Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek"

Transkript

1 Veřejné zakázky Olmuc 3. března Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí Právní úprava Zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění zákna č. 110/2007 Sb. zákna č. 296/2007 Sb. zákna č. 76/2008 Sb. zákna č. 124/2008 Sb. Připravvaná se změna zákna z důvdu pvinnsti členských států zapracvat směrnici 2007/66/ES d své nárdní právní úpravy d 2 let d platnsti (tj. d 20. prsince 2009) z důvdu ptřeby některých dalších změn v ZVZ změnu připravuje MMR 3 1

2 Právní prstředí Prváděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení) Právní úprava nařízení vlády č. 77/2008 Sb., stanvení finančních limitů pr účely zákna VZ vyhláška č. 330/2006 Sb., uveřejňvání vyhlášení pr účely zadávání VZ vyhláška č. 329/2006 Sb., kteru se stanví bližší pžadavky na el. prstředky vyhláška č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna VZ vyhláška 326/2006 Sb., pdrbnstech atestačníh řízení pr el. nástrje vyhláška č. 274/2006 Sb., kteru se stanví seznam vjenskéh materiálu pr účely ZVZ 4 Právní prstředí Předpisy ES I. Právní úprava směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, týkající se VZ na stavební práce, ddávky a služby (veřejní zadavatelé) směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady č. 2004/17/ES, týkající se VZ v dvětví vdníh hspdářství, energetiky, dpravy a pštvních služeb (sektrví zadavatelé) nařízení Kmise č. 1422/2007 týkající se finančních limitů předpkládaných hdnt veřejných zakázek (viz nařízení vlády č. 77/2008 Sb.) směrnice 89/665/EHS přezkumné řízení (veřejní zadavatelé) ve znění směrnice 2007/66/ES směrnice 92/13/EHS přezkumné řízení (sektrví zadavatelé) ve znění směrnice 2007/66/ES 5 Právní prstředí Předpisy ES II. Právní úprava nařízení Kmise (ES) č. 213/2008 ze dne , kterým se mění nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 splečném slvníku pr veřejné zakázky (CPV) účinnst nařízení Kmise (ES) č. 1564/2005, kterým se stanví standardní frmuláře pr zveřejňvání známení v rámci pstupů pr zadávání veřejných zakázek pdle směrnic Evrpskéh parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. 6 2

3 Právní prstředí Právní úprava Pr strukturální fndy Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 becných ustanveních ERDF,... (dst. 56; článek 2, článek 44) Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006, prváděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (článek 15) Usnesení vlády č. 48 ze dne Závazných pstupech pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů Evrpské unie, nespadajících pd aplikaci zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v prgramvém bdbí let 2007 až 2013 (resp. Metdický pkyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek v prgramvém bdbí ) 7 Právní prstředí SBÍRKA ZÁKONŮ Zdrje infrmací INFORMAČNÍ SYSTÉM VZ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE SIMAP 8 Zákn veřejných zakázkách Části zákna becná ustanvení ( 1-20) zadávací řízení ( 21-85) zvláštní pstupy v zadávacím řízení ( ) sutěž návrh ( ) chrana prti nesprávnému pstupu zadavatele ( ) seznam kvalifikvaných ddavatelů, systém certifikvaných ddavatelů, zahraniční seznam ddavatelů ( ) splečná ustanvení ( ) přechdná a závěrečná ustanvení ( ) 9 3

4 Zákn veřejných zakázkách Přílhy zákna přílha č. 1, přílha č. 2:... kategrie služeb přílha č. 3:. stavební práce 10 Zákn veřejných zakázkách Zásady pstupu zadavatele 6 transparentnst rvné zacházení nediskriminace Výjimky ( 101) týkajících se sb: prvzujících chráněnu dílnu neb zaměstnávajících více než 50 % sb se zdravtním pstižením 11 Zákn veřejných zakázkách Zásady pstupu zadavatele 6 Transparentnst Pstup zadavatele, který bude ve všech směrech zřejmý jasný srzumitelný a zajistí úplnu a včasnu infrmvanst všech účastníků výběrvéh řízení a následnu přezkumatelnst ze strany kntrlních rgánů 12 4

5 Zákn veřejných zakázkách Zásady pstupu zadavatele 6 Zákaz diskriminace Rzsudek NSS 1 Afs 20/2008 Diskriminace zjevná (jinak vůči jedntlivci než vůči skupině) Diskriminace skrytá (stanvení pžadavků nedůvdně mezující ddavatele ucházet se veřejnu zakázku, byť by bjektivně byli způsbilí zakázku úspěšně realizvat) 13 Zákn veřejných zakázkách Veřejnázakázka ( 7) zakázka realizvaná na základě písemné smluvy mezi zadavatelem a jedním či více ddavateli předmětem je úplatné pskytnutí ddávek či služeb neb úplatné prvedení stavebních prací 14 Zákn veřejných zakázkách Druhy veřejných zakázek A) Dle předmětu VZ na ddávky na stavební práce na služby B) Dle ceny maléh rzsahu pdlimitní nadlimitní 15 5

6 Zákn veřejných zakázkách Druhy veřejných zakázek A) Dle předmětu VZ B) Dle ceny VZ na ddávky maléh rzsahu na stavební práce pdlimitní na služby nadlimitní Na ddávky ( 8) Přízení zbží zejména frmu: kupě kupě na splátky nájmu zbží nájmu zbží s právem následné kupě (leasing) přízení zbží + suvisející služby (nejsu však základním účelem VZ) 16 Zákn veřejných zakázkách Druhy veřejných zakázek A) Dle předmětu VZ na ddávky na stavební práce na služby B) Dle ceny VZ maléh rzsahu pdlimitní nadlimitní Na stavební práce 9 stavební práce dle přílhy č. 3 zákna (POZOR: změna CPV neprmítnuta d ZVZ) stavební práce dle přílhy č. 3 zákna + suvisející prjektvá neb inženýrská činnst zhtvení stavby plnící samstatnu eknmicku a technicku funkci (+ 44 dst. 5) stavební práce neb stavba + nezbytné ddávky či služby stavební práce s využitím zprstředkvatelů 17 Zákn veřejných zakázkách Druhy veřejných zakázek A) Dle předmětu VZ na ddávky na stavební práce na služby B) Dle ceny VZ maléh rzsahu pdlimitní nadlimitní Na služby 10 VZ jejímž předmětem není VZ na ddávky VZ na stavební práce Kategrie služeb: dle přílhy č. 1 a 2 zákna VZ 18 6

7 Zákn veřejných zakázkách Druhy veřejných zakázek A) Dle předmětu VZ na ddávky na stavební práce na služby B) Dle ceny VZ maléh rzsahu pdlimitní nadlimitní Maléh rzsahu 12 Ddávky / služby d ,- Kč Stavební práce d ,- Kč 19 Zákn veřejných zakázkách Druhy veřejných zakázek A) Dle předmětu VZ B) Dle ceny VZ na ddávky maléh rzsahu na stavební práce pdlimitní na služby nadlimitní Pdlimitní VZ 12 na ddávky a služby d 2 mil. Kč d uvedených limitů na stavební práce d 6 mil. Kč d uvedených limitů druh veřejné zakázky finanční limity platné d finanční limity platné d veřejné zakázky na ddávky a služby zadávané: - Česku republiku a státními příspěvkvými rganizacemi Kč Kč - územně samsprávnými celky, jeh příspěvkvými rganizacemi a jinými právnickými sbami ( 2 dst. 2 písm. d) zákna) Kč Kč - sektrvými zadavateli Kč Kč veřejné zakázky na stavební práce Kč Kč 20 Zákn veřejných zakázkách Druhy veřejných zakázek A) Dle předmětu VZ B) Dle ceny VZ na ddávky maléh rzsahu Nadlimitní VZ viz nařízení č. 77/2008 Sb. převyšující uvedené limity druh veřejné zakázky na stavební práce pdlimitní finanční limity platné d finanční limity platné d na služby nadlimitní veřejné zakázky na ddávky a služby zadávané: - Česku republiku a státními příspěvkvými rganizacemi Kč Kč - územně samsprávnými celky, jeh příspěvkvými rganizacemi a jinými právnickými sbami ( 2 dst. 2 písm. d) zákna) Kč Kč - sektrvými zadavateli Kč Kč veřejné zakázky na stavební práce Kč Kč 21 7

8 Zákn veřejných zakázkách Předpkládaná hdnta veřejné zakázky Zadavatelem předpkládaná výše peněžitéh závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky ( 13) Stanvení předpkládané hdnty cena bez DPH zákaz (účelvéh) rzdělení sčítání bdbných, splu suvisejících ddávek / služeb za účetní bdbí (výjimka: ddávky s prměnlivu cenu přizvané pakvaně) části VZ sučet pční práv sučet 22 Zákn veřejných zakázkách Zadavatel veřejný zadavatel ( 2 a násl.) dtvaný zadavatel sektrvý zadavatel něklik zadavatelů splečně sdružení / jiné spjení zadavatele s nezadavateli centrální zadavatel 23 Zákn veřejných zakázkách Zadavatel Veřejný zadavatel ( 2 a násl.) ČR státní příspěvkvá rganizace územní samsprávný celek + příspěvkvé rganizace subjekty uspkjující ptřeby veřejnéh zájmu právnická sba zřízena či zalžená za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu nemajících průmyslvu neb bchdní pvahu veřejný zadavatel ji - převážně financuje neb - vládá neb - jmenuje či vlí většinu členů rgánů 24 8

9 Zákn veřejných zakázkách Zadavatel Dtvaný zadavatel PO neb FO při zadávání zakázky financvané více než z 50 % veřejným zadavatelem, jde-li VZ na stavební práce v min. výši ,- Kč dle přílhy č. 3 neb dle 9 (puze: zdravtnická zařízení, sprtvní zařízení, zařízení pr rekreace, vlný čas, škly, administrativní budvy) VZ na služby v min. výši ,- Kč suvisející s výše uvedenými VZ na stavební práce Pstupuje jak veřejný zadavatel 25 Zákn veřejných zakázkách Zadavatel Sektrvý zadavatel Osba vyknávající relevantní činnst na základě zvláštníh či výhradníh práva, neb veřejný zadavatel nad ní přím či nepřím uplatňuje dminantní vliv Puze nadlimitní veřejné zakázky Relevantní činnst vymezena 4 plynárenství, teplárenství, elektrenergetika, vdárenství, dprava, pštvní služby, využívání území. 26 Zákn veřejných zakázkách Zadavatel Sektrvý zadavatel Suběh činnstí zadavatele ( 5) Veřejný jak sektrvý: předmět činnsti suvisí především s relevantní činnstí v pchybnstech jak veřejný Sektrvý mim režim zákna: předmět činnsti suvisí především s jinu než relevantní činnstí v pchybnstech pdle zákna 27 9

10 Zákn veřejných zakázkách Zadavatel Sdružení zadavatelů / nezadavatelů 2 dst. 8, 9 Něklik zadavatelů splečné zadávání PODMÍNKA - předem uzavřená smluva (práva a pvinnsti, způsb jednání jménem účastníků sdružení) ZADAVATEL + NEZADAVATEL = ZADAVATEL 2 dst. 9 Sdružení neb jiné spjení zadavatele s fyzicku neb právnicku sbu, která není zadavatelem, za účelem zadání VZ. 28 Zákn veřejných zakázkách Zadavatel Centrální zadavatel 3 Veřejný zadavatel, který pr jiné přizuje ddávky či služby následně prdává jiným zadavatelům za cenu nikliv vyšší prvádí zadávací řízení a zadává VZ na ddávky, služby či stavební práce na účet jiných zadavatelů Před zahájením zadávání písemná smluva 29 Zákn veřejných zakázkách Ddavatel, zájemce, uchazeč Ddavatel 17 sba, která ddává zbží pskytuje služby prvádí stavební práce sba se sídlem v ČR neb zahraniční ddavatel Zájemce prjevil zájem účast byl vyzván k prjevení zájmu účast Uchazeč předlžil nabídku 30 10

11 Zákn veřejných zakázkách Nabídka Obsah nabídky ( 68) identifikační údaje uchazeče pdepsaný návrh smluvy pdepsané prhlášení vázansti nabídku dklady kvalifikaci (v tevřeném a zjedndušeném pdlimitní řízení) 31 Zákn veřejných zakázkách Nabídka Pdání nabídky ( 69) písemně /elektrnicky ( 149 dst. 3) ve lhůtě pr pdání nabídek ddavatel puze 1 nabídka ddavatel, který pdal nabídku, nesmí být subddavatelem jinéh ddavatele (subddavatel: 17 písm. i)) 32 Zákn veřejných zakázkách Nabídka Varianty nabídky ( 70) Pdmínky pdání variant nabídky zadavatel varianty předem připustil kritérium eknmické výhdnsti stanvil pžadavky na varianty Více variant = 1 nabídka Vyřazení 1 varianty vyřazení nabídky ( 76 dst. 1) 33 11

12 Zákn veřejných zakázkách Nabídka Nabídka na část / části VZ ( 98) Pdmínky zadávání části VZ: zadavatel vymezil části VZ a další pžadavky zadavatel sdělil, na které či klik části je mžn pdat nabídku pstup dle zákna ddržet u každé z částí 34 Zákn veřejných zakázkách Nabídka Splečná nabídka ( 51, 64) plnění něklika ddavateli splečně smluva se závazkem splečnéh a nerzdílnéh plnění (pkud právní předpis / zadavatel nestanví jinak) předlžení smluvy při prkazvání kvalifikace při pdání nabídky (nejpzději) kvalifikace - základní každý za sebe - výpis z OR... každý za sebe - statní.. všichni splečně 35 Zákn veřejných zakázkách Nabídka Nabídka se subddavatelem 17 písm. i) subddavatel = sba, pmcí které má ddavatel plnit určitu část VZ, neb která má pskytnut ddavateli k plnění VZ určité věci či práva subddavatel - pmáhající prkázat splnění kvalifikace smluva ( 51 dst. 4) - jiný i bez smluvy???? subddavatel nesmí být zárveň ddavatelem ( 69 dst. 2) Zadavatel je právněn 44 dst. 6 (využití subddavatele) žádat uchazeče specifikaci částí VZ, které hdlá realizvat subddavatelsky vymezit části, které nelze realizvat subddavatelsky POZOR: zadavatel nesmí zcela zakázat subddávky 36 12

13 Zákn veřejných zakázkách Definice pžadavky zadavatele na sbu ddavatele (způsbilst ddavatele pr plnění VZ) splnění kvalifikace musí ddavatel prkázat!!! prkázání splnění kvalifikace = předpklad pr: psuzení a hdncení nabídky uchazeče hdncení předběžné nabídky vyzvání zájemce k pdání nabídky Kvalifikace 37 Zákn veřejných zakázkách Základní principy Kvalifikace ddržení zásady transparentnsti, nediskriminace infrmace bezprstředně suvisející s předmětem VZ kvalifikační kritéria NIKDY jak hdntící kritéria! za vyhdncení kvalifikace dpvídá zadavatel 38 Zákn veřejných zakázkách Veřejný zadavatel kvalifikační předpklady ( 50) základní prfesní eknmické a finanční technické Kvalifikace Sektrvý zadavatel ( 63) jak kvalifikaci právněn pžadvat jakékliv bjektivní pžadavky pkud pžadavky dpvídají některému ze základ. kval. předpkladů prkazují se způsbem stanveným záknem pvinnst vymezit rzsah infrmací a dkladů s hledem na druh, rzsah a slžitst předmětu VZ 39 13

14 Zákn veřejných zakázkách Veřejný zadavatel ( 50) Kvalifikace základní prfesní pvinnst prkazvat eknmické a finanční technické záleží na rzhdnutí zadavatele 40 Zákn veřejných zakázkách Základní kvalifikační předpklady ( 53) Kvalifikace ne-trestanst žádné jednání nekalé sutěže frmu pdplácení vůči majetku ddavatele neprbíhá inslvenční řízení není v likvidaci nemá daňvé nedplatky nemá nedplatek na pjistném a penále na veřejném zdravtním pjištění nemá nedplatek na pjistném a penále na sciálním zabezpečení a státní plitiku zaměstnansti netrestanst disciplinární 41 Zákn veřejných zakázkách Prfesní kvalifikační předpklady ( 54) Kvalifikace výpis z OR, pkud je zapsán dklad právnění k pdnikání POZOR: změna Živnstenskéh zákna d (prvedena zák. 130/2008 Sb.), výpis z Živnstenskéh rejstříku dklad členství v prfesní rganizaci (vydaný kmru či jinu prfesní rganizací) dklad svědčující dbrnu způsbilst 42 14

15 Zákn veřejných zakázkách Eknmické a finanční kvalifikační předpklady 55 jakékliv eknmické či finanční pžadavky zadavatel pvinen stanvit rzsah infrmací a dkladů (jaké skutečnsti), způsb prkázání (jaké listiny, dkumenty), minimální úrveň předpkladů (v známení, ve výzvě; kvalifikační dkumentaci) Prkazvání dklady např.: pjistná smluva pslední zpracvaná rzvaha údaj bratu jiné dklady (vždy ve vztahu k předmětné VZ) Kvalifikace 43 Zákn veřejných zakázkách Náhradní prkazvání eknmických a finančních kvalifikačních předpkladů 55 dst 4. Kvalifikace bjektivní důvdy ddavatele k pužití jiných dkladů bjektivní důvdy zadavatele k nepřijetí jiných dkladů 44 Zákn veřejných zakázkách Technické kvalifikační předpklady 56 Kvalifikace taxativní výčet v zákně zadavatel pvinen stanvit rzsah infrmací a dkladů (jaké skutečnsti), způsb prkázání (jaké listiny, dkumenty), minimální úrveň předpkladů (v známení, ve výzvě; kvalifikační dkumentaci) 45 15

16 Zákn veřejných zakázkách Technické kvalifikační předpklady 56 Kvalifikace Odlišné pžadavky pr ddávky, služby, stavební práce, např.: seznam významných zakázek persnální zajištění technické vybavení vzrky, ppisy neb ftgrafie dklady shdě certifikát systému řízení jaksti (ISO) patření v blasti řízení z hlediska chrany živtníh prstředí (EMAS, EMS) 46 Zákn veřejných zakázkách Kvalifikace Náhradní prkázání technických předpkladů 56/8 bjektivní důvdy ddavatele k pužití jiných dkladů bjektivní důvdy zadavatele k nepřijetí jiných dkladů 47 Zákn veřejných zakázkách Pdlimitní veřejná zakázka 62 Kvalifikace Pvinnst vyžadvat: základní kvalifikační předpklady (prhlášení, nestanví-li zadavatel jinak) prfesní kvalifikaci Oprávnění pžadvat (pstup bdbně 55-56): eknmicku a finanční kvalifikaci technicku kvalifikaci 48 16

17 Zákn veřejných zakázkách Zadávací řízení Druhy zadávacích řízení tevřené řízení užší řízení jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění sutěžní dialg zjedndušené pdlimitní řízení 49 Zákn veřejných zakázkách Výběr druhu zadání Zadávací řízení Veřejní zadavatelé tevřené a užší řízení dle rzhdnutí zadavatele jednací řízení, sutěžní dialg, zjedndušené pdlimitní dle pdmínek stanvených záknem Sektrví zadavatelé tevřené, užší a jednací řízení s uveřejněním dle rzhdnutí zadavatele jednací řízení bez uveřejněním dle pdmínek stanvených záknem 50 Zákn veřejných zakázkách Zjedndušené pdlimitní řízení 25 Zadávací řízení Oprávněn pužít veřejný zadavatel při zadávání: pdlimitní VZ na ddávky / služby pdlimitní VZ na stavební práce nepřesahující ,- Kč 51 17

18 Zákn veřejných zakázkách Zjedndušené pdlimitní řízení průběh 38 výzva (min. 5 zájemců) pdání nabídek + prkázání kvalifikace tevírání bálek psuzení kvalifikace Zadávací řízení vysvětlení/dplnění kvalifikace vysvětlení nabídek / MNNC hdncení nabídek výběr nejvhdnější nabídky uzavření smluvy 52 Zákn veřejných zakázkách Otevřené řízení průběh uveřejnění známení pdání nabídek + prkázání kvalifikace tevírání bálek psuzení kvalifikace Zadávací řízení vysvětlení/dplnění kvalifikace vysvětlení nabídek / MNNC hdncení nabídek výběr nejvhdnější nabídky uzavření smluvy 53 Zákn veřejných zakázkách Užší řízení průběh Zadávací řízení uveřejnění známení žádst účast kvalifikace mezení pčtu (min. 5) výzva k pdání nabídky pdání nabídek tevírání bálek psuzení nabídek vysvětlení nabídek / MNNC hdncení nabídek výběr nejvhdnější nabídky uzavření smluvy 54 18

19 Zákn veřejných zakázkách Zadávací řízení Omezení pčtu zájemců 61, 66 řízení: užší, jednací s uveřejněním (sutěžní dialg jen veřejný zadavatel) výběr z ddavatelů splňujících kvalifikaci bjektivní kritéria: eknmické a finanční kvalifikační předpklady technické předpklady ls kmbinace vylučení nevybraných známení (vč. důvdů) 55 Zákn veřejných zakázkách Jednací řízení s uveřejněním Zadávací řízení KDY POUŽÍT? Sektrvý zadavatel kdykliv Veřejný zadavatel 22; např.: v předchzím tevřeném neb užším řízení neb sutěžním dialgu pdány puze neúplné / nepřijatelné nabídky a nezmění se zadávací pdmínky stavební práce za účelem výzkumu a vývje, nikliv dsažení zisku 56 Zákn veřejných zakázkách Jednací řízení s uveřejněním průběh uveřejnění známení žádst účast kvalifikace mezení pčtu (min. 3) výzva k pdání nabídek (předběžná) nabídka Zadávací řízení předběžný výsledek hdncení jednání (i více fází) stanvení přadí úprava návrhu smluvy vybraným uchazečem uzavření smluvy 57 19

20 Zákn veřejných zakázkách Jednací řízení bez uveřejnění Zadávací řízení KDY POUŽÍT? např.: v předchzím tevřeném / užším / jednacím s uveřejněním nebyly pdány nabídky z důvdů technických, uměleckých a chrany práv duševníh vlastnictví krajně naléhavý případ ddatečné stavební práce / služby nvé stavební práce téhž druhu (pce) nvé služby téhž druhu (pce) 58 Zákn veřejných zakázkách Zadávací řízení Jednací řízení bez uveřejnění výzva 34 písemné sdělení zájemci / zájemcům úmyslu zadat VZ výzva k jednání bsahuje zejména údaje : zadavateli předmětu VZ zadávací dkumentaci datu, hdině a místu knání prvníh jednání jazyku jednání hdntících kritériích (pžadavky na kvalifikaci) 59 Zákn veřejných zakázkách Zadávací řízení Jednací řízení bez uveřejnění průběh výzva jednání uzavření smluvy 60 20

21 Zákn veřejných zakázkách Sutěžní dialg 24 Zadávací řízení pkud pužití tevřenéh, užšíh řízení není s hledem na předmět VZ mžné zvláště slžitý předmět VZ nemžné vymezit technické pdmínky nemžné vymezit právní neb finanční pžadavky na plnění VZ 61 Zákn veřejných zakázkách Sutěžní dialg průběh Zadávací řízení uveřejnění známení žádst účast kvalifikace mezení pčtu (min.3) výzva k účasti v sutěžním dialgu sutěžní dialg (mžn více fází) výběr řešení výzva k pdání nabídek psuzení a hdncení nabídek výběr nejvhdnější nabídky uzavření smluvy 62 Zákn veřejných zakázkách Zrušení zadávacíh řízení 84 Pvinnst zrušit zadávací řízení např. nebyly pdány žádné nabídky, všichni ddavatelé byli vylučení Mžnst zrušit zadávací řízení např. dpadly důvdy pr pkračvání v zadávacím řízení Zrušení na základě výhrady Sektrvý ANO Zadávací řízení Veřejný NE (výjimka zjedndušené pdlimitní) 63 21

22 Zákn veřejných zakázkách Ochrana prti nesprávnému pstupu zadavatele Upravena 110 a násl. námitky (k zadavateli) návrh (k ÚOHS) smírčí řízení (VZ sektrvých zadavatelů) 64 Zákn veřejných zakázkách Ochrana prti nesprávnému pstupu zadavatele Námitky, návrh - pstup 65 Zákn veřejných zakázkách Ochrana prti nesprávnému pstupu zadavatele Oprávnění pdat námitky ( 110) Nadlimitní a pdlimitní VZ Ddavatel má neb měl zájem na získání VZ a hrzí neb vznikla újma na jeh právech neb zadavatelem nezařazený d dynamickéh nákupníh systému 66 22

23 Zákn veřejných zakázkách Ochrana prti nesprávnému pstupu zadavatele Obsah námitek 110 Označení stěžvatele napadanéh úknu prušení zákna újmy stěžvatele čeh se stěžvatel dmáhá skutečnsti rzhdné pr stanvení kamžiku, kdy se stěžvatel dzvěděl prušení zákna 67 Zákn veřejných zakázkách Ochrana prti nesprávnému pstupu zadavatele Oprávnění pdat návrh stěžvatel řádně pdal námitky zadavatel námitkám nevyhvěl neb nich ve lhůtě nerzhdl Obsah návrhu ( 114) becné náležitsti pdání dle správníh řádu značení zadavatele specifikace prušení zákna příslušné důkazy čeh se navrhvatel dmáhá dklad dručení námitek zadavateli dklad slžení kauce 68 Zákn veřejných zakázkách Ochrana prti nesprávnému pstupu zadavatele Kauce 115 1% nabídkvé ceny (50 000,- Kč ,- Kč) neb ,- Kč nelze stanvit nabídkvu cenu úspěch navrhvatele vrácení kauce vč. úrků neúspěch navrhvatele kauce je příjmem státníh rzpčtu 69 23

24 Zákn veřejných zakázkách Ochrana prti nesprávnému pstupu zadavatele Nápravná patření 118, 119 ÚOHS: zruší zadání veřejné zakázky zruší jedntlivý úkn zadavatele + pvinnst uhradit náklady řízení (30 000,- Kč + dměna znalce max ,- Kč) 70 Zákn veřejných zakázkách Ochrana prti nesprávnému pstupu zadavatele Správní delikty 120 Zadavatel neddrží pstup při zadání VZ zruší neprávněně zadávací řízení nepřídí neb neuchvá zadávací dkumentaci neddrží pvinnsti při uveřejňvání Sankce pkuta dle 120 dst. 2 neb 120 dst. 3 Vylučení dpvědnsti za správní delikt vynalžení veškeréh úsilí, aby k prušení nedšl 71 Zákn veřejných zakázkách Diskuze 72 24

25 Právní prstředí Právní úprava Pr strukturální fndy Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 becných ustanveních ERDF,... (dst. 56; článek 2, článek 44) Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006, prváděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (článek 15) Usnesení vlády č. 48 ze dne Závazných pstupech pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů Evrpské unie, nespadajících pd aplikaci zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v prgramvém bdbí let 2007 až 2013 (resp. Metdický pkyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek v prgramvém bdbí ) 73 Metdický pkyn Předmět úpravy Vychází ze Závazných pstupů pr zadávání zakázek splufinancvaných ze zdrjů EU, nespadajících pd aplikaci zákna VZ, v prgramvém bdbí let 2007 až 2013 přijatých usnesením vlády č. 48 ze dne Důvdem je pvinnst ddržvat pravidla rvnéh zacházení, zákazu diskriminace, transparentnsti, prprcinality, hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti i v případech, které neupravuje zákn veřejných zakázkách. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek je platný d 1. dubna Vztahuje se na výzvy vyhlašvané p tmt datu. 74 Metdický pkyn Předmět úpravy Vztahuje se na veřejné zakázky zadávané pdle zákna VZ v blastech týkajících se jednání hdntící kmise kntrly ddržvání správnsti pstupu při zadávání VZ archivace a dvdů při prušení pravidel pr zadávání VZ zakázky, jejichž průběh není upraven záknem VZ 75 25

26 Metdický pkyn Základní pjmy Předpkládaná hdnta zakázky bdbně jak v případě zákna cena bez DPH stanvená před zahájením zadávacíh řízení není mžné dělit zakázky z důvdu snížení hdnty v případě smluv na dbu neurčitu se stanví hdnta peněžitéh závazku za dbu 48 měsíců 76 Metdický pkyn Kategrie zakázek 1. zakázky I. kategrie s předpkládanu hdntu menší než 15 tis. Kč (bez DPH) 2. zakázky II. kategrie méně než 200 tis. Kč (bez DPH) u ddávek neb služeb neb méně než 600 tis. Kč (bez DPH) u stavebních prací 3. zakázky III. kategrie méně než 800 tis. Kč (bez DPH) u ddávek neb služeb neb méně než 3 mil. Kč (bez DPH) u stavebních prací, 4. zakázky IV. kategrie méně než 2 mil. Kč (bez DPH) u ddávek neb služeb neb méně než 6 mil. Kč (bez DPH) u stavebních prací, 5. zakázky V. kategrie méně než 30 mil. Kč (bez DPH) u ddávek neb služeb neb méně než 100 mil. Kč (bez DPH) u stavebních prací, 6. zakázky VI. kategrie d 30 mil. Kč (bez DPH) u ddávek neb služeb neb d 100 mil. Kč (bez DPH) u stavebních prací 77 Metdický pkyn Zadávání zakázek Zakázky I. kategrie Mžn zadat přím za cenu bvyklu v místě plnění Plnění nutn dlžit účetním dkladem případně i bjednávku 78 26

27 Metdický pkyn Zadávání zakázek Zakázky II. kategrie Mžn zadat p prvedení průzkumu trhu (=bstarání si cenvých nabídek min. d tří ddavatelů) Pstačující i elektrnická pdba nabídek (leták apd.) Nutn prvést hdncení (dlžitelné) Uzavřená smluva se nesmí lišit d bstaraných nabídek 79 Metdický pkyn Zadávání zakázek Zakázky III.- VI.kategrie Uveřejnění výzvy na webu pskytvatele dtace a případně v tisku, bchdním věstníku, apd. Pvinnst deslat výzvu v písemné pdbě Pr IV. kategrii minimálně 3 ddavatelům Pr V. kategrii minimálně 5 ddavatelům Pr VI. kategrii minimálně 7 ddavatelům Lhůty pr pdání nabídek Pr III. kategrii minimálně 7 dní Pr IV. kategrii minimálně 10 dní Pr V. kategrii minimálně 15 dní Pr VI. kategrii minimálně 35 dní 80 Metdický pkyn Zadávání zakázek Náležitsti výzvy I. identifikační údaje zadavatele; infrmaci skutečnsti, že se nejedná zadávací řízení pdle zákna veřejných zakázkách, infrmace vyžadvané čl. 9 nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006 název a ppis předmětu zakázky, předpkládanu cenu zakázky, dbu a míst plnění zakázky, lhůtu pr pdání nabídky, míst pdání nabídky, 81 27

28 Metdický pkyn Zadávání zakázek Náležitsti výzvy II. údaje způsbu hdncení nabídek, pžadavky zadavatele na prkázání kvalifikace, pžadavky zadavatele na jazyk, ve kterém má být zpracvána nabídka, infrmace kntaktní sbě zadavatele, pdmínky pskytnutí zadávací dkumentace, pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny bchdní pdmínky pžadavky na varianty nabídek, pkud je zadavatel připuští, 82 Metdický pkyn Zadávání zakázek Náležitsti výzvy III. pžadavky na frmu zpracvání nabídky, bsah nabídky (např. návrh smluvy, dklady kvalifikaci) a způsb předlžení nabídky, další pžadavky zadavatele nezbytné pr zpracvání nabídky uchazečem, infrmaci právu ddavatele pžádat ddatečné infrmace, právnění zadavatele zrušit zadávací řízení, pdpis zadavatele příp. sby právněné jednat za něj či jeh jménem v případě výzev vyhtvených písemně. 83 Metdický pkyn Zadávání zakázek Změny zadávacích pdmínek Puze v průběhu lhůty pr pdání nabídek změnu uveřejnit na webvých stránkách pskytvatele dtace a písemně neb elektrnicky ji známit ddavatelům přiměřeně prdluží lhůtu pr pdání nabídek Ddatečné infrmace Pr III. a IV. kategrii minimálně 2 dny před kncem lhůty Pr V. a VI. kategrii minimálně 5 dnů před kncem lhůty Pvinnst zadavatele je pskytnut infrmace bez zbytečnéh dkladu a zveřejnit tyt infrmace na webu případně a všem ddavatelům (pkud jsu známí) 84 28

29 Metdický pkyn Zadávání zakázek Způsb pdání nabídek Písemně, uzavřené v bálce s nápisem netvírat V termínu apd. Zadavatel zapíše seznam dručených nabídek s časem a datem dručení Otevírání bálek s nabídkami Otevírá jmenvaný hdntitel / hdntící kmise Nejdříve p lhůtě pr pdání nabídek Nutn přídit zprávu týkající se tevírání bálek 85 Metdický pkyn Zadávání zakázek Kvalifikace Rzsah uvedený v zadávacích pdmínkách Pr III. kategrii minimálně Výpis z OR neb ŽR apd., prstá kpie Pr IV. kategrii Výpis z OR neb ŽR apd., prstá kpie Čestné prhlášení bezúhnnsti, inslvenci, daňvých nedplatcích a nedplatcích na sc. zabezpečení a zdravtním pjištění Pr V. a VI. Kategrii Výpis z OR neb ŽR apd., věřená kpie Čestné prhlášení bezúhnnsti, inslvenci 86 Metdický pkyn Hdncení zakázek Hdntící kritéria Pdle eknmické výhdnsti nabídek neb Nejnižší nabídkvé ceny Nutn uvést metdu hdncení (váhy dílčích kritérií) 87 29

30 Metdický pkyn Hdncení zakázek Psuzení kvalifikace, psuzení a hdncení nabídek Prvádí hdntitel (III.) neb hdntící kmise (IV.-VI.) Hdntící kmise (3 5 členů), náhradníci Vylučení uchazečů, kteří nesplnili kvalifikace Nutn infrmvat uchazeče vylučení (III. a IV. pstačuje elektrnicky) Nutn zpracvat prtkl hdncení s bsahem všech rzhdných událstí Zadavatel dešle všem nevylučeným uchazečům známení výběru nejvýhdnější nabídky (III. a IV. pstačuje elektrnicky) Pskytvatel dtace má práv účasti (IV.-VI. musí být vyzrán k účasti) 88 Metdický pkyn Uzavření smluvy Uzavření smluvy Puze s uchazečem, který pdal nejvýhdnější nabídku (pkud písemně nedmítne pak druhý, případně třetí v přadí) identifikaci smluvních stran (např. firma, sídl, IČ), předmět plnění knkretizvaný kvantitativně i kvalitativně, dbu a míst plnění, platební pdmínky, cenu v členění pžadvaném zadavatelem, závazek uchazeče archivvat veškeré dklady závazek uchazeče umžnit přístup kntrlním rgánům 89 Metdický pkyn Další ustanvení Ochrana prti nesprávnému pstupu zadavatele Stížnst uchazeče d 15 dnů de dne prušení pvinnstí zadavatele Zadavatel infrmuje stěžvatele d 15 dnů výsledku stížnsti Stížnst má dkladný účinek pr uzavření smluvy 90 30

31 Metdický pkyn Vylučení uchazeče, zákaz uzavření smluvy Na zpracvání nabídky uchazeče se pdílel zaměstnanec zadavatele Subddavatelem je zaměstnanec zadavatele Další ustanvení Zrušení zadávacíh řízení Kdykliv před uzavřením smluvy Nutn infrmvat uchazeče (písemně) Důvd zrušení není pvinen sdělit uchazečům, kntrlnímu a auditnímu rgánu (pskytvateli) an Pkud nebyly pdány nabídky, byli vylučeni všichni uchazeči, chyby v zadávací dkumentaci apd. 91 Metdický pkyn Další ustanvení Archivace Pvinnst archivvat veškeru písemnu i elektrnicku dkumentaci minimální dbu 10 let d finančníh uknčení prjektu Závěrečná ustanvení - dvdy Prušení tht Metdickéh pkynu může způsbit nezpůsbilst veškerých nákladů vynalžených na realizaci zakázky neb veřejné zakázky 92 Diskuze veřejná pdpra a veřejné zakázky 93 31

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Základní škla a mateřská škla Staré Měst, kres Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Č.j.: ZS20/2007-3 Účinnst d: 1.9.2008 Spisvý znak: C 19 Změny:

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Pdpra vytváření systému terénní sciální práce - supervize Knečný příjemce dbr sciálních služeb Odbr 22 sciálních služeb Ministerstva práce a sciálních věcí ČR vypracval

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008FHPR* UOHSX008FHPR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0324/2016/VZ-19898/2016/521/OPi Brn: 10. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) na veřejnu zakázku na ddávky zadanu frmu zjedndušenéh pdlimitníh řízení dle zákna 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 02 Datum platnsti

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Vládní návrh ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006GJXU* UOHSX006GJXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s563/2014/vz-25347/2014/513/abr Brn 28. listpadu 2014 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 20.5.2015 na základě usnesení

Více

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010 Nárdní plán zavedení elektrnickéh zadávání veřejných zakázek pr bdbí let 2006-2010 Strana: 1/36 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1 ZÁKLADNÍ KONTEXT ELEKTRONICKÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...3 1.2 ZAMĚŘENÍ A ETAPIZACE

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015 Námětvé cvičení Česká Čermná 3. 5. 015 Námět cvičení Pžár více bytvéh dmu Cíle cvičení Prvěřit Sučinnst, zúčastněných jedntek Prcvičit Mžnsti dpravy vdy na míst zásahu Způsby evakuace bjektu Mžnsti likvidace

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2016. Schválen Radu města České Budějvice dne 02.12.2015 usnesením č. 1674/2015 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Výzva k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Vyžlovka

Výzva k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Vyžlovka Výzva k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Vyžlovka 1) Název zakázky, údaje o výzvě Název zakázky: Zpracování územního plánu obce Vyžlovka Režim zakázky: Zakázka malého rozsahu, mimo režim

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců

Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Praxe při zadávání veřejných zakázek - nejčastější chyby žadatelů/příjemců Datum : 19.3.2009 Místo: ÚRR Prezentuje : Mgr. Jan Galář Červenec 2008 březen 2009 Kontrolované zakázky : 138 Bez vyžádání dodatečné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

Zateplení tělocvičny ZŠ v Ludgeřovicích

Zateplení tělocvičny ZŠ v Ludgeřovicích PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávána postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Zateplení tělocvičny

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika Česká geologická služba IČO: 00025798 Sídlo/místo podnikání: Klárov

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově IČO:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva IČO: 70844844 Sídlo/místo podnikání: Jilmová

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Sídlo/místo podnikání: Husinecká 1024/11a 13000

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE Oprava komunikace ulice Nerudova mezi č. p. 477-528, Jevíčko Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl.

Více

VÝZVA 03_15_032 na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež

VÝZVA 03_15_032 na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež VÝZVA 03_15_032 na mezinárdní mbilitu pr znevýhdněnu mládež Praha, AGENDA 9:00 10:00 hd. Kncept a parametry výzvy Žadatelé a partneři Cílvá skupina Partnerství Klíčvé aktivity 10:00 11:00 hd. Mnitrvací

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 2020

Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 2020 Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné od: 6. 1. 2016 Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 2020 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více