Místní program obnovy vesnice Klínec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní program obnovy vesnice Klínec"

Transkript

1 Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne a schválen usnesením č. 2/9.

2 Obsah: Úvod obce, její lokalita a počet obyvatel Technická a občanská vybavenost Kulturní a společenské vyžití Analýza silných a slabých stránek (SWOT) Cíle plánu Uskutečnění plánu rozvoje (implementace) Zhotovitelé plánu rozvoje Závěr

3 Úvod Místní program obnovy vesnice Klínec na roky , s výhledem do roku 2020, je strategickým programovým dokumentem, který představuje a formuluje základní směry rozvoje obce a fungování v návaznosti na rozvoj celého regionu. Je to střednědobý až dlouhodobý plán připravený na základě analýzy současného stavu, plánu zastupitelstva obce a námětů spoluobčanů. Plán rozvoje obce Klínec vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých stránek obce a jejích rozvojových příležitostí, jakož i identifikace existujících rizik. Tento dokument je důležitým nástrojem řízení obce, k jeho cílům, záměrům a prioritám bude přihlíženo při plánování investičních akcí a při sestavování jednotlivých rozpočtů obce. Zpracovaný plán rozvoje by měl být živým dokumentem, který bude porovnáván s reálnými možnostmi obce a se zřetelem k nim průběžně aktualizován. Jedním z cílů tohoto plánu rozvoje je příprava nového územního plánu, který bude vycházet z tohoto strategického plánu jako nadřazeného dokumentu. obce, její lokalita a počet obyvatel Obec Klínec se nachází asi 20 km jihozápadně od Prahy. Je zasazena do malebné krajiny s mozaikou lesů navazujících na Brdy. Nyní má 545 obyvatel. Do roku 1990, kdy se opět osamostatnila, patřila pod správu sousední obce Jíloviště. V současnosti je obec Klínec členem Svazku obcí Mníšecký region. Tento svazek je významným partnerem při řešení regionálních problémů. V posledních letech probíhá v obci intenzivní výstavba rodinných domků na nově zastavovaných lokalitách. Mezi turisticky vyhledávané cíle patří Bojovské údolí, kterým prochází železniční trať Praha - Dobříš. V lesích okolo obce jsou patrné pozůstatky po těžbě zlata, především odvodňovací štola Čertovka. Celý jihozápad Prahy je vyhledávanou rekreační oblastí hlavního města, je oblíbeným cílem mnoha cyklistů, naším katastrem prochází několik značených cyklostezek. Historie obce Obec Klínec byla založena pravděpodobně roku Ještě za života Václava II. dostal část královského lesního újezdu v okolí Klínce zbraslavský klášter cisterciáků. Větší zájem o tuto zalesněnou oblast podnítil dar královny Elišky Přemyslovny, která roku 1319 odevzdala Klínec zbraslavskému klášteru i s okolním lesem, kde se těžilo zlato a polodrahokamy. V lesích okolo Klínce se kdysi také hojně pálily milíře. V předhusitském období (pravděpodobně již v polovině 14. stol.) založil zbraslavský klášter u Klínce panský dvorec. Využili půdy okolních doubrav a bučin, které postupně měnili na ornou půdu (nejúrodnější v obci), a tak pravděpodobně již v tomto období vnikla pole klášterního dvorce hluboko do lesa Pekla, nedávno předtím narušeného těžbou zlata. Výnosnost klíneckých rýžovišť tehdy již poklesla a vrchnosti nezbývalo nic jiného než se i zde věnovat zemědělství. V období třicetileté války ( ) byla obec, na rozdíl od sousední Líšnice a Řitky, uchráněna před zničením. Napomohla tomu poloha Klínce mimo stezku spojující hlavní město království s jižními Čechami. Jméno obce Půdorys Klínce patří přes svou nepravidelnost, způsobenou dosti nevýhodným terénem, k typu normálnímu, který je příznačný pro plánovitě založené osady. Je to vesnice s původně dvorcovým uspořádáním, řadová, charakteristická pro mladé sídelní území vrchovin. Usedlosti jsou seřazeny volněji, ve větších vzdálenostech a jsou od sebe odděleny zahradami. Terén značně prohloubený místním potokem nedovolil vytvořit klasický návesní typ sídliště. Usedlosti netvořily celistvou návesní frontu, ale rozpadají se v izolované stavební parcely jednotlivých hospodářství. Stavení na obou březích potoka vytvořila podobu klínu, který patrně dal obci její neobvyklé jméno. Tato

4 sídelní technika byla zřejmě přizpůsobena rozvíjejícímu se individuálnímu hospodaření v období největšího rozmachu kolonizace. Usedlosti mohly tvořit oddělené, na sobě nezávislé jednotky, protože obranný zřetel v tomto území, dopravně odlehlém a bezpečném, na pokraji lesů, byl minimální. Minulost nedávná a současnost Roku 1887 protnula lesy na okraji Klínce železnice vedoucí z Prahy na Dobříš. Později zřízená vlaková zastávka leží asi 1 kilometr od vsi. Prakticky od začátku provozu je trať využívána při rekreaci Pražanů. Ti od období první republiky v obci postupně vybudovali několik chatových osad a vtiskli obci rekreační charakter. Roku 1959 byl položen základní kámen zdejší školy a 1. září roku 1961 byla zahájena výuka (do této doby docházeli žáci do líšnické školy). Nyní je budova využívána mateřskou školou. V současnosti se obec intenzivně rozrůstá o nově postavené domy. Rozvoj zaznamenala i infrastruktura obce kanalizace, vodovod, ČOV, veřejné osvětlení a bezdrátový rozhlas. Život obce je poznamenán blízkostí hlavního města. Praha je místem zaměstnání většiny obyvatel a přes den se obec z části vylidňuje. Technická a občanská vybavenost V obci je vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod, jejíž kapacita je v tuto chvíli téměř vytížena. V brzké budoucnosti bude nutné provést opravy kanalizační sítě vzhledem k průsaku balastních vod a navýšit kapacitu stávající ČOV. Ve většině obce je zaveden vodovod. Voda z obecního vrtu je upravována úpravnou vody. Na území obce není provedena plynofikace. K vytápění rodinných domů se používá dřevo, částečně elektřina a tuhá paliva. V důsledku zdražování elektřiny i topného dřeva se občané v poslední době vracejí k vytápění méně kvalitními palivy. Provoz na silnici II. třídy, procházející obcí v délce cca 2 km, je v současné době velmi intenzivní. Na této komunikaci téměř chybí bezpečností prvky. Nejsou vybudovány přechody pro chodce, příčné prahy, chybí chodníky. V prostoru hřiště TJ Klínec je na křížení silnic II. a III. třídy nebezpečná křižovatka, u které by měl být v budoucnosti vybudován také bezpečnostní prvek (např. kruhový objezd). Místní komunikace jsou částečně s živičným povrchem, částečně s živičným recyklátem a částečně nezpevněné. Ve valné většině případů nejsou místní komunikace v dobrém stavu. V obci je zaveden paušální systém platby za odvoz odpadu. Na území obce je vytvořeno 5 sběrných míst s kontejnery, které slouží ke třídění plastů, skla a nápojových kartonů. Na jaře a na podzim jsou pravidelně přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a dvakrát ročně dochází ke sběru nebezpečného odpadu. V lednu roku 2008 byla po rekonstrukci budovy základní školy otevřena mateřská škola, její kapacita v tuto chvíli nedostačuje. Co se týká občanské vybavenosti, je v obci praktický lékař pro dospělé. Dále prodejna se smíšeným zbožím, restaurace a další provozovny (autoopravna, pneuservis, kamenictví a jiné). Pro společenské vyžití jsou v obci využívány tělocvična TJ Klínec a společenská místnost v hasičské zbrojnici SDH Klínec. Místní knihovna se nachází v prvním patře nad obchodem v domě čp. 76. Tento dům je v poměrně špatném technickém stavu. V současné době je také ve fázi rozestavěnosti prostor nad obecními byty v budově OÚ. Tyto prostory bude nutno dobudovat. V posledních letech probíhá v obci velmi intenzivní výstavba rodinných domků na nově zastavovaných lokalitách.

5 Kulturní a společenské vyžití V obci je velmi čilý kulturní a společenský život. Mezi největší občanská sdružení patří již dlouhodobě TJ Klínec a Sbor dobrovolných hasičů Klínec. Sportovně založení jedinci mohou svůj volný čas aktivně strávit v tělocvičně nebo na hřišti TJ v oddílech kopané, stolního tenisu, nohejbalu, cvičení s dětmi, florbalu, badmintonu a aerobiku. Již 112 let v obci působí sbor dobrovolných hasičů. Obě občanská sdružení jsou organizátory mnoha společenských akcí (dětský den, taneční zábavy, vinobraní, Mikulášská apod.). Dále v obci působí Klub důchodců, který během roku organizuje několik kulturních a společenských akcí pro své členy. Občanům je také k dispozici obecní knihovna. Před nedávnem byla v obci obnovena výroba keramiky, na kterou je navázáno také několik společenských akcí. V obci je možnost vyjížděk na koních ze soukromé stáje, v sousední obci je golfové hřiště. Analýza silných a slabých stránek (SWOT) Silné stránky poměrně dobrá obslužnost v blízkosti hlavního města Prahy s dostatkem pracovních příležitostí vyrovnaný rozpočet obce fungující základní systém třídění a sběru odpadů cenné přírodní hodnoty na území obce a v jejím okolí činné zájmové spolky a sdružení, pestrý kulturní a sportovní život prozatím zachování vesnického rázu krajiny, příjemné bydlení Slabé stránky neexistence funkčního centra obce, technicky horší až nevyhovující stav objektů občanské vybavenosti a mateřské školy pozastavená činnost ZŠ nedostatečná kapacita ČOV nedostatečné bezpečnostní prvky na silnici procházející obcí nedostateční kapacita současného zdroje vody zadlužení obce ve výši cca 70 % ročního rozpočtu obce chybějící chodníky podél státní silnice procházející obcí špatný stav místních komunikací neprovedená plynofikace neexistence dětského hřiště Příležitosti možnost využití podpory ze strukturálních fondů EU, a to až do roku 2013 využití ch prostředků od pro rozvoj obce existence v rámci mikroregionu Mníšecko možnost využití podpory z dalších zdrojů ministerstvo zemědělství, Středočeský kraj, ministerstvo pro místní rozvoj Ohrožení nadměrná výstavba rodinných domů, která přesahuje současné možnosti inženýrských sítí dojíždění školních dětí do ZŠ v okolí nárůst automobilové dopravy v zimních měsících zhoršování kvality ovzduší vlivem rozdílů cen paliv nedostatek ch zdrojů pro rozvojové aktivity nebezpečí pro chodce na ulicích

6 Cíle plánu Globální cíl: Vytvořit z obce Klínec moderní a fungující obec s životním stylem blížící se charakteru venkova. Vytvoření obecní komunity založené na aktivní účasti obyvatel na životě obce prostřednictvím zachování vesnického rázu prostředí obce, které bude dosaženo omezením expanzivní politiky rozvoje obce. Důraz bude kladen na posílení vnitřních hodnot obce a zlepšení úrovně života v obci vybudováním nebo obnovou dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti, pořádáním společenských, kulturních a sportovních akcí, zlepšením komunikace mezi vedením obce a občany a udržováním povědomí o historické kontinuitě a významu obce. 1. Zlepšování a údržba životního prostředí obce Tvorba nového územního plánu 1.1 Architektonický, urbanistický a stavební rozvoj obce Tvorba nového územního plánu Strategický dokument rozvojové politiky obce, omezení extenzivního rozvoje obce, modernizace a intenzifikace uvnitř obce, využití stávajících lokalit s důslednějším prosazením zájmů obce při stanovení pravidel výstavby a tvorby prostředí v těchto lokalitách Územní plán Kč Obec MěÚ Černošice Vypracování architektonické studie na vytvoření centra obce Obnova centra obce Zajistit studii architektonického řešení centrální části obce se zapracováním dětského hřiště, prodejny, pomníku padlých, rybníku, parkové úpravy okolí, komunitního centra nalezení polohy, využití prostoru a objektů Architektonická studie Kč Obec Klínec Zpracování konceptu organizace a vzhledu dopravní infrastruktury Realizace bezpečnostních prvků Místní komunikace a pěší doprava v obci Názvy ulic Dopravní infrastruktura Vytvoření přehledu o stavu komunikací, stanovení organizace místních komunikací (např. zřízení obytných zón) Vjezdy do obce, dopravní značky, přechody pro chodce, řešení křižovatky u hřiště Postupná oprava místních komunikací, budování chodníků, úprava místních komunikací jako obytná zóna Vytvoření systému názvu ulic, výroba a umístění cedulí Dopravní studie Kč Obec Klínec Bezpečnostní prvky Místní komunikace, chodníky, dopravní značení Kč Obec Krajská správa a údržba silnic, Kč Obec Názvy ulic Kč Obec

7 1.1.4 Technická infrastruktura Rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě Rozšíření ČOV Kanalizace a ČOV Odstranění technických závad na kanalizaci, omezení přítoku balastních vod na ČOV, dostavba Modernizace stávající ČOV a její rozšíření na 800 ekv. obyv Funkční kanalizace ČOV pro 800 ekv. obyv Kč Obec, Kč Obec, Evidování stavu síťě a jejího provozu Rekonstrukce vodovodní sítě Modernizace a rozšíření úpravny vody Výstavba vodojemu Dostavba vodovodní sítě Napojení na strategicky významný zdroj vody Vodovod Vytvoření mapových podkladů a přehledného soupisu součástí vodovodní sítě Vyhledání a oprava míst úniku vody z vodovodního potrubí, výměna vodoměrů Modernizace a rozšíření stávající úpravny vody Výstavba vodojemu pro zajištění správné funkce vodovod. sítě a pro možnost budoucího napojení obce na externí zdroj (přivaděč Trnová, přivaděč Baně) 2011 Mapové podklady a soupis součástí sítě Funkční vodovodní síť Úpravna vody pro 700 ekv. obyv Kč Obec 1.SčV Kč Obec 1.SčV Kč Obec, Vodojem Kč Obec, Propojení vodovodu V2, V Vodovodní řád Kč Obec Zpracování studie a následné napojení vodovodní dítě na významný zdroj vody (Trnová, vodovod z Baní) Napojení na externí zdroj vody 2,5 až 16 mil. Kč Obec, Modernizace veřejného osvětlení Veřejné osvětlení Obnova sloupů veřejného osvětlení Nové sloupy VO Kč Obec ČEZ, Elektromontáže 1.2 Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí Odpadové hospodářství

8 Analýza využití Fungující systém kontejnerů na třídění odpadů tříděný odpad Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu Úprava prostor pro umístění nádob na směsný a tříděný odpad Navýšení počtu, rozšíření druhů kontejnerů. Vzdělávání a osvěta obyvatel v oblasti třídění odpadů. Cílem je ekologické hospodaření s odpady a snížení nákladů na vyvážení netříděného odpadu. Analýza situace, návrh řešení ve spolupráci s okolními obcemi Vybudování nebo stavební úpravy stanovišť pro umístění sběrných nádob na směsný a tříděný odpad Regionální systém sběru odpadu Prostory pro sběrné nádoby Kč Obec Kč Obec okolní obce, Kč Obec,, Údržba veřejné zeleně v obci Vzdělávání a osvěta obyvatel v oblasti ŽP Ochrana životního prostředí Zpracování koncepce rozvoje a údržby zeleně v obci. Zvýšení vzdělanosti a zájmu občanů o ochranu ŽP Udržovaná zeleň, parková úprava Uvědomělí občané Kč Obec V rámci běžné agendy Obec Klínec 2. Občanská vybavenost, podnikání a služby Předškolní a školní vzdělávání 2.1 Školní zařízení Vytvoření studie stavebních úprav a modernizace stávajícího objektu, včetně pozemku (hřiště) MŠ, výměna oken MŠ, oprava střechy, výstavba ZŠ Projekt, rozšíření a modernizace MŠ, výstavba ZŠ 1,5 až 20 mil Kč (dle rozsahu) Obec, okolní obce, 2.2 Občanská vybavenost, kultura Zařízení služeb Společenské a komunitní centrum Rozšíření bytového fondu a fondu nebytových prostor Renovace stávajícího objektu, popřípadě výstavba nového, na základě archit. studie Vybudování multifunkčního prostoru pro zájmové kroužky, výstavy, divadlo, promítání, besedy, knihovna Dostavba rozestavěných bytů a nebytových prostor v budově čp Sportovní zařízení Modernizovaný a fungující obchod, služby Komunitní centrum Obecní byty a nebytové prostory pro služby a kanceláře 1-5 mil Kč (dle rozsahu) Obec, soukromý investor 1,5 mil.kč Obec 2,5 mil. Kč Obec nájemníci,

9 Veřejné dětské hřiště Sportovní areál multifunkční plocha sportovišť, sportoviště pro ZŠ Vybudování veřejného dětského hřiště v návaznosti na archit. studii ( ) nebo na sportovní areál projekt, Získání pozemků pro sportovní areál, vybudování multifunkčního hřiště projekt a multifunkční plochy pro sport (basketbal, nohejbal, apod.) (projekt) () Dětské hřiště Kč Obec, 2 5 mil. Kč TJ, Obec Klínec Multifunkční sportovní plocha 2.4 Podnikání a služby Podpora drobných řemesel a služeb v obci Celková podpora drobných služeb a řemesel - podpora prezentace na www stránkách a v tisku vydávaným obcí, pořádání prodejních výstav, trhů Rozvoj drobných řemesel a služeb v obci 3. Vzdělávání, kultura a sportovní aktivity Podpora a propagace spolkové a zájmové činnosti Podpora činnosti TJ Klínec a SDH Klínec Podpora kulturních, společenských a sportovních akcí Komplexní podpora spolkové a zájmové činnosti - poskytnutí prostor, propagace, a dotační podpora Propagace, podpora a pomoc při získávání dotací Propagace, podpora a pomoc při získávání dotací na kulturní, společenské a sportovní akce Rozvoj spolkové a zájmové činnosti Fungující zájmové organizace Rozvoj kulturní ho a sportovního života v obci Kč/rok Obec Kč/rok Obec Kč/rok Obec Kč/rok Obec 4. Turistický ruch, památky a historická kontinuita obce Turistický informační systém v obci Péče o pomníky a kapličky Podpora a rozvoj oslav tradičních zvyků a svátků Cyklostezky Instalace panelů - zajímavosti, příroda, rodáci, těžba zlata (historie obce) Rekonstrukce a údržba pomníků a kapličky Podpora veřejných kulturních akcí Rozšiřování sítě cyklostezek, značení, informační tabule Propagace obce Kč Obec Upravené pomníky a kaplička Rozvoj kulturní ho života v obci Regionální síť cyklostezek Kč Obec Kč/rok Obec Kč Obec Mníšecký region, 5. Veřejná správa a komunikace s občany

10 Informační systém obce Veřejný rozhlas Modernizace prostor a areálu úřadu Vzdělávání zastupitelů, zaměstnanců obce Směrovky, nástěnky, veřejný internet, vydávání informačních periodik (klínecké noviny) Rozšíření do všech částí obce a pravidelná údržba Modernizace prostor OÚ na základě urbanistické studie poloha, interiér, vybavení Vzdělávání zastupitelů obce s cílem zvýšit jejich profesionalizaci Propagace obce, Kč Obec informovanost Klínec občanů Informovanost občanů Modernizace obecního úřadu Zvýšení odbornosti zastupitelů a zaměstnanců obce Kč Obec Kč Obec Kč Obec 6. Vnější obce Mikroregion Mníšecko Navázání s partnerskou obcí Sdružení místních samospráv ČR Spolupráce s okolními obcemi, společné řešení problémů, žádosti o Navázání mezinárodní kulturní a společenské s partnerskou obcí Poradenství, školení, předávání zkušeností Spolupráce s obcemi mikroregionu od 2012 Spolupráce s partnerskou obcí Vzdělávání zastupitelů Kč Obec obce mikroregionu Bez Obec Klínec ch nákladů Kč Obec Klínec Uskutečnění Místního programu obnovy vesnice (MPOV) (implementace) MPOV zahrnuje rozvojové aktivity, které budou realizovány v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. Uskutečňování MPOV bude probíhat prostřednictvím dvouletých dílčích plánů. První dílčí MPOV je stanoven na období a zahrnuje všechny rozvojové aktivity, které mají ve svém období zmíněny tyto roky. Za realizaci MPOV zodpovídá zastupitelstvo obce. Realizace jednotlivých cílů bude zastupitelstvem přidělena do náplně činnosti jednotlivých zastupitelů a jednotlivých výborů zastupitelstva. Dílčí program bude průběžně jednou za dva roky vyhodnocován a aktualizován. V případě nových skutečností může jeho aktualizace proběhnout v kratším časovém období. Zastupitelstvo obce bude informovat veřejnost o postupu plnění MPOV jednou za dva roky. Zhotovitelé MPOV

11 Přípravu MPOV vedla komise jmenovaná starostou obce. Členy komise byli jmenováni a na vyhotovení strategického plánu se aktivně podíleli členové zastupitelstva a stavebního výboru, jmenovitě: Tomáš Etrych, Ondřej Freudl, Vladimír Kosina, Jan Doubrava a Markéta Hanáková, kteří brali v potaz nejpalčivější a nejdůležitější problémy obce. Schválení MPOV obce Klínec na léta , s výhledem do roku 2020, v zastupitelstvu obce proběhlo na veřejném zasedání zastupitelstva za účasti veřejnosti v prosinci Závěr MPOV Klínec na roky , s výhledem do roku 2020, je významným programovým dokumentem, který jednoznačně popisuje cíle rozvoje obce Klínec a cesty k jejich dosažení v horizontu 5, s výhledem 10 let. Postupnou realizací jednotlivých cílů tohoto dokumentu bude zajištěn udržitelný, rozumný a smysluplný rozvoj obce Klínec. Vzhledem k tomu, že rozvoj obce je neustále běžící proces, bude se v průběhu času vyvíjet i MPOV. Hlavní část cílů rozvoje obce by mohla být realizována v období do roku 2015, tedy v období, kdy Evropská unie ještě poskytne nemalé prostředky na promýšlený rozvoj regionů, měst a obcí v ČR (do roku 2013) a bude možné žádat i o jiné dotační tituly z rozpočtu České republiky. Předložený MPOV by měl umožnit smysluplné využití zmíněných dotačních titulů tak, aby výsledky projektů skutečně napomáhaly uspokojovat reálné potřeby obyvatel obce Klínec. V průběhu řešení cílů tohoto plánu se očekává široká a plodná občanů a jejich zastupitelů. Zastupitelstvo obce Klínec věří, že existence tohoto dokumentu bude mít strategický význam pro rozvoj naší obce a zachování jejího vesnického ducha.

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Na léta 2016 2020 s výhledem do roku 2025 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 13. 6. 2016 a schválen usnesením č. 6/16/8. Obsah: Úvod,

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 2018 Tato Strategie rozvoje obce Pohorovice na období let 2014 2018 byla schválena zastupitelstvem obce Pohorovice dne 14.11.2014 Obsah programu 1. Shrnutí

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky Strategický plán rozvoje obce Chaloupky OBSAH ÚVOD... 2 ÚVODNÍ SLOVO ZASTUPITELSTVA... 2 STRUKTURA A METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNU... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU... 4 ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE...

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Program Obnovy Venkova

Program Obnovy Venkova Program Obnovy Venkova Obec Kostelec u Heřmanova Městce Aktualizace na časové období 2016-2020 schváleno dne: usnesení č.: 1. Úvod Dosažení vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova je hlavní

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BLATEC Říjen 2015 Schváleno Zastupitelstvem Obce Blatec dne ZPRACOVALA: Mgr. Barbora Jurková 1 Strategické plánování představuje důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategie

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Strategie rozvoje Obce Osek 2014-2023

Strategie rozvoje Obce Osek 2014-2023 Strategie rozvoje Obce Osek 2014-2023 2013 Autorský kolektiv: MVDr. Lenka Bejčková Vladimír Janout Mgr. Irena Lepešková Jaroslav Peroutka František Pokštefl Pavel Sloup Jaroslava Výborná Zdroj: fotoarchiv

Více

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020 Místní program obnovy vesnice Mníšek r. 2014-2020 Obsah 1. Úvod - Program obnovy vesnice Programem obnovy vesnice, se obec definuje v hospodářském rozvoji obce, který je zaměřen na stavební obnovu obytných

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila

Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila 1990 - převedení agendy a majetku obce 1991 - přemístění kanceláře OÚ z přízemí do 1. patra - úprava prostor pro přestěhování

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020

Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 Strategický plán rozvoje obce Slatina 2015 2020 doplňuje a aktualizuje předcházející Strategický plán rozvoje, který byl cílem na léta 2007 2013. Strategický

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 o vydání Změny č. 1 územního plánu Mistrovice Zastupitelstvo obce Mistrovice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Svépravice okr. Pelhřimov

Svépravice okr. Pelhřimov Svépravice okr. Pelhřimov Zpracoval: Dušan REPÁČ Návrh vyvěšen na ÚD obce od :... do :... Projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č.... dne... 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Postup zpracování Strategického

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Zpracovala: Eva Frank starostka Schválilo OZ Buková dne 30.3.2012 Tento dokument, který navazuje na předchozí Strategii rozvoje, přijalo obecní zastupitelstvo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize PROGRAM ROZVOJE OBCE 2008-2018 REALIZACE VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VOLEBNÍHO USKUPENÍ NEZÁVISLÍ PRO ROZVOJ OBCE (AKTUALIZOVÁNO) Vize Realizace kompletní inženýrské sítě kanalizace, vodovod v celé obci. Oprava

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu)

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu) ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu) Královéhradecký kraj Pořizovatel : Obec Petrovičky Zpracovatel : JENA CZ s.r.o., Turnov Odborný garant

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE KVÍTKOV NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE OBCE KVÍTKOV NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE OBCE KVÍTKOV NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Úvod Program rozvoje obce Kvítkov můžeme definovat jako strategický koncepční materiál, jehož cílem je vymezit hlavní oblasti v rámci rozvoje obce v

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012 RNDr. Jan Pátek Ministerstvo pro místní rozvoj Programy a finanční prostředky na rok 2012 Program Objem prostředků (v mil. Kč) Podpora obnovy a

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE Zastupitelstvo obce Mikulovice, příslušné podle 6 odst.

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

Místní program obnovy venkova obce Brloh na období 2015-2020

Místní program obnovy venkova obce Brloh na období 2015-2020 Místní program obnovy venkova obce Brloh na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Brloh dne 3.6.2015 usnesením č. 10. Aleš Drahokoupil starosta obce Ing. Luboš Minařík místostarosta obce Anotace

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

Strategický plán obce Chýně

Strategický plán obce Chýně 1.12.2015 Strategický plán obce Chýně Karel Tichý, DiS ASISTENČNÍ CENTRTUM MOST Obsah Popis výchozího stavu a mikroregionu... 2 Základní údaje o obci Chýně... 2 Demografická situace... 3 Shrnutí... 6 Ekonomika

Více

Rok 2008. Územní plán a územní rozvoj

Rok 2008. Územní plán a územní rozvoj Rozpočtový výhled obce MEZOUŇ na rok 2008 2009 Rok 2008 Výhled vychází z příjmové části rozpočtu ve výši 14 200.000,-Kč. Územní plán a územní rozvoj V souladu s novelou stavebního zákona zajistit zpracování

Více

Názory občanů sídla MARŠOV

Názory občanů sídla MARŠOV Názory občanů sídla MARŠOV V. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Maršov : osob z celkového počtu lidí

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit

Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit 1 Vysoká priorita, počátek realizace v krátkodobém horizontu 1.1 Revitalizace náměstí v Novém Městě pod Smrkem Náměstí v Novém

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Návrh k projednání Strana 1 z 5 Zpracovaný na základě Rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2009, 2008 2011, 2009 2013, 2010-2014 Místní plán obnovy vesnice

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE CÍRKVICE NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE OBCE CÍRKVICE NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE OBCE CÍRKVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2025 16.3.2016 Úvod Program rozvoje obce Církvice je strategickým dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce. Program rozvoje obce především:

Více

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ Místní program obnovy venkova PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ NA ROKY 2013-2017 Zpracovatel: Město Dubá, Ing. Žalovičová Irena Schváleno zastupitelstvem města na veřejném zasedání dne 22. 11. 2012, číslo usnesení

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

8. výzva k předkládání žádostí o dotace

8. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 8. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE

PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec Ohrazenice Ohrazenice p. 81 511 01 Turnov Tel. 481 321885 IO 00275956 DI CZ 00275956 PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec : Ohrazenice Katastrální území : Ohrazenice u Turnova Poet obyvatel : 1076 Obsah :

Více

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské

Více

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013 a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 V tomto přehledu nejsou zahrnuty investiční akce, které byly realizovány bez

Více

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí Příloha Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí MAS HRUBÝ JESENÍK Do dotazníkového šetření, které probíhalo formou řízeného rozhovoru na dané otázky, bylo dotazováno všech 8 představitelů obcí MAS

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. listopadu 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. listopadu 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. listopadu 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven:

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více