Klíčová slova: komplexní ověření znalostí a dovedností; zdravověda; týmová spolupráce+ rozdělení rolí v týmu; jednání v krizových situacích; reflexe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová slova: komplexní ověření znalostí a dovedností; zdravověda; týmová spolupráce+ rozdělení rolí v týmu; jednání v krizových situacích; reflexe"

Transkript

1 Název příkladu dobré praxe (PDP) Outdoorová cesta Minimální kompetenční profil (MKP) Samostatný vedoucí dětí a mládeže všeobecné zaměření Garant PDP ((jméno a příjmení, organizace) PhDr. Eva Weislová, Liga lesní moudrosti Klíčová slova: komplexní ověření znalostí a dovedností; zdravověda; týmová spolupráce+ rozdělení rolí v týmu; jednání v krizových situacích; reflexe 1) Stručná anotace PDP Outdoorová cesta je výukový program formou zážitkové pedagogiky, ve kterém je využito simulačních aktivit a rolových her. Účastníci si vyzkouší formu skupinové spolupráce, různé role v týmu, svoje reakce v krizových situacích a ověří si některé odborné znalosti a dovednosti při plnění úkolů v terénu. Přístup a chování účastníků v jednotlivých simulačních aktivitách a jejich týmová spolupráce je po ukončení cesty reflektována pomocí pořízených videonahrávek. 2) Východiska PDP účastníci jsou dostatečně fyzicky zdatní účastníci mají zkušenosti s pobytem v přírodě účastníci prošli teoretickou přípravou účastníci mají potřebné materiální vybavení pro jednotlivé úkoly 3) Cíle PDP komplexně si vyzkoušet některé znalosti a dovednosti formou zážitkové pedagogiky vyzkoušet si týmovou spolupráci zažít různé role v týmu aplikovat získané dovednosti ze zdravovědy při ošetřování simulovaného zranění rozvinout svou vnitřní připravenost k reagování v krizových situacích vyzkoušet si plánování trasy vyzkoušet si odhadnout bezpečnostní rizika a jejich zajištění vyzkoušet si reflektovat jednání skupiny při plnění úkolů vyzkoušet si prezentaci daného tématu vyzkoušet si prvky relaxace a psychohygieny 4) Cíle související s klíčovými kompetencemi Související klíčové kompetence absolventa

2 řídí spolupracovníky (další vedoucích) a spoluprácuje při jejich činnosti, organizuje aktivity a monitoruje jejich průběhu je schopen reagovat na individuální potřeby účastníků komunikuje se skupinou i s jednotlivci k dosažení vymezených cílů posuzuje a ovlivňuje bezpečnostní rizika, používá krizové řízení provádí prevenci v ochraně zdraví, bezpečnosti činnosti při práci s dětmi a mládeží, projevů rizikového chování, pečuje o zdraví a poskytuje první pomoci, dokáže pracovat se skupinovou dynamikou (komunikace uvnitř skupiny, atmosféra, motivace ve skupině, normy a cíle ve skupině atd.), je schopen prezentovat dané téma pečuje o vlastní rozvoj a psychohygienu 5) Popis realizace příkladu dobré praxe Outdoorová cesta je souhrnem aktivit, které probíhají v terénu. Aktivity se odehrávají na jednotlivých stanovištích nebo v průběhu cesty. Jde o praktickou část vzdělávacího programu (ověření), která se skládá hlavně z týmové spolupráce (překonávání překážek), tábornických dovedností (lukostřelba, rozdělávání ohně), přípravy prezentace na dané téma, landart a hlavně praktické první pomoci, kdy účastníci procvičují poskytnutí první pomoci při autonehodě. V převráceném autě jsou jako simulanti tři těžce zranění pasažéři a čtvrtý, sice nezraněn, ale v šoku. Na posledním stanovišti se všechny skupiny setkají a je pro ně připravena potní chýše (indiánská sauna), kde si účastníci odpočinou po náročném dni. Po návratu účastníky čeká bohatá hostina, jako završení celodenního snažení v nepříznivých podmínkách. Ve večerních hodinách a druhý den dopoledne se promítají natočené materiály z cesty a zdravovědy a společně s lektory účastníci reflektují svoje jednání při plnění úkolů. Účastníci jsou rozděleni do družstev. Dostanou na cestu minimální vybavení, mapu s vyznačenými místy a několik zapečetěných obálek, na kterých jsou čísla shodná s číslem stanoviště na mapě a čas, kdy se na stanoviště mají dostavit a otevřít obálku s pokyny. Další obálky s úkoly, které nejsou vázány na stanoviště, mohou otevřít a plnit kdykoliv v průběhu cesty. Instrukce zní: budete rozvezeni do výchozích bodů, pohybovat se můžete libovolnou trasou, ale v určený čas, který je napsán na jednotlivých obálkách, musíte být vždy na konkrétním místě vyznačeném v mapě. V obálce pak najdete zadání úkolu, který na daném místě splníte. Pokud se dostavíte pozdě, stanoviště musíte opustit v čase napsaném na obálce, i kdybyste úkol nedokončili. Bránili byste jinak dalším skupinám v plnění úkolu. Časový rozsah realizace: Samotná doba realizace trvá devět a půl hodiny. Je třeba navíc počítat s přípravnou fází (příprava stanovišť ) a s komplexním hodnocením, takže celkem se jedná o čtrnáct hodin. Materiální a technické zabezpečení: Nutné vybavení pro realizátora mapa zvoleného prostoru, lana, jistící úvazek, kotlíky, pánve, sekera, pila, zdravotnické vybavení na simulaci, jídlo pro účastníky v plátěných pytlích, šplhací lano, potraviny pro večerní hostinu, dataprojektor pro závěrečnou reflexi, kamera pro stanoviště zdravovědy, atomobilový vrak, dostatečný počet lektorů pro stanoviště a simulantů pro stanoviště zdravovědy Nutné vybavení pro každou skupinu - turistická (nebo podrobnější) mapa prostoru, kde se bude skupina pohybovat, minimální vybavení na rozdělávání ohně (křesadlo, třecí dřeva), luk a šípy, lékárnička, kamera.

3 Popis jednotlivých úkolů a stanovišť: Úkol č.1 na stanovišti - Cíl: Postarat se o to, aby v časovém limitu družstvo sehnalo a uvařilo dostatečné množství potravy pro nasycení celého týmu. Jiné potraviny v průběhu cesty nebyly k dispozici. Lov a Sběr aneb jak získat potravu v divočině. Za prodlužujících se dnů podzimních začínají s obstaráváním potravy těžkosti. Jídla je v úschovnách ještě dost a tak se nikomu na lovy nechce, ale stále je nutné myslet na přicházející zimu a nenechat se ukolébat pocitem sytosti. Neváhejte a začněte lovit, co víte co přijde poté Abyste si mohli jídlo odnést a něco uvařit je nutné nejdříve si dané suroviny zasloužit. To lze dvěma způsoby: Lovem - Jednotlivé pytle představujících určitý druh kořisti, je nutné zasáhnout, z místa označeného dvěma bílými fábory, tak aby šíp uvízl v pytli. Jídlo rozmístěné případně zavěšené v okolí pytlů je možné získat v případě pouhého zasažení (není nutné, aby šíp uvízl v potravině). Každý po úspěšném zásahu nebo vystřílení sady 10-ti šípů a jejich sesbíráním, předá luk dalšímu ve své skupině. Pokud tedy byl lovec úspěšný vyzvedne si buď přímo zasaženou kořist nebo v případě pytle odpovídající potravinu z hromady označené červeným fáborem. Tímto způsobem se můžete střídat do omrzení nebo získání dostatečného množství zásob. Sběrem Vyšplháním po laně a sebráním zavěšené potraviny. Při šplhu musíte být jištěni. Což znamená obléknout si připravený sedák, zatímco se ostatní chopí druhého konce lana k sedáku připevněného a jsouc připraveni ve správném okamžiku zbrzdit pád svého kamaráda. Každý může sebrat pouze jednu potravinu, se kterou se pak bezpečně vrátí na zem. Úkol č.2 na stanovišti - Cíl: Vyzkoušet si týmovou spolupráci (úkol byl bez spolupráce neřešitelný) a naučit se rozlišovat role ve skupině. Vyzkoušet si odhadnout bezpečnostní rizika a jejich zajištění. Naši milí, před sebou máte jeden z mnoha úkolů. Jakmile se vytvoří jakákoliv skupina lidí, její členové zpravidla přijmou určitou společenskou roli, kterou lze pojmenovat a popsat. Výzkum dokonce prokázal, že v každé skupině se vždy objevuje několik předem vytypovaných rolí (např. role vůdce, baviče ). Často se stává, že se role překrývají nebo postupem času mění. V okolí rozvaliny najděte zelené lanko napnuté mezi stromy, které se v tuto chvíli pro vás stává elektrickým drátem. Vaším úkolem je dostat se (celá skupina) za elektrický drát, aniž byste jej podlezli či nějak obešli. Ano, dostat se přes něj můžete pouze přelezením. Nesmíte se však drátu nijak ani ničím dotknout, protože byste se mohli pod proudem na místě uškvařit. Zároveň se nesmíte dotknout stromů, mezi kterými je lanko natažené. Až se ve zdraví dostanete na druhou stranu, přejděte k velké lípě, u které stojí žulový podstavec. Z podstavce se každý pomocí zavěšeného lana přehoupněte přes vodu plnou žraloků až do záchranného člunu ve tvaru trojúhelníku, který je na místě připraven. Se záchranným člunem nesmíte pohybovat. Ze záchranného člunu nesmíte vystoupit dříve, než se do něj přehoupne poslední člen vašeho týmu. Pokud se vám nepodaří úkol splnit, máte neomezený počet pokusů, ale vždy musíte začít všichni znovu. Při plnění těchto aktivit se navzájem pozorujte a poté zkuste pojmenovat role, které se ve vaší skupině objevily a kdo je zastával. O svých rolích promluvte na kameru (popište je) a podložte to videozáznamem z plnění zadaného úkolu. Hodně zdaru

4 Úkol č.3 průběžný - Cíl: Vyzkoušet si prezentaci daného tématu a zopakování si znalostí z modulu Woodcraft Umění a krása patří k woodcraftu stejně jako příroda. Land Art spojuje také obojí. Vaším úkolem je v přilehlém okolí vytvořit v přírodě a z přírodnin umělecké dílo, které po vás zůstane, dokud se o něj příroda nepostará. Jako téma svého díla zvolte myšlenku čtyřnásobného ohně. Své dílo natočte i s průvodním slovem pro ostatní. Úkol č.4 průběžný - Cíl: Vyzkoušet si prezentaci daného tématu a zopakování si znalostí z modulu Woodcraft, Liga lesní moudrosti, Vedení kmene. Rozdělení rolí v týmu. Natočte na kameru následující rozhovor redaktora zpravodajství ČT24 Ivana Lukáše. Mohli byste prosím popsat co je Liga lesní moudrosti? Jak spolu souvisí pojem woodcraft a lesní moudrost? Říká se, že Liga lesní moudrosti je tradiční organizace. Co to znamená? Liga má v programu jistou výchovnou ambici, mohli byste jí prosím ve stručnosti popsat našim divákům? V čem se Liga liší od ostatních podobných organizací? Které organizace se v ČR zabývají podobnými výchovnými cíly jako Liga? Proč jste zrovna dneska zde na tomto místě? Co to znamená, když je někdo náčelník? Jak se jím stane? Zamyslete se i nad projevem a postavením redaktora. Projevem, vzhledem a postavením řečníka, popřípadě skupiny řečníků. Na ČT 24 jsou akceptovatelné vstupy o max. délce 3 minuty. Pakliže překročíte dobu, šéfredaktor Šámal je nepustí do vysílání. Úkol č.5 na stanovišti - Cíl: Aplikovat získané dovednosti ze zdravovědy při ošetřování simulovaného zranění. Rozvinout svou vnitřní připravenost k reagování v krizových situacích. Zadání úkolu nebylo písemné. Po příchodu na stanoviště lektor oznámil účastníkům, že za zatáčkou uvidí situaci, která vyžaduje jejich pomoc. Situace: Mimo silnici převrácené auto. Částečně v autě, ale i okolo leželi 3 namaskovaní, zranění simulanti. Jednalo se o otevřenou zlomeninu holenní kosti, amputace ruky v zápěstí a těžké zranění dutiny břišní. Čtvrtý simulant, který se nekontrolovatelně pohyboval okolo, byl v šoku. Po 15-ti minutách ošetřování a čekání na příjezd rychlé zdravotnické pomoci, skupině bylo oznámeno, že sanitka nemůže přijet až na místo a tým se musí postarat o transport. Na tomto jediném stanovišti nenatáčejí situaci sami účastníci, ale člen lektorského týmu. Úkol č.6 na stanovišti - Cíl: Vyzkoušet si prvky relaxace a psychohygieny. Závěrečné stanoviště, které bylo pro všechny společné, nabízí po chladném dni a celodenní námaze odpočinek v indiánské sauně, kterou připraví lektoři v průběhu dne. Sauna je dostatečně prostorná pro všechny účastníky a umožňuje poznat tradiční zvyky a diskuzi nad jejich užíváním a zároveň následně navozená atmosféra je vhodná k sebepoznání. 6) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace (klady, zápory a další doporučení) Outdoorová cesta byla velmi kladně hodnocena všemi účastníky. Účastníci vysoce hodnotili ověřování některých dovedností a znalostí přímo v praktických situacích. Nejpřínosnější, podle

5 hodnocení účastníků, bylo stanoviště zdravovědy, kde se někteří poprvé dostali do stresové situace a přímého kontaktu s těžkým zraněním včetně krve. Vysoce hodnocena byla i možnost natáčení a reflexe vedená odbornými lektory na jednotlivá témata. Negativem této akce je její časová náročnost na přípravu a počet lektorů, vysoká náročnost na koordinaci lektorského týmu a odhadu časového harmonogramu. Doporučujeme akci realizovat pouze se zkušeným týmem a reflektovat aktivity s lektory, kteří mají velké zkušenosti s podáváním zpětné vazby. Dále doporučujeme, aby stanoviště na Outdoorové cestě nebyly prvoplánově hodnoceny splnil/nesplnil. Pro účastníky je největším přínosem (i podle jejich vyjádření) dobře vedená zpětná vazba u natočeného videozáznamu, kde lze reflektovat i případný neúspěch v plnění úkolu. 7) Hodnocení garanta PDP PDP Outdoorová cesta jako součást zkoušek hodnotím velice kladně, pro jeho univerzálnost. Tento příklad lze využít pro téměř všechny moduly, kde je potřeba vyzkoušet některé dovednosti a znalosti v praxi. Pro jeho doporučení hovoří i velmi vysoké ocenění samotnými účastníky, kteří kladně hodnotili nejen formu zážitkové pedagogiky, ale i vysoký přínos sebepoznání v různých zátěžových situacích.

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni ZŠ podle projektu NAPLNO Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ

DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ 180 Minut 13 19 Let 50 Účastníků DEN DĚTÍ PRO NÁCTILETÉ Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Pohybové činnosti (mimo kolektivních sportů) pro náctileté Mgr. DiS. František Vaníček Praha,

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody)

Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody) Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody) Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funčnímu studiu (informace, metody) První vydání, Praha 2012 Autoři textů: Jaroslav Jindra,

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE řidičák několik slov ke vzdělávání vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží vzdělání v dnešní společnosti situace organizací

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem

Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem Minimální kompetenční profil: Lektor prevence a první pomoci v oblasti práce s dětmi a mládeží Organizace: Prázdninová škola Lipnice o.

Více

Rukověť instruktora. Radek Pelánek

Rukověť instruktora. Radek Pelánek Rukověť instruktora Radek Pelánek ii Tento materiál je povoleno tisknout, kopírovat a jinak šířit pro vlastní potřebu. Není povoleno jej modifikovat a šířit ve velkém. Díky. Text c Radek Pelánek, 2003

Více

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ

METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU PRODAVAČ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Adam

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více