Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 8. ročník - tercie Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který se v lekci zaměřuji (přesné znění z RVP) Informační a komunikační technologie (žák) ovládá práci s textovými, grafickými i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) 1. Žáci si procvičí vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování v textovém editoru. 2. Žáci si procvičí práci se sdíleným prostorem na disku. 3. Žáci vytvoří v textovém editoru dokument obsahující hypertextové odkazy. Tématický okruh OSV Kooperace a kompetice Hlavní cíl/e OSV, které chci v lekci naplnit a reflektovat se žáky - nejlépe jeden cíl OSV na jednu vyučovací hodinu - číslovat dle vyučovací hodiny, ve které cíl chceme dosáhnout a reflektovat - více viz. materiál 1. Žáci si procvičí dovednost domluvit se na společném řešení úlohy a stručně ji prezentovat. 2. Práce v "rozpočítané" skupině poskytne žákům zážitek spolupráce s jinými spolužáky, než se kterými pracují běžně.

2 Pomůcka pro formulaci OSV cílů). Metody vyučování - stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit) - nejvýše 3 řádky na metodu 1. Oznámení tématu a oborového cíle vyučování. 2. Zcitlivění na téma účelnost hypertextových odkazů učitel klade otázky a případně doplňuje. 3. Oznámení cílů OSV. 4. Vytvoření skupinek rozpočítáváním tak, aby v jedné skupině byli 3 4 žáci. 5. Rozdání písemného zadání práce. Každý žák dostane čas na přečtení úkolu, následně je dán prostor na dotazy a zopakování zadání. (Pozor na ošetření úrovně předchozích znalostí!) 6. Seznámení s časovým rámcem, zapsání časového plánu na viditelné místo. 7. Skupinová práce dohoda o tom, kdo bude losovat, zda přijmou vylosované téma, rozdělení práce. 8. Individuální práce u počítače. Každý sám zpracuje svou část tématu. 9. Skupinová práce dohoda o společné úpravě, vytvoření společného dokumentu. 10. Skupinová práce prezentace hotového dokumentu. 11. Reflexe k OSV cíli. Podrobná příprava na vyučování - přesný popis jednotlivých metod (technik, aktivit), materiály rozdávané žákům, seznam pomůcek apod. - viz šablona Priprava.doc Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a. - číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše Pracovní list Tabulka hodnocení skupin pro učitele. 1. Jaké to pro vás bylo, domluvit se v nezvykle složených skupinách? Měli jste s něčím problém? A s čím? Jak se vám ho podařilo vyřešit? Jakým způsobem jste se domlouvali? 2. (Vyskytne-li se hádka dohadování: K čemu je dobré dohadovat se? Kdy je to užitečné? Jaká to má úskalí?) 3. Na co byste si příště při skupinové práci měli dát pozor, aby vaše práce byla co nejefektivnější? 4. Jak se vám osobně ve skupině pracovalo jak jste se cítili? (Mohou vyjádřit polohou ruky.)

3 Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace). a) Učitelovy záznamy výroků žáků (které se týkají OSV cílů). b) Písemná reflexe učitele vzhledem k plánovaným cílům OSV (případně vzhledem k dalším cílům OSV, které přinesla skupinová páce žáků.) Autor lekce, škola Pavla Pernicová, Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost). Reflexe nejprve po malých skupinách buď před prezentací, pokud jsou hotovi, nebo po ní. Potom teprve rozvinout nosné téma v celé třídě. S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a. Největším problémem byla dívenka, která jen "souhlasila" a málem se rozplakala, když se o tom ve skupině hovořilo. V paralelce potom dvě skupiny při závěrečné úpravě dokumentu téměř nespolupracovaly. Dodržení časového rámce!! Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu). Vše, na co jsem přišla, jsem do přípravy zapracovala. (Důkladnější zcitlivění, lépe připravená reflexe, přínos pro příště). Evaluace: podklady, které dokumentují naplnění stanovených OSV cílů. (např. vypracované pracovní listy, záznamy výroků dětí, dotazníky, další texty, výtvory dětí, fotografie, zpětná vazba od dětí, videozáznam, další metody evaluace) Videozáznam pořízený při hodině. Výroky dětí:...protože týmová práce je důležitá......v životě nebudeme pracovat jenom ve skupinách s lidmi, které si sami vybereme.....dohadujeme se proto, abychom se dozvěděli všechny názory...

4 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky: Lístečky s tématy k vylosování měl by jich být dvojnásobek počtu skupin. (Témata například: světová náboženství, záhady, antika, středověk, savci, ptáci, plazi, šelmy) Klobouk nebo jinou nádobu na losování lístečků. Návod pro žáky pro každého žáka jeden, jeden pro učitele. (Návod je uveden na konci dokumentu jako samostatná stránka k vytištění, je nutné změnit cestu k adresáři na sdíleném disku.) Tabulka hodnocení skupin pro učitele (Tabulka je uvedena na konci dokumentu jako samostatná stránka k vytištění). Doporučená literatura a další informační zdroje: není nutná; pro zájemce: Kasíková H., Kooperativní vyučování, kooperativní škola Návaznost: Žáci by měli: ovládat základní práci s textovým editorem; umět kopírovat text a obrázky z internetu do textového editoru a tam je upravovat; Průběh vyučování a časový odhad jednotlivých aktivit: Dvě vyučovací hodiny (dvouhodinovka) Oznámení tématu a oborového cíle vyučování. Vysvětlení pojmu hypertextový odkaz (15 minut) Učitel vysvětlí nový pojem a na jednoduchém příkladu nechá žáky vyzkoušet jeho použití. Zcitlivění na téma. (5 minut) "Dnes si vyzkoušíme v praxi použití hypertextových odkazů. Budete mít za úkol vytvořit jednu stránku v textovém editoru na dané téma s použitím odkazů. Za chvíli vám rozdám přesné zadání práce, ale nejprve se společně zamyslíme nad tím, k čemu mohou sloužit v textovém dokumentu hypertextové odkazy." Učitel klade dotazy a odpovědi heslovitě zapisuje na tabuli, případně doplňuje. " Kdy je účelné je použít? Jak by taková stránka měla vypadat, aby uživatel věděl, zda na odkaz chce kliknout nebo ne a nemusel si to zkoušet? " Na tabuli by se měla objevit hesla jako: přehlednost, zhuštění informace, výběr vhodné ukázky z odkazovaného textu. Oznámení cíle OSV, zcitlivění na téma. (3 minuty) "Dnes budete pracovat ve skupinkách, vaším cílem bude vytvořit společný dokument a potom ho prezentovat. Zaměříme se na to, jak se vám bude dařit společné řešení zadaného úkolu. Zkuste mi teď odpovědět na několik otázek. Co je nutné k úspěšnému

5 zvládnutí úkolu?" Učitel zapisuje na tabuli hesla a podtrhuje spolupráce nebo zapojení všech, rozdělení úkolů,. Co myslíte, jaké mohou nastat potíže? Co se s tím dá dělat?" Vytvoření skupinek. Rozdání písemného zadání práce. Seznámení s časovým rámcem. (10 minut) Skupiny se vytvoří rozpočítáváním tak, aby v každé skupině byli 3 4 žáci. Cílem je rozdělit zavedené dvojice/skupiny. Potom učitel rozdá písemné zadání a vyzve žáky k jeho pečlivému přečtení. V době, kdy žáci čtou zadání, lze napsat na tabuli časy zahájení práce; kdy asi by měli začít s finální úpravou*; kdy přesně musí být připraveni k prezentaci*. (*Doporučuji připravit si předem) Následně dá učitel prostor na dotazy a vyzve žáky ke stručnému zopakování zadání. Je třeba zjistit, zda někdo chyběl, když se vysvětlovaly hypertextové odkazy a zajistitit, aby ho to skupina doučila. Skupinová práce dohoda o tom, kdo bude losovat, zda přijmou vylosované téma, rozdělení práce. (10 minut) Protože celý další postup práce mají žáci (i učitel) napsaný, dává učitel pouze pokyn k zahájení akce. Lístečky vloží do klobouku, nechá jednotlivé skupiny losovat (kdo dřív přijde, ten dřív losuje) a pak "jen" sleduje jejich komunikaci. Žáci si další práci organizují sami. Učitel chodí mezi nimi, pozoruje, dělá si poznámky, pokud možno nezasahuje. Poznámky potom může využít k reflexi OSV cílů například tím, že žáky cituje nebo připomene nějaký vzniklý problém. Dále upozorním jen na úskalí, která mohou nastat. Individuální práce u počítače. (20 minut) V této fázi je potřeba nenápadně sledovat, zda někdo nemá problém například s kopírováním z internetu, zda každý pracuje u svého počítače. Je vhodné nechat skupinu, aby vzniklé problémy ať odborné nebo komunikační - řešila sama. Učitel je k tomu může vyzvat například otázkou: "Jak si s tím poradíte?" Společnou úpravu dokumentu mohou řešit žáci již v této fázi, každý sám po domluvě s ostatními nechte to na nich. Skupinová práce vytvoření společného dokumentu. (15 minut) Toto je nejobtížnější část práce. Ve výkonově nevyrovnaných nebo velmi antagonisticky naladěných skupinách může dělat problém, aby všichni pracovali u jednoho počítače společně. Některé skupiny se můžou rozpadnout nebo se hádat. Lze toho využít při reflexi nebo zasáhnout a pokusit se nedirektivně dosáhnout spolupráce. Například položením otázky : "Co ti/vám brání zapojit se do práce? Co by další členové skupiny pro to mohli udělat, abys také spolupracoval/a?" nebo "Co se to teď tady děje? Co vám brání se domluvit a nepřekřikovat se při tom? Nelze-li dosáhnout domluvy, lze spor řešit také házením korunou, stříháním (papír, nůžky, kámen).

6 Pokud jsou některé skupiny hotové dříve, může učitel využít času k reflexi s každou skupinou zvlášť. Ušetří se tím čas. Ty skupiny, které nejsou hotovy dříve, reflektuje krátce vzápětí po jejich prezentaci. Vhodná je otázka: "Jak jste to udělali, že se vám podařilo splnit úkol dříve?" nebo naopak "Co způsobilo, že jste termín nestihli (stihli jen taktak)?" Skupinová práce prezentace hotového dokumentu. (10 minut) Učitel vyzve žáky k ukončení práce a zahájení prezentace. Všechny skupiny postupně předvedou svou práci a stručně popíšou obsah. Učitel si zapisuje hodnocení do připravené tabulky podle výše uvedených kritérií a provádí reflexi s těmi skupinami, které nebyly hotovy před termínem. Reflexe k OSV cíli. (15 minut) Pro společné povídání je vhodné utvořit kroužek buď ve stoje nebo v sedě na židlích podle uspořádání učebny, i když v počítačové učebně to může být někdy problém. Při reflexi učitel naslouchá, nehodnotí, jen moderuje nebo pokládá doplňující otázky. Otázky pro jednotlivé skupiny Učitel požádá žáky o zamyšlení a zdůrazní, že odpověď můžou svobodněji vyjádřit, nebudou-li ovlivněni okolím. Prosím všechny, aby zavřeli oči a zamysleli se, jak se ve skupině cítili. Se zavřenýma očima naznačte polohou ruky, jak moc vám ve skupině bylo dobře. Ruka dole vůbec ne, předpažená ruka šlo to, ruka nahoře byla to pohoda. A samozřejmě všechny mezipolohy. To, jak jste se cítili, nemusí odpovídat výsledku vaší skupinové práce. Vyjádřete teď polohou těla každý sám za sebe, jak moc jste spokojeni s výsledkem práce vaší skupiny. Pokud nejste vůbec spokojeni, sedněte si na bobek, pokud jste spokojeni průměrně, jakžtakž, stůjte (vstaňte) a pokud jste zcela spokojeni, ve stoje zamávejte rukama nad hlavou, můžete si i poskočit. Učitel se může zeptá některých žáků: o Co by se muselo změnit, abys i ty příště stál a zamával? o Co způsobilo, že jsi mával rukama a vyjadřoval tím spokojenost? Jaké to pro vás bylo, domluvit se v nezvykle složených skupinách? Jak se vám podařilo zorganizovat a rozdělit si práci? Měli jste s něčím problém? A s čím? Jak se vám ho podařilo vyřešit? Jakým způsobem jste se domlouvali? (Vyskytne-li se hádka dohadování : K čemu je dobré dohadovat se? Kdy je to užitečné? Jaká to má úskalí?) Na co byste si příště při skupinové práci měli dát pozor, aby vaše práce byla co nejefektivnější? Poděkování za odvedenou práci a ukončení hodiny.

7 Vyhledávání a předávání informací z internetu - téma losované; hypertextový odkaz. Skupinová práce - procvičení dovednosti domluvit se na společném řešení úlohy a stručně ji prezentovat. Výstup: 1 stránka v textovém editoru za celou skupinu. Hodnotit se bude: dodržení stanovného času; funkčnost a srozumitelnost odkazů; dokument odpovídá zadání, je přehledný a graficky zajímavý. 1) Jeden člen vaší skupiny vylosuje téma, které budete dále zpracovávat. Můžete první téma odmítnout a jít losovat podruhé. Druhé téma si už musíte nechat. 2) Rozmyslíte si, co všechno by mohlo do vašeho tématu patřit. 3) Každý člen vaší skupiny najde na internetu jednu webovou stránku, každý jinou, která se k danému tématu vztahuje. Do textového editoru zkopíruje vhodnou ukázku z textu, případně obrázek. Na konec ukázky vloží na tuto webovou stránku odkaz, například další informace zde nebo více viz Délka textu musí být taková, aby výsledná práce skupiny byla na jednu celou stránku. Tento text uloží na sdílený disk do adresáře: posta/terciea?/pracovni/jmeno 4) Celá skupina u jednoho počítače vytvoří z těchto ukázek jeden dokument obsahující jednu stránku, dohodne se na úpravě (stejné písmo, nadpisy, odkazy ) a hotovou práci uloží do adresáře: posta/terciea?/odkazy/nazev_tematu.doc Poslední řádek dokumentu bude text: Zpracovali: vaše jména 5) Až vyprší stanovený čas, odprezentujete stručně vaši práci dalším skupinám (a půjdete si prohlédnout práce jejich a vyslechnout jejich prezentace). 6) Na závěr se pokusíme posoudit, nakolik se nám práce ve skupinách dařila. Ještě jednou si přečtěte předchozí instrukce a dobře zvažte, o čem byste se měli domluvit předem a co budete řešit až po samostatné práci.

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Česká republika v číslech (procenta) Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (je výhodnější,

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková Metodická příručka pro učitele ústní zkouška Jana Penicová Hana Bártková Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Autor: Metodická příručka pro učitele

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Strategie a koncepce rozvoje školy A 1.1 Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Mgr. Jiří Trunda, ZŠ Londýnská, Praha, Centrum školského managementu PedF UK K čemu potřebujeme hodnocení pedagogů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více