Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Téma OSV Tematický okruh OSV Tabulkový editor vytváření grafů, práce s listy Informační a komunikační technologie 8. ročník - tercie 2 vyučovací hodiny 1. Žák se naučí pracovat s listy v tabulkovém editoru. 2. Žák si procvičí práci s tabulkou, vytváření vzorců a grafů. Využívání času Seberegulace a sebeorganizace Číslo blízké lekce OSV 3.7 Hlavní cíl/e OSV, které chceme během vyučování naplnit. Stručný popis plánovaného vyučování (nejvýše třemi větami). Základní otázky pro reflexi se žáky (pouze k cílům OSV). Žák si uvědomí, jak využívá svůj čas a jak je spokojen s využíváním svého volného času. (1. vyučovací hodina) Žák si zformuluje jednu konkrétní změnu, kterou by chtěl ve využívání svého času udělat nebo co by (v případě, že je s využíváním svého času spokojen) chtěl zachovat. (2. vyučovací hodina) Žáci vyplní připravené tabulky s údaji o využívání času, údaje seřadí podle délky času, vytvoří kruhové diagramy. Potom vytvoří tabulku o využívání svého volného času a k ní sloupcový diagram. Průběžně reflektují spokojenost s využíváním času a přání změny. Jak jste spokojeni s využíváním svého času? (prostorová škála) Co byste chtěli po této aktivitě v organizaci svého času změnit? (realizují dokončováním vět) Co pro vás znamená pojem promarněný čas? Co pro vás znamená pojem kvalitně strávený čas? Vyjádřete, jak moc jste odhodláni změnu nebo udržení stavu realizovat. (škála) Autor přípravy, škola Pavla Pernicová, Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9

2 Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, z čeho jsem měl/a radost). S jakými problémy (překvapeními, obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a a jak jsem na ně reagoval/a. Žáci se nad trávením svého času zamýšleli a snažili se o reálné vyplňování tabulek. Průběžné reflektování po každé tabulce. Překvapilo mne, že dost dětí bylo s trávením svého času spokojeno asi spíš smířeno. Reagovala jsem vybízením k průběžnému zamýšlení a psané reflexí. Co bych příště udělal/a jinak. Snažila jsem se to už do přípravy zapracovat: Důkladnější zcitlivění a lépe připravená písemná reflexe.

3 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky Příloha 1: Zadání práce pro žáky na první vyučovací hodinu Příloha 2: Zadání práce pro žáky na druhou vyučovací hodinu Příloha 3: opis souboru kolik_hodin_tydne.xls Soubor: 200priloha.xls dva velké archy papíru Návaznost: Je vhodné oznámit téma "Využívání času" v předchozí hodině, aby se žáci nad tématem mohli zamyslet. První vyučovací hodina Oznámení tématu a oborového cíle vyučování (1 minuta) Učitel oznámí téma vyučování Využívání času a prostředek, kterým budeme toto téma zpracovávat a to je tabulkový procesor (EXCEL). Výklad práce s listy, zopakování tvoření vzorců (9 minut) Učitel vysvětlí pojem list, zmíní základní operace s listy, připomene vytváření vzorců a vkládání funkcí. Výklad provádí na prázdném nebo dříve vytvořeném souboru. Zcitlivění žáků na téma Využívání času, oznámení cíle OSV (5 minut) Dnes se budeme bavit o něčem, s čím se setkáváme denně, čím stále žijeme a to je využívání času. K čemu nám to může být, že se budeme tímto tématem zabývat? (Mělo by zaznít, že si uvědomíme, jak s časem nakládáme.) Učitel napíše na tabuli UVĚDOMIT SI. Rozmístěte se zde v prostoru podle toho, jak moc jste spokojeni s využíváním svého času. (Učitel specifikuje, například) U okna budou ti, kteří jsou velmi spokojeni a nechtějí nic změnit, u dveří ti, co nejsou spokojeni vůbec a mezi nimi ostatní podle míry své spokojenosti. Uvědomte si, že mluvím o spokojenosti ne o smíření se se situací. Učitel vyzve několik žáků v krajních polohách, aby svou polohu okomentovali. Zadání samostatné práce (5 minut) Učitel rozdá zadání práce na prvou vyučovací hodinu (Příloha1), společně s žáky zadání přečte a okomentuje. Žáci si současně prohlížejí jednotlivé listy souboru, který si podle zadání zkopírovali na svůj disk. V jednotlivých listech souboru jsou připraveny tabulky. Budete je dále upravovat tak, aby údaje odpovídaly vaší situaci. Některé činnosti se dají dělat současně, některé ne. V listu zakladni najdete činnosti, které se dají dělat současně, například poslouchat hudbu a pracovat. V dalších dvou listech jsou činnosti, které k sobě patří tak, že tvoří dohromady jeden celek % (tedy takové, které současně neděláte). Proto k nim můžete utvořit kruhové diagramy. Po vyplnění druhé a třetí tabulky se zamyslete a doplňte nedokončené věty, které máte uvedené v zadání. Následně dá učitel prostor na dotazy a vyzve žáky ke stručnému zopakování zadání. Napíše na tabuli časový limit. Práce podle zadání (25 minut) Žáci vyplní připravené tabulky s údaji o trávení času, údaje seřadí podle délky času, vytvoří kruhové diagramy. Mezi prací na jednotlivých tabulkách budou doplňovat

4 nedokončené věty, které mají napsány v zadání. Učitel chodí mezi nimi a pozoruje je při práci, radí a odpovídá na případné dotazy. Druhá vyučovací hodina Zcitlivění žáků na téma Volný čas, oznámení cíle OSV (10 minut) Připomenutí práce z minulé hodiny. Trochu jste si už promysleli, jak trávíte čas, teď se budeme věnovat pouze vašemu volnému času. Co je to volný čas? (čas se kterým disponujeme) Nejspíš bude jednodušší, vymezit si, co volný čas není: Žáci diktují, učitel může psát na tabuli (spaní, jídlo, hygiena, cesta do školy, pobyt ve škole, ). Volného času máte poměrně málo, záleží proto dost na jeho kvalitě. Učitel se žáků zeptá: Co pro vás znamená pojem kvalitně strávený čas? Co pro vás znamená pojem promarněný čas? Učitel položí na stůl uprostřed učebny dva velké listy papíru. Na jednom je napsáno KVALITNĚ STRÁVENÝ VOLNÝ ČAS, na druhém je napsáno PROMARNĚNÝ VOLNÝ ČAS. Vyzve žáky, aby k těmto heslům připisovali konkrétní příklady tak, jak to oni sami cítí. Učitel nehodnotí ani nekomentuje jednotlivé zápisy, ale může položit upřesňující dotaz, například: Z jakého důvodu považuješ za promarněný čas? Zadání samostatné práce ( 5 minut) Učitel rozdá zadání práce na druhou vyučovací hodinu (Příloha2), společně s žáky zadání přečte a okomentuje. Možná budete teď vyplňovat do sloupce B údaje jinak než v listu zakladni. Snažte se o zachycení vaší reálné situace. Potom některé buňky podle návodu vybarvěte. Až budete doplňovat vaše přání do sloupce C, vyplňujte tak, jak byste si to přáli vy sami. Bez ohledu na přání rodičů nebo jiných lidí. Bez ohledu na to, jestli to je nebo není možné. Nakonec opět doplňte nedokončené věty, které máte uvedené v zadání. Následně dá učitel prostor na dotazy a vyzve žáky ke stručnému zopakování zadání. Napíše na tabuli časový limit. Práce podle zadání (25 minut) Žáci vytváří tabulku podle zadání, učitel je opět pozoruje při práci, radí a odpovídá na případné dotazy. Společná reflexe a závěr hodiny (5 minut) Závěrečnou reflexi doporučuji provést uprostřed učebny v kroužku. Každý z vás si vybral jednu činnost, u které by chtěl realizovat změnu, nebo kterou by si přál zachovat tak, jak je. Vyjádřete polohou těla, jak moc jste odhodláni změnu nebo udržení stavu realizovat. Žádné odhodlání sedím na bobku, velké odhodlání stojím a mám vzpažené ruce, můžete zamávat. Ostatními postoji vyjadřujete něco mezi tím. Zavřete přitom oči, abyste se vzájemně neovlivňovali. A na závěr vám položím ještě jednou úvodní otázku: K čemu nám to tedy bude, že jsme se tímto tématem zabývali? Kromě jiného by mělo zaznít, že se zamysleli nad pojmy promarněný a kvalitně strávený čas. Učitel naformuluje úkol na příští hodinu. Měli by pozorovat sami sebe a poznamenávat si, kdy se jim podařilo strávit čas opravdu kvalitně. Na závěr učitel poděkuje za odvedenou práci a popřeje všem, aby se jim jejich odhodlání podařilo.

5 Příloha 1 Zadání práce na první vyučovací hodinu: Na sdíleném disku POSTA ve složce vaší skupiny najdete soubor: kolik_hodin_tydne.xls (viz soubor 200priloha.xls, pro potřeby třídy nutné přejmenovat) Zkopírujte ho do svého adresáře a otevřte. Společně si soubor prohlédneme. Nejprve pracujte v listu zakladni. Do buňky B3 vytvořte vzorec pro výpočet počtu hodin v týdnu (=7*24). Vyplňujte odpovědi na otázky do sloupce B. Pokud nějakou činnost, kterou provozujete často, postrádáte, doplňte ji. Pokud nějakou činnost neděláte vůbec, vyplňte nulu. Seřaďte data ve sloupci A a B podle sloupce B (Data /Seřadit ). Všimněte si, kterou činnost podle tabulky děláte nejvíce a kterou málo, případně něco opravte a znovu seřaďte. Otevřte list vzor a upravte údaje v buňkách B2 B5 tak, aby odpovídaly vaší situaci a aby součet hodin dal celý týden. Prohlédněte si graf a vzorce v buňkách B6, B7. V buňce B7 by měla být 0. Doplňte větu: Líbilo by se mi, kdybych trávil/a více času s List2 přejmenujte na pohyb. Otevřte ho a vyplňte údaje do sloupce B tak, aby odpovídaly vaší situaci a aby součet hodin (vytvořte pro něj vzorec do buňky B7) dal celý týden. Vytvořte vzorec pro rozdíl do buňky B8. Vytvořte kruhový diagram s popisky ve tvaru procent (Vložit /Graf /Výsečový) podle listu vzor. Doplňte větu: Myslím, že by mi prospělo, kdybych Kdo to stihne, prozkoumá v listu vzor buňku C6 a vytvoří stejný vzorec do listu pohyb.

6 Příloha 2 Zadání práce na druhou vyučovací hodinu: Před list pohyb vložte nový list (klikněte pravým tlačítkem myši na záložku pohyb, zvolte vložit/list) a přejmenujte ho na volny_cas. Otevřte ho, do buňky A1 napište "aktivita", do buňky B1 napište "hodin týdně". Tyto nadpisy zformátujte podle listu vzor (formát /buňky / ). Do sloupce A napište názvy všech aktivit, kterými se zabýváte ve svém volném čase. Názvy aktivit pište jen stručně, ne jako otázku (např. čtení, fotbal, ). Do sloupce B vyplňte počty hodin, které průměrně týdně příslušné aktivitě věnujete. Údaje uveďte tak, aby odpovídaly vaší reálné situaci. V této tabulce se budou opět vyskytovat činnosti, které děláte současně. Seřaďte data ve sloupci A a B podle sloupce B (Data /Seřadit ). V tabulce vybarvěte žlutě (výplň) ty aktivity, které vám přinášejí největší radost. Modré písmo zvolte pro ty aktivity, o kterých si myslíte, že jsou pro vás nejužitečnější. Do buňky C1 napište "moje přání" a do sloupce C vyplňte takové počty hodin, jaké byste si přáli vašim aktivitám věnovat. Jak byste si to přáli vy sami. Bez ohledu na přání rodičů nebo jiných lidí. Bez ohledu na to, jestli to je nebo není možné. Součet hodin ve sloupcích B i C by měl být stejný. Vytvořte sloupcový graf ze sloupců A,B,C. (Vedle sebe budou sloupce se skutečností a přáním) Vyberte si jednu činnost, u které byste chtěli realizovat změnu. Pokud jste s trávením svého volného času spokojeni, vyberte si takovou činnost, kterou si přejete zachovat, a doplňte následující věty: Chtěl/a bych, aby se mi podařilo změnit množství času, který věnuji Chtěl/a bych, aby se mi podařilo zachovat množství času, který věnuji

7 Příloha 3 Opis listu zakladni ze souboru kolik_hodin_tydne.xls (200příloha.xls): Vyplňujte odpovědi na otázky do sloupce B. Kolik hodin má týden? (vytvořte vzorec: sedm krát dvacet čtyři) Představte si nějaký svůj běžný týden, zamyslete se a odpovězte na otázky: aktivita Kolik hodin týdně strávíš ve škole? Kolik hodin týdně spíš? Kolik hodin týdně strávíš cestováním? Kolik hodin týdně strávíš zábavou u počítače (hry, chaty, maily,..)? Kolik hodin týdně strávíš prací u počítače? Kolik hodin týdně se učíš nebo připravuješ do školy? Kolik hodin týdně se učíš něco jiného než co potřebuješ do školy? Kolik hodin týdně hraješ na hudební nástroj? Kolik hodin týdně posloucháš hudbu? Kolik hodin týdně pomáháš doma nebo na zahradě? Kolik hodin týdně čteš? Kolik hodin týdně se díváš na televizi? Kolik hodin týdně se věnuješ svému zvířátku? Kolik hodin týdně se věnuješ nějaké své jiné zálibě? Kolik hodin týdně sportuješ? Kolik hodin týdně si jen tak povídáš s kamarády? hodin týdně Opis listu List2 ze souboru kolik_hodin_tydne.xls : Rozdělení času podle pohybu: Kolik hodin týdně ležíš? Kolik hodin týdně sedíš? Kolik hodin týdně chodíš? Kolik hodin týdně běháš nebo jinak sportuješ? Kolik hodin týdně děláš ještě něco jiného? celkem rozdíl hodin týdně

8 Opis listu vzor ze souboru kolik_hodin_tydne.xls : S kým trávím čas? hodin týdně Kolik hodin týdně jsi sám? 42 Kolik hodin týdně trávíš se svými kamarády - kamarádkami? 42 Kolik hodin týdně trávíš s rodiči nebo sourozenci? 42 Kolik hodin týdně trávíš s jinými lidmi? 42 celkem 168 rozdíl 168

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Manipulace Český jazyk a literatura Ročník 8.-9. Časový rozsah Tematický

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

POZNÁVÁME SVÉ SPOLUŽÁKY

POZNÁVÁME SVÉ SPOLUŽÁKY Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy POZNÁVÁNÍ LIDÍ Lekce 6.1 POZNÁVÁME SVÉ SPOLUŽÁKY Soňa Hermochová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Lekce 1.3 UCÍME SE UCIT SE Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT Mgr. Hana Vojáčková prosinec 2007 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM

POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Lekce 2.2 POZNÁVÁME SVŮJ VZTAH K LIDEM Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Při přípravě metodického materiálu byla použita publikace KOM(petenzen)PASS financovaná Evropským

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

SBORNÍK. námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit.

SBORNÍK. námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. SBORNÍK námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více