Pedagogika 3. ročník Sociální činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika 3. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 Pedagogika 3. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2011

2 Obsah 1 Předškolní pedagogika Definice a cíle předškolní výchovy Vznik a vývoj předškolních zařízení na našem území Pracovní list Struktura činnosti dítěte předškolního věku Pracovní list Výchovné prostředky Přírodní prostředí jako výchovný činitel Sociální klima Věcné prostředí Umění Informační media Pracovní list Názory klasiků na předškolní výchovu Pracovní list Význam a poslání předškolních zařízení Pracovní list Jaké jsou základní funkce současné mateřské školy: Zákonné normy Pracovní list Život dítěte v předškolním zařízení Organizační formy v mateřské škole Pojetí současného předškolního vzdělávání podle rámcového programu Výchovné modely Literatura Pracovní list Andragogika Význam a poslání v kontextu dnešní doby Pracovní list Metody a formy vzdělávání Pracovní list Hlavní principy komunikace v andragogice Pracovní list Gerontopedagogika Formy vzdělávání v postproduktivním věku Přístupy ke vzdělávání seniorů Pracovní list Celoživotní vzdělávání Literatura: Pracovní list Pedagogika volného času Pojem volný čas Pracovní list Historický vývoj výchovy ve volném čase Výchova mimo vyučování Pracovní list Duševní hygiena ve výchově mimo vyučování Pracovní list Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování

3 3.9 Pracovní list Zařízení pro výchovu mimo vyučování Specifika pedagogické práce v zařízeních výchovy mimo vyučování Nové přístupy v pedagogice volného času Pracovní list Sociálně patologické jevy Literatura Pracovní list Řešení pracovních listů

4 1 Předškolní pedagogika Úzce navazuje na výchovu v rodině. Nastupuje v období, kdy dítě začíná využívat a zdokonalovat své možnosti a schopnosti. V předškolním věku by každé dítě mělo mít příležitost smysluplně, bohatě a šťastně prožít své dětství. Podstata výchovného působení by měla spočívat v tom, že uspokojuje potřeby dětí, akceptuje jejich možnosti, přizpůsobuje se dětské přirozenosti, vytváří prostor pro aktivní rozvoj osobnosti dítěte, podněcuje jeho zvědavost, tvořivost, osobnostní růst. 1.1 Definice a cíle předškolní výchovy Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí ve věku tři až šest let. Pro děti v tomto věku však není povinná. Školský zákon o předškolním vzdělávání 34 odstavec 4 říká: K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Cílem předškolní výchovy je optimální rozvoj dítěte v oblasti motorické, emocionální, kognitivní, etické a sociální. Úkolem předškolní pedagogiky je vytvořit takové podmínky (možnosti v prostoru a čase), aby se osobnost dítěte mohla rozvíjet v celé šíři. Rámcový program předškolního vzdělávání vymezuje 3 následující cíle: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí V praxi platí, že jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají a není možné je od sebe přísně oddělit. Proto je třeba si klást pro jednotlivé děti určité přednostní cíle, těžiště výchovně vzdělávacího působení, a to jednak podle stupně vývoje, jednak podle jejich specifických zvláštností, vloh a dispozic. 1.2 Vznik a vývoj předškolních zařízení na našem území Opatrovny - stěhování lidí z venkova do měst a rozvoj průmyslové výroby ovlivňují na počátku 19. stol. život v rodině. V dělnických rodinách oba rodiče pracují, starší děti chodí do školy. Tato situace vede k zakládání veřejných institucí pro předškolní děti. V českých zemích byly prvními institucemi opatrovny, které byly zřízeny v Praze Na Hrádku a v Karlíně. Prvním učitelem první opatrovny byl jmenován Jan Vlastimír Svoboda. Vypracoval nový výchovný systém, který popsal v díle Školka. Kniha obsahuje metodicky propracovaný systém látky v 57 cvičeních, který je doplněn příslovími, pořekadly, mravními ponaučeními. Obsahuje i základy čtení, psaní a počtů. 4

5 Mateřské školy - historie mateřských škol začíná r. 1869, kdy vydaný školský zákon umožňuje, aby při obecných školách vznikaly školy pro předškolní děti. První byla založena v Praze při škole u sv. Jakuba. Zřizovateli mateřských škol se stávaly obce, MŠ byly veřejné bezplatné instituce. Prostředí MŠ připomínalo dnešní školu. Třídy byly vybaveny lavicemi, v nichž sedělo až 70 dětí, které se hromadně pod vedením učitelky zabývaly různými činnostmi - většinou zpěvem, ručním zaměstnáním, věcným učením a tanečky. Změny v předškolní výchově pod vlivem reformního hnutí v 1. polovině 20. stol. v r v Brně Anna Süssová a v Praze v r Ida Jarníková hovoří o potřebě reformovat mateřskou školu. Jejich požadavky vycházejí z nových psychologických poznatků o dítěti. Požaduje se změna organizace MŠ, aby byla blízká přirozenému rodinnému prostředí, prosazuje se volný pohyb, volná hra, vzdělávání prostřednictvím aktivity dítěte. Tomu se přizpůsobuje i zařízení a materiální vybavení třídy, která se rozděluje na hernu, tj. volný prostor s policemi na hračky a materiál a na pracovnu vybavenou stolky a židličkami. Ve třídách je však stále 50 dětí. K zvládnutí cílů za daných podmínek se začínají využívat didaktická hra a didaktické pomůcky. Meziválečné období je poznamenáno snahou legislativně zařadit MŠ ke vzdělávacím institucím. To se však realizovalo až v roce Pedagogika a psychologie s novými poznatky o dítěti přispívají ke změnám ve způsobu práce. Jsou stanoveny tyto požadavky: o respektování svobody dítěte ve volbě činnosti o důraz na spontánní hru o důraz na formativní význam činnosti samé, nikoli na výsledek o respektování věkových zvláštností dětí Vývoj předškolní výchovy v 2. polovině 20. stol. až do r školským zákonem schváleným v dubnu 1948 se vytváří jednotná státní školská soustava, do které jsou začleněny i mateřské školy. Na pedagogické fakultě UK vzniká pracoviště pro předškolní výchovu řízené Marií Bartuškovou. Ta byla vedoucí kolektivu, který vytvořil první učebnici Pedagogika předškolního věku. První desetiletí po r je ve znamení kvantitativního rozvoje MŠ. Značný rozvoj zaměstnanosti po r vede k potřebě vytváření míst pro děti v předškolních zařízeních. Ve druhém desetiletí se předškolní výchova odvolává na sovětské zkušenosti. Trend směřuje k intenzifikaci a racionalizaci vzdělávání předškolních dětí. Ve svém důsledku je krokem zpět, návratem k řízeným činnostem, které jsou považovány za prioritní, volná spontánní hra je podceňována. 60. léta jsou ve znamení rozpracování obsahu všech výchovných složek podle klasifikace komunistické výchovy. Je snaha uplatnit politicko-výchovný vliv i do předškolního období. V 70. letech vzniká Program výchovné práce, který autoritativně vymezuje úkoly k plnění. Opět převažují slovní metody, obrázky nahrazují bezprostřední kontakt dětí se skutečností. Zesiluje důraz na přípravu dětí na školu. 5

6 Předškolní zařízení v současnosti - po r dochází v předškolní výchově k radikálním změnám. Upouští se od direktivního stylu výchovné práce a místo něho se prosazuje osobnostní pojetí předškolní výchovy, které respektuje individuální potřeby dětí, podporuje svobodný, individualizovaný rozvoj osobnosti dítěte. Mateřské školy mají možnost získat právní subjektivitu, to znamená, že ředitel(ka) školy přebírá pravomoci i zodpovědnost v oblasti personální, ekonomické a pedagogické. V předškolní výchově se vedle klasických MŠ objevily školy církevní, waldorfské, MŠ podle Marie Montessori, rozšířil se projekt Zdravá mateřská škola, své místo našly MŠ s projektem Step by step, u nás fungující pod názvem Začít spolu. Každý program přichází se specifickým kurikulem, tj. výchovným programem, obsahem. Vedle státních MŠ vznikly školy soukromé nebo další instituce, které nabízejí služby rodičům dětí předškolního věku, např. mateřská centra. Předškolní výchova v zemích EU - ve většině států EU mohou být do předškolní výchovy zařazovány děti ve věku od 3 nebo 4 let. Školní docházka začíná v pěti až sedmi letech. Rodiče si mohou vybírat mezi institucemi organizovanými veřejnými úřady nebo provozovanými organizacemi v soukromém sektoru. Ty mohou patřit do různých kategorií např. církevní nebo poskytující alternativní vzdělání. Všechny členské státy EU mají v oblasti předškolní výchovy společný cíl: seznámit děti se životem ve společnosti a naučit je žít v dětské společnosti. Mimo toto společenské poslání se však objevují rozdíly v úloze předškolní výchovy a ve způsobu jejího uskutečňování. Někde je úloha předškolní výchovy chápána jako doplněk výchovy v rodině, přičemž je všeobecná výchova poskytována především rodinou. Jinde je kladen důraz na učební dovednosti a posláním předškolní výchovy je postupné seznamování se světem školy. Současná tendence však spočívá ve snaze hledat harmonickou rovnost mezi těmito dvěma funkcemi. Péče o nejmladší děti má různé formy: nejobvyklejší zůstává péče o dítě v rodině nebo u soukromých opatrovníků. Pro děti od 3 do 6 let jsou nejobvyklejší školky nebo dětské kroužky v péči ministerstva sociálních věcí, nebo je organizuje soukromý sektor. Ve většině případů musí rodiče za péči o děti platit. Ve srovnání se stavem předškolní výchovy v zemích EU můžeme s uspokojením zjistit, že naše MŠ plní nejen výchovné poslání, ale uspokojují i zaměstnané matky. Celodenní péče, která má u nás tradici, zajišťuje dítěti správnou životosprávu a dává základ pro hodnotnou výchovu dětí. 6

7 1.3 Pracovní list 1 1. Ve výňatcích ze statutu první dětské opatrovny Na Hrádku vyhledejte: a) Pro koho byla opatrovna určena. b) Jaké bylo její poslání. c) Jaké byly stanoveny požadavky na učitele. Jest účelem tohoto ústavu, aby zcela chudé děti, dosud školou nepovinné, ve stáří od 2 do 5 let, jejichž rodiče jsou zaměstnáni mimo domov, a proto nemohou na děti dohlédnouti, byly uchráněny od škod na životě, zdraví, aby žily v tomto útočišti radostně, dětsky a mravně, a současně aby zde byl připraven přechod k vyučování v první třídě obecné školy, ústav napomáhá všeobecné mravnosti a lepší dětské výchově, může býti přijato každé, je-li zdravé, bylo-li očkováno a nebo přestálo neštovice, nemohou býti děti z ústavu, který pro chudé byl zřízen, pro chudé ošacení vyloučeny; rodiče buďtež však přidrženy k tomu, aby děti byly na těle čisté, aby měly čisté a spravené šaty. Vlastnosti, které se od učitele vyžadují, jsou tyto: zcela bezúhonná, v každém ohledu výtečná mravnost, vědecké a praktické vzdělání ve výchově a vyučování; dokonalá znalost obou zemských jazyků, mírné přívětivé a klidné chování, smysl pro povinnost spojený s pílí a věrností k zaměstnání, sebeovládáním, mírností a trpělivostí, pevností charakteru, důsledným chováním a především zbožností, opatrovnice musí míti nejlepší pověst a mravnost, musí znát oba zemské jazyky, býti plnoletá a míti dobré duševní vlohy. Vyžaduje se od ní výtečná ženská trpělivost, bdělost a mateřská péče. Zdravé tělo jest základ duševního vychování, zvláště na ošetřování tělesného zdraví a vyvinování tělesných schopností se nejprvněji zřetel béře, provozuje se s dítkami cvičení v rozličném tělesném pohybování, příhodné hry jak při vyučování ve světnici, tak také na zahradě. V zahradě však se dítky při pěkné povětrnosti po celý den zábavně zaměstnávají a přírodu poznávati se učí, všemu se hravě učí, veliké věci, které se dětem ukazovati nemohou, nachází se ve školce v malých výřezcích, ukazování a pojmenování předmětů vzbuzuje a cvičí pozornost dítek a množí zásobu pojmů, jen cvičení a mluvení s tímto vyučováním spojené může chybnou výslovnost a nepravé pojmenování opraviti, hravé vyučování tvoří veselou dítek mysl, jediný pravý jejich živel, a dává jim chuť k budoucímu učení. 7

8 2. Z výňatku ze školského zákona z roku 1869 vyhledejte: a) cíl a poslání MŠ b) prostředky výchovné práce v MŠ c) rozdíl mezi jesličkami a MŠ d) organizace v MŠ věk dětí, počty ve třídě, zřizovatel Vynesení c. k. ministra vyučování ze 22. dne měsíce června 1872, kterým dávají se ustanovení ve příčině škol mateřských a ústavů jim příbuzných. Školy mateřské - účelem jest podporovati a doplňovati domácí vychování dětí, u věku povinnosti školní ještě nepodléhajícím, tedy připravovati děti ku vyučování školnímu spořádaným cvičením těla a smyslů, jakož i přiměřeným pěstováním ducha. Prostředky vychovávací ve škole mateřské jsou: zaměstnání, kterými se vzdělává napodobivost a tvořivost, hry tělesné se zpěvem i bez něho, nazírání na předměty a obrazy, jakož i hovory o nich, povídky, básničky, lehká práce zahradní. Přijímati děti do školy mateřské, dokud nevkročily do 4. roku, nedovoluje se, jejich propouštění z ní má se vykonati, když dokončily 6. rok věku svého. MŠ může být buď samostatná, nebo spojená s některou školou obecnou. V ní zaměstnávají se děti mimo neděle a svátky denně 2-3 hodiny dopoledne, po 2 hodinách odpoledne; lze ji 8

9 zařídit tak, aby za ostatní doby denní měla děti pod dozorem a ve stravě. Počet dětí dozoru jedné osoby svěřených může nejvíce 40 činiti. Ze smyslu zákona říšského o školách obecných nade vší pochybnost vysvítá, kterak zdravé a rozumné vychování mládeže u věku povinné školní docházky ještě nepodléhající činí důležitou část všeobecného vychování. Ve shodě s dobrým zdáním na slovo vzatých spisovatelů lékařských i vychovatelských pokládá se ve všech vzdělaných státech za ústav k tomu nejpřiměřenější škola mateřská. Kdežto prvopočáteční vychování útlých dětí, podstatou svou majíc v sobě ráz ošetřování, náleží rodině nebo opatrovnám, přijímá škola mateřská chovance, by tělesnému i duchovnímu rozvoji jejich jednostejně pomáhala, aby pro příští nabyly způsobilosti k obecnému vyučování školskému. Opatrovny a jesličky mají především úlohu ústavů ošetřovacích, kdežto úkol škol mateřských na zřeteli má vyšší věc, totiž vychování. Vychováním ve škole mateřské má se mládež blahodárně buditi a přiměřeně zaměstnávati, vedle cvičení těla, rukou a smyslů má se, hledíc ku slušnému všímání si povahy dětské, oživovati veselá její povaha, kázní a příkladem šlechtiti mysl a vůle, a zvláště pěstovati navykání těm ctnostem, které jsou ozdobou mládeže jako základem zdravé vzdělanosti obecné. 9

10 1.4 Struktura činnosti dítěte předškolního věku Činnost je projevem a zároveň podmínkou života. Je považována za prvotní biologickou a sociální potřebu člověka. Vnějším projevem této potřeby jsou nejrůznější aktivity. V předškolním věku je charakteristickou činností hra, ve školním učení a v dospělosti práce. Mimo tyto základní činnosti člověk vykonává i další, které směřují k uspokojování potřeb, zájmů, k oddychu, rekreaci atd. Pedagogický význam činností dítěte: a) rozvíjí psychické funkce a vlastnosti b) umožňují poznávání vnějšího světa a orientaci v něm c) prostředek osvojování vědomostí, dovedností a návyků d) podporují zdraví a fyzický rozvoj e) umožňují a usnadňují socializaci I. Hra - děti na celém světě, v každém geografickém prostředí i v každé kultuře si hrají. Většina teoretiků, kteří se zabývají dětským vývojem, souhlasí s tím, že hra je základním prvkem učení. Slovo hra je často podceňováno přívlastkem pouze, jen, ale každý pedagog ví, že hra je pro děti důležitá, vážná, významná. Podstata a význam dětské hry Hra je interaktivní. Aby si dítě mohlo hrát, musí vytvořit interakci s nějakým předmětem nebo jinou osobou. Musí se zapojit, mít určitý vliv na osobu nebo předmět, reagovat na změny, které způsobuje. Jedná se o reciproční činnost, neboť i objekty se pohybují, když jsou zapojené do hry. Dítě dělá něco s určitým objektem (hračkou), objekt reaguje a dítě podle toho přizpůsobuje a upravuje svoji další činnost. Když dítě pasivně sleduje nebo poslouchá, nehraje si. Hra je svobodná, spontánní a bez nátlaku. Aby si dítě hrálo, musí chtít dělat to, co dělá. Aktivitu si může samo vybrat, nebo mu ji může doporučit učitel, ale musí ji vždy provádět svobodně. Nezáleží na obsahu činnosti, kterou dítě provádí, ale na svobodě volby. Hra je zajímavá a příjemná. Dítě je při hře plně zapojeno do činnosti, která mu přináší radost, uspokojení, setrvává u ní, protože ho těší, baví. Hra je otevřená, vynalézavá, nápaditá, tvořivá, divergentní. V dětské hře neexistují správná nebo špatná řešení. V nejlepším případě není vítězů ani poražených. Dítě do hry vnáší své nápady, dosavadní zkušenosti, které si podle svého a podle podmínek přetváří, upravuje. Dítě neví, jak hra dopadne, cíl si neplánuje, důležitý není výsledek, ale činnost samotná. Dítě objevuje, zkouší, hledá řešení často cestou pokusu a omylu. Druhy her - jedním z možných kriterií dělení her je rozdělení do 2 skupin podle závaznosti pravidel. Hry tvořivé. Pravidlo není předem dáno, děti ho tvoří v průběhu hry, je proměnlivé. Námětové - jsou hry na něco, na někoho. Jsou založené na napodobování. Vycházejí z poznatků a zkušeností dítěte, ze života a práce lidí. Dítě v nich uplatňuje svou představivost, sociální dovednosti 10

11 Dramatizující jsou hry založené na tvořivé reprodukci. Děti při nich využívají literární texty i své zkušenosti. Podporují rozvoj řeči, představivosti Konstruktivní jsou hry založené na stavění, sestrojování. Podporují rozvoj motoriky, myšlení Hry s pravidly. Pravidlo je dáno předem, je neměnné. Pohybové jsou hry, ve kterých si děti častým opakováním osvojují a koordinují složitější pohyby, rozvíjejí pohybové schopnosti, důvtip, pohotovost, učí se sladění vlastního pohybu s pohybem druhých. Didaktické spojuje se v nich spontánní činnost s učením. Pedagogický záměr je vyjádřen konkrétním úkolem. Jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností (vnímání, představivost, myšlení, řeč), zpřesňování, doplňování, upevňování poznatků a jejich zařazování do systému. Podmínky dětské hry - jestliže má hra dítěti přinášet uspokojení a zároveň plnit pedagogické cíle, je nezbytné, aby byly zajištěny základní podmínky. Prostor - dítě potřebuje pro hru dostatečný prostor, který odpovídá druhu a obsahu hry. V místnosti i venku musíme zajistit bezpečnost prostoru. Velký prostor tříd MŠ by mělo být možné rozčlenit, pro některé hry děti potřebují samotu, intimitu prostředí. Čas - dítě potřebuje pro hru dostatek času, musí být uspokojena jeho potřeba vyhrát si. Je nepřípustné násilné přerušení hry, proto je třeba organizovat hru podle předpokládaného času. Prostředky - pro hru je nezbytný různý materiál, pomůcky, hračky. Musí odpovídat věku dětí, druhu hry. Je třeba, aby byly v dostatečném množství a odpovídající kvalitě. Úloha dospělého ve hře, řízení her - veškeré vedení a zásahy dospělého do hry musí být citlivé, taktní, nenásilné a přirozené. Dospělý ve hře může působit jako: komentátor, podněcovatel, poradce děti ke hře povzbuzuje, motivuje, inspiruje partner, pomocník je dětem příkladem pro osvojování způsobů činností a chování zprostředkovatel komunikace mezi dětmi pomáhá při řešení konfliktů, při organizaci her Úkolem učitelky v MŠ je: vytvářet a organizovat podmínky pro hru pomáhat dětem rozvíjet znalosti, dovednosti využívat hru jako výchovný prostředek Přímé řízení uplatňuje se především u mladších dětí, využívá se metoda rozhovoru, poučení, spoluhra s dítětem Přímý zásah do hry má vést k usměrnění dětí, doplnění jejich poznatků, zkušeností. Nepřímé řízení je typické pro starší děti, které již mají zásobu zkušeností. Spočívá ve vytváření podmínek, nabídce prostředků. Hra v podstatě probíhá bez zásahů učitelky. 11

12 Hračka - prostředek pro hru, jejím prostřednictvím se hra realizuje. Postavení hračky ve hře: Podnět pro hru - zvláště u mladších dětí přítomnost hračky vyvolává hrovou aktivitu, dítě si volí hru podle hračky, hračka ho motivuje k činnosti. Doplněk hry. Starší děti si nejprve volí námět hry a dodatečně, podle své potřeby, si vyhledávají hračky. Rozdělení hraček - hračky je možno rozdělit podle různých kriterií podle věku, podle druhů her, podle podílu dítěte na jejich vytvoření. Z tohoto hlediska se dělí na: Hračky vlastní výroby - sem patří běžné předměty, které si dítě upravuje pro hru, např. vařečka, klacek, židle, nebo hračky, které si dítě samo vytváří z různých materiálů, např. z papíru, textilu, dřeva, přírodnin. Hračky polohotové - jejich klasickým příkladem jsou stavebnice. Průmyslově vyrobené prvky dítě použije k vytvoření hračky podle svých představ. Hračky hotové - jedná se o hračky průmyslově vyrobené, které jsou více či méně dokonalými napodobeninami skutečných předmětů ze světa dospělých. Požadavky na hračku - kvalitní hračka splňuje 3 základní požadavky: Hygiena a bezpečnost - tvarem, materiálem i vnější povrchovou úpravou zdravotně nezávadná (barvy), snadno se udržuje v čistotě. Estetické požadavky splňuje hračka, která je vkusná. To znamená, že odpovídá estetickým kriteriím z hlediska barvy i tvaru. Splnění pedagogických požadavků - znamená, že hračka slouží k rozvoji osobnosti dítěte a rozvíjení dětské hry. Aby hračka splňovala pedagogické požadavky, musí být funkční, to znamená, že slouží dítěti k realizaci hrových záměrů, své uplatnění má jen ve hře. Hračka by měla dítěti umožňovat rozmanité použití v různých druzích her, měla by být variabilní. Přitažlivá je ta hračka, ke které si dítě vytváří citový vztah, která navozuje spontánní hrovou aktivitu dítěte, která dítě ke hře stimuluje. Funkce hračky ve hře: Motorický stimul hračka navozuje pohybovou aktivitu, jako např. uchopování, manipulace, lezení, chůze. Rozvoj poznání tuto funkci plní hračky, které jsou napodobeninami skutečných předmětů, jejich prostřednictvím dítě poznává jejich tvar, funkci, při hře s materiály dítě poznává jejich vlastnosti. Prostřednictvím hry s hračkou se rozvíjejí poznávací schopnosti dítěte, např. vnímání, představivost, myšlení Socializační funkce hra s hračkou navozuje vztahy mezi dětmi, např. při spoluhře s jednou hračkou, půjčování hraček. Diagnostická funkce - je podstatná pro učitelku, neboť jejím prostřednictvím může poznávat osobnost dítěte. Způsob, jakým dítě s hračkou zachází, vypovídá o jeho úrovni, hračky, které dítě upřednostňuje, vypovídají o jeho zájmech. Terapeutická funkce pro děti nemocné, zdravotně postižené je hračka důležitým terapeutickým prostředkem, protože pomocí hračky je možno rozvíjet u nich postižené funkce (reedukace) nebo funkce náhradní (kompenzace). Hospitalizovaným dětem slouží jako citové pojítko s domovem. Očekávání od hračky: Má působit na rozvoj všech složek dětské osobnosti. Má podněcovat pohybový, smyslový, rozumový, citový vývoj dítěte. 12

13 Má rozvíjet v dítěti jeho společenské postoje a napomáhat k vytváření dobrých návyků. Má probouzet a rozvíjet dětskou fantazii. Musí být vybírána s ohledem na vývojový věk dítěte! Co hračka rozvíjí: motoriku hračka má dítě lákat k pohybu, k jeho jistotě a eleganci smyslové vnímání hračka stimuluje rozvoj sluchu, zraku, hmatu, podporuje soustředění, cit pro barvu, tvar poznání hračka simuluje nedostupnou skutečnost myšlení a řeč hračka vybízí ke komunikaci, rozvíjí fantazii i myšlení city hračka má vyvolávat libost barvou, zvukem, tvarem, materiálem, variabilností vůli dítě si svou hračku vyžaduje a brání sociální vztahy hračka motivuje a vybízí ke spolupráci povahové rysy hračka podporuje soustředění, stanovuje určitý řád a pravidla Kvalitní hračka je: výchovně hodnotná podněcování k pozitivní činnosti přiměřená vývojové úrovni nemusí být v souladu s věkem dítěte jednoduchá podpora fantazie technicky bezvadná měla by něco vydržet hygienicky nezávadná omyvatelná, pratelná variabilní možnost několika herních činností bezpečná bez ostrých hran, vyrobena z materiálu přátelského dětem vkusná pozitivně ovlivňuje estetické cítění 13

14 1.5 Pracovní list 2 1. Vyber činnosti, které je možno považovat za hru, urči, o jakou hru se jedná: a) Miminko zkouší vydávat různé zvuky, které je možno vyloudit v rámci lidského hlasu. Hra ano, o jaký druh hry se jedná: Hra ne b) Dítě spojuje očíslované tečky, aby získalo předkreslený obrázek. Hra ano, o jaký druh hry se jedná: Hra ne c) Dítě přelévá vodu z nádoby do nádoby, prstem rozmazává loužičky, vytváří mokré obrazce. Hra ano, o jaký druh hry se jedná: Hra ne d) Dítě vybírá z hromady kostky podle velikosti a staví z nich komín. Hra ano, o jaký druh hry se jedná: Hra ne e) Dítě navléká korálky, pravidelně střídá barvy, jak určil pedagog. Hra ano, o jaký druh hry se jedná: Hra ne f) Dítě si sedlo k televizi a sleduje pohádku. Hra ano, o jaký druh hry se jedná: Hra ne 2. V článku vyhledej odpovědi na následující otázky: a) Jak se v historickém vývoji změnily názory na podstatu hry? 14

15 b) Proč si dítě hraje a co se ve hře učí? c) Jaká je role učitelky ve hře? d) Vysvětli stanovisko, že hra je hlavně účinný nástroj intencionálního (záměrného) působení. Ve spojení s osobnostní orientací a individualizací výchovně vzdělávacího působení tvoří hra základ osobnostního rozvoje předškolního dítěte. Bohatství a různorodost činností, které můžeme zahrnout pod pojem hra, vedly odjakživa k úvaze, jaké jsou možnosti jejího uplatnění ve výchově. Důkazy o hrách s pravidly, které se vyznačovaly určitými výchovnými záměry, pocházejí z dávné minulosti. Mnohé pedagogické systémy proto stanovovaly pro hru dítěte určité podmínky, založené na systematickém uspořádání a řízení jeho činnosti, kterou provádí pod přísným vedením dospělého. K nejznámějším souborům herních podnětů patří míč jako symbol koule, krychle a válec, známé jako Fröbelovy dárky. Každý z těchto dárků, který je dítěti předložen, představuje krok k získání nového poznatku či dovednosti. Činnost a zacházení s dárkem jsou pro potřeby rodičů a vychovatelů pečlivě popsány a zobrazeny a doplněny poučnými veršíky. I v současné době se nabízejí stavebnicové systémy a programy založené na systematicky strukturované činnosti, kterou dítě provádí buď pod přímým vedením dospělého, nebo relativně samostatně pomocí rozfázovaných kroků. V tomto smyslu pak lze označit za hru každou zvnějšku řízenou a motivovanou činnost, kterou s pomocí kouzelného slovíčka "jako" využijeme k naplnění pedagogických záměrů. Při hlubším rozboru takto strukturovaných činností však vesměs zjistíme, že pracně konstruované úkoly, které jsou dětem předkládány, lze řešit úspěšně, ne-li úspěšněji daleko přirozenějším postupem. Vzhledem k tomu, že předškolní dítě je v podstatě k většině nabídek dospělého velice vstřícné, snadno ovlivnitelné, může se naše snaha o řízení a usměrňování hry didaktickým záměrem snadno přeměnit v nástroj manipulace. Důraz na využitelnost hry v sobě zahrnuje nebezpečí, že hra bude zneužita k jednostranné přípravě či nácviku dovednosti na úkor celkového osobnostního rozvoje. Znamená to, že se nedocení význam hry pro sociální a individuální rozvoj a utváření osobnosti dítěte v nejširším slova smyslu. 15

16 Z hlediska osobnostně orientované předškolní výchovy řízená herní činnost dítěte hrou v pravém smyslu slova není, protože jí chybějí základní charakteristické znaky, spontánnost a dobrovolnost, a proto by neměla převažovat. Dítě si hraje především proto, že má potřebu účastnit se života dospělých, hra mu pomáhá zmocnit se světa, porozumět mu. Hra vyplývá z naléhavé potřeby dítěte orientovat se ve světě podle vlastních sil a možností, přináší mu citové uspokojení z dosažených kompetencí a příjemný duševní stav, který je pro zdravý vývoj jeho sebevědomí a sebehodnocení nezbytný. Dítě si ve hře řeší problémy reálného světa v představovaných podmínkách způsobem, který odpovídá jeho individuálním možnostem a stupni pochopení okolního světa. Prostřednictvím hry se dítě snaží navazovat vztahy, usiluje o spolupráci, vžívá se do rolí a učí se ovládat vlastní city. Pomocí hry dokáže zvnitřňovat sociální normy, uvolňovat napětí a přetížení, učí se znát samo sebe, podporuje psychickou rovnováhu. Hra zároveň odráží stupeň fyzického a psychického rozvoje dítěte. To vše za předpokladu, že si dítě může hrát převážně tak, jak samo chce, kdy chce, s čím chce. Přes tuto významnou roli, kterou spontánní hra má, není v praxi náležitě doceněna. Převažuje spíše stanovisko, že hra je hlavně účinný a prověřený nástroj intencionálního působení a učení. Dítě se jistě ve hře učí, získává zručnost, rozvíjí smysly, sociální zkušenosti, zkouší, přemýšlí. Ve spontánní hře ale toto všechno činí dobrovolně, v individuálním tempu, z našeho hlediska leckdy příliš pomalu a oklikami. Proto se snažíme jeho hru ovlivnit a řídit. Využití hry k záměrnému učení však neznamená, že dítěti zadáme instrukce k manipulaci nebo pokyny k jednání, jak bývá zvykem ve hrách didaktických. Využití hry spočívá v tom, že poskytujeme dítěti široký prostor, v němž se může co nejsamostatněji pohybovat experimentovat, improvizovat, živelně získávat zkušenosti, relaxovat, bavit se, zároveň nenásilnou režií může učitelka navozovat a zprostředkovat určité zkušenosti, prožitky. Z hlediska osobnostní orientace znamená ovlivnění hry učitelkou především tvorbu podmínek pro hru jako smysluplnou formu životní praxe, která respektuje potřeby a zájmy dítěte. 3. Vyberte si libovolnou hračku a zhodnoťte její přínos pro rozvoj osobnosti dítěte. 16

17 II. Učení - je definováno jako specifická forma individuálního poznávání a osvojování individuální zkušenosti. Je to činnost, kterou dítě získává, rozšiřuje a prohlubuje poznatky, dovednosti, návyky, na základě které mění své chování, vlastnosti osobnosti. V předškolním věku má učení aktivní charakter dítě není pasivním příjemcem hotových informací a vzorů, ale aktivně se zmocňuje skutečnosti - vyhledává si činnost, klade otázky. Druhy učení a) Učení spontánní - převažuje v předškolním věku. Jeho podstatou je individuální získávání nahodilých zkušeností. Dítě poznává samostatně, přirozeně, z vlastní iniciativy. Jeho výhodou je motivace dítěte, citové zaujetí, je pro dítě poutavé, pestré, přitažlivé, tím vším je efektivní. Výsledky spontánního učení jsou ale útržkovité, nesystematické, nevytvářejí se při něm návyky. Učení spontánní se může realizovat různými způsoby: pozorování dítě sleduje nějaký děj, změny prohlížení má statický charakter, dítě sleduje obrázky, hračky, modely rozhovory dítě klade dospělému otázky, samo navozuje rozhovor s dospělým sledování televize, rozhlasu dítě samo volí sledování činnosti - herní, manipulační, napodobivé, experimentování, řešení problémů b) Řízené učení je pedagogem záměrně organizované, má předem stanovený cíl, promyšlené podněty, motivaci, metodický postup, organizaci apod. Řízeným učením pedagog převážně doplňuje, upřesňuje a uvádí do systému poznatky a dovednosti, které děti získaly spontánně. Řízené učení využívá pro vytváření návyků. Nejčastěji využívané způsoby realizace řízeného učení: promyšlené poučování, tj. záměrné, plánovité pozorování rozhovory činnosti dětí Organizace řízeného učení vychází z podmínek zařízení, potřeb dětí, záměrů pedagoga. Individuální učení respektuje zvláštnosti dítěte, jeho úroveň, zájmy, potřeby, proto je velmi efektivní, ale náročné na čas. Skupinové učení se zakládá na spolupráci, vzájemné pomoci dětí, které se navzájem ovlivňují, mají možnost srovnávat se. Učí se diskutovat, řídit druhé i podřizovat se. Pro pedagoga zůstává prostor pro individuální působení. Optimální počet pro skupinu je 3 5 dětí. Hromadné učení / frontální / je pro dítě nejnáročnějším způsobem učení. Nelze při něm respektovat individuální rozdíly mezi dětmi, pozornost dětí rychleji upadá. Pedagog při něm musí opakovanou motivací vyvolávat vnitřní aktivitu dětí, jejich zájem učit se. Přesto zůstává tradičně nejčastěji uplatňovaným způsobem organizace řízeného učení. 17

18 1.6 Výchovné prostředky Mezi člověkem a jeho prostředím existuje vztah interakce. V této interakci je člověk činitelem aktivním člověk je schopen své prostředí utvářet, měnit, přizpůsobovat svým potřebám. Prostředí je činitelem aktivizujícím tedy podněcuje člověka k různým aktivitám. Na tomto vzájemném působení člověka a prostředí je založena funkce prostředí jako výchovného činitele Přírodní prostředí jako výchovný činitel Příroda je nejpřirozenějším prostředím dítěte, je nezbytnou součástí jeho života, umožňuje mnohostranný rozvoj jeho osobnosti. Je zdrojem poznání, citů, estetických zážitků, dává dětem podněty k přemýšlení, poučení, radosti, k praktické činnosti. Pobyt dítěte v přírodě, bezprostřední kontakt s přírodou umožňuje, navozuje: získání pocitu vnitřního uspokojení, radosti posilování žádoucích povahových rysů, základů mravních pravidel rozvoj estetického cítění vnímání krásy a harmonie přírody uplatnění tvořivých potřeb a zájmů rozvoj poznávacích schopností, osvojování nových poznatků spontánní pohybovou aktivitu Sociální klima Kvalita sociálního klimatu hraje jednak roli přímého vzorce sociálního chování, který děti napodobují, jednak má význam pro celkový vývoj dítěte. O úrovni sociálního klimatu rozhoduje kvalita mezilidských vztahů. V každém ustáleném společenství jsou mezi lidmi vžity určité způsoby komunikace a kooperace, jsou zafixovány vzorce navyklých vztahů a navyklého chování uvnitř skupin a mezi skupinami: v MŠ jsou to vztahy mezi dětmi, mezi učitelkami, mezi dětmi a učitelkami, mezi ředitelkou a učitelkami, mezi pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci, mezi školou a rodiči. Co je pro sociální vývoj předškolního dítěte optimální: mít uspokojivé vztahy s vrstevníky i s dětmi ve věkově heterogenní skupině a být skupinou přijato podílet se, hrát si a pracovat dohromady s jinými dětmi, chlapci a dívkami, mladšími a staršími nezůstat bez pomoci a bez vzoru dospělých při utváření prosociálních způsobů chování učit se převzít určitou míru odpovědnosti, mít příležitost k vlastní iniciativě, komunikovat, vést činnosti s druhými pracovat jak nezávisle, tak ve skupině rozvíjet úctu k osobnostním hodnotám ostatních lidí, jako je pravdomluvnost, poctivost, solidarita, čestnost, ohleduplnost Věcné prostředí Materiální, funkční a estetické kvality se týkají prostorového uspořádání a vybavení budovy MŠ a přilehlých prostor. Tyto kvality jsou většinou škole dány, avšak je v její moci, jak jich využije, jak je udržuje a čím si dokáže prostředí zdokonalit. Fyzikálně chemické a biologické kvality se týkají všech složek mikroprostředí a zasahujícího zevního prostředí. Pro prostředí MŠ, výběr zařízení, nábytku, textilií apod. 18

19 platí zásady bezpečnosti, snadné údržby čistitelnost, popř. dezinfikovatelnost a zdravotní nezávadnosti. Základním požadavkem je velikost nábytku odpovídající výškám a proporcím dítěte. Emocionálně estetické kvality mají být takové, aby věcné prostředí bylo vnímáno jako zabydlené, útulné, příjemné, přisvojitelné, tedy harmonické. Harmoničnost prostředí je jeho proměnlivou a ovlivnitelnou složkou, děti a učitelka vtiskují prostoru osobitý půvab na základě svých představ, užívají ho, slouží jim. Prožitkově poznávací kvality jsou v pořádku, jestliže prostředí probouzí dostatek podnětů. Inspirativní prostředí úzce souvisí s celkovými cíli MŠ. Učitelka MŠ cílevědomě vytváří prostředí pro spontánní učení a současně inspiruje děti k aktivní pomoci při tvorbě takového prostředí Umění Umění můžeme charakterizovat jako jedinečný, svébytný, originální způsob sebevyjádření, subjektivní přehodnocení skutečnosti, výraz bohatého a intenzivního vztahu člověka ke skutečnosti podaný technicky dokonale zvládnutými prostředky. Pro harmonickou výchovu dětí mají velký význam jednotlivé oblasti umění a umělecká díla, která jsou přiměřená pro předškolní věk. Děti reagují na umění bezprostředně a velice přirozeně. Umění jim poskytuje poutavým způsobem řadu podnětů. Rozvíjí vkus, poznávání, tvořivost i jednotlivé druhy vyšších citů (intelektuální, estetické, morální). Děti hluboce prožívají krásu umění, přispívá k jejich kultivaci a působí kladně na celou jejich osobnost. Umění má pro předškolní děti značný efekt. Je účinným prostředkem emocionálního působení a současně důležitým výchovným prostředkem. Účinné uplatňování umění v předškolní výchově vyžaduje, aby je děti mohly sledovat podle svého spontánního přání a aby je učitelka vhodně vybírala a dětem předkládala. Zásady vhodného výběru: obsahová přiměřenost předpoklad porozumění pestrá nabídka rozvoj zájmů maximální kvalita dítě samo nedokáže kvalitu zhodnotit, přijímá nabídku jako míru dobré kvality Informační media Media působí na děti tím, že vyvolávají emocionální zážitky, poskytují nové podněty a také přivádějí děti do světa fantazie. To, co na ně výrazně zapůsobilo, se odráží v jejich poznávání promítá se v jejich představách, fantazii, myšlení řeči, paměti. Dochází k těsnému sepětí poznávání a citových prožitků dětí. Vznikají tak bezprostřední zkušenosti a konkrétní vědomosti. V mateřské škole poskytují výchovné možnosti tím, že doplňují poznávání skutečnosti pestrým a mnohotvárným způsobem. Pro účinné využití je třeba dodržovat některé podmínky. 19

20 Prostor médiím učitelka vymezuje podle věku, tělesné a duševní vyspělosti dětí. Vybírá vhodný program a připravuje je předem na sledování. Následně jim podle potřeby poskytne přiměřené doplňující vysvětlení, ukázky apod. Je žádoucí využívat všechny klady sdělovacích prostředků, ale je třeba zároveň chránit sluch, zrak i nervovou soustavu dětí před přetížením. Využití medií vyžaduje vhodný prostor, přiměřenou dobu. 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více