Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové tis.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis."

Transkript

1 Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 3/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 4/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 5/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 6/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 7/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 8/2008 z jednání ZM ze dne Rozpočtové opatření č. 9/2008 z jednání ZM ze dne Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky (žádost o slevu. 10 stavební 200 občanské průkazy.. 50 rybářské a lovecké lístky 132 správní činnosti 550 VHP. 900 tombola 10 cestovní pasy 800 živnosti. 600 doprava 150 zemědělský podnikatel 10 evidence vozidel evidence řidič. průkazů 550 vodní díla studně, čistírny, kanalizace 15 vydání průkazu ZTP 5 ověřený výstup obchodní rejstřík 5 ověřený výstup katastr 5 kopírování ze spisů 10 povolení splátek Poplatky za znečišťování životního prostředí odvod za odnětí ZP poplatek za komunální odpad Místní poplatky psi lázeňský poplatek veřejné prostranství vstupné ubytovací kapacita vjezd do vybraných částí VHP Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod výtěžku z provozu loterií Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700 daňové tis.

2 - 2 - Třída 2 - Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti 750,- ( služby na hřbitově. 720,- rozhlasové relace. 30,-) odpady ,- - příjmy z pronájmu ,- ( ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veř. osvětlení) - nájem ze hřbitova. 70,- - úroky a dividendy ,5 - nekapitálové příspěvky a náhrady. 1400,- ( náklady řízení, EKO-KOM) - ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva). 600,- - příjmy z prodeje zboží. 100,- - příjmy z dobývacího prostoru. 150,- - strategický plán ( Udržitelný rozvoj města Poděbrad) 875,3 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 20,- - sankční platby ,- - projekt Zdravé lázně vklady účastníků 84,6 nedaňové ,4 tis. Třída 3 Kapitálové příjmy - prodej pozemků ,- - prodej nemovitostí 4 800,- kapitálové ,- tis. Třída 4 Dotace - souhrnný dotační vztah ,2 - od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy ,- za přestupkovou agendu. 50,- - dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) ,- - dotace- sociálně právní ochrana dětí ,7 - navýšení příspěvku na výkon státní správy sociální služby. 756,7 - OLH.. 329,- - veřejné sportoviště Poděbrady Kluk.. 400,- - Bezpečnější obec měřiče rychlosti. 100,- - Bezpečněji na osvětlených přechodech pro chodce 400,- - sbor dobrovolných hasičů 2,5 - dar hejtmana na Korunovační slavnost krále Jiřího.. 100,- - likvidace křídlatky a bolševníku. 10,9 - výsadba dřevin ve volné krajině. 64,9 - mobiliář a úprava cest v rekreačním lese 45,- - Zdravé lázně. 284,- - záloha na volby ( 1/3 Senátu, kraj). 451,4 - divadlo nátěry oken. 55,- - výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin. 9,6 - pravobřežní labská cyklostezka č. 24 ( údržba) ,- - hasiči výzbroj a výstroj 45,- - Program obnovy venkova odměna za dotační žádosti od KÚ 32,3 - hasiči PHM. 0,4 - hasiči neinvestiční výdaje.. 16,-

3 dofinancování investičních akcí rozpočtu roku 2008 z FRR ,- - Převody z fondu rezerv a rozvoje z roku nové ,4 a to: ÚPD pro protipovodňová opatření 290,4 Personální audit. 250,- Státní dotace na cestovní doklady s biometrickými údaji. 550,8 Státní dotace reforma veřejné správy přístavba radnice ,9 Nákup 2 ks serveru, 2 ks multifunkčních kopírek ,- Zřízení VŠ ,- Opravy silnic po pokládce kanalizace a vodovodů ,- Zpevněné plochy lokalita Koutecká II. etapa.. 650,- Ulice Labská ( Labská 94 ulice Na Kopečku ) ,- Nadjezd K zjišťovací řízení. 300,- Rok Poděbrad 400,- Voda a kanál v příměstských částech 4 350,- Voda a kanál zádržné ,- Zimní stadion projektová dokumentace dle smlouvy o dílo. 50,- 1112/III a 1246/III technické zhodnocení.. 70,- Plynofikace domu čp. 26/VI v Polabci 170,- Veřejné osvětlení ulice Hellichova ( pokládka kabelů ).. 200,- Projekty ( Obora, Jubilejní, knihovna ) ,- Úprava vstupu kuželny ulice Labská.. 100,- Kuželník ulice Labská veřejné WC. 300,- Projekt tělocvičny ZŠ TGM.. 360,- Dotace monitoring podzemních vod v Pátku. 130,- Dotace sbor dobrovolných hasičů věcné pomůcky.. 5,- - školení. 2,4 Provoz přívozu.. 100,- Chodník v Kluku ( oprava z důvodu uzavírky mostu) 350,- Silnice V. Zboží, Kluk po kanalizaci a vodovodu ,- Cyklostezky ( Vala, Říční, Fugnerova, Jiráskova) ,- PD Ostende 5 000,- Rekonstrukce chodníku podél silnice II/ ,- Výkup pozemků (pí Rychterová) ,- Vnitroměstská cyklotrasa ,9 Pravobřežní labská cyklostezka č. 24 ( údržba) ,- Územně analytické podklady. 900,- Posílení oddílu dopravy na opravy chodníků 1 500,- Navýšení fin. prostředků na veřejnou zeleň 4 110,- Zhotovení a instalace sochy TGM a instalace sochy Adam a Eva 1 700,- Oprava silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ) ,- Oprava ulice Bílkova- od mostu ke hřbitovu chodník+stezka 8 500,- MŠ Proftova ,- - odvod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s ,8 dotace ,8 tis. CELKEM PŘÍJMY ,2 tis Kč

4 - 4 - VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 100,- ( redukce zdivočelých holubů a koček odchyty, smlouvy s ostatními útulky..) 1037 Celospolečenská funkce lesů 500,- ( těžba, zalesňování, pěstební práce ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, nákup tiskopisů rybáři ) - dotace : OLH 329,- likvidace křídlatky a bolševníku. 21,8 výsadba dřevin ve volné krajině. 129,8 mobiliář a úprava cest v rekreačním lese 150,- výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 9, ,2 tis. Oddíl 22 Doprava Opravy komunikací po zimním období ,-F - Rekonstrukce a opravy komunikací projekty (rozvoj) ,- - Projektová příprava (komunikace, veř. osvětlení, zprůjezdnění Družstevní ulice, sjezd z obchvatu silnice I/38 za tratí ve V.Zboží a dalších projektů 1 500,-B - Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků ,-F - Dokončení opravy silnic po pokládce vodovodu a kanalizace ,-F - záměr bezbariérovosti dílčí etapy ( spoluúčast města) ,-B úsek A přechody na trase ul. nám.tgm ( západ.)150,- úsek B ulice Na Valech Tyršova 200,- úsek C ulice Jiráskova Na Skupici 200,- úsek D ulicepalachova, Školní, Studentská 150,- úsek E ulice Jeronýmova nám. T.G.M. 75,- úsek G speciální ZŠ Bažantnice Moučná 200,- úsek H ulice Dr. Horákové 120,- - bezpečnostní osvětlení frekventovaných přechodů pro chodce 500,-F - zpevněné plochy lokalita Koutecká II. etapa 650,-B - ulice Labská - /Labská 94 ulice Na Kopečku/ ,-B - nadjezd K zjišťovací řízení 300,-B - chodník z Kluku ( rekonstrukce mostu).. 350,-F - Hellichova ulice vypořádání se společností Louda Group 620,-H - Paroubkova ulice rozšíření, oprava schodů a povrchu ,-F - rekonstrukce chodníku podél silnice II/ ,- - bezpečněji na osvětlených přechodech. 400,- - vnitoměstská cyklotrasa ,9 - posílení oddílu dopravy o opravy chodníků ,- - opravy silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ) 7 200,- - oprava chodníku- stezky Bílkova 6 000,-

5 Opravy pozemních komunikací opravy nerovností, prořezání křovin a stromů podél městských komunikací ,-F - cyklostezky údržba, úklid, výsprava, prořezání.. 500,-F - opravy poškozených chodníků včetně materiálu.. 500,-F - značení cyklotras příspěvek svazku obcí Cidlina 45,-B - dotace: pravobřežní labská cyklotrasa č. 24 (údržba) ,- B - podíl města- pravobřežní labská cyklotrasa ,- B 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost ,- ( 140 Kč na obyvatele) 2229 Vodorovné a svislé dopravní značení 800,- F a zpomalovací prahy - dopravní informační systém.. 500,-B / pasport komunikací a mostků mostní prohlídky) 100, provoz přívozu. 150,-F ,9 tis. Oddíl 23 Vodní hospodářství 2321 Čistírna odpadních vod 87,- - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s 4 014,- - minerální vrt BJ 22 dokončení ,- / rozvody minerální vody z vrtu BJ 22/ - nový minerální vrt u Libuše ,- - voda a kanál- zádržné ,- - vodovod v příměstských částech , Kanalizace a vodovody v příměstských částech - vlastní zdroje města. 100,- - kanalizace v příměstských částech ,- - manitoring podzemních vod v Pátku. 130, tis.

6 Oddíl 31 Věda a vzdělávání MŠ provoz 4 134,- - stavební opravy ,- - MŠ Proftova , Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovná péče ( středisko výchovné péče) 20, ZŠ TGM provoz 5 008,- - projekt tělocvičny. 360,- ZŠ Vala provoz , tis. Oddíl 33 Kultura 3314 Knihovna provoz ,- - projektová dokumentace celkové rekonstrukce 600,- - výměna oken, oprava podlah a soc. zařízení 1 380, OOV 32,- - maketa sochy Krále Jiřího. 150, SPOZ 68,- včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce, doprava ) - Rok Poděbrad ,- - Pamětní stříbrné medaile. 360,- - dar pro řimskokatolickou farnost 18,- 3322,3326 Kulturní památky - údržba 410,- / restaurování sv. Václava 240 tis, ostatní+ sanace hřbitovní kaple/ - socha TGM + instalace sochy Adam a Eva ,- - dotace: divadlo nátěry oken.. 55,- - divadlo nátěry oken 120, KIC s.r.o ,- - propagace + korunovační slavnost krále Jiřího , min. film o Poděbradech 100, tis. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419, 3421, 3429 příspěvek 2 090,- - projektová dokumentace Sportovní areál Ostende 6 000,- - veřejná sportoviště 500, ročník Závodu míru Juniorů. 50,- - příspěvek fotbalistům Bohemia Pdy (mimo grant) 200,- - peněžitý dar Český svaz ochránců přírody. 50, zimní stadion projektová dokumentace využití 50,- - oprava a úprava chlazení ve strojovně , tis.

7 - 7 - Oddíl 35 Zdravotnictví 3533,3539,3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 80,- ( Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání p Černá 7 tis, příspěvek OS Chotěšice 10 tis, Abylimpiáda 5 tis, Semiramis Nymburk K centrum 30 tis, atd.) 3544 dotace : Zdravé lázně. 430,- vklady účastníků. 84, očkování proti žloutence 200,- 794,6 tis. Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní roz voj 3612 oprava a údržba bytového fondu 4 095,8 H / použití hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s./ - č.p. 1112/III a 1246/III technické zhodnocení 70,- B 3613 správa a údržba majetku 350,-H - plynofikace domu 26/VI v Polabci 170,-B - úprava vstupu kuželny Labská. 100,-B - Kuželník ul. Labská veřejné WC.. 300,-B - Pentagon úprava prostor pro spolky a zájmová sdružení.. 250,- - vybavení nábytkem 150, územní plánování, studie, konzultace 100,-B - ÚPD pro protipovodňová opatření 290,4B - územně analytické podklady 900, ostatní výdaje spojené se správou majetku 300,-H ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky) - projekty infrastruktury 500,-B - příprava žádostí o dotace /kolky, výpisy, kopírování../ 150,-B - výkupy pozemků 3 800,-H - příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 27,-B - úhrada daně z převodu nemovitostí 350,2 - příspěvek sdružení historických sídel ČMS 17,-B - příspěvek RRA 27,-B - příspěvek sdružení lázeňských míst 14,-B - příspěvek sdružení Zdravá města 20,-B - další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 000,-H / vybudování nového basketbalového hřiště v Kluku, revize hřišť, dovybavení hřišť novými prvky, údržba hřišť po zimě, apod./ - čistota a údržba města 8 300,- / částka tis. je odboru dopravy na údržbu města tis,, čistotu města tis. a veřejné osvětlení tis., F provoz veřejných WC u Savoye ve výši 340 tis. + nově vybudované WC u kostela 260 tis. Šk 600,- - pronájem pozemků ( pí Bartůňková).. 15,7 H - pronájem pozemků ( PMS- jezero-ing. Liska). 20,- H - strategický plán (dotace) 875,3 B

8 provoz psího útulku 550,- Šk vyhledávací studie pro vybudování nového psího útulku 165,- Šk - obecní mrtví 100,- soc - Požární zbojnice, MŠ a další objekty napojení na vodu a kanalizaci vnitřní části přípojek ,- B - Bezbariérové město Zdravotní středisko přístupné všem 2 038,-,B / Jubilejní dům vestavba výtahu, bezbariérové WC. - Městský rozhlas ( opravy stávajícího rozhlasu a nová ústředna) 300,-B - projekty ( Obora, Jubilejní, knihovna) 1 250,-B - zřízení VŠ ,- - Strategický plán města Poděbrady 100,-B - veřejné sportoviště Poděbrady Kluk. 900,- - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut... 20, nákup domu v ulici Kunštátská 4 600,-H / nákup ve 3 letech a 3 splátkách/ 3631 veřejné osvětlení ulice Hellichova. 200,-B - Poděbradská 286 tis, křižovatka Hakenova a Tyršova 59 tis, průchod u Skláren 98 tis.. 443,- - veřejné osvětlení ul. Dvořákova, náměstí TGM 815,-B - veřejné osvětlení Bílkova ( od mostu ke hřbitovu) , ,4 tis. Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 636,- /dokončení rekonstrukce ul. Na Chmelnici, rekonstrukce ul. Chelčického, výsadba stromů na ul. Pátecká, doplnění výsadby v ul. Studentská, doplnění výsadby na hřbitově v Kluku, zdravotní a prosvětlovací řez v ulicích Dr. Horákové, TGM, Na Obci, v Budovcově, Husově.. - rekonstrukce lázeňského parku část C 6 800,- / rekonstrukce parku u Centrálních lázní / - Údržba zeleně ( přesun z oddílu 36) , Legalizace vodního díla Skupice včetně zpracování manipulačního řádu (ochrana nemovitostí podél Skupice, rozbory a posudky potřebné pro rozhodování vodoprávního úřadu při ukládání pokut a opatření k nápravě).. 200,- - zpracování PD pro územní řízení protipovodňových opatření 1 500,- - Ditus protipovodňová opatření.. 200, Sběr a svoz komunálních odpadů ,- /pro rok 2008 dochází k navýšení o 233 tis. Kč z důvodu uzavření mostu přes Labe, kdy dojde k prodloužení trasy Pdy skládka Radim). - dohled nad stacionárními sběrnými místy.. 550,- - příspěvek EKO-KOM. 900, tis.

9 - 9 - Oddíl 41 a 43 Sociální věci Prostředky města 690,- prostředky státu ( hmotná nouze + na péči ) ,- Příspěvek na činnost CSZS o.p.s ,- vykryto z prostředků položky 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 4349 komunitní plánování. 100, půjčka Sklárny , tis. Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5299 Připravenost na krizové stavy 150, Krizové řízení na místní úrovni 50, 200 tis. Oddíl 53 Městská policie ,- Dotace: Bezpečnější obec měřiče rychlosti. 125, tis. Oddíl 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana dobrovolná část 400,- dotace: věcné pomůcky 5,- školení.. 2,4 PHM, školení.. 2,5 Výzbroj a výstroj.. 45,- PHM.. 0,4 neinvestiční výdaje 16,- 471,3 tis. Oddíl 61 Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) tis. - personální audit. 250, tis. Oddíl 61 Místní správa tis. Dotace: cestovní doklady s biometrickými údaji. 550,8 reforma veřejné správy přístavba radnice ,9 sociálně právní ochrana dětí ,7 navýšení příspěvku na výkon státní správy soc. služby 756,7 Program obnovy venkova odměna za dotační žádosti 32,3 - nákup 2 ks serveru, 2 ks multifunkčních kopírek , ,4 tis.

10 Oddíl Volby do 1/3 Senátu a kraje 451,4 tis Oddíl 63 Finanční operace 6320 pojištění majetku.. 600, sociální fond ,- - daň z příjmu PO za obec 5 500,- CELKEM VÝDAJE tis ,2tis.

Rozpočet na rok 2009 ( tis. Kč )

Rozpočet na rok 2009 ( tis. Kč ) Rozpočet na rok 2009 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2008 Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 22 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob samostatně

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných

Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných Rozpočet na rok 2007 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 20.12.2006 Rozpočtové opatření č. 1 z jednání ZM ze dne 14. 2.2007 Rozpočtové opatření č. 2 z jednání ZM ze dne 28. 3.2007 Rozpočtové

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

1121 - Daň z příjmů právnických osob Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122.

1121 - Daň z příjmů právnických osob Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122. Příloha: 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance. 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009-20.zm dne 1.12.2009 Rozpočet

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz 1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis.

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 236 475 15 326 251 801 272 973 108 sdílené a výlučné

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6

Více

Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT

Pln%c4%9bn%c3%ad%202008[1].TXT Dne 02.06.2009 Město Sušice Plnění rozpočtu - rok 2008 Strana 1 účetnictví v tisících Kč ORG NÁZEV RS2008(01-12) RU2008(01-12) UC2008(01-12) RS-rozpočet schválený RU-rozpočet upravený UC-účetnictví -skutečné

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

Změna rozpočtu 2016 č. 1

Změna rozpočtu 2016 č. 1 Změna rozpočtu 2016 č. 1 0,00 0,00 0,00 SU OdPa Pol Orj Org Příkazce rozpočtu Správce rozpočtu NR 2016 úprava 1. změna 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 500 000,00 80 722 652,00 231 xxx 41 Daň z příjmu

Více

Rozpočet na rok 2011 Příjmy 4 780 000 4 883 740 1 337 308 306 000 308 000 178 960 100 000 105 884 105 884

Rozpočet na rok 2011 Příjmy 4 780 000 4 883 740 1 337 308 306 000 308 000 178 960 100 000 105 884 105 884 Příjmy ParagrafPoložka Rozpočet rozpočtová Výsledek změna č.1 k 30.4. 1111 Daň z příjmu fyzických osob 850 000 850 000 289 347 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 100 000 100 000 24 115

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 0,00 SU OdPa Pol ÚZ Orj Org NR 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 Město Jaroměř Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 schváleno M 22.12.2015, usnesení č. 0587-10-2015-PF-M v tis. Kč označení 2016 2016 =závazné, S=sledované, =ostatní výdaje příjmy 1111-Daň z příjmu F ze

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj

3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj 3. změna rozpočtu 2011 organiz paragraf položka ÚZ orj Změna po úpravě ace 3. změna rozpočtu 2011 Změna po úpravě Daňové příjmy 70 571 000,00 0,00 70 571 000,00 xxx 1111 41 daně z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3%

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní 10294 9732 94,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola 01 10300 9732 94,5% občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Kapitola 02 - odbor

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2005-2007 PŘÍJMY v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 005 2 006 2 007 1) Daňové příjmy 224 800 234 200 244 500 sdílené a výlučné daně 197 400 206 800 217 100 správní

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více