P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í L O H A K P R O D U K T U"

Transkript

1 Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut Spojené státy americké Tel: +1 (203) nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku (888) , Fax: +1 (203) Dokumentace a další jazykové verze jsou k dispozici na: P Ř Í L O H A K P R O D U K T U TYPIZAČNÍ SOUPRAVY LIFECODES HLA-SSO Test pro diagnostiku in vitro OBSAH Definice symbolů Návod k pouţití Sady/činidla podle katalogového č A. Purifikace genomové DNA.. 4 Úrčené pouţití B. Amplifikace DNA (PCR) Shrnutí a vysvětlení C. Hybridizace 5 Postup D. Analýza pomocí nástroje Luminex... 6 Činidla... 3 Výsledky. 6 A. Identifikace Kontrola kvality B. Varování a upozornění... 3 Omezení postupu C. Pokyny pro uskladnění 3 Řešení problémů.. 8 D. Purifikace a aplikace Očekávané hodnoty. 8 E. Indikace nestability.. 3 Specifické funkční charakteristiky.. 8 Poţadavky na nástroje.. 3 Literatura... 8 Odběr a příprava vzorků... 3 Omezené licence.. 8 Postup Informace o výrobci... 9 A. Dodávané materiály. 4 Pouţité obchodní značky B. Poţadované, ale nedodávané materiály, činidla a vybavení... 4 C. Doplňující materiály, které dodá uţivatel... 4 DEFINICE SYMBOLŮ (Označení výrobku a doplňující dokumentace) Příloha A Gelová elektroforéza Interpretace gelu Číslo sady Katalogové číslo Teplotní omezení Horní teplotní hranice Pouţitelnost do Chraňte před světlem Mnoţství pro X testů Nezmrazovat Varování - viz návod k pouţití Viz návod k pouţití Výrobce Zástupce pro Evropu EC REP Strana 1 z 9 LC775TCECS.3 (08/13)

2 SADY/ČINIDLA PODLE KATALOGOVÉHO ČÍSLA LCT-DQA Testovací sada LIFECODES pro SSO typizaci alel HLA-DQA1, katalogové č Typizační sada LM-DQA LIFECODES HLA-DQA kompatibilní s technologií Luminex Výrobek č Činidlo Číslo výrobku Plnicí objem Uskladnění 20 MX-DQA LIFECODES HLA-DQA Master Mix µl 2 aţ 8 C BM-DQB LIFECODES HLA-DQA Probe Mix µl 2 aţ 8 C Chraňte před světlem DS Ředící roztok ,9 ml 18 aţ 30 ºC Mnoţství pro 20 vzorků TAQ Taq polymeráza LIFECODES µl -10 aţ -30 ºC LCT-DPB Testovací sada LIFECODES pro SSO typizaci alel HLA-DPB1, katalogové č Typizační sada LM-DPB LIFECODES HLA-DPB kompatibilní s technologií Luminex Výrobek č Činidlo Číslo výrobku Plnicí objem Uskladnění 20 MX-DPB LIFECODES HLA-DPB Master Mix µl 2 aţ 8 C BM-DPB LIFECODES HLA-DPB Probe Mix µl 2 aţ 8 C Chraňte před světlem DS Ředící roztok ,9 ml 18 aţ 30 ºC Mnoţství pro 20 vzorků TAQ Taq polymeráza LIFECODES µl -10 aţ -30 ºC Směsi Probe Mix jsou citlivé na světlo: zajistěte jejich minimální vystavení světlu. VAROVÁNÍ: Jednotlivé součásti sady nepouţívejte po překročení data exspirace. VAROVÁNÍ: Odchylky od doporučeného protokolu a požadovaných materiálů, včetně Taq polymerázy LIFECODES, nebyly schváleny. Strana 2 z 9 LC775TCECS.3 (08/13)

3 URČENÉ POUŢITÍ Pouţití:Typizace DNA u alel HLA I. a II. třídy SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ Typizace HLA na základě amplifikace DNA pomocí metody PCR je běţný laboratorní postup. Metoda amplifikace (mnoţení) DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) je pouţívána k rozšíření zvolené oblasti DNA. V rámci typizace HLA je proveden následný rozbor, jehoţ cílem je stanovit vlastnosti zmnoţené DNA. Pro účely typizace HLA je moţné pouţít několik typů technologií, jako je SSP (1), SSOP (2), RFLP (3) a reverse dot blot (4). Stejně jako metody SSOP a reverse dot blot vyuţívají typizační soupravy LIFECODES HLA-SSO k identifikaci alel HLA přítomných ve vzorku po amplifikaci PCR sekvenčně specifické oligonukleotidové sondy (SSO). Schopnost rozlišení různých alel přítomných v amplifikovaném vzorku PCR je dána sadou pouţitých SSO, nikoli uplatněnou metodou. Zatímco metody reverse dot blot a SSOP pouţívají enzymy a kolorimetrické substráty vyţadující vytváření subsekvencí, metoda LIFECODES představuje homogenní systém umoţňující mnohonásobný rozbor. To znamená, ţe všechny SSO jsou analyzovány zároveň a celý test probíhá v jediné reakční nádobě pomocí jediného reakčního činidla. POSTUP Proces typizace LIFECODES HLA-SSO je zaloţen na hybridizaci jednovláknového specifického PCR produktu se sondou SSO. Amplifikace DNA pomocí PCR vyuţívá ekvimolární dávky obou primerů (forward a reverse primer) k vytvoření dvouvláknové DNA. Pokud však dávka jednoho z primerů převýší druhý, bude výsledkem reakce kromě dvouvláknových produktů také několik jednovláknových DNA. Během prvních cyklů amplifikace LIFECODES je vytvořena dvouvláknová DNA. Jakmile dojde k vyčerpání limitujícího primeru, pouţije druhý primer dvouvláknový produkt jako templát pro vytvoření jednovláknové DNA. Touto metodou dojde k vytvoření dvou i jednovláknových produktů, které se po denaturaci budou společně podílet na hybridizační reakci. Kaţdá ze sond můţe být homologická s amplifikovanou DNA, která je jedinečná pro alelu nebo skupinu alel. Jinými slovy jsou tyto sondy vytvořeny tak, aby kaţdá z nich hybridizovala s upřednostňovanou komplementární oblastí, která můţe a nemusí být přítomna v amplifikované DNA. K tomu navíc amplifikovaná DNA hybridizuje s jednou nebo více sondami odpovídajícími sekvencím přítomným ve všech alelách lokusu. Typizace SSO můţe být ovlivněna typem biologického materiálu, metodou purifikace a mnoţstvím a integritou genomové DNA. Z toho důvodu můţe signál získaný pomocí sondy slouţit jako ukazatel úspěšnosti procesu amplifikace a hybridizace. Signál získaný pomocí konvenční sondy můţe být také pouţit k normalizaci signálu alelových sond a k úpravě odchylek v mnoţství amplifikovaného produktu v rámci hybridizační reakce. Rozbor výsledků získaných typizací SSO lze pouţít k určení přítomnosti či nepřítomnosti konkrétních sekvencí DNA v amplifikované DNA a k identifikaci moţných alel ve vzorku. V případě typizace LIFECODES HLA-SSO jsou sondy vázány na mikrokuličky Luminex určené k pouţití s nástrojem Luminex. Je moţné smíchat a pomocí nástroje Luminex provést rozbor aţ 100 různých populací mikrokuliček, neboť jednotlivé populace mikrokuliček se od sebe liší pro kaţdou populaci jedinečným fluorescenčním znakem nebo barvou. Na různé barvy mikrokuliček lze navázat různé sondy SSO. Jednotlivé promíchané sondy lze tedy od sebe odlišit na základě jejich spojení s konkrétní barvou mikrokuliček. Nástroj Luminex je také schopen určit mnoţství produktů PCR hybridizujících s mikrokuličkami Luminex. Z toho důvodu je moţné pouţít signál získaný pomocí sond SSO během rozboru LIFECODES, stejně jako s jinými metodami SSOP, k označení sond s kladnou nebo zápornou reaktivitou se vzorkem amplifikované DNA (viz Oddíl Výsledky). Budou tak získány informace potřebné k určení HLA-fenotypu vzorku. ČINIDLA A. Identifikace Úplný seznam výrobků a katalogových čísel viz tabulky v části Sady/Činidla podle katalogového čísla. B. Varování a upozornění 1. Test pro diagnostiku in vitro. 2. K manipulacím před PCR a po PCR pouţijte různé pipety. 3. Biologické riziko: Se všemi biologickými a krevními vzorky zacházejte jako s potenciálními zdroji infekce. Při manipulaci s takovými vzorky se řiďte obecnými bezpečnostními opatřeními. 4. Ředící roztok, Probe mix, Taq polymeráza a R-phycoerythrin-konjugovaný streptavidin obsahují zdraví nebezpečné sloţky. Zabraňte kontaktu s kůţí a s očima, likvidaci všech materiálů po pouţití provádějte v souladu s místními nařízeními a předpisy. Více informací naleznete v Bezpečnostním listu (BL). 5. Výsledky získané pomocí těchto souprav nelze pouţít jako jediný základ pro učinění klinických závěrů o stavu pacienta. C. Pokyny pro uskladnění 1. Vhodné skladovací teploty naleznete na štítcích umístěných na balení jednotlivých komponent. 2. Probe mix a R-phycoerythrin-konjugovaný streptavidin jsou citlivé na světlo, CHRAŇTE JE PŘED SVĚTLEM a NEZMRAZUJTE. 3. Komponenty nepouţívejte po překročení data exspirace. D. Purifikace a aplikace Viz Odběr a příprava vzorků E. Indikace nestability 1. Pokud se z roztoku během přepravy nebo uskladnění vysráţely soli, před pouţitím roztoku je znovu zcela rozpusťte pomocí spirálového pohybu při pokojové teplotě (18 aţ 30 C). 2. Nepouţívejte R-phycoerythrin-konjugovaný streptavidin, který během přepravy nebo uskladnění prošel bodem mrazu. POŢADAVKY NA NÁSTROJE 1. Nástroj Luminex a platforma XY (Výrobky č a ) 2. Schváleny byly následující termocyklery: 96-jamkový PCR systém 9700 GeneAmp nastavený na reţim 9600 (základní katalogové č. N , Gold Block kat. č ), 96-jamkový termocykler Veriti nastavený na MAX reţim 9700 (kat. č ). Eppendorf Mastercycler Nexus nastavený na reţim SAFE (kat. č ). Maximální povolené rychlosti naleznete v tabulce 2. Upozornění: ostatní termocyklery a rychlosti nebyly schváleny. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ a. Lidskou DNA lze purifikovat z plné krve, z buffy coat a z ústní sliznice pomocí schválených metod splňujících níţe uvedená kritéria. b. DNA získaná z krve uchované v EDTA a ACD (kyselina citrónová-citrát-dextróza) byla testována a prokázala vlastnosti potřebné pro daný rozbor. DNA získaná z krve a uchovaná v heparinu nemůţe být pro tento rozbor pouţita. Další konzervační látky nebyly testovány. c. Izolovaná DNA by měla být v 10 mm TRIS, ph 8,0-9,0, nebo ve vodě bez obsahu nukleázy. V případě přítomnosti chelatačního činidla jako je EDTA nesmí konečná koncentrace chelatačního činidla překročit 0,5 mm. d. Přítomnost alkoholu, čistidel a solí můţe nepříznivě ovlivnit amplifikaci DNA. e. Konečná koncentrace DNA by měla být 10 aţ 200 ng/µl. f. Měření absorbance vzorku DNA při 260 a 280 nm by mělo dát poměr 1,65 aţ 2,0. g. Vzorky DNA se mohou pouţít ihned po jejich izolaci nebo uskladnit aţ na 1 rok při teplotě 20 ºC. Vyhněte se opakovanému zmrazování/rozmrazování, mohlo by dojít ke znehodnocení DNA. Strana 3 z 9 LC775TCECS.3 (08/13)

4 POSTUP Upozornění: Odchylky od doporučeného protokolu a poţadovaných materiálů nebyly schváleny. A. Dodávané materiály (Více informací viz tabulky v části Sady/Činidla podle katalogového čísla). Příslušná směs Master Mix (MX) Příslušná směs/směsi Probe Mix (BM) Ředící roztok (ŘR) B. Požadované materiály, ale nedodávané materiály Následující výrobky byly schváleny k pouţití se sadou: Tabulka prahových hodnot, tabulka(y) výsledků detekce sondy Taq polymeráza LIFECODES* (č. v katalogu LIFECODES: ) Luminex Sheath Fluid (1x, číslo v katalogu Lifecodes: ) Voda bez nukleázy, č. v katalogu Lifecodes: , 20 ml) PCR zkumavky a víčka zkumavkové pásky Corning Thermowell (č. v katalogu Costar : 6542, č. v katalogu LIFECODES: ) nebo 96-jamkové PCR destičky Corning Thermowell (katalogové č. CLS6551) nebo 96-jamková PCR destička Themoscientific AB Gene Superplate (kat. č. AB-2100) Destička Costar (č. v katalogu Costar : 6509, č. v katalogu LIFECODES: ) Polyethylenová páska Thermowell Clear (č. v katalogu Costar : 6524, č. v katalogu LIFECODES: ) R-phycoerythrin-konjugovaný streptavidin (SA-PE), 1mg/ml (č. v katalogu LIFECODES: ) Kalibrační sady Luminex (kalibrační sada Luminex 100/200, souprava pro kontrolu výkonu Luminex 100/200, čísla v katalogu LIFECODES a v daném pořadí) C. Doplňující materiály, které dodá uţivatel Míchačka (Vortex) Silikonová těsnící poduška Axygen Scientific, č. CM-FLAT nebo podobný výrobek Sonikační lázeň Špičky s filtrem Microcentrifuge Barrier Pipetovací nástavce, vícekanáloví pipety a špičky (1-20 µl, µl, 1000 µl) Software umoţňující analýzu souboru Topný blok 70% isopropanol nebo 20% bělidlo Drţák zásobníku Applied Biosystems, č (pouţití pouze s termocyklerem 9700) NÁVOD K POUŢITÍ POZNÁMKY: Probe mix a SA-PE jsou citlivé na světlo: chraňte před světlem a nezmrazujte. Zahřívejte kuličky při 55 ºC aţ 60 ºC po dobu alespoň 5-10 minut, aby se komponenty ve směsi zcela rozpustily. Krátce sonikujte (~15 vteřin) a poté směs promíchejte spirálovým pohybem (cca 15 vteřin), aby se kuličky zcela rozpustily. Při procesu rozpipetování dbejte zvýšené opatrnosti a pouţívejte cejchované pipety. V opačném případě můţe dojít ke ztrátám reakční směsi a zmaření vzorku. Všechny teploty musí být přesně dodrţeny a zachovány. I nízké výkyvy o např. +/- 0,5 C mohou ovlivnit výsledek. Ve stádiu hybridizace by neměly vzorky zůstávat v rozpuštěném stavu při 56 C déle neţ 5 minut (viz oddíl Výsledky). Doporučujeme provést rozbor amplifikovaných vzorků co nejrychleji. Pokud není moţné zpracovat vzorky pomocí nástroje Luminex v tentýţ den, je možné uchovat amplifikovaný produkt před použitím po dobu až 3 dnů při teplotě 2-8 ºC. V případě dlouhodobějšího uskladnění uchovávejte do okamžiku použití při teplotě 20 ºC po dobu až jednoho týdne. Amplifikovaný produkt je možné zmrazit a rozmrazit pouze jedenkrát. Opakované zmrazování a rozmrazování způsobí poškození amplifikovaných vzorků a v případě následného rozboru povede ke špatným výsledkům. A. Purifikace genomové DNA pomocí zvolené metody; konečná koncentrace by měla být 10 aţ 200 ng/µl. V případě potřeby doplňte vodou bez nukleázy. U všech vzorků udrţujte stejnou koncentraci. B. Amplifikace DNA (PCR) 1. Nechte Master Mix ohřát na pokojovou teplotu (18 C aţ 30 C). 2. Jemně míchejte spirálovým pohybem po dobu cca 10 vteřin. Bude tak zajištěna přítomnost solí v roztoku. Umístěte na krátkou dobu (5 aţ 10 vteřin) na mikrocentrifugu, aby se obsah dostal na dno zkumavky. 3. Podle Tabulky 1 níţe připravte komponenty k amplifikaci pro n+1 reakcí pomocí hodnot určených pro jednotlivé komponenty v rámci reakce (kromě DNA). Pomocí vody bez nukleázy připravte konečný objem 50 µl na reakci. Jemně promíchejte. 4. Pomocí pipety umístěte odpovídající mnoţství genomové DNA (100 aţ 300 ng) do zkumavek PCR. 5. Pomocí pipety umístěte amplifikační směs do PCR zkumavek obsahujících genomovou DNA. (Celkový objem amplifikační směsi a genomové DNA by měl být 50 µl na kaţdou jednotlivou reakci.) 6. Zkumavky pevně uzavřete, aby nedošlo k úniku během PCR. 7. Umístěte vzorky do termocykleru a spusťte program, viz Tabulka 2 a Tabulka 3. Strana 4 z 9 LC775TCECS.3 (08/13)

5 Tabulka 1. Reakční komponenty pro amplifikaci Sloţka Mnoţství na reakci PCR LIFECODES Master Mix 15µl Genomová DNA ng/µl Celkem ~200 ng Taq polymeráza LIFECODES 0,5 µl (2,5 U) Voda bez nukleázy Aţ 50 µl konečného objemu Tabulka 2. Podmínky termocykleru pro amplifikaci Termocykler GenAmp PCR System 9700 Termocykler Veriti 96-jamkový Eppendorf Mastercycler Nexus Reţim (přechodová rychlost) Reţim 9600 (3,5 C/s) Reţim MAX 9700 (3,9 C/s) Reţim SAFE, MAX přechod (3,0 C/s) Table 3. Podmínky termocykleru pro amplifikaci Krok Teplota a inkubační doba Počet cyklů 1 95ºC po dobu 5 min ºC po dobu 30 s 60ºC po dobu 45 s 72ºC po dobu 45 s ºC po dobu 30 s 63ºC po dobu 45 s 72ºC po dobu 45 s ºC po dobu 15 min 1 5 4ºC stále 1 Poznámka: Informace o amplifikaci vzorku naleznete v sekci Gelová elektroforéza produktu (Příloha A). C. Hybridizace Ujistěte se, ţe jsou sloţky hybridizačního pufru v LIFECODES probe mixu rozpuštěny a kuličky důkladně rozptýleny. Zapněte nástroj Luminex a platformu XY a nechte je spuštěné po dobu 30 minut na zahřátí. 1. Zahřívejte probe mix při 55 ºC aţ 60 ºC na termálním bloku po dobu alespoň 5-10 minut, aby se komponenty ve směsi zcela rozpustily. 2. Krátce sonikujte (~15 vteřin) a poté směs promíchejte spirálovým pohybem (cca 15 vteřin), aby se kuličky zcela rozptýlily. 3. Smíchejte 15 µl směsi s 5 µl PCR pro konkrétní lokus a rozpipetujte do kaţdé jamky 96-jamkové destičky termocykleru (Costar č. 6509). Pokud rozpipetováváte směs do více neţ 10 jamek, jemně směs promíchejte spirálovým pohybem po kaţdých deseti jamkách. Destičku přelepte polyethylenovou páskou (Costar č. 6524). 4. Před provedením hybridizace umístěte na destičku silikonovou těsnící podušku. 5. Proveďte hybridizaci vzorků za následujících inkubačních podmínek: Tabulka 4. Podmínky termocykleru pro hybridizaci 97 ºC po dobu 5 min. 47 ºC po dobu 30 min. 56 ºC po dobu 10 min. 56 ºC HOLD Strana 5 z 9 LC775TCECS.3 (08/13)

6 6. Zatímco probíhá hybridizace vzorků, připravte směs 200:1 ředící roztok/sa-pe. Smíchejte 170 µl ředícího roztoku (ŘR) a 0,85 µl 1 mg/ml SA-PE na vzorek. Doporučujeme připravit dostatečné množství směsi ředícího roztoku pro n+1 vzorků pro případ ztráty při pipetování. (Viz Tabulka 5) 7. Směs ředícího roztoku/sa-pe uchovávejte ve tmě při pokojové teplotě, SA-PE je citlivý na světlo! Ředící roztok je moţné zahřívat na teplotu 45 ºC po dobu 5 minut a promíchat spirálovým pohybem, aby byla zajištěna přítomnost všech komponent v roztoku. Před vytvořením směsi musí mít ředící roztok pokojovou teplotu (18 aţ 30 C). Připravte vše před pouţitím a zbývající dávku dejte stranou. Tabulka 4. Objemy pro přípravu ředícího roztoku Počet vzorků Ředící roztok (ŘR) SA-PE µl 0,85 µl µl 4,25 µl µl 8,5 µl µl 17 µl µl 42,5 µl Poznámka: NEPŘERUŠUJTE PROGRAM HYBRIDIZACE PŘED SEJMUTÍM DESTIČKY Z TERMOCYKLERU! 8. Při kroku 56 ºC HOLD, zatímco je destička na termocykleru, zřeďte kaţdý vzorek pomocí 170 µl předem připravené směsi ředícího roztoku/sa-pe. Všechny vzorky je třeba naředit během 5 minut (po 10 minut trvajícím kroku HOLD při 56 C). 9. Sejměte destičku z termocykleru a umístěte ji do nástroje Luminex. D. Analýza pomocí nástroje Luminex* Aby byly získané výsledky co nejlepší, rozbor vzorků pomocí nástroje Luminex proveďte ihned. Rozbor vzorků je moţné provést aţ 30 minut po naředění. Jestliţe nehodláte provést interpretaci vzorků ihned, chraňte je před světlem. 1. Nástroj Luminex zapněte 30 minut aţ 4 hodiny před zahájením rozboru vzorků. 2. Před rozborem vzorků pomocí nástroje Luminex nastavte dávkovací běh (Batch Run) určený k rozboru vzorků. a) Zvolte Create a New Batch (Vytvořit novou dávku) z nabídky File (Soubor). Např. pokud provádíte rozbor HLA-DPB, přidejte dávku pro HLA-DPB. Bude vytvořena a pojmenována šablona dávky, v tomto případě HLA-DPB. Upozornění: verze šablon jsou vytvořeny pro konkrétní čísla sad a odpovídají číslům sad v soupravě. Podrobný postup vytváření dávek se objeví na obrazovce vytváření dávek. Při vytváření názvu dávky nepouţívejte čárky, neboť informace následující po čárce zmizí při exportu dat. Více informací o vytváření dávek a multi-dávek naleznete v uţivatelské příručce Luminex b) Klikněte na ikonu vysunutí, drţák destičky se vysune. Umístěte 96-jamkovou destičku se vzorky určenou pro termocykler do termálního bloku XYP umístěného na drţáku destičky. c) Klikněte na ikonu Zasunout. Vzorky jsou připraveny k rozboru. Před spuštěním cyklu je třeba provést napuštění. d) Po vyjmutí vzorků z nástroje je třeba provést čištění nástroje pomocí 70% isopropanolu nebo 20% bělidla (čistícího přípravku pro domácnost) s následným dvojím omytím. Pokud jiţ nástroj nebudete toho dne pouţívat, můţete jej nyní vypnout. 3. Po dokončení běhu budou data exportována v podobě hodnot oddělených čárkami (csv). Získané soubory mají název OUTPUT.CSV a budou uloţeny ve sloţce s názvem dávky. Data jsou poté k dispozici k provedení typizace, jak je popsáno níţe. *Informace o pouţívání nástroje Luminex naleznete v uţivatelské příručce Luminex, která obsahuje pokyny ke spuštění, kalibraci, údrţbě a vypnutí. VÝSLEDKY Typizaci vzorků lze provést následujícím způsobem: Otevřete vytvořené soubory CSV a získaná data zpracujte pomocí běţných tabulkových procesorů, jako jsou Microsoft Excel, Lotus 123, Corel Quattro Pro apod. Rozbor probíhá v následujících krocích: 1) Zkontrolujte, zda je počet případů pro kaţdý SSO v kaţdém vzorku alespoň 60. Tuto informaci naleznete v DataType: oddíl Výpočet v souboru CSV. 2) Určete, ţe hodnoty pro konvenční sondy pro jednotlivé vzorky se nacházejí nad minimální hodnotou jejich mediánu intenzity fluorescence (MFI). Minimální prahové hodnoty se liší dle konkrétních sad a je moţné je zjistit z tabulky prahových hodnot. Upozornění: Abyste získali spolehlivé výsledky, potřebujete zajistit dostatečné množství dat získaných pomocí nástroje Luminex. Pro každý SSO získejte alespoň 60 případů. 3) Odečtěte kontrolní hodnotu pozadí pro jednotlivé sondy od hodnot vzorku a získejte tak soubor dat upravený na základě kontrolních hodnot. Kontrolní hodnoty pozadí naleznete v tabulce prahových hodnot po jednotlivé sady. Hodnoty pozadí jsou průměrné hodnoty MFI (mediánu intenzity fluorescence) pro jednotlivé kuličky, určené ke kompenzaci šumu pozadí způsobeného proměnlivostí kuliček. 4) Pro kaţdý vzorek vydělte data upravená na základě pozadí pro jednotlivé sondy hodnotou upravenou na základě pozadí pro odpovídající konvenční sondu a získejte normalizovanou sadu dat. MFI (sonda) MFI (kontrola pro sondu) MFI (konvenční) MFI (kontrola pro konvenční hodnotu) 5) Získané hodnoty pro jednotlivé sondy zaneste do pracovního listu v tabulce prahových hodnot. 6) Jakmile budou zaneseny všechny hodnoty, je moţné porovnat vzorec výsledků detekce sondy (tj. kombinace všech kladných a záporných zadání pro daný vzorek) s poskytnutou tabulkou (tabulkami) obsahující detekované výsledky Strana 6 z 9 LC775TCECS.3 (08/13)

7 Upozornění: Pro každý lokus a každou směs probe mix existuje zvláštní tabulka prahových hodnot. Tabulky prahových hodnot jsou určeny pro konkrétní sady, ujistěte se, že číslo sady uvedené v tabulce prahových hodnot je shodné s číslem typizační soupravy. Pokud se stane, že normalizovaná hodnota pro konkrétní sondu stoupne nad maximální prahovou hodnotu v případě záporného zadání a pod minimální hodnotu v případě kladného zadání, bude vzorek pro tuto sondu považován za neurčitý. Vzorky musejí být typizovány tak, že se nejprve přijme záporná hodnota a poté kladná. Více informací o prahových hodnotách naleznete v oddíle OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY. KONTROLA KVALITY Doporučujeme provést jednu zápornou a jednu kladnou kontrolu v rámci kaţdého testu, jako je test pomocí vody a poté pomocí předem typizovaného vzorku. Konvenční sondy SSO uvedené v tabulce prahových hodnot hybridizují s alelami příslušných lokusů. Hodnoty získané s konvenčními SSO z pozitivních kontrol by měly mít vyšší neţ prahové hodnoty pro SSO, jak je uvedeno v pracovním listu tabulky prahových hodnot. Hodnoty získané s konvenčními SSO z kontrol pouţívajících vodu by měly být niţší neţ prahové hodnoty pro SSO, jak je uvedeno v pracovním listu tabulky prahových hodnot. Směsi Probe mix LIFECODES obsahují jednu nebo více konvenčních sond SSO identifikovaných v pracovních listech typizačních souprav. Tyto konvenční sondy hybridizují se všemi alelami a chovají se jako interní kontroly slouţící k ověření amplifikace a potvrzení provedení hybridizací. Jestliţe pro tyto SSO není dosaţeno minimální hodnoty, vzorek nemůţe zajistit správnou typizaci a testování vzorku musí být provedeno znovu. Rozbor je třeba provést podle doporučení uvedených v příbalovém letáku a dále pomocí jiných kontrolních postupů, které jsou v souladu s místními, státními a federálními předpisy a/nebo předpisy institutu pro akreditaci. OMEZENÍ POSTUPU Podmínky PCR a popsané podmínky rozboru vyţadují přesné dodrţení stanovených podmínek. Nedodrţení těchto parametrů můţe mít za následek chybný vzorek. Všechny nástroje musejí být kalibrovány v souladu s doporučeními výrobce a předepsanými parametry. 1) Před pouţitím je třeba kuličky předehřát a důkladně rozpustit. Tím je zajištěna přítomnost sloţek hybridizačního pufru v roztoku. 2) Inkubace při 47 ºC a 56 ºC vyţaduje vysoký stupeň přesnosti (+/- 0,5 ºC). Je třeba pouţít termocykler. Teplotu v 96 jamkách destičky termocykleru je třeba kontrolovat pomocí termočlánku (např. Bio-Rad, Model VPT-0300 apod.). Rozdíl teplot v jamkách a mezi jednotlivými jamkami by neměl překročit +/- 0,5 ºC. 3) Celková doba při 56 ºC nesmí překročit 15 minut. To zahrnuje 10-minutovou inkubaci a k tomu max. 5 minut určených k naředění všech vzorků pomocí směsi ředícího roztoku/sa-pe. 4) Po naředění jsou vzorky stabilní při pokojové teplotě (18 aţ 30 C) po dobu aţ 2 hodin (je třeba je chránit před světlem). Vzhledem k tomu, ţe zpracování plné destičky s 96 jamkami nástrojem Luminex můţe trvat aţ 1,5 hodiny, je třeba zahájit analýzu ne později neţ 30 minut od naředění, aby bylo zajištěno, ţe poslední vzorek bude analyzován v rámci dvouhodinového limitu. 5) Nemíchejte komponenty z jiných souprav a sad. Z důvodu sloţité povahy typizace HLA je nezbytné, aby kontrolu interpretace dat a typizaci provedl kvalifikovaný personál. Strana 7 z 9 LC775TCECS.3 (08/13)

8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLÉM MOŢNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Nízký počet kuliček Směs Probe Mix nebyla důkladně rozpuštěna Probe mix předehřejte, sonikujte a spirálovým Chyba prahových hodnot CON Mnoţství špatných SSO nebo vzorek nesplňuje výsledek typizace HLA Nástroj nefunguje správně Amplifikace vzorku neproběhla, nebo jen slabě* Chybná kalibrace Cesta toku vzorku je zablokována. Nízký obsah DNA Soli ve směsi Master Mix se nerozpustily Slabá Taq polymeráza Podmínky amplifikace nesplňují dané parametry Nízká hodnota střední intenzity fluorescence (MFI) Amplifikace konkrétní alely Vzorek DNA byl kontaminován DNA je částečně poškozena Odpařování během hybridizace Podmínky amplifikace nesplňují dané parametry *Amplifikaci PCR je moţné ověřit pomocí gelové elektroforézy (viz Příloha A). pohybem promíchejte a zkoušku opakujte. Proveďte kalibraci nástroje. (Viz uživatelská příručka Luminex IS.) Odstraňte a sonikujte jehlu. Proveďte zpětný proplach. Pokud problém přetrvává, zavolejte Immucor Transplant Diagnostics, Inc. na číslo: (888) Zkontrolujte koncentraci a čistotu DNA. Zahřívejte Master Mix při teplotě 37 ºC po dobu 5 minut, jemně promíchejte spirálovým pohybem a nechte krátce ustát. Pouţívejte schválenou Taq polymerázu LIFECODES, katalogové č Spusťte tepelný profil na termocykleru a zkontrolujte, zda parametry odpovídají předpisům. Před pouţitím zahřívejte ředící roztok při 45 ºC po dobu 5 minut a promíchejte spirálovým pohybem. Skladujte při pokojové teplotě. Vyměňte R-Phycoerythrin-konjugovaný streptavidin. Spusťte tepelný profil na termocykléru a zkontrolujte, zda parametry odpovídají předpisům. Znovu izolujte DNA z krevního vzorku. Pokud nevyuţíváte celou destičku, nechte jednu řadu po kaţdé straně vzorků prázdnou, aby bylo moţné destičku důkladně utěsnit. OČEKÁVANÉ HODNOTY Hodnoty je moţné hodnotit jako kladné a záporné. Ve vzácných případech můţe být hodnota neurčitá. Neurčitá hodnota představuje rozsah, v jehoţ rámci nebyly sledovány ani kladné, ani záporné hodnoty. V případě, ţe vzorek obsahuje neurčité hodnoty pro konkrétní sondu SSO, je třeba vzorek typizovat sondou jako záporný a poté jako kladný. Mohou nastat tři situace: 1. Jedna z moţností (např. kladná nebo záporná) poskytnou shodu. 2. Obě moţnosti poskytnou shodu. Vzorky mohou být znovu analyzovány, nebo alely získané z obou typizací mohou být zaznamenány. 3. Ţádná z moţností neposkytne shodu. V takovém případě pravděpodobně existují jiné sondy, které byly chybně přiřazeny. Takový vzorek musí být znovu analyzován a zřejmě i znovu amplifikován. Pokud vykazují více neţ dvě sondy neurčitý výsledek, vzorek musí být znovu analyzován. Pokud vzorec výsledků sondy neposkytne typ HLA, musí být vzorek znovu amplifikován a analyzován. Můţe být také nezbytné znovu izolovat DNA ze vzorku a provést novou amplifikaci a analýzu. Jak je uvedeno v oddíle Omezení postupu, je nezbytné přesně dodrţovat protokol. Případné odchylky mohou mít za následek špatnou typizaci. SPECIFICKÉ FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY Pokud jsou typizační soupravy LIFECODES HLA-SSO pouţity v souladu s postupem popsaným v příbalovém letáku, je moţné stanovit typ HLA třídy I a II ve vzorcích DNA. Sady HLA-DPB a HLA-DQA vykazují 100 % shodu (95 % interval spolehlivosti z 91,9-100 %) na 30 vzorků CAP ve srovnání s výsledky CAP. LITERATURA 1. Olerup, O., et al. (1992) Tissue Antigens 39: Saiki, RK., et al. (1986) Nature 324: Maeda, M., et al. (1989) Tissue Antigens 34: Bugawan, TL., et al. (1990) Immunogenetics 32: 231 OMEZENÉ LICENCE Taq polymerázu vyrobila pro Immucor Transplant Diagnostics společnost Promega Corp. Maitelem licence na tento produkt je společnost Promega a produkt je chráněn v USA patenty 5,338,671 a 5,587,287, a v ostatních zemích odpovídajícími místními patenty. Zakoupením tohoto výrobku získáte omezenou nepřenosnou licenci zapsanou v USA pod patentovým číslem 5,981,180, nebo její zahraniční obdobu, která je majetkem Luminex Corporation, a která vám umoţní provádět vícenásobné rozbory klinických vzorků za účelem typizace HLA. Strana 8 z 9 LC775TCECS.3 (08/13)

9 INFORMACE O VÝROBCI Výrobce: Immucor Transplant Diagnostics, Inc., 550 West Avenue, Stamford, Connecticut Spojené státy americké Tel.: +1 (203) , Fax: +1 (203) Autorizovaný zástupce: Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH, Den Haag, Nizozemsko Tel.: +(31) (0) , Fax: +(31) (0) Technický servis pro Evropu: Tel.: +32/ Poslední revize a vydání tohoto dokumentu: Rev. 3, POUŢITÉ OBCHODNÍ ZNAČKY AB Gene AB Gene House Costar Corning Incorporated Microseal Bio-Rad Laboratories, Inc IDNA Agarose Lonza Group, Ltd. GelStar Lonza Group, Ltd. Luminex Veriti Mastercycler LIFECODES Luminex Corporation Applied Biosystem Eppendorf Immucor Inc. PŘÍLOHA A Gelová elektroforéza PCR reakce provedené prostřednictvím typizačních sad LIFECODES HLA-SSO jsou určeny k vytváření jak dvouvláknových, tak i jednovláknových produktů, které představují dominantní produkty hybridizující s SSO. Za účelem zajištění dobré kvality či odstranění problémů můţe být nezbytné provést gelovou elektroforézu s cílem ověření PCR reakce a přítomnosti amplifikované DNA. Poţadované materiály (viz seznam nebo odpovídající výrobky) Agaróza pro elektroforézu (Lonza Group, Ltd. IDNA Agarose č ) Elektroforézní přístroj/zdroj energie Gelový pufr - 1X (40xTAE, Promega č. V4281) GelStar Nucleic Acid Gel Stain (Lonza Group, Ltd. č ) UV transiluminator (ChromatoVUE, UVP Inc. Model TM36) Fotografický systém Relativní migrace jednovláknových produktů závisí na koncentraci gelu a pouţitém pufru. Přibliţné migrace pro jednotlivé amplifikace jsou uvedeny níţe pro vzorky v 2% agarovém gelu a pufru 1X TAE. Podmínky elektroforézy 1. Vyjměte GelStar Nucleic Acid Stain (Lonza Group, Ltd. č ) z mrazáku a nechte rozmrznout. Uchovávejte ve tmě. 2. Gel pouţitý pro tento postup musí být 2%, tj. na 200 ml gelu pouţijte 4 gramy agarózy a 200 ml 1X TAE (naředit z 40X TAE). Přidejte 10µl GelStar Nucleic Acid Stain, čímţ agaróza získá tekutou podobu. Při rozlévání gelu je třeba nechat dostatek prostoru pro DNA (2,5 aţ 5 cm). UPOZORNĚNÍ: GelStar je potenciální karcinogen. POZNÁMKA: Místo GelStar Nucleic Acid Stain je moţné pouţít gely s 20 µl ethidium bromidu 10mg/ml. V gelech s ethidium bromidem bude výsledný produkt zastoupen méně výrazně neţ v gelech s GelStar. UPOZORNĚNÍ: Ethidium bromid je známý karcinogen. 3. Gely uloţte na tmavé místo a nechte je ztuhnout. 4. Pouţijte směs 2,5 µl kaţdého PCR produktu a 2,5 ll 2X pufru se zřejmým zbarvením na vzorek a na amplifikaci. Umístěte gel na tmavé místo při cca 160 voltech na 45 minut, nebo dokud nebude ve vzorku moţné pozorovat oddělené pásky jedno a dvouvláknového produktu (modrý bromofenol nebo jiný marker migruje 2,5 aţ 5 cm od jamek). 5. Vyfotografujte pomocí UV transiluminátoru za pouţití ţlutého fotografického filtru GelStar (Lonza Group, Ltd. č ). UPOZORNĚNÍ: Při práci s GelStar Nucleic Acid Stain nebo ethidium bromidem a při fotografování gelu pomocí UV transiluminátoru pouţívejte ochranné pomůcky. 6. Rozbor gelu Z HLA-DPB HLA-DQA Dvě vlákna (bp) ~280 ~280,~240 Jedno vlákno (bp) ~180 ~180, ~160 Interpretace gelu Jamka Amplifikace proběhla Amplifikace neproběhla Dvouvláknová DNA Jednovláknová DNA Pásmo primeru ---- (jasný výsledek) ( méně jasný výsledek) Strana 9 z 9 LC775TCECS.3 (08/13)

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody

Návod k použití souprav. Wipe test. Kontaminační kontrola. Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody Návod k použití souprav Wipe test Kontaminační kontrola Testovací souprava pro kontrolu kontaminace využívající molekulárně - biologické metody REF 7091 40 reakcí 1. Popis výrobku V posledních letech se

Více

HISTO SPOT SSO soupravy

HISTO SPOT SSO soupravy Návod k použití HISTO SPOT SSO soupravy testovací soupravy pro tkáňovou typizaci HLA alel molekulárně biologickými metodami IVD katalogové číslo 726010: HISTO SPOT A 4D (96 testů) verze: 11 / 2013 katalogové

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revize 3. Červenec 2014

C V C. Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revize 3. Červenec 2014 Dot146v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Strana 1 / 8 Návod k použití pro Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revize 3 Červenec 2014 Dot146v1 Instructions for

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC

Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC 1 Výrobce Návod k Použití Soupravy SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD pro Systémy DHPLC Tento návod k použití si důkladně přečtěte před použitím tohoto produktu. Uschovejte si tento návod k použití,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010

PCR Spotřební materiál. Markéta Jeřábková 16.06.2010 PCR Spotřební materiál Markéta Jeřábková 16.06.2010 Obsah 1. twin.tec PCR Plates 2. PCR Tubes, PCR Tube Strips a Cap Strips 3. Films a Foils 4. twin.tec real-time PCR Plates Masterclear Cap Strips a real-time

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems)

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) generi biotech OBSAH 1. Nastavení nového teplotního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF 24 Tests P/N: 05985595190 POZNÁMKA:

Více

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI

Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová. KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Jaroslava Ovesná, Jan Hodek, Lucie Pavlátová KVALITATIVNÍ STANOVENÍ TRANSGENNÍ LINIE RÝŽE Bt 63 METODOU PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS

COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS COBAS TaqMan HBV Test For Use With The High Pure System PRO ÚČELY DIAGNOSTIKY IN VITRO. COBAS TaqMan HBV Test HBV HPS 48 Tests P/N: 03500756 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48 Tests P/N: 03502295

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR

Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR Aleš Vráblík, Jan Hodek, Jaroslava Ovesná Metodika detekce vnitřního genu hrachu setého lektinu pomocí PCR METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika byla vypracována pracovníky

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení Návod k obsluze Vodotěsný měřič ph ExStik Modely PH100 a PH110 Patent v řízení Popis ExStik Popis čelního panelu 1. Víčko prostoru pro baterie 2. Displej LCD 3. Tlačítko MODE / HOLD 4. Tlačítko CAL / RECALL

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Návod k použití IVD Bacterial Test Standard Standard pro kalibraci hmotnostního spektrometru s typickým profilem peptidů a proteinů Escherichia coli DH5 alfa a dalšími proteiny. Pro použití při hmotnostní

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

Elucigene TRP Návod k použití

Elucigene TRP Návod k použití Elucigene TRP Návod k použití Katalogové číslo: TH003B2 50 testů Pro diagnostické použití in vitro Manufactured by: Elucigene Diagnostics Greenheys House Pencroft Way Manchester Science Park Manchester

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji

Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji Zuzana Tesařová, Dana Šídová, Aleš Vráblík, Jan Hodek, Jaroslava Ovesná Metodika analýzy mléčných výrobků a jejich sójových analogů na přítomnost RoundUp Ready sóji METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS)

COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) COMET ASSAY (SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS) OBSAH 1. Princip metody 2. Přístroje a zařízení 3. Příprava vzorků 3.1 Kultivace a sklízení buněk A549 3.2 Výpočet koncentrace buněk 3.3 Hodnocení viability

Více

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.2/2003/8. Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny.

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.2/2003/8. Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny. POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.2/2003/8. Obsahuje změny přijaté na 59. zasedání pracovní skupiny. NORMA EHK OSN DDP-07 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní

Více

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke sluţbě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace sluţby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod sluţby URL adresa pro SMS Connect...

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

TheraScreen : souprava k detekci mutací K-RAS Pro detekci 7 typů mutací genu K-RAS

TheraScreen : souprava k detekci mutací K-RAS Pro detekci 7 typů mutací genu K-RAS TheraScreen : souprava k detekci mutací K-RAS Pro detekci 7 typů mutací genu K-RAS K použití se systémem Roche LightCycler 480 Real-Time PCR (Přístroj II) (katalogové číslo: 05015278001) a se systémem

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. Foscan 4 mg/ml injekční roztok Temoporfinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. Foscan 4 mg/ml injekční roztok Temoporfinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Foscan 4 mg/ml injekční roztok Temoporfinum Přečtěte si pečlivě celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek pouţívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Mikropipety SG Systém návod k použití

Mikropipety SG Systém návod k použití Mikropipety SG Systé návod k použití Revize: 5.2-29 Jedná se o skleněné, sterilní pipety k jednorázovéu pouţití při anipulaci s lidskýi ebryi in vitro s definovaný rozěre vnitřního průěru. Jsou vyrobeny

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500 Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11 pro analyzátor DIRUI H-500 Rev: 01/2009 MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA Říčany u Prahy, 1.SčV Kolovratská 1476, 251 01 IČO: 64254577 DIČ:

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE HCK Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ PŘEDVÁŽKA HCK Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY A PŘÍPRAVA K PROVOZU Pokud

Více

MYCOBACTERIUM KANSASII TEST PRO IDENTIFIKACI KULTUR

MYCOBACTERIUM KANSASII TEST PRO IDENTIFIKACI KULTUR URČENÉ POUŽITÍ MYCOBACTERIUM KANSASII TEST PRO IDENTIFIKACI KULTUR POUZE PRO EXPORT (biomérieux ref. 39003 / Gen-Probe č. kat. 102855/2855) Test ACCUPROBE PRO IDENTIFIKACI KULTUR MYCOBACTERIUM KANSASII

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více