Pořízení licencí statistického SW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořízení licencí statistického SW"

Transkript

1 Pořízení licencí statistického SW Zadavatel: Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 IČO: Jednající: Mgr. Tomáš Zatloukal Předpokládaná (a maximální cena): vč. DPH Typ VŘ: zakázka malého rozsahu Druh zakázky: zakázka na dodávky Druh řízení: otevřená výzva Způsob provedení VŘ: prostřednictvím el. tržiště Předpokládané datum zahájení VŘ: Předpokládané datum ukončení VŘ (doručení nabídek): Předpokládané vyhodnocení VŘ: Předpokládané datum dodání předmětu plnění (licence): Kvalifikační předpoklady uchazeče: žádné Způsob oslovení uchazečů: otevřené VŘ v rámci systému el. tržiště současně s přímým oslovení IT firem dle typu činnosti (prodej SW a příbuzné obory) počet v řádu set firem Hodnotící kritéria: cena 100% Kontaktní osoba: Kamil Melichárek Požadavky k doložení (povinné přílohy): Jednostranně podepsaná kupní smlouva s přílohou, která bude obsahovat popis funkčností a modulů nabízeného systemu s detailním položkovým rozpočtem, detailní popis licenčního modelu vztahujícího se k nabídce včetně všech omezení a výjimek. Další požadavky plnění: Termín dodání licencí do Předmět plnění: Předmětem plnění je dodávka multilicence (pro celou organizaci) k užití SW pro statistické zpracování dat. Tato multilicence bude sloužit všem určeným uživatelům organizace, přičemž podmínkou je, že licenční ujednání nesmí vázat užití licence nebo její části na konkrétní HW nebo konkrétní uživatele. Okruh potenciálních uživatelů je cca 30 osob, které se mohou v čase měnit (se zachováním tohoto maximálního počtu) a celá skupina může být i rozšířena, přičemž nabízený způsob licencování nesmí tyto záměry nijak omezovat. Požaduje se tedy licence buď zcela neomezená na počet uživatelů celkem

2 nebo alespoň licence omezující pouze počet uživatelů užívajících daný produkt nebo modul současně v daném okamžiku (bez vazby na jméno uživatele nebo HW prostředek, na kterém bude SW provozován). Samotný SW nebo jeho moduly tedy musí splňovat níže uvedené požadavky na funkčnosti a zároveň musí být zajištěno využití tohoto SW nebo jeho části uvedeným množstvím uživatelů, přičemž obecně (ne nutně současně v daný okamžik) můžou být tyto části užívány neomezeným množstvím uživatelů (s neomezeným množstvím reálných instalací). Pokud tedy pro pokrytí těchto potřeb není možné nabídnout zcela neomezenou licenci (co do počtu uživatelů organizace), je nutné zajistit alespoň možnost konkurentního využití uvedeným množstvím uživatelů. Akceptovatelným omezením výše pospaných licenčních podmínek je situace, kdy uživatel využívá po přechodnou dobu systém nebo jeho moduly v režimu offline (konkrétně např. na služební cestě) tzn. mimo síť ČŠI, ve které je uplatněno sledování aktuálně využitých licencí. Pro takové situace je přípustné snížení počtu licencí k současnému využití (online uživatelé uvnitř sítě ČŠI) o počet licencí, které byly krátkodobě alokovány offline uživatelům. Po přechodu takových uživatelů zpět do režimu online jsou jimi zablokované licence opět uvolněny ke společnému (konkurentnímu) sdílení. Součástí plnění (a nabídkové ceny) je rovněž služba poskytnutí uživatelské podpory a maintenance (upgrade systému a jeho modulů) po dobu minimálně 12 měsíců následujících po dni podpisu kupní smlouvy. Požadavky na funkčnosti systému nebo jeho modulů včetně požadovaného počtu konkurentních uživatelů (v případě, že nebude nabízena zcela neomezená licence) 1. Základní funkčnosti alespoň 9 konkurentních uživatelů Analytický nástroj podporující analytický proces ve všech jeho fázích plánování, sběru dat, analýzy, reportování i předávání výsledků techniky a nástroje pro přípravu a čištění dat vybavení souboru metadaty, informace o seznamu hodnot a počtu jejich výskytů, možnost aplikovat metadata části proměnných na ostatní proměnné v souboru, identifikace duplicitních záznamů a jejich případné odstranění, jednoduchá příprava spojitých číselných dat pro analýzu, možnost vytvořit si vlastní seznam informací o proměnných, možnost otevřít několik datových souborů najednou pro urychlení spojování souborů, restrukturalizace souboru pro potřeby analýzy aj. Tvorba obecně používaných grafů i vlastních grafů v jazyce GPL grafy pro kategorizované proměnné, bodové grafy, grafy distribucí, grafy pro kontrolu kvality, kontrola pravidel pro

3 sekundární SPC-grafy, diagnostické a explorační grafy, multiple use charts, uživatelsky definované grafy Predikční schopností modelů pomocí Monte Carlo simulací Geografické zobrazení analytických výsledků Tvorba, distribuce a převedení informace do tvaru tabulek pro ad hoc rozhodování. Tabulky, grafy a datové kostky se mohou dále zpracovat technologií kontingenčních tabulek Export výstupů do formátu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, PDF Provádění popisných statistik: přehledy a reporty, codebook, četnosti a první stupeň třídění, popisné statistiky, explorační statistiky, kontingenční tabulky, popisné poměrové statistiky Porovnávání průměrů: průměry v mnohorozměrných tabulkách, One-Way jednoduchá analýza rozptylu (ANOVA), ANOVA jednoduché faktoriální modely Korelace: korelace dvou proměnných, parciální korelace, míry vzdálenosti, proximity, podobnosti/nepodobnosti, Automatic Linear Modeling Automatizace predikce číselné proměnné, lineární regresní analýza, ordinální regrese, simulování, prokládání křivkou, neparametrické testy, mnohonásobné odpovědi Procedury pro redukci počtu dat: faktorová analýza Klasifikace: dvoustupňová seskupovací analýza, hierarchická seskupovací analýza, rychlá seskupovací analýza (K-means), analýza nejbližšího souseda, diskriminační analýza, mnohorozměrné škálování, maticové operace, maticový jazyk 2. Ostatní funkčnosti alespoň 1 konkurentní uživatel Modul pro přesné výpočty P-hodnot pro soubory s malým počtem hodnot nebo pro řídké jevy ve velkých souborech dat při zachování původního designu a přirozených kategorií Testy a statistiky pro analýzu malých datových souborů: Pearsonův chí-kvadrát test nezávislosti, test poměrem věrohodností, Fisherův neparametrický test, test lineární závislosti, kontingenční koeficient, fí (ϕ), Cramérovo V, Goodmanovo a Kruskalovo τ, symetrický a nesymetrický koeficient redukce neurčitosti, kapa (κ), gama (γ), Kendallovo t b a t c, symetrické a nesymetrické Somersovo D, Pearsonův korelační koeficient (r), Spearmanův korelační koeficient (r), McNemarův test, znaménkový test, Wilcoxonův pořadový test, test marginální homogenity, dvouvýběrový Kolmogorov-Smirnovův test, testy pomocí Mann-Whitneyho U nebo Wilcoxonova W, Cochranův Q test, Wald-Wolfowitzův pořadový test, Friedmanův test, Kendallův koeficient konkordance, Kruskal-Wallisův test, mediánový test, Jonckheer-Terpstrův

4 test, jednovýběrový chí-kvadrát test dobré shody, jednovýběrový Kolmogorov-Smirnovův test dobré shody, jednovýběrový Wald-Wolfowitzův pořadový test, binomický test Modul zajišťující zlepšení přípravy dat a získání přesnějších výsledků Identifikace podezřelých nebo chybných případů, proměnných a hodnot Zobrazení struktury vynechaných hodnot Prověření rozložení proměnných Práce s algoritmy navrženými pro nominální znaky Minimálně 4 procedury: o Validate Data eliminace manuální kontroly dat, standardizovaný proces přípravy dat díky zavedení kontrolních mechanismů pro všechny typy proměnných možnost zavést pravidla pro jednotlivé proměnné i pro vztahy mezi nimi. Výstupem je zpráva o neplatných případech, přehledy o porušení pravidel a informace o četnosti případů porušení pravidel. o Automatická příprava dat odhalení a oprava kvalitativních chyb dat, zároveň imputace chybějících hodnot. Výsledkem jsou doporučení a grafy. o Identifikace neobvyklých případů hledání odlehlých hodnot ve vícerozměrných datech, zabraňuje zkreslení závěrů. Výstupem je informace o neobvyklých případech i zdůvodnění jejich označení jako anomálních případů. o Optimální kategorizace rozděluje stupnice spojité proměnné do intervalů pro funkční použití algoritmů navržených pro nominální proměnné. Jsou možné tři typy dělení nesupervizované, supervizované, smíšený přístup. Modul pro zajištění stability a spolehlivosti modelů díky spolehlivým odhadům směrodatných chyb a intervalů spolehlivosti pro populační parametry jako je průměr, medián, podíl, poměr šancí, korelační koeficient, regresní koeficient aj. Provádění opakovaných výběrů s vracením pro určení variability odhadů Odstranění odlehlých a netypických pozorování Modul pro odhalení skrytých vazeb v kategorizovaných datech díky percepčním mapám, optimálnímu škálování a technikám redukce počtu dimenzí Možnost regresní analýzy pro všechny typy proměnných, vizuální výstupy pro interpretaci dat a sledování asociací řádkových a sloupcových kategorií v rozsáhlých nebo přehledných dvou i vícerozměrných tabulkách četností Možnost zjistit vztahy v ordinálních a nominálních datech pomocí klasické lineární regrese, metody hlavních komponent nebo metody kanonických korelací

5 Možnost pracovat s rezidui s nenormálním rozdělením nebo s nelineárními vztahy mezi závislou a nezávislou proměnnou, dává možnost využít hřebenovou regresi, metodu Lasso a Elastic Net, možnosti výběru proměnných a modelu pro číselná i kategorizovaná data Využívá biplotů a triplotů pro zjištění vztahu mezi případy, kategoriemi a proměnnými nebo jejich sadami Znázornění podobností mezi dvěma skupinami případů pomocí vzdáleností v percentuálních mapách Pro odhalení významu vztahů možnost využití procedur: kategorická regresní analýza, korespondenční analýza, mnohorozměrná korespondenční analýza, kategorická analýza hlavních komponent, nelineární kanonická korelační analýza, mnohorozměrné škálování, preferenční škálování. Modul pro rychlé a jednoduché vytváření tabulek Náhled tabulek při jejich vytváření Dodatečné úpravy finálních verzí tabulek Export tabulek do Word, Excel, PowerPoint, HTML, PDF a textového formátu Automatizace často používaných reportů Vyzdvihnutí potenciálních příležitostí nebo problémových oblastí pomocí statistických testů chí-kvadrát test nezávislosti pro kategorizované proměnné a pro proměnné vícenásobných odpovědí, t-testy pro průměry a z-test pro párové komparace sloupcových četností v tabulce Identifikace trendů, změn a hlavních rozdílů v datech Sumární statistiky pro kategorizované proměnné a vícenásobné odpovědi počty a široké spektrum procentuálních statistik (řádková a sloupcová procenta, celková procenta, procenta platných pozorování aj.), sumární statistiky pro spojité proměnné průměr, medián, modus, percentily, sumy, směrodatné odchylky, rozpětí, minima, maxima. Modul zajišťující analýzu výsledků komplexních výběrových šetření korektním způsobem Výpočet odhadů s jejich standardními chybami i v komplikovaných designech komplexních výběrů Realizace výběrového designu a příprava pravidel pro zpracování Nástroje pro práci s komplexními výběry: intuitivní názorný průvodce, průvodce pro analýzu dat, predikce numerických výstupů pomocí obecných lineárních modelů, predikce ordinálních výstupů pomocí ordinální regrese, predikce kategorizovaných výstupů pomocí logistické regrese, predikce délky života pomocí Coxovy regrese Práce se stratifikovaným výběrem, skupinkovým výběrem a vícestupňovým výběrem K dispozici online help systém, interaktivní nápověda, případové studie, výukový program

6 Výpočet korektních bodových odhadů statistiky jako jsou součty, průměry a poměrové ukazatele, výpočet standardních chyb těchto statistik, korektní intervaly spolehlivosti a testy hypotéz, predikce číselných proměnných, predikce ordinálních proměnných, predikce kategorizovaných proměnných, predikce délky života Dostupné procedury, které nabízejí minimálně: o prostředí pro specifikaci výběrového designu a analýz o realizaci komplexních pravděpodobnostních výběrů z populace, vybírá případy podle designu definovaného předcházející procedurou o odhady - průměry, součty, podíly a počítá jejich standardní chyby, efekty designu, intervaly spolehlivosti a provádí testování hypotéz na základě výběrových dat. Při odhadu variability bere v úvahu design, podle kterého byl výběr proveden o vytváření tabulek četností a kontingenčních tabulek včetně standardních chyb, efektů designu, intervalů spolehlivosti a testů hypotéz pro komplexní výběry. Procedura odhaduje variabilitu na základě použitého designu a metod výběru, vytváří tabulky také pro dílčí populace. o modely lineární regrese, analýzy rozptylu, analýzy kovariance pro výběry provedené pomocí komplexních výběrových metod. Odhaduje variabilitu na základě použitého designu a metod výběrů, poskytuje analýzy pro subpopulace. o regresní analýza binární nebo ordinální závislé proměnné s využitím zvolené kumulativní funkce spojení pro komplikované designy komplexních výběrů. Odhaduje variabilitu na základě použitého designu výběru, poskytuje analýzy pro subpopulace. o provádění binární a multinomické logistické regresní analýzy pro data získaná komplexními výběrovými metodami, odhaduje variabilitu na základě použitého designu a metod, poskytuje analýzy v subpopulacích. o aplikace Coxovy regrese proporcionálního rizika na analýzu přežití, podporuje číselné i kategorizované prediktory, které mohou být závislé na čase, představuje jednoduchý způsob analýzy rozdílů v podskupinách a také analýzy vlivu určité skupiny prediktorů, dokáže pracovat s daty zahrnující opakovaná pozorování. Modul ověřuje vztahové a kauzální hypotézy a modely Poskytuje metodologii modelování strukturálních rovnic pro vytvoření modelů V programu dochází ke specifikaci, odhadu, ohodnocení a prezentace modelu v jednoduchém a intuitivním strukturním grafu zobrazujícím nejprve hypotetické a ve výsledcích už ověřené vztahy mezi proměnnými

7 Možnost vytvořit model pomocí jednoduchého programového kódu, ve formě tabulky nebo pomocí jednoduchého programovacího kódu Zvýšení reliability proměnných zahrnutím mnohonásobných indikátorů Imputace vynechaných hodnot a latentních skórů Použití pro longitudinální studie s opakovanými měřeními a analýzu reliability Vytváření modelu chování či postojů respondentů, který realisticky odráží komplexní vztahy Disponuje statistickými nástroji založenými na metodách maximální věrohodnosti, či na různých modifikacích přístupu nejmenších čtverců, postupech bootstrap nebo na bayesovských odhadech Simultánní porovnání modelů z více populací, reliabilita proměnných se zvyšuje zahrnutím mnohonásobných indikátorů Ověřuje vztahové závěry mezi proměnnými, provádí exploraci a buduje modely Modul pro budování přesnějších modelů s odhadem chybějících hodnot Zobrazení struktury vynechaných hodnot pro případy s alespoň jednou vynechanou hodnotou Informace o extrémních hodnotách Hledání významných závislostí mezi získanými a vynechanými daty Sumární statistiky vzorů chybějících hodnot Metoda mnohonásobné imputace pro nahrazení chybějících hodnot specifikace proměnných, jejichž hodnoty budou imputovány a imputační metody monotónní, Fully conditional specification, automatická metoda. Jednorozměrné statistiky, metoda listwise, metoda pairwise Poskytuje analytické procedury podporující mnohonásobné imputace, popisné statistiky, porovnání průměrů, modely, analýzu délky života Sdružování výstupů, diagnostika sdružování, PMML modely pro kombinované odhady parametrů Funkčnosti využitelné v případech, kdy data nesplňují potřebné předpoklady vyžadované běžnými a jednoduššími technikami. Modul obsahuje loglineární a hierarchické loglineární metody pro analýzu vícerozměrných tabulek četností. Zkoumání dat o přežití či trvání určitých jevů pro porozumění sledovaným terminálním jevům v čase a důvodům pro délku trvání nebo délky intervalu do výskytu např. tabulky délky života, Kaplan-Meierova metoda, Coxova regrese Nabídka procedur minimálně: procedury pro zobecněné lineární smíšené modely (široká skupina modelů od jednoduché regrese po mnohaúrovňové modely pro opakovaná měření s nenormálním rozdělením, použití pro ordinální závislé proměnné), obecné lineární modely

8 (modely zahrnují lineární regresi, ANOVA, ANCOVA, MANOVA a MANCOVA, proceduru lze použít pro opakovaná měření, smíšené modely, post hoc testy pro opakovaná měření, výpočty na základě čtyř typů součtů čtverců, párová srovnání očekávaných marginálních průměrů, sofistikované ošetření prázdných polí a volitelné ukládání matice designu experimentu a souboru efektů), smíšené modely, zobecněné lineární modely (obsáhlá paleta statistických modelů od klasické lineární regrese s normálně rozloženou závislou proměnnou přes logistické modely pro binární data až po liglineární modely pro kategorizovaná data) a obecné odhadové rovnice (rozšíření zobecněných lineárních modelů pro použití v situaci korelovaných longitudinálních či skupinkových dat) Lineární smíšené modely rozšíření obecných lineárních modelů o analýzu dat, která jsou vnitřně korelovaná a vykazují nekonstantní rozptyl. Lze vytvořit modely pro střední hodnoty, rozptyly i kovariance. Příklady modelů: model ANOVA s pevnými efekty, randomizovaný design úplných bloků, model odlišných trendů ve skupinách, model s čistě náhodnými efekty, model s náhodnými koeficienty, víceúrovňová analýza, nepodmíněný model lineárního růstu, model lineárního růstu s kovariátami na úrovni osob, analýza opakovaných měření, analýza opakovaných měření s časově závislými kovariátami. Další podmínky: Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit a doplnit podmínky veřejné zakázky, dále zadávací řízení do rozhodnutí o výběru zrušit, případně veškeré nabídky odmítnout. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob, případně požádat o předložení dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace nebo objasnění předložených informací či dokladů, které uchazeč předloží v nabídce. Uchazeč je povinen k tomuto poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o podrobnostech smluvních podmínek. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics IBM Software IBM SPSS Exact Tests Přesné analýzy malých datových souborů Při rozhodování o existenci vztahu mezi proměnnými v kontingenčních tabulkách a při používání neparametrických ů analytici zpravidla

Více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více 9 Vícerozměrná data a jejich zpracování 9.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat, hledáme souvislosti mezi dvěmi, případně více náhodnými veličinami. V praxi pracujeme

Více

Grafický a číselný popis rozložení dat 3.1 Způsoby zobrazení dat Metody zobrazení kvalitativních a ordinálních dat Metody zobrazení kvan

Grafický a číselný popis rozložení dat 3.1 Způsoby zobrazení dat Metody zobrazení kvalitativních a ordinálních dat Metody zobrazení kvan 1 Úvod 1.1 Empirický výzkum a jeho etapy 1.2 Význam teorie pro výzkum 1.2.1 Konstrukty a jejich operacionalizace 1.2.2 Role teorie ve výzkumu 1.2.3 Proces ověření hypotéz a teorií 1.3 Etika vědecké práce

Více

IBM SPSS Decision Trees

IBM SPSS Decision Trees IBM Software IBM SPSS Decision Trees Jednoduše identifikujte skupiny a predikujte Stromově uspořádané postupné štěpení dat na homogenní podmnožiny je technika vhodná pro exploraci vztahů i pro tvorbu rozhodovacích

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 10. Mgr. David Fiedor 27. dubna 2015 Nelineární závislost - korelační poměr užití v případě, kdy regresní čára není přímka, ale je vyjádřena složitější matematickou funkcí

Více

Dynamické metody pro predikci rizika

Dynamické metody pro predikci rizika Dynamické metody pro predikci rizika 1 Úvod do analýzy časových řad Časová řada konečná posloupnost reálných hodnot určitého sledovaného ukazatele měřeného v určitých časových intervalech okamžikové např

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Název veřejné zakázky na akci: Pod číslem ISPROFINu: 233V012000073 Veřejná zakázka: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Zadávací řízení: Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Čj.: ČŠIG-2412/12-G21 Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Číslo zakázky 46/12/45 Č. ev. ISVZUS 228067 Druh a typ zakázky Předmět

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Statistické metody v ekonomii

Statistické metody v ekonomii Statistické metody v ekonomii vyučující: Mgr. David Zapletal, Ph.D. Výuka probíhá v počítačové učebně Univerzity Pardubice min počet účastníků pro otevření kurzu - 16 osob Testování hypotéz - běžné parametrické

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, směrnice Ministerstva školství, mládeže

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. I. Smluvní strany Kupní smlouva I. Smluvní strany Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/330/18

Více

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ FIGALA V. a), KAFKA V. b) a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708 33 b) RACIO&RACIO, Vnitřní

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky s názvem: Dodávka zkracovací pily Veřejná zakázka je (potenciálně) spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Identifikace

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/510/32 Druh zadávacího řízení Příjezdový cestovní

Více

Klíčová slova prediktory absolvování studia medicíny, logistická regrese, ROC křivky

Klíčová slova prediktory absolvování studia medicíny, logistická regrese, ROC křivky STUDIUM SOUVISLOSTÍ MEZI ÚSPĚŠNOSTÍ STUDIA MEDICÍNY, ZNÁMKAMI STUDENTŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 1 Čestmír Štuka, Petr Šimeček Anotace Studie analyzuje úspěšnost studentů přijatých

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:

Více

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou Úvod.................................................................. 11 Kapitola 1 Než začneme.................................................................. 17 1.1 Logika kvantitativního výzkumu...........................................

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností,

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, KMA/SZZS1 Matematika 1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, operace s limitami. 2. Limita funkce

Více

Základy matematické statistiky

Základy matematické statistiky r- MATEMATICKO-FYZIKÁLNí FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Jifí Andel Základy matematické statistiky matfyzpress PRAHA 2011 r I Obsah Predmluva. 11 1 Náhodné veličiny 1.1 Základní pojmy 1.2 Príklady diskrétních

Více

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR KORELACE A REGRESE 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/..00/8.001)

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Číslo veřejné zakázky: C153142 Název programu:

Číslo veřejné zakázky: C153142 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

METODY DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY

METODY DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY zhanel@fsps.muni.cz MĚŘENÍ A ŠKÁLY METODY DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY 1. URČENÍ TYPU ŠKÁLY (nominální, ordinální, metrické) a) nominální + ordinální neparametrické stat. metody b) metrické parametrické statistické

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Dodávka Simulačního SW

Dodávka Simulačního SW ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Potenciál pro zakázku na dodávku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika?

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika? Organizační pokyny k přednášce Matematická statistika 2012 2013 Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta UK hudecova@karlin.mff.cuni.cz http://www.karlin.mff.cuni.cz/

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2015/510/13 Druh zadávacího řízení Realizace měření

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu s názvem: K environmentální výchově moderní terénní výukou Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0001 Název zakázky: Dodávka měřících senzorů Identifikační údaje

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 1 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst.3 ve spojení s 18 odst.5 zákona č. 137/26

Více

Předmluva S o u h rn... 89

Předmluva S o u h rn... 89 Obsah Předmluva... 17 1 Ú v o d... 2 1 1.1 Empirický výzkum a jeho etap y... 23 1.2 Význam teorie pro v ý zk u m... 27 1.2.1 Konstrukty a jejich operacionalizace... 27 1.2.2 Role teorie ve v ý zk u m u...

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Modernizace farmy Řenče

Více

Písemná výzva k předložení nabídky na realizaci stavby

Písemná výzva k předložení nabídky na realizaci stavby Písemná výzva k předložení nabídky na realizaci stavby 1. Identifikační údaje zadavatele: Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886 Kontaktní osoba, telefon:

Více

Přílohy smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Přílohy smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU VČETNĚ REFERENČNÍ SPOTŘEBY A REFERENČNÍCH NÁKLADŮ... 2 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ... 4 PŘÍLOHA Č. 3: CENA A JEJÍ ÚHRADA... 6 PŘÍLOHA Č. 4: HARMONOGRAM

Více

Statistické testování hypotéz II

Statistické testování hypotéz II PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 9 Statistické testování hypotéz II Přehled testů, rozdíly průměrů, velikost účinku, síla testu Základní výzkumné otázky/hypotézy 1. Stanovení

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Ozdravný pobyt pro děti MŠ Nerudova

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Ozdravný pobyt pro děti MŠ Nerudova Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Ozdravný pobyt pro děti MŠ Nerudova zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných

Více

IBM SPSS Complex Samples

IBM SPSS Complex Samples IBM Software IBM SPSS Complex Samples Analyzujte výsledky komplexních výběrových šetření korektním způsobem Korektní zpracování výzkumů založených na komplexních výběrových plánech není snadné. Statistické

Více

OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. SEVERNÍ A JIŽNÍ

OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. SEVERNÍ A JIŽNÍ T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 116053 v Hradci Králové

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

a) Základní informace o souboru Statistika: Základní statistika a tabulky: Popisné statistiky: Detaily

a) Základní informace o souboru Statistika: Základní statistika a tabulky: Popisné statistiky: Detaily Testování hypotéz Testování hypotéz jsou klasické statistické úsudky založené na nějakém apriorním předpokladu. Vyslovíme-li předpoklad o hodnotě neznámého parametru nebo o zákonu rozdělení sledované náhodné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

Semestrální projekt. do předmětu Statistika. Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36. Oponenti: Patrik Novotný 2-36. Jakub Nováček 2-36. Click here to buy 2

Semestrální projekt. do předmětu Statistika. Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36. Oponenti: Patrik Novotný 2-36. Jakub Nováček 2-36. Click here to buy 2 Semestrální projekt do předmětu Statistika Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36 Oponenti: Patrik Novotný 2-36 Jakub Nováček 2-36 Úvod Pro vypracování projektu do předmětu statistika jsem si zvolil průzkum kvality

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

Analýza rozptylu. Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE. Jiří Neubauer

Analýza rozptylu. Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE. Jiří Neubauer ANOVA Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz ANOVA ANOVA je nástroj pro zkoumání vztahu mezi vysvětlovanými a vysvětlujícími

Více

Statistika. Program R. popisná (deskriptivní) statistika popis konkrétních dat. induktivní (konfirmatorní) statistika. popisná statistika

Statistika. Program R. popisná (deskriptivní) statistika popis konkrétních dat. induktivní (konfirmatorní) statistika. popisná statistika Statistika Cvičení z matematické statistiky na PřF Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy léto 2012 Základní dělení popisná (deskriptivní)

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, tel. 572 525 111, fax.572 /551 071 Veřejná zakázka podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Excel Vladimír Bříza Podrobný průvodce 2007 Excel 2007 podrobný průvodce Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

POPTÁVKOVÝ LIST Výtisk č. 1

POPTÁVKOVÝ LIST Výtisk č. 1 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku POPTÁVKOVÝ LIST Výtisk č. 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu dle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na externího dodavatele

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby Analýza

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Správa státních hmotných rezerv IČO: 48133990 Sídlo/místo podnikání: Šeříková 616/1

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky V Praze dne 28. dubna 2016 v poptávkovém řízení na výběr dodavatele injektoru kontrastních látek pro Podhorskou nemocnici Vážení, v rámci prováděného průzkumu trhu v tomto poptávkovém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Cyklostezka Sudkov Dolní Studénky Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Obec Pazderna Pazderna 65 739 51 Dobrá Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Udržovací práce kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně etapa 1- Obnova střechy

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu dle

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Zadávací dokumentace Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Projekt financován ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Státní oblastní archiv v Plzni IČO: 70979090 Sídlo/místo podnikání: Sedláčkova 22/44

Více

Zpracování a vyhodnocování analytických dat

Zpracování a vyhodnocování analytických dat Zpracování a vyhodnocování analytických dat naměřená data Zpracování a statistická analýza dat analytické výsledky Naměř ěřená data jedna hodnota 5,00 mg (bod 1D) navážka, odměřený objem řada dat 15,8;

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PŘESHRANIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ POVODNÍ A DALŠÍCH KRIZOVÝCH SITUACÍ

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PŘESHRANIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ POVODNÍ A DALŠÍCH KRIZOVÝCH SITUACÍ DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v rámci veřejné zakázky 10/OR/2013 evidenční č. 344875

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 02.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na poskytování mobilních služeb

Více

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. MOŽNOSTI REALIZACE ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ LISTOPAD 9 PŘIPRAVENO PRO Heřmanova, 7 PRAHA 7 Tel.: +4 9 58, Fax: +4

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávky kancelářských potřeb II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Více

PŘEDSTAVENÍ A METODOLOGIE SYSTÉMU. verze_aro1

PŘEDSTAVENÍ A METODOLOGIE SYSTÉMU. verze_aro1 PŘEDSTAVENÍ A METODOLOGIE SYSTÉMU verze_aro1 LISTOPAD 2010 OBSAH 1. Představení systému ARO.. 2 2. Metodologie systému ARO..3 3. Oblasti ARO, ukazatele a jejich specifikace. 4 3.1 Ekonomická oblast. 4

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Město Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Město Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách [ Město Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách Vyzývá zájemce k podání nabídky na dodávku: "Sýpka - muzeum Orlických hor - dodávka projekčního interaktivních

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více