Ochrana práv seniorů v Africe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana práv seniorů v Africe"

Transkript

1 Ochrana práv seniorů v Africe Senioři hrají zásadně důležitou úlohu v africké společnosti, jejich práva však nejsou brána v úvahu při tvorbě právních systémů a národní politiky afrických států a dostatečnou pozornost jim nevěnuje ani mezinárodní společenství. Miliony rodin v celé Africe by nepřežily bez pomoci svých starších členů od péče o osiřelá vnoučata po zajištění příjmu nezbytného pro chod domácností. Přesto jsou senioři často vystaveni diskriminaci ve svých rodinách a v přístupu ke službám, a právní systém afrických zemí a politika jejich vlád tuto diskriminaci podporují. Práva seniorů jsou formulována v řadě mezinárodních dohod, v praxi však na ně často není brán zřetel. Tento dokument se obrací na Evropskou unii (EU) a její členské státy, evropské nevládní organizace a africké národní vlády. Upozorňuje africké vlády na nutnost revidovat právní systém svých zemí tak, aby chránil starší občany. Nastiňuje, jak mohou vlády zemí EU tento proces podpořit. Zdůrazňuje důležitou úlohu, již dnes senioři plní v Africe, identifikuje hlavní oblasti, v nichž dochází k porušování jejich práv, a uvádí příklady pozitivních zásahů, které změnily život seniorů a osob na nich závislých. Obyvatelstvo Afriky rychle stárne. Do roku 2050 se počet lidí starších než 60 let žijících v Africe zvýší ze současných zhruba 50 milionů na téměř 200 milionů. 1 V mnoha případech stárnutí provází chronická a prohlubující se chudoba, oslabení rodinných a komunitních struktur v důsledků migrace, konfliktů, přírodních pohrom a šíření nákazy HIV a AIDS. Přehlížení problémů seniorů a zhoršování jejich ekonomické situace přispívají ke stále vážnějšímu porušování jejich práv. Starší občany diskriminují zákony, setkávají se s diskriminací ve svých rodinách a komunitách. Jen málo seniorů pobírá státem zaručený důchod, má přístup ke zdravotní péči a vzdělávání a požívá právní ochrany, na niž má nárok. Navíc je seniorům často upíráno právo na účast na rozvoji společnosti. Obsah Zákony a rámce 2 ochrany práv seniorů Hlavní problémy 3 Prokazování totožnosti a uplatňování zákonných nároků Zdravotní péče Sociální zabezpečení Majetková a dědická práva Násilí a zneužívání Co by měly dělat EU 8 a národní vlády 1

2 Zvláště starší ženy jsou často obětí diskriminace v oblasti majetkových a dědických práv a v přístupu ke službám. Vinou nízkého povědomí o potřebách seniorů nebo negativních postojů se stává, že jejich rodinní příslušníci, přátelé a poskytovatelé profesionálních služeb (např. zdravotních, sociálních, právních atd.) nerozpoznají případy jejich zneužívání a předpokládají, že příčinou jejich problémů je prostě jejich věk. Zákony a rámce ochrany práv seniorů Ochrana seniorů dle mezinárodního práva Existuje mnoho právních rámců ochrany práv seniorů nejen v Africe, například: Všeobecná deklarace lidských práv (1948) definuje právo každého jedince na rovnost před zákonem a plnou účast na občanském životě, stejně jako další práva, včetně práva na sociální zabezpečení a přiměřenou životní úroveň (články 22 a 25). Africká charta lidských práv a práv národů (1981) chrání všechny africké občany bez ohledu na věk. Obsahuje též fakultativní protokol (jehož dodržování je dobrovolné) o právech žen, obsahující konkrétní ustanoveními o ochraně práv starších žen a vdov. Další mezinárodní smlouvy o lidských právech. Většina afrických zemí ratifikovala různé další úmluvy, například Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 a Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, jež chrání práva seniorů. Další mezinárodní úmluvy o právech seniorů Kromě závazků dle mezinárodního práva se africké vlády zavázaly dodržovat Zásady OSN pro seniory, vyhlášené roku 1991, které se týkají problémů lidské důstojnosti seniorů, jejich seberealizace, účasti na veřejném životě a péči o ně, a vyzývají vlády, aby je vtělily do svých národních programů. První doporučení, jež Africká unie (AU) roku 2002 formulovala ve svém Politickém rámci a akčním plánu pro problematiku stárnutí, se týká uznání a zajištění ochrany práv seniorů v jejích členských státech. V tomto dokumentu AU podpořila Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí, globální dokument vyzývající k plné realizaci všech lidských práv a základních svobod všech starších občanů ve všech zemích. Národní akční plány řešení problémů stárnutí vyhlášené v řadě afrických zemích tvoří rámec pro tvorbu spravedlivé politiky a opatření, která ochrání seniory a zajistí uplatnění jejich práv. Závazky EU týkající se práv seniorů v Africe Většina zemí EU také podepsala mezinárodní smlouvy o lidských právech a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod z roku Jakožto největší dárce na světě Evropská unie považuje podporu lidských práv za ústřední téma svých vztahů se zeměmi, které nejsou jejími členy, jak se praví v článku 13 prohlášení Evropské rady o Evropském konsensu z roku Dohoda z Cotonou, novelizovaná roku 2005, definuje spolupráci mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi při zmírňování chudoby, a prohlašuje sociální soudržnost a sociální zabezpečení za lidská práva, jejichž naplnění by rozvojová spolupráce měla podporovat. V článku 25 (o rozvoji sociálního sektoru) navíc upozorňuje na potřebu zlepšit kvalitu a dostupnost základní sociální infrastruktury a služeb, vzít v úvahu lokální potřeby a specifické požadavky nejzranitelnějších a nejvíce znevýhodněných občanů a snížit tak nerovnosti v přístupu ke službám. Podobně i v nařízení č. 806 o podpoře rovnosti práv a příležitostí žen a mužů při rozvojové spolupráci, které přijaly Evropská rada a Evropský parlament roku 2004, se uvádí, že zrovnoprávnění žen a mužů je důležité pro účinný boj proti chudobě. V souvislosti s Rozvojovými cíli tisíciletí EU prohlásila, že konkrétní politická opatření s účelem zajistit rovnost práv a příležitostí žen a mužů poslouží jako kritéria při rozdělování rozvojové pomoci tak, aby zemím, jež jsou ochotny a schopny řešit problémy nerovnosti a sociálního vyloučení, byly k dispozici další zdroje a byla podpořena sociální soudržnost. 2 Pokud jde o úlohu sociální ochrany při zajištění rovných práv a příležitostí pro seniory, Evropská komise prohlašuje, že programy sociálního zabezpečení a sociální integrace, včetně důchodových programů a systému sociálních dávek poskytujících základní sociální ochranu, jsou stěžejními prostředky pomoci zranitelným občanům a snižují riziko, že tito lidé upadnou do chudoby. 3 Evropská unie považuje rovnost práv a příležitostí žen a mužů všeho věku za důležitý předpoklad účinnosti boje proti chudobě, a proto doporučuje spojit obecné strategie řešení tohoto problému se specifickými opatřeními ve prospěch žen všeho věku. 4 Evropská unie se zavázala usilovat o dodržování lidských práv a zásady rovnosti žen a mužů v afrických zemích ve své nedávno přijaté africké strategii, je však potřeba, aby navrhla konkrétní kroky potřebné k tomu, aby se do monitorování realizace těchto opatření zapojila občanská společnost, včetně organizací seniorů. 5 Obecně lze říci, že mezinárodní právo a politika EU poskytují pevný rámec, o nějž se Evropská unie a vlády afrických zemích mohou opřít při realizaci opatření, jejichž účelem je ochránit práva seniorů. Vlády je třeba volat k zodpovědnosti za splnění povinností, k nimž se zavázaly. 2

3 Ochrana dle národního práva Lidská práva nabývají smyslu, jsou-li zakotvena v národní legislativě a promítnuta do politiky jednotlivých států, vyčleňující zdroje pro poskytování služeb přispívajících k jejich dodržování. Země, které ratifikovaly mezinárodní úmluvy o lidských právech, jsou povinny zajistit, že jejich zákony jsou v souladu s ustanoveními těchto úmluv. Některé země však nadále mají zákony, které vedou k diskriminaci seniorů, nebo se řídí zvykovým právem i v případech, že diskriminuje starší ženy při uplatňování dědických nebo majetkových práv. Případy porušování práv seniorů se zřídkakdy dostanou před soud, buď proto, že orgány pověřené výkonem práva (činné v trestním řízení) nejsou ochotné je soudně stíhat, v důsledku negativních postojů vůči starším lidem nebo proto, že senioři se bojí vznést obvinění. Buď svá práva neznají, nebo nevědí, jak se hlásit o to, co jim po právu náleží. Je načase, aby africké vlády revizí své legislativy zajistily, že zákony budou seniory chránit, namísto aby je diskriminovaly, a že soudní systém bude vymáhat dodržování práv starších občanů a realizovat je. Hlavní problémy Prokazování totožnosti a uplatňování zákonných nároků Významnou překážkou, která seniorům brání uplatňovat svá práva, je skutečnost, že často nemají doklady totožnosti. Senioři sice často ze zákona mají řadu nároků, například na bezplatnou zdravotní péči, jejíž potřeba roste s věkem, starobní důchod, sociální dávky pro znevýhodněné občany a příspěvky na pokrytí nákladů na vzdělávání dětí ve své péči, pokud ale nemohou prokázat svůj věk a totožnost, nemohou je uplatnit. Zvlášť diskriminovány jsou v tomto ohledu ženy. Pomoc při získávání dokladů Většina starších Jihoafričanů černé pleti nemá rodný list a při prokazování svého věku tak musí spoléhat na doklady totožnosti. Ty jsou ale často nepřesné, a chtějí-li jejich držitelé, aby například byla vyřízena jejich žádost o důchod, musí si opatřit nové. Roku 2005 Muthande Society for the Aged (MUSA), komunitní organizace hájící práva seniorů, která působí v chudinských čtvrtích Durbanu, zahájila kampaň pod heslem Opatři si doklady (například průkazy totožnosti a rodné listy pro své děti). Tzv. paralegals (úředníci s neúplným nebo alternativním právnickým vzděláním, pracující pod dohledem právníka), uspořádali školení pro rodiny, zdůrazňující důležitost mít osobní doklady a dbát na to, aby byly v použitelném stavu. Za stejným účelem navštěvovali domácnosti, realizovali osvětový program na podporu gramotnosti dospělých, v jehož rámci informovali seniory o jejich zákonných nárocích a učili je, jak o ně žádat (vyplňovat příslušné formuláře). Tito speciálně vyškolení úředníci pak odkazují seniory na státní sociální pracovníky, kteří zkontrolují, zda jsou jejich žádosti vyplněny správně, a postoupí je příslušné státní instituci. Senioři v Kwazulu-Natal v Jižní Africe se učí číst a psát, aby uměli vyplňovat formuláře žádostí o poskytnutí služeb, na něž mají nárok, například zdravotní péče. Roku 2006 organizace HelpAge International provedla průzkum v osmi komunitách v mozambické provincii Tete, který prokázal, že doklady totožnosti má o padesát procent méně žen než mužů. 6 V polovině těchto komunit je nemělo více než 90 procent starších žen. V jedné komunitě se dokonce nenašla jediná žena, která měla doklady, jimiž by mohla prokázat svůj věk. Příčinou jsou jednak náklady, které se pojí s obstaráním dokladů, a také obecný postoj k ženám, jimž se nedostává rovného zacházení, a kulturní faktory. Mnohé z dnešních seniorek se narodily v době, kdy se nepovažovalo za důležité nechat zapsat do matriky novorozenou dívku, protože bylo nepravděpodobné, že bude chodit do školy. Většina z nich také žila v tradičních manželstvích, která se neevidovala, a než byl roku 2004 přijat zákon o rodině, nemohly vlastnit a spravovat majetek (který se dědil v mužské linii). Leila Amanpour/HelpAge International 3

4 Právo na zdraví Pro mnoho seniorů v Africe je největším pokladem tělesné zdraví, protože jim umožňuje pracovat. Domoci se zdravotní péče je však často stojí velké úsilí, vinou koncentrace nemocnic a zdravotních středisek ve městech, kam mají většinou daleko, drahá doprava, poplatky za služby a léky, na něž senioři nemají, špatné zdravotnické zásobování, špatné řízení zdravotnických služeb, nedostatek zdravotnického personálu vyškoleného v problematice geriatrické péče, negativní přístup zdravotnického personálu k seniorům. Uplatňování práva na zdravotní péči v Tanzanii Skupina seniorů, která se zformovala ve městě Aursha v Tanzanii, úspěšně lobovala u úřadů místní samosprávy za bezplatnou péči pro všechny seniory, za podpory partnera organizace HelpAge International, místního sdružení důchodců CHAWAMA. Členové tohoto sdružení a představitelé vesnických komunit a městských obvodů fungovali jako facilitátoři: byli vyškoleni v záležitostech státní sociální politiky, ve vůdcovských dovednostech, metodách lobování a obhajoby práv seniorů, a shromaž ovali důkazy o jejich situaci. Poté zakládali výbory seniorů, které se účastnily monitorovacích procesů. Díky tomuto projektu a zapojení seniorů do těchto procesů samosprávné úřady v oblasti Mosquito River zaručily bezplatné ošetření všem znevýhodněných starším občanům, financované z veřejného rozpočtu (tzv. Fondu veřejného zdraví). Za znevýhodněné jsou považováni lidé osamělí, zdravotně postižení a trpící vážnými zdravotními problémy. Výbory seniorů předkládají doporučení týkající se poskytování bezplatné zdravotní péče svým výkonným tajemníkům, kteří pak pošlou dotyčné osobě doklad, který ji opravňuje k využívání bezplatné péče. Tento dokument má neomezenou platnost (tj. jeho příjemce může využívat bezplatné zdravotní služby do konce života). Tento projekt též posiluje sebeúctu seniorů mnozí říkají, že je to poprvé, co se jim dostalo sluchu. HelpAge International Organizace HelpAge International učí seniory ve městě Arusha a jeho okolí lobovat za svá práva u tvůrců komunální politiky. Jedné místní skupině seniorů se podařilo prosadit bezplatnou zdravotní péči pro všechny znevýhodněné seniory v této oblasti Tanzanie. 4

5 Aby mohli senioři žít důstojně, musí mít k dispozici vhodnou, bezplatnou zdravotní péči. Senioři v Tanzanii uvádějí, že lékaři a personál zdravotních středisek se k nim často chovají neuctivě. Jednomu bylo v nemocnici řečeno: Jděte domů. Nejste nemocný, jen starý. Při průzkumu zkušeností starších osob se zdravotní péčí, který provedli senioři sami, se ukázalo, že jazyk, který zdravotnický personál používá v kontaktu se staršími pacienty, je ze 40 procent výsměšný. Většině seniorů (94 procent) byl za ošetření účtován poplatek a 30 procent jich nevědělo, jak zažádat o bezplatnou péči. Více než třetina seniorů musela u lékaře čekat čtyři až šest hodin, než se dostali na řadu, a téměř polovina si musela sama hradit dopravu do zdravotnického zařízení. 7 Čtyři generace žijí z jednoho důchodu Pětasedmdesátiletá Maria Papela ze svého důchodu živí čtyři generace svých rodinných příslušníků. Žije v jihoafrické provincii Durbanu s téměř padesátiletou dcerou Margaretou, nezletilým vnukem Timothym a třemi dalšími osiřelými vnoučaty, jejichž matky, Margaretiny sestry, zemřely na nemoci souvisící s AIDS. Marie vlastní dům, v němž rodina bydlí, a čtyři zadní místnosti pronajímá, aby si přivydělala. Mariin důchod této rodině dává naději, že unikne z pasti chudoby, v níž se ocitají mnohé rodiny postižené nákazou HIV a AIDS. Díky němu má Marie a její rodina co jíst, mají střechu nad hlavou, mohou si dovolit vzdělání a zdravotní péči. V tomto případě budoucnost mladší generace již vypadá nadějněji. Díky možnosti chodit do školy Mariin hudebně nadaný vnuk Timothy dnes studuje hru na housle a cvičí s orchestrem státního divadla. Právo na sociální zabezpečení Jistota příjmu je jednou z hlavních starostí seniorů. Zvláště starší ženy hrají významnou úlohu v péči o malé děti, jejichž rodiče se nakazili HIV a zemřeli na AIDS, jejich příjem a majetek je však příliš malý na to, aby mohly svým osiřelých vnoučatům poskytnout vše potřebné. Přesto je většině Afričanů dosud upíráno právo na státní důchod a zabezpečení ve stáří. Většina chudých seniorů zvláště žen pracovala po celý život v neformálním sektoru, kde neměli možnost platit si důchodové nebo jiné formální sociální pojištění. Příliš málo afrických zemí má alespoň nějakou formu bezpříspěvkového sociálního zabezpečení ( státní důchody ), ačkoliv zkušenosti ze zemí, kde existuje, například Jižní Afriky, Lesotha a Botswany, jasně dokazují, že je praktickou strategií boje proti chudobě a zmírnění ničivých důsledků HIV a AIDS, již si africké státy mohou dovolit financovat. Zvlášť důležité je to v zemích jako Jižní Afrika, Botswana a Tanzanie, kde 50 až 60 procent dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS, žije se svými prarodiči, pro něž role pečovatelů znamená další finanční náklady. 8 Senioři často ze svého důchodu platí za zdravotní péči a vzdělávání pro své rodinné příslušníků. Poskytování státem zaručených důchodů starším občanům je praktickou strategií boje proti chudobě, již si africké státy mohou dovolit fi nancovat. John Cobb/HelpAge International 5

6 Příjem v podobě státní penze také pomáhá seniorům a jejich rodinám uplatňovat svá další práva, například na zdravotní péči a vzdělání. John Cobb/HelpAge International Dědické zákony v Tanzanii znevýhodňují vdovy. Organizace HelpAge International pomáhá starším ženám uvědomit si svá práva a získat potřebnou sebedůvěru, aby se o ně přihlásily. Obrana proti diskriminaci v oblasti dědických práv V Tanzanii neexistují žádný jednotný zákon zajiš ující rovná dědická práva všem občanům země jen řada ustanovení, 10 která přiznávají nárok na dědictví jednotlivcům v závislosti na jejich náboženském vyznání a etnickém původu a za podmínky, že žijí v souladu s obecnými zvyklostmi. Vinou této diskriminační legislativy může docházet ke zmatku při rozhodování, které právo aplikovat při rozdělování majetku zemřelých. Ustanovení týkající se dědických práv se v různých právních systémech liší. Podle zvykového práva vdova nemůže zdědit dům a půdu, islámské právo obsahuje ustanovení o minimálním dědictví, zatímco podle indického dědického práva (Indian Succession Act 1865) vdova může zdědit 50 procent majetku. Situace, která panuje v Tanzanii, nejen představuje porušení práv žen na rovné zacházení podle ústavního a mezinárodního práva, ale opomíjí též skutečnost, že společnost této země je stále více smíšená a kulturně rozrůzněná. Sňatky mezi příslušníky různých etnických skupin a osobami různého náboženského vyznání jsou běžnější, a v důsledku migrace a urbanizace se snižuje význam klanového systému. Aplikace různých zákonů založených na těchto faktorech je obtížná, složitá a působí zmatky. Zákony a soudní rozhodnutí týkající se práv vdov jsou kritizovány za to, že dávají přednost zvykovému právu. V městských oblastech sice mnoho vdov má přístup k právním informacím a právnímu poradenství, což se však ne vždy promítá do praxe poskytování těchto služeb. HelpAge International a Centrum právní pomoci pro ženy (Women s Legal Aid Centre) společně přezkoumaly situaci v poskytování právních informací a poradenství vdovám a vdovcům ve čtyřech oblastech Tanzanie, a nyní školí seniory pro roli poradců v záležitostech dědických práv. Mnoho starších žen je tak stále lépe obeznámeno se svými právy a získává sebedůvěru a odvahu postavit se do čela svých komunit, spravovat majetek svých zesnulých manželů. Hájit svá práva pak učí další ženy, své vrstevnice. Významnému počtu žen se podařilo znovu získat majetek, který jim byl protiprávně odebrán. Majetková a dědická práva V důsledku neznalosti dědických práv vdov se africké ženy zvláště ty starší ocitají na okraji společnosti. Nemohou-li vlastnit majetek, je také oslabena jejich ekonomická základna. Bez pevného ekonomického základu vdovy upadají do chronické chudoby a závislosti na svých příbuzných. Vdovství podstatně mění postavení žen v celé Africe a ohrožuje jejich životní jistoty. Zvykové právo jim upírá nárok na dědictví společného majetku (například domu nebo půdy), a v některých komunitách se vdova dokonce může stát majetkem svého švagra. Musí dodržovat zvykové zákony jinak riskuje, že bude ostrakizována a po smrti manžela, v době již tak smutné a traumatické, se ocitá zcela bez prostředků. V případě starších vdov tento druh diskriminace násobí důsledky celoživotní chudoby a nerovnoprávného postavení žen. Výsledkem může být naprosté zbídačení a izolace jak vdov samých, tak osob, které na nich závisí. Jejich situace je o to horší, že neznají svá zákonná práva, nevědí, kde hledat příslušné objektivní informace, radu a pomoc. Při průzkumu vzorku obyvatelstva tří okresů v Tanzanii (Kwimba, Kahama a Shinyanga Rural), který roku 2006 provedla organizace HelpAge International, se ukázalo, že svá zákonná práva zná pouhých 8 procent starších žen (oproti 39 procentům mužů). 9 Zbídačování starších žen, jimž je upřeno dědictví, jim může znemožnit využívat služby zdravotní péče, na něž mají právoplatný nárok. Nemohou si zaplatit dopravu na místa, kde je poskytována, nemají ani na poplatky za ošetření a léky. 6

7 Podpora práv starších žen v Ghaně Ghanská pobočka HelpAge International zdokumentovala případy porušování práv starších žen a několik případů předala soudu. Vyzvala vládu, aby trestně stíhala osoby, které obviňují ženy z čarodějnictví a často je tak vystavují riziku fyzického násilí. Z čarodějnictví byla nařčena například devadesátiletá Maame N z Kumasi, která trpěla demencí a občas se zatoulala. Jedné noci zabloudila do sousední vesnice, kde byla několik hodin týrána a pak ji jeden mladík odvlekl na místní policejní stanici. Kolem 10 hodiny večer jsme ji uviděli sedět u zdi v našem domě. Vysmívali jsme se jí a nechali jsme ji o hladu. Naše sestra ji tam držela 5 hodin, vypověděl svědek z domu, kde byla Maame N týrána. Policie ji vzala do vazby, aby ji ochránila před rozvášněným davem, nikoho ale nevyslechla, ani nezadržela člověka, který ji obvinil a na jehož výzvu se dav shromáždil. Místní rozhlas mezitím oznámil, že byla zadržena čarodějnice přímo při činu. Před policejní stanicí se pak srotilo ještě více lidí a požadovali, aby jim policisté tu čarodějnici ukázali. Naštěstí někdo v davu stařenku poznal a policii vysvětlil, že trpí duševní chorobou. HelpAge Ghana případ probrala s policií, stařenčinou rodinou a člověkem, který ji obvinil z čarodějnictví. Za to, že Maame N byla vystavena takovému ponížení a fyzickému násilí, však nikdo nebyl soudně stíhán. HelpAge Ghana později uspořádala tiskovou konferenci, na níž odsoudila účastníky incidentu a nařčení staré ženy z čarodějnictví vyvrátila poukazem na její špatné duševní zdraví. Simon de Trey-White/HelpAge International Diskriminaci a zneužívání jsou v Africe vystaveni mnozí senioři, nebrání se ale, protože neznají svá práva. HelpAge International je o jejich právech poučuje a školí je, aby svým vrstevníkům poskytovali potřebné informace a podporu. Násilí a zneužívání Po celé Africe senioři strádají proto, že společnost se k nim staví negativně. Mnohé jejich rodina opustila nebo je zanedbává, a v extrémních případech se dokonce stávají oběťmi pohlavního zneužívání a dalších forem fyzického násilí. Málokdy je ale nahlásí, protože se bojí a neznají svá práva. Starší ženy zvláště vdovy bývají zneužívány častěji než muži. Některé jsou obviňovány z čarodějnictví. Příčiny takových nařčení je třeba hledat v bídě, diskriminaci a podřadném postavení žen v jejich komunitách. Přesné statistiky prakticky neexistují a o mnohých případech, kdy navíc po obvinění následuje násilí, se úřady nedozvědí. Odhaduje se, že v Tanzanii na násilí páchané na ženách nařčených z čarodějnictví jich každoročně až 1000 doplatí životem. 11 Většinou jsou starší než 50 let. 12 Podle deníku This Day v letech 2003 až 2006 bylo v oblastech Mwanza a Shinyanga zabito 2700 údajných čarodějnic v 92 procentech staršího věku. 13 7

8 Co by měly dělat EU a národní vlády Doporučení pro EU 1. Závazek Evropské unie bojovat proti diskriminaci na základě věku, rasy, etnického původu, zdravotního postižení, náboženského vyznání, pohlaví a sexuální orientace musí být vůdčí zásadou jejích rozvojových strategií a programů pro seniory. 2. Při tvorbě svých většinových strategií a programů by EU měla důsledně respektovat potřeby seniorů, formulované v Madridském mezinárodním akčním plánu pro problematiku stárnutí (MIPAA), a naplnit tak zásadu soudržnosti své politiky, definovanou v Lisabonské smlouvě, v níž se praví, že Unie bude brát zřetel na cíle rozvojové spolupráce při realizaci opatření, u nichž je velká pravděpodobnost, že budou mít dopad na rozvojové země. 14 EU a její členské státy tak mohou upozornit na životně důležitou úlohu, kterou senioři hrají ve svých rodinách a komunitách. 3. EU musí zajistit, že její závazky v oblasti rozvojové spolupráce, které se týkají seniorů, se promítnou do jejích programů a na jejich splnění budou jasně vyčleněny prostředky v jejím rozpočtu. Doporučení pro evropské vlády Mají-li být naplněna práva seniorů, je potřeba, aby národní vlády 1. v součinnosti s organizacemi občanské společnosti provedly věkový audit a monitorovaly pokrok v začleňování problematiky stárnutí do své politiky, programů a dohod o rozvojové spolupráci, 2. podpořily vlády afrických států při realizaci výše uvedených kroků. Doporučení pro africké vlády 1. Zajistit pro všechny své starší občany možnost bezplatně získat doklady totožnosti, provádět příslušnou registraci a organizovat akce s účelem zlepšit povědomí seniorů o jejich zákonných nárocích. 2. Zajistit seniorům přístup ke zdravotní péči, kterou si budou moci dovolit, a vyškolit zdravotnický personál v problematice geriatrické péče a služeb pro seniory pečují o sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. 3. Pomocí bezpříspěvkových programů sociálního zabezpečení (státních důchodů) zaručit všem seniorům přiměřený příjem a sociální ochranu. 4. Revidovat veškerou svoji legislativu, která diskriminuje seniory, včetně dědického a majetkového práva, a zajistit její soulad s ustanoveními mezinárodního práva o právech seniorů. 5. Podniknout konkrétní kroky proti zastrašování, izolaci, zneužívání a násilí páchanému na seniorech například patřičně vyškolit pracovníky soudů a orgánů činných v trestním řízení, zřídit služby právní pomoci zneužívaným seniorům, včetně obětí domácího násilí, a vytvořit kulturu, která nebude tolerovat zneužívání starších občanů. 6. Zapojit seniory do plánování nouzové pomoci při přírodních pohromách a humanitárních krizích a odstraňování jejich následků. 1 UNDESA, Population ageing wallchart 2006, ageing2006.htm (29 February 2008) 2 European Commission, Accelerating progress towards attaining the MDGs fi nancing for development and aid effectiveness, communication 133, Brussels, March 2006, do?uri=com:2006:0085:fin:en:pdf (27 March 2008) 3 Investing in people, communication on the thematic programme for human and social development and the fi nancial perspectives for , EC communication 18, January 2006, Brussels, European Commission 4 European Parliament and Council, Regulation 806 (2004) on promoting gender equality in development cooperation, April 2005, Brussels, europeaid/where/worldwide/gender/documents/ regulation_806_2004_en.pdf (27 March 2008) 5 The EU Strategy for Africa: Towards a European-African pact to accelerate Africa s development (COM (2005) 489 fi nal), Brussels, October 2005, development/icenter/repository/africa_communication_ en.pdf (27 March 2008) 6 Community monitoring and tracking on Mozambique, baseline report, London, HelpAge International/ International HIV/AIDS Alliance, HelpAge International, Older people treated with disrespect by hospital staff, press release, 13 May R Monasch and J T Boerma, Orphanhood and childcare patterns in sub-saharan Africa: an analysis of national surveys from 40 countries, AIDS 18 (suppl. 2), 2004, pp. S55 S65 9 Sample survey by HelpAge International, June Including Local Customary Law (Declaration) Order No. 4 CAP 358 RE 2002, Indian Succession Act 1865, Islamic Law, Probate and Administration of Estates Act CAP 352 RE O Duff, Tanzania suffers rise of witchcraft hysteria, The Independent, 28 November 2005 and S Mesaki, Vulnerable lives: witch-killing and the tragedy of ageing in Sukumaland, Tanzania in L Brandt (ed.), Cultural analysis and the navigation of complexity: infl uences of Gerlach s anthropology on studies of environmental policy and resource management, University Press of America, E Miguel, Poverty and witch killing, Review of Economic Studies 72 (4), 2005, pp This Day, Crowds kill 2,700 for witch fears, 8 July Treaty of Lisbon amending the Treaty on the European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007, title III, Cooperation with third countries and humanitarian aid, Article 188 Tato publikace byla vytvořena s pomocí Evropské unie. Za její obsah plně zodpovídá HelpAge International a v žádném ji nelze považovat za vyjádření názorů Evropské unie. Organizace HelpAge International usiluje o svět, v němž budou moci všichni starší lidé plně využít svůj potenciál a vést důstojný, zdravý a bezpečný život. Celosvětová sí poboček HelpAge International hájí práva znevýhodněných seniorů na ekonomické a fyzické bezpečí, zdravotní péči a sociální služby, a pomáhá jim plnit jejich úlohu pečovatelů o příslušníky mladších generací. Registrovaná charita číslo Editor: Eleanor Stanley Foto na obálce: Leila Amanpour/ HelpAge International Design: Intertype Duben 2008 Jakákoli část této publikace může být kopírována pouze za neziskovým účelem pokud není uvedeno jinak. Prosím uve te jako zdroj HelpAge International a zašlete nám kopii otištěného článku nebo webové spojení. ISBN Překlad z anglického originálu ŽIVOT 90, o.s. (www.zivot90.cz) 8

Senioři v Africe: zapomenutá generace

Senioři v Africe: zapomenutá generace Senioři v Africe: zapomenutá generace V africké společnosti dnes senioři hrají klíčovou úlohu, při tvorbě rozvojových programů a plánování služeb jsou však jejich potřeby opomíjeny. Senioři dnes hrají

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(97)36 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 2 SPECIÁLNÍ INSTITUCE PRO BOJ PROTI RASISMU, XENOFOBII, ANTISEMITISMU A RASOVÉ

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:........ Nar..... Trvalé bydliště:... Telefon: Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing

Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing Opomíjená skupina HIV, AIDS a senioři v Africe HelpAge briefing HelpAge International senioři pomáhají Leila Amanpour/HelpAge Obsah 2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Nové pečovatelské povinnosti Špatná

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace výzvy

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem pramene práva ve formálním slova smyslu Právní předpisy Listina (čl.

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:.. Nar..... Trvalé bydliště:. Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s chráněnými byty Nedachlebice z důvodu:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 580 Sbírka zákonů č. 56 / 2017 Částka 20 56 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),

Více

Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace

Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace Úmluva MOP č.150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic

Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Společná zpráva Evropské komise o uplatňování antidiskriminačních směrnic Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv O které směrnice

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Mezinárodní asociace prokurátorů

Mezinárodní asociace prokurátorů Mezinárodní asociace prokurátorů Standardy profesionální odpovědnosti a prohlášení základních povinností a práv prokurátorů přijaté Mezinárodní asociací prokurátorů dne 23. dubna 1999 ÚVOD Mezinárodní

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(96)43 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 1 POTÍRÁNÍ RASISMU, XENOFOBIE, ANTISEMITISMU A JINÉ NESNÁŠENLIVOSTI PŘIJATO

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 32 11. funkční období 32 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více