Téma průzkumu: Priority oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v daném regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma průzkumu: Priority oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v daném regionu"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníků pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina Téma průzkumu: Priority oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v daném regionu Obsah dotazníků : Volnočasové aktivity žáků ZŠ,OU,SOU Drogová problematika- ZŠ, OU, SOU Cílové skupiny : žáci základních škol rodiče žáků základních škol žáci 9.ročníků ZŠ + studenti OU,SOU Oblast : region Horažďovicko Horažďovice,Chanovice, Pačejov, Nalžovské Hory,Kasejovice,Oselce Zpracovala : Mgr. Naďa Chládková za pracovní skupinu - Ohrožení sociálním vyloučením,mládež a rodina Výsledky tohoto průzkumu jsou částečně proměnlivé a mnohostranné.ve své úplnosti jsou dostupné a uplatnitelné pro další praxi i ke stanovení úkolů a cílů. Přistupujeme-li ke konkrétnímu výzkumu(dotazníku), musíme vymezit zkoumanou oblast, vyčlenit z celku určité stránky,vztahy a určit hranice mezi nimi.přitom se nesmí ztratit zřetel k pedagogickému procesu jako celku.to znamená,že se i ten nejjednodušší výzkum musí vycházet z jasně formulovaného problému.co vlastně byl námi zkoumaný problém? Je to takový druh otázek, na které nemáme v dosavadní situaci hotovou odpověď.vyžaduje proto rozvinout příslušné teoretické a v návaznosti na ně následně i praktické činnosti, které povedou k novému směru. Formulovat problém tedy znamená vyjít za hranice poznaného do oblasti toho, co má být poznáno! Hledisko očekávaných výsledků: - kvantitativní údaje = počet dotazovaných v jednotlivých oblastech - kvalitativní údaje = klasifikační, hodnotící pohledy

2 Dotazník č.1 pro žáky ZŠ -volnočasové aktivity (dále VČA) 1082 respondentů Formulace otázek (zkoumaného problému) - nabídka VČA ve škole a v daném regionu - využití nabízených VČA - důvody nevyužívání organizovaných VČA - vlastní zájem,představy,podněty žáků k otázce VČA - dítě a jeho svět pocit bezpečí,důvěra, sounáležitost, hodnotový systém Volný čas má pro člověka svou vlastní hodnotu,protože jej může využívat podle svého, věnovat se vlastním zájmům a zálibám nebo se rekreovat,rozvíjet bez omezení svou osobnost. Dítě však obvykle nedovede celý volný čas využívat tak,aby mu to bylo ku prospěchu a aby se přitom nenudilo.musí se tomu nejprve naučit za pomoci školy,rodičů a různých institucí,které mu pomáhají jeho volný čas vyplňovat. Z dotazníku vyplývá, že žáci mají z 92,4% celkový přehled o nabízených VČA i dostatečný výběr nabídek a možností 81,9%. Z celkového počtu dotazovaných tráví volný čas organizovaně 69,5%, ale 28% - nikde(či nijak)! Co jim brání v zapojení? Z 11 uvedených možností se nejčastěji objevuje jako důvod škola,která zatěžuje 12,4%, vlivu kamarádů podléhá 13,4%, žádnou možnost zatím nehledalo 6,9% dětí a částečně VČA ovlivňuje dojíždění - 5,7% žáků. Ostatní důvody jsou v rozsahu od 0,6% - 3,2%. Z celkového počtu dotazovaných projevilo 31,7% dětí zájem o sportovní aktivity, o tanec 14%, o přírodu 10,5% o práci s PC 6% a vzhledem k věku ( 6-15 let) i 23 dětí=2,1% uvedlo zájem o MOTOKROS! Velmi důležité jsou následující výstupy z dotazníků: dětí = 73,7% NEMÁ problémy, ale dětí = 21,3% MÁ nějaké své starosti a problémy - 53 dětí = 4,8% se nedokázalo vyjádřit Složitější bylo pro dotazované děti popsat(přiznat) své problémy! - odpovědělo 121 = 11,1% - nechtělo odpovědět 87 = 8 % - neodpovědělo vůbec 887 = 80,9%

3 Uspokojivá je alespoň zjištěná skutečnost, že 949 dětí = 87,7% se má na koho s problémem obrátit! Tuto funkci plní ze 70% rodina, z 54,3%, kamarádi a jen z 9,4% škola! (v některých případech se poměry prolínají) Dotazník č.2 pro rodiče žáků ZŠ-volnočasové aktivity(dále VČA) 679 respondentů Formulace otázek ( zkoumaného problému) - přehled rodičů o zapojení jejich dští do VČA - informovanost rodičů o nabídkách VČA - spokojenost rodičů s dostupnou nabídkou VČA - vlastní zájem,představy podněty,návrhy rodičů k otázce VČA Na otázku(čím se zabývá Vaše dítě ve volném čase?) vypovídalo přesvědčivě 62,7% rodičů o sportovních aktivitách svých dětí, práci s PC uvedlo 21,9%. Volně venku(či za účasti rodičů) pobývá celkem poměrně vysoké % dětí-19,2%! Ruční práce shodně uvádějí jak rodiče, tak v dotazníku i děti samotné 9,1%. Zajímavá je informace rodičů o sledování dětí TV = 6,9% + četba = 7,2% zatímco děti ve svých dotaznících tyto činnosti zmiňovaly pouze mizivým 1,2%! Celkem 162 rodičů=24,8% odpovědělo, že jejich děti nenavštěvují žádný kroužek,oddíl,klub a podobně!! Důvody této volnočasové absence dětí neuvedl nikdo z dotazovaných!!! Příčinou zcela určitě není špatná informovanost rodičů, protože 598=88% potvrzuje, že mají dostatečný přehled o nabídkách VČA pro děti, jen 72=10,5% tyto informace nemá(nebo si nevzpomněli). Odkud informace čerpají? - škola..514 = 75,6% - DDM = 56,4% - noviny. 103= 15,1% - internet. 147 = 21,6% - plakáty,letáky 91 = 13,4% - od známých 147 = 13,6% Nezastupitelnou úlohu v přenosu informací o VČA dětí má v očích rodičů škola - celkem 588 rodičů = 86,5%! - velmi spokojeno je 9,2 % rodičů - spokojeno je 59,4 % - částečně spokojeno je 20,4 %

4 - nespokojeno je 1,9 % - nevyhovuje vůbec 2,7% Návrh na zlepšení informovanosti v oblasti VČA uvedlo pouze 88 rodičů = 12,9% z celkového počtu dotazovaných 679. Uvedené návrhy: - nástěnka 6 rodičů, noviny - 5 rodičů, web - 19 rodičů - písemně 58 ( z mého pohledu zjednodušení pro rodiče, více práce pro ZŠ) Dotazník č.3 pro rodiče žáků 9.ročníků ZŠ- drogová problematika 77 respondentů Formulace otázek (zkoumaného problému) Škola, rodina, město a region bez drog!? - výskyt problémů s návykovými látkami - nejčastěji vnímané důvody experimentování s drogou,užívání návyk.látek - informovanost rodičů o nebezpečí užívání návykových látek - vlastní zájem rodičů v oblasti prevence Na otázky ke zkoumanému problému odpovídali svědomitě všichni zapojení rodiče, takže je možné kvalitativně zpracovat výsledky, třebaže kvantitativní hledisko 77 respondentů odpovídá pouze oblasti města Horažďovice. Rozsah výskytu problému s drogami vidí rodiče s porovnáním odpovědí žáků trochu zkresleně spíše nadlehčené 9 % rodičů se domnívá,že se drogy v místě bydliště(studia)nevyskytují vůbec 64,9 % rodičů vidí tento problém jako malý 24,6 % rodičů označilo uvedený problém jako hodně se vyskytující 0 % rodičů v měřítku velmi hodně Přibližným poměrem,kterým rodiče nahlíží na problém s návykovými látkami s dané lokalitě je možné kvalifikovat zastoupení jednotlivých drog. - Cigarety = 83, 1% - alkohol = 71,4 % - marihuana = 51,9 % Jiné, nespecifikované drogy uvedlo 2,5 % rodičů!

5 Velmi varovné na celé kvantifikaci předpokládaného zastoupení drog v okolí žáků 9.ročníků ZŠ je zejména souběžnost užívání tabákových výrobků s alkoholem a víc než 50 % experimentátorů či přímo uživatelů marihuany. Při blíže specifikovaném označení přímých uživatelů drog se názory rodičů téměř o polovinu snižují. - neví o nikom = 37,6 % - jen tuší = 37,6 % - ano,marihuanu = 14,7 % - ano, hodně lidí = 7 % Důvody užívání jsou z pohledu rodičů tyto : - doma, ve škole = 45,4 % - vliv party = 77,9 % - jiné, nespecifikované = 10,3 % Pozitivní výsledky z uváděného dotazníku jsou shledatelné z pohledu rodičů alespoň v oblasti informovanosti dětí o nebezpečí drog! - není = 2,5 % - málo = 19,4 - ano = 77,9 % Z pohledu fundovanosti informovat děti i veřejnost o nebezpečí užívání drog je tato povinnost přenášena takto : - rodiče = 29,8 % - škola = 40,2% - odborník = 48 % - kamarádi = 1,2% - TV,časopisy aj.= 14,2% Rodiče také z 56 % odpovědí uvedli, že mají sami dostatek informací k dané problematice, ale stále je ještě varovných 44 % rodičů, kteří potřebují poradit v oblasti prevence návykových látek.!!! Způsoby předávání těchto informací jsou z pohledu rodičů téměř vyrovnané. - veřejná beseda pořádaná MěÚ = 10,3 - beseda pro rodiče ve škole = 24,6 - letáky, info materiál = 28,5 - ind.pohovor s odborníkem = 25,9 Další informace o problematice užívání návykových látek by chtělo získat 83,1 % a 37,1 % rodičů nepožaduje žádné rozšíření informací. Dotazník uzavírá otázka, která mělo rodiče vést k zamyšlení, zda mají dostatečný přehled o tom - KDE, S KÝM A JAK tráví jejich děti volný čas! - ano, vždy = 83,1 %

6 - někdy = 15,5 % - ne = 2,5 % Dotazník č.4 pro žáky 9.roč.ZŠ a pro žáky OU,SOU + Stř.škol v obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko 417 respondentů Formulace otázek ( zkoumaného problému ) 1.Volnočasové aktivity adolescentů v daném regionu (dále VČA ) - zapojení mládeže do VČA + celková informovanost o možnostech - důvody nevyužívání organizovaných VČA (kluby, kroužky,spolky aj.) - zájmy mládeže, představy o naplňování VČA - dostupnost VČA + celková nabídka v HD a v regionu 2. Škola, město a region bez drog?! - výskyt problému s návykovými látkami z pohledu mládeže - nejčastěji vnímané důvody užívání návykových látek z pohledu mládeže 3.Prevence sociálně patologických jevů - problémy mládeže - se zákonem - problémy mládeže - sami se sebou, se životem - problémy mládeže - s pevným hodnotovým systémem První část zkoumaného problému VČA vykazuje kvantitativně i kvalitativně velmi jasné odpovědi, ze kterých je možné vyčlenit jasné výstupy. 60,9 % dotazovaných má jasný přehled o tom,kde a jak je v uvedeném region možné trávit volný čas 18.2 % se naopak naopak odpovědělo, že tento přehled nemají 2,8 % neodpovědělo vůbec Odpovědi na otázku, zda je nabídka VČA dostatečná byly v plusových i mínusových kvantifikátorech téměř shodné. 39 % bere nabídku VČA jako dostatečnou a 37,4 % jako nedostatečnou

7 5,5 % dotazovaných se nevyjádřilo S ohledem na zjištěná % je nutné nadále nabídky všech VČA pravidelně aktualizovat, modernizovat a rozšiřovat dle stávající poptávky uživatelů a to ve všech lokalitách zkoumaného regionu! Zjištění, proč do žádného kroužku,klubu či oddílu mládež nechodí, bylo pro daný typ průzkumu výrazně stěžejní, proto byla respondentům poskytnuta široká řada nezavádějících podotázek s možností více odpovědí. Přehled nejčastějších důvodů je takový : - 17 % = kamarádi také nikam nechodí, raději jsem s nimi - varovný signál pro všechny poskytovatele VČA!!! - 13,6 % = přílišné zatížení školními povinnostmi důvod pro zamyšlení ve školách společně s rodiči!!! - 11 % = apatický názor nic se u nás neděje!!! - 8,8 % = špatná dostupnost problém s dojížděním - otázka mikrobusů?! - 6,9 % = ještě žádný kroužek nikdy nehledali otázka propagace!!! - 4,3 % = je to příliš drahé možnost ind.řešení!!! - 2,1 % = nevím kde kroužek hledat - opět otázka propagace!!! - 2,1 % = špatná zkušenost s vedoucím - varovný signál pro poskytovatele+současně problém s nedostatkem kvalifikovaných lidí!!! - 0,9 % = rodiče si to nepřejí - 9,5 % = neodpovědělo vůbec - prostor pro otevřenou komunikaci mezi poskytovateli a uživateli VČA!!! Jeden z nejdůležitějších zkoumaných problémů se zpracovatelům dotazníku jevil vlastní názor a celkový pohled respondentů na VČA a zejména pak jejich vlastní zájmy a představy o náplni či programu VČA+ prostředí realizace VČA! Přehled požadavků,přání,představ z pohledu dětí a mládeže na VČA je takový: - 39,8 % = zájem o aktivní sport, což se zdálo být zprvu lehce pozitivní,ale jen do zjištění, že většina dotazovaných z daného počtu má zájem zejména o sporty bojového či obranného charakteru a o sporty ryze adrenalinové!!!! - 11,2 % = zájem o taneční aktivity,zejména o tance moderní(hiphop,disko, mažoretky,roztleskávačky, břišní tance apod. - 9 % = zájem o paráci na PC zejména programování,tvorba web.str. - 7,9 % = zájem o hudbu a zpěv různých podobách (moderní i klasický) % = zájem o motokros Dalších 25,2 % dotazovaných má zájmy různé nebo vůbec žádné!!!!! - 9,5 % = zájem o kavárny, bary apod. - 4,6 % = zájem o ruční práce,modelařinu apod. - 3,9 % = zájem o přírodu koně, ryby, myslivost, včelařství apod. - 3,9% = zájem o divadlo,kulturu

8 Varovné je zjištění velmi malého zájmu dětí a mládeže o aktivity spojené s přírodou a kulturou!! Vůbec nejhůře dopadl téměř nulový zájem, či spíše absolutní nezájem o četbu knih.(zastoupení měly ojediněle pouze časopisy!) Téměř stejné výsledky potvrdilo cílené šetření, co mládeži v daném regionu nejvíce chybí, co postrádají. - 31,8 % adrenalinové sporty - 17,8 % speciálně vybavená sportovní zařízení pro moderní sporty kolektivní i individuální - 15,5 % bary,čajovny,kavárny apod. - 14,8 % kluby nespecifikovaného charakteru - 10,4 % disko, moderní tanec - 4,5 % chybí jim vše!!!! - 2,8 % nechybí jim nic!! - 1,4 % chybí jim přátelé!!!! - zbytek neodpověděl Na přímou otázku s konkrétní možností byl výběr respondentů jednožnačný. - do vybavené, pravidelně někým provozovatelé klubovny by pravidelně chodilo 64,9 %, 16,8 % nechodilo a 18,3 % se nevyjádřilo!! Jaké vybavení VČA by mládeži vyhovovalo : - 30 % volné klubovny - 23 % vybavené hudební zkušebny - 22,4 % hudební kluby - 18,2 % sportovní kluby - 9,5 % sportovní hala - 6,7 % stadion, lední plocha - 5,9 % motoklub - 5,3 % kavárny,čajovny,restaurace Druhá část dotazníku se zaměřila na zkoumání problematiky drog v dané lokalitě. - otázka výskytu problému s drogami z pohledu dětí a mládeže - 9,3 % ne, drogy se nevyskytují % ano, drogy se vyskytují, ale málo

9 - 34,5 % drogy se vyskytují hodně - 24,2 % drogy se vyskytují velmi hodně - 3,8 % neví Konkrétní určení drog a jejich zastoupení u uživatelů - 50,3 % cigarety - 51,7 % alkohol - 48,2 % marihuana - 10,5 % jiné, většinou tvrdé drogy Konkrétní analýza blíže určených uživatelů v regionu - (víš o někom v okolí?) - 17,9 % ne, konkrétně neví - 15,1 % tuší, ale přesně neví - 29,4 % ano, ale JEN MARIHUANU - 24,2 % ano, hodně lidí!!! - 13,2 % se vůbec nevyjádřilo!!! Nejčastěji vnímané důvody experimentování, užívání drog: - 40,7 % vliv party, nevhodného kolektivu - 22 % problémy doma či ve škole(nebylo blíže specifikováno) - 4,9 % NUDA!!!!! - velmi varovné pro poskytovatele VČA +rodiče - 37,4 % jiné - blíže specifikované jako : - pocit výjimečnosti - nešťastná láska - zajímavá zábava - zvědavost - hloupost - psychický stav Velmi důležitý a zcela nelichotivý, ale kvantitativně plně podložený, je zjištěný jev,že pro většinu adolescentů je užívání dostupných návykových látek, jako jsou tabákové výrobky a alkohol, je bráno jako společenská norma!!!!! Další negativní dopad na stávající situaci má i zjištěná skutečnost, že si toto vše uvědomuje rodina,škola i veřejnost, ale primární prevence se stále míjí účinkem! Rodina sice zcela plně nedoceňuje plíživé a o to větší nebezpečí užívání marihuany + dalších, zejména tvrdých drog, což tyto dotazníky jasně potvrdily! Ve třetí časti dotazníku č.4 se respondenti zcela otevřeně přiznali k porušování zákona : - 45,4 % - ano, porušil zákon - 31,4 % - ne, neporušil zákon - 23,2 % - nevyjádřili se

10 Z posledních otázek dotazníku, kde se respondenti vyjadřovali ke svým problémů,starostem apod. je možno stanovit celkový výstup o nevyrovnanosti dané populace a jejich samotném postoji k důležitým životním hodnotám!!!! - 28,2 % má problémy - 45 % nemá problémy - 23,2 % se vůbec nevyjádřilo!!! Otázka chybí ti někdo, kdo by tě vyslechl? - 15,1 % ano, chybí!!!!!!!!!!!!!! - 47,7 % nechybí - 32,3 % se vůbec nevyjádřilo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Otázka - chybí ti někdo, kdo by tobě nebo kamarádům poradil? - 13,9 % ano, chybí!!!!!!!!!!!!!!!!! - 35,9 % ne, nechybí - 50,2 % se vůbec nevyjádřilo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je velmi nutné otevřeně vést zdravou a otevřenou komunikaci s dětmi a mládeží napříč školou, rodinou a celou společností!!!!!!!!!!!!!! Věkové složení respondentů tohoto 4. dotazníku: let = 166 osob = 39,8 % let = 118 osob = 28,2 % let = 12 osob = 2,8% Závěrem : Volný čas dětí, mládeže, ale i dospělých by měl být vyplněn zčásti zájmovou činností, která by však neměla být jen vzdělávací(např. jazykové či PC kurzy), ale také rekreační. Žádný den by však neměla chybět společná činnost dětí s rodiči a také čas, se kterým nakládá dítě samo podle svého vlastního rozhodnutí s ohledem na jeho věk a celkovou vyzrálost.

Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku

Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku T I S K O V Á Z P R Á V A Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku Komunitní plán sociálních služeb, který vzniká pro oblast Horažďovic a okolních 24

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007

Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007 Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007 Přítomni: Mgr. Naděžda Chládková, Ing. Zdeněk Bláha, Eva Slavíčková, Jaroslava Klásková, Anna Krejčí, Vlastimil

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Zápis. ze dne 30. 5. 2007 od 12.00 hod. v Horažďovicích

Zápis. ze dne 30. 5. 2007 od 12.00 hod. v Horažďovicích Zápis společné setkání řídícího týmu a všech pracovních skupin projektu na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko sociálních služeb ve 2. etapě ze dne 30. 5. 2007 od 12.00 hod.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET ZŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Jablonec nad Nisou 13 9 2

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Analýza potřeb mládeže na Dačicku

Analýza potřeb mládeže na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/65.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel Cíle studie Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo ve vybraných zařízeních zmapovat obecnou připravenost Krajských ÚřadůČR na možné dopady klimatických

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti,

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti, PŘÍLOHY Příloha I.- Dotazník Milí studenti, dovoluji si Vás požádat o spolupráci na diplomové práci s názvem Sport ve volném čase studentů středních škol. V tomto pojetí pojímáme sport za organizovanou

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research Češi a reklama 2013 únor 2013 partneři: ppm factum research Historie a metodika Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe, Brno International Business School (BIBS) a

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA Na začátku prosince proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit názor na fungování školní družiny. Papírové dotazníky byly distribuovány mezi žáky

Více

SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. p. s.

SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. p. s. Analýza poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Porubě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby:

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice Tel.: IČ DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Průzkum spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb DPS Žlutice, p.o. 2015 Zpracovala: Veronika

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska Zjišťovali jsme, s jakými problémy se potýkají senioři na Prácheňsku a jejich rodiny, a s čím potřebují pomoci. Zjišťování probíhalo v dubnu 2007.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně OBSAH 1. Cíl dotazníkového šetření...3 2. Metoda dotazníkového

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce všech aktérů ve vzdělávání

Více

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku?

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku? 1. Co si představuješ pod pojmem dělám si co můžu, čas pro své koníčky,kamarády 3 VOLNÝ ČAS? alkohol a přátelé 4 čas na to co mě baví, kamarádi, kreslení 1 čas práce a posilovacích cviků a spánek 1 čas

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Přílohy. 1. Dotazník 2. Rozhovor 3. Grafy č.i,2 4. Tabulky č.l až č.17

Přílohy. 1. Dotazník 2. Rozhovor 3. Grafy č.i,2 4. Tabulky č.l až č.17 Přílohy 1. Dotazník 2. Rozhovor 3. Grafy č.i,2 4. Tabulky č.l až č.17 43 Příloha č. 1: Dotazník pro středoškolské studenty a žáky ZŠ Žebrák V ážení studenti, žáci máte v rukou dotazník, který zjišťuje

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení.

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení. Title of presentation Name of presenter DD Month YYYY GfK Praha, Geologická 2, 152 00 Praha PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V DAŇOVÉ SPRÁVĚ G r o w t h f r o m K n o w l e d g e Agenda 1 Základní parametry výzkumu

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) Druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více