Ochrana práv seniorů v Africe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana práv seniorů v Africe"

Transkript

1 Ochrana práv seniorů v Africe Senioři hrají zásadně důležitou úlohu v africké společnosti, jejich práva však nejsou brána v úvahu při tvorbě právních systémů a národní politiky afrických států a dostatečnou pozornost jim nevěnuje ani mezinárodní společenství. Miliony rodin v celé Africe by nepřežily bez pomoci svých starších členů od péče o osiřelá vnoučata po zajištění příjmu nezbytného pro chod domácností. Přesto jsou senioři často vystaveni diskriminaci ve svých rodinách a v přístupu ke službám, a právní systém afrických zemí a politika jejich vlád tuto diskriminaci podporují. Práva seniorů jsou formulována v řadě mezinárodních dohod, v praxi však na ně často není brán zřetel. Tento dokument se obrací na Evropskou unii (EU) a její členské státy, evropské nevládní organizace a africké národní vlády. Upozorňuje africké vlády na nutnost revidovat právní systém svých zemí tak, aby chránil starší občany. Nastiňuje, jak mohou vlády zemí EU tento proces podpořit. Zdůrazňuje důležitou úlohu, již dnes senioři plní v Africe, identifikuje hlavní oblasti, v nichž dochází k porušování jejich práv, a uvádí příklady pozitivních zásahů, které změnily život seniorů a osob na nich závislých. Obyvatelstvo Afriky rychle stárne. Do roku 2050 se počet lidí starších než 60 let žijících v Africe zvýší ze současných zhruba 50 milionů na téměř 200 milionů. 1 V mnoha případech stárnutí provází chronická a prohlubující se chudoba, oslabení rodinných a komunitních struktur v důsledků migrace, konfliktů, přírodních pohrom a šíření nákazy HIV a AIDS. Přehlížení problémů seniorů a zhoršování jejich ekonomické situace přispívají ke stále vážnějšímu porušování jejich práv. Starší občany diskriminují zákony, setkávají se s diskriminací ve svých rodinách a komunitách. Jen málo seniorů pobírá státem zaručený důchod, má přístup ke zdravotní péči a vzdělávání a požívá právní ochrany, na niž má nárok. Navíc je seniorům často upíráno právo na účast na rozvoji společnosti. Obsah Zákony a rámce 2 ochrany práv seniorů Hlavní problémy 3 Prokazování totožnosti a uplatňování zákonných nároků Zdravotní péče Sociální zabezpečení Majetková a dědická práva Násilí a zneužívání Co by měly dělat EU 8 a národní vlády 1

2 Zvláště starší ženy jsou často obětí diskriminace v oblasti majetkových a dědických práv a v přístupu ke službám. Vinou nízkého povědomí o potřebách seniorů nebo negativních postojů se stává, že jejich rodinní příslušníci, přátelé a poskytovatelé profesionálních služeb (např. zdravotních, sociálních, právních atd.) nerozpoznají případy jejich zneužívání a předpokládají, že příčinou jejich problémů je prostě jejich věk. Zákony a rámce ochrany práv seniorů Ochrana seniorů dle mezinárodního práva Existuje mnoho právních rámců ochrany práv seniorů nejen v Africe, například: Všeobecná deklarace lidských práv (1948) definuje právo každého jedince na rovnost před zákonem a plnou účast na občanském životě, stejně jako další práva, včetně práva na sociální zabezpečení a přiměřenou životní úroveň (články 22 a 25). Africká charta lidských práv a práv národů (1981) chrání všechny africké občany bez ohledu na věk. Obsahuje též fakultativní protokol (jehož dodržování je dobrovolné) o právech žen, obsahující konkrétní ustanoveními o ochraně práv starších žen a vdov. Další mezinárodní smlouvy o lidských právech. Většina afrických zemí ratifikovala různé další úmluvy, například Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 a Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, jež chrání práva seniorů. Další mezinárodní úmluvy o právech seniorů Kromě závazků dle mezinárodního práva se africké vlády zavázaly dodržovat Zásady OSN pro seniory, vyhlášené roku 1991, které se týkají problémů lidské důstojnosti seniorů, jejich seberealizace, účasti na veřejném životě a péči o ně, a vyzývají vlády, aby je vtělily do svých národních programů. První doporučení, jež Africká unie (AU) roku 2002 formulovala ve svém Politickém rámci a akčním plánu pro problematiku stárnutí, se týká uznání a zajištění ochrany práv seniorů v jejích členských státech. V tomto dokumentu AU podpořila Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí, globální dokument vyzývající k plné realizaci všech lidských práv a základních svobod všech starších občanů ve všech zemích. Národní akční plány řešení problémů stárnutí vyhlášené v řadě afrických zemích tvoří rámec pro tvorbu spravedlivé politiky a opatření, která ochrání seniory a zajistí uplatnění jejich práv. Závazky EU týkající se práv seniorů v Africe Většina zemí EU také podepsala mezinárodní smlouvy o lidských právech a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod z roku Jakožto největší dárce na světě Evropská unie považuje podporu lidských práv za ústřední téma svých vztahů se zeměmi, které nejsou jejími členy, jak se praví v článku 13 prohlášení Evropské rady o Evropském konsensu z roku Dohoda z Cotonou, novelizovaná roku 2005, definuje spolupráci mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi při zmírňování chudoby, a prohlašuje sociální soudržnost a sociální zabezpečení za lidská práva, jejichž naplnění by rozvojová spolupráce měla podporovat. V článku 25 (o rozvoji sociálního sektoru) navíc upozorňuje na potřebu zlepšit kvalitu a dostupnost základní sociální infrastruktury a služeb, vzít v úvahu lokální potřeby a specifické požadavky nejzranitelnějších a nejvíce znevýhodněných občanů a snížit tak nerovnosti v přístupu ke službám. Podobně i v nařízení č. 806 o podpoře rovnosti práv a příležitostí žen a mužů při rozvojové spolupráci, které přijaly Evropská rada a Evropský parlament roku 2004, se uvádí, že zrovnoprávnění žen a mužů je důležité pro účinný boj proti chudobě. V souvislosti s Rozvojovými cíli tisíciletí EU prohlásila, že konkrétní politická opatření s účelem zajistit rovnost práv a příležitostí žen a mužů poslouží jako kritéria při rozdělování rozvojové pomoci tak, aby zemím, jež jsou ochotny a schopny řešit problémy nerovnosti a sociálního vyloučení, byly k dispozici další zdroje a byla podpořena sociální soudržnost. 2 Pokud jde o úlohu sociální ochrany při zajištění rovných práv a příležitostí pro seniory, Evropská komise prohlašuje, že programy sociálního zabezpečení a sociální integrace, včetně důchodových programů a systému sociálních dávek poskytujících základní sociální ochranu, jsou stěžejními prostředky pomoci zranitelným občanům a snižují riziko, že tito lidé upadnou do chudoby. 3 Evropská unie považuje rovnost práv a příležitostí žen a mužů všeho věku za důležitý předpoklad účinnosti boje proti chudobě, a proto doporučuje spojit obecné strategie řešení tohoto problému se specifickými opatřeními ve prospěch žen všeho věku. 4 Evropská unie se zavázala usilovat o dodržování lidských práv a zásady rovnosti žen a mužů v afrických zemích ve své nedávno přijaté africké strategii, je však potřeba, aby navrhla konkrétní kroky potřebné k tomu, aby se do monitorování realizace těchto opatření zapojila občanská společnost, včetně organizací seniorů. 5 Obecně lze říci, že mezinárodní právo a politika EU poskytují pevný rámec, o nějž se Evropská unie a vlády afrických zemích mohou opřít při realizaci opatření, jejichž účelem je ochránit práva seniorů. Vlády je třeba volat k zodpovědnosti za splnění povinností, k nimž se zavázaly. 2

3 Ochrana dle národního práva Lidská práva nabývají smyslu, jsou-li zakotvena v národní legislativě a promítnuta do politiky jednotlivých států, vyčleňující zdroje pro poskytování služeb přispívajících k jejich dodržování. Země, které ratifikovaly mezinárodní úmluvy o lidských právech, jsou povinny zajistit, že jejich zákony jsou v souladu s ustanoveními těchto úmluv. Některé země však nadále mají zákony, které vedou k diskriminaci seniorů, nebo se řídí zvykovým právem i v případech, že diskriminuje starší ženy při uplatňování dědických nebo majetkových práv. Případy porušování práv seniorů se zřídkakdy dostanou před soud, buď proto, že orgány pověřené výkonem práva (činné v trestním řízení) nejsou ochotné je soudně stíhat, v důsledku negativních postojů vůči starším lidem nebo proto, že senioři se bojí vznést obvinění. Buď svá práva neznají, nebo nevědí, jak se hlásit o to, co jim po právu náleží. Je načase, aby africké vlády revizí své legislativy zajistily, že zákony budou seniory chránit, namísto aby je diskriminovaly, a že soudní systém bude vymáhat dodržování práv starších občanů a realizovat je. Hlavní problémy Prokazování totožnosti a uplatňování zákonných nároků Významnou překážkou, která seniorům brání uplatňovat svá práva, je skutečnost, že často nemají doklady totožnosti. Senioři sice často ze zákona mají řadu nároků, například na bezplatnou zdravotní péči, jejíž potřeba roste s věkem, starobní důchod, sociální dávky pro znevýhodněné občany a příspěvky na pokrytí nákladů na vzdělávání dětí ve své péči, pokud ale nemohou prokázat svůj věk a totožnost, nemohou je uplatnit. Zvlášť diskriminovány jsou v tomto ohledu ženy. Pomoc při získávání dokladů Většina starších Jihoafričanů černé pleti nemá rodný list a při prokazování svého věku tak musí spoléhat na doklady totožnosti. Ty jsou ale často nepřesné, a chtějí-li jejich držitelé, aby například byla vyřízena jejich žádost o důchod, musí si opatřit nové. Roku 2005 Muthande Society for the Aged (MUSA), komunitní organizace hájící práva seniorů, která působí v chudinských čtvrtích Durbanu, zahájila kampaň pod heslem Opatři si doklady (například průkazy totožnosti a rodné listy pro své děti). Tzv. paralegals (úředníci s neúplným nebo alternativním právnickým vzděláním, pracující pod dohledem právníka), uspořádali školení pro rodiny, zdůrazňující důležitost mít osobní doklady a dbát na to, aby byly v použitelném stavu. Za stejným účelem navštěvovali domácnosti, realizovali osvětový program na podporu gramotnosti dospělých, v jehož rámci informovali seniory o jejich zákonných nárocích a učili je, jak o ně žádat (vyplňovat příslušné formuláře). Tito speciálně vyškolení úředníci pak odkazují seniory na státní sociální pracovníky, kteří zkontrolují, zda jsou jejich žádosti vyplněny správně, a postoupí je příslušné státní instituci. Senioři v Kwazulu-Natal v Jižní Africe se učí číst a psát, aby uměli vyplňovat formuláře žádostí o poskytnutí služeb, na něž mají nárok, například zdravotní péče. Roku 2006 organizace HelpAge International provedla průzkum v osmi komunitách v mozambické provincii Tete, který prokázal, že doklady totožnosti má o padesát procent méně žen než mužů. 6 V polovině těchto komunit je nemělo více než 90 procent starších žen. V jedné komunitě se dokonce nenašla jediná žena, která měla doklady, jimiž by mohla prokázat svůj věk. Příčinou jsou jednak náklady, které se pojí s obstaráním dokladů, a také obecný postoj k ženám, jimž se nedostává rovného zacházení, a kulturní faktory. Mnohé z dnešních seniorek se narodily v době, kdy se nepovažovalo za důležité nechat zapsat do matriky novorozenou dívku, protože bylo nepravděpodobné, že bude chodit do školy. Většina z nich také žila v tradičních manželstvích, která se neevidovala, a než byl roku 2004 přijat zákon o rodině, nemohly vlastnit a spravovat majetek (který se dědil v mužské linii). Leila Amanpour/HelpAge International 3

4 Právo na zdraví Pro mnoho seniorů v Africe je největším pokladem tělesné zdraví, protože jim umožňuje pracovat. Domoci se zdravotní péče je však často stojí velké úsilí, vinou koncentrace nemocnic a zdravotních středisek ve městech, kam mají většinou daleko, drahá doprava, poplatky za služby a léky, na něž senioři nemají, špatné zdravotnické zásobování, špatné řízení zdravotnických služeb, nedostatek zdravotnického personálu vyškoleného v problematice geriatrické péče, negativní přístup zdravotnického personálu k seniorům. Uplatňování práva na zdravotní péči v Tanzanii Skupina seniorů, která se zformovala ve městě Aursha v Tanzanii, úspěšně lobovala u úřadů místní samosprávy za bezplatnou péči pro všechny seniory, za podpory partnera organizace HelpAge International, místního sdružení důchodců CHAWAMA. Členové tohoto sdružení a představitelé vesnických komunit a městských obvodů fungovali jako facilitátoři: byli vyškoleni v záležitostech státní sociální politiky, ve vůdcovských dovednostech, metodách lobování a obhajoby práv seniorů, a shromaž ovali důkazy o jejich situaci. Poté zakládali výbory seniorů, které se účastnily monitorovacích procesů. Díky tomuto projektu a zapojení seniorů do těchto procesů samosprávné úřady v oblasti Mosquito River zaručily bezplatné ošetření všem znevýhodněných starším občanům, financované z veřejného rozpočtu (tzv. Fondu veřejného zdraví). Za znevýhodněné jsou považováni lidé osamělí, zdravotně postižení a trpící vážnými zdravotními problémy. Výbory seniorů předkládají doporučení týkající se poskytování bezplatné zdravotní péče svým výkonným tajemníkům, kteří pak pošlou dotyčné osobě doklad, který ji opravňuje k využívání bezplatné péče. Tento dokument má neomezenou platnost (tj. jeho příjemce může využívat bezplatné zdravotní služby do konce života). Tento projekt též posiluje sebeúctu seniorů mnozí říkají, že je to poprvé, co se jim dostalo sluchu. HelpAge International Organizace HelpAge International učí seniory ve městě Arusha a jeho okolí lobovat za svá práva u tvůrců komunální politiky. Jedné místní skupině seniorů se podařilo prosadit bezplatnou zdravotní péči pro všechny znevýhodněné seniory v této oblasti Tanzanie. 4

5 Aby mohli senioři žít důstojně, musí mít k dispozici vhodnou, bezplatnou zdravotní péči. Senioři v Tanzanii uvádějí, že lékaři a personál zdravotních středisek se k nim často chovají neuctivě. Jednomu bylo v nemocnici řečeno: Jděte domů. Nejste nemocný, jen starý. Při průzkumu zkušeností starších osob se zdravotní péčí, který provedli senioři sami, se ukázalo, že jazyk, který zdravotnický personál používá v kontaktu se staršími pacienty, je ze 40 procent výsměšný. Většině seniorů (94 procent) byl za ošetření účtován poplatek a 30 procent jich nevědělo, jak zažádat o bezplatnou péči. Více než třetina seniorů musela u lékaře čekat čtyři až šest hodin, než se dostali na řadu, a téměř polovina si musela sama hradit dopravu do zdravotnického zařízení. 7 Čtyři generace žijí z jednoho důchodu Pětasedmdesátiletá Maria Papela ze svého důchodu živí čtyři generace svých rodinných příslušníků. Žije v jihoafrické provincii Durbanu s téměř padesátiletou dcerou Margaretou, nezletilým vnukem Timothym a třemi dalšími osiřelými vnoučaty, jejichž matky, Margaretiny sestry, zemřely na nemoci souvisící s AIDS. Marie vlastní dům, v němž rodina bydlí, a čtyři zadní místnosti pronajímá, aby si přivydělala. Mariin důchod této rodině dává naději, že unikne z pasti chudoby, v níž se ocitají mnohé rodiny postižené nákazou HIV a AIDS. Díky němu má Marie a její rodina co jíst, mají střechu nad hlavou, mohou si dovolit vzdělání a zdravotní péči. V tomto případě budoucnost mladší generace již vypadá nadějněji. Díky možnosti chodit do školy Mariin hudebně nadaný vnuk Timothy dnes studuje hru na housle a cvičí s orchestrem státního divadla. Právo na sociální zabezpečení Jistota příjmu je jednou z hlavních starostí seniorů. Zvláště starší ženy hrají významnou úlohu v péči o malé děti, jejichž rodiče se nakazili HIV a zemřeli na AIDS, jejich příjem a majetek je však příliš malý na to, aby mohly svým osiřelých vnoučatům poskytnout vše potřebné. Přesto je většině Afričanů dosud upíráno právo na státní důchod a zabezpečení ve stáří. Většina chudých seniorů zvláště žen pracovala po celý život v neformálním sektoru, kde neměli možnost platit si důchodové nebo jiné formální sociální pojištění. Příliš málo afrických zemí má alespoň nějakou formu bezpříspěvkového sociálního zabezpečení ( státní důchody ), ačkoliv zkušenosti ze zemí, kde existuje, například Jižní Afriky, Lesotha a Botswany, jasně dokazují, že je praktickou strategií boje proti chudobě a zmírnění ničivých důsledků HIV a AIDS, již si africké státy mohou dovolit financovat. Zvlášť důležité je to v zemích jako Jižní Afrika, Botswana a Tanzanie, kde 50 až 60 procent dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, žije se svými prarodiči, pro něž role pečovatelů znamená další finanční náklady. 8 Senioři často ze svého důchodu platí za zdravotní péči a vzdělávání pro své rodinné příslušníků. Poskytování státem zaručených důchodů starším občanům je praktickou strategií boje proti chudobě, již si africké státy mohou dovolit fi nancovat. John Cobb/HelpAge International 5

6 Příjem v podobě státní penze také pomáhá seniorům a jejich rodinám uplatňovat svá další práva, například na zdravotní péči a vzdělání. John Cobb/HelpAge International Dědické zákony v Tanzanii znevýhodňují vdovy. Organizace HelpAge International pomáhá starším ženám uvědomit si svá práva a získat potřebnou sebedůvěru, aby se o ně přihlásily. Obrana proti diskriminaci v oblasti dědických práv V Tanzanii neexistují žádný jednotný zákon zajiš ující rovná dědická práva všem občanům země jen řada ustanovení, 10 která přiznávají nárok na dědictví jednotlivcům v závislosti na jejich náboženském vyznání a etnickém původu a za podmínky, že žijí v souladu s obecnými zvyklostmi. Vinou této diskriminační legislativy může docházet ke zmatku při rozhodování, které právo aplikovat při rozdělování majetku zemřelých. Ustanovení týkající se dědických práv se v různých právních systémech liší. Podle zvykového práva vdova nemůže zdědit dům a půdu, islámské právo obsahuje ustanovení o minimálním dědictví, zatímco podle indického dědického práva (Indian Succession Act 1865) vdova může zdědit 50 procent majetku. Situace, která panuje v Tanzanii, nejen představuje porušení práv žen na rovné zacházení podle ústavního a mezinárodního práva, ale opomíjí též skutečnost, že společnost této země je stále více smíšená a kulturně rozrůzněná. Sňatky mezi příslušníky různých etnických skupin a osobami různého náboženského vyznání jsou běžnější, a v důsledku migrace a urbanizace se snižuje význam klanového systému. Aplikace různých zákonů založených na těchto faktorech je obtížná, složitá a působí zmatky. Zákony a soudní rozhodnutí týkající se práv vdov jsou kritizovány za to, že dávají přednost zvykovému právu. V městských oblastech sice mnoho vdov má přístup k právním informacím a právnímu poradenství, což se však ne vždy promítá do praxe poskytování těchto služeb. HelpAge International a Centrum právní pomoci pro ženy (Women s Legal Aid Centre) společně přezkoumaly situaci v poskytování právních informací a poradenství vdovám a vdovcům ve čtyřech oblastech Tanzanie, a nyní školí seniory pro roli poradců v záležitostech dědických práv. Mnoho starších žen je tak stále lépe obeznámeno se svými právy a získává sebedůvěru a odvahu postavit se do čela svých komunit, spravovat majetek svých zesnulých manželů. Hájit svá práva pak učí další ženy, své vrstevnice. Významnému počtu žen se podařilo znovu získat majetek, který jim byl protiprávně odebrán. Majetková a dědická práva V důsledku neznalosti dědických práv vdov se africké ženy zvláště ty starší ocitají na okraji společnosti. Nemohou-li vlastnit majetek, je také oslabena jejich ekonomická základna. Bez pevného ekonomického základu vdovy upadají do chronické chudoby a závislosti na svých příbuzných. Vdovství podstatně mění postavení žen v celé Africe a ohrožuje jejich životní jistoty. Zvykové právo jim upírá nárok na dědictví společného majetku (například domu nebo půdy), a v některých komunitách se vdova dokonce může stát majetkem svého švagra. Musí dodržovat zvykové zákony jinak riskuje, že bude ostrakizována a po smrti manžela, v době již tak smutné a traumatické, se ocitá zcela bez prostředků. V případě starších vdov tento druh diskriminace násobí důsledky celoživotní chudoby a nerovnoprávného postavení žen. Výsledkem může být naprosté zbídačení a izolace jak vdov samých, tak osob, které na nich závisí. Jejich situace je o to horší, že neznají svá zákonná práva, nevědí, kde hledat příslušné objektivní informace, radu a pomoc. Při průzkumu vzorku obyvatelstva tří okresů v Tanzanii (Kwimba, Kahama a Shinyanga Rural), který roku 2006 provedla organizace HelpAge International, se ukázalo, že svá zákonná práva zná pouhých 8 procent starších žen (oproti 39 procentům mužů). 9 Zbídačování starších žen, jimž je upřeno dědictví, jim může znemožnit využívat služby zdravotní péče, na něž mají právoplatný nárok. Nemohou si zaplatit dopravu na místa, kde je poskytována, nemají ani na poplatky za ošetření a léky. 6

7 Podpora práv starších žen v Ghaně Ghanská pobočka HelpAge International zdokumentovala případy porušování práv starších žen a několik případů předala soudu. Vyzvala vládu, aby trestně stíhala osoby, které obviňují ženy z čarodějnictví a často je tak vystavují riziku fyzického násilí. Z čarodějnictví byla nařčena například devadesátiletá Maame N z Kumasi, která trpěla demencí a občas se zatoulala. Jedné noci zabloudila do sousední vesnice, kde byla několik hodin týrána a pak ji jeden mladík odvlekl na místní policejní stanici. Kolem 10 hodiny večer jsme ji uviděli sedět u zdi v našem domě. Vysmívali jsme se jí a nechali jsme ji o hladu. Naše sestra ji tam držela 5 hodin, vypověděl svědek z domu, kde byla Maame N týrána. Policie ji vzala do vazby, aby ji ochránila před rozvášněným davem, nikoho ale nevyslechla, ani nezadržela člověka, který ji obvinil a na jehož výzvu se dav shromáždil. Místní rozhlas mezitím oznámil, že byla zadržena čarodějnice přímo při činu. Před policejní stanicí se pak srotilo ještě více lidí a požadovali, aby jim policisté tu čarodějnici ukázali. Naštěstí někdo v davu stařenku poznal a policii vysvětlil, že trpí duševní chorobou. HelpAge Ghana případ probrala s policií, stařenčinou rodinou a člověkem, který ji obvinil z čarodějnictví. Za to, že Maame N byla vystavena takovému ponížení a fyzickému násilí, však nikdo nebyl soudně stíhán. HelpAge Ghana později uspořádala tiskovou konferenci, na níž odsoudila účastníky incidentu a nařčení staré ženy z čarodějnictví vyvrátila poukazem na její špatné duševní zdraví. Simon de Trey-White/HelpAge International Diskriminaci a zneužívání jsou v Africe vystaveni mnozí senioři, nebrání se ale, protože neznají svá práva. HelpAge International je o jejich právech poučuje a školí je, aby svým vrstevníkům poskytovali potřebné informace a podporu. Násilí a zneužívání Po celé Africe senioři strádají proto, že společnost se k nim staví negativně. Mnohé jejich rodina opustila nebo je zanedbává, a v extrémních případech se dokonce stávají oběťmi pohlavního zneužívání a dalších forem fyzického násilí. Málokdy je ale nahlásí, protože se bojí a neznají svá práva. Starší ženy zvláště vdovy bývají zneužívány častěji než muži. Některé jsou obviňovány z čarodějnictví. Příčiny takových nařčení je třeba hledat v bídě, diskriminaci a podřadném postavení žen v jejich komunitách. Přesné statistiky prakticky neexistují a o mnohých případech, kdy navíc po obvinění následuje násilí, se úřady nedozvědí. Odhaduje se, že v Tanzanii na násilí páchané na ženách nařčených z čarodějnictví jich každoročně až 1000 doplatí životem. 11 Většinou jsou starší než 50 let. 12 Podle deníku This Day v letech 2003 až 2006 bylo v oblastech Mwanza a Shinyanga zabito 2700 údajných čarodějnic v 92 procentech staršího věku. 13 7

8 Co by měly dělat EU a národní vlády Doporučení pro EU 1. Závazek Evropské unie bojovat proti diskriminaci na základě věku, rasy, etnického původu, zdravotního postižení, náboženského vyznání, pohlaví a sexuální orientace musí být vůdčí zásadou jejích rozvojových strategií a programů pro seniory. 2. Při tvorbě svých většinových strategií a programů by EU měla důsledně respektovat potřeby seniorů, formulované v Madridském mezinárodním akčním plánu pro problematiku stárnutí (MIPAA), a naplnit tak zásadu soudržnosti své politiky, definovanou v Lisabonské smlouvě, v níž se praví, že Unie bude brát zřetel na cíle rozvojové spolupráce při realizaci opatření, u nichž je velká pravděpodobnost, že budou mít dopad na rozvojové země. 14 EU a její členské státy tak mohou upozornit na životně důležitou úlohu, kterou senioři hrají ve svých rodinách a komunitách. 3. EU musí zajistit, že její závazky v oblasti rozvojové spolupráce, které se týkají seniorů, se promítnou do jejích programů a na jejich splnění budou jasně vyčleněny prostředky v jejím rozpočtu. Doporučení pro evropské vlády Mají-li být naplněna práva seniorů, je potřeba, aby národní vlády 1. v součinnosti s organizacemi občanské společnosti provedly věkový audit a monitorovaly pokrok v začleňování problematiky stárnutí do své politiky, programů a dohod o rozvojové spolupráci, 2. podpořily vlády afrických států při realizaci výše uvedených kroků. Doporučení pro africké vlády 1. Zajistit pro všechny své starší občany možnost bezplatně získat doklady totožnosti, provádět příslušnou registraci a organizovat akce s účelem zlepšit povědomí seniorů o jejich zákonných nárocích. 2. Zajistit seniorům přístup ke zdravotní péči, kterou si budou moci dovolit, a vyškolit zdravotnický personál v problematice geriatrické péče a služeb pro seniory pečují o sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. 3. Pomocí bezpříspěvkových programů sociálního zabezpečení (státních důchodů) zaručit všem seniorům přiměřený příjem a sociální ochranu. 4. Revidovat veškerou svoji legislativu, která diskriminuje seniory, včetně dědického a majetkového práva, a zajistit její soulad s ustanoveními mezinárodního práva o právech seniorů. 5. Podniknout konkrétní kroky proti zastrašování, izolaci, zneužívání a násilí páchanému na seniorech například patřičně vyškolit pracovníky soudů a orgánů činných v trestním řízení, zřídit služby právní pomoci zneužívaným seniorům, včetně obětí domácího násilí, a vytvořit kulturu, která nebude tolerovat zneužívání starších občanů. 6. Zapojit seniory do plánování nouzové pomoci při přírodních pohromách a humanitárních krizích a odstraňování jejich následků. 1 UNDESA, Population ageing wallchart 2006, ageing2006.htm (29 February 2008) 2 European Commission, Accelerating progress towards attaining the MDGs fi nancing for development and aid effectiveness, communication 133, Brussels, March 2006, do?uri=com:2006:0085:fin:en:pdf (27 March 2008) 3 Investing in people, communication on the thematic programme for human and social development and the fi nancial perspectives for , EC communication 18, January 2006, Brussels, European Commission 4 European Parliament and Council, Regulation 806 (2004) on promoting gender equality in development cooperation, April 2005, Brussels, europeaid/where/worldwide/gender/documents/ regulation_806_2004_en.pdf (27 March 2008) 5 The EU Strategy for Africa: Towards a European-African pact to accelerate Africa s development (COM (2005) 489 fi nal), Brussels, October 2005, development/icenter/repository/africa_communication_ en.pdf (27 March 2008) 6 Community monitoring and tracking on Mozambique, baseline report, London, HelpAge International/ International HIV/AIDS Alliance, HelpAge International, Older people treated with disrespect by hospital staff, press release, 13 May R Monasch and J T Boerma, Orphanhood and childcare patterns in sub-saharan Africa: an analysis of national surveys from 40 countries, AIDS 18 (suppl. 2), 2004, pp. S55 S65 9 Sample survey by HelpAge International, June Including Local Customary Law (Declaration) Order No. 4 CAP 358 RE 2002, Indian Succession Act 1865, Islamic Law, Probate and Administration of Estates Act CAP 352 RE O Duff, Tanzania suffers rise of witchcraft hysteria, The Independent, 28 November 2005 and S Mesaki, Vulnerable lives: witch-killing and the tragedy of ageing in Sukumaland, Tanzania in L Brandt (ed.), Cultural analysis and the navigation of complexity: infl uences of Gerlach s anthropology on studies of environmental policy and resource management, University Press of America, E Miguel, Poverty and witch killing, Review of Economic Studies 72 (4), 2005, pp This Day, Crowds kill 2,700 for witch fears, 8 July Treaty of Lisbon amending the Treaty on the European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007, title III, Cooperation with third countries and humanitarian aid, Article 188 Tato publikace byla vytvořena s pomocí Evropské unie. Za její obsah plně zodpovídá HelpAge International a v žádném ji nelze považovat za vyjádření názorů Evropské unie. Organizace HelpAge International usiluje o svět, v němž budou moci všichni starší lidé plně využít svůj potenciál a vést důstojný, zdravý a bezpečný život. Celosvětová sí poboček HelpAge International hájí práva znevýhodněných seniorů na ekonomické a fyzické bezpečí, zdravotní péči a sociální služby, a pomáhá jim plnit jejich úlohu pečovatelů o příslušníky mladších generací. Registrovaná charita číslo Editor: Eleanor Stanley Foto na obálce: Leila Amanpour/ HelpAge International Design: Intertype Duben 2008 Jakákoli část této publikace může být kopírována pouze za neziskovým účelem pokud není uvedeno jinak. Prosím uve te jako zdroj HelpAge International a zašlete nám kopii otištěného článku nebo webové spojení. ISBN Překlad z anglického originálu ŽIVOT 90, o.s. (www.zivot90.cz) 8

Senioři v Africe: zapomenutá generace

Senioři v Africe: zapomenutá generace Senioři v Africe: zapomenutá generace V africké společnosti dnes senioři hrají klíčovou úlohu, při tvorbě rozvojových programů a plánování služeb jsou však jejich potřeby opomíjeny. Senioři dnes hrají

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing

Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing Opomíjená skupina HIV, AIDS a senioři v Africe HelpAge briefing HelpAge International senioři pomáhají Leila Amanpour/HelpAge Obsah 2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Nové pečovatelské povinnosti Špatná

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči.

Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Nezavírejte oči.. Jmenuji se Daniel. a lidé přede mnou často zavírali oči. Znamená to, že by bylo lepší kdybych tady nebyl? Stejně tak jako mi to říkávala moje máma když mě prodávala, nebo můj táta když

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

KOMUNITNÍ ROZPOČTOVÁNÍ. Co je komunitní rozpočtování a jak vzniklo? Jak začít s jeho prosazováním v České republice?

KOMUNITNÍ ROZPOČTOVÁNÍ. Co je komunitní rozpočtování a jak vzniklo? Jak začít s jeho prosazováním v České republice? KOMUNITNÍ ROZPOČTOVÁNÍ Co je komunitní rozpočtování a jak vzniklo? Jak začít s jeho prosazováním v České republice? CO JE KOMUNITNÍ ROZPOČTOVÁNÍ? Komunitní rozpočtování přináší do rozpočtové praxe měst

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Sociální vyloučení v komunitách. Kurz Pokročilá komunitní práce KSP FF UK 2013 / 2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální vyloučení v komunitách. Kurz Pokročilá komunitní práce KSP FF UK 2013 / 2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální vyloučení v komunitách Kurz Pokročilá komunitní práce KSP FF UK 2013 / 2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální vyloučení - definice Jde o komplexně podmíněnou nedostatečnou účast jednotlivce,

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více