P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í L O H A K P R O D U K T U"

Transkript

1 Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut Spojené státy americké Tel: +1 (203) nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku (888) , Fax: +1 (203) Dokumentace a další jazykové verze jsou k dispozici na: P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Typizační sada LIFECODES SSO HLA-Nulová alela Test pro diagnostiku in vitro OBSAH Definice symbolů Návod k použití Sady/činidla podle katalogového č A. Purifikace genomové DNA.. 4 Úrčené použití B. Amplifikace DNA (PCR) Shrnutí a vysvětlení C. Hybridizace 5 Postup D. Analýza vzorku pomocí nástroje Luminex... 5 Činidla Výsledky. 6 A. Identifikace Kontrola kvality B. Varování a upozornění... 3 Omezení postupu C. Pokyny pro uskladnění 3 Řešení problémů.. 7 D. Purifikace a aplikace Očekávané hodnoty. 7 E. Indikace nestability.. 3 Specifické funkční charakteristiky.. 7 Požadavky na nástroje.. 3 Literatura... 7 Odběr a příprava vzorků... 3 Omezené licence.. 7 Postup Použité obchodní značky A. Dodávané materiály. 3 Příloha A B. Požadované, ale nedodávané materiály, činidla a vybavení... 3 C. Doplňující materiály, které dodá uživatel... 3 DEFINICE SYMBOLŮ (Označení výrobku a doplňující dokumentace) Gelová elektroforéza Interpretace gelu Číslo šarže Katalogové číslo Teplotní omezení Horní teplotní hranice Použitelné do Chraňte před světlem Množství pro X testů Nezmrazovat Varování - viz návod k použití Viz návod k použití Výrobce Zplnomocněný zástupce Nebezpečí Strana 1 z 8 LC1437CECS.3 (05/15)

2 ČINIDLA PODLE KATALOGOVÉHO ČÍSLA. LCT -N Typizační sada LIFECODES SSO HLA-Nulová alela, katalogové č LC-N Typizační sada LIFECODES HLA-Nulová alela kompatibilní s technologií Luminex Výrobek č Činidlo Číslo výrobku Plnicí objem Uskladnění 50 MX-N1 MX-N2 BM-N LIFECODES Nulová alela třídy 1 Master Mix µl 2 až 8 C LIFECODES Nulová alela třídy µl 2 až 8 C Master Mix LIFECODES Probe Mix Nulová alela µl x 2 2 až 8 C Chraňte před světlem DS Ředící roztok ,7 ml 18 až 30 ºC Množství pro 50 testů TAQ Taq polymeráza LIFECODES µl x 2-10 až -30 ºC Směsi Probe Mix jsou citlivé na světlo: zajistěte jejich minimální vystavení světlu. VAROVÁNÍ: Jednotlivé součásti sady nepoužívejte po překročení data exspirace. VAROVÁNÍ: Odchylky od doporučeného protokolu a požadovaných materiálů, včetně Taq polymerázy LIFECODES, nebyly schváleny. URČENÉ POUŽITÍ Typizace DNA u alel I. a II. třídy pomocí typizačních sad LIFECODES HLA SSO. SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ Typizace HLA na základě amplifikace DNA pomocí metody PCR je běžný laboratorní postup. Metoda amplifikace (množení) DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) je používána k rozšíření zvolené oblasti DNA. V rámci typizace HLA je proveden následný rozbor, jehož cílem je stanovit vlast nosti zmnožené DNA. Pro účely typizace HLA je možné použít několik typů technologií, jako je SSP (1), SSOP (2), RFLP (3) a reverse dot blot (4). Stejně jako metody SSOP a reverse dot blot využívají typizační soupravy LIFECODES HLA-SSO k identifikaci alel HLA přítomných ve vzorku po amplifikaci PCR sekvenčně specifické oligonukleotidové sondy (SSO). Schopnost rozlišení různých alel přítomných v amplifikovaném vzorku PCR je dána sadou použitých SSO, nikoli uplatněnou metodou. Zatímco metody reverse dot blot a SSOP používají enzymy a kolorimetrické substráty vyžadující vytváření subsekvencí, metoda LIFECODES představuje homogenní systém umožňující mnohonásobný rozbor. To znamená, že všechny SSO jsou analyzovány zároveň a celý test probíhá v jediné reakční nádobě pomocí jediného reakčního činidla. POSTUP Proces typizace LIFECODES HLA-SSO je založen na hybridizaci jednovláknového specifického PCR produktu se sondou SSO. Amplifikace DNA pomocí PCR využívá ekvimolární dávky obou primerů (forward a reverse primer) k vytvoření dvouvláknové DNA. Pokud však dávka jednoho z primerů převýší druhý, bude výsledkem reakce kromě dvouvláknových produktů také několik jednovláknových DNA. Během prvních cyklů amplifikace LIFECODES je vytvořena dvouvláknová DNA. Jakmile dojde k vyčerpání limitujícího primeru, použije druhý primer dvouvláknový produkt jako templát pro vytvoření jednovláknové DNA. Touto metodou dojde k vytvoření dvou i jednovláknových produktů, které se po denaturaci budou společně podílet na hybridizační reakci. Každá ze sond může být homologická s amplifikovanou DNA, která je jedinečná pro alelu nebo skupinu alel. Jinými slovy jsou tyto sondy vytvořeny tak, aby každá z nich hybridizovala s upřednostňovanou komplementární oblastí, která může a nemusí být přítomna v amplifikované DNA. K tomu navíc amplifikovaná DNA hybridizuje s jednou nebo více sondami odpovídajícími sekvencím přítomným ve všech alelách lokusu. Typizace SSO může být ovlivněna typem biologického materiálu, metodou purifikace a množstvím a integritou genomové DNA. Z toho důvodu může signál získaný pomocí sondy sloužit jako ukazatel úspěšnosti procesu amplifikace a hybridizace. Signál získaný pomocí konvenční sondy může být také použit k normalizaci signálu alelových sond a k úpravě odchylek v množství amplifikovaného produktu v rámci hybridizační reakce. Rozbor výsledků získaných typizací SSO lze použít k určení přítomnosti či nepřítomnosti konkrétních sekvencí DNA v amplifikované DNA a k identifikaci možných alel ve vzorku. V případě typizace LIFECODES HLA-SSO jsou sondy vázány na mikrokuličky Luminex určené k použití s nástrojem Luminex. Je možné smíchat a pomocí nástroje Luminex provést rozbor až 100 různých populací mikrokuliček, neboť jednotlivé populace mikrokuliček se od sebe liší pro každou populaci jedinečným fluorescenčním znakem nebo barvou. Na různé barvy mikrokuliček lze navázat různé sondy SSO. Jednotlivé promíchané sondy lze t edy od sebe odlišit na základě jejich spojení s konkrétní barvou mikrokuliček. Nástroj Luminex je také schopen určit množství produktů PCR hybridizujících s mikrokuličkami Luminex. Z toho důvodu je možné použít signál získaný pomocí sond SSO během rozboru LIFECODES, stejně jako s jinými metodami SSOP, k označení sond s kladnou nebo zápornou reaktivitou se vzorkem amplifikované DNA (viz Oddíl Výsledky). Budou tak získány informace potřebné k určení HLA-fenotypu vzorku. Test Nula 1 slouží jako doplňující test určený k lepšímu rozlišení mezi analýzami LIFECODES HLA-A, HLA-B a HLA-C, a vyřešení alelické dvojznačnosti mezi A*24:02/24:09N, B*51:01/51:11N a C*04:01/04:09N. Nula 2 slouží jako doplňující test určený k lepšímu odlišení analýzy LIFECODES HLA-DRB3,4,5, a vyřešení alelické dvojznačnosti mezi DRB4* 01:03/DRB4* 01:03:01:02N a DRB5*01:02/DRB5*01:02/DRB5*01:08N Sloučení informací získaných z analýz Nula 1 nebo Nula 2 s výsledky získanými pomocí odpovídajících lokus-specifických typizačních sad LIFECODES SSO s cílem vytvořit doporučenou typizaci vzorku, je možné provést prostřednictvím ruční nebo softwarové analýzy. V případě ruční analýzy označuje informace získaná z testu Nula 1 nebo Nula 2 přítomnost či nepřítomnost specifických nulových alel. Výsledek testu provedeného pomocí odpovídajících lokusspecifických typizačních sad LIFECODES SSO může být nejednoznačný z důvodu těchto nulových alel (např. A*24:02/24:09N, B*51:01/51:11N, C*04:01/04:09N, DRB4* 01:03/DRB4* 01:03:01:02N či DRB5*01:02/DRB5*01:02/DRB5*01:08N). Pokud je nulová alela přítomna ve výsledku Nula, všechny kombinace alel, které nezahrnují nulovou alelu, mohou být z výsledků získaných pomocí příslušné lokus-specifické typizační sady LIFECODES SSO vyřazeny. V případě, že je alela ve výsledku Nula nepřítomna, všechny kombinace alel, které zahrnují nulovou alelu, mohou být z výsledků získaných pomocí příslušné lokus-specifické typizační sady LIFECODES SSO vyřazeny. V příbalovém letáku produktu a v softwaru je tento proces kombinování výsledků dvou produktů označen jako slučování výsledků. Strana 2 z 8 LC1437CECS.3 (05/15)

3 ČINIDLA A. Identifikace Úplný seznam katalogových čísel viz tabulky v části Činidla podle katalogového čísla. B. Varování a upozornění 1. Test pro diagnostiku in vitro. 2. K manipulacím před PCR a po PCR použijte různé pipety. 3. Biologické riziko: Se všemi biologickými a krevními vzorky zacházejte jako s potenciálními zdroji infekce. Při manipulaci s takovými vzorky se řiďte obecnými bezpečnostními opatřeními. 4. Ředící roztok, Probe mix, Taq polymeráza a R-phycoerythrin-konjugovaný streptavidin obsahují zdraví nebezpečné složky. Zabraňte kontaktu s kůží a s očima, likvidaci všech materiálů po použití provádějte v souladu s místními nařízeními a předpisy. Více informací naleznete v Bezpečnostním listu (BL). C. Pokyny pro uskladnění 1. Vhodné skladovací teploty naleznete na štítcích umístěných na balení jednotlivých komponent. 2. Probe mix a R-phycoerythrin-konjugovaný streptavidin jsou citlivé na světlo, CHRAŇTE JE PŘED SVĚTLEM a NEZMRAZUJTE. 3. Komponenty nepoužívejte po překročení data exspirace. D. Purifikace a aplikace Viz Odběr a příprava vzorků E. Indikace nestability 1. Pokud se z roztoku během přepravy nebo uskladnění vysrážely soli, před použitím roztoku je znovu zcela rozpusťte pomocí spirálového pohybu při pokojové teplotě (18 až 30 C). 2. Nepoužívejte R-phycoerythrin-konjugovaný streptavidin, který během přepravy nebo uskladnění prošel bodem mrazu. POŽADAVKY NA NÁSTROJE 1. Nástroj Luminex a platforma XY (Výrobky č a ) 2. Schváleny byly následující termocyklery: 96-jamkový PCR systém 9700 GeneAmp nastavený na režim MAX (základní katalogové č. N , Gold Block kat. č ), 96-jamkový termocykler Veriti nastavený na režim MAX 9700 (kat. č ). Maximální povolené rychlosti naleznete v tabulce 2. Upozornění: ostatní termocyklery a rychlosti nebyly schváleny. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ A. Lidskou DNA lze purifikovat z plné krve, z buffy coat a z ústní sliznice pomocí schválených metod splňujících níže uvedená kr itéria. DNA získaná z krve uchované v EDTA a ACD (kyselina citrónová-citrát-dextróza) byla testována a prokázala vhodnost pro daný rozbor. B. DNA získaná z krve a uchovaná v heparinu nemůže být pro tento rozbor použita. Další konzervační látky nebyly testovány. C. Izolovaná DNA by měla být v 10 mm TRIS, ph 8,0-9,0, nebo ve vodě bez obsahu nukleázy. V případě přítomnosti chelatačního činidla jako je EDTA nesmí konečná koncentrace chelatačního činidla překročit 0,5 mm D. Přítomnost alkoholu, čistidel a solí může nepříznivě ovlivnit amplifikaci DNA. E. Konečná koncentrace DNA by měla být 10 až 200 ng/µl. F. Měření absorbance vzorku DNA při 260 a 280 nm by mělo dát poměr 1,65 až 2,0. G. Vzorky DNA se mohou použít ihned po jejich izolaci nebo uskladnit až na 1 rok při teplotě 20 ºC. Vyhněte se opakovanému zmrazování/rozmrazování, mohlo by dojít ke znehodnocení DNA. POSTUP Upozornění: Odchylky od doporučeného protokolu a požadovaných materiálů nebyly schváleny. A. Dodávané materiály (Více informací viz tabulky v části Sady/Činidla podle katalogového čísla). Příslušná směs Master Mix (MX) Příslušná směs/směsi Probe Mix (BM) Ředící roztok (ŘR) B. Požadované materiály, ale nedodávané materiály K potvrzení soupravy byly použity následující materiály: Luminex Sheath Fluid (1x, číslo v katalogu Lifecodes: ) Voda bez nukleázy, č. v katalogu Lifecodes: , 20 ml) PCR zkumavky a víčka zkumavkové pásky Corning Thermowell (č. v katalogu Costar : 6542, č. v katalogu LIFECODES: ) nebo 96-jamkové PCR destičky Corning Thermowell (katalogové č. CLS6551) nebo 96-jamková PCR destička Themoscientific AB Gene Superplate (kat. č. AB-2100) Destička Costar (č. v katalogu Costar : 6509, č. v katalogu LIFECODES: ) C. Doplňující materiály, které dodá uživatel Míchačka (Vortex) Silikonová těsnící poduška Axygen Scientific, č. CM-FLAT nebo podobný výrobek Sonikační lázeň Špičky s filtrem Microcentrifuge Barrier Pipetovací nástavce, vícekanáloví pipety a špičky (1-20 µl, µl, 1000 µl) Software umožňující analýzu souboru Topný blok 70% isopropanol nebo 20% bělidlo Držák zásobníku Applied Biosystems, č (použití pouze s termocyklerem 9700) Tabulka prahových hodnot, tabulka(y) výsledků detekce sondy Taq polymeráza LIFECODES* (č. v katalogu LIFECODES: ) x 2 Polyethylenová páska Thermowell Clear (č. v katalogu Costar : 6524, č. v katalogu LIFECODES: ) R-phycoerythrin-konjugovaný streptavidin (SA-PE), 1mg/ml (č. v katalogu LIFECODES: ) Kalibrační sady Luminex (kalibrační sada Luminex 100/200, souprava pro kontrolu výkonu Luminex 100/200, čísla v katalogu LIFECODES a v daném pořadí) Strana 3 z 8 LC1437CECS.3 (05/15)

4 NÁVOD K POUŽITÍ POZNÁMKY: Probe mix a SA-PE jsou citlivé na světlo: chraňte před světlem a nezmrazujte. Zahřívejte kuličky při 55 ºC až 60 ºC po dobu alespoň 5-10 minut, aby se komponenty ve směsi zcela rozpustily. Krátce sonikujte (~15 vteřin) a poté směs promíchejte spirálovým pohybem (cca 15 vteřin), aby se kuličky zcela rozpustily. Při procesu rozpipetování dbejte zvýšené opatrnosti a používejte cejchované pipety. V opačném případě může dojít ke ztrátám reakční směsi a zmaření vzorku. Všechny teploty musí být přesně dodrženy a zachovány. I nízké výkyvy o např. +/- 0,5 C mohou ovlivnit výsledek. Ve stádiu hybridizace by neměly vzorky zůstávat v rozpuštěném stavu při 56 C déle než 5 minut (viz oddíl Výsledky). Doporučujeme provést rozbor amplifikovaných vzorků co nejrychleji. Pokud není možné zpracovat vzorky pomocí nástroje Luminex v tentýž den, je možné uchovat amplifikovaný produkt před použitím po dobu až 3 dnů při teplotě 2-8 ºC. V případě dlouhodobějšího uskladnění uchovávejte do okamžiku použití při teplotě 20 ºC po dobu až jednoho týdne. Amplifikovaný produkt je možné zmrazit a rozmrazit pouze jedenkrát. Opakované zmrazování a rozmrazování způsobí poškození amplifikovaných vzorků a v případě následného rozboru povede ke špatným výsledkům. A. Purifikace genomové DNA pomocí zvolené metody; konečná koncentrace by měla být 10 až 200 ng/µl. V případě potřeby doplňte vodou bez nukleázy. U všech vzorků udržujte stejnou koncentraci. B. Amplifikace DNA (PCR) 1. Nechte Master Mix ohřát na pokojovou teplotu (18 C až 30 C). 2. Jemně míchejte spirálovým pohybem po dobu cca 10 vteřin. Bude tak zajištěna přítomnost solí v roztoku. Umístěte na krátkou dobu (5 až 10 vteřin) na mikrocentrifugu, aby se obsah dostal na dno zkumavky. 3. Podle Tabulky 1 níže připravte komponenty k amplifikaci pro n+1 reakcí pomocí hodnot určených pro jednotlivé komponenty v rámci reakce (kromě DNA). Pomocí vody bez nukleázy připravte konečný objem 20 µl na reakci. Jemně promíchejte. 4. Pomocí pipety umístěte odpovídající množství genomové DNA (40 až 120 ng) do zkumavek PCR. 5. Pomocí pipety umístěte amplifikační směs do PCR zkumavek obsahujících genomovou DNA. (Celkový objem amplifikační směsi a genomové DNA by měl být 20 µl na každou jednotlivou reakci.) 6. Zkumavky pevně uzavřete, aby nedošlo k úniku během PCR. 7. Umístěte vzorky do termocykleru a spusťte program, viz Tabulka 2 a Tabulka 3. Tabulka 1. Reakční komponenty pro amplifikaci Složka Množství na reakci PCR LIFECODES Master Mix 6µl Genomová DNA ng/µl Celkem ~80 ng Taq polymeráza LIFECODES 0,2 µl (1 U) Voda bez nukleázy Až 20µl konečného objemu Tabulka 2. Podmínky termocykleru pro amplifikaci Termocykler GeneAmp PCR System 9700 Režim (přechodová rychlost) Režim MAX (3,9 C/s) Termocykler Veriti 96-jamkový Režim MAX 9700 (3,9 C/s) Table 3. Podmínky termocykleru pro amplifikaci Krok Teplota a inkubační doba Počet cyklů 1 95ºC po dobu 3 min ºC po dobu 15 s 60ºC po dobu 30 s 72ºC po dobu 30 s ºC po dobu 10 s 63ºC po dobu 30 s 72ºC po dobu 30 s ºC po dobu 2 min 1 5 4ºC stále 1 Poznámka: Informace o amplifikaci vzorku naleznete v sekci Gelová elektroforéza produktu (Příloha A). Strana 4 z 8 LC1437CECS.3 (05/15)

5 C. Hybridizace Ujistěte se, že jsou složky hybridizačního pufru v LIFECODES probe mixu rozpuštěny a kuličky důkladně rozptýleny. Zapněte nástroj Luminex a platformu XY a nechte je spuštěné po dobu 30 minut na zahřátí. 1. Zahřívejte probe mix při 55 ºC až 60 ºC na termálním bloku po dobu alespoň 5-10 minut, aby se komponenty ve směsi zcela rozpustily. 2. Krátce sonikujte (~15 vteřin) a poté směs promíchejte spirálovým pohybem (cca 15 vteřin), aby se kuličky zcela rozptýlily. 3. Smíchejte 15 µl příslušné směsi s 5 µl PCR pro konkrétní lokus a rozpipetujte do každé jamky 96-jamkové destičky termocykleru (Costar č. 6509). Pokud rozpipetováváte směs do více než 10 jamek, jemně směs promíchejte spirálovým pohybem po každých deseti jamkách. Destičku přelepte polyethylenovou páskou (Costar č. 6524). 4. Před provedením hybridizace umístěte na destičku silikonovou těsnící podušku. 5. Proveďte hybridizaci vzorků za následujících inkubačních podmínek: Tabulka 4. Podmínky termocykleru pro hybridizaci 97 ºC po dobu 2 min. 47 ºC po dobu 10 min. 56 ºC po dobu 8 min. 56 ºC HOLD Zajistěte, aby byl detekční laser na nástroji Luminex spuštěn alespoň 30 minut před ukončením hybridizace. 6. Zatímco probíhá hybridizace vzorků, připravte směs SA-PE/ředícího roztoku v poměru 1:200. Smíchejte 170 µl ředícího roztoku (ŘR) a 0,85 µl 1 mg/ml SA-PE na vzorek. Doporučujeme připravit dostatečné množství směsi ředícího roztoku pro n+1 vzorků pro případ ztráty při pipetování. (Viz Tabulka 5) 7. Směs ředícího roztoku/sa-pe uchovávejte ve tmě při pokojové teplotě, SA-PE je citlivý na světlo! Ředící roztok je možné zahřívat na teplotu 45 ºC po dobu 5 minut a promíchat spirálovým pohybem, aby byla zajištěna přítomnost všech komponent v roztoku. Před vytvořením směsi musí mít ředící roztok pokojovou teplotu (18 až 30 C). Připravte vše před použitím a zbývající dávku dejte stranou. Tabulka 4. Objemy pro přípravu ředícího roztoku Počet vzorků Ředící roztok (ŘR) SA-PE µl 0,85 µl µl 4,25 µl µl 8,5 µl µl 17 µl µl 42,5 µl Poznámka: NEPŘERUŠUJTE PROGRAM HYBRIDIZACE PŘED SEJMUTÍM DESTIČKY Z TERMOCYKLERU! 8. Při kroku 56 ºC HOLD, zatímco je destička na termocykleru, zřeďte každý vzorek pomocí 170 µl předem připravené směsi ředícího roztoku/sa-pe. Všechny vzorky je třeba naředit během 5 minut (po 8 minut trvajícím kroku HOLD při 56 C). 9. Sejměte destičku z termocykleru a umístěte ji do nástroje Luminex. D. Analýza pomocí nástroje Luminex* Aby byly získané výsledky co nejlepší, rozbor vzorků pomocí nástroje Luminex proveďte ihned. 1. Nástroj Luminex zapněte 30 minut až 4 hodiny před zahájením rozboru vzorků. 2. Před rozborem vzorků pomocí nástroje Luminex nastavte dávkovací běh (Batch Run) určený k rozboru vzorků. a) Zvolte Create a New Batch (Vytvořit novou dávku) z nabídky File (Soubor). Např. pokud provádíte rozbor Nula třídy I, přidejte dávku pro Nula třídy I. Šablona dávky je k dispozici na webu a v tomto případě má název Nula1 xxxxxx (č. sady). Podrobný postup vytváření dávek se objeví na obrazovce vytváření dávek. Při vytváření názvu dávky nepoužívejte čárky, neboť informace následující po čárce zmizí při exportu dat. Více informací o vytváření dávek a multi-dávek naleznete v uživatelské příručce Luminex b) Klikněte na ikonu vysunutí, držák destičky se vysune. Umístěte 96-jamkovou destičku se vzorky určenou pro termocykler do termálního bloku XYP umístěného na držáku destičky. c) Klikněte na ikonu Zasunout. Vzorky jsou připraveny k rozboru. Před spuštěním cyklu je třeba provést napuštění. d) Po vyjmutí vzorků z nástroje je třeba provést čištění nástroje pomocí 70% isopropanolu nebo 20% bělidla (čistícího přípravku pro domácnost) s následným dvojím omytím. Pokud již nástroj nebudete toho dne používat, můžete jej nyní vypnout. 3. Po dokončení běhu budou data exportována v podobě hodnot oddělených čárkami (csv). Získané soubory mají název OUTPUT.CSV a budou uloženy ve složce s názvem dávky. Data jsou poté k dispozici k provedení typizace, jak je popsáno níže. *Informace o používání nástroje Luminex naleznete v uživatelské příručce Luminex, která obsahuje pokyny ke spuštění, kalibraci, údržbě a vypnutí. Strana 5 z 8 LC1437CECS.3 (05/15)

6 VÝSLEDKY Typizaci vzorků lze provést následujícím způsobem: Otevřete vytvořené soubory CSV a získaná data zpracujte pomocí běžných tabulkových procesorů, jako jsou Microsoft Excel, Lotus 123, Corel Quattro Pro apod. Rozbor probíhá v následujících krocích: 1) Zkontrolujte, zda je počet případů pro každý SSO v každém vzorku alespoň 60. Tuto informaci naleznete v DataType: oddíl Výpočet v souboru CSV. 2) Určete, že hodnoty pro konvenční sondy pro jednotlivé vzorky se nacházejí nad minimální hodnotou jejich mediánu intenzity fluorescence (MFI). Minimální prahové hodnoty se liší dle konkrétních sad a je možné je zjistit z tabulky prahových hodnot. Upozornění: Abyste získali spolehlivé výsledky, potřebujete zajistit dostatečné množství dat získaných pomocí nástroje Luminex. Pro každý SSO získejte alespoň 60 případů. 3) Odečtěte kontrolní hodnotu pozadí pro jednotlivé sondy od hodnot vzorku a získejte tak soubor dat upravený na základě kontrolních hodnot. Kontrolní hodnoty pozadí naleznete v tabulce prahových hodnot po jednotlivé sady. Hodnoty pozadí jsou průměrné hodnoty MFI (mediánu intenzity fluorescence) pro jednotlivé kuličky, určené ke kompenzaci šumu pozadí způsobeného proměnlivostí kuliček. 4) Pro každý vzorek vydělte data upravená na základě pozadí pro jednotlivé sondy hodnotou upravenou na základě pozadí pro odpovídající konvenční sondu a získejte normalizovanou sadu dat. MFI (sonda) MFI (kontrola pro sondu) MFI (konvenční) MFI (kontrola pro konvenční hodnotu) 5) Získané hodnoty pro jednotlivé sondy zaneste do pracovního listu v tabulce prahových hodnot. 6) Jakmile budou zaneseny všechny hodnoty, je možné porovnat vzorec výsledků detekce sondy (tj. kombinace všech kladných a záporných zadání pro daný vzorek) s tabulkou (LC1024) obsahující detekované výsledky, která je k dispozici na webové stránce. Upozornění: Pro každý lokus existuje zvláštní tabulka prahových hodnot. Tabulky prahových hodnot jsou určeny pro konkrétní sady, ujistěte se, že číslo sady uvedené v tabulce prahových hodnot je shodné s číslem typizační soupravy. Pokud se stane, že normalizovaná hodnota pro konkrétní sondu stoupne nad maximální prahovou hodnotu v případě záporného zadání a pod minimální hodnotu v případě kladného zadání, bude vzorek pro tuto sondu považován za neurčitý. Vzorky musejí být typizovány tak, že se nejprve přijme záporná hodnota a poté kladná. Více informací o prahových hodnotách naleznete v oddíle OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY. KONTROLA KVALITY Doporučujeme provést jednu zápornou a jednu kladnou kontrolu v rámci každého testu, jako je test pomocí vody a poté pomocí př edem typizovaného vzorku. Konvenční sondy SSO uvedené v tabulce prahových hodnot hybridizují s alelami příslušných lokusů. Hodnoty získané s konvenčními SSO z pozitivních kontrol by měly mít vyšší než prahové hodnoty pro SSO, jak je uvedeno v pracovním listu tabulky prahových hodnot. Směsi Probe mix LIFECODES obsahují jednu nebo více konvenčních sond SSO identifikovaných v pracovních listech typizačních souprav. Tyto konvenční sondy hybridizují se všemi alelami a chovají se jako interní kontroly sloužící k ověření amplifikace a potvrzení provedení hybridizací. Jestliže pro tyto SSO není dosaženo minimální hodnoty, vzorek nemůže zajistit správnou typizaci a testování vzorku musí být provedeno znovu. Rozbor je třeba provést podle doporučení uvedených v příbalovém letáku a dále pomocí jiných kontrolních postupů, které jsou v souladu s místními, státními a federálními předpisy a/nebo předpisy institutu pro akreditaci. OMEZENÍ POSTUPU Podmínky PCR a popsané podmínky rozboru vyžadují přesné dodržení stanovených podmínek. Nedodržení těchto parametrů může mít za následek chybný vzorek. Všechny nástroje musejí být kalibrovány v souladu s doporučeními výrobce a předepsanými parametry. 1) Před použitím je třeba kuličky předehřát a důkladně rozpustit. Tím je zajištěna přítomnost složek hybridizačního pufru v roztoku. 2) Inkubace při 47 ºC a 56 ºC vyžaduje vysoký stupeň přesnosti (+/- 0,5 ºC). Je třeba použít termocykler. Teplotu v 96 jamkách destičky termocykleru je třeba kontrolovat pomocí termočlánku (např. Bio-Rad, Model VPT-0300 apod.). Rozdíl teplot v jamkách a mezi jednotlivými jamkami by neměl překročit +/- 0,5 ºC. 3) Celková doba při 56 ºC nesmí překročit 15 minut. To zahrnuje 13-minutovou inkubaci a k tomu max. 8 minut určených k naředění všech vzorků pomocí směsi ředícího roztoku/sa-pe. 4) Po rozpuštění je nutné provést rozbor vzorku během jedné hodiny (mimo dosah světla). 5) Nemíchejte komponenty z jiných souprav a sad. Z důvodu složité povahy typizace HLA je nezbytné, aby kontrolu interpretace dat a typizaci provedl kvalifikovaný personál. Strana 6 z 8 LC1437CECS.3 (05/15)

7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Nízký počet kuliček Směs Probe Mix nebyla důkladně rozpuštěna Probe mix předehřejte, sonikujte a spirálovým Chyba prahových hodnot CON Množství špatných SSO nebo vzorek nesplňuje výsledek typizace HLA Nástroj nefunguje správně Amplifikace vzorku neproběhla, nebo jen slabě* Chybná kalibrace Cesta toku vzorku je zablokována. Nízký obsah DNA Soli ve směsi Master Mix se nerozpustily Slabá Taq polymeráza Podmínky amplifikace nesplňují dané parametry Nízká hodnota střední intenzity fluorescence (MFI) Amplifikace konkrétní alely Vzorek DNA byl kontaminován DNA je částečně poškozena Odpařování během hybridizace Podmínky amplifikace nesplňují dané parametry *Amplifikaci PCR je možné ověřit pomocí gelové elektroforézy (viz Příloha A). pohybem promíchejte a zkoušku opakujte. Proveďte kalibraci nástroje. (Viz uživatelská příručka Luminex IS.) Odstraňte a sonikujte jehlu. Proveďte zpětný proplach. Pokud problém přetrvává, zavolejte Immucor Transplant Diagnostics, Inc. na číslo: (888) Zkontrolujte koncentraci a čistotu DNA. Zahřívejte Master Mix při teplotě 37 ºC po dobu 5 minut, jemně promíchejte spirálovým pohybem a nechte krátce ustát. Použijte schválenou Taq polymerázu LIFECODES, katalogové č Spusťte tepelný profil na termocykleru a zkontrolujte, zda parametry odpovídají předpisům. Před použitím zahřívejte ředící roztok při 45 ºC po dobu 5 minut a promíchejte spirálovým pohybem. Skladujte při pokojové teplotě. Vyměňte R-Phycoerythrin-konjugovaný streptavidin. Spusťte tepelný profil na termocykléru a zkontrolujte, zda parametry odpovídají předpisům. Znovu izolujte DNA z krevního vzorku. Pokud nevyužíváte celou destičku, nechte jednu řadu po každé straně vzorků prázdnou, aby bylo možné destičku důkladně utěsnit. OČEKÁVANÉ HODNOTY Na každém lokusu je jedna sonda CON a dvě sondy SSO. Pokud vzorek obsahuje jeden z testovaných lokusů, sonda CON a alespoň jedna z obou SSO sond pro daný lokus musejí být kladné. Hodnoty sond je možné označit za buďto kladné, nebo záporné. Ve vzácných případech se může hodnota nacházet mezi hranicí pro kladný a záporný výsledek, a je pak považována za neurčitou. V případě, že vzorek obsahuje neurčité hodnoty pro konkrétní sondu SSO, je třeba vzorek typizovat sondou jako záporný a poté jako kladný. Pokud jsou obě SSO sondy pro daný lokus neurčité, vzorek není možné typizovat a test musí být proveden znovu. Jak je uvedeno v oddíle Omezení postupu, je nezbytné přesně dodržovat protokol. Případné odchylky mohou mít za následek špatnou typizaci. SPECIFICKÉ FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY Pokud jsou typizační soupravy LIFECODES HLA SSO Nulová alela použity v souladu s postupem popsaným v příbalovém letáku, je možné stanovit typ HLA třídy I a II ve vzorcích DNA. Výsledek testu HLA Nulové alely třídy I (Nula1) vykazuje 100% shodu (97,4% nižší hranice z 95% intervalu spolehlivosti) pro lokus A, 100% shodu (97,4% nižší hranice z 95% intervalu spolehlivosti) pro lokus B a 100% shodu (97,4% nižší hranice z 95% intervalu spolehlivosti) pro lokus C na 139 vyhodnocených vzorků ve srovnání s výsledky získanými obousměrným sekvenováním. Výsledek testu HLA-Nulové alely třídy II (Nula2) vykazuje 97,1% shodu (92,7% nižší hranice z 95% intervalu spolehlivosti) pro lokus DRB 4 a shodu 98,5% (94,8% nižší hranice z 95% intervalu spolehlivosti) pro lokus DRB 5 na 137 vyhodnocených vzorků ve srovnání s výsledky získanými obousměrným sekvenováním. LITERATURA 1. Olerup, O., et al. (1992) Tissue Antigens 39: Saiki, RK., et al. (1986) Nature 324: Maeda, M., et al. (1989) Tissue Antigens 34: Bugawan, TL., et al. (1990) Immunogenetics 32: 231 OMEZENÉ LICENCE Taq polymerázu vyrobila pro Immucor Transplant Diagnostics společnost Promega Corp. Maitelem licence na tento produkt je společnost Promega a produkt je chráněn v USA patenty 5,338,671 a 5,587,287, a v ostatních zemích odpovídajícími místními patenty. Zakoupením tohoto výrobku získáte omezenou nepřenosnou licenci zapsanou v USA pod patentovým číslem 5,981,180, nebo její zahraniční obdobu, která je majetkem Luminex Corporation, a která vám umožní provádět vícenásobné rozbory klinických vzorků za účelem typizace HLA. Výrobce: Immucor Transplant Diagnostics, Inc., 550 West Avenue, Stamford, Connecticut Spojené státy americké Tel.: +1 (203) , Fax: +1 (203) Autorizovaný zástupce: Immucor Medizinische Diagnostik GmbH, Adam-Opel-Strasse 26A Rodermark 63322, Germany Phone: (+49) , Fax: (+49) Technický servis pro Evropu: Tel.: +32/ Poslední revize a vydání tohoto dokumentu: Rev. 3, Strana 7 z 8 LC1437CECS.3 (05/15)

8 POUŽITÉ OBCHODNÍ ZNAČKY AB Gene AB Gene House Costar Corning Incorporated Microseal Bio-Rad Laboratories, Inc IDNA Agarose Lonza Group, Ltd. GelStar Lonza Group, Ltd. Luminex Gene Amp Veriti LIFECODES Luminex Corporation Roche Molecular System Applied Biosystem Immucor Inc. PŘÍLOHA A Gelová elektroforéza PCR reakce provedené prostřednictvím typizačních sad LIFECODES HLA-SSO jsou určeny k vytváření jak dvouvláknových, tak i jednovláknových produktů, které představují dominantní produkty hybridizující s SSO. Za účelem zajištění dobré kvality či odstranění problémů může být nezbytné provést gelovou elektroforézu s cílem ověření PCR reakce a přítomnosti amplifikované DNA. Požadované materiály (viz seznam nebo odpovídající výrobky) Agaróza pro elektroforézu (Lonza Group, Ltd. IDNA Agarose č ) Elektroforézní přístroj/zdroj energie Gelový pufr - 1X (40xTAE, Promega č. V4281) GelStar Nucleic Acid Gel Stain (Lonza Group, Ltd. č ) UV transiluminator (ChromatoVUE, UVP Inc. Model TM36) Fotografický systém Relativní migrace jednovláknových produktů závisí na koncentraci gelu a použitém pufru. Přibližné migrace pro jednotlivé amplifikace jsou uvedeny níže pro vzorky v 2% agarovém gelu a pufru 1X TAE. Podmínky elektroforézy 1. Vyjměte GelStar Nucleic Acid Stain (Lonza Group, Ltd. č ) z mrazáku a nechte rozmrznout. Uchovávejte ve tmě. 2. Gel použitý pro tento postup musí být 2%, tj. na 200 ml gelu použijte 4 gramy agarózy a 200 ml 1X TAE (naředit z 40X TAE). Přidejte 10µl GelStar Nucleic Acid Stain, čímž agaróza získá tekutou podobu. Při rozlévání gelu je třeba nechat dostatek prostoru pro DNA (2,5 až 5 cm). UPOZORNĚNÍ: GelStar je potenciální karcinogen. POZNÁMKA: Místo GelStar Nucleic Acid Stain je možné použít gely s 20 µl ethidium bromidu 10mg/ml. V gelech s ethidium bromidem bude výsledný produkt zastoupen méně výrazně než v gelech s GelStar. UPOZORNĚNÍ: Ethidium bromid je známý karcinogen. 3. Gely uložte na tmavé místo a nechte je ztuhnout. 4. Použijte směs 2,5 µl každého PCR produktu a 2,5 ll 2X pufru se zřejmým zbarvením na vzorek a na amplifikaci. Umístěte gel na tmavé místo při cca 160 voltech na 45 minut, nebo dokud nebude ve vzorku možné pozorovat oddělené pásky jedno a dvouvláknového produktu (modrý bromofenol nebo jiný marker migruje 2,5 až 5 cm od jamek). 5. Vyfotografujte pomocí UV transiluminátoru za použití žlutého fotografického filtru GelStar (Lonza Group, Ltd. č ). UPOZORNĚNÍ: Při práci s GelStar Nucleic Acid Stain nebo ethidium bromidem a při fotografování gelu pomocí UV transiluminátoru používejte ochranné pomůcky. 6. Rozbor gelu Nula třída 1 Nula třída 2 Dvě vlákna (bp) ~210, ~280 ~180, ~280 Jedno vlákno (bp) ~150,~180 ~140,~180 Interpretace gelu Jamka Amplifikace proběhla Amplifikace neproběhla Dvouvláknová DNA Jednovláknová DNA (jasný výsledek) ( méně jasný výsledek) Pásmo primeru Strana 8 z 8 LC1437CECS.3 (05/15)

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 265400, 265400R LIFECODES C3d Detection 24 µl 1200 µl 25 ml 2 x 360 µl

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 265400, 265400R LIFECODES C3d Detection 24 µl 1200 µl 25 ml 2 x 360 µl 1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Tento bezpečnostní list se týká následujících produktů: VÝROBCE: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue Stamford, CT 06902 USA Telefonní číslo

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

P Ř Í B A L O V Ý L E T Á K

P Ř Í B A L O V Ý L E T Á K 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 USA Spojené státy americké Tel: 001 (20) 28-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku (888) 29-0255, Fax: 001 (20) 28-9599

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C Kras XL StripAssay Kat. číslo 5-680 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Musí být použity vhodné metody extrakce DNA, v závislosti na typu vzorku, který má být vyšetřován. Doporučení

Více

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revize 2. Červenec 2014

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revize 2. Červenec 2014 DOT130v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Strana 1 / 7 Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revize 2 Červenec 2014 DOT130v1

Více

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Pokyny pro lékaře Pokyny PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Určeno pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. 1. Chcete-li zajistit dostatečný odběr moči, může pomoci, když pacient

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Testovací kity Protrans HLA SBT 1 1.0 Strategie Protrans sekvenování 3 2.0 PROTRANS HLA Sekvenační systém 4 2.0 PROTRANS Sekvenačníí kity (S4, S3,

Testovací kity Protrans HLA SBT 1 1.0 Strategie Protrans sekvenování 3 2.0 PROTRANS HLA Sekvenační systém 4 2.0 PROTRANS Sekvenačníí kity (S4, S3, Návod k použití Obsah Strana Testovací kity Protrans HLA SBT 1 1.0 Strategie Protrans sekvenování 3 2.0 PROTRANS HLA Sekvenační systém 4 2.0 PROTRANS Sekvenačníí kity (S4, S3, Domino Stones, S2, S1) 4

Více

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody Návod k použití souprav Wipe test Kontaminační kontrola Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody REF 7091 40 reakcí 1. Popis výrobku V posledních letech se

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Chromoprobe Multiprobe - T System

Chromoprobe Multiprobe - T System Návod k použití REF: PMP 009/PMP 008/ PMP 007 Chromoprobe Multiprobe - T System Pouze pro profesionální použití Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) je technika, která umožňuje detekci DNA sekvencí

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin 1 Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Obecně na úvod Určitě jste už slyšeli pojem geneticky modifikovaný organismus (GMO). Úprava vlastností přirozeně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 628223 LIFECODES IDv2 II. třídy HLA II kuličky 120 µl 170 µl 30 ml 80 µl 80 µl

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 628223 LIFECODES IDv2 II. třídy HLA II kuličky 120 µl 170 µl 30 ml 80 µl 80 µl 1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Tento bezpečnostní list se týká následujících produktů: VÝROBCE: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue Stamford, CT 06902 USA Telefonní číslo

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Návod k použití HISTO TYPE SSP Kits

Návod k použití HISTO TYPE SSP Kits Návod k použití HISTO TYPE SSP Kits 0123 IVD Testovací soupravy pro tkáňovou typizaci HLA alel na molekulárně genetickém základě (třída I: HLA-A, B, C, třída II: HLA-DR, DQ) prealiquotováno a připraveno

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Sure-MeDIP II. with agarose beads and Mse I. www.krd.cz

Sure-MeDIP II. with agarose beads and Mse I. www.krd.cz Sure-MeDIP II with agarose beads and Mse I www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

Devyser AZF. Návod k použití

Devyser AZF. Návod k použití Devyser AZF Kat.č. 8-A019 Pro in vitro diagnostiku Návod k použití Devyser AZF, Návod k použití, 7-A012-CZ, May-2012 Strana 1 z 20 Devyser AZF, Návod k použití, 7-A012-CZ, May-2012 Strana 2 z 20 Obsah

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

HISTO SPOT SSO soupravy

HISTO SPOT SSO soupravy Návod k použití HISTO SPOT SSO soupravy testovací soupravy pro tkáňovou typizaci HLA alel molekulárně biologickými metodami IVD katalogové číslo 726010: HISTO SPOT A 4D (96 testů) verze: 11 / 2013 katalogové

Více

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Polymorfismus délky restrikčních fragmentů Princip: Chemikálie: PCR produkt z předchozího praktického cvičení Endonukleáza KpnI 10 U μl -1 Pufr pro KpnI 10 koncentrovaný (Tris-HCl 100 mmol l -1 ph 7,5,

Více

P Ř Í B A L O V Ý L E T Á K

P Ř Í B A L O V Ý L E T Á K LIFECODES detekce C3d Test pro diagnostiku in vitro. Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 0 West Avenue, Stamford, Connecticut 0690 Spojené státy americké Tel: 00 (03) 38-900 nebo volání bez poplatku ve

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revize 3. Červenec 2014

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revize 3. Červenec 2014 Dot146v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Strana 1 / 8 Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revize 3 Červenec 2014 Dot146v1 Instructions for

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT

NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER2 DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu NÁVOD K POUŽITÍ PRO HER DNA QUANTIFICATION KIT IČ: 80 DIČ: CZ80 sales@intellmed.eu OBSAH Návod k použití pro HER DNA QUANTIFICATION KIT.... Úvod.... Označení.... Rozsah

Více

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR)

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) Polymerázová řetězová reakce (PCR, z anglického Polymerase Chain Reaction) je metoda rychlého zmnožení (amplifikace) vybraného úseku DNA. Množený (amplifikovaný) úsek

Více

HR1 BRCA 1/2 NGS IVD KIT

HR1 BRCA 1/2 NGS IVD KIT HR1 BRCA 1/2 NGS IVD KIT Navrženo pro PGM ION-TORRENT KÓD PRODUKTU: PRG-HR1-01 VELIKOST BALENÍ: 16 TEST Uživatelská příručka Rev03.2015 Str. 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ÚČEL POUŽITÍ 3 3. OBSAH KITU 4 4. SKLADOVÁNÍ

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav biologie rostlin Inovace praktických cvičení molekulárně-biologických předmětů o sekvenční úlohy PRACOVNÍ PROTOKOL PRO PŘEDMĚT GENETCKÁ DIVERZITA Vypracováno

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Návod k použití HISTO TYPE SSP Kits Low resolution

Návod k použití HISTO TYPE SSP Kits Low resolution Návod k použití HISTO TYPE SSP Kits Low resolution 0123 Testovací soupravy pro tkáňovou typizaci HLA alel (třída I. HLA-A, B, C, třída II. HLA-DR, DQ) na molekulárně genetickém základě IVD 20 typizací

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS)

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS) datum revize: 22. 11. 2011 datum vytvoření: 15. listopadu 2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Wieslab Complement system Screen Katalogové

Více

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem PHH-720 Série ph metr s vizuálním alarmem PHH 720 (M3866) Přímý, vodotěsný ph - metr se signalizací alarmu Přístroj je vyroben ve shodě s EN 50081 1 a 50082 1. Předběžné vyzkoušení přístroje Opatrně vybalte

Více

Bruker Daltonics s.r.o. Informace o výrobku. Bruker Bakteriální Test Standard

Bruker Daltonics s.r.o. Informace o výrobku. Bruker Bakteriální Test Standard CARE výrobky jsou určeny pro podporu našich zákazníků po celém světě Jedná se o velmi kvalitní spotřební materiál, příslušenství a příslušné sady. CARE sortiment je speciálně optimalizován a certifikován

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

AE36 a AE36A Odvzdušňovací nerezové ventily pro kapaliny

AE36 a AE36A Odvzdušňovací nerezové ventily pro kapaliny IM-P017-03 ST Vydání 5 AE36 a AE36A Odvzdušňovací nerezové ventily pro kapaliny Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Návod k použití pro soupravy Biofortuna SSPGo TM HLA Typing Kits CE revize 5, leden 2014.

Návod k použití pro soupravy Biofortuna SSPGo TM HLA Typing Kits CE revize 5, leden 2014. Dot108v08: Návod k použití pro Biofortuna SSPGoTM HLA typizace sady. CE Revize 5 Strana 1 / 12 1. Použití Návod k použití pro soupravy Biofortuna SSPGo TM HLA Typing Kits CE revize 5, leden 2014. Biofortuna

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka magnesia 16 Souprava na extrakci nukleových kyselin Uživatelská příručka LAB MARK, a.s. Pod Cihlenou 23 * 161 00 Praha Česká republika Tel.: 233 335 548 Fax: 224 311 830 e-mail: labmark@labmark.cz * www.labmark.cz

Více

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT 1. Primární zpracování vzorků a typizace HLA Izolace DNA ze dvou nezávislých primárních vzorků při diagnóze u všech pacientů potenciálně indikovaných

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5 Experiment C-5 Spalování CÍL EXPERIMENTU Studium procesu hoření a spalování. Měření hladiny kyslíku v průběhu hoření svíčky. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 Oxymetr NUL 205 POMŮCKY

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Návod k použití Alkohol tester JETT1100

Návod k použití Alkohol tester JETT1100 Návod k použití Alkohol tester JETT1100 Alkohol tester JETT 1100 je vysoce citlivý detektor alkoholu, speciálně užívaný pro rychlou kontrolu malého množství alkoholu v dechu řidiče. Instrukce: 1. Spuštění:

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ NOW Malaria TEST POUŽITÍ Binax NOW Malaria TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenů Plasmodium falciparum (PF), Plasmodium vivax (PV), Plasmodium malariae (PM) a

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy.

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy. We take care of our customers Výrobky CARE jsou určené pro zásobování našich zákazníků na celém světě vysoce kvalitními spotřebními materiály, příslušenstvím a speciálními soupravami. Řada výrobků CARE

Více

Experiment C-15 DESTILACE 1

Experiment C-15 DESTILACE 1 Experiment C-15 DESTILACE 1 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Příloha č. 2 Technické podmínky

Příloha č. 2 Technické podmínky Příloha č. 2 Technické podmínky 1. Integrované zařízení pro skladování a přípravu chemických sloučenin se musí skládat z následujících komponent s příslušnými minimálními parametry: 1.1. Skladovací zařízení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více