Téma průzkumu: Priority oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v daném regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma průzkumu: Priority oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v daném regionu"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníků pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina Téma průzkumu: Priority oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže v daném regionu Obsah dotazníků : Volnočasové aktivity žáků ZŠ,OU,SOU Drogová problematika- ZŠ, OU, SOU Cílové skupiny : žáci základních škol rodiče žáků základních škol žáci 9.ročníků ZŠ + studenti OU,SOU Oblast : region Horažďovicko Horažďovice,Chanovice, Pačejov, Nalžovské Hory,Kasejovice,Oselce Zpracovala : Mgr. Naďa Chládková za pracovní skupinu - Ohrožení sociálním vyloučením,mládež a rodina Výsledky tohoto průzkumu jsou částečně proměnlivé a mnohostranné.ve své úplnosti jsou dostupné a uplatnitelné pro další praxi i ke stanovení úkolů a cílů. Přistupujeme-li ke konkrétnímu výzkumu(dotazníku), musíme vymezit zkoumanou oblast, vyčlenit z celku určité stránky,vztahy a určit hranice mezi nimi.přitom se nesmí ztratit zřetel k pedagogickému procesu jako celku.to znamená,že se i ten nejjednodušší výzkum musí vycházet z jasně formulovaného problému.co vlastně byl námi zkoumaný problém? Je to takový druh otázek, na které nemáme v dosavadní situaci hotovou odpověď.vyžaduje proto rozvinout příslušné teoretické a v návaznosti na ně následně i praktické činnosti, které povedou k novému směru. Formulovat problém tedy znamená vyjít za hranice poznaného do oblasti toho, co má být poznáno! Hledisko očekávaných výsledků: - kvantitativní údaje = počet dotazovaných v jednotlivých oblastech - kvalitativní údaje = klasifikační, hodnotící pohledy

2 Dotazník č.1 pro žáky ZŠ -volnočasové aktivity (dále VČA) 1082 respondentů Formulace otázek (zkoumaného problému) - nabídka VČA ve škole a v daném regionu - využití nabízených VČA - důvody nevyužívání organizovaných VČA - vlastní zájem,představy,podněty žáků k otázce VČA - dítě a jeho svět pocit bezpečí,důvěra, sounáležitost, hodnotový systém Volný čas má pro člověka svou vlastní hodnotu,protože jej může využívat podle svého, věnovat se vlastním zájmům a zálibám nebo se rekreovat,rozvíjet bez omezení svou osobnost. Dítě však obvykle nedovede celý volný čas využívat tak,aby mu to bylo ku prospěchu a aby se přitom nenudilo.musí se tomu nejprve naučit za pomoci školy,rodičů a různých institucí,které mu pomáhají jeho volný čas vyplňovat. Z dotazníku vyplývá, že žáci mají z 92,4% celkový přehled o nabízených VČA i dostatečný výběr nabídek a možností 81,9%. Z celkového počtu dotazovaných tráví volný čas organizovaně 69,5%, ale 28% - nikde(či nijak)! Co jim brání v zapojení? Z 11 uvedených možností se nejčastěji objevuje jako důvod škola,která zatěžuje 12,4%, vlivu kamarádů podléhá 13,4%, žádnou možnost zatím nehledalo 6,9% dětí a částečně VČA ovlivňuje dojíždění - 5,7% žáků. Ostatní důvody jsou v rozsahu od 0,6% - 3,2%. Z celkového počtu dotazovaných projevilo 31,7% dětí zájem o sportovní aktivity, o tanec 14%, o přírodu 10,5% o práci s PC 6% a vzhledem k věku ( 6-15 let) i 23 dětí=2,1% uvedlo zájem o MOTOKROS! Velmi důležité jsou následující výstupy z dotazníků: dětí = 73,7% NEMÁ problémy, ale dětí = 21,3% MÁ nějaké své starosti a problémy - 53 dětí = 4,8% se nedokázalo vyjádřit Složitější bylo pro dotazované děti popsat(přiznat) své problémy! - odpovědělo 121 = 11,1% - nechtělo odpovědět 87 = 8 % - neodpovědělo vůbec 887 = 80,9%

3 Uspokojivá je alespoň zjištěná skutečnost, že 949 dětí = 87,7% se má na koho s problémem obrátit! Tuto funkci plní ze 70% rodina, z 54,3%, kamarádi a jen z 9,4% škola! (v některých případech se poměry prolínají) Dotazník č.2 pro rodiče žáků ZŠ-volnočasové aktivity(dále VČA) 679 respondentů Formulace otázek ( zkoumaného problému) - přehled rodičů o zapojení jejich dští do VČA - informovanost rodičů o nabídkách VČA - spokojenost rodičů s dostupnou nabídkou VČA - vlastní zájem,představy podněty,návrhy rodičů k otázce VČA Na otázku(čím se zabývá Vaše dítě ve volném čase?) vypovídalo přesvědčivě 62,7% rodičů o sportovních aktivitách svých dětí, práci s PC uvedlo 21,9%. Volně venku(či za účasti rodičů) pobývá celkem poměrně vysoké % dětí-19,2%! Ruční práce shodně uvádějí jak rodiče, tak v dotazníku i děti samotné 9,1%. Zajímavá je informace rodičů o sledování dětí TV = 6,9% + četba = 7,2% zatímco děti ve svých dotaznících tyto činnosti zmiňovaly pouze mizivým 1,2%! Celkem 162 rodičů=24,8% odpovědělo, že jejich děti nenavštěvují žádný kroužek,oddíl,klub a podobně!! Důvody této volnočasové absence dětí neuvedl nikdo z dotazovaných!!! Příčinou zcela určitě není špatná informovanost rodičů, protože 598=88% potvrzuje, že mají dostatečný přehled o nabídkách VČA pro děti, jen 72=10,5% tyto informace nemá(nebo si nevzpomněli). Odkud informace čerpají? - škola..514 = 75,6% - DDM = 56,4% - noviny. 103= 15,1% - internet. 147 = 21,6% - plakáty,letáky 91 = 13,4% - od známých 147 = 13,6% Nezastupitelnou úlohu v přenosu informací o VČA dětí má v očích rodičů škola - celkem 588 rodičů = 86,5%! - velmi spokojeno je 9,2 % rodičů - spokojeno je 59,4 % - částečně spokojeno je 20,4 %

4 - nespokojeno je 1,9 % - nevyhovuje vůbec 2,7% Návrh na zlepšení informovanosti v oblasti VČA uvedlo pouze 88 rodičů = 12,9% z celkového počtu dotazovaných 679. Uvedené návrhy: - nástěnka 6 rodičů, noviny - 5 rodičů, web - 19 rodičů - písemně 58 ( z mého pohledu zjednodušení pro rodiče, více práce pro ZŠ) Dotazník č.3 pro rodiče žáků 9.ročníků ZŠ- drogová problematika 77 respondentů Formulace otázek (zkoumaného problému) Škola, rodina, město a region bez drog!? - výskyt problémů s návykovými látkami - nejčastěji vnímané důvody experimentování s drogou,užívání návyk.látek - informovanost rodičů o nebezpečí užívání návykových látek - vlastní zájem rodičů v oblasti prevence Na otázky ke zkoumanému problému odpovídali svědomitě všichni zapojení rodiče, takže je možné kvalitativně zpracovat výsledky, třebaže kvantitativní hledisko 77 respondentů odpovídá pouze oblasti města Horažďovice. Rozsah výskytu problému s drogami vidí rodiče s porovnáním odpovědí žáků trochu zkresleně spíše nadlehčené 9 % rodičů se domnívá,že se drogy v místě bydliště(studia)nevyskytují vůbec 64,9 % rodičů vidí tento problém jako malý 24,6 % rodičů označilo uvedený problém jako hodně se vyskytující 0 % rodičů v měřítku velmi hodně Přibližným poměrem,kterým rodiče nahlíží na problém s návykovými látkami s dané lokalitě je možné kvalifikovat zastoupení jednotlivých drog. - Cigarety = 83, 1% - alkohol = 71,4 % - marihuana = 51,9 % Jiné, nespecifikované drogy uvedlo 2,5 % rodičů!

5 Velmi varovné na celé kvantifikaci předpokládaného zastoupení drog v okolí žáků 9.ročníků ZŠ je zejména souběžnost užívání tabákových výrobků s alkoholem a víc než 50 % experimentátorů či přímo uživatelů marihuany. Při blíže specifikovaném označení přímých uživatelů drog se názory rodičů téměř o polovinu snižují. - neví o nikom = 37,6 % - jen tuší = 37,6 % - ano,marihuanu = 14,7 % - ano, hodně lidí = 7 % Důvody užívání jsou z pohledu rodičů tyto : - doma, ve škole = 45,4 % - vliv party = 77,9 % - jiné, nespecifikované = 10,3 % Pozitivní výsledky z uváděného dotazníku jsou shledatelné z pohledu rodičů alespoň v oblasti informovanosti dětí o nebezpečí drog! - není = 2,5 % - málo = 19,4 - ano = 77,9 % Z pohledu fundovanosti informovat děti i veřejnost o nebezpečí užívání drog je tato povinnost přenášena takto : - rodiče = 29,8 % - škola = 40,2% - odborník = 48 % - kamarádi = 1,2% - TV,časopisy aj.= 14,2% Rodiče také z 56 % odpovědí uvedli, že mají sami dostatek informací k dané problematice, ale stále je ještě varovných 44 % rodičů, kteří potřebují poradit v oblasti prevence návykových látek.!!! Způsoby předávání těchto informací jsou z pohledu rodičů téměř vyrovnané. - veřejná beseda pořádaná MěÚ = 10,3 - beseda pro rodiče ve škole = 24,6 - letáky, info materiál = 28,5 - ind.pohovor s odborníkem = 25,9 Další informace o problematice užívání návykových látek by chtělo získat 83,1 % a 37,1 % rodičů nepožaduje žádné rozšíření informací. Dotazník uzavírá otázka, která mělo rodiče vést k zamyšlení, zda mají dostatečný přehled o tom - KDE, S KÝM A JAK tráví jejich děti volný čas! - ano, vždy = 83,1 %

6 - někdy = 15,5 % - ne = 2,5 % Dotazník č.4 pro žáky 9.roč.ZŠ a pro žáky OU,SOU + Stř.škol v obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko 417 respondentů Formulace otázek ( zkoumaného problému ) 1.Volnočasové aktivity adolescentů v daném regionu (dále VČA ) - zapojení mládeže do VČA + celková informovanost o možnostech - důvody nevyužívání organizovaných VČA (kluby, kroužky,spolky aj.) - zájmy mládeže, představy o naplňování VČA - dostupnost VČA + celková nabídka v HD a v regionu 2. Škola, město a region bez drog?! - výskyt problému s návykovými látkami z pohledu mládeže - nejčastěji vnímané důvody užívání návykových látek z pohledu mládeže 3.Prevence sociálně patologických jevů - problémy mládeže - se zákonem - problémy mládeže - sami se sebou, se životem - problémy mládeže - s pevným hodnotovým systémem První část zkoumaného problému VČA vykazuje kvantitativně i kvalitativně velmi jasné odpovědi, ze kterých je možné vyčlenit jasné výstupy. 60,9 % dotazovaných má jasný přehled o tom,kde a jak je v uvedeném region možné trávit volný čas 18.2 % se naopak naopak odpovědělo, že tento přehled nemají 2,8 % neodpovědělo vůbec Odpovědi na otázku, zda je nabídka VČA dostatečná byly v plusových i mínusových kvantifikátorech téměř shodné. 39 % bere nabídku VČA jako dostatečnou a 37,4 % jako nedostatečnou

7 5,5 % dotazovaných se nevyjádřilo S ohledem na zjištěná % je nutné nadále nabídky všech VČA pravidelně aktualizovat, modernizovat a rozšiřovat dle stávající poptávky uživatelů a to ve všech lokalitách zkoumaného regionu! Zjištění, proč do žádného kroužku,klubu či oddílu mládež nechodí, bylo pro daný typ průzkumu výrazně stěžejní, proto byla respondentům poskytnuta široká řada nezavádějících podotázek s možností více odpovědí. Přehled nejčastějších důvodů je takový : - 17 % = kamarádi také nikam nechodí, raději jsem s nimi - varovný signál pro všechny poskytovatele VČA!!! - 13,6 % = přílišné zatížení školními povinnostmi důvod pro zamyšlení ve školách společně s rodiči!!! - 11 % = apatický názor nic se u nás neděje!!! - 8,8 % = špatná dostupnost problém s dojížděním - otázka mikrobusů?! - 6,9 % = ještě žádný kroužek nikdy nehledali otázka propagace!!! - 4,3 % = je to příliš drahé možnost ind.řešení!!! - 2,1 % = nevím kde kroužek hledat - opět otázka propagace!!! - 2,1 % = špatná zkušenost s vedoucím - varovný signál pro poskytovatele+současně problém s nedostatkem kvalifikovaných lidí!!! - 0,9 % = rodiče si to nepřejí - 9,5 % = neodpovědělo vůbec - prostor pro otevřenou komunikaci mezi poskytovateli a uživateli VČA!!! Jeden z nejdůležitějších zkoumaných problémů se zpracovatelům dotazníku jevil vlastní názor a celkový pohled respondentů na VČA a zejména pak jejich vlastní zájmy a představy o náplni či programu VČA+ prostředí realizace VČA! Přehled požadavků,přání,představ z pohledu dětí a mládeže na VČA je takový: - 39,8 % = zájem o aktivní sport, což se zdálo být zprvu lehce pozitivní,ale jen do zjištění, že většina dotazovaných z daného počtu má zájem zejména o sporty bojového či obranného charakteru a o sporty ryze adrenalinové!!!! - 11,2 % = zájem o taneční aktivity,zejména o tance moderní(hiphop,disko, mažoretky,roztleskávačky, břišní tance apod. - 9 % = zájem o paráci na PC zejména programování,tvorba web.str. - 7,9 % = zájem o hudbu a zpěv různých podobách (moderní i klasický) % = zájem o motokros Dalších 25,2 % dotazovaných má zájmy různé nebo vůbec žádné!!!!! - 9,5 % = zájem o kavárny, bary apod. - 4,6 % = zájem o ruční práce,modelařinu apod. - 3,9 % = zájem o přírodu koně, ryby, myslivost, včelařství apod. - 3,9% = zájem o divadlo,kulturu

8 Varovné je zjištění velmi malého zájmu dětí a mládeže o aktivity spojené s přírodou a kulturou!! Vůbec nejhůře dopadl téměř nulový zájem, či spíše absolutní nezájem o četbu knih.(zastoupení měly ojediněle pouze časopisy!) Téměř stejné výsledky potvrdilo cílené šetření, co mládeži v daném regionu nejvíce chybí, co postrádají. - 31,8 % adrenalinové sporty - 17,8 % speciálně vybavená sportovní zařízení pro moderní sporty kolektivní i individuální - 15,5 % bary,čajovny,kavárny apod. - 14,8 % kluby nespecifikovaného charakteru - 10,4 % disko, moderní tanec - 4,5 % chybí jim vše!!!! - 2,8 % nechybí jim nic!! - 1,4 % chybí jim přátelé!!!! - zbytek neodpověděl Na přímou otázku s konkrétní možností byl výběr respondentů jednožnačný. - do vybavené, pravidelně někým provozovatelé klubovny by pravidelně chodilo 64,9 %, 16,8 % nechodilo a 18,3 % se nevyjádřilo!! Jaké vybavení VČA by mládeži vyhovovalo : - 30 % volné klubovny - 23 % vybavené hudební zkušebny - 22,4 % hudební kluby - 18,2 % sportovní kluby - 9,5 % sportovní hala - 6,7 % stadion, lední plocha - 5,9 % motoklub - 5,3 % kavárny,čajovny,restaurace Druhá část dotazníku se zaměřila na zkoumání problematiky drog v dané lokalitě. - otázka výskytu problému s drogami z pohledu dětí a mládeže - 9,3 % ne, drogy se nevyskytují % ano, drogy se vyskytují, ale málo

9 - 34,5 % drogy se vyskytují hodně - 24,2 % drogy se vyskytují velmi hodně - 3,8 % neví Konkrétní určení drog a jejich zastoupení u uživatelů - 50,3 % cigarety - 51,7 % alkohol - 48,2 % marihuana - 10,5 % jiné, většinou tvrdé drogy Konkrétní analýza blíže určených uživatelů v regionu - (víš o někom v okolí?) - 17,9 % ne, konkrétně neví - 15,1 % tuší, ale přesně neví - 29,4 % ano, ale JEN MARIHUANU - 24,2 % ano, hodně lidí!!! - 13,2 % se vůbec nevyjádřilo!!! Nejčastěji vnímané důvody experimentování, užívání drog: - 40,7 % vliv party, nevhodného kolektivu - 22 % problémy doma či ve škole(nebylo blíže specifikováno) - 4,9 % NUDA!!!!! - velmi varovné pro poskytovatele VČA +rodiče - 37,4 % jiné - blíže specifikované jako : - pocit výjimečnosti - nešťastná láska - zajímavá zábava - zvědavost - hloupost - psychický stav Velmi důležitý a zcela nelichotivý, ale kvantitativně plně podložený, je zjištěný jev,že pro většinu adolescentů je užívání dostupných návykových látek, jako jsou tabákové výrobky a alkohol, je bráno jako společenská norma!!!!! Další negativní dopad na stávající situaci má i zjištěná skutečnost, že si toto vše uvědomuje rodina,škola i veřejnost, ale primární prevence se stále míjí účinkem! Rodina sice zcela plně nedoceňuje plíživé a o to větší nebezpečí užívání marihuany + dalších, zejména tvrdých drog, což tyto dotazníky jasně potvrdily! Ve třetí časti dotazníku č.4 se respondenti zcela otevřeně přiznali k porušování zákona : - 45,4 % - ano, porušil zákon - 31,4 % - ne, neporušil zákon - 23,2 % - nevyjádřili se

10 Z posledních otázek dotazníku, kde se respondenti vyjadřovali ke svým problémů,starostem apod. je možno stanovit celkový výstup o nevyrovnanosti dané populace a jejich samotném postoji k důležitým životním hodnotám!!!! - 28,2 % má problémy - 45 % nemá problémy - 23,2 % se vůbec nevyjádřilo!!! Otázka chybí ti někdo, kdo by tě vyslechl? - 15,1 % ano, chybí!!!!!!!!!!!!!! - 47,7 % nechybí - 32,3 % se vůbec nevyjádřilo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Otázka - chybí ti někdo, kdo by tobě nebo kamarádům poradil? - 13,9 % ano, chybí!!!!!!!!!!!!!!!!! - 35,9 % ne, nechybí - 50,2 % se vůbec nevyjádřilo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je velmi nutné otevřeně vést zdravou a otevřenou komunikaci s dětmi a mládeží napříč školou, rodinou a celou společností!!!!!!!!!!!!!! Věkové složení respondentů tohoto 4. dotazníku: let = 166 osob = 39,8 % let = 118 osob = 28,2 % let = 12 osob = 2,8% Závěrem : Volný čas dětí, mládeže, ale i dospělých by měl být vyplněn zčásti zájmovou činností, která by však neměla být jen vzdělávací(např. jazykové či PC kurzy), ale také rekreační. Žádný den by však neměla chybět společná činnost dětí s rodiči a také čas, se kterým nakládá dítě samo podle svého vlastního rozhodnutí s ohledem na jeho věk a celkovou vyzrálost.

Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku

Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku T I S K O V Á Z P R Á V A Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku Komunitní plán sociálních služeb, který vzniká pro oblast Horažďovic a okolních 24

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA

ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA PROXIMA SOCIALE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Rakovského 3138, Praha 12 Modřany, telefon 241 770 232 office@proximasociale.cz, www.proximasociale.cz ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Sejmutí a dílčí zpracování dat: Miroslav Piňos, Stanislav Toman - Citadela Bruntál. Obal: Poděkování:

Sejmutí a dílčí zpracování dat: Miroslav Piňos, Stanislav Toman - Citadela Bruntál. Obal: Poděkování: Sejmutí a dílčí zpracování dat: Lenka Bradová, Zbyněk Crha, Lucia Novobilská, Beata Dostálová, Michal Dufek, Milena Hebnarová, Jitka Krätschmerová, Eva Wiesnerová, Soňa Olivová, Marie Slánská, Mirka Stáňová,

Více

Průzkum žáků 6. - 9. tříd městskéčásti Praha 12

Průzkum žáků 6. - 9. tříd městskéčásti Praha 12 Průzkum žáků 6. - 9. tříd městskéčásti Praha 12 Závěrečnázpráva z šetření Listopad 2013 Prosinec 2013 Zpracovatelé: Mgr. Jana Hanusová, Mgr. Pavel Dosoudil Cíle a východiska průzkumu Průzkum v oblasti

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Názory mládeže ve věku 15-20 let na kriminalitu a některé další sociálněpatologické jevy v jejich okolí Zpracoval: PhDr. František Pelka Únor 1998 Obsah:

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE Jiří Plaček Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT PLAČEK, Jiří: Prevence drogové závislosti mládeže [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP)

Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Koncepce protidrogové prevence na území města Frenštát pod Radhoštěm na léta 2012-2015 (Koncepce PP) Motto: Do moře problémů lidstva patří i drogy. Je proto neuvěřitelné, že právě od drog očekává řada

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více