1. Nástroje řízení (kvality)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Nástroje řízení (kvality)"

Transkript

1 1. Nástroje řízení (kvality) 2. Kvantifikace rizik Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví VUT FAST v Brně

2 Jednoduché nástroje řízení kvality - MOTIVACE Chceme-li řídit jakost, musíme o ní shromáždit všechny potřebné informace, vhodnou formou je zpracovat, analyzovat a využít je při řešení problémů a realizaci zlepšovacích aktivit. Nejsou obtížné na pochopení pro jakéhokoliv pracovníka organizace. K tomu přispívá i grafická podoba příslušející každému nástroji.

3 Základní přínosy pomáhají určit, v jakém stavu je objekt (výrobek, proces, zdroj,...) pomáhají odhalit priority, které mají být řešeny pomáhají nalézt příčiny sledovaného stavu objektu umožní sledovat vývoj stavu objektu, a tím odhalit možnosti dalšího zlepšování

4 Jsou to: Formuláře pro sběr dat Vývojový (postupový) diagram Diagram příčin a následků Paretův diagram Bodový diagram Histogram Regulační diagram

5 Formuláře pro sběr dat umožňují zaznamenat získané informace o jakosti znázornění vztahy mezi nimi umožňují utřídit informace tak, aby poskytly jasný obraz o situaci, respektive aby umožnily aplikaci metod a technik jejich další analýzy. Jedná se o různé protokoly (o kontrole, o validaci, o prověrkách, o kvalifikaci,...), tabulky naměřených hodnot ze zkoušek, ze sledování procesů apod.

6 Formuláře pro sběr dat Příčiny vad Typy vady Kdo provedl sběr údajů: Kde: Datum: Jak:

7 Konstrukce formuláře pro sběr dat neexistuje standardizovaný formát, každý formulář je konstruován k určitému účelu a jeho plnění musí být podřízen, hned na počátku musí být rozhodnuto, které informace jsou potřebné pro porozumění problému a k iniciaci správných opatření, problém při sestavování formuláře netkví v tom, jak sbírat data, ale v tom, jak dospět k užitečným informacím.

8 Konstrukce formuláře pro sběr dat Záznam o neshodách číslo: Neshodu zjistil: Datum: Místo: Předáno k řešení: Neshoda Četnost Celkem A IIIIIIIIIII 11 B IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 21 C IIIII 5 D IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 26 E IIIIIIIIIIIIIIIIII 18 Celkem 81

9 Konstrukce formuláře pro sběr dat Dieta Snídaně Kcal Náklady Pondělí Gulášová polévka, 3 rohlíky, ,- malá plzeň 12 o Úterý Lák z okurků 800 0,-

10 Vývojový diagram Vývojový diagram pomáhá porozumět procesu tím, že jej stratifikuje do jednotlivých dílčích činností (kroků) a okamžiků rozhodování o jeho dalším průběhu rozkreslením do schématu. Je vhodný především pro složité a nepřehledné procesy, jejichž detailní rozčlenění umožní: pochopit, jak proces pracuje, odhalit místa vzniku problémů, ověřit nezbytnost provádění dílčích kroků, a tím odhalit nepotřebné aktivity, odkrýt a přezkoumat vztahy mezi jednotlivými kroky, najít možnosti dalšího zlepšování.

11 Konstrukce vývojového diagramu Definování procesu a stanovení jeho hranic (začátek, konec, vazby na okolní procesy) Definování jednotlivých kroků procesu včetně okamžiků rozhodování Znázornění průběhu procesu využitím normalizované symboliky (norma ISO , eventuálně ISO 5807) v přehledné formě Validace prvotní konstrukce se skutečností Vypracování konečné podoby

12 Prvky vývojového diagramu Údaje Postup Dokumenty NE Rozhodnutí Dokument Alternativní postup Konec Spojka ANO

13 Příklad vývojového diagramu Sedím na přednášce Poznámky z přednášek 1 Zapamatuji si něco? NE NE Daří se mi ve cvičení? ANO ANO Můžu pracovat ve cvičení Jdu koupit skripta Zápočet Případové studie 1 Konec Konec

14 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) slouží pro zobrazení a utřídění všech možných příčin a subpříčin, které ovlivňují daný následek. předkládá celistvý pohled na sledovanou situaci. Analýzu jednotlivých příčin lze provádět do libovolné hloubky, aniž by se ztrácely souvislosti. Následkem nemusí být pouze identifikovaný či potenciální problém, může jím být jakákoliv entita (např. jakost výrobku, procesu, zdroje apod.), respektive stanovený cíl.

15 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) Hlavní přínosy: poskytuje celkový a strukturovaný pohled na zkoumaný stav, zachycuje všechny možné příčiny i subpříčiny ve vzájemných souvislostech, je účinným pomocníkem pro následnou analýzu příčin i vedení diskuse o možných nápravných, preventivních i zlepšovacích opatřeních. Samotný diagram neodhalí význam zaznamenaných příčin ve vztahu k následku. K tomu je nutno použít další nástroje a metody (Paretův diagram, FMEA).

16 Konstrukce diagramu příčin a následků Pro odpovědnou konstrukci diagramu příčin a následku je nutno využít týmové spolupráce: shromáždění všech možných příčin (stávajících i potenciálních) bez jakéhokoliv seskupení či vymezení vzájemných souvislostí využitím brainstormingu Identifikace hlavních kategorií (nosných šipek budoucího diagramu), přiřazení příčin jednotlivým kategoriím a jejich dekompozice v jednotlivých úrovních (příčina - subpříčina - atd.) týmové posouzení adekvátnosti přiřazení příčin a jejich vzájemných souvislostí doplnění dalších příčin, které nebyly v prvním kroku identifikovány a jejich další rozpracování do dílčích šipek (dobře sestrojený diagram by neměl mít nosné šipky s méně než dvěma úrovněmi!)

17 Konstrukce diagramu příčin a následků Kategorie Kategorie Příčina Příčina Následek Kategorie

18

19 Paretův diagram slouží k určení nejdůležitějších problémů, faktorů, oblastí,..., na které je potřeba se prioritně zaměřit. Je založen na tzv. Paretově principu, podle něhož cca 80% následku způsobuje cca 20% nejdůležitějších příčin (tzv. rozhodující menšina). Právě soustředěním pozornosti na tyto příčiny a jejich řešením lze dosáhnout nejlepšího zlepšení. Původní Paretova analýza (Vilfredo Pareto) byla později doplněna o grafické znázornění podílů jednotlivých příčin na celkovém důsledku M. O. Lorenzem (Lorenzova křivka).

20 Paretův diagram Takto pojatý Paretův diagram poskytuje absolutní přehlednost a jednoznačnou vypovídací schopnost. Možnosti aplikace jsou široké a diagram je možno považovat za obecnou metodu zjišťování priorit. Jeho využití v managementu kvality prokázal a prosadil J. M. Juran. Přínosy: uspořádá příčiny ve sledu jejich významu, oddělí významné (rozhodující menšinu) od méně významných (zanedbatelná většina) a tím určí, na které příčiny je nutno obrátit pozornost při hledání řešení.

21 Konstrukce Paretova diagramu Definování následku a shromáždění informací o všech možných příčinách (například pomocí Ishikawova diagramu). Číselná kvantifikace jednotlivých příčin - tzv. četností. Je možno využít několik způsobů: počet výskytů, finanční hodnoty (náklady, ztráty), bodovací techniky (u kvalitativních položek). Budeme-li chtít navíc zdůraznit různý význam příčin ve vztahu k následku (například zohledněním důležitosti pro zákazníka), a tím změnit skutečné pořadí četností, můžeme původní hodnoty přepočítat pomocí dodatečně stanovených koeficientů významnosti (vah). Sestrojení diagramu, který tvoří sloupce absolutních četností hodnot jednotlivých položek a Lorenzova křivka.

22 Paretův diagram - příklad Náklady na nejčastější neshody (reklamace) v tis. Kč/rok: (Viz příklad formuláře pro sběr dat) Položka: TSKP: Kč: Zařizovací předměty ZTI (A) Podlahy povlakové (B) Konstrukce klempířské (C) Obklady (D) Okna a balkónové dveře (E)

23 Paretův diagram - příklad Seřadíme skupiny podle významnosti a určíme četnosti: Náklady na nejčastější neshody (reklamace) v tis. Kč/rok: Položka: TSKP: Kč: Kumulovaná Kumulovaná Relativní absolutní relativní četnost četnost četnost Obklady (D) ,10 32,10 Podlahy povlakové (B) ,93 58,02 Okna a balkónové dveře (E) ,22 80,25 Zařizovací předměty ZTI (A) ,58 93,83 Konstrukce klempířské (C) ,17 100,00 CELKEM: 81

24 Paretův diagram příklad Sestavíme Paretův diagram a Lorencovu křivku

25 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

26 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

27 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

28 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

29 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

30 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

31 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

32 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

33 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

34 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

35 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

36 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

37 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

38 Sestavení PD v MS Excel Nástroje řízení (kvality)

39 Bodový diagram (korelační diagram) slouží ke zjištění či ověření vzájemné závislosti dvou jevů - např. teploty a vlhkostí při skladování, mezi znaky jakosti výrobku, mezi dvěma parametry procesu apod. Nahrazuje složité výpočty korelačních koeficientů v případech, kdy chceme získat o případné závislosti pouze orientační informaci. Přínosy: odhalí případnou existenci závislostí mezi zkoumanými jevy znázorní charakter a těsnost případné závislosti potvrdí nezávislost přispívá ke snížení rizik při eventuálních změnách hodnot jedné proměnné (je-li odhalena závislost, je nutno počítat i se změnou hodnoty druhé)

40 Konstrukce bodového diagramu Předpokladem konstrukce bodového diagramu je vyjádření obou zkoumaných jevů v číselné podobě a nashromáždění jejich souběžných hodnot. Při změně hodnoty jedné proměnné x se zjistí hodnota druhé proměnné y a zaznamená se jako bod do souřadné roviny. Z rozmístění bodů se pak uvažuje o případné závislosti (kladné, záporné, křivkové) a jejím charakteru (silná, slabá).

41 Příklady y y Silná záporná závislost x Slabá záporná závislost x

42 Příklady y y Nezávislost x Silná kladná závislost x

43 Histogram grafické ztvárnění hodnot v tabulce četnosti nástroj, který jednoduchou formou vypovídá o chování procesu zpřístupňuje a zprůhledňuje nepřehledné tabulky rozsáhlých číselných údajů o jednom jevu, který vykazuje variabilitu v důsledku působení různých vlivů množinu proměnlivých hodnot sledovaného jevu sumarizuje v určitém časovém okamžiku do sloupcového diagramu

44 Histogram počet výskytů sledovaná veličina intervalové dělení

45 Histogram Při konstrukci histogramu postupujeme v následujících krocích: vybereme nejmenší a největší výběrovou hodnotu x (1) a x (n) vypočteme výběrové rozpětí jako rozdíl největší a nejmenší výběrové hodnoty: R = x (1) - x (n) interval, který je o málo větší než výběrové rozpětí R rozdělíme na m stejných intervalů (tříd), přičemž se doporučuje 7 m 20; menší počet intervalů by měl odpovídat menšímu souboru dat jednoznačně stanovíme způsob zařazování zjištěných hodnot do tříd sestrojíme sloupcový diagram nad jednotlivými třídami tak, aby výška sloupce v i - té třídě (i = 1,,m), byla absolutní četností výskytu hodnot v této třídě. Tedy na vodorovnou osu naneseme hodnoty středů všech tříd a na svislou osu četnosti. Závěrem se histogram vyhodnotí a učiní se příslušná rozhodnutí.

46 Tvar histogramu normální asymetrický bimodální dvojitý

47 Regulační diagram zpracovává obdobný soubor údajů jako histogram na rozdíl od histogramu zobrazuje vývoj sledovaného jevu základní informací je posloupnost výběrů v čase Každý výběr je reprezentován: střední hodnotou - pokud se jedná o kvalitativní veličinu, například počet neshod střední hodnotou a rozptýlením - jedná-li se o kvantitativní veličinu Vývoj těchto charakteristik je zobrazen vůči limitům (tzv. regulačním mezím), jejichž vzdálenost vychází obvykle z přirozeného kolísání kontrolované veličiny samotné. Překročení mezí je signálem, že něco není v pořádku - proces není statisticky zvládnutý a že je nutný zásah (řešení).

48 Regulační diagram 21,2 21 UCL průmě ůměr 20,8 20,6 20,4 20, ,8 19,6 CL LCL 19, číslo skupiny

49 Regulační diagram - kvantitativní veličina U kvantitativní veličiny (rozměr, hmotnost, atd.) vycházíme z předpokladu jejího normálního rozdělení. Toto rozdělení reprezentují: charakteristiky polohy - aritmetický průměr, medián charakteristiky variability - variační rozpětí, směrodatná odchylka Pracujeme proto vždy s dvojicí diagramů, např.: aritmetický průměr a rozpětí aritmetický průměr a směrodatná odchylka medián a rozpětí

50 2. Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví VUT FAST v Brně

51 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik FMEA - Failure Mode and Effects Analysis Jedná se o analýzu možných vad a jejich následků. Obecně platí, že čím v ranějších fázích životního cyklu se podaří odhalit riziko možného výskytu neshodného produktu, tím nižší jsou finanční ztráty. Použití: Při vývoji nových materiálů a produktů (FMEA-K: konstrukční FMEA) Při hodnocení technologických postupů (FMEA-T: technologická FMEA)

52 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik FMEA - Failure Mode and Effects Analysis Postup: Před započetím provádění metodiky FMEA by měly být s ohledem na efektivnost stanovit předmět analýzy. Dále by měla být shromážděna data o popisu procesu (technologický postup), vývojovém diagramu procesu s vyznačenými kontrolními operacemi/regulací procesu (SPC), informace o všech minulých (popř. i potenciálních) problémech s výrobkem/dílem/procesem a jejich řešení a tyto informace rozčlenit do tří kategorií z hlediska: významu vady (důsledky pro zákazníka), příčiny vady, kontrolní či regulační opatření (SPC)

53 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik FMEA - Failure Mode and Effects Analysis Do technických požadavků by měly být zahrnuty zejména požadavky: zákazníka, právních, normativních a jiných požadavků, po případě dalších zainteresovaných stran.

54 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Enviromentální a ekologické požadavky V oblasti enviromentu jde především o zamezení realizace negativních enviromentálních aspektů. Jedná se zejména o oblasti, které souvisí s: ochranou ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a odpady vodním hospodářstvím a ochranou vod, zdravými životními podmínkami (např. ochrana proti hluku a prachu), spotřebou přírodních zdrojů (využití odpadních látek úspora přírodních zdrojů, využití recyklátů), úsporou energií (teplo, elektrická energie).

55 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Bezpečnostní požadavky Stejně závažné jsou požadavky, které vyplývají z legislativy a požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde se jedná zejména o: identifikace nebezpečí, rizik a tzv. skoronehod, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, uživatelskou bezpečnost.

56 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Kvalitativní a technické požadavky Vycházejí z podstaty postupu nebo procesu, který je analyzován. Zejména se jedná o rizika nesplnění: normativních předpisů, požadavků zákazníka a ostatních zainteresovaných stran

57 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Kvalitativní a technické požadavky Vycházejí z podstaty postupu nebo procesu, který je analyzován. Zejména se jedná o rizika nesplnění: normativních předpisů, požadavků zákazníka a ostatních zainteresovaných stran

58 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Stanovení závažnosti rizika Ohodnocení expertem Výpočet Pravděpodobnost výskytu daného rizika Zkoumané riziko Zájem zainteresovaných skupin o riziko Celková závažnost rizika Možnost předcházení realizace rizika Postup výpočtů

59 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Pravděpodobnost výskytu daného rizika Parametr Popis parametru Hodnocení Trvalá Častý Malá Výjimečná Riziko je z hlediska organizace nevýznamné, legislativní požadavky splněny Riziko je z hlediska organizace významný, legislativní požadavky splněny, potřeba řešení není naléhavá Riziko je významné, legislativní požadavky dosud plněny, potřeba řešení je naléhavá (hodnocení je dále použito pokud jeden z hodnotících parametrů má hodnotu 5) Riziko je velmi významné, potřeba řešení je prioritní, v případě neplnění legislativních požadavků je potřeba řešení akutní (hodnocení je dále použito pokud dva z hodnotících parametrů mají hodnotu 5) Nepravděpodobná Realizace rizika je možný pouze teoreticky 1

60 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Zájem zainteresovaných skupin o riziko Parametr Popis parametru Hodnocení Malý Střední Velký Zainteresované strany a skupiny neprojevují o dané riziko zájem Zainteresované strany a skupiny projevují o dané riziko zájem (například při diskusích na školení zaměstnanců) Zainteresované strany projevují o riziko vážný zájem (komunikace se zainteresovanými stranami, petice, zájem sdělovacích prostředků) 1 2 3

61 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Možnost předcházení realizace rizika Parametr Popis parametru Hodnocení Nemožné Výskyt aspektu je zcela nepředvídatelný, opatření k zamezení jsou pouze na úrovni havarijní připravenosti a reakce 5 Omezené Možné Výskyt aspektu je těžko předvídatelný, opatření k zamezení jsou známa ale těžko použitelná Výskyt aspektu je těžko předvídatelný, opatření k zamezení jsou známa a jsou používána (záchytné vany) 4 3 Náhodný Snadné Výskyt aspektu je častý, zpravidla zaviněný technologickou nekázní nebo mu nelze zcela zabránit, opatření k omezení jsou známa a standardně používána Výskyt je snadno předvídatelný, opatření k předcházení jsou známá a použitelná 2 1

62 Celková klasifikace závažnosti je vypočítávána jako součin všech kritérií. Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Parametr Popis parametru Hodnocení Minimální Riziko je tak nepravděpodobné, že není společností bráno v úvahu do 10 Malá Činnost, ve které riziko vzniká, splňuje legislativní, normativní a další podmínky, potřeba řešení problémů není naléhavá, výskyt rizika je snadno předvídatelný, opatření k předcházení jsou známa a snadno použitelná Střední Rizika spojená s činností nejsou významná, potřeba řešení problémů není naléhavá, výskyt je častý, snadno předvídatelný, opatření k předcházení jsou známa a standardně používána Významná Rizika spojená s činností mohou způsobit neplnění legislativních podmínek, potřeba řešení je naléhavá, výskyt je předvídatelný, opatření k předcházení jsou známa a standardně používána, výskyt rizika nepůsobí přímé finanční ztráty, poškození zdraví, majetku nebo životním prostředí, zjednání nápravy je v silách společnosti. Potřeba řízení rizik v činnosti je prioritní, zainteresované strany a skupiny projevují o dané riziko zájem, je nutné školení a kontrola pracovníků. Rizika spojená s činností Velmi mohou způsobit neplnění legislativních podmínek, výskyt je předvídatelný, opatření významná k předcházení jsou známa a používána, výskyt rizika zpravidla způsobí přímé finanční ztráty, poškození zdraví, majetku nebo životním prostředí, zjednání nápravy je v silách společnosti. Riziko spojené s činností je z hlediska organizace extrémně významné, potřeba řešení je prioritní, zainteresované strany a skupiny projevují o dané riziko vážný Kritická zájem, je nutné školení a kontrola pracovníků, výskyt je předvídatelný, opatření k předcházení jsou známa a používána, výskyt rizika zpravidla působí přímé finanční více ztráty, poškození zdraví, majetku nebo životního prostředí, zjednání nápravy zpravidla není zcela v silách společnosti.

63 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Celková klasifikace závažnosti

64 Kvantifikace kvalitativních environmentálních a bezpečnostních rizik Shrnutí

65 Děkuji za pozornost Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR Materiály z 50. semináře odborné skupiny pro spolehlivost Praha. únor 2013 OBSAH Identifikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky ELLA-CS, s.r.o. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ červen 2010 Skripta pro projekt

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni INIS-mf 13736 p jaderných zařízeni Bezpečnost jaderných zařízení 3/1993 PRÍRUČKA PRO REVIZE PROGRAMU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ústav jaderných informací Bezpečnost jaderných

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pomůcka pro implementaci řízení rizik Prosinec 2006, verse 1.1 OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY...3 1.2 CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ RIZIK

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více