DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA"

Transkript

1 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni) PRO ROK 2013 tel.: ,

2 OBSAH 1. Úvd Cíle a zaměření dtačníh prgramu Rezidenční místa Žadatelé dtaci Finanční pdmínky Žádst pskytnutí dtace Pdrbný ppis náležitstí a přílh k Žádsti Další pdmínky pr pdání Žádstí Administrátr Rzhdnutí MZ pskytnutí dtace Způsb pskytvání a pdmínky čerpání dtace a pvinnsti pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem Pdmínky čerpání dtace Přerušení pskytvání dtace Změna akreditvanéh pskytvatele zdravtních služeb Žádst změnu Zastavení pskytvání dtace Další pdmínky pskytvání dtace Hdncení a realizace prjektu Průběžná zpráva za rzpčtvý rk u víceletéh prjektu Závěrečná zpráva p uknčení celéh víceletéh prjektu Vypřádání vztahů se státním rzpčtem Kntaktní údaje tel.: , 2/13

3 1. Úvd Ministerstv zdravtnictví (dále jen MZ ) v suladu se záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen Rzpčtvá pravidla ) a dále v návaznsti na ustanvení 21a dst. 4 písm. a) zákna č. 95/2004 Sb., pdmínkách získávání a uznávání dbrné způsbilsti a specializvané způsbilsti k výknu zdravtnickéh pvlání lékaře, zubníh lékaře a farmaceuta, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn č. 95/2004 Sb. ) vydává Metdiku dtačníh řízení na rezidenční místa pr rk 2013 (dále jen Metdika ), kteru upřesňuje pdmínky pr získání dtace na rezidenční míst a dále určuje pstup při pskytvání dtací a vypřádání finančních prstředků se státním rzpčtem prstřednictvím ústředníh rgánu státní správy - MZ. Na pskytvání dtací ze státníh rzpčtu se nevztahuje usnesení vlády České republiky ze dne 1. únra 2010 č. 92, Zásadách vlády pr pskytvání dtací ze státníh rzpčtu České republiky nestátním neziskvým rganizacím ústředními rgány státní správy. MZ si vyhrazuje práv změnit pdmínky stanvené v tét Metdice v případě, že djde ke změně suvisejících právních předpisů. Případné změny v pdmínkách tht dtačníh prgramu budu uveřejněny ve Věstníku MZ způsbem umžňujícím dálkvý přístup. Dle ustanvení 14 Rzpčtvých pravidel upravujících pskytvání dtací a návratných finančních výpmcí ze státníh rzpčtu a řízení jejich dnětí není na pskytnutí dtace z dtačníh prgramu Rezidenční místa právní nárk. 2. Cíle a zaměření dtačníh prgramu Rezidenční místa 2013 Cíle dtačníh prgramu jsu: a) finanční pdpra abslventů lékařských fakult pr následné pstgraduální studium lékařských brů (specializační vzdělávání) v základním kmeni. b) finanční pdpra lékařských zdravtnických pracvníků, kteří již část specializační přípravy v základním kmeni abslvvali. 3. Žadatelé dtaci Žadatelem dtaci se může stát akreditvaný pskytvatel zdravtních služeb, který má sídl/míst pdnikání na území České republiky. Údaje sídle/trvalém pbytu fyzické sby musí dpvídat údajům uvedeným v Rzhdnutí registraci neb Rzhdnutí udělení právnění k pskytvání zdravtních služeb. tel.: , 3/13

4 4. Finanční pdmínky Dtace ze státníh rzpčtu přidělená MZ na realizaci prjektu je výhradně účelvě vázána a lze ji pužít jen na úhradu nákladů, které jsu v suladu s dtačním prgramem Rezidenční místa a dále se schválenu Žádstí. DOTACE SE POSKYTUJE NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ZÍSKÁNÍM DOTACE SE ŽADATEL ZAVAZUJE ČÁST NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM REZIDENTA UHRADIT Z VLASTNÍCH ZDROJŮ. Účelvé finanční prstředky se mhu pužít puze na splufinancvání: mzdvých nákladů na rezidenta v minimální výši 55 % z celkvé výše dtace (hrubá mzda, resp. plat - dále jen hrubá mzda a dvdy na zdravtní a sciální pjištění za zaměstnavatele), mzdvých nákladů na šklitele (zaměstnance) v maximální výši 20 % z celkvé výše dtace - hrubá mzda a dvdy na zdravtní a sciální pjištění zaměstnavatele, příjmu šklitele určen pr OSVČ, úhrad pvinných kurzů a stáží stanvených platnými vzdělávacími prgramy pr jedntlivé bry, materiálvých nákladů. MZ pskytuje dtaci nejdéle na celu dbu 24 měsíců vzdělávání v základním kmeni v rzsahu stanvené týdenní pracvní dby. Pdmínky pskytnutí dtace jedntlivým žadatelům stanvuje MZ v písemném Rzhdnutí. Příjemce dtace je pvinen prkazatelně a dlžitelným způsbem vést evidenci pracvní dby rezidenta. 5. Žádst pskytnutí dtace O dtaci na rezidenční míst pdle zákna č. 95/2004 Sb., 21a dst. 4 písm. a) může akreditvaný pskytvatel zdravtních služeb pžádat, pkud účastník specializačníh vzdělávání zahájí specializační vzdělávání u tht akreditvanéh pskytvatele zdravtních služeb a sučasně má akreditvaný pskytvatel zdravtních služeb s účastníkem specializačníh vzdělávání uzavřenu pracvní smluvu v rzsahu minimálně tel.: , 4/13

5 plviny stanvené týdenní pracvní dby a minimálně na dbu délky specializačníh vzdělávání stanvené vzdělávacím prgramem v příslušném bru (rzumí se celá délka vzdělávacíh prgramu včetně základníh kmene). Žádsti pskytnutí dtace na rezidenční míst (dále jen Žádst, viz. Přílha č. 3 tét Metdiky) pdle zákna č. 95/2004 Sb., 21a dst. 4 písm. a) se pdávají v průběhu celéh rku. Na Žádsti pskytnutí dtace na rezidenční míst pdané p 31. říjnu bude pskytnuta dtace na rezidenční míst nejdříve d 1. ledna následujícíh kalendářníh rku. Žádá li pskytvatel zdravtních služeb dtaci na rezidenční míst pr více základních kmenů, je nutné pdat Žádst pr každý základní kmen zvlášť. V případě, že pskytvatel zdravtních služeb žádá rezidenční místa v jednm základním kmeni pr více rganizačních slžek (např. dštěpných závdů, středisek, apd.), pdává vždy jednu Žádst, v níž budu bsaženy všechny pžadavky na pskytnutí dtace na rezidenční místa pr jeden pžadvaný základní kmen specializačníh vzdělávání. Tedy pskytvatel zdravtních služeb pdává jednu suhrnnu Žádst pr jeden základní kmen specializačníh vzdělávání. Každý pskytvatel zdravtních služeb však může pdat Žádsti pr více základních kmenů specializačníh vzdělávání. Termínem Žádst pskytnutí dtace ze státníh rzpčtu na rezidenční míst pr rk 2013 se rzumí subr následujících dkumentů (viz. Přílha č. 3 tét Metdiky): průvdní list infrmace žadateli infrmace struktuře infrmace rezidentvi (rezidentech) tent frmulář pužijte pr každéh rezidenta samstatně vyplněné šablny vzdělávacích plánů pr každéh rezidenta samstatně prhlášení sb dpvědných za vyplnění žádsti včetně prhlášení statutárníh zástupce čestné prhlášení bezdlužnsti Pvinné přílhy k Žádsti: kpie pracvní smluvy uzavřené s účastníkem specializačníh vzdělávání kpie Rzhdnutí akreditaci CD 5.1 Pdrbný ppis náležitstí a přílh k Žádsti Žádst Žádst včetně všech pžadvaných přílh je nutné předlžit v jednm písemném vyhtvení. Dále je nutné dlžit Žádst včetně všech přílh na CD. CD musí být značen přesným názvem pskytvatele zdravtních služeb, brem, číslem prjektu a dále značením: RM V Žádsti je nutné vyplnit všechny plžky, a t v českém tel.: , 5/13

6 jazyce. Písemná frma Žádsti a CD musí být shdné. Žádst bude na CD naskenvána jak jeden subr včetně všech pžadvaných pdpisů a přílh. V případě, že Žádst nebude splňvat některu z náležitstí zde uvedených, bude pskytvatel zdravtních služeb vyzván k dplnění Žádsti. V tmt případě se v dpvídajícím rzsahu prdlužuje lhůta pr vydání Rzhdnutí dle 21ab dst. 1 zákna č. 95/2004 Sb. Psuzvána bude puze kmpletní Žádst. Další infrmace k přílhám a k dkladům, které je nutné dlžit k Žádsti, jsu uvedeny následně v tét kapitle. 1) Infrmace rezidentvi V části Pžadvaná výše dtace na základní kmen příjemce dtace vyplní pžadvanu výši dtace na základní kmen na jednh rezidenta, která se vypčítá pčtem měsíců, na které má být dtace pskytnuta x Kč. V případě, že dtace bude pskytvána puze na část základníh kmene vzdělávacíh prgramu (rezident již část vzdělávacíh prgramu základníh kmene abslvval), bude dtace pskytnuta na zbývající pčet měsíců, kdy budu splněny pdmínky pr její pskytnutí a v Žádsti uvede přesný pčet abslvvaných měsíců splu s názvem akreditvanéh pskytvatele zdravtních služeb, ve kterém je abslvval. 2) Označení bálky Obálka musí být patřena zpáteční adresu adresa subjektu žádajícíh dtaci na rezidenční míst. Dále je nutné bálku značit slvy Dtační řízení: Rezidenční místa 2013, značením prjektu (Prjekt č. 1). 6. Další pdmínky pr pdání Žádstí MZ upzrňuje žadatele rezidenční míst, na nutnst a pvinnst ddržvání stanvených termínů v celé délce realizace dtačníh prgramu. Žádst může být pdána de dne následujícíh p dni, kdy MZ na svých webvých stránkách uveřejní Metdiku včetně všech přílh. Dtace na rezidenční míst se pskytuje za celé kalendářní měsíce, kdy jsu splněny pdmínky pr její pskytnutí. Ke splnění pdmínek pr pskytnutí dtace za celý kalendářní měsíc musí být Žádst pdána k 1. dni příslušnéh měsíce. V případě pdání žádsti v pzdějším termínu bude přiznána dtace d 1. dne měsíce následujícíh. Nejpzději k tmut datu musí být sjednán vznik pracvníh pměru s účastníkem specializačníh vzdělávání (viz 36 dst. 1 zákna č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů), rezident musí být zařazen d bru a musí být zahájen specializační vzdělávání. Na Žádsti pskytnutí dtace na rezidenční míst pdle zákna č. 95/2004 Sb., 21a dst. 4 písm. a) pdané p 31. říjnu bude pskytnuta dtace na rezidenční míst nejdříve d 1. ledna tel.: , 6/13

7 Adresa pr písemné pdání žádsti (administrátr): Glbal Health Service, s.r.. Šultysva 728/ Praha 6 Břevnv Adresa pr sbní pdání žádstí (administrátr): Glbal Health Service, s.r.. Bělhrská 164/ Praha 6 Břevnv 6.1 Administrátr Splečnst Glbal Health Service, s.r.., která zajišťuje služby spjené s realizací specializačníh vzdělávání zdravtnických pracvníků. 7. Rzhdnutí MZ pskytnutí dtace MZ rzhdne pskytnutí dtace na rezidenční míst d 60 dnů de dne bdržení Žádsti. Je-li pracvní smluva mezi akreditvaným pskytvatelem zdravtních služeb, který žádá pskytnutí dtace na rezidenční míst pdle zákna č. 95/2004 Sb., 21a dst. 4 písm. a) a účastníkem specializačníh vzdělávání uzavřena v rzsahu kratším, než je stanvená týdenní pracvní dba, MZ pskytne dtaci na rezidenční míst v pměrně snížené výši na dbu pměrně delší. Písemná frma Rzhdnutí bude zaslána na knkrétní adresu uvedenu v Žádsti. 8. Způsb pskytvání a pdmínky čerpání dtace a pvinnsti pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem 8.1 Pdmínky čerpání dtace MZ finanční prstředky pskytne na specializační vzdělávání v základním kmeni u brů specializačníh vzdělávání, a t nejdéle na dbu 24 měsíců. Výše měsíční dtace pr příslušný br specializačníh vzdělávání v základním kmeni je uvedena v Přílze č. 4 tét Metdiky. Dtace na rezidenční míst se akreditvanému pskytvateli zdravtních služeb pskytuje za celé kalendářní měsíce, kdy jsu splněny pdmínky pr její pskytnutí. Tt ustanvení se vztahuje bdbně na zahájení, uknčení i přerušení specializačníh vzdělávání jak ze strany rezidenta, tak ze strany akreditvanéh pskytvatele zdravtních služeb, který je příjemcem dtace. Dtaci na rezidenční míst nelze pskytnut zpětně za kalendářní měsíce, které předcházely pdání Žádsti. Finanční prstředky budu MZ uvlňvány 1x rčně. Prvnímu uvlnění prstředků předchází vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace. Finanční prstředky budu převedeny tel.: , 7/13

8 na čísl účtu pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem, které bude uveden v Žádsti. V případě, že zřizvatelem pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem je kraj neb bec, uvede žadatel (pskytvatel zdravtních služeb s rezidenčním místem) v Žádsti čísl účtu zřizvatele. 8.2 Přerušení pskytvání dtace MZ přeruší pskytvání dtace na rezidenční míst p dbu přerušení specializačníh vzdělávání rezidenta. Celkvá dba přerušení nesmí přesáhnut 5 let. V případě zahájení a uknčení přerušení specializačníh vzdělávání rezidenta u pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem, příjemce dtace tét skutečnsti uvědmí MZ prstřednictvím administrátra, a t nejpzději d 10 dnů de dne, kdy tyt skutečnsti nastaly, pmcí frmuláře Žádsti změnu, který bude uveřejněn na webvých stránkách MZ v sekci Rezidenční místa. 8.3 Změna akreditvanéh pskytvatele zdravtních služeb Pkud rezident v průběhu kalendářníh rku uzavře pracvní pměr za účelem specializačníh vzdělávání, na které se pskytuje dtace na rezidenční míst pdle zákna č. 95/2004 Sb., 21a dst. 4 písm. a) s jiným akreditvaným pskytvatelem zdravtních služeb, může tent akreditvaný pskytvatel zdravtních služeb pžádat pskytnutí dtace na rezidenční míst pdle zákna č. 95/2004 Sb., 21a dst. 4 písm. a). Pr takt žádajícíh akreditvanéh pskytvatele zdravtních služeb platí všechna ustanvení tét Metdiky. 8.4 Žádst změnu Příjemce dtace může v průběhu specializačníh vzdělávání pžádat schválení změn (např. změna jména rezidenta, změna čísla bankvníh spjení, změna statutárníh zástupce, změna jména/názvu příjemce, adresy apd.) nejpzději d 10 dnů, kdy tat změna nastala. Žádst změnu se pdává na frmuláři, který bude zveřejněn na webvých stránkách MZ, a t prstřednictvím administrátra. Přílhu Žádsti změnu musí být dklady prkazující právněnst pžadvané změny. Pslední žádst tut změnu příjemce zašle nejpzději d 15. listpadu. Žádst změnu bude MZ psuzena a v případě, že změna bude schválena, vydá se změnvé Rzhdnutí. Jestliže změna nebude vyžadvat vydání změnvéh Rzhdnutí, bude příjemci dtace zaslán známení, zda změna byla akceptvána. O případnu změnu v čerpání finančních prstředků (stanvených v Rzhdnutí) v průběhu rzpčtvéh rku, je příjemce dtace pvinen písemně pžádat prstřednictvím administrátra, a t nejpzději d 10 dnů de dne, kdy změna nastala. V psledním čtvrtletí kalendářníh rku je nutné žádst změnu zaslat nejpzději d 15. listpadu. Žádst změnu bude MZ psuzena a v případě, že změna bude schválena, bude vydán změnvé Rzhdnutí. tel.: , 8/13

9 8.5 Zastavení pskytvání dtace MZ zastaví pskytvání dtace na rezidenční míst, pkud: a) je uknčen specializační vzdělávání rezidenta v bru, pr který je dtace na rezidenční míst pskytvána, b) je sknčen pracvní pměr rezidenta u akreditvanéh pskytvatele zdravtních služeb, kterému je pskytvána dtace, neb c) akreditvaný pskytvatel zdravtních služeb pruší pvinnsti pdle 18 a 21d zákna č. 95/2004 Sb. V případě předčasnéh uknčení specializačníh vzdělávání rezidenta neb v případě uknčení pracvníh pměru rezidenta u pskytvatele zdravtních služeb s rezidenčním místem, příjemce dtace tét skutečnsti uvědmí MZ prstřednictvím administrátra, a t nejpzději d 15 dnů de dne, kdy uvedené skutečnsti nastaly, pmcí frmuláře Žádsti změnu, který bude uveřejněn na webvých stránkách MZ v sekci Rezidenční místa, a t zastaví uvlňvání dtace. Zařízení je dále pvinn ddržvat pdmínky stanvené v ustanvení 18 a 21d zákna č. 95/2004 Sb. 8.6 Další pdmínky pskytvání dtace Pskytnutá dtace bude MZ uvlňvána 1 x rčně pdle Rzhdnutí a v suladu s regulací výdajů státníh rzpčtu na rk 2013 stanvenu Ministerstvem financí ČR. V případě, že vláda ČR rzhdne vázání rzpčtvých prstředků v suladu s Rzpčtvými pravidly, může MZ snížit Rzhdnutím stanvenu částku dtace. Příjemce dtace je pvinen vypřádat přednstně, před případným zánikem rganizace, vztahy se státním rzpčtem. Příjemce dtace je pvinen vrátit nevyčerpané prstředky splu s vypřádáním dtace nejpzději d 30 dnů d známení dstupení d prjektu neb jeh uknčení, pkud se prjekt neuskuteční neb je předčasně uknčen. V takvém případě je příjemce dtace pvinen finanční prstředky vrátit na výdajvý účet MZ, ze kteréh mu byla dtace pskytnuta. Jestliže příjemce dtace není schpen prjekt vůbec zrealizvat, a z tht důvdu čerpat finanční dtaci, je pvinen známit tut skutečnst písemnu frmu MZ (prstřednictvím administrátra) nejpzději d 15 kalendářních dnů d dručení Rzhdnutí. Vyplacené mzdvé prstředky (ppř. příjem šklitele u OSVČ) musí být pdlženy prvtními dklady umžňujícími kntrlu skutečně prvedené práce. Příjemce dtace je pvinen jednznačně prkazatelným a dlžitelným způsbem vést evidenci pracvní dby rezidenta. Příjemce dtace je pvinen umžnit pskytvateli (správci tel.: , 9/13

10 rzpčtu) kntrlu ve vztahu k přiděleným finančním prstředkům. Kntrlní systém je zaveden a nastaven v suladu se záknem č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, ve znění pzdějších předpisů a záknem č. 552/1991 Sb., státní kntrle, ve znění pzdějších předpisů. Neddržení (prušení) daných pdmínek pr pskytnutí dtace a neddržení pdmínek pr pužití těcht finančních prstředků je klasifikván jak neprávněné pužití prstředků státníh rzpčtu, resp. prstředků pskytnutých ze státníh rzpčtu (ustanvení 3 písm. e) Rzpčtvých pravidel). Příjemce dtace je pvinen pstupvat v suladu se záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkud pužije prstředky státníh rzpčtu k úhradě zakázky, která je veřejnu zakázku. 9. Hdncení a realizace prjektu 9.1 Průběžná zpráva za rzpčtvý rk u víceletéh prjektu Příjemce dtace je pvinen MZ (prstřednictvím administrátra) předkládat v řádných termínech na stanveném frmuláři Průběžné zprávy plnění prgramu Rezidenční místa 2013, zahrnující přehled abslvvaných částí v daném rce, přehled zbývajících částí stanvených vzdělávacím prgramem a finanční vyúčtvání (výkaz čerpání finančních prstředků s kmentářem k čerpání pskytnutých dtačních finančních prstředků v členění pdle Rzhdnutí pr příslušný rzpčtvý, tj. kalendářní rk). Frmulář Průběžné zprávy se předkládá za každé Rzhdnutí samstatně. Frmulář Průběžné zprávy plnění prgramu Rezidenční místa 2013 splu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webvých stránkách MZ. Knečný termín pr deslání Průběžné zprávy za rk 2013 na MZ je , nebude-li stanven v Rzhdnutí jinak. 9.2 Závěrečná zpráva p uknčení celéh víceletéh prjektu Na knci prjektu je příjemce dtace pvinen MZ (prstřednictvím administrátra) předlžit Závěrečnu zprávu plnění prgramu Rezidenční místa 2013 zahrnující ppis a zhdncení realizace dbrné části prjektu, finanční vyúčtvání (výkaz čerpání finančních prstředků s kmentářem k čerpání pskytnutých dtačních finančních prstředků v členění pdle Rzhdnutí) nejpzději d následujícíh rku p rce, ve kterém byl celý prjekt uknčen řádným splněním základníh kmene příslušnéh bru specializačníh vzdělávání psledníh rezidenta. Frmulář Závěrečné zprávy plnění prgramu Rezidenční místa 2013 splu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webvých stránkách MZ. Závěrečnu zprávu musí předlžit i příjemci dtace, u kterých dšl k uknčení pracvníh pměru rezidenta, a tím k předčasnému sknčení abslvvání základníh kmene specializačníh vzdělávání. tel.: , 10/13

11 10. Vypřádání vztahů se státním rzpčtem Pr všechny typy rganizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kteru se stanví zásady a termíny finančníh vypřádání vztahů se státním rzpčtem, státními finančními aktivy neb Nárdním fndem, v platném znění. Každrční finanční vypřádání dtace musí být prveden ve smyslu Rzpčtvých pravidel a v suladu s tut vyhlášku nejpzději d následujícíh kalendářníh rku, včetně finančníh vypřádání, tj. pukázání nesptřebvané částky dtace na účet cizích prstředků MZ ČR č.ú /0710 u České nárdní banky. Pzději připsané částky budu pukázány zpět na účet desílatele, kterému vznikne pvinnst vypřádání se státním rzpčtem prstřednictvím příslušnéh finančníh úřadu. Pkud djde k prušení rzpčtvé kázně ve smyslu zákna č. 218/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů, (tzn., že prstředky státní dtace budu využity neprávněně neb zadrženy a jejich nesptřebvaná část nebude vypřádána pdle 14 dst. 9 uvedenéh zákna a vrácena na účet MZ d 15. únra), pdléhají subjekty, kterým byla státní dtace pskytnuta, sankcím ve smyslu 44 a 44a tht zákna. Příjemce dtace je rvněž pvinen předlžit finanční vypřádání dtace na frmuláři Závěrečné finanční vypřádání dtace ze státníh rzpčtu prstřednictvím administrátra a sučasně zaslat avíz dbru VZV MZ. Frmuláře k Závěrečnému finančnímu vypřádání dtace ze státníh rzpčtu splu se stanvením termínu pr jeh zaslání a bližšími instrukcemi budu uveřejněny na webvých stránkách MZ. Pkud budu skutečné náklady nižší, než je uvlněná částka dle Rzhdnutí, musí příjemce dtace zbývající finanční prstředky vrátit d státníh rzpčtu převdem na účet cizích prstředků MZ č.ú /0710 u České nárdní banky, a t nejpzději d 15. únra následujícíh rku (k tmut dni musí být finanční prstředky připsány na účet MZ). Při převdu nesptřebvané části dtace příjemci dtace uvedu jak variabilní symbl kód 5222 (bčanská sdružení), 5223 (církevní subjekty), 5221 (becně prspěšné splečnsti), 5229 (statní neziskvé rganizace), 5212 (fyzické sby), 5213 (statní právnické sby a.s., s.r.. atp.), 5321 (rganizace zřízené bcemi), 5323 (rganizace zřízené krajem), 5332 (VŠ), 5331 (příspěvkvé rganizace MZ) a článek 376 (např ). Pkud celkvá částka sučtu všech dtací realizvaná prstřednictvím MZ přesáhne u jednh příjemce na knci prjektu částku ,- Kč, je příjemce dtace pvinen zajistit kntrlu hspdaření se státní dtací externím kntrlním rgánem (jedná se fyzicku neb právnicku sbu zapsanu d seznamu auditrů; externí auditr musí být nezávislý jak na státních rgánech, tak na vedení auditvané splečnsti neb fyzické sby i na statních zájmvých skupinách), výsledek prjednat s nejvyšším rgánem příjemce a předat dbru vzdělávání a vědy MZ nejpzději k 30. červnu následujícíh rku p uknčení prjektu. tel.: , 11/13

12 Pkud celkvá částka sučtu všech dtací realizvaná prstřednictvím MZ nepřesáhne částku ,- Kč, je příjemce dtace pvinen prvedení kntrly hspdaření s dtací vlastním kntrlním rgánem (tzn. prstřednictvím vlastních pracvníků splečnsti, případně externím ddavatelem služeb, např. účetní) a výsledek kntrly předat dbru vzdělávání a vědy MZ nejpzději k 28. únru následujícíh rku p uknčení prjektu. V kntrlní zprávě je nezbytné výslvně uvést: zda čerpání dtace za příslušný prjekt prbíhal v suladu s Rzhdnutím č.j. /2013/VZV/RM/ROZ, pskytnutí dtace na rezidenční míst vydaným MZ dne a dále, zda čerpání prbíhal v suladu se zásadami stanvenými ústředním rgánem státní správy - MZ. Kntrlní zprávu pdepíše zpracvatel. tel.: , 12/13

13 11. Kntaktní údaje Kntaktní sba pr lékařské zdravtnické bry (Prjekt č. 1): Ing. Marie Karlvá tel.: Mgr. Denisa Denkvá tel: Kntaktní adresa: Ministerstv zdravtnictví ČR Sekce zdravtní péče Odbr vzdělávání a vědy Palackéh náměstí Praha 2 Kntaktní adresa administrátra prjektu: Glbal Health Service, s.r.. Šultysva 728/ Praha 6 Břevnv Kntaktní sby administrátra: Ing. Dagmar Maiervá tel.: Ing. Iva Urbancvá tel.: V Praze dne MUDr. Ferdinand Plák, Ph.D. náměstek pr zdravtní péči tel.: , 13/13

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Vzor kolektivní smlouvy

Vzor kolektivní smlouvy PŘÍLOHA 4 KOLEKT 28. LEDNA 2009 IVNÍ SML OUVA......... jen zam............. (náze ěstnavate v prá rávnické tel l ), sby p uzavřená mezi: i dle le zřizva zákla cí listi ladní rg t in n y ), zastu aniz i

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2016. Schválen Radu města České Budějvice dne 02.12.2015 usnesením č. 1674/2015 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) na veřejnu zakázku na ddávky zadanu frmu zjedndušenéh pdlimitníh řízení dle zákna 137/2006

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 02 Datum platnsti

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Pdpra vytváření systému terénní sciální práce - supervize Knečný příjemce dbr sciálních služeb Odbr 22 sciálních služeb Ministerstva práce a sciálních věcí ČR vypracval

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů PŘÍLOHY Přílha I Dtazník pr škly Přílha II Dtazník pr studenty Přílha III Seznam tabulek a grafů 72 Přílha I Dtazník pr škly Analýza dstupnsti ICT na VOŠ Vážení respndenti, ráda bych Vás pžádala vyplnění

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 I. program

ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 I. program Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2326 ze dne 2. 9. 2014 ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 I. program specifická primární prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školy a školská zařízení Metodika pro předkladatele

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ. dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů TEXT VÝZVY K JEDNÁNÍ dle ustanovení 34 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky: Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE PŘÍLOHA Č. 8 VZOR PODMÍNEK ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Sídlo:

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace je v elektronické podobě přístupná na profilu zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/starez Identifikátor profilu zadavatele: 60061027, po celou dobu trvání lhůty pro podání

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ;  CÍ7 L 1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L OSMÍ7)UVY SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje! >HA Mxi. ; rok! zi_ nďb. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 12.4.2006 v Praze Přítmni: Jančálek, Dbeš, Matyášvá, Slavík, Vaňura, Kblížek, Jakubek, Kupvá, Palánvá, Pluhařvá Omluveni: Jhn 1. Zahájení Zasedání zahájil

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

Veřejný příslib. ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o. " Život s Tany"

Veřejný příslib. ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o.  Život s Tany Veřejný příslib ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o. " Život s Tany" Vymezení veřejného příslibu, soutěže a jejich zveřejnění 1.1. Veřejný příslib (dále jen Příslib ) upravuje postupy související

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Dotační program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016

Dotační program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016 Dotační program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016 Program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT (dále jen program ) je vyhlášen na základě

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více