Téma průzkumu: Priority oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v daném regionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma průzkumu: Priority oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v daném regionu"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníků pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina Téma průzkumu: Priority oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v daném regionu Obsah dotazníků : Volnočasové aktivity žáků ZŠ,OU,SOU Drogová problematika- ZŠ, OU, SOU Cílové skupiny : žáci základních škol rodiče žáků základních škol žáci 9.ročníků ZŠ + studenti OU,SOU Oblast : region Horažďovicko Horažďovice,Chanovice, Pačejov, Nalžovské Hory,Kasejovice,Oselce Zpracovala : Mgr. Naďa Chládková za pracovní skupinu - Ohrožení sociálním vyloučením,mládež a rodina Výsledky tohoto průzkumu jsou částečně proměnlivé a mnohostranné.ve své úplnosti jsou dostupné a uplatnitelné pro další praxi i ke stanovení úkolů a cílů. Přistupujeme-li ke konkrétnímu výzkumu(dotazníku), musíme vymezit zkoumanou oblast, vyčlenit z celku určité stránky,vztahy a určit hranice mezi nimi.přitom se nesmí ztratit zřetel k pedagogickému procesu jako celku.to znamená,že se i ten nejjednodušší výzkum musí vycházet z jasně formulovaného problému.co vlastně byl námi zkoumaný problém? Je to takový druh otázek, na které nemáme v dosavadní situaci hotovou odpověď.vyžaduje proto rozvinout příslušné teoretické a v návaznosti na ně následně i praktické činnosti, které povedou k novému směru. Formulovat problém tedy znamená vyjít za hranice poznaného do oblasti toho, co má být poznáno! Hledisko očekávaných výsledků: - kvantitativní údaje = počet dotazovaných v jednotlivých oblastech - kvalitativní údaje = klasifikační, hodnotící pohledy

2 Dotazník č.1 pro žáky ZŠ -volnočasové aktivity (dále VČA) 1082 respondentů Formulace otázek (zkoumaného problému) - nabídka VČA ve škole a v daném regionu - využití nabízených VČA - důvody nevyužívání organizovaných VČA - vlastní zájem,představy,podněty žáků k otázce VČA - dítě a jeho svět pocit bezpečí,důvěra, sounáležitost, hodnotový systém Volný čas má pro člověka svou vlastní hodnotu,protože jej může využívat podle svého, věnovat se vlastním zájmům a zálibám nebo se rekreovat,rozvíjet bez omezení svou osobnost. Dítě však obvykle nedovede celý volný čas využívat tak,aby mu to bylo ku prospěchu a aby se přitom nenudilo.musí se tomu nejprve naučit za pomoci školy,rodičů a různých institucí,které mu pomáhají jeho volný čas vyplňovat. Z dotazníku vyplývá, že žáci mají z 92,4% celkový přehled o nabízených VČA i dostatečný výběr nabídek a možností 81,9%. Z celkového počtu dotazovaných tráví volný čas organizovaně 69,5%, ale 28% - nikde(či nijak)! Co jim brání v zapojení? Z 11 uvedených možností se nejčastěji objevuje jako důvod škola,která zatěžuje 12,4%, vlivu kamarádů podléhá 13,4%, žádnou možnost zatím nehledalo 6,9% dětí a částečně VČA ovlivňuje dojíždění - 5,7% žáků. Ostatní důvody jsou v rozsahu od 0,6% - 3,2%. Z celkového počtu dotazovaných projevilo 31,7% dětí zájem o sportovní aktivity, o tanec 14%, o přírodu 10,5% o práci s PC 6% a vzhledem k věku ( 6-15 let) i 23 dětí=2,1% uvedlo zájem o MOTOKROS! Velmi důležité jsou následující výstupy z dotazníků: dětí = 73,7% NEMÁ problémy, ale dětí = 21,3% MÁ nějaké své starosti a problémy - 53 dětí = 4,8% se nedokázalo vyjádřit Složitější bylo pro dotazované děti popsat(přiznat) své problémy! - odpovědělo 121 = 11,1% - nechtělo odpovědět 87 = 8 % - neodpovědělo vůbec 887 = 80,9%

3 Uspokojivá je alespoň zjištěná skutečnost, že 949 dětí = 87,7% se má na koho s problémem obrátit! Tuto funkci plní ze 70% rodina, z 54,3%, kamarádi a jen z 9,4% škola! (v některých případech se poměry prolínají) Dotazník č.2 pro rodiče žáků ZŠ-volnočasové aktivity(dále VČA) 679 respondentů Formulace otázek ( zkoumaného problému) - přehled rodičů o zapojení jejich dští do VČA - informovanost rodičů o nabídkách VČA - spokojenost rodičů s dostupnou nabídkou VČA - vlastní zájem,představy podněty,návrhy rodičů k otázce VČA Na otázku(čím se zabývá Vaše dítě ve volném čase?) vypovídalo přesvědčivě 62,7% rodičů o sportovních aktivitách svých dětí, práci s PC uvedlo 21,9%. Volně venku(či za účasti rodičů) pobývá celkem poměrně vysoké % dětí-19,2%! Ruční práce shodně uvádějí jak rodiče, tak v dotazníku i děti samotné 9,1%. Zajímavá je informace rodičů o sledování dětí TV = 6,9% + četba = 7,2% zatímco děti ve svých dotaznících tyto činnosti zmiňovaly pouze mizivým 1,2%! Celkem 162 rodičů=24,8% odpovědělo, že jejich děti nenavštěvují žádný kroužek,oddíl,klub a podobně!! Důvody této volnočasové absence dětí neuvedl nikdo z dotazovaných!!! Příčinou zcela určitě není špatná informovanost rodičů, protože 598=88% potvrzuje, že mají dostatečný přehled o nabídkách VČA pro děti, jen 72=10,5% tyto informace nemá(nebo si nevzpomněli). Odkud informace čerpají? - škola..514 = 75,6% - DDM = 56,4% - noviny. 103= 15,1% - internet. 147 = 21,6% - plakáty,letáky 91 = 13,4% - od známých 147 = 13,6% Nezastupitelnou úlohu v přenosu informací o VČA dětí má v očích rodičů škola - celkem 588 rodičů = 86,5%! - velmi spokojeno je 9,2 % rodičů - spokojeno je 59,4 % - částečně spokojeno je 20,4 %

4 - nespokojeno je 1,9 % - nevyhovuje vůbec 2,7% Návrh na zlepšení informovanosti v oblasti VČA uvedlo pouze 88 rodičů = 12,9% z celkového počtu dotazovaných 679. Uvedené návrhy: - nástěnka 6 rodičů, noviny - 5 rodičů, web - 19 rodičů - písemně 58 ( z mého pohledu zjednodušení pro rodiče, více práce pro ZŠ) Dotazník č.3 pro rodiče žáků 9.ročníků ZŠ- drogová problematika 77 respondentů Formulace otázek (zkoumaného problému) Škola, rodina, město a region bez drog!? - výskyt problémů s návykovými látkami - nejčastěji vnímané důvody experimentování s drogou,užívání návyk.látek - informovanost rodičů o nebezpečí užívání návykových látek - vlastní zájem rodičů v oblasti prevence Na otázky ke zkoumanému problému odpovídali svědomitě všichni zapojení rodiče, takže je možné kvalitativně zpracovat výsledky, třebaže kvantitativní hledisko 77 respondentů odpovídá pouze oblasti města Horažďovice. Rozsah výskytu problému s drogami vidí rodiče s porovnáním odpovědí žáků trochu zkresleně spíše nadlehčené 9 % rodičů se domnívá,že se drogy v místě bydliště(studia)nevyskytují vůbec 64,9 % rodičů vidí tento problém jako malý 24,6 % rodičů označilo uvedený problém jako hodně se vyskytující 0 % rodičů v měřítku velmi hodně Přibližným poměrem,kterým rodiče nahlíží na problém s návykovými látkami s dané lokalitě je možné kvalifikovat zastoupení jednotlivých drog. - Cigarety = 83, 1% - alkohol = 71,4 % - marihuana = 51,9 % Jiné, nespecifikované drogy uvedlo 2,5 % rodičů!

5 Velmi varovné na celé kvantifikaci předpokládaného zastoupení drog v okolí žáků 9.ročníků ZŠ je zejména souběžnost užívání tabákových výrobků s alkoholem a víc než 50 % experimentátorů či přímo uživatelů marihuany. Při blíže specifikovaném označení přímých uživatelů drog se názory rodičů téměř o polovinu snižují. - neví o nikom = 37,6 % - jen tuší = 37,6 % - ano,marihuanu = 14,7 % - ano, hodně lidí = 7 % Důvody užívání jsou z pohledu rodičů tyto : - doma, ve škole = 45,4 % - vliv party = 77,9 % - jiné, nespecifikované = 10,3 % Pozitivní výsledky z uváděného dotazníku jsou shledatelné z pohledu rodičů alespoň v oblasti informovanosti dětí o nebezpečí drog! - není = 2,5 % - málo = 19,4 - ano = 77,9 % Z pohledu fundovanosti informovat děti i veřejnost o nebezpečí užívání drog je tato povinnost přenášena takto : - rodiče = 29,8 % - škola = 40,2% - odborník = 48 % - kamarádi = 1,2% - TV,časopisy aj.= 14,2% Rodiče také z 56 % odpovědí uvedli, že mají sami dostatek informací k dané problematice, ale stále je ještě varovných 44 % rodičů, kteří potřebují poradit v oblasti prevence návykových látek.!!! Způsoby předávání těchto informací jsou z pohledu rodičů téměř vyrovnané. - veřejná beseda pořádaná MěÚ = 10,3 - beseda pro rodiče ve škole = 24,6 - letáky, info materiál = 28,5 - ind.pohovor s odborníkem = 25,9 Další informace o problematice užívání návykových látek by chtělo získat 83,1 % a 37,1 % rodičů nepožaduje žádné rozšíření informací. Dotazník uzavírá otázka, která mělo rodiče vést k zamyšlení, zda mají dostatečný přehled o tom - KDE, S KÝM A JAK tráví jejich děti volný čas! - ano, vždy = 83,1 %

6 - někdy = 15,5 % - ne = 2,5 % Dotazník č.4 pro žáky 9.roč.ZŠ a pro žáky OU,SOU + Stř.škol v obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko 417 respondentů Formulace otázek ( zkoumaného problému ) 1.Volnočasové aktivity adolescentů v daném regionu (dále VČA ) - zapojení mládeže do VČA + celková informovanost o možnostech - důvody nevyužívání organizovaných VČA (kluby, kroužky,spolky aj.) - zájmy mládeže, představy o naplňování VČA - dostupnost VČA + celková nabídka v HD a v regionu 2. Škola, město a region bez drog?! - výskyt problému s návykovými látkami z pohledu mládeže - nejčastěji vnímané důvody užívání návykových látek z pohledu mládeže 3.Prevence sociálně patologických jevů - problémy mládeže - se zákonem - problémy mládeže - sami se sebou, se životem - problémy mládeže - s pevným hodnotovým systémem První část zkoumaného problému VČA vykazuje kvantitativně i kvalitativně velmi jasné odpovědi, ze kterých je možné vyčlenit jasné výstupy. 60,9 % dotazovaných má jasný přehled o tom,kde a jak je v uvedeném region možné trávit volný čas 18.2 % se naopak naopak odpovědělo, že tento přehled nemají 2,8 % neodpovědělo vůbec Odpovědi na otázku, zda je nabídka VČA dostatečná byly v plusových i mínusových kvantifikátorech téměř shodné. 39 % bere nabídku VČA jako dostatečnou a 37,4 % jako nedostatečnou

7 5,5 % dotazovaných se nevyjádřilo S ohledem na zjištěná % je nutné nadále nabídky všech VČA pravidelně aktualizovat, modernizovat a rozšiřovat dle stávající poptávky uživatelů a to ve všech lokalitách zkoumaného regionu! Zjištění, proč do žádného kroužku,klubu či oddílu mládež nechodí, bylo pro daný typ průzkumu výrazně stěžejní, proto byla respondentům poskytnuta široká řada nezavádějících podotázek s možností více odpovědí. Přehled nejčastějších důvodů je takový : - 17 % = kamarádi také nikam nechodí, raději jsem s nimi - varovný signál pro všechny poskytovatele VČA!!! - 13,6 % = přílišné zatížení školními povinnostmi důvod pro zamyšlení ve školách společně s rodiči!!! - 11 % = apatický názor nic se u nás neděje!!! - 8,8 % = špatná dostupnost problém s dojížděním - otázka mikrobusů?! - 6,9 % = ještě žádný kroužek nikdy nehledali otázka propagace!!! - 4,3 % = je to příliš drahé možnost ind.řešení!!! - 2,1 % = nevím kde kroužek hledat - opět otázka propagace!!! - 2,1 % = špatná zkušenost s vedoucím - varovný signál pro poskytovatele+současně problém s nedostatkem kvalifikovaných lidí!!! - 0,9 % = rodiče si to nepřejí - 9,5 % = neodpovědělo vůbec - prostor pro otevřenou komunikaci mezi poskytovateli a uživateli VČA!!! Jeden z nejdůležitějších zkoumaných problémů se zpracovatelům dotazníku jevil vlastní názor a celkový pohled respondentů na VČA a zejména pak jejich vlastní zájmy a představy o náplni či programu VČA+ prostředí realizace VČA! Přehled požadavků,přání,představ z pohledu dětí a mládeže na VČA je takový: - 39,8 % = zájem o aktivní sport, což se zdálo být zprvu lehce pozitivní,ale jen do zjištění, že většina dotazovaných z daného počtu má zájem zejména o sporty bojového či obranného charakteru a o sporty ryze adrenalinové!!!! - 11,2 % = zájem o taneční aktivity,zejména o tance moderní(hiphop,disko, mažoretky,roztleskávačky, břišní tance apod. - 9 % = zájem o paráci na PC zejména programování,tvorba web.str. - 7,9 % = zájem o hudbu a zpěv různých podobách (moderní i klasický) % = zájem o motokros Dalších 25,2 % dotazovaných má zájmy různé nebo vůbec žádné!!!!! - 9,5 % = zájem o kavárny, bary apod. - 4,6 % = zájem o ruční práce,modelařinu apod. - 3,9 % = zájem o přírodu koně, ryby, myslivost, včelařství apod. - 3,9% = zájem o divadlo,kulturu

8 Varovné je zjištění velmi malého zájmu dětí a mládeže o aktivity spojené s přírodou a kulturou!! Vůbec nejhůře dopadl téměř nulový zájem, či spíše absolutní nezájem o četbu knih.(zastoupení měly ojediněle pouze časopisy!) Téměř stejné výsledky potvrdilo cílené šetření, co mládeži v daném regionu nejvíce chybí, co postrádají. - 31,8 % adrenalinové sporty - 17,8 % speciálně vybavená sportovní zařízení pro moderní sporty kolektivní i individuální - 15,5 % bary,čajovny,kavárny apod. - 14,8 % kluby nespecifikovaného charakteru - 10,4 % disko, moderní tanec - 4,5 % chybí jim vše!!!! - 2,8 % nechybí jim nic!! - 1,4 % chybí jim přátelé!!!! - zbytek neodpověděl Na přímou otázku s konkrétní možností byl výběr respondentů jednožnačný. - do vybavené, pravidelně někým provozovatelé klubovny by pravidelně chodilo 64,9 %, 16,8 % nechodilo a 18,3 % se nevyjádřilo!! Jaké vybavení VČA by mládeži vyhovovalo : - 30 % volné klubovny - 23 % vybavené hudební zkušebny - 22,4 % hudební kluby - 18,2 % sportovní kluby - 9,5 % sportovní hala - 6,7 % stadion, lední plocha - 5,9 % motoklub - 5,3 % kavárny,čajovny,restaurace Druhá část dotazníku se zaměřila na zkoumání problematiky drog v dané lokalitě. - otázka výskytu problému s drogami z pohledu dětí a mládeže - 9,3 % ne, drogy se nevyskytují % ano, drogy se vyskytují, ale málo

9 - 34,5 % drogy se vyskytují hodně - 24,2 % drogy se vyskytují velmi hodně - 3,8 % neví Konkrétní určení drog a jejich zastoupení u uživatelů - 50,3 % cigarety - 51,7 % alkohol - 48,2 % marihuana - 10,5 % jiné, většinou tvrdé drogy Konkrétní analýza blíže určených uživatelů v regionu - (víš o někom v okolí?) - 17,9 % ne, konkrétně neví - 15,1 % tuší, ale přesně neví - 29,4 % ano, ale JEN MARIHUANU - 24,2 % ano, hodně lidí!!! - 13,2 % se vůbec nevyjádřilo!!! Nejčastěji vnímané důvody experimentování, užívání drog: - 40,7 % vliv party, nevhodného kolektivu - 22 % problémy doma či ve škole(nebylo blíže specifikováno) - 4,9 % NUDA!!!!! - velmi varovné pro poskytovatele VČA +rodiče - 37,4 % jiné - blíže specifikované jako : - pocit výjimečnosti - nešťastná láska - zajímavá zábava - zvědavost - hloupost - psychický stav Velmi důležitý a zcela nelichotivý, ale kvantitativně plně podložený, je zjištěný jev,že pro většinu adolescentů je užívání dostupných návykových látek, jako jsou tabákové výrobky a alkohol, je bráno jako společenská norma!!!!! Další negativní dopad na stávající situaci má i zjištěná skutečnost, že si toto vše uvědomuje rodina,škola i veřejnost, ale primární prevence se stále míjí účinkem! Rodina sice zcela plně nedoceňuje plíživé a o to větší nebezpečí užívání marihuany + dalších, zejména tvrdých drog, což tyto dotazníky jasně potvrdily! Ve třetí časti dotazníku č.4 se respondenti zcela otevřeně přiznali k porušování zákona : - 45,4 % - ano, porušil zákon - 31,4 % - ne, neporušil zákon - 23,2 % - nevyjádřili se

10 Z posledních otázek dotazníku, kde se respondenti vyjadřovali ke svým problémů,starostem apod. je možno stanovit celkový výstup o nevyrovnanosti dané populace a jejich samotném postoji k důležitým životním hodnotám!!!! - 28,2 % má problémy - 45 % nemá problémy - 23,2 % se vůbec nevyjádřilo!!! Otázka chybí ti někdo, kdo by tě vyslechl? - 15,1 % ano, chybí!!!!!!!!!!!!!! - 47,7 % nechybí - 32,3 % se vůbec nevyjádřilo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Otázka - chybí ti někdo, kdo by tobě nebo kamarádům poradil? - 13,9 % ano, chybí!!!!!!!!!!!!!!!!! - 35,9 % ne, nechybí - 50,2 % se vůbec nevyjádřilo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je velmi nutné otevřeně vést zdravou a otevřenou komunikaci s dětmi a mládeží napříč školou, rodinou a celou společností!!!!!!!!!!!!!! Věkové složení respondentů tohoto 4. dotazníku: let = 166 osob = 39,8 % let = 118 osob = 28,2 % let = 12 osob = 2,8% Závěrem : Volný čas dětí, mládeže, ale i dospělých by měl být vyplněn zčásti zájmovou činností, která by však neměla být jen vzdělávací(např. jazykové či PC kurzy), ale také rekreační. Žádný den by však neměla chybět společná činnost dětí s rodiči a také čas, se kterým nakládá dítě samo podle svého vlastního rozhodnutí s ohledem na jeho věk a celkovou vyzrálost.

Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku

Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku T I S K O V Á Z P R Á V A Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku Komunitní plán sociálních služeb, který vzniká pro oblast Horažďovic a okolních 24

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007

Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007 Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007 Přítomni: Mgr. Naděžda Chládková, Ing. Zdeněk Bláha, Eva Slavíčková, Jaroslava Klásková, Anna Krejčí, Vlastimil

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Zápis. ze dne 30. 5. 2007 od 12.00 hod. v Horažďovicích

Zápis. ze dne 30. 5. 2007 od 12.00 hod. v Horažďovicích Zápis společné setkání řídícího týmu a všech pracovních skupin projektu na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko sociálních služeb ve 2. etapě ze dne 30. 5. 2007 od 12.00 hod.

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska Zjišťovali jsme, s jakými problémy se potýkají senioři na Prácheňsku a jejich rodiny, a s čím potřebují pomoci. Zjišťování probíhalo v dubnu 2007.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Svitavy do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce všech aktérů ve vzdělávání

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008 ANKETA Užívání návykových látek 2007/2008 OBSAH: Obsah 2 Úvod 3 Výsledky celkové graficky 4 Výsledky v 6.A 6 Výsledky v 7.A 7 Výsledky v 7.B 9 Výsledky v 8.A 11 Výsledky v 8.B 13 Výsledky v 9.A 15 Výsledky

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení.

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení. Title of presentation Name of presenter DD Month YYYY GfK Praha, Geologická 2, 152 00 Praha PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V DAŇOVÉ SPRÁVĚ G r o w t h f r o m K n o w l e d g e Agenda 1 Základní parametry výzkumu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu

Více

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 DOKUMENT PŘIPRAVENÝ SPOLEČNOSTÍ MEMBER OF Michal Barta michal.barta@mareco.cz +420 244

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku?

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku? 1. Co si představuješ pod pojmem dělám si co můžu, čas pro své koníčky,kamarády 3 VOLNÝ ČAS? alkohol a přátelé 4 čas na to co mě baví, kamarádi, kreslení 1 čas práce a posilovacích cviků a spánek 1 čas

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PREVENCE V KOMIKSECH

PREVENCE V KOMIKSECH PREVENCE V KOMIKSECH PRŮZKUM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH TÉMAT A JEJICH PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚNOR 2012 Bc. Patrik Hujdus Projekt PREVENCE V KOMIKSECH podpořila

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel:

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel: Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

PROBLEMATIKA GENERACE 50 PLUS VYHODNOCENÍ SONDY JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Monika Měrotská

PROBLEMATIKA GENERACE 50 PLUS VYHODNOCENÍ SONDY JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Monika Měrotská VYHODNOCENÍ SONDY JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Monika Měrotská Ústav sociální práce, A. Barcala 4, 370 05 České Budějovice X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Senioři, a to nejen v Českých

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více