převodem finančních prostředků převodem z akce "Rezerva na podíl JMK na projekty EIB". Finanční prostředky jsou určeny na úhradu projektové dokumentace. Předpokládané čerpání finančních prostředků proběhne v následujících čtvrtletí roku x Účelové příspěvky na provoz PO poskytované JMK 0, ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou vedeny v IF JMK na příslušných paragrafech. Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odvětvových odborů na odbor investic. Finanční prostředky jsou určeny na opravy majetku JMK svěřeného jednotlivým PO JMK. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku x Dotace na investice poskytované JMK 0, ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky jsou vedeny v IF JMK na příslušných paragrafech. Upravený byl stanoven na základě změny rozpisu rozpočtu z odvětvových odborů na odbor investic. Jedná se o rekonstrukce majetku JMK svěřeného jednotlivým PO JMK. Finanční prostředky budou čerpány v průběhu následujících čtvrtletí roku Celkem odbor investic , , ,00 4,19

73 Tabulka č. 8 Přehled čerpání výdajů politických klubů (v Kč) Klub Rozpočet Čerpání % ČSSD , ,17 18,49 ODS , ,90 2,14 KSČM , ,67 9,43 KDU-ČSL , ,38 7,72 Celkem , ,12 10,94

74 Tabulka č. 9 Tvorba a čerpání peněžních fondů Jihomoravského kraje k (v tis. Kč) SOCIÁLNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ Položka/ Schváleno v Upravený Zdroj/čerpání orgánech JMK/ č. akce rezervováno Skutečnost Tvorba fondu (příjmy) Příděl ve výši 4,5 % hrubých odměn za výkon 4 - uvolněných členů ZJMK a z vyplacených hrubých platů zaměstnanců JMK zařazených do krajského úřadu Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) 2 - Výdaje dle statutu Sociálního fondu Jihomoravského kraje v tom: Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreaci 314 Příspěvek na kulturní akce 37 Penzijní připojištění 518 Dary Projekt Snadný návrat po rodičovské dovolené Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování Zapojení zůstatku fondu k (zvýšení financování) Financování fondu celkem Stav fondu k Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ Položka/ Schváleno v Upravený Zdroj/čerpání orgánech JMK/ č. akce rezervováno Skutečnost Tvorba fondu (příjmy) - - Příděl z rozpočtu JMK na rok Příjmy v souvislosti s uskutečněným předfinancováním projektů EU Příjmy v souvislosti s uskutečněným předfinancováním projektu Natura 2000 v JMK - označení hranic ptačích oblastí Vratky prostředků poskytnutých z fondu v minulých letech Odvod prostředků poskytnutých Regionálnímu muzeu v Mikulově, p. o., na projekt Venuše z Willendorfu a 8 8 Věstonická Venuše Vratka prostředků poskytnutých Regionálnímu muzeu v Mikulově, p. o., na projekt Venuše z Willendorfu a Věstonická Venuše Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) Projekt Řízení lidských zdrojů na KrÚ JMK Dotační program pro začínající podnikatele Vratky dotací ministerstvům z prostředků poskytnutých konečným uţivatelům z grantových schémat Návrh realizace akčního plánu energetiky Podpora zpracování dokumentace projektů na čerpání zdrojů EU pro programové období Příprava projektu Kompetenční centrum Kuřim Příprava projektu CEITEC Science Park Zvyšování projektové absorpční kapacity Dotace Regionální radě Jihovýchod Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje Technická pomoc OP PS Rakousko - Česká republika v JMK Evropská územní spolupráce na období Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Projekt Prezentace JMK doma i v zahraničí Projekt Regional Cooperation Management CZ-AT (RECOM) , Projekt Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany

75 Tabulka č Projekt Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky Projekt Podpora spolupráce JMK a TTSK v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů Rezerva na financování projektů EU Projekt Moravian Science Centre Brno Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců II Projekt Vzdělávací egoncentrum JMK Projekt Posilování institucionální kapacity a efektivnosti KrÚ JMK a příspěvkových organizací JMK Dotační program Podpora včelařství Projekt Marketingová propagace JMK ve východní Evropě Projekt Zaţít kraj vína a památek na kole Projekt Obnova secesní památky - vila a ţivot rodiny Löw- Beerů Projekt Kompetenční centrum Kuřim Dotační program Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v JMK Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Projekt Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců III Projekt Zaţijte jiţní Moravu Projekt Čisté povodí Svratky Projekt Natura 2000, implementace v JMK - II. etapa Projekt Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec Projekt Central European Flood Risk Assessment and Management in CENTROPE - CEFRAME Projekt Natura 2000, implementace v JMK - III. etapa Projekt Natura 2000 v JMK - označení hranic ptačích oblastí Dotace na investice p. o. SOŠ a SOU Blansko na spolufinancování a nezpůsobilé výdaje projektu Zateplení SOŠ a SOU Blansko Příspěvek na provoz p. o. Středisko sluţeb školám a Zařízení pro DVPP, Brno na spolufinancování projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých Projekt Zdraví - Gesundheit Projekt Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek IZS Rekonstrukce komunikace Bosonohy - Praţská Dotace KORDIS JMK na financování projektů ROP Územně analytické podklady Dotace na zpracování územních plánů obcí Dotace obcím řešícím homogenizaci silnice 1/ Zásady územního rozvoje Projekt e-government v kraji Projekt Bezpečný region Projekt Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rakouska v případě katastrof Projekt CENTROPE CAPACITY Projekt Jihomoravský program pro špičkové vědce (SoMoPro) Projekt Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK Projekt Lávka přes řeku Moravu Projekt Archeopark Mikulčice - Kopčany - česká část Ostrov u Macochy - speleoterapie (EIB) Převod do rozpočtu v souvislosti s převodem na zvláštní účet projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Převod do rozpočtu v souvislosti s financováním projektu SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad - Výstavba nové školní budovy - - Převod do rozpočtu v souvislosti s financováním závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování Zapojení zůstatku fondu k (zvýšení financování) Financování fondu celkem Stav fondu k Tvorba fondu (příjmy) celkem 438 Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k

76 Tabulka č. 9 FOND IDS ORJ Položka/ č. akce Zdroj/čerpání Upravený Schváleno orgánech JMK/ rezervováno v Skutečnost Tvorba fondu (příjmy) Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Příspěvky od obcí dle uzavřených smluv Ostatní nedaňové příjmy Příděl z rozpočtu JMK na rok Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) Dopravní obsluţnost v rámci IDS Výdaje dle statutu fondu Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování Zapojení zůstatku fondu k (zvýšení financování) Úspora finančních prostředků (sníţení financování) Financování fondu celkem Stav fondu k Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k

77 Tabulka č. 9 INVESTIČNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ 7 Položka/ č. akce Tvorba fondu (příjmy) Zdroj/čerpání Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti školství Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a dalšího majetku v oblasti dopravy Upravený Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno Skutečnost Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím v oblasti kultury Prodej movitého majetku svěřeného příspěvkovým 2310 organizacím v oblasti sociálních sluţeb Prodej movitého majetku krajského úřadu Odvody investičních zdrojů příspěvkových organizací v oblasti školství Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od školských příspěvkových organizací Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti kultury Vratky nepouţitých finančních prostředků z minulých let od příspěvkových organizací v oblasti sociálních sluţeb 3111 Příjmy z prodeje nemovitého majetku a hmotného dlouhodobého majetku Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) 13 - Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních sluţeb Účelově určené příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti školství Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti kultury Dotace na investice příspěvkovým organizacím v oblasti kultury Dotace na investice SÚS JMK Výkup nemovitostí Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví Výkupy pozemků pod silnicemi Projektová příprava ROP - dotace na investice p. o. SÚS JMK Reprodukce majetku JMK v PO poskytujících sluţby sociální péče Nákup automobilů pro potřeby KrÚ JMK Reprodukce majetku JMK Převod do rozpočtu kraje Výdaje dle statutu fondu Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování Úspora finančních prostředků (sníţení financování) Zapojení zůstatku fondu k (zvýšení financování) Financování fondu celkem Stav fondu k Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) celkem Stav fondu k

78 Tabulka č. 9 REZERVNÍ FOND JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORJ Položka/ č. akce Zdroj/čerpání Upravený Schváleno orgánech JMK/ rezervováno v Skutečnost Tvorba fondu (příjmy) - - Příděl z rozpočtu JMK na rok Tvorba fondu (příjmy) celkem Čerpání fondu (výdaje) Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof Výdaje spojené s povodněmi Rezerva na financování PO v oblasti sociálních sluţeb Rezerva na platy a energie příspěvkovým organizacím Výdaje spojené s povodněmi - silnice Čerpání fondu (výdaje) celkem Financování Zapojení zůstatku fondu k (zvýšení financování) Financování fondu celkem Stav fondu k Tvorba fondu (příjmy) celkem 0 Čerpání fondu (výdaje) celkem 0 Stav fondu k ZVLÁŠTNÍ ÚČET PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ JMK ORJ Položka/ č. akce Zdroj/čerpání Upravený Schváleno v orgánech JMK/ rezervováno Skutečnost Tvorba zvláštního účtu (příjmy) Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Platby za odebrané mnoţství podzemní vody Příděl z rozpočtu JMK na rok Tvorba zvláštního účtu (příjmy) celkem Čerpání zvláštního účtu (výdaje) Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV Program vodního hospodářství - vodovody Zvláštní účet - sanace Přeplatky za odebrané mnoţství podzemní vody Podpora staveb protipovodňové ochrany Rezerva na výdaje ZÚVH Výdaje dle pravidel hospodaření se ZÚVH Čerpání zvláštního účtu (výdaje) celkem Financování Zapojení zůstatku zvláštního účtu k (zvýšení financování) Financování zvláštního účtu celkem Stav zvláštního účtu k Tvorba zvláštního účtu (příjmy) celkem Čerpání zvláštního účtu (výdaje) celkem Stav zvláštního účtu k

79 Tabulka č. 10 Alokované akce Sektor Projekty EU Dotace (SR a EU) Vlastní JMK Rozpočet PO JMK Doprava 1 OD II/425 Rajhrad - Ţidlochovice ROP Doprava 2 OD III/4133 Moravský Krumlov průtah ROP Doprava 3 OD II/602 Popůvky - Ostrovačice ROP Doprava 4 OD III/15280 Modřice most ROP Doprava 5 OD II/432 Ratíškovice průtah ROP Doprava 6 OD II/380 Těšany průtah ROP Doprava 7 OD II/379 Podomí - Drnovice ROP Doprava 8 OD II/430 Vyškov průtah ROP Doprava 9 OINV Zabezpečení letiště Brno Tuřany ROP Sociální věci 11 OSV Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba ROP Školství 35 OŠ SOŠ a SOU Bosonohy - sníţení energetické náročnosti Ostatní OPŢP Zdravotnictví 36 OZ Nemocnice Hodonín - zateplení OPŢP Regionální Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany 37 ORR rozvoj (pouze spolufinancování a neuznatelné náklady) ROP Zdravotnictví 38 OZ Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v Boskovicích OPŽP Zdravotnictví 39 OZ Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o. OPŽP Doprava 40 OD II/395 Odrovice průtah ROP Doprava 41 OD II/398 Vranov nad Dyjí průtah Onšov ROP Doprava 42 OD II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice - Lanžhot ROP Doprava 43 OD III/3773 Brumov Bedřichov, most ROP Doprava 44 OD III/4301 Ždánice Bukovany, st.1 (Ostrovánky, Lovčice, extravilány) ROP Doprava 45 OD III/37420 Svitávka 1.stavba napojení na I/43 ROP Doprava 46 OD přestupní uzel IDS Tetčice ROP Doprava 47 OD přestupní uzel IDS Šakvice ROP Doprava 48 OD přestupní uzel IDS Moravský Krumlov ROP Doprava 49 OD přestupní uzel Medlovice ROP Projekty EU celkem Ostatní projekty Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k EIB ev.č. Lázeňství 10 OINV Ostrov u Macochy speleoterapie PRK Doprava 13 OD III/42226 Podivín průtah PRK Doprava 14 OD II/376 Kunštát - Zbraslavec PRK Doprava 15 OD III/3769 Bedřichov průtah PRK Doprava 16 OD III/41710 Blaţovice - ul.nádraţní PRK Doprava 17 OD III/4292 Uhřice - průtah PRK Doprava 18 OD III/37420 Svitávka 1.stavba PRK Doprava 19 OD III/4992 Tasov - Lipov PRK Doprava 21 OD Cestmistrovství SÚS JMK Břeclav PRK Sociální věci 22 OSV Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu PRK Sociální věci 23 OSV Senior centrum Blansko - přístavba PRK Sociální věci 24 OINV Domov pro seniory Bučovice - výstavba PRK Sociální věci 25 OSV Domov pro seniory Hustopeče - výstavba PRK Sociální věci 26 OSV Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba PRK Sociální věci 28 OINV Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba PRK Školství 30 OŠ Školství 31 OŠ Školství 32 OŠ Výstavba nové školní budovy SOŠ a SOU Rajhrad Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - přístavba učeben Střední škola polytechnická bezbariérové propojení objektů školy PRK PRK PRK Zdravotnictví 33 OZ Nemocnice Břeclav - stravovací provoz PRK Zdravotnictví 34 OZ (Schváleno usnesením č. 7646/11/R 105 ze dne ) Odbor Název akce OP/PRK Nemocnice Vyškov - mezioborová jednotka intenzivní péče Náklady celkem v tis. Kč Podíl JMK v tis. Kč Výše úvěru z EIB v tis. Kč PRK Ostatní projekty celkem ALOKOVÁNO celkem

80 Tabulka č. 10 Nealokované akce Sektor Projekty EU Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k EIB ev.č. (Schváleno usnesením č. 7646/11/R 105 ze dne ) Odbor Název akce OP/PRK Náklady celkem v tis. Kč Dotace (SR a EU) Podíl JMK v tis. Kč Vlastní JMK Rozpočet PO JMK Ostatní Výše úvěru z EIB v tis. Kč Lázeňství x ORR Lázně Lednice - infrastruktura ROP Lázeňství x ORR Lázně Lednice - termální bazén ROP x Thermal Pasohlávky - páteřní, technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky ROP Lázeňství x ORR Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově ROP x Thermal Pasohlávky - archeologický park Římský vrch ROP Školství x OŠ Střední škola informatiky a spojů - zateplení OPŢP Školství x OŠ Střední odborná škola průmyslová Břeclav - zateplení I OPŢP Věda a výzkum x ORR CEITEC Science Park (původně CERIT) OPVVI Zdravotnictví x OZ Nemocnice Kyjov - zateplení OPŢP Zdravotnictví x OZ Zateplení budovy J nemocnice Ivančice OPŽP Regionální rozvoj x ORR Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje OPPI Kultura x OINV Archeopark Mikulčice ROP Kultura x OK Loew Beerova vila ROP Školství x OŠ Školství x OŠ Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů, OU Cvrčovice Zateplení budov a výměna oken - SZŠ a VOŠ Znojmo OPŢP OPŢP Školství x OŠ Zateplení MŠ a ZŠ, Ţelešice OPŢP Školství x OŠ Školství x OŠ Realizace energetického opatření budovy MŠ - Ivančice Výměna oken a zateplení hl. budovy školy - SOŠ a SOU A.Citroena Boskovice OPŢP OPŢP Školství x OŠ Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín OPŢP Školství x OŠ Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny OPŢP Školství x OŠ Sníţení energetické náročnosti objektů - SOU lesnické a rybářské Bzenec OPŢP Školství x OŠ Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno OPŢP Školství x OŠ Školství x OŠ Školství x OŠ Školství x OŠ Školství x OŠ Sníţení energetické náročnosti objektů školy - SŠ P a um VOŠ Hodonín Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny - SPŠ stavební Brno Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 OPŢP OPŢP OPŢP OPŢP OPŢP Školství x OŠ Regenerace-zateplení SOŠ ve Stráţnici OPŢP Sociální věci x OSV Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka OPŢP Projekty EU celkem Ostatní projekty Školství x OŠ Střední odborná škola průmyslová Břeclav - zateplení II MŢP - ZÚ Zdravotnictví x OZ Nemocnice Vyškov - zateplení MŢP - ZÚ Sociální věci x OSV Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy PRK Školství x OŠ Dětský domov Vranov - rekonstrukce PRK Školství x OŠ Dětský domov, ZŠ a PrŠ Brno, Víděňská - rekonstrukce PRK Zdravotnictví x OZ Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny PRK Ostatní projekty celkem NEALOKOVÁNO celkem PROJEKT CELKEM (alokováno a nealokováno)

81 Tabulka č. 10 Ostatní projekty Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II k Alokované akce přeřazené do zásobníku Sektor EIB ev.č. (Schváleno usnesením č. 7646/11/R 105 ze dne ) Odbor Název akce OP/PRK Náklady celkem v tis. Kč Dotace (SR a EU) Podíl JMK v tis. Kč Vlastní JMK Rozpočet PO JMK Sociální věci 27 OINV Domov pro seniory Miroslav - výstavba PRK Sociální věci 29 OINV Domov pro seniory Ivančice - novostavba PRK ZÁSOBNÍK celkem Ostatní Výše úvěru z EIB v tis. Kč

82 Tabulka č. 11 Úroky hrazené JMK z čerpaného rámce poskytnutého EIB (v tis. Kč) (Smlouvy s EIB ze dne a ) Rok Smlouva I 1) Smlouva II 2) Výše úroků celkem Výše úroků celkem ) Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a JMK ze dne ) Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a JMK ze dne

83 Tabulka č. 12 Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých příspěvkovými organizacemi zřízenými JMK k (v tis. Kč) Název příspěvkové organizace Účel úvěru, půjčky Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Financování realizace staveb Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno Poskytovatel úvěru, půjčky Československá obchodní banka, a.s. Typ úvěru, půjčky Dlouhodobý investiční úvěr Měna Výše úvěru, půjčky Čerpaná výše úvěru, půjčky Nesplacená výše úvěru, půjčky Splacená výše úvěru, půjčky Termín splatnosti Zajištění CZK ANO Poznámka Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Předfinancování realizace staveb Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, Tišnov Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, Břeclav Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská 1247, Kyjov Nemocnice TGM Hodonín, p.o, Purkyňova 11, Hodonín Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Financování oběţných aktiv Předfinancování projektu "Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. np, pavilon F" Profinancování oběţných prostředků - pohledávek za zdravotními pojišťovnami Oběţné prostředky - profinancování provozních potřeb profinancování oběţných prostředků - pohledávek za zdravotními pojišťovnami. Financování investiční akce "Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba" Předfinancování projektu "Zřícenina Hradu Cornštejn" Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Kontokorentní úvěr Kontokorentní úvěr Úvěr na investice Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr Dlouhodobý investiční úvěr CZK NE CZK Doba neurčitá CZK CZK CZK CZK CZK Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Smlouva o poskytnutí zajištění (ručení JMK) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Zástavní právo k pohledávce (pohledávky z obchodního styku) Prohlášení ručitele (JMK) Česká spořitelna, a.s. Překlenovací CZK NE Smlouva o kontokorentním úvěru č splatnosti úvěru Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Předfinancování projektu "Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci" Komerční banka, a.s. Střednědobý úvěr CZK NE Částka ve výši ,20 Kč (1.splátka) byla z ROP poukázána na účet JMK dne a přeposlána PO dne Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámeček Střelice, p.o.,tetčická 69/71, Střelice u Brna Předfinancování projektu " Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinckého, pána Hodonína a Holíče" Předfinancování projektu "Archeologický park Mikulčice- Kopčany" Předfinancování projektu "Malujeme barvami země" Předfinancování projektu "Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů" Realizace solárního systému pro přípravu uţitkové vody Střelice Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. SFŢP ČR Střednědobý úvěr Střednědobý úvěr Bezúročná půjčka NE CZK NE CZK NE CZK ANO Nově uzavřené smlouvy, zatím nečerpáno.

84 Tabulka č. 12 Název příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, p.o. náměstí Svobody 318, Bzenec Střední odborná škola Stráţnice, Skácelova 890, Stráţnice Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy, p.o., Olomoucká 61, Brno Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17 Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí 17 Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 Celkem Účel úvěru, půjčky Podpora obnovy vinice Předfinancování projektu "Společné vzdělání pro budoucnost- dodávka CNC strojů" Předfinancování projektu "Konkurenceschopnost" Předfinancování projektu "Co nás spojuje, co nás dělí" Poskytovatel úvěru, půjčky Vinařský fond Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Sdruţení rodičů Projekty "Chemická legislativa a kvalita řízení škol" a "Implementace e- Sdruţení rodičů learningových technologií" Předfinancování projektu EU Československý časopis Překlenutí časového nesouladu mezi potřebou finančních zdrojů na financování projektů a obdrţením dotace Předfinancování projektu "Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov" Předfinancování projektu "Implementace a inovace ŠVP obchodních oborů" Předfinancování projektu EU Sport nás spojuje Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Typ úvěru, půjčky Bezúročná půjčka Úvěr na provozní a investiční potřeby Revolvingový úvěr Dlouhodobá půjčka Dlouhodobá půjčka Dlouhodobý na provozní potřeby projektu Dlouhodobý na provozní potřeby projektu Municipální úvěr Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr Měna Výše úvěru, půjčky Čerpaná výše úvěru, půjčky Nesplacená výše úvěru, půjčky Splacená výše úvěru, půjčky Termín splatnosti Zajištění CZK Trvalý porost CZK Bez zajištění CZK Bez zajištění CZK Bez zajištění CZK Bez zajištění CZK Bez zajištění CZK Zástavní právo k pohledávkám CZK Bez zajištění CZK Bez zajištění CZK Bez zajištění Poznámka

85 Tabulka č. 13a Přehled dotací poskytnutých z dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem k (v tis. Kč) Oblast Dotační program SR UR Schválené dotace Poskytnuté dotace Životní prostředí Dotační program pro poskytování dotací v oblasti odpadového hospodářství pro rok Dotační program lesy Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 1 - Podpora v oblasti vodárenství Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 3 - Podpora staveb protipovodňové ochrany Dotační program na podporu zpracování projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství roku 2011 Venkov a zemědělství Program rozvoje venkova JMK pro rok Dotační program "Podpora včelařství" Dotační program "Podpora vinařství a vinohradnictví" Regionální rozvoj Dotační program "Dotace na zpracování územních plánů" Podpora zkvalitnění služeb TIC v JMK v roce Dotační program JMK pro začínající podnikatele Kultura a památková péče Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu JMK v oblasti kultury a památkové péče na rok Vzdělávání a volný čas Dotační program "Do světa! na rok 2011" Dotační program na činnost národnostních menšin Dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2011 Sociální a rodinná politika Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK na vícelené období na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK pro rok 2011 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb Prevence a požární ochrana Dotace na neinvestiční projektů z rozpočtu JMK pro oblast prevence kriminality Dotace z rozpočtu JMK pro oblast protidrogových aktivit na rok Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí JMK na období Zdravotnictví Zásady poskytování dotací z rozpočtu JMK pro rok 2011 na podporu a rozvoj nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví

86 Tabulka č. 13b Přehled dotací, příspěvků a darů poskytnutých formou individuálních dotací v členění podle jednotlivých oblastí k (v tis. Kč) Oblast Schváleno Poskytnuto Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Doprava Vzdělávání a školské sluţby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Územní rozvoj Ochrana ţivotního prostředí 60 Sociální sluţby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy 200 Bezpečnost a veřejný pořádek Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém Jiné veřejné sluţby a činnosti (mezinárodní spolupráce) Ostatní Individuální dotace celkem

87 Tabulka č. 13c Přehled dotací schválených v letech k poskytnutí v roce 2011 a dalších z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k (v tis. Kč) Schváleno Poskytnuto Dotační programy Dotační program "Dotace na zpracování územních plánů" Dotační program "Podpora udrţování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji" Dotační program "Podpora včelařství" Dotační program JMK pro začínající podnikatele Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 1 - Podpora v oblasti vodárenství Dotační program v oblasti vodního hospodářství: Podprogram 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod Dotační programy celkem Individuální dotace dle jednotlivých oblastí Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Doprava Územní rozvoj Jiné veřejné sluţby a činnosti (mezinárodní spolupráce) Individuální dotace celkem Celkový objem dotací

88 Tabulka č. 14 Odbor Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody OD ROP Modřice, smyčka, zázemí pro cestující (ZPC) KORDIS JMK ,60 0,00 624,00 0,00 0, ,60 0, ,46 0,00 OD OD OD Oper. program /nástroj pomoci ROP ROP ROP Výdaje a přijaté dotace a příspěvky na projekty podporované z fondů EU a z dalších nadnárodních zdrojů financování v programovém období k Název projektu Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK - Elektronické odbavování cestujících (EOC) Zavedení intermodálních informačních sluţeb dopravní telematiky - rozvoj Centrálního dispečinku a II. etapa budování elektronických informačních panelů (ISELP) Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Předpoklad ost. let Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací KORDIS JMK ,50 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,80 KORDIS JMK ,00 0,00 181,40 0,00 0, ,00 0, , ,60 v tis. Kč Usnesení orgánu kraje 9433/08/R /09/R /09/Z /08/R /09/Z 5 425/09/Z /09/R /09/R /09/Z 8 Brno, St. Lískovec, smyčka, zázemí pro cestující (ZPC - KORDIS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , /08/R 154 Starý Lískovec) OD ROP Infostánky do významných přestupních uzlů (INS) KORDIS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , /09/R 25 OD ROP přestupní uzel IDS Moravský Krumlov (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 167,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /08/Z 28 OD ROP přestupní uzel IDS Tetčice (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 729,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/152 Ivančice mosty SÚS JMK ,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 20 OD ROP II/408 Suchohrdly Dyjákovice extravilán SÚS JMK ,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 20 OD ROP II/418 Újezd u Brna most SÚS JMK ,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 20 OD ROP II/422 Lednice přeloţka SÚS JMK ,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 20 OD ROP III/37420 Svitávka 1.stavba napojení na I/43 (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 902,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP III/4301 Ţdánice - Bukovany, st.1 (EIB) SÚS JMK ,00 0, ,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP přestupní uzel IDS Šakvice (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 776,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0, /08/Z 28 OD ROP II/150 Boskovice - Valchov Ţďárná SÚS JMK ,00 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/374 Adamov - Bílovice nad Svitavou SÚS JMK ,00 0,00 595,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/374 Rájec Blansko III.stavba Ráječko SÚS JMK ,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 22 OD ROP II/379 Blansko - Lipůvka most SÚS JMK ,00 0,00 893,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 28 OD ROP II/380 Sokolnice okruţní křiţovatka SÚS JMK ,00 0,00-362,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/393 Oslavany II.a IV.stavba SÚS JMK ,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/397, III/3974 okruţní křiţovatka Čejkovice (ZN) SÚS JMK ,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/398 Horní Dunajovice Mikulovice - Pavlice extravilán SÚS JMK ,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/399 Tavíkovice most SÚS JMK ,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/400 Chlupice most SÚS JMK ,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/408, II/399 okruţní křiţovatka Kuchařovice SÚS JMK ,00 0,00 420,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/416,417 Křenovice průtah SÚS JMK ,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/421 Kobylí průtah SÚS JMK ,00 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/422 Čejkovice (HO) průtah I.stavba SÚS JMK ,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/422 Svatobořice - Mistřín I.stavba SÚS JMK ,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/425 Hustopeče průtah a okr. křiţovatka SÚS JMK ,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/425, III/4217 Hustopeče Horní Bojanovice SÚS JMK ,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/427 Moravský Písek průtah II. a III. stavba SÚS JMK ,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/602 Veselka okruţní křiţovatka SÚS JMK ,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP III/3657 Letovice most SÚS JMK ,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP III/36616 Uhřice Usobrno přeloţka SÚS JMK ,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP III/3771 Předklášteří most SÚS JMK ,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP III/4135 Rybníky most SÚS JMK ,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP III/41619 Hrušovany u Brna obchvat SÚS JMK ,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 22 OD ROP III/4194 Váţany n/litavou Hrušky SÚS JMK ,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP III/4301 Bukovany - průtah SÚS JMK ,00 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 22 OD ROP přestupní uzel IDS Bučovice SÚS JMK , ,00 64,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 22 OD ROP přestupní uzel IDS Hrušovany u Brna SÚS JMK ,00 722, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP přestupní uzel IDS Nesovice SÚS JMK , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 22 OD ROP přestupní uzel IDS Otnice SÚS JMK ,00 462, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /07/Z 22 OD ROP přestupní uzel IDS Rajhrad u Brna SÚS JMK , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/377 Rájec - Bořitov SÚS JMK ,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23

89 Tabulka č. 14 Odbor Oper. program /nástroj pomoci Název projektu Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje OD ROP II/416 Pohořelice průtah SÚS JMK ,00 0,00 938,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 23 OD ROP II/425 Rajhrad Ţidlochovice (EIB) SÚS JMK ,00 0, ,80 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /07/Z 22 OD ROP přestupní uzel Medlovice (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 323,22 0,00 0,00 557,25 0,00 0,00 0, /08/Z 28 OD ROP II/152 Jamolice-Polánka po křiţ. III/15250 SÚS JMK ,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/421 Zaječí most SÚS JMK ,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/430 Vyškov průtah, most SÚS JMK ,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/398 Mikulovice průtah SÚS JMK ,29 0,00 45,00 0,00 0, ,31 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/395 Odrovice průtah (EIB) SÚS JMK ,00 0, ,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/398 Vranov nad Dyjí průtah - Onšov (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 470,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice - Lanţhot (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 759,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/430 Vyškov průtah (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 148,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/432 Ratíškovice průtah (EIB) SÚS JMK ,00 0, ,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/602 Domašov most SÚS JMK ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP III/05531 Luţice průtah IV. a V.stavba SÚS JMK ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP III/3773 Brumov - Bedřichov, most (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 374,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OD ROP II/380 Těšany průtah (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , /08/Z 26 OD ROP II/602 Popůvky - Ostrovačice (EIB) SÚS JMK ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP III/15280 Modřice most (EIB) SÚS JMK ,00 0, ,00 0,00 0, ,38 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP III/4133 Moravský Krumlov průtah (EIB) SÚS JMK ,00 0, ,00 0,00 0, ,83 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/374 Cetkovice průtah a most SÚS JMK ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/377,III/37610 Brťov průtah SÚS JMK ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/379 Lipůvka průtah SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/379 Podomí - Drnovice (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 74,00 0,00 0, ,88 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/380 Těšany - Borkovany (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/400 Přeskače- průtah - SÚS JMK ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/413 Prosiměřice SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/420 Hustopeče - Kurdějov SÚS JMK ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/421 Bořetice průtah - Kobylí SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/422 Svatobořice-Mistřín průtah, II.stavba SÚS JMK ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/425 Hustopeče OK - Horní Bojanovice SÚS JMK ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/431 Vyškov - průtah SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/602 Říčany - Říčky SÚS JMK ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP III/42117 Bulhary průtah SÚS JMK ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/152 Ivančice - Polánka extravilán SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/152 Ivančice (MČ Němčice) SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/152 Polánka (Mor.Krumlov) průtah SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/379 Laţánky průtah SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/381 Velké Němčice průtah SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/394 Tetčice průtah SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/408 Dyjákovice průtah SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/408 průtahy Dyje, Krhovice, Valtrovice SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/430 Rousínov - Tučapy SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/431, III/4301 Ţdánice, Nechvalín, průtahy SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/152 Modřice mosty SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/365 Horní Poříčí - Letovice -extravilány SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/379 Deblín - Tišnov SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/379 Tišnov - Lipůvka (EIB) SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/383 Pozořice - Sivice SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/385 Tišnov Hradčany - Čebín SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/408 Přímětice - Suchohrdly - I/38 SÚS JMK ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/422 Čejkovice - Velké Bílovice SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/425 Nosislav-Velké Němčice - Starovičky SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP III/3783 Holštejn, most v Moravském krasu SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP III/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP III/4206 Pouzdřany most nad koridorem ČD SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP Propojení I/38 Znojmo SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /10/Z 19 OD ROP II/394 Neslovice průtah SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /08/Z 25 OD ROP II/408 Hrádek průtah SÚS JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /08/Z 25 OINV ROP Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba CSS Kyjov ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , /09/R 54

90 Tabulka č. 14 Odbor OINV Oper. program /nástroj pomoci ROP Název projektu Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany OINV ROP Školský areál Ţelešice sociálně terapeutické dílny OINV ROP Archeologický park Pavlov OINV ROP Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově OK ROP Zřícenina hradu Cornštejn OK OK ROP ROP Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů Vybavení expozic Regionálního muzea v Mikulově multimediálními průvodci Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje JMK ,00 0,00 562,00 0,00 0, , , , , /08/R 173 MŠ a ZŠ Ořechov Regionální muzeum v Mikulově Regionální muzeum v Mikulově Jihomor. muzeum ve Znojmě Masarykovo muzeum v Hodoníně Regionální muzeum v Mikulově ,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 153, 406/09/R ,36 155, ,00 0,00 0, ,37 0,00 0, ,03 RJMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , /10/R ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0, /09/R ,00 0,00 82,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0, /09/R ,37 0,00 346,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /09/R 25 ORR ROP Prezentace Jihomoravského kraje doma i v zahraničí JMK , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 24 ORR ROP Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany JMK , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/Z 26 ORR ROP Marketingová propagace Jihomoravského kraje ve východní Evropě JMK ,00 0, , , , ,33 102, ,00 0,00 491/09/Z 9 ORR ROP Zaţijte jiţní Moravu JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , /10/R 64 ORR ROP Dotace do rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na povinné spolufinancování kraje projektů různé , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , /07/Z 21 předkládaných vybranými subjekty do ROP ORR ROP Thermal Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a Pasohlávky infrastruktura na poloostrově a.s ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 498/05/Z 7 ORR ROP Thermal Pasohlávky - páteřní technická a dopravní infrastruktura ORR ROP Thermal Pasohlávky - archeologický park Římský vrch ORR/ OINV ORR/ OINV ROP Obnova secesní památky - vila a ţivot rodiny Löw- Beerů Thermal Pasohlávky a.s. Thermal Pasohlávky a.s ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 498/05/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 498/05/Z 7 JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 201, , , /10/R 57; 4974/10/R 70 ROP Archeopark Mikulčice - část Akropole JMK ,10 0, ,69 0,00 0, ,00 0, , , /10/R 60 OSV ROP Půdní vestavba školy - podporované bydlení OSV ROP Vybudování tréninkového bydlení - 3 malometráţní byty pro osoby se zdravotním postiţením OSV ROP Chráněné bydlení Šanov OŠ ROP Moderní středisko učení OŠ ROP Předtisková příprava a inovace oblasti tisku I OŠ ROP Regionální centrum mechatroniky OŠ ROP Pořízení hudebních nástrojů OŠ ROP Vybavení regionálního centra výuky strojírenských oborů - I. etapa Domov Horizont , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 175 Zámeček Střelice , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 152 Zámek Břeţany , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 152 Gymn. a JŠ s pr. SJZ, ,00 0,00 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 166 Břeclav ISŠ polyg., Brno ,00 0, ,00 0,00 102,67 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 153 ISŠ-COP, Brno, ,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 152 Olomoucká Konzervatoř Brno, tř. Kpt ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 153 Jaroše SOŠ a SOU A. Citroena, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 152 Boskovice

91 Tabulka č. 14 Odbor OŠ Oper. program /nástroj pomoci ROP Název projektu Modernizace techniky pro výuku odborných předmětů ve vazbě na rozvoj lidských zdrojů a reformu vzdělávacího systému I. etapa OŠ ROP Laboratoře elektrotechniky, automatizace a CNC strojů OŠ ROP Bezdrátové školy - 1. etapa OŠ ROP Bezdrátové školy - II. etapa OŠ ROP Přístavba víceúčelového sálu s učebnami Nositel projektu SPŠ a VOŠ tech., Brno, Sokolská SPŠ, Jedovnice, Na Větřáku SSŠ a Zařízení pro DVPP, Brno SSŠ a Zařízení pro DVPP, Brno SŠ pro TP GEMINI Brno Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0,00 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0,00 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 178 OVV OZ OZ OZ OZ ROP ROP ROP ROP ROP Propagace jiţní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Nemocnice Břeclav - zdravotnické přístroje pro RDG oddělení Nemocnice Břeclav - mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. np, pavilon F Zdravotnické přístroje a mobiliář pro západní křídlo Nemocnice Vyškov Nemocnice Znojmo - rekonstrukce a dostavba, II. etapa - magnetická rezonance Celkem za Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod OINV OPŢP Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o. OINV OPŢP Domov Hvězda - realizace úspor energie OINV OPŢP Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka OINV OPŢP Sníţení energetické náročnosti objektu - Kudelova 6 JMK , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nemocnice Břeclav Nemocnice Břeclav Nemocnice Vyškov Nemocnice Znojmo Dětské centrum Znojmo Domov Hvězda Domov pro seniory Zastávka ISŠ polygraf., Brno ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 808,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,18 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 165, 1814/08/Z /08/Z /08/R /08/Z /08/R /08/Z /08/R /08/Z /08/R /09/R /09/R /10/R /10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /10/R ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 OINV OPŢP Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín ISŠ, Hodonín ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 OINV OPŢP Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v Boskovicích OINV OPŢP Zateplení MŠ a ZŠ, Ţelešice OINV OPŢP Realizace energetického opatření budovy MŠ OINV OPŢP Zateplení budovy J nemocnice Ivančice OINV OINV OPŢP OPŢP Zateplení a výměna oken objektu Interny Nemocnice Kyjov Zateplení a výměna oken objektu Ústavní lékárny Nemocnice Kyjov OINV OPŢP Nemocnice Hodonín - zateplení Jihomorav. dět. centr. spec. péče MŠ a ZŠ, Ţelešice MŠ, ZŠ pro SP a DD, Ivančice Nemocnice Ivančice Nemocnice Kyjov Nemocnice Kyjov Nemocnice TGM Hodonín ,38 0,00 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /09/R /09/R ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, /09/R /09/R /09/R /09/R /10/R /09/R /09/R /10/R /09/R /09/R 38

92 Tabulka č. 14 Odbor Oper. program /nástroj pomoci Název projektu Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje OINV OPŢP Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů OU Cvrčovice ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z 12 OINV OPŢP Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako prevence sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce OINV OPŢP Výměna oken a zateplení hl. budovy školy OINV OINV OINV OINV OPŢP OPŢP OPŢP OPŢP Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní Kyjov Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy - Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ prům. E.Beneše a SOU Břeclav- Zateplení obvod. plášťů a výměna otvor. výplní - SO 02 - areál SOU OINV OPŢP Regenerace-zateplení SOŠ ve Stráţnici OINV OPŢP Sníţení energetické náročnosti objektů OINV OPŢP Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny OINV OPŢP Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny OINV OPŢP Střední škola informatiky a spojů Brno - Projekt revitalizace OINV OPŢP Sníţení energetické náročnosti objektů školy OINV OPŢP Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno OINV OPŢP Zateplení budov a výměna oken OK ORR/ OINV OPŢP Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice Regionální muzeum v Mikulově SOŠ a SOU A. Citroena, Boskovice SOŠ a SOU aut., Kyjov SOŠ a SOU obch., Brno, Jánská SOŠ a SOU stav., Brno- Bosonohy SOŠ prům. E. Beneše a SOU, Břeclav SOŠ, Stráţnice SOU les.a ryb.,bzenec SOU,Kyjov, Havlíčkova SPŠ stav., Brno, Kudelova SŠ inf.a spojů, Brno, Čichnova SŠ prům. a um. VOŠ, Hodonín SŠPaS, Brno, Charbulova SZŠ a VOŠ zdrav., Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 400, /10/R ,00 0,00 436,54 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /09/R ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 900,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 693/10/Z ,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0, /08/R 182 OPŢP Vila Löw Beerů, obnova zahrady JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0, , , /11/R 105 OSV OPŢP Zateplení budovy Zámeček OŠ OPŢP Zlepšení tepelně technických vlastností objektu škol, Břeclav, sady 28. října 1 OŠ OPŢP Opatření na úsporu energie Gymnázia Boskovice OŠ OPŢP Zateplení budovy a výměna oken OŠ OPŢP Instalace solárních systémů k ohřevu TUV na budovách ISŠA Brno Zámeček Střelice Gymn. a JŠ s práv.sjz, Břeclav Gymnázium Boskovice, Palac.nám. Gymnázium Brno, Elgartova ISŠ autom., Brno, Křiţíkova ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10/R ,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 163

93 Tabulka č. 14 Odbor Oper. program /nástroj pomoci Název projektu OŠ OPŢP Rekonstrukce pláště a zateplení fasády budovy školy OŠ OŠ OPŢP Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy OPŢP Sníţení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ, Kyjov, Školní 3208 OŠ OPŢP Zateplení objektu MŠ a ZŠ OŠ OPŢP Realizace úspor energií OŠ OPŢP Zateplení SOŠ a SOU Blansko OŠ OPŢP Realizace úspor energií na SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 OŠ OPŢP Zateplení komplexu školních budov, vč. výměny oken OŠ OPŢP Zateplení obvodových plášťů, výměna otvorových výplní - SO 04 Školní jídelna OŠ OPŢP Zateplení objektu Valtická 9, Mikulov OŠ OPŢP Zlepšení energetické bilance budovy školy OŠ OPŢP Zateplení stěn a stropu, výměna oken a dveří (Energetické úspory v objektu SSŠ Brno) Nositel projektu ISŠ-COP, Brno, Olomoucká Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 148 LIPKA Brno ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /09/R 17 MŠ a ZŠ, Kyjov, Školní MŠ a ZŠ, Kyjov, Za Humny OU a PRŠ Brno, Lomená SOŠ a SOU, Blansko, Bezručova SOŠaSOU, Hustopeče, Masaryk.n. SOŠaSOU, Znojmo, Dvořákova SOŠ prům. E. Beneše a SOU, Břeclav SOU, Mikulov, Purkyňova SPŠ chem., Brno, Vranovská SSŠ a Zařízení pro DVPP, Brno ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /10/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0,00 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375/09/Z 8, 4781/10/R ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /10/R 65 OŢP OPŢP Natura implementace v JMK I. etapa JMK , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R /08/R 7 OŢP OPŢP Natura implementace v JMK II. etapa JMK ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, /08/R 179 OŢP OPŢP Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec JMK ,00 0,00 508, ,30 0,00 787,00 42, , , /09/R 41 OŢP OPŢP Natura Označení ptačích oblastí v JMK JMK ,00 0,00 0,00 237,70 0,00 237,70 0,00 0,00 0, /09/R 50 OŢP OPŢP Natura implementace v JMK III. etapa JMK ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 549,24 0,00 0, /09/R 50 OŢP OPŢP Natura implementace v JMK IV. etapa JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, /09/R 50 Celkem za Operační program Životní prostředí OD OD OD OD OD OINV OINV , , , ,00 0, , , , ,00 OPPS ČR- Příprava projektové dokumentace modernizace silnice Rak II/409 v úseku Uherčice-Vratěnín-Rančířov SÚS JMK ,00 0, ,66 0,00 0,00 428,23 0,00 0,00 0, /08/Z 28 OPPS ČR- Silniční propojení Jaroslavice-Seefeld- Rak Kadolz/Zwingendorf SÚS JMK ,00 0, ,88 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, /08/Z 28 OPPS ČR- Silniční propojení Valtice-Katzelsdorf Rak SÚS JMK ,53 0, ,35 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0, /08/Z 28 OPPS ČR- Suchovské Mlýny - Vápenky SR SÚS JMK ,76 0,00 1,35 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 426/09/Z 8 OPPS ČR- Mikulov - Ottenthal Rak SÚS JMK ,00 0,00 64,76 0,00 0,00 434,23 0,00 0, , /10/R 87 Lávka přes řeku Moravu v arch. parku Mikulčice a OPPS ČR- 1786/08/Z 25, Kopčany včetně přístupových komunikací pro JMK ,56 0,00 768,48 0,00 0, ,90 24, , ,18 SR 1269/11/Z 21 nemotorovou dopravu a pěší turistiku OPPS ČR- ACT WELL! - Austrian Czech Teams Widens Rak Evocative Life Long Learning LIPKA Brno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850, /11/R 104

94 Tabulka č. 14 Odbor OINV OINV Oper. program /nástroj pomoci OPPS ČR- Sport nás sbliţuje SR Název projektu OPPS ČR- Sport nás sbliţuje - II. etapa SR Nositel projektu SOŠ, Stráţnice Sportovní gymnázium L. Daňka Brno Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje ,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /09/R 44 OINV OK OK OK OK OK OK OKH OKH OKŘ ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR OŠ OŠ OŠ OŠ OPPS ČR- Sport nás sbliţuje SR Sportovní gymnázium L. Daňka Brno ,00 0,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 177 OPPS ČR- Porta culturae JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , /10/R 74 Rak OPPS ČR- Archeologický park Mikulčice - Kopčany SR OPPS ČR- Malujeme barvami země Rak OPPS ČR- Společný návrat do 18. století prostřednictvím SR F.Š.Lotrinského, pána Hodonína a Holíče OPPS ČR- Archeopark Mikulčice - Kopčany - Zachování ţivotního SR prostředí a krajiny OPPS ČR- Venuše z Willendorfu a Věstonická Venuše Rak Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Masarykovo muzeum v Hodoníně Regionální muzeum v Mikulově ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 145,00 0,00 500,00 100, /08/R ,00 0,00 35,00 0,00 0,00 39,53 0,00 0,00 0, /09/R ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 0,00 0,00 0, /10/R ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0, /10/R ,00 0, , ,00 335,84 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 182 OPPS ČR- Bezpečný region SR JMK ,00 0, ,21 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0, /08/Z 25 OPPS ČR- Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rak Rakouska v případě katastrof JMK ,22 0, , ,00 0, ,07 72,19 0,00 0, /08/R 175 OPPS ČR- Twinning Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko Rak JMK ,79 0,00 459,79 358,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118/09/Z 4 OPPS ČR- Mezinárodní konference k rozvoji nemotorové dopravy Rak v kontextu Evropy JMK ,00 247,41 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117/09/Z 4 Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční OPPS ČRspolupráce Rakousko - Česká republika v Rak JMK JMK ,00 183,15 446,49 200,00 0,00 388,80 61, , , /08/Z 27 OPPS ČR- RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management Rak CZ-AT JMK ,00 210, ,89 432,00 0, ,00 143, , , /07/R 142 Podpora spolupráce JMK a Trnavského OPPS ČR- samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při SR vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů JMK ,00 798, ,13 535,36 0, ,87 184, ,57 70, /08/Z 25 (RESPOS) OPPS ČR- Zaţít kraj vína a památek na kole Rak JMK ,00 0,00 632,06 906,06 0, ,97 123, , , /09/R 31 OPPS ČR- Partnerství Rakousko - Česká republika ve Rak Středoevropském regionu - PRO JMK ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,85 905,12 962/10/Z 15 OPPS ČR- Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky SR JMK , , , ,60 0, ,62 165, ,12 100, /08/Z 25 OPPS ČR- Česko-slovenský studentský časopis SR OA Břeclav ,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 165 OPPS ČR- SOŠ, Společné vzdělávání pro budoucnost SR Stráţnice ,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 177 OPPS ČR- SOŠ, Areál volného času a sportu při Baťově kanálu SR Stráţnice ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /08/R 165 SSŠ a OPPS ČR- Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé Zařízení pro Rak DVPP, Brno ,00 0,00 507,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 200,00 674/09/R 13

95 Tabulka č. 14 Odbor OŠ Oper. program /nástroj pomoci OPPS ČR- Kamarádi SR Název projektu Nositel projektu SŠ inform. tech. a soc. péče, Brno, Purkyňova Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje ,00 0,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /09/R 43 OVV OP NS CENTROPE CAPACITY JMK ,50 0, , ,00 0, ,00 0, , , /08/Z 24 OPPS ČR- Zdraví - Gesundheit, Přeshraniční integrovaná OZ JMK ,10 0,00 932,89 440,80 0, ,21 70, ,29 0, /08/Z 28 Rak zdravotní péče Central European Flood Risk Assessment and OŢP OP NS JMK ,00 0,00 137,00 840,00 0,00 988,00 221, , ,00 119/09/Z 4 Management in CENTROPE (Ceframe) Celkem za operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR OPVK Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.1 (systém zálohových plateb) OPVK Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.2 (systém zálohových plateb) OPVK Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.3 (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 3.2 (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, (systém zálohových plateb) OPVK Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, (systém zálohových plateb) Celkem za Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost , , , ,29 335, , , , ,42 JMK , , , ,00 0, , ,28 0,00 0, /08/R 157 JMK ,00 813,00 370,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, /08/R 157 JMK ,00 545,00 107,00 500,00 0,00 500,00 4,69 0,00 0, /08/R 157 JMK , , , , , , , , , /08/R 149 JMK , , , , , , , , , /08/R 149 JMK , , , , , , , , , /08/R 149 JMK , , , , , , , , ,95 402/09/R 10 JMK ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , /10/R 86 JMK ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , /10/R 86 JMK ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , /10/R , , , , , , , , ,99 OKŘ OPLZZ Řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu JMK JMK ,00 497,49 23,72 995,00 497, ,13 61, , , /10/R 63 OKŘ OPLZZ Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje JMK ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0, , , /10/R 88 ORR OPLZZ Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a JMK , ,78 750, ,00 0, ,00 521, , , /10/R 58 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje ORR OPLZZ Vzdělávání v egoncentru Jihomoravského kraje JMK ,00 463,28 602, ,00 0,00 846,60 94,59 665, , /10R 61 ORR OPLZZ Podpora celoţivotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji JMK ,30 0,00 0, ,39 0, ,01 0, , , /10/R 67 OSV OPLZZ Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje JMK , , , , , , ,82 0,00 0, /08/R 173 OSV OPLZZ Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK JMK , , , , , , ,88 0,00 0,00 547/09/R 11 OSV OPLZZ Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK II. JMK ,00 0,00 0, ,00 0,00 300,00 0, , , /10/R 98 OSV OPLZZ Zajištění vybraných sluţeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Celkem za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , /10/R , , , , , , , , ,43 OI IOP egovernment v kraji, část výzvy I.-VI. JMK ,00 0, ,85 0,00 0, ,80 22, , , /10/R 92 SOŠ a SOU Regionální vzdělávací a poradenské centrum pro OINV IOP stav., Brno ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /10/R 68 sluţby zaměstnanosti Bosonohy ORR IOP Česko jede JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0, /10/R 84 ORR/ OINV/ OZ IOP Jednotná úroveň inf. systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek integr. záchr. systému JMK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0, , ,00 909/09/R 17

96 Tabulka č. 14 Odbor Oper. program /nástroj pomoci Název projektu Nositel projektu Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje OÚPSŘ IOP Územně analytické podklady Jihomoravského kraje JMK , ,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635/09/R 13 OZ IOP Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra OZ IOP Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra Celkem za Integrovaný operační program ORR ORR ORR ORR ORR ORR EIF EIF EIF EIF EIF EIF Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2009 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - I. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - II. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - III. Celkem za Obecný program Solidarita a řízení migračních toků ORR/ OINV ORR/ OINV ORR/ OINV Nemocnice Břeclav Nemocnice Vyškov ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, /11/R ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, /11/R , , ,85 0,00 0, ,30 22, , ,35 JMK , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /09/R 19 JMK ,51 403,00 538,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487/09/Z 9 JMK , , ,20 162,55 0,00 505,60 509,54 0,00 0,00 487/09/Z 9 JMK ,36 315,50 530,60 89,76 0,00 9,76 9,75 0,00 0,00 487/09/Z 9 JMK ,99 0,00 0, , , ,99 326, ,54 626, /10/R 87 JMK ,00 0,00 0,00 553,46 0,00 900,00 15,42 196,54 100, /10/R , , , , , ,35 860, ,08 726,00 OPPI Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje JMK ,00 0,00 508,00 735,00 0, ,00 1, , , /10/R 69 OPPI CEITEC Science Park JMK ,00 0,00 216,00 0,00 0, ,00 0, , , /10/R 67 Celkem za Operační program Průmysl a inovace OVV ,00 0,00 724,00 735,00 0, ,00 1, , ,00 OP VaVpI Moravian Science Centre Brno JMK ,70 0, , ,61 0, ,10 458, , , /09/R 41 Celkem za Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OŠ 7. RP pro VaV Mládeţ v akci Celkem za program Mládež v akci ,70 0, , ,61 0, ,10 458, , ,80 Jihomoravský program pro špičkové vědce JMK , , ,90 0,00 0, ,00 138, , , /08/Z 23 Celkem za 7. rámcový program pro vědu a výzkum , , ,90 0,00 0, ,00 138, , ,00 Mládeţ v akci na krajské úrovni v JMK JMK ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 328, , /10/R ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 328, ,00

97 Tabulka č. 14 Odbor OŠ Oper. program /nástroj pomoci Program celoţiv. učení Název projektu P.R.O.U.D.: Project for Rurality, Organic food, United teachers and Development Celkem za Program celoživotního učení Nositel projektu Celkem za všechny operační programy a nástroje pomoci Celková doba realizace projektu Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpoklad ost. let Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Usnesení orgánu kraje JMK ,00 0,00 0,00 706,00 0,00 188,00 0,00 173,00 847, /11/R ,00 0,00 0,00 706,00 0,00 188,00 0,00 173,00 847, , , , , , , , , ,81 Pozn.: U některých projektů ROP realizovaných příspěvkovou organizací SÚS JMK je v tabulce uvedeno záporné čerpání. Jedná se o finanční prostředky, které byly SÚS JMK poskytnuty v minulých letech na přípravu projektu, SÚS JMK nyní na vynaloţené výdaje obdrţela dotaci z Regionální rady a tyto finanční prostředky pouţila na jiné projekty ROP Předpoklad ost. let REKAPITULACE Celkem za Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Celkem za Operační program Ţivotní prostředí Celkem za operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce Celkem za Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celkem za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Celkem za Integrovaný operační program Celkem za Obecný program Solidarita a řízení migračních toků Celkem za Operační program Průmysl a inovace Celkem za Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Celkem za 7. rámcový program pro vědu a výzkum Celkem za program Mládeţ v akci Celkem za Program celoţivotního učení Celkem za všechny operační programy a nástroje pomoci Celkové výdaje Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Celkové výdaje Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody k Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací Výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací k Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,29 335, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 0,00 0, ,30 22, , , , , , , , ,35 860, ,08 726, ,00 0,00 724,00 735,00 0, ,00 1, , , ,70 0, , ,61 0, ,10 458, , , , , ,90 0,00 0, ,00 138, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 328, , ,00 0,00 0,00 706,00 0,00 188,00 0,00 173,00 847, , , , , , , , , ,81

98 Tabulka č. 15 Přehled závazných ukazatelů školských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k (v tis. Kč) ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko 99,00 99, Základní umělecká škola Blansko 577,00 577,00 250,00 250, Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko 197,00 197, Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko 149,00 149,00 50,00 50, Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko 180,00 180, Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko 82,00 82, Dům dětí a mládeţe Blansko, Blansko, Údolní 2 691,00 691,00 100,00 100, Dům dětí a mládeţe, Boskovice, okres Blansko, Boskovice, ,00 593,00 listopadu Dům dětí a mládeţe, Letovice, okres Blansko, Letovice, 185,0 185,00 Českobratrská Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou , ,00 700,00 700, Základní škola speciální, Blansko, Ţiţkova , ,00 400,00 400, Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín ,0 234, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, 1 674, ,00 300,00 300,00 Štefánikova Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní ,0 470, Dětský domov, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko 1 677, ,00 150,00 150, Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b 2 915, ,00 400,00 400, Gymnázium, Blansko, Seifertova , ,00 500,00 500, Gymnázium, Boskovice, Palackého nám , ,00 500,00 500, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad 3 995, , , ,00 Čertovkou Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, 9 341, , , ,00 Boskovice, Hybešova Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku , , , , Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského , ,00 350,00 350, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, 8 054, , , , , ,00 Bezručova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova 5 113, , , ,00 škola práce, Letovice, Tyršova Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, 3 044, ,00 30,00 30,00 700,00 700,00 Mládeţnická Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, , , , , , , ,00 Boskovice, nám. 9. května 2a 2301 Základní umělecká škola, Brno, Smetanova , ,00 250,00 250, Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská , , , , Základní umělecká škola, Brno, Charbulova ,0 190,00 80,00 80, Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 431,0 431,00 120,00 120, Základní umělecká škola, Brno, Veveří ,0 570,00 170,00 170, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého 500,0 500,00 300,00 300,00 třída Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 98,0 98,00 100,00 100, Základní umělecká škola Antonína Doleţala, Brno, Trnkova ,0 168,00 200,00 200, Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř.kpt.jaroše ,0 552, Základní umělecká škola, Brno, Vranovská ,00 249,00 100,00 100, Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, 613,00 613,00 100,00 100,00 Smetanova LUŢÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická , ,00 700,00 700,00

99 Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Dům dětí a mládeţe, Brno, Helceletova 4 995,00 995,00 150,00 150, JUNIOR - Dům dětí a mládeţe, Brno, Dornych , ,00 200,00 200, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, 9 253, , , ,00 Lipová Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova ,00 757, Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 741,00 741,00 50,00 50, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická 2 834, ,00 300,00 300,00 škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/ Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní , ,00 140,00 140, Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiţené, Brno, 2 139, ,00 200,00 200,00 Novoměstská Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická 2 277, , , ,00 200,00 200,00 škola, Brno, Ibsenova Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postiţené, Brno, 3 005, ,00 200,00 200,00 Kociánka Základní škola, Brno, Palackého , ,00 100,00 100, Základní škola, Brno, Sekaninova , ,00 250,00 250, Základní škola, Brno, Štolcova , ,00 110,00 110, Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a 1 424, , Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 2 285, , , , , ,00 150,00 150,00 26/ Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného , ,00 400,00 400, Gymnázium Brno - Řečkovice, Terezy Novákové , ,00 150,00 150, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická , , , , , , Gymnázium Brno, Elgartova , , , , Gymnázium Brno, Křenová , , , , Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Ţiţkova , , , , Gymnázium Brno, Slovanské náměstí , ,00 600,00 600, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše , , , , Gymnázium Brno, Vídeňská , ,00 500,00 500, Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova , , , , Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší 6 639, ,00 700,00 700,00 odborná škola knihovnických, informačních a sociálních sluţeb, Brno, Kotlářská Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, 3 732, , , ,00 600,00 600,00 Pionýrská Konzervatoř, Brno, tř.kpt. Jaroše , , , , , , Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého , ,00 150,00 150, Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská , , , , Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova , ,00 400,00 400, Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova , , , ,00 300,00 300, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, 9 696, , , , , ,00 Sokolská Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední 4 552, ,00 700,00 700,00 uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola 4 575, ,00 500,00 500,00 restaurátorská, Brno, Husova Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, , , , ,00 Olomoucká Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, 8 754, ,00 800,00 800,00 Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova , , , , Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova , , , , , , Střední škola F.D. Roosevelta pro tělesně postiţené, Brno, Křiţíkova , , , ,00

100 Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Střední škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště, Brno, 1 042, ,00 200,00 200,00 Gellnerova Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená , , , , Střední škola pro tělesně postiţené GEMINI, Brno, Vaculíkova , ,00 400,00 400, Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/ , ,00 200,00 200, Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Klášterského , , , ,00 700,00 700, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 159,0 159,00 80,00 80, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, , , , ,00 800,00 800,00 Brno, Merhautova Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Ţerotínovo náměstí , ,00 300,00 300, Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/ , ,00 400,00 400, Střední škola potravinářská a sluţeb, Brno, Charbulova , , , , , , Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, 9 360, , , ,00 800,00 800,00 Jánská Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova , , , , , , , Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g , , , , , , Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno , , , , , ,00 Bosonohy, Praţská 38b 2874 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a , , , ,00 elektrotechnické, Brno, Trnkova Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání , ,00 300,00 300, , ,00 pedagogických pracovníků Brno 3301 Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov 512,0 512,00 300,00 300, Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov 108,0 108,00 50,00 50, Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov 138,0 138,00 50,00 50, Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov 133,0 133,00 50,00 50, Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov 137,0 137,00 70,00 70, Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov 94,0 94, Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov 207,0 207,00 50,00 50, Základní umělecká škola, Ţidlochovice, okres Brno-venkov 238,0 238,00 50,00 50, Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov 113,0 113, Středisko volného času, Ivančice, okres Brno - venkov, Ivančice, 1 778, ,00 Komenského nám Středisko volného času, Rosice, okres Brno - venkov, Rosice, 402,0 402,00 Ţerotínovo nám Dům dětí a mládeţe, Kuřim, okres Brno - venkov, Kuřim, 354,0 354,00 Jungmannova Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno - venkov, 444,0 444,00 Pohořelice, Dlouhá Mateřská škola a Základní škola, Ţelešice, Sadová , , , , ,00 900,00 900, Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského , ,00 200,00 200, Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 3 329, , , ,00 700,00 700, Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova ,0 449,00 50,00 50, Základní škola, Pohořelice, Šumická ,0 847, Dětský domov, Tišnov, Purkyňova , ,00 450,00 450, Dětský domov, Vranov, Ţiţkova , , , , , , Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány , ,00 800,00 800, Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku , ,00 450,00 450, Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy , ,00 900,00 900, Gymnázium, Ţidlochovice, Tyršova , ,00 300,00 300, Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova , ,00 650,00 650, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská , ,00 650,00 650,00

101 Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská 3 019, ,00 650,00 650, Integrovaná střední škola, Sokolnice , , , , Odborné učiliště, Cvrčovice , , , ,00 400,00 400, Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, ,0-250, , , , , , ,00 700,00 700,00 Rajhrad, Masarykova Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru , ,00 650,00 650, Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova , ,00 250,00 250, Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav 81,0 81, Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav 114,0 114, Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav 236,0 236,00 150,00 150, Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav 83,0 83, Duhovka - středisko volného času Břeclav, Břeclav, Lidická 4 513,0 513,00 100,00 100, Dům dětí a mládeţe, Mikulov, okres Břeclav, Mikulov, Vrchlického 279,0 279, Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova , ,00 500,00 500,00 150,00 150, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, 1 505, ,00 350,00 350,00 Šafaříkova Základní škola, Mikulov, Školní , ,00 250,00 250, Dětský domov, Mikulov, Nádraţní , ,00 200,00 200, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 4 065, , , ,00 Břeclav, sady 28. října Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí , ,00 600,00 600, Gymnázium, Mikulov, Komenského , ,00 400,00 400, Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeţí , , , , , , Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední , , , , ,00 500,00 500,00 odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště 7 119, , , , , ,00 zahradnické, Valtice, Sobotní Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova ,0 13, ,00 600,00 600, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, 4 605, ,00 500,00 500,00 Masarykovo nám Středisko sluţeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav 1 377, , Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav 578,0 578, Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín 96,0 96,00 50,00 50, Základní umělecká škola Hodonín 232,0 232,00 100,00 100, Základní umělecká škola, Stráţnice, okres Hodonín 32,0 32,00 50,00 50, Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín 33,0 33, Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín 1 393, ,00 300,00 300, Středisko volného času Hodonín, Hodonín, nám. B. Martinů 5 884,0 884,00 200,00 200, Dům dětí a mládeţe, Kyjov, okres Hodonín, Kyjov, Husova ,0 368,00 200,00 200, Dům dětí a mládeţe, Stráţnice, okres Hodonín, Stráţnice, 198,0 198,00 Radějovská Dům dětí a mládeţe, Veselí nad Moravou, okres Hodonín, Veselí 729,0 729,00 nad Moravou, Hutník Dům dětí a mládeţe, Vracov, okres Hodonín, Vracov, Sokolská 175,0 175, Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů , ,00 30,00 30, Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní , ,00 500,00 500, Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny ,0-39, ,00 400,00 400, Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1 104, ,00 250,00 250, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola 5 031, ,00 400,00 400,00 a Dětský domov, Vřesovice Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1, příspěvková organizace 737,0 737,00

102 Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Dětský domov, Hodonín, Jarošova , ,00 500,00 500, Dětský domov, Stráţnice, ul. Boţeny Hrejsové , ,00 250,00 250, Gymnázium, Hodonín, Legionářů ,0 217, , Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského , ,00 500,00 500, Purkyňovo gymnázium,stráţnice, Masarykova , , , , Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 2 399, ,00 300,00 300,00 zkoušky, Hodonín, Velkomoravská Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, 8 135, , , ,00 Veselí nad Moravou, Kollárova Střední odborná škola, Stráţnice, Skácelova , , , , , , Střední škola průmyslová a umělecká a Vyšší odborná škola, 3 905, , , ,00 120,00 120,00 Hodonín, Brandlova Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej , , , , , , Střední odborná škola zdravotnická a sociální,kyjov, Komenského 2 805, ,00 200,00 200, Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, 3 612, ,00 600,00 600,00 Stráţnice, Úprkova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, 5 021, , , , , ,00 Kyjov, Nádraţní Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné , , , ,00 učiliště, Bzenec, náměstí Svobody Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz , , , ,00 500,00 500, Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/ , , , , , Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín 846,0 846,00 200,00 200, Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání 1 369, ,00 80,00 80,00 pedagogických pracovníků Hodonín 6301 Základní umělecká škola, Vyškov, Nádraţní 4 271,0 271,00 50,00 50, Dům dětí a mládeţe Vyškov, Vyškov, Brněnská 7 902,0 902,00 150,00 150, Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídl. Osvobození , ,00 350,00 350, Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková 990,0 990,00 organizace 6800 Gymnázium, Bučovice, Součkova , ,00 400,00 400, Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí , ,00 650,00 650, Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí , ,00 200,00 200, Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova , , , , Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 4 033, ,00 800,00 800, Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, 4 648, ,00 860,00 860, , ,00 600,00 600,00 Nám. Svobody Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, 4 914, , , ,00 Sochorova Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov 1 094, ,00 50,00 50, Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres 42,0 42,00 Znojmo 7302 Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo 54,0 54, Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo 51,0 51, Základní umělecká škola Znojmo 59,0 59,00 50,00 50, Dům dětí a mládeţe Znojmo, Znojmo, Sokolská 8 692,0 225,00 917,00 50,00 50, Dům dětí a mládeţe, Miroslav, okres Znojmo, Miroslav, Kostelní 275,0 275, Dům dětí a mládeţe, Moravský Krumlov, okres Znojmo, Moravský 151,0 151,00 Krumlov, nám. T. G. Masaryka Dům dětí a mládeţe, Šumná, okres Znojmo, Šumná ,0-225,00 0, Základní škola, Hrádek ,0 370, Základní škola, Miroslav, Kostelní ,0 323,00

103 Tabulka č. 15 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz (vyjma účelových příspěvků na provoz poskytnutých v rámci dotačních titulů a akcí) Dotace na investice Odvody investičních prostředků Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní 4 692, ,00 700,00 700,00 Česká Dětský domov, Znojmo, Hakenova , ,00 400,00 400, Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova , ,00 100,00 100, Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 944, ,00 400,00 400, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, 5 704, , , ,00 200,00 200,00 Pontassievská Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 2 437, ,00 400,00 400,00 zkoušky, Znojmo, Přemyslovců Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 2 759, , , ,00 300,00 300,00 Znojmo, Jana Palacha Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště 7 709, , , ,00 řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, 5 748, , , ,00 Znojmo, Uhelná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, 9 496, , , ,00 Dvořákova Středisko sluţeb školám Znojmo 2 692, ,00 50,00 50, Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo 641,0 641,00 50,00 50,00 Celkem závazné ukazatele ,0-59, , , , , , , ,00 0, , ,00

104 Tabulka č. 16 Účelově určené příspěvky na provoz poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím z rozpočtu JMK k v rámci dotačních titulů a akcí (v tis. Kč) Číslo akce Název akce Částka Komentář 1102 Environmentální vzdělávání 183,00 Finanční prostředky ve výši 183 tis. Kč byly poskytnuty příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500, na zabezpečení 7. ročníku soutěţní přehlídky projektů Programu environmentálního vzdělávání ENERSOL Podpora vynikajících výsledků talentovaných ţáků 1 620,00 V rámci tohoto dotačního titulu byly poskytnuty účelově určené příspěvky na provoz na jednotlivé projekty zřízeným příspěvkovým organizacím. Jednalo se celkem o 19 školských příspěvkových organizací Stipendia pro ţáky v učebních oborech 1 266,00 V rámci této akce byly poskytnuty účelově určené příspěvky na provoz na poskytování prospěchových stipendií ţákům ve vybraných oborech vzdělávání s výučním listem. Jednalo se celkem o 15 školských příspěvkových organizací Soutěţe a přehlídky v zájmovém vzdělávání 1 310,00 Finanční prostředky ve výši tis. Kč byly poskytnuty formou účelového příspěvku na provoz 3 příspěvkovým organizacím na zabezpečení okresních a krajských kol soutěţí v roce Dále byl schválen příspěvek na provoz ve výši 250 tis. Kč pro Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše, na pořádání ústředního kola matematické olympiády. Celkem 4 379,00

105 Tabulka č. 17 Poskytovatel Druh dotace ÚZ Účel poskytnutí Částka Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Financování dělených hodin pilotním gymnáziím 460,80 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Posílení platové úrovně pedagogů ,00 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Realizace soutěţí škol 2 377,00 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Přímé náklady na vzdělávání ,00 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 1 975,00 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR 446,46 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU 2 529,91 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám - podíl SR 514,40 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze školám - podíl EU 2 914,92 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl SR - neinvestice 2 879,71 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl EU - neinvestice ,38 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR I Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl SR - investice 130,11 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR I Globální grant OPVK v oblasti počátečního vzdělávání - podíl EU - investice 737,29 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl SR - neinvestice 771,67 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR N Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl EU - neinvestice 4 372,80 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR I Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl SR - investice 123,90 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR I Globální grant OPVK v oblasti dalšího vzdělávání - podíl EU - neinvestice 702,10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR N Operační program Přeshraniční spolupráce - podíl SR - neinvestice 38,68 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR I Operační program Přeshraniční spolupráce - podíl SR - investice 3,34 Celkem ,47 N - neinvestiční prostředky I - investiční prostředky Prostředky poskytnuté zřízeným školským příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu k (v tis. Kč)

106 Tabulka č. 18 Přehled závazných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací zřízených JMK pro rok 2011 a jejich změn k (v tis. Kč) ORG Název příspěvkové organizace Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, , ,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hodonín 9103 Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. armády 2, Vyškov 7 252, , , ,0 270,0 270,0 0,0 0, Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Mikulov , , , , , ,0 0,0 0, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, Znojmo 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín 9108 Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz Dotace na investice Odvody provozních a investičních prostředků , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,0 0,0 0,0 910,0 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti kultury a pam. péče celkem ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti sociální péče 9201 Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, Rousínov 2 226, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, Černá 3 785, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 Hora 9203 Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice 3 013, ,0 836,0 836, , ,0 0,0 0, Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o., Polní 5, Vyškov 469,0 469,0 0,0 0,0 0,0 0, Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, , ,0 0, , ,0 0,0 0,0 Sokolnice 9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o., Sportovní 432, , ,0 0, , , ,0 0,0 0,0 Zastávka 9207 Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 Předklášteří 9208 Domov důchodců Boţice, p.o., Boţice 188, Boţice 2 283, ,0 0, , ,0 0,0 0, Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, Hostim 1 380, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Jevišovice 104, , ,0 990,0 990, , ,0 0,0 0,0 Jevišovice 9211 Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč 1, Plaveč 2 004, ,0 0, , ,0 0,0 0, Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, Hostěradice 2 308, ,0 650,0 650,0 0,0 0,0 0, S-centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, Hodonín 3 700, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o., Stráţovská 1095, Kyjov 9215 Domov pro seniory Stráţnice, p.o., Preláta Horného 515, Stráţnice 9216 Domov pro seniory Baţantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, Hodonín 1 710, ,0 0, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 Tabulka č. 18 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz Dotace na investice Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Odvody provozních a investičních prostředků Změna Stav k Organizace SENIOR centrum v oblasti Blansko, kultury p.o., a Pod památkové Sanatorkou péče3, , ,0 0,0 210, , ,0 0,0 0,0 Blansko 9220 Sociální sluţby Šebetov, p.o., Šebetov č.1, Šebetov 4 612, ,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0, Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, Velké Opatovice 2 747, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Sociální sluţby Vyškov, p.o., Polní 1-3, Vyškov 4 973, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 311/69, Střelice 3 360, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, Mikulov 2 308, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Zámek Břeţany, p.o., Břeţany 1, Břeţany 3 980, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hrušovany nad Jevišovkou 9227 Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Tavíkovice 153, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tavíkovice 9228 Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, Hodonín 1 774, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Domov Horizont, p.o., Stráţovská 1096, Kyjov 5 586, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Zelený dům pohody, p.o., P. Jilemnického 1, Hodonín 1 218, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti sociální péče celkem ,0 0, , ,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti zdravotnictví 9303 Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 p.o., Křetín 12, Křetín 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeţe 1020/10, , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, Znojmo 9307 Kojenecký ústav Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 965, Kyjov , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, LILA Domov pro postiţené děti Otnice, p.o., Boţeny Němcové , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151, Otnice 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o., , ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 nám. 28. října 23, Brno 9312 Nemocnice Ivančice, p.o., Široká 16, Ivančice 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, 1 729, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 0, Letovice 9314 Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, Tišnov 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, Břeclav 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jánského 11, ,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Znojmo 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, Hodonín 0,0 0, , , , ,0 0,0 0, Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, Kyjov 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti zdravotnictví celkem ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno , , , , , , ,0 0,0 0,0 Organizace v oblasti dopravy celkem ,0 0, , ,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Ţerotínovo nám. 3/5, Brno 6 484, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 Tabulka č. 18 ORG Název příspěvkové organizace Příspěvky na provoz bez účelového určení Účelově určené příspěvky na provoz Dotace na investice Změna Stav k Změna Stav k Změna Stav k Odvody provozních a investičních prostředků Změna Stav k Organizace v oblasti kultury vnějších a vztahů památkové celkem péče 6 484, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Závazné ukazatele celkem , , , ,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0

109 Tabulka č. 19 Účelově určené příspěvky na provoz pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK pro rok 2011 k (členění podle akcí) v tis. Kč ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka Organizace v oblasti kultury a památkové péče 9102 Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o. Nákup uměleckých sbírek 300, Muzeum Vyškovska, p.o. Zlepšení funkce stávajících depozitářů muzea 50, Muzeum Vyškovska, p.o. Restaurování a konzervování vybraných 300,00 sbírkových předmětů a doplňování sbírek 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. Postupná výměna elektrických rozvodů 875,00 zásuvkových a světelných v hlavním objektu muzea, nám. Čsl. armády 2, Vyškov - I. etapa - 2. NP 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. Rekonstrukce a modernizace expozic Síň A. 600,00 Musila a Příroda Vyškovska 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru - obnova restaurování interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple 200,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do Muzeum Brněnska, p.o. Poklady Moravy 200,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do Muzeum Brněnska, p.o. Podhorácké muzeum - obnova podlahové krytiny 220,00 do výstavních prostor 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Podhorácké muzeum - výměna osvětlení expozic a 400,00 výstavních prostor 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru - obnova restaurování 450,00 interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Muzeum v Ivančicích - restaurování obrazu J. 120,00 Winterhaltera 9104 Muzeum Brněnska, p.o. Literární soutěţ Skrytá paměť Moravy 170, Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Oprava střechy nad zámeckým sálem 507, Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Náročné restaurování 220, Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Vyčištění půdy zámku 400, Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Výstavní projekt Křehký 500, Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Historické vědecké přístroje ve sbírkách 212,00 Regionálního muzea v Mikulově 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU 110, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Odlití plastiky Návrat 1812 do bronzu 600, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Minoritský klášter - výměna oken 322, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o. Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU 201, Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Vybavení interiéru přístavby Vlastivědného muzea Kyjov (depozitáře, konzervátorské pracoviště) 98,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do

110 Tabulka č. 19 ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Spolufinancování projektu EU Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů 82,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Spolufinancování projektu EU Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (pracoviště, knihovna, víceúčelový sál) 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorské pracoviště) 50,00 Prodlouţena doba pouţitelnosti do Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU 532,00 Organizace v oblasti kultury a památkové péče celkem 8 684,00 Organizace v oblasti sociálních služeb 9203 Domov Hvězda, p.o. Výměna oken objektu zámku, III. etapa 836, Domov pro seniory Předklášteří, p.o. Oprava teras v budově domova 1 500, Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Nákup polohovatelných lůţek 250,25 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce vestavba lůţkového výtahu 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Oprava oken a dveří hlavní budovy 990, Domov pro seniory Skalice, p.o. Oprava fasády zámecké budovy 650, Domov pro seniory Baţantnice, p.o. Nákup polohovatelných lůţek 500,00 Ponecháno z roku pouţitelné do Sociální sluţby Šebetov, p.o. Oprava přístavby zámku - jídelny 600, Sociální sluţby Vyškov, p.o. Oprava podlah objektu Čtvrtníčkova 115,00 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce rekonstrukce 2 ks lůţkových výtahů 9226 Emin zámek, p.o. Oprava střechy bytové jednotky a oprava vytápění dílny Organizace v oblasti sociálních služeb celkem 840,00 125,00 179,80 Ponecháno z roku 2010 z inv. akce Záloţní zdroj elektrické energie 5 621,05 Organizace v oblasti zdravotnictví 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Nákup polohovacích lůţek 125,70 Ponecháno z minulých let 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Přemístění nemocniční lékarny 1 492,00 Ponecháno z roku pouţitelné do Nemocnice Ivančice, p.o. Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při 12,03 Ponecháno z roku 2010 přechodu na 4-místnou analytiku 9312 Nemocnice Ivančice, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 1 500, Nemocnice Vyškov, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 2 400, Nemocnice Tišnov, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 1 500,00

111 Tabulka č. 19 ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Opravy v areálu nemocnice ve Valticích 500,00 Ponecháno z roku pouţitelné do Nemocnice Břeclav, p.o. Oprava areálu nemocnice ve Valticích 38,41 Ponecháno z minulých let 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při 2,16 Ponecháno z roku 2010 přechodu na 4-místnou analytiku 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 2 700, Nemocnice Znojmo, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 2 400, Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Úhrada nákladů potřebných na úpravu software při 22,50 Ponecháno z roku 2010 přechodu na 4-místnou analytiku 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 2 000, Nemocnice Kyjov, p.o. Zabezpečení lékařské sluţby první pomoci 3 900,00 Organizace v oblasti zdravotnictví celkem ,80 Organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Úhrada nákladů za sluţby 85, Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Úroky z úvěru SÚS JMK ,00 Organizace v oblasti dopravy celkem ,00 Účelově určené příspěvky na provoz celkem ,85

112 Tabulka č. 20 Dotace na investice pro neškolské příspěvkové organizace zřízené JMK k (v tis. Kč) ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka Příspěvkové organizace v oblasti kultury 9103 Muzeum Vyškovska, p.o. Zlepšení funkce stávajících depozitářů muzea 170, Muzeum Vyškovska, p.o. Rekonstrukce a modernizace expozic Síň A. Musila a 100,00 Příroda Vyškovska 9105 Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Restaurování interiéru zámecké kaple 1 400, Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Zámecká pokladna a kavárna 1 080, Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Vinařská expozice, stavební úpravy 5 143, Regionální muzeum v Mikulově, p.o. Archeologický park Pavlov - zhotovení projektové 4 060,00 dokumentace Regionálním muzeem v Mikulově 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Vybavení interiéru přístavby Vlastivědného muzea Kyjov (depozitáře, konzervátorské pracoviště) 1 144,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Předfinancování projektu EU Archeologický park Mikulčice - Kopčany 500,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Spolufinancování projektu EU Archeologický park Mikulčice - Kopčany 100,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Rekonstrukce střechy a půdního prostoru Městského 2 714,00 muzea Veselí nad Moravou 9107 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov - Vybavení interiéru (depozitáře, konzervátorské pracoviště) 2 508,00 Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem ,00 Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb 9202 Domov pro seniory Černá hora, p.o. Zateplení stropu hlavní budovy 1 000, Domov pro seniory Černá hora, p.o. Rekonstrukce výtahu hlavní budovy 1 300, Domov Hvězda, p.o. Realizace úspor energie 391,00 Ponecháno z roku Domov Hvězda, p.o. Rekonstrukce hygienického zázemí Pavilonu 3 252, Domov Hvězda, p.o. Záloţní zdroj elektrické energie 950, Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Mostek přes Zlatý potok 300, Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Nákup automobilu 798, Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Přestavba ČOV 400,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Domov pro seniory Zastávka, p.o. Investiční úvěrový program financovaný EIB ,00 Rekonstrukce pavilonu 9206 Domov pro seniory Zastávka, p.o. Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka 3 573,00

113 Tabulka č. 20 ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka 9208 Příspěvkové Domov důchodců organizace Boţice, p.o. v oblasti kultury Stavební úpravy - budova č , Domov pro seniory Hostim, p.o. Rekonstrukce sociálního zařízení pro imobilní 272,42 Ponecháno z roku 2010 z akce rekonstrukce tepelného hospodářství objektu zámku 9210 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Záloţní zdroj elektrické energie 1 000, Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Rekonstrukce kuchyně 4 110,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Projektová dokumentace rekonstrukce objektu B 210,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Domov pro seniory Plaveč, p.o. Celková rekonstrukce hlavní budovy zámku , Domov pro seniory Plaveč, p.o. Celková rekonstrukce hlavní budovy zámku 3 041,78 Ponecháno z roku Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o. Investiční úvěrový program financovaný EIB - Přístavba (pokrytí čerpání úvěru v období leden - únor 2011) 2 000, SENIOR centrum Blansko, p.o. Investiční úvěrový program financovaný EIB - Přístavba (pokrytí čerpání úvěru v období leden - únor 2011) 4 210, SENIOR centrum Blansko, p.o. Investiční úvěrový program EIB- Přístavba 169,92 Ponecháno z roku Sociální sluţby Šebetov Vybudování kryté terasy pavilonu 300,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Zámek Břeţany, p.o. Pořízení zvedacího zařízení pro imobilní 152,64 Ponecháno z roku 2010 z akce Záloţní zdroj elektrické energie 9229 Domov Horizont, p.o. Rekonstrukce osobních výtahů 5 050,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem ,76 Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. Zateplení budovy Dětského centra Znojmo 1 789, Dětské centrum Znojmo, p.o. Zateplení budovy Dětského centra Znojmo 1 000,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Vybudování 6 250,00 p.o. Krajského operačního střediska ZZS JmK v návaznosti na areál FN Brno Bohunice 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o. Výstavba a rekonstrukce objektů ZZS JMK 7 000,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Nemocnice Ivančice, p.o. Přemístění nemocniční lékárny ,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. Rekonstrukce NMB Letovice - III. etapa, 2. část 1 010,39 Ponecháno z roku 2010

114 Tabulka č. 20 ORG Název příspěvkové organizace Název akce Částka Poznámka 9313 Příspěvkové Nemocnice Milosrdných organizace bratří v oblasti Letovice, kultury p.o. Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Rekonstrukce Nemocnice Milosrdných bratří Letovice - III. etapa 2. část , Nemocnice Vyškov, p.o. Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou 1 000,00 Ponecháno z minulých let příhodou 9316 Nemocnice Tišnov, p.o. Rekonstrukce RDG pracoviště, vybavení a nepřímá 1 500,00 Ponecháno z minulých let digitalizace 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Rekonstrukce AT stanice 700,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do Nemocnice Břeclav, p.o. Zateplení spojovacího krčku mezi pavilonu F an 2 950,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do Nemocnice Břeclav, p.o. Úprava příjezdové komunikace k odstavné ploše 15,93 Ponecháno z minulých let 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Posílení zdrojů na financování akce Opravy areálu 41,21 Ponecháno z minulých let nemocnice ve Valticích 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Rekonstrukce stravovacího provozu 27,79 Ponecháno z minulých let 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou 222,27 Ponecháno z minulých let příhodou 9317 Nemocnice Břeclav, p.o. Mezioborová jednotka intenzivní péče - 1. NP, pavilon F ,47 Ponecháno z minulých let 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Reprodukce majetku JMK ve zdravotnictví - Modernizace ,00 přístrojového vybavení a energetického hospodářství Nemocnice TGM Hodonín 9319 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Zateplení , Nemocnice Kyjov, p.o. Budování sítě pracovišť pro nemocné s cévní mozkovou příhodou 1 000,00 Ponecháno z minulých let - doba pouţitelnosti do Nemocnice Kyjov, p.o. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Digitální mamografický přístroj 2 000,00 Ponecháno z roku doba pouţitelnosti do ,06 Příspěvkové organizace v oblasti dopravy 9401 Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Jistina úvěru SÚS JMK , Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Investice nesplňující kritéria ROP , Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Protihluková opatření 4 500, Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Projektová příprava ROP , Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Technické vybavení 8 000, Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Projekty zařazené v IÚP EIB ,00 Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem ,00 Poskytnuté investiční prostředky celkem ,82

115 Tabulka č. 21 Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných zdrojů neškolským příspěvkovým organizacím zřízeným JMK k (v tis. Kč) ORG Název příspěvkové organizace Poskytovatel Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Druh dotace Účel poskytnutí 9201 Habrovanský zámek, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 453, Domov pro seniory Černá Hora, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 839, Domov Hvězda, p.o., Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 5 162, Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 418, Domov pro seniory Sokolnice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 562, Domov pro seniory Zastávka, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 747, Domov pro seniory Předklášteří, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 626, Domov důchodců Boţice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 958, Domov pro seniory Hostim, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 1 819, Domov pro seniory Jevišovice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 476, Domov pro seniory Plaveč, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 818, Domov pro seniory Skalice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 223, S-centrum Hodonín, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 960, Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 304, Domov pro seniory Stráţnice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 604, Domov pro seniory Baţantnice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 399, SENIOR centrum Blansko, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 4 753, Sociální sluţby Šebetov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 5 490, Paprsek, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 119, Sociální sluţby Vyškov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 9 484, Zámeček Střelice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 6 725, Srdce v domě, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 1 809, Zámek Břeţany, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 7 304, Emin zámek, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 1 519, Domov u lesa Tavíkovice, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 051, Domov na Jarošce, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 3 460, Domov Horizont, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 7 996, Zelený dům pohody, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 2 459,60 Příspěvkové organizace v oblastich služeb celkem Částka ,20

116 Tabulka č. 21 ORG Název příspěvkové organizace Poskytovatel Příspěvkové organizace v oblasti sociálních zdravotnictví služeb Druh dotace Účel poskytnutí 9303 Jihomoravské dětské centrum specializované Ministerstvo práce a sociálních věcí N Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou zdravotní péče, p.o. pomoc 9306 Dětské centrum Znojmo, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc 9307 Kojenecký ústav Kyjov, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Státní příspěvek pro děti vyţadující okamţitou pomoc 9311 Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského Strukturální fondy EU - Globální grant N Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v kraje, p.o. OP VK oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof Částka 287,22 235,18 336, , Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o. Strukturální fondy EU - Globální grant OP VK I Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof 826, Nemocnice TGM Hodonín, p.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí N Dotace na sociální sluţby 246, Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Organizace v oblasti dopravy Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Organizace v oblasti dopravy celkem Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod I Investiční část dotací na realizaci programů ROP 4 450, , ,49 Poskytnuté prostředky celkem ,24 I - investiční prostředky N - neinvestiční prostředky

117 Tabulka č. 22 Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem k (v tis. Kč) Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost Příspěvkové organizace v oblasti školství Základní umělecká škola Adamov, Ronovská Základní umělecká škola Blansko, Zámek Základní umělecká škola Boskovice, Náměstí 9. května Základní umělecká škola Jedovnice, Nad Rybníkem Základní umělecká škola Letovice, Masarykovo náměstí Základní umělecká škola Velké Opatovice, Pod Stráţnicí Dům dětí a mládeţe Blansko, Sadová Dům dětí a mládeţe Boskovice, ul. 17. listopadu Dům dětí a mládeţe Letovice, Českobratrská Základní škola Blansko, Nad Čertovkou Základní škola speciální Blansko, Ţiţkova Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova Základní škola při dětské léčebně Ostrov u Macochy, Školní Dětský domov Lysice, Hodonín u Kunštátu Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Gymnázium Blansko, Seifertova Gymnázium Boskovice, Palackého náměstí Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova Střední průmyslová škola Jedovnice, Na Větřáku Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko, Bezručova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce Letovice, Tyršova Střední škola uměleckoprůmyslová a technická Velké Opatovice, Mládeţnická Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice, náměstí 9.května 2a Základní umělecká škola, Brno, Smetanova Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno,Vídeňská Základní umělecká škola, Brno, Charbulova Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova Základní umělecká škola, Brno,Veveří Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého Základní umělecká škola, Brno, Slunná Základní umělecká škola Antonína Doleţala, Brno, Trnkova Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, třída Kapitána Jaroše Základní umělecká škola, Brno,Vranovská Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova LUŢÁNKY- středisko volného času, Brno, Lidická Dům dětí a mládeţe, Brno, Helceletova JUNIOR-Dům dětí a mládeţe, Brno, Dornych Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/ Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postiţené, Brno, Novoměstská Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postiţené, Brno, Kociánka Základní škola, Brno, Palackého 68/ Základní škola, Brno, Sekaninova Základní škola, Brno, Štolcova Základní škola, Brno, Lidická 6a Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/ Dětský domov Dagmar, Brno - Ţabovřesky, Zeleného Gymnázium Brno - Řečkovice, Brno, Terezy Novákové Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Křenová Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Ţiţkova Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše Gymnázium, Brno, Vídeňská Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, Brno, Vejrostova Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních sluţeb, Brno, Kotlářská Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská Konzervatoř, Brno, třída Kapitána Jaroše Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého

118 Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postiţené, Brno, Křiţíkova Střední škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště, Brno,Gellnerova Odborné učiliště a praktická škola, Brno, Lomená Střední škola pro tělesně postiţené GEMINI, Brno, Vaculíkova Domov mládeţe Marie Steyskalové a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/ Domov mládeţe a Školní jídelna, Brno, Klášterského Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova Vyšší odborná škola zdravotnická Josefa Podsedníka, Brno, Ţerotínovo náměstí Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/ Střední škola potravinářská a sluţeb, Brno, Charbulova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno - Bosonohy, Praţská 38b Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova Základní umělecká škola A Muchy, Ivančice, Palackého nám Základní umělecká škola, Kuřim, Jungmannova Základní umělecká škola, Oslavany, nám. 13. prosince Základní umělecká škola, Ořechov, Tikovská Základní umělecká škola, Pozořice, U Školy Základní umělecká škola, Rosice, Na Schodech Základní umělecká škola, Tišnov, Dvořáčkova Základní umělecká škola, Ţidlochovice, Nádraţní Základní umělecká škola, Pohořelice, Školní Středisko volného času, Ivančice,Tesařovo náměstí Dům dětí a mládeţe, Rosice, Wolkerova Dům dětí a mládeţe, Kuřim, Jungmannova Centrum volného času, Pohořelice, Dlouhá Mateřská škola a Základní škola, Ořechov, Komenského Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postiţené a Dětský domov, Ivančice, Široká Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova Základní škola, Pohořelice, Šumická Dětský domov, Tišnov, Purkyňova Dětský domov, Vranov, Ţiţkova Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku Gymnázium T.G. Masaryka, Zastávka, U Školy Gymnázium, Ţidlochovice,Tyršova Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská Střední odborná škola Fortika Lomnice, Tišnovská Integrovaná střední škola, Sokolnice, Sokolnice Odborné učiliště, Cvrčovice Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova Střední odborné učiliště, Tišnov, náměstí Míru Pedagogicko - psychologická poradna, Brno, Hybešova Základní umělecká škola, Hustopeče, Komenského Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, bratří Mrštíků Základní umělecká škola, Mikulov, Náměstí Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, Hlavní Duhovka - středisko volného času Břeclav, Lidická 4, Břeclav Dům dětí a mládeţe, Mikulov, Vrchlického Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova Základní škola, Mikulov, Školní Dětský domov, Mikulov, Nádraţní Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28.října Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí

119 Tabulka č. 22 Gymnázium, Mikulov, Komenského 7 Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábř Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeţí Komenského Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní Střední odborné učiliště, Mikulov, Svobody Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám Středisko sluţeb školám, Velké Pavlovice, Hlavní Pedagogicko-psychologická poradna, Břeclav, Bratří Mrštíků Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice Základní umělecká škola, Hodonín, Horní Valy Základní umělecká škola, Stráţnice, Preláta Horného Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, náměstí Míru Středisko volného času, Hodonín, Jilemnického Dům dětí a mládeţe, Kyjov, Husova Dům dětí a mládeţe, Stráţnice, Radějovká Dům dětí a mládeţe, Veselí nad Moravou, Hutník Dům dětí a mládeţe, Vracov, Sokolská Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní Dětský domov, Hodonín, Jarošova Dětský domov, Stráţnice, Boţeny Hrejsové Gymnázium, Hodonín, Legionářů Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského Purkyňovo gymnázium, Stráţnice, Masarykova Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova Střední odborná škola, Stráţnice, Skácelova Střední průmyslová a umělecká škola a vyšší odborná škola, Hodonín, Brandlova Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Komenského Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Stráţnice, Úprkova Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádraţní Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec, Přívoz Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/ Pedagogicko - psychologická poradna, Hodonín, Jilemnického Středisko sluţeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hodonín, Dobrovolského Základní umělecká škola, Vyškov, Nádraţní Dům dětí a mládeţe, Vyškov, Brněnská Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídliště Osvobození Základní škola, Slavkov, Malinovského Gymnázium, Bučovice, Součkova Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, Nám. Svobody Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova Oblastní pedagogicko-psychologická poradna, Vyškov,Jungmannova Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská Základní umělecká škola, Miroslav, Komenského nám Základní umělecká, škola Moravský Krumlov, Školní Základní umělecká škola, Znojmo, Rooseveltova Dům dětí a mládeţe, Znojmo, Sokolská Dům dětí a mládeţe, Miroslav, Kostelní Dům dětí a mládeţe, Moravský Krumlov, nám. T.G. Masaryka Základní škola, Hrádek Základní škola, Miroslav, Kostelní Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká Dětský domov, Znojmo, Hakenova Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní

120 Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova Středisko sluţeb školám, Znojmo, Rudoleckého Pedagogicko-psychologická poradna, Znojmo, Rudoleckého Příspěvkové organizace v oblasti školství celkem

121 Tabulka č. 22 Název příspěvkové organizace Výsledek hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Příspěvkové organizace v oblasti kultury Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p.o., Úprkova 2, Hodonín Muzeum Vyškovska, p.o., Nám. Čsl. Armády 2, Vyškov Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, Předklášteří Regionální muzeum v Mikulově, p.o., Zámek 1, Mikulov Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o., Přemyslovců 8, Znojmo Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o., Zámecké nám. 9, Hodonín Hvězdárna Veselí nad Moravou, p.o., Benátky 32, Veselí nad Moravou Příspěvkové organizace v oblasti kultury celkem Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb Habrovanský zámek, p.o., Habrovany čp.1, Rousínov Domov pro seniory Černá Hora, p.o., Zámecká 1, Černá Hora Domov Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200, Bohdalice Pečovatelská sluţba Vyškov, p.o., Polní 5, Vyškov Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, Sokolnice Domov pro seniory Zastávka, p.o., Sportovní 432, Zastávka Domov pro seniory Předklášteří, p.o., Šikulova 1438, Předklášteří Domov důchodců Boţice, p.o., Boţice 188, Boţice Domov pro seniory Hostim, p.o., Hostim 1, Hostim Domov pro seniory Jevišovice, p.o., Jevišovice 104, Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, p.o., Plaveč 1, Plaveč Domov pro seniory Skalice, p.o., Skalice 1, Hostěradice S-centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11, Hodonín Centrum sluţeb pro seniory Kyjov, p.o., Stráţovská 1095, Kyjov Domov pro seniory Stráţnice, p.o., Preláta Horného 515, Stráţnice Domov pro seniory Baţantnice, p.o., tř. Bří Čapků 1, Hodonín SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, Blansko Sociální sluţby Šebetov, p.o., Šebetov č.1, Šebetov Paprsek, p.o., K Čihadlu 679, Velké Opatovice Sociální sluţby Vyškov, p.o., Polní 1-3, Vyškov Zámeček Střelice, p.o., Tetčická 311/69, Střelice Srdce v domě, p.o., Klentnice 81, Mikulov Zámek Břeţany, p.o., Břeţany 1, Břeţany Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 275, Hrušovany nad Jevišovkou Domov u lesa Tavíkovice, p.o., Tavíkovice 153, Tavíkovice Domov na Jarošce, p.o., Jarošova 3, Hodonín Domov Horizont, p.o., Stráţovská 1096, Kyjov Zelený dům pohody, p.o., P. Jilemnického 1, Hodonín Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb celkem Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, p.o., Křetín Dětské centrum Znojmo, p.o., ul. Mládeţe 1020/10, Znojmo Kojenecký ústav Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, Kyjov LILA Domov pro postiţené děti Otnice, p.o., Boţeny Němcové 151, Otnice Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28. října 23, Brno Nemocnice Ivančice, p.o., Široká 16, Ivančice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov Nemocnice Tišnov, p.o., Purkyňova 279, Tišnov Nemocnice Břeclav, p.o., U nemocnice 1, Břeclav Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, Hodonín Nemocnice Kyjov, p.o., Stráţovská ulice 976, Kyjov Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví celkem Příspěvkové organizace v oblasti dopravy Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno Příspěvkové organizace v oblasti dopravy celkem Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno Příspěvkové organizace v oblasti vnějších vztahů celkem Neškolské příspěvkové organizace celkem Příspěvkové organizace celkem

122 v tis. Kč Graf č Srovnání daňových výnosů JMK v letech 2008 až leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

123 Přehled příjmů Jihomoravského kraje k Graf č. 2 Daňové příjmy 31,66% Nedaňové příjmy 3,12% Kapitálové příjmy 0,03% Přijaté dotace 65,19%

124 Čerpání výdajů Jihomoravského kraje k Graf č. 3 Výdaje celkem Ostatní výdaje Ostatní činnosti 5,958% Jiné veřejné sluţby a činnosti 0,210% Finanční operace 0,341% Civilní připravenost na krizové stavy 0,007% Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,007% Všeobecné hospodářské záleţitosti a ostatní ekonomické funkce 0,024% Ostatní výdaje 30,48% Státní moc, státní správa, úz. samospráva a pol. strany 8,723% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,001% Ochrana ţivotního prostředí 0,349% Bezpečnost a veřejný pořádek 0,004% Zdravotnictví 7,629% Tělovýchova a zájmová činnost 3,952% Bydlení, komunální sluţby a územní rozvoj 0,940% Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,960% Vzděláván í a školské sluţby 69,52% Vodní hospodářství 2,230% Doprava 49,887% Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby 1,990% Sociální sluţby a pomoc a společ.činnost v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti 13,788%

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář Milan Chovanec hejtman 1 OBSAH 1 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 3-5 1.1 Běžné příjmy 3-4 1.1.1 Daňové příjmy 3-4 1.1.2

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Závěrečný účet. za rok 2008

Závěrečný účet. za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy za rok 2008 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu... 4 2.1 Výsledek rozpočtového hospodaření... 6

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Zpracoval: Ing. Karel Majer Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Přílohy: stavy účtů k 31.12.2002 výdaje na infrastrukturu

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 D. Zpráva o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk I. Základní tendence vývoje státních finančních aktiv a pasiv II. Stav

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZK-03-2011-04, př. 1 počet stran: 157. Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor

ZK-03-2011-04, př. 1 počet stran: 157. Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor ZK-3-211-4, př. 1 počet stran: 157 Krajský úřad kraje Vysočina ekonomický odbor ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE VYSOČINA ZA ROK 21 1 OBSAH 1. HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 21... 3 2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE ZA ROK

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Důvodová zpráva. V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření:

Důvodová zpráva. V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření: 1 Důvodová zpráva V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a na základě usnesení Z MČ č. 0008/14 z 17.2.2014 předkládáme zprávu o výsledcích hospodaření

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

ODBOR EKONOMICKÝ. Příjmy. v tis. Kč Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v % daň z příjmů fyzických osob - ze závislé

ODBOR EKONOMICKÝ. Příjmy. v tis. Kč Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v % daň z příjmů fyzických osob - ze závislé ODBOR EKONOMICKÝ Druhové zatřídění daňové příjmy nedaňové příjmy neinvestiční přijaté transfery Název Příjmy Schválený rozpočet Návrh rozpočtu na rok 2013 ze závislé 865 463 881 000 101,8 činnosti ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE

IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE IV. ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ VYNALOŽENÝCH K ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, K ÚHRADĚ RESTITUČNÍCH VÝDAJŮ A K ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ KOSOVSKÉ KRIZE a) Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta Ekonomický odbor 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 11. 2013 Bod pořadu jednání: 7. ROZPOČET NA ROK 2014 Věc: na rok 2014 Důvod předložení: Zpracoval: Na podkladě

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 1 V Praze dne 27. ledna 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 1. Úvod Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce, přičemž dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 ZMP 23. 5. 2013 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVIII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2010

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2010 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2010 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor Městská část Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno-Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání 1 OBSAH strana I. Plnění rozpočtu Komentář k výsledkům

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH

paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY, po druhém rozpočtovém opatření paragraf položka rozpočet po rozpočt. 2009 opatření 11xx daňové příjmy 8 400 000,00 11 433 000,00 1211.. DPH 6 300 000,00 6 300 000,00 13xx poplatky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 21. zasedání dne 03.11.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0850/R21/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet. Státního fondu kultury

Závěrečný účet. Státního fondu kultury 4. Závěrečný účet Státního fondu kultury 105 106 107 Komentář závěrečného účtu Státního fondu kultury České republiky za rok 2007 Na základě ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 2. Ostatní organizační složky státu... 7 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Tvrdkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Tvrdkov za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Tvrdkov v roce 2010 se řídilo v souladu se

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2006 Praha, červen 2007 OBSAH Obsah... 2 ÚVOD... 5 I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ... 5 A. HLAVNÍ ČINNOST... 5 Schválený rozpočet...

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 1. Majetková struktura Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2008

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 7. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 260 261 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2009 Na základě

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2 K A P I T O L A 3 5 5 Č.j.: USTR - 168/2013 Počet listů: 131 N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0

Více

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2005 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2005 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2005 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Rozpočet obce Bratčice na rok 2005 byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne 17.12.

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Zpráva o činnosti za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace IČ 47811927 Zpráva o činnosti za rok 2007 V Melči dne 27. 2. 2008 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Rozpočet obce Staré Křečany na rok 2013 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více